c 241-1992

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

247 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • METODOLOGIA DE DETERMINARE A CARACTERISTICILOR DINAMICE ALE TERENULUI DE

  FUNDARE LA SOLICIT ARI SEISMICE Indicativ C 241-92

  A. METODOLOGIA DE :OETERMINARE ACARACTERISTICILOR DINAMICE ALE TERENULU1DE FUNDARE LA SOLICITARI SEISMICE PRINMETODE DE LABORATOR

  1. GENERALIT ATI

  . 1.1. Prezenta rnetodologie stabilete rnodul de deterrninarepnn . metode de laborator a caracteristicilor dinarnice ale terenulm de fundare supus solicitarilor seisrnice. 1.2. Caracteristicile dinarnice ale terenului de fundare care

  fac obiectul prezentei metodologii sint: - rnodulul dnamc de deforrnatie transversala G (kPa) ;- rnodlul dm.anuc de. deforrnatie longitudinala E (kPa);- fractIUnea dm arnorbzarea critica, D.

  . 1.3. Carateristicile dinarnice G i D sint parametrii caredefm esc relat1a efort-deforrnatie la paminturi. 1n c.azul uei slicitai. :eismice relatia efort . tangentialr?1at1e ung1:nulara spec1f1ca este reprezentata pnntr-o bucladefo

  de h1sterez1s, _ figura A .1 . , caracteriza ta de :a) panta tangentei in origine la curba efort-deforrnatie(pntru deformatia y = 0), parametru ce este cunoscut sub den'.umirea de rnodulul dinamic maxim de deforrnatie transversala, notat G

  max sau G0;

  4

  Pentru valori ale detorrnatiei y 10-4 modulul dinamic de deformatie transversala, G, se definete ca fiind panta axei mari a buclei de histerezis (dreapta ce unete virfurile buclei) cunoscut. sub denurnirea de modul dinarnic echivalent (sau secant) de deforrnatie transversala, notat Gs sau G .

  b) fractiunea din amortizare critica (sau factorul de arnortizare critica) D, un numar adimensional, care caracterizeaza capacitatea de amortizare a micarii i este definit ca raportul dintre lucrul mecanic intern, L\. W, consumat intr-un ciclu de oscilatie i energia de deforrnatie initiala W:

  D _ 1 L\. W 1 AB -hw

  =

  h ATin care:

  w = AB

  este aria buclei de histerezis W = AT - este aria triunghiului definit in fig . A.1. 1.4. Modulul dinarnic de deforrnatie longitudinala E, are

  aceeai semnificatie ca i modulul G, dar pentru curba efort normal - deformatie specifica longitudinala.

  1.5. Caracteristicile dinamice ale parninturilor sint necesare la proie'ctarea antiseismica a constructiilor civile i industriale i in special a constructiilor de importanta deosebita: centrale nuclearo-electrice, diguri i baraje, poduri i via.dude, tuneluri, constructii destinate producerii sau depozitarii unor materiale deosebit de periculoase.

  Valorile caracteristicilor dinarnice ale terenului de fundare se utilizeaza la deterrninarea incarcarilor seismice prin:

  - e:7aluarea coeficientilor de rigiditate i amortizare aiterenulm;

  - calcularea perioadei fundarnentale de vibratie a terenuluipe baza careia se stabilete expresia curbei.

  1.6. Caracteristicile dinamice ale pamintului determinate prin prezenta metodologie pot fi utilizate i in proiectarea fundatiilor de maini .

  1.7. Prin metode de laborator se determina caracteristicile dinamice ale pamintului pe probe prelevate din toate categoriile de paminturi, nisipuri, prafuri, argile, marne.

  5