bogdan–michael ciubotaru · 2020. 8. 20. · ciubotaru, bogdan michael organizarea şi...

18

Upload: others

Post on 29-Jan-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • BOGDAN–MICHAEL CIUBOTARULector univ. dr.

  Avocat în Baroul Iaşi

  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREAGUVERNULUI ROMÂNIEI.LEGISLAŢIE, DOCTRINĂ ŞI

  PRACTICĂ POLITICĂ

  Iasi,2013

 • ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GUVERNULUIROMÂNIEI. LEGISLAŢIE, DOCTRINĂ ŞI PRACTICĂPOLITICĂBogdan - Michael CIUBOTARU

  Copyright Editura Lumen, 2013Iaşi, Ţepeş Vodă, nr.2

  Editura Lumen este acreditată CNCS

  [email protected]@gmail.com

  www.edituralumen.rowww.librariavirtuala.com

  Redactor: Roxana Demetra STRATULATDesign copertă: Roxana Demetra STRATULAT

  Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prinfotocopiere, scanare, multiplicare neautorizată, indiferent demediul de transmitere, este interzisă.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiCIUBOTARU, BOGDAN MICHAEL

  Organizarea şi funcţionarea Guvernului României :legislaţie, doctrină şi practică politică / Bogdan-MichaelCiubotaru. - Iaşi : Lumen, 2013

  ISBN 978-973-166-354-8

  342.51(498)328.1(498)

 • BOGDAN–MICHAEL CIUBOTARULector univ. dr.

  Avocat în Baroul Iaşi

  ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREAGUVERNULUI ROMÂNIEI.LEGISLAŢIE, DOCTRINĂ ŞI

  PRACTICĂ POLITICĂ

  Iasi,2013

 • Pagină lăsatăgoală intenţionat

 • 5

  Cuvânt înainte

  O lucrare consacrată unei analize aprofundate aGuvernului, unul din cele două componente ale executivului,alături de Preşedinte, reprezintă, fără îndoială, o temă de mareactualitate datorită, în mare măsură, şi divergenţelor apărute înultimii ani în practica statală românească, conflicte ce uneori auatras „arbitrajul” Curţii Constituţionale. Mare parte din acesteprobleme create cu concursul majorităţii politicienilor, uneledintre ele fără răspuns, în raport cu dispoziţiile constituţionaleîn vigoare, a determinat un curent de opinie în favoarea uneinoi revizuiri a Constituţiei.

  Chiar din primele rânduri ale lucrării, autorul subliniazăcu deplin temei necesitatea schimbărilor profunde ce au urmatevenimentelor de după decembrie 1989, vizând, în principal,fundamentele constituţionale şi legale ale organizării şifuncţionării autorităţilor administraţiei publice, autorităţilorpublice în general. Deşi, de mai bine de douăzeci de ani,conceptul de „reformă în administraţia publică” se regăseşteconstant în programele tuturor guvernelor care s-au succedat,indiferent de orientarea politică a acestora, de caracterul lor,monocolor sau rezultat al unei coaliţii, specialişti consacraţi aidoctrinei administrative se referă la o evidentă criză aadministraţiei publice, având cauze multiple.

  Lucrarea, în ansamblu, se constituie într-o veritabilăanaliză interdisciplinară, de drept constituţional, de dreptadministrativ, dar şi de ştiinţa administraţiei, domenii supuseunui dinamism legislativ fără precedent, mai ales, în ultimuldeceniu, revizuirea Constituţiei din 2003 accentuându-le şideterminând necesitatea adoptării unor noi acte normative,cum a fost cazul instituţiei contenciosului administrativ saumodificări legislative ale unor reglementări deja existente.

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • 6

  Teme, precum învestirea unui Cabinet, refuzul numiriiunui ministru la propunerea premierului, atacarea decretului derevocare a sa din funcţia de ministru, la instanţa de contenciosadministrativ de către un fost ministru, momentul unei posibiledizolvări a Parlamentului, în raport cu condiţiile impuse de art.89 din Constituţie, condiţiile de declanşare a unui referendumde către Preşedinte, potrivit art. 90 din Constituţie, sunt doarunele dintre chestiunile ce au frământat evoluţia societăţiiromâneşti în ultimii ani, unele dintre aceste aspecte fiind tratatecu competenţă în conţinutul lucrării de faţă.

  Lucrarea este structurată în două părţi, fiecare dintreacestea conţinând câte trei capitole, finalizate cu o serie depropuneri de lege ferenda privind statutul juridic al GuvernuluiRomâniei.

  Prima parte a lucrării este consacrată prezentăriievoluţiei instituţionale a Guvernului în ultimii 23 de ani,urmărindu-se distincţia între regimul constituţional şi regimullegal în materie. Într-o concisă şi sistematizată prezentare,ancorată în evoluţia reglementării şi practicii statale din ultimiiani, autorul trece în revistă textele constituţionale şi cele legalereferitoare la Guvern, componentă esenţială a puterii executive,alături de şeful statului, evocând specificul fiecărui act normativîn parte cu privire la instituţia aflată în centrul analizei.

  Partea a doua a lucrării evocă evoluţia instituţională aGuvernului, prin prisma practicii politice şi administrative dinultimii ani, dar şi a jurisprudenţei.

  Într-un prim capitol extrem de sintetic este trecută înrevistă perioada decembrie 1989-decembrie 1991, până laintrarea în vigoare a Constituţiei.

  Capitolul al doilea se ocupă de practica politică şiguvernamentală rezultată din aplicarea dispoziţiilorconstituţionale şi legale în materie, fiind evocate diferite situaţiicare au creat probleme în practica statală, după decembrie1989, precum procedura de învestitură a unui Guvern,

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • 7

  încetarea funcţiei de membru al Guvernului, structuraGuvernului.

  În sfârşit, capitolul al treilea al celei de-a doua părţi alucrării rezumă cele mai importante soluţii din jurisprudenţaCurţii Constituţionale întemeiată pe excepţia deneconstituţionalitate cu privire la ordonanţele Guvernului, pede-o parte, şi jurisprudenţa instanţelor de contenciosadministrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

  Secţiunea a doua a acestui capitol este consacratăjurisprudenţei Curţii Constituţionale privind soluţionareaconflictelor juridice de natură constituţională dintre Guvern şiPreşedintele României.

  Analiza de faţă se încheie cu valoroase concluzii şipropuneri de lege ferenda privind statutul juridic al Guvernului,pornind de la reflectarea succintă a locului şi rolului Cabinetuluiromânesc actual.

  Prezenta lucrare reprezintă o cercetare aprofundată,complexă, valoroasă şi extrem de bine documentată a uneiinstituţii fundamentale a dreptului public, Guvernul, de-alungul evoluţiei sale constituţionale şi reale, cu accent peevoluţia ultimilor 23 de ani, atât din perspectiva reglementăriiconstituţionale şi legislative, cât, mai ales, din perspectivapracticii dezvoltate, aflate nu de puţine ori la limita legalităţii.

  Prof. univ. dr. Dana Tofan

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

  Pagină lăsatăgoală intenţionat

 • 9

  Nota autorului

  După dramaticele evenimente din 22 decembrie 1989,moment istoric ce a marcat înlăturarea regimului totalitar,caracterizat prin teroare şi abuzuri administrative, problemacardinală care s-a pus în România a constat în schimbarearadicală a concepţiei şi metodei practicate timp de 45 de ani, înperioada comunistă, în sensul că administraţia publică nu maieste supusă dictaturii partidului unic, ci normelor juridice,urmărindu-se instaurarea efectivă a statului de drept.

  Deşi, este adevărat, reforma administraţiei publice adebutat încă de la sfârşitul anului 1989, statuându-se apoi, prinConstituţie şi legislaţia adoptată în baza acesteia, bazele statuluide drept şi democratic, tot atât de adevărată este şi observaţiapotrivit căreia criza administraţiei publice este evidentă, este denotorietate1, aşa cum o demonstrează realitatea cotidiană. Analizacauzelor acestei situaţii de fapt şi de drept excede studiuluinostru, dar, sintetic, trecând peste determinările complexe denatură istorică şi culturală, s-ar putea spune că ineficienţastructurilor politice a generat ineficienţa administraţiei care, larândul ei, a determinat ineficienţa economiei şi dezordineasocială.

  Totodată, nu trebuie pierdut din vedere faptul căadministraţia publică a trecut în ultimii 23 de ani printransformări de esenţă ale structurilor, mecanismelor şiinstituţiilor administrative, în contextul unei profunde reaşezărinormative, principiale şi concrete. Tranziţia nu justifică însă, întotalitate, slaba capacitate a structurilor guvernamentale de aguverna şi a administraţiei publice de a administra. Criza defond s-a transformat, cu alte cuvinte, într-o criză de fapt.

  1 I. Alexandru, Criza administraţiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 105.

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • 10

  Pentru acest motiv, toate structurile administrative fac politică,din păcate însă nu şi politici publice.

  Or, problema fundamentală a administraţiei, înprincipal a Guvernului României, în calitatea sa de conducătoral administraţiei publice, este tocmai continuarea şi dinamizareaaplicării reformelor în societatea românească, condiţii sine quanon pentru integrarea în spaţiul administrativ european,caracterizat prin fiabilitatea administraţiei, implementareaeficientă a politicilor publice şi stimularea dezvoltăriieconomice şi a consumului.

  Reuşita acestor demersuri este condiţionată, în primulrând, de structurarea şi organizarea flexibilă şi stabilă aadministraţiei publice, cu diminuarea considerabilă a birocraţiei,a fragmentării şi dispersării responsabilităţilor la nivel decoordonare. De altfel, una dintre problemele actuale oreprezintă tentaţia permanentă de expandare şi remaniere aadministraţiei publice centrale.

  Lucrarea noastră, elaborată iniţial ca teză de doctorat,îndrumată de doamna prof. univ. dr. Dana Tofan de laFacultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi susţinută înanul 2010, a fost actualizată şi completată cu date şi informaţiidin legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa instanţelor judecătoreştiultimilor trei ani. Rezultatul constituie o cercetare ştiinţificăinterdisciplinară de drept constituţional, drept administrativ şiştiinţa administraţiei, domenii în care s-au produs frecventemodificări legislative în ultimii ani, ceea ce impunea actualizareasau chiar regândirea unora dintre problemele specifice. Înprimul rând, mutaţiile constituţionale, produse odată curevizuirea Constituţiei României, în anul 2003, care au vizat,printre altele, constituirea Guvernului, raporturile PreşedinteluiRomâniei cu prim-ministrul, raporturile dintre CurteaConstituţională a României şi Guvern etc., au atras după sinemodificări, completări şi elaborări de acte normative noi.

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • 11

  Obiectul lucrării îl constituie cercetarea modului deorganizare şi funcţionare a Guvernului României. În acestcadru de investigare am utilizat concluziile la care am ajuns înstudierea legislaţiei, doctrinei, jurisprudenţei şi observareaatentă a practicii de stat de după decembrie 1989 şi până înprezent.

  Fără a avea pretenţia unei cercetări exhaustive, amacumulat, accesat şi valorificat o variată documentaţie care ne-ainfluenţat în modul de abordare a tematicii şi care ne dăsperanţe, în cele din urmă, în utilitatea demersului propus.

  În multe dintre concluziile formulate ne-am sprijinit,cum era şi firesc, pe raţionamentele unor doctrinari românicontemporani de incontestabilă autoritate. Chiar dacă, pealocuri, nu le-am împărtăşit cu totul opiniile, nu înseamnă că le-am ignorat subtilitatea şi profunzimea demonstraţiilor.

  Poate că, în pofida strădaniei, unele erori materiale sauconceptuale s-au strecurat totuşi. Înţelegem să ni le asumăm,pentru că datorăm sincer respect faţă de cei care, citindlucrarea, le-au observat şi ni le-au semnalat.

  Precizăm că la întocmirea prezentei lucrări am avut învedere legislaţia, jurisprudenţa, doctrina şi practica de stat depână la data de 10 ianuarie 2013.

  Bogdan-Michael Ciubotaru

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

  Pagină lăsatăgoală intenţionat

 • 13

  Cuprins

  Partea IAnaliza diacronică a instituţiei Guvernului prin prisma

  legislaţiei şi doctrinei româneşti după 22 decembrie 1989

  Capitolul 1. Evoluţia regimului constituţional........................ 19

  1.1. Rolul Guvernului................................................................................... 191.2. Structura Guvernului............................................................................ 261.3. Regimul învestiturii Guvernului......................................................... 331.4. Condiţii pentru dobândirea calităţii de membru al Guvernului. 551.5. Durata mandatului Guvernului.......................................................... 601.6. Durata funcţiei de membru al Guvernului ..................................... 731.7. Prim-ministrul........................................................................................ 781.8. Funcţionarea Guvernului.................................................................... 881.9. Actele Guvernului................................................................................. 94

  Capitolul 2. Evoluţia regimului legal ..................................... 107

  2.1. Rolul şi funcţiile Guvernului.............................................................1132.2. Componenţa Guvernului..................................................................1212.3. Condiţii legale pentru funcţia de membru al Guvernului..........1292.4. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului ...............................1352.5. Prim-ministrul......................................................................................1392.6. Organizarea şi funcţionarea Guvernului........................................1462.7. Funcţionarea Guvernului..................................................................1742.8. Atribuţiile Guvernului........................................................................1792.9. Actele Guvernului...............................................................................182

  Capitolul 3. Reglementarea organizării şi funcţionăriiGuvernului României potrivit legislaţiei secundare............. 185

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • 14

  Partea a II-aEvoluţia instituţională a Guvernului prin prisma practicii

  politico-administrative şi a jurisprudenţei după decembrie 1989

  Capitolul 1. Perioada decembrie 1989 – decembrie 1991...... 195

  Capitolul 2. Practica politică şi guvernamentală rezultatădin aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi legale în materiaorganizării şi funcţionării Guvernului României ................203

  Secţiunea 1. Prim-ministrul. Procedura învestiturii Guvernului.203Secţiunea 2. Încetarea funcţiei de membru al Guvernului................214Secţiunea 3. Guvernul României – structură, compunere, organizare,funcţionare, atribuţii, acte..........................................................................222Secţiunea 4. Raporturile Parlamentului cu Guvernul. Aspecte dinpractica guvernamentală............................................................................260

  4.1. Moţiunea simplă ........................................................... 2604.2. Angajarea răspunderii Guvernului ............................. 263

  Capitolul 3. Reflectarea instituţiei Guvernului în contenciosulconstituţional şi în contenciosul administrativ..................... 271

  Secţiunea 1. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale întemeiată pedispoziţiile art. 146 lit. d din Constituţie şi jurisprudenţa instanţelor decontencios administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ..............................................272Secţiunea 2. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind soluţionareaconflictelor juridice de natură constituţională dintre Guvern şiPreşedintele României, respectiv între Guvern şi ParlamentulRomâniei.......................................................................................................286

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • 15

  A. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale privindsoluţionarea conflictelor juridice de natură constituţionalădintre Guvern şi Preşedintele României .......................... 286B. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale privindsoluţionarea conflictelor juridice de natură constituţionalădintre Guvern şi Parlamentul României........................... 295

  Concluzii ...................................................................................300

  BIBLIOGRAFIE.....................................................................326

  Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013).Organizarea şi funcţionarea guvernului României.

  Legislaţie, Doctrină şi practică politică. Iaşi, România: Lumen.

 • Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

  sau din librăriile noastre partenere.

  www.edituralumen.rowww.lumenpublishing.com

  https://www.edituralumen.rohttps://www.lumenpublishing.com

 • BT4_Organizarea si functionarea_Bogdan_CIUBOTARU_ISBN_editabil_Coperta 1.pdfPage 1

  BT_4_CIP_Organizarea_si_functionarea_Guvernului_CIUBOTARU.pdfBT4_Organizarea si functionarea_Bogdan_CIUBOTARU_ISBN_editabil_Coperta 4.pdfPage 1