c 241-1992

of 24 /24
METODOLOGIA DE DETERMINARE A CARACTE- RISTICILOR DINAMICE ALE TERENULUI DE FUNDARE LA SOLICIT ARI SEISMICE Indicativ C 241-92 A. METODOLOGIA DE ETERMINARE A CARACTERISTICILOR DINACE ALE TERENUL DE FUNDARE LA SOLICITARI SEISMICE PRIN METODE DE LABORATOR 1. GENERALIT ATI . 1.1. Prezenta etodologie stabile�te odul de deterinare pnn . metode de laborator a caracteristicilor dinaice ale tere- nulm de fundare supus solicitarilor seisice. 1.2. Caracteristicile dinaice ale terenului de fundare care fac obiectul prezentei metodologii sint: - odulul d�nam�c de deforatie transversala G (kPa) ; - od lul dm . anuc de . deforatie longitudinala E (kPa); - fractIUnea dm aorbzarea critica, D. . 1.3. Cara teristicile dinaice G �i D sint parametrii care defm esc relat1a efort-defoatie la paminturi. 1n c . azul u ei s licita i . : eismice relatia efort . tangential- r?1at1e ung nulara spec1f1ca este reprezentata pnntr-o bucla defo de h1sterez1s, _ figura A.1 . , caracteriza ta de: a) panta tangentei in origine la curba efort-deforatie (p ntru deformatia y = 0), parametru ce este cunoscut sub deu- mirea de odulul dinamic maxim de defoatie transversala, notat G max sau G 0 ; 4 Pentru valori ale detoratiei y � 10- 4 modulul dinamic de deformatie transversala, G, se define�te ca fiind panta axei mari a buclei de histerezis (dreapta ce une�te virfurile buclei) cunoscut. sub denuirea de modul dinaic echivalent (sau se- cant) de defoatie transversala, notat Gs sau G . b) fractiunea din amortizare critica (sau factorul de aor- tizare critica) D, un numar adimensional, care caracterizeaz a capacitatea de amortizare a mi�carii �i este definit ca raportul dintre lucrul mecanic intern, W, consumat intr-un ciclu de oscilatie �i energia de defoatie initiala W: D _ 1 W 1 AB -h·w = A T in care: �w = A B este aria buclei de histerezis W = A T - este aria triunghiului definit in fig. A.1. 1.4. Modulul dinaic de deforatie longitudinala E, are aceea�i semnificatie ca �i modulul G, dar pentru curba efort normal - deformatie specifica longitudinala. 1.5. Caracteristicile dinamice ale painturilor sint nece - sare la proie'ctarea antiseismica a constructiilor civile � i indus- triale �i in special a constructiilor de importanta deosebita: cen- trale nuclearo-electrice, diguri �i baraje, poduri �i via.dude, tuneluri, constructii destinate producerii sau depozitarii unor materiale deosebit de periculoase. Valorile caracteristicilor dinaice ale terenului de fundare se utilizeaza la deteinarea incarcarilor seismice prin: -e aluarea coeficientilor de rigiditate �i amortizare ai terenulm; - calcularea perioadei fundaentale de vibratie a terenului pe baza careia se stabile�te expresia curbei. 1.6. Caracteristicile dinamice ale pamintului determinate prin prezenta metodologie pot fi utilizate �i in proiectarea fundatiilor de ma�ini . 1.7. Prin metode de laborator se determina caracteristicile dinamice ale pamintului pe probe prelevate din toate categoriile de paminturi, nisipuri, prafuri, argile, marne. 5

Upload: truongdien

Post on 02-Feb-2017

250 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: C 241-1992

METODOLOGIA DE DETERMINARE A CARACTE­RISTICILOR DINAMICE ALE TERENULUI DE

FUNDARE LA SOLICIT ARI SEISMICE Indicativ C 241-92

A. METODOLOGIA DE :OETERMINARE ACARACTERISTICILOR DINAMICE ALE TERENULU1DE FUNDARE LA SOLICITARI SEISMICE PRINMETODE DE LABORATOR

1. GENERALIT ATI

. 1.1. Prezenta rnetodologie stabile�te rnodul de deterrninarepnn . metode de laborator a caracteristicilor dinarnice ale tere­nulm de fundare supus solicitarilor seisrnice.

1.2. Caracteristicile dinarnice ale terenului de fundare care fac obiectul prezentei metodologii sint:

- rnodulul d�nam�c de deforrnatie transversala G (kPa) ;- rnod�lul dm.anuc de. deforrnatie longitudinala E (kPa);- fractIUnea dm arnorbzarea critica, D.

. 1.3. Cara�teristicile dinarnice G �i D sint parametrii caredefm esc relat1a efort-deforrnatie la paminturi.

1n c.azul u�ei s�licita�i. :eismice relatia efort . tangential­r?1at1e ung1:nulara spec1f1ca este reprezentata pnntr-o bucladefo

de h1sterez1s, _ figura A .1 . , caracteriza ta de :a) panta tangentei in origine la curba efort-deforrnatie(p�ntru deformatia y = 0), parametru ce este cunoscut sub den'.u­mirea de rnodulul dinamic maxim de deforrnatie transversala, notat G

max sau G0;

4

Pentru valori ale detorrnatiei y � 10-4 modulul dinamic de deformatie transversala, G, se define�te ca fiind panta axei mari a buclei de histerezis (dreapta ce une�te virfurile buclei) cunoscut. sub denurnirea de modul dinarnic echivalent (sau se­cant) de deforrnatie transversala, notat Gs sau G .

b) fractiunea din amortizare critica (sau factorul de arnor­tizare critica) D, un numar adimensional, care caracterizeaza capacitatea de amortizare a mi�carii �i este definit ca raportul dintre lucrul mecanic intern, L\. W, consumat intr-un ciclu de oscilatie �i energia de deforrnatie initiala W:

D _ 1 L\. W 1 AB -h·w

=

h· ATin care:

�w = AB

este aria buclei de histerezis W = AT - este aria triunghiului definit in fig . A.1. 1.4. Modulul dinarnic de deforrnatie longitudinala E, are

aceea�i semnificatie ca �i modulul G, dar pentru curba efort normal - deformatie specifica longitudinala.

1.5. Caracteristicile dinamice ale parninturilor sint nece­sare la proie'ctarea antiseismica a constructiilor civile �i indus­triale �i in special a constructiilor de importanta deosebita: cen­trale nuclearo-electrice, diguri �i baraje, poduri �i via.dude, tuneluri, constructii destinate producerii sau depozitarii unor materiale deosebit de periculoase.

Valorile caracteristicilor dinarnice ale terenului de fundare se utilizeaza la deterrninarea incarcarilor seismice prin:

- e:7aluarea coeficientilor de rigiditate �i amortizare aiterenulm;

- calcularea perioadei fundarnentale de vibratie a terenuluipe baza careia se stabile�te expresia curbei.

1.6. Caracteristicile dinamice ale pamintului determinate prin prezenta metodologie pot fi utilizate �i in proiectarea fundatiilor de ma�ini .

1.7. Prin metode de laborator se determina caracteristicile dinamice ale pamintului pe probe prelevate din toate categoriile de paminturi, nisipuri, prafuri, argile, marne.

5

Page 2: C 241-1992
Page 3: C 241-1992
Page 4: C 241-1992
Page 5: C 241-1992
Page 6: C 241-1992
Page 7: C 241-1992
Page 8: C 241-1992
Page 9: C 241-1992
Page 10: C 241-1992
Page 11: C 241-1992
Page 12: C 241-1992
Page 13: C 241-1992
Page 14: C 241-1992
Page 15: C 241-1992
Page 16: C 241-1992
Page 17: C 241-1992
Page 18: C 241-1992
Page 19: C 241-1992
Page 20: C 241-1992
Page 21: C 241-1992
Page 22: C 241-1992
Page 23: C 241-1992
Page 24: C 241-1992