lucrari de igienizare spatii interioare si lucrari de reparatie tencuieli

of 5 /5
C{.INTRACT l}E EXECUTTE COMPLEX UL lvlULTl FUllCTl0h,r,r" CARAIMAN INTRARE NR ,.Vr....""...."" din PA R. TI L E C O NT]L4 O Trtr,f{ TE $.C. '94 trALFA CONS'fL{tiCT S.R.{," , inscrisa in Registrul Comertului sub nr.J4AD4g33i1g}4, avanci Cod Fiscal RO6615533, cu se.diul in Str.Valea Oltului nr.93-107, Sector 6, Bucuresti. telefbn 021-.444.0537 , A21.444.A539 fax 021.444,05.38, cont virament R0321RNL1|30068004368670001 cieschis la Banca Cornerciala Romana , sucursala Ghencea reprezentata prin Director Genera.l Stan Florea, in calitate <ie Executant-, pe de o parte, Capitolul I - OtsIECT{IL CONTRACTULUI Art.l' Executanfml se obliga'sa execute si sa predea tseneficiarului lucrarea : "Igienizdre spatii interioare din cadrul Cornplexului Multifunctional Caraiman , inclusiv lucrari de reparatie tencuieli ", lucrari executate conform devizului oferta anexat . Executaltul se obliga sa efectueze lucrarile in terrnenele stabilite prin prezentul contract Capittrlul 2 - ilLiRATA nE EXECUTIE /-rt.Z.l. Duata de executie a lucrarilor este de 5A zile de la data semnarii prez:cntulrd contra.ct capitolul 3 - VALOAREA LUCRARILOR Art.3.1. Va.loarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract este de 105916,42 Lei (exclusiv T.V.A.). Preturile unitare prevazute in ofeita au caracter ferm " nernodificandu-se pe parcursul executiei lucrarilor

Author: lykhanh

Post on 03-Feb-2017

245 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

C{.INTRACT l}E EXECUTTECOMPLEX UL lvlULTl FUllCTl0h,r,r"

CARAIMAN

INTRARE NR

,.Vr....""...."" din

PA R. TI L E C O NT]L4 O Trtr,f{ TE$.C. '94 trALFA CONS'fL{tiCT S.R.{," , inscrisa in Registrul Comertului sub nr.J4AD4g33i1g}4,

avanci Cod Fiscal RO6615533, cu se.diul in Str.Valea Oltului nr.93-107, Sector 6, Bucuresti. telefbn021-.444.0537 , A21.444.A539 fax 021.444,05.38, cont virament R0321RNL1|30068004368670001cieschis la Banca Cornerciala Romana , sucursala Ghencea reprezentata prin Director Genera.l StanFlorea, in calitate

Capitolal 4

In acest contract termenii folositi vor avea aceleasi intelesuri care le-au fost atribuite orin" Conditii Contractuale oo .

Capitolul 5

Urmatoarele documente vor fi citite si interpretate ca facand parte integranta din acestcontract:

a.- prezentul contract - completat si semnat ;b.- anexa 1 conditiile contractuale :c.- anexa 2 devizul oferta:

Capitolul 6

Documentele de mai sus se considera ca se completeazareciproc .

Capitolul 7

Beneficiarul se obliga sa plateasca Executantului pentru executia lucrarilor , pretulcontractului , la datele si in modul descris in " Conditiile oontractuale " .

Capitolul IContractul se incheie in 2 ( doua ) exemplare , cate unul pentru flecare parte .

Executant.

S.C.'94 IELFA CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar o

e.r.0.P.1 {.{ 41,. (. (.ff r. "r..U (f: /.?/ /UratialuDirector o

Iittoun lfrt4TlLr,/c /' ^ oonary\/Vr'"''lC o u( Tn,vT i ly ,T fn [yt"r,a a

fLq'mQil:".t

Anexa nr.lLa contract nr.....

CONDITIILE CONTRACTUALE

Contractul pentru rcalizarea: "Igienizare spatii interioare din cadrul CornplexuluiMultifunctional Carairnan , inclusiv lucrari de reparatie tencuieli ", este act juridic incheiat prinacordul de vointa al celor doua parti , Beneficiar si Executant , in urma incredintarii spre executie alucrarilor cuprinse in lista cu cantitati , anexa laprezentul contract .

Prevederile contractului se supun legislatiei in vigoale .

I. DOCUMENT'ELE CONTRACTULUI1.1 Natura si volumul lucrarilor se precizeaza in anexa - deviz oferta .1.2 Daca exista ambiguitati sau discrepante intre documentele care fac parte din contract "

acestea vor fi clarificate de dirigintele lucrarii , care va emite " dispozitii cle santier " in acest sens .Daca punerea in aplicare a " dispozitiilor de santier oo atrage dupa sine executia unor cantitati

de lucrari suplimentare fata de listele prezentate la ofertare , contravaloarea acestoravaft platita deIJeneficiar peb'aza unor situatii de lucrari suplimentare .

T{. OBI,IGAT]IILE PARTILOR CONTRACTANTE2.1 Executantttl va executa si va asigura forta de munca pentru toate lucrarile prevazute in lista cucantitatile de lucrari . anexa la prezentul contract2.2 Executanttll declara ca si-a insusit conditiile impuse de lleneficiar si il asigur:a pe acesta caobiectivnl va fi realizat in confbrrnitate cu pretentiile sale si va atinge parametrii tehnici si functionaiicu costurile prevazute la cap.IV din conditii contract.2.3 Executantul garanteaza cala data receptiei lucrarea executata are calitatile stipulate indocumentatie , corespunde reglementarilor in vigoare si nu este afectata de vicii de executie care ardiminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normaie de f

3"4 Decalarezl trgrmeuuitti contractului va i'i calcru.lata de comun ac,crd , luanrJ in consideratie perioaclade intrerupere a activitatiii .3.5 l)aca sunt necesat'e iucrari suplimentare neprevazute in contract , sau apar sitgatii cie intarzierecare nu sunt itnputabile Executantrrlui , acesta va nofifica in scris , in termen cle 3 zile lucratoare ,solicitand prelungirea corespunzatoare a terunenului de executie a lucrarilor . Beneficiarul va prelunsiacest termen .3.5 Lucrarile pclt fi receptionate dupa crjn] Llrllleaza :

a. * receptie pe stadii frzice;b" - receptie la termiuarea lucrarilor ce fac obiectul contractului ;

3 '7 I'a terminarea lucrarilor , Executantul va notifica Beneficiarului ca sunt intrunite conditiile riereceptie , solicitand crJnvocarea comisiei de receptie .Inbazaacestei notificari " Beneficiarul vaconstata, in lna,t:imum 5 zile lucratoare , daca sunt intrunite conditiile pentnr receptia lucrarilor . pebaza acestor constatari , in maxirnunl 5 zile lucratoare va. fi conr,'ocata comisia c{e receptie , sau , r1upacaz . se vor acorda termene de rernediere a deficienti.--lor si de conrpletare a lipsuriior

Cornisia de receptie va constata realizarea lucrarilor ir conforunitate cu clocurnentatie de executie ,reglementarile in vigoare si prevederile r:ontractuale , In functie de constatarile facute , Beneficiarulva aproba sau respinge receptia si va intocmi procese verbaie de receptie .

IV. GAR{NTII4' I Perioada rJe garantie decurge de la data receptiei efectuate la terminarea lgcreirilor ce fhc obiecnl

prezentului contract4.2 Perioada de garantie de burra executie este de 12 luni de la data receptiei ef'ectuate la terminarealucrarilor

"

V. h{ASIJRATORI5. ! Situatiile de luuari se vor intocmi penfru justif,rcarea lucradlor executate ; partile pot conveni sase intocineasca situatii de lucrari la interval de 5 zlle

vt" pLA'[t PARTIALE , PI-A'I'I FINAI,E6.1 Se poa1.e acorda in avans de maxim 30% clin valoarea contractuiui . ztvansul se va resul w:iza laprinra situatie de lucrari prezentata.6.2 Platile partiale tretruie sa fie facute la cererea Executantului , la valoarea lucrariior execiltateconform contractului . Lucrarile executate trebuie prezentate printr-o situatie partiala de lucrari .6.3 Plata se face pebaza f"acturiior emise de Executant conform situatiilor de lucrari real exectitate .confirrnate de Beneficiar in termen de 5 zile . Decontarea facturilor se va face pebazapreturilorunitare din oferta .

VII. PilNALITA'['I7.1 Penttu neindeplinirea obligatiilor con''ractuale , partile isi daLarcaza unnatoarele penalitati :a.- prentru intarzie'ri fala de graficul de executie , Execritantr.rl este obligat sa piateasca penalitaticalculate ca 0,1'% I zi intarziere , din valoarea lucrarilor rarnase de executat dupa expirareateimenuluib.- pentru int;rrzieli la piata i?oturilor , Executantul va percepe penalitati calculafe ca 0,1 o/i I ziinlairziere din valoarr:a factr_rilr,r acceptate la piata Ce catre Beneficiar .

\/[tr1" F'(]RT.\ h,[A.JOR.A8'1 Ftlrta rnajora. constatata confbrm legii ( salamil.ati naturaie , conflagratii , revolutii , greve . etc. )ex1neteaza de raspundere partea care o inr,'oca , cu conditia ca aceasta sa anunte in scris ce;rlalta par:tein termen de 3 zile , atatla. inceputtrl evenimentului , cat si la data la care acesta cr incetal. , prezeritandtrltociata dovezile necesare . In perioada de actiune a fbrtei majore . contractul ya fi slsr:renclat fuie apreiudicia drepturile partilor .8.2Ilac'i.t" conlractltl este suspendat, lixecutantul va fi lilatit cle [ieneficiar pentru lucrarile exeeutateinai.nte cle suspendarer .

8'3 Dupa incetarea fortei majore , partile vor depune toate eforturile pentru indeplinirea obligatiilorcontractrmle asumate in cel mai scurt tirnp posibil .

IX. SOT,UTIONAREA LITIGIILOR SI RECLAMATIILOR9.1 Litigiile intre partile contractante se vor rezolva pe cale amiabila .In caz de esec , rezolvarea l.reste de competenta instantelor judecatoresti pe raza carora isi are sediul Beneficiar:ul .9.2 In perioada de garantie , Beneficiarul este obligat sa pastreze in conditii optime lucrarile executatefaca a incerca sa remedieze defectele apa.rute si sa ia masuri pentru limitarea posibilelor daune .urmand ca. Executantul sa solutioneze reclarnatia in cel rnai scurt timp posibil .9.3 Prezentul contract este guvernat de legislatia romana in- vigoare

X. REZILIEREA CONTRACTULUI10.1 Rezilierea contractului se poate face cu acordul ambelor parti sau unilateral de catre oricaredintre partile contractante , daca sunt indeplinite urmatoarele conditii :a.- Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin care pune Executantul insituatia de a nu putea executa lucrarea contractata ;b.- Beneficiarul nu onoreazao plata scadenta in mai mult de 30 zile calendaristice .c.- Executantul intarzie din vina sa terminarea lucralilor cu peste 30 zile calendaristice peste termenulprevazut in contract ;d.- Reneficiarul constata ca lucrarile sunt de proasta calitate , nu se respecta termenul de executie saulucrarea nu mai este necesara .i0.2 in cazulin care executantul intarzie inceperea lucrarilor, Beneficiarul este indreptatit sa-i fixezeun termen nu mai mare de 10 zile pana la care lucrarile sa reintre in normal si sa-l avertizeze caincazul neconforrnarii , la expirarea terrnenului stabilit iivarczilia contractul .

XI" DISPOZITII FINALE1 1 .I Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii de catre parti .ll.2Prezentulcontracfafostintocmitin2(doua)exemplare,catel(unul)pentrufiecareparte.

Executant,

S.C.'94 IELFA CONSTRTTCT S.R.L.

Director.

Beneficiar o

Q ft.P / {. {. (,.t ( .r !- r.l .f /K/d/h /e n/e/4 t/Vi//

onti li c, JurilieF/0t?tilTitlfl hAcuV".-.t,- f t, Y//'

Director.

Sttla fut[/r/

In"( /ervici't F i n B h ciA r - (on /.t b,' l, /e/c7

i {:f .irr . i.:t*i,.r ,,i.,,n;,.it ^ i: ':::.-r1"'r'.-::; {'Ji,'l :ii: i.J,.1 t,/.-ir.i.l i'.t f r';: i.' I, : i1,;3L'r,

c( 0AIlTnari/t/ lvlt I /4a /

lfu-

ff*oh,if, n I

,ry