agenda urbană a uniunii europene din perspectiva româniei

30
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Agenda Urbană a Uniunii Europene din perspectiva României URBANFEST BlueGreen – Râuri în orașe smart 19 iunie 2015, Biblioteca Națională a României

Upload: ministerul-dezvoltarii-regionale-si-administratiei-publice

Post on 06-Aug-2015

237 views

Category:

Environment


3 download

TRANSCRIPT

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenda Urbană a Uniunii Europenedin perspectiva României

URBANFESTBlueGreen – Râuri în orașe smart

19 iunie 2015, Biblioteca Națională a României

Structura prezentare

1. Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic

2. Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

3. Priorităţi de dezvoltare urbană

4. Instrumente strategice, legislative și de implementare

5. Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România

Dezvoltarea urbană în România – scurt

diagnostic• Dimensiunea urbană:

• Rețea de localități – cu o distribuție teritorială echilibrată dar…. polarizată excesiv de București / cu o slabă dimensionare a orașelor mijlocii

• În declin, segregare socială, rata șomajului peste media națională,

• 15% din fondul de locuințe vulnerabil la riscul seismic

• 97% din fondul de locuințe aparține domeniului privat – dificultăți pentru autoritățile publice locale în dezvoltarea de proiecte de regenerare urbană

• Expansiune urbană - creșterea în medie cu 50% a rețelelor de utilități dar intravilanul a crescut cu peste 80% în ultimii 20 de ani

UITP.COM

Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic

• Dimensiunea urbană:o Transportul public local de pasageri se află în continuă scădere

începând cu anul 1990 (număr de orașe, număr km infrastructură, material rulant)

o Folosirea intensivă a transportului auto individualo Atenție minimă pentru calitatea arhitecturalăo Degradarea patrimoniului construito Spațiul public.... raportat la mașini, nu la oamenio Neglijarea cursurilor de apă din cadrul localitățiloro Lipsa sinergiilor dintre strategiile elaborate la diverse niveluri

teritoriale o Ruptură în cadrul sistemului de planificare strategică și operațională

UITP.COM

Dezvoltarea urbană în

România – scurt diagnostic

UITP.COM

Distribuția Zipf în România (2010)

Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic

UITP.COM

  1995 2000 2005 2010

EU2714.700 19.100 22.500 24.500

România4.800 5.000 7.900 11.400

BUCUREŞTI6.900 10.700 17.300 28.500

Bulgaria4.700 5.400 8.200 10.700

SOFIA7.000 9.000 16.200 24.500

Republica Cehă11.200 13.500 17.800 19.500

PRAGA18.900 26.400 37.400 42.200

Slovacia7.000 9.500 13.500 17.900

BRATISLAVA14.900 20.700 32.900 43.100

Polonia6.300 9.200 11.500 14.300

VARŞOVIA13.900 26.100 34.500 42.600

Grecia12.300 16.000 20.400 21.400

ATENA13.300 18.200 26.100 28.200

Portugalia11.300 15.500 17.900 19.700

LISABONA15.700 21.800 25.300 27.400

Spania13.400 18.500 22.900 24.300

MADRID17.500 25.200 29.900 31.600

PIB-ul pe cap de locuitor în ţările şi oraşele selectate din UE (în EUR, la paritatea puterii de cumpărare),

România are una dintre cele mai ridicate rate de creştere a PIB-ului pe cap de locuitor din regiunile UE (2000-2007).sursa – Raport Orașe competitive, Banca Mondială

Dezvoltarea urbană în România – scurt diagnostic

UITP.COM

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

1. Încurajarea procesului de urbanizare

Toate țările care au avut creștere economică au cunoscut și un proces rapid de urbanizare

Concentrarea de oameni și resurse înseamnă productivitate mai mare și dezvoltare accelerată prin aglomerări urbane ca motoare ale economiei naționale

UITP.COMSursa: Banca Mondiala

 

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

UITP.COMSursa: Banca Mondiala

La nivelul Europei, resursele sunt puternic concentrate în jurul marilor centre urbane...

...și dezvoltarea României urmează o logică similară: ponderea municipiului București în PIB a crescut de la 15% în 1995 la 25% în 2009.

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

UITP.COM

• Zone urbane funcționale

• oamenii s-au mutat mai aproape de locaţiile care oferă oportunităţi, cel mai adesea în proximitatea oraşelor majore

• firmele au început să se deplaseze către zonele periferice, pentru a reduce costurile fixe (de exemplu, chiria, impozitele pe terenuri etc.)

• s-au format zone economice funcţionale care şi-au depăşit cu mult graniţele administrative

• este importantă redefinirea zonelor urbane pentru a include suburbiile, nu doar din raţiuni statistice, ci pentru a permite o planificare adecvată şi o integrare din ce în ce mai mare a acestor comunităţi. Aceste măsuri nu doar că vor duce la creşterea populaţiei urbane a României, dar vor permite o planificare mai corectă şi un proces de decizie mai bun la nivel local, regional şi naţional.

Susținerea zonelor metropolitane și a sistemelor urbane.

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

UITP.COM

Politici de dezvoltare urbană adaptate nevoilor specifice ale localităților urbane, în funcție de dimensiunea și potențialul economic al acestora

• Orașele au caracteristici, provocări și necesități diferite. • Este nevoie de o tratare diferențiată a acestora în vederea stabilirii

priorităților de investiții în acord cu necesitățile și potențialul local.

• Orașele mari - conectarea cu teritoriul polarizat, creșterea mobilității persoanelor și bunurilor și dezvoltarea unor soluții inovative care să crească competitivitatea acestora

• Localitățile mici și cele medii - asigurarea unor condiții de viață echitabile pentru populație și asigurarea accesului acesteia la infrastructura medicală, educațională și edilitară.

• Orașele în creștere continuă să atragă până când intervin dezeconomiile de scară (poluare, congestie ș.a.)

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

UITP.COM

Abordarea integrată a dezvoltării urbane

• Provocările sunt din ce în ce mai diverse și mai numeroase• Competitivitatea urbană este în continuă creștere• Pentru utilizarea eficientă a resurselor este necesară corelarea politicilor

sectoriale - orașele trebuie să integreze aspectele sociale, economice, de mediu și dimensiunea teritorială a dezvoltării urbane în planificarea urbană și dezvoltarea economică

• Planificarea întregului ciclu al intervenției – de la inițiere până la implementare – cu stabilirea responsabilităților și a resurselor financiare

• Implicarea populației la modul de dezvoltare urbană

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

UITP.COM

• Guvernarea pe mai multe niveluri

• este necesară coordonarea atât pe orizontală, cât şi pe verticală și să fie consolidată cooperarea lor și crearea de rețele cu alte orașe, în scopul de a împărtăși investiții și experiențe

• serviciile urbane trebuie să fie furnizate la o scară teritorială mai mare• problemele legate de managementul apei ar putea fi cel mai bine abordate

şi rezolvate la nivel sub-regional sau regional, transportul public poate fi tratat optim la nivel metropolitan, în timp ce promovarea incluziunii sociale şi integrarea grupurilor marginalizate necesită o abordare locală, la nivel de cartier

• noi metode de guvernare bazate pe implicarea şi responsabilizarea cetățenilor, participarea tuturor părților interesate relevante și utilizarea inovatoare a capitalului social sunt necesare.

Implicaţii de natură strategică în abordarea dezvoltării urbane în România

UITP.COM

Regenerarea urbană - Instrument al dezvoltării urbane integrate

• pentru zone centrale - valorificarea zonelor istorice protejate• pentru zone industriale - reciclarea terenurilor• pentru sit-uri militare dezafectate• pentru marile ansambluri de locuit – creșterea calității locuirii

Punerea în valoare a elementelor de competență distinctivă (zone centrale, zone protejate, cursuri de apă)

Priorităţi de dezvoltare urbană

UITP.COM

Sprijinirea dezvoltării

economiei oraşelor

• Reconversia funcțională a sit-urilor

industriale

• Asigurarea accesibilității regionale,

metropolitane și locale

• Asigurarea masei urbane – densitate

socială și economică

• Dezvoltarea infrastructurii necesare

(spații de birouri, parcuri industriale,

incubatoare de afaceri)

Îmbunătăţirea calităţii mediului

în zonele urbane

• creșterea eficienței energetice a

locuințelor

• protejarea spațiilor verzi

• utilizarea transportului public (ne-

poluant)

• utilizarea mijloacelor de transport ne-

motorizate

• creștera numărului de locuri de parcare

în zonele marilor ansambluri de locuit și

în punctele de schimb inter-modal

Priorităţi de dezvoltare urbană

UITP.COM

Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bază pentru oraşele României

Starea şi calitatea infrastructurii fizice urbane constituie

o condiție esențială pentru funcționarea optimă a

oraşelor: accesibilitatea fluxurilor de muncă,

atractivitatea mediului de afaceri, turismul și cultura,

etc, toate fiind influenţate de existenţa şi calitatea

infrastructurii edilitare.

Promovarea incluziunii sociale în oraşele României

Un oraș inclusiv nu este neapărat un oraș în care există

o egalitate completă și o populație omogenă, ci un oraș

în care toată lumea beneficiază de oportunităţile oferite

de acesta.

Priorităţi de dezvoltare urbană

UITP.COM

Susținerea mobilității urbane

• la nivel regional/metropolitan/urban-de cartier/de obiect

• asigurarea infrastructurii necesare: centuri ocolitoare/ noduri intermodale/ linii

de transport în comun (pe șine sau linii dedicate)

• înnoirea stocului de vehicule pentru transport în comun

• facilitarea mijloacelor de transport ne-motorizate: piste de bicicliști/ pietonale

Elaborarea cadastrului și actualizarea instrumentelor de planificare

• asigurarea unui acces facil la date/ transparență

• fundamentare tehnică a deciziilor de dezvoltare

• instrumente de planificare adaptate cerințelor actuale

• corelarea instrumentelor de planificare

Regenerarea urbană în zonele centrale ale localităților

• creșterea atractivității zonelor centrale

• valorificarea identității locale

Instrumente strategice, legislative și de implementare

Cadrul strategic- Strategii- Bază de date- Rapoarte de specialitate- Ghiduri pentru creșterea capacității administrative în domeniul dezvoltării

urbane- Instrumente pentru facilitarea dezvoltării urbane integrate

Legislație- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul- Legea 351/2001 pentru aprobarea Secțiunii IV din PATN - Rețeaua de

localități- Legea 91/2007 privind transportul public local - în curs de revizuire- Norme de aplicare la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și

urbanismul – în curs de promovare

Instrumente strategice, legislative și de implementare

Finanțare buget de stat- Programul Naţional de Dezvoltare Locală (O.U.G.

28/2013) - Programul naţional multianual privind creşterea

performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (O.U.G. 18/2009)

- Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe (Legea 152/1998)

- Programul construcţii săli de sport și complexuri sportive

- Programul pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban

- Programul sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile de până la 50.000 locuitori

- Programul bazine de înot

Instrumente strategice, legislative și de implementare

UITP.COM

Cadrul strategicStrategia de Dezvoltare Teritorială a României

Instrumente strategice, legislative și de implementare

UITP.COM

Cadrul strategicStrategia de Dezvoltare Teritorială a României

MĂSURI TERITORIALE NAȚIONALE  

 Măsuri capital natural și cultural

OBIECTIVE GENERALE  Obiectiv general 1

Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în

spaţiul european prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor

energetice, de transporturi și broadband

 

Obiectiv general 2Creșterea calităţii vieţii prin

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în

vederea asigurării unor spaţii urbane și rurale de calitate,

atractive și incluzive

Obiectiv general 3Dezvoltarea unei reţele de

localităţi competitive și coezive prin sprijinirea

specializării teritoriale și formarea zonelor funcţionale

urbane

Obiectiv general 4Protejarea patrimoniului

natural și construit și valorificarea elementelor de

identitate teritorială

Obiectiv general 5Creșterea capacităţii

instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare

teritorială

OBIECTIVE SPECIFICE OS 2.1. Asigurarea  unei  echipări 

complete  cu  infrastructură  de  utilități publice a localităților urbane și rurale.OS 2.2.  Asigurarea  unei  accesibilități crescute la nivelul teritoriului și a unei conectivități  eficiente  între  orașele mari și zona urbană funcțională.OS 2.3. Creșterea atractivității spațiilor urbane  și  rurale  prin  îmbunătățirea funcțiilor  rezidențiale,  dezvoltarea unor spații publice de calitate și a unor servicii de transport adaptate nevoilor și specificului local.OS 2.4 Furnizarea unor servicii sociale de  calitate  prin  asigurarea  unei diversificări a acestor servicii  la nivelul teritoriului  și  îmbunătățirea  gradului de acces a populației. 

OS 3.1 Dezvoltarea  unor  centre urbane specializate și inteligente cu vocație  de  poli  internaționali  și racordarea  lor  eficientă  la  rețeaua urbană europeană.OS 3.2 Încurajarea  dezvoltării zonelor  urbane  funcționale  în  jurul orașelor cu rol polarizator  la nivelul teritoriului.OS 3.3 Consolidarea  rolului localităților  rurale  cu  potențial  de polarizare  în  scopul  asigurării  unei accesibilități  crescute  a  populației rurale la servicii de interes general.OS 3.4 Sprijinirea  dezvoltării sistemelor  urbane  și  axelor  de dezvoltare  de  la  nivelul  teritoriului prin  asigurarea  unor  intervenții integrate teritorial. 

OS 4.1 Protejarea  patrimoniului și  promovarea  măsurilor  de regenerare a capitalului natural.OS 4.2  Protejarea  și  reabilitarea patrimoniului construit în scopul conservării  identității  naționale și  creșterii  atractivității  spațiilor culturale  cu  potențial  turistic deosebit.OS 4.3 Reducerea vulnerabilității zonelor  supuse  riscurilor naturale.OS 4.4 Asigurarea echilibrului  în dezvoltarea  mediului  rural  și urban prin protejarea  resurselor funciare  agricole  și  forestiere  și limitarea extinderii  intravilanului localităților.  

OS 5.1  Consolidarea  capacității structurilor  de  guvernanță  la niveluri multiple și diversificarea formelor  de  cooperare  între structurile  administrației publice.OS 5.2 Consolidarea instrumentelor  de  planificare spațială și a instituțiilor cu rol în gestionarea  și  planificarea proceselor  de  dezvoltare  a teritoriului  (sau de amenajare a teritoriului).O5.3 Consolidarea capacității de cooperare  și  planificare  în domeniul  transfrontalier  și transnațional.  

OS 1.1.  Dezvoltarea  unei  rețele  de transport  eficientă  și  diversificată capabilă  să  asigure  gestionarea fluxurilor  de  oameni  și  mărfuri generate  de  schimburile  economice între  teritoriul  național  și  piețele  din spațiul european. OS 1.2. Dezvoltarea  și  extinderea infrastructurii  portuare  și aeroportuare,  precum  și  a  legăturii acestora  cu  centrele urbane naționale în scopul consolidării poziției României de nod logistic regional.OS 1.3. Consolidarea  infrastructurii de transport  a  energiei  și  conectarea acesteia la proiectele. 

 

Măsuri sistem teritorial de așezări

Măsuri sistem teritorial conectiv

 

MĂSURI TERITORIALE ZONALE 

ZONE RURALE ZONE TRANSFRONTALIEREZONE MONTANE ZONA COSTIERĂZONE URBANE

VIZI

UN

E STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI 2035România 2035, o ţară cu un teritoriu funcţional, administrat eficient, care asigură condiţii atractive de viaţă și

locuire pentru cetăţenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei.

Instrumente strategice, legislative și de implementare

Cadrul strategic

Bază de date – Observatorul Teritorial sistem informațional integrat în sprijinul politicilor publice de dezvoltare teritorială

• Proiect finanțat din Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

• Durata proiectului: februarie 2012 – noiembrie 2015

• Bugetul proiectului: 3.034.854,92 lei ( inițial 6.104.440 lei)

• Obiectiv: Crearea unui instrument de fundamentare tehnică a deciziilor privind dezvoltarea teritoriului național pentru îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de MDRAP

Instrumente strategice, legislative și de implementare

Cadrul strategic - Rapoarte de specialitate – Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă

• Componenta 1 – Sistem de planificare (evaluarea sistemului de planificare la nivel naţional);

• Componenta 2 – Dimensiune urbană (evaluarea dezvoltării urbane la nivel naţional);

• Componenta 3 – Consultare privind dimensiunea teritorială pentru perioada 2014 – 2020 (sprijin tehnic şi administrativ pentru activitatea Comitetului Consultativ privind Coeziunea Teritorială).

• Scopul proiectului l-a reprezentat sprijinirea dezvoltării unui sistem • integrat şi armonizat de planificare în România în vederea unei dezvoltări • teritoriale şi urbane durabile şi integrate şi a corelării politicilor • publice de investiţii.

• Proiectul a fost derulat în perioada 2012-2014

Instrumente strategice, legislative și de implementare

UITP.COM

Cadrul strategic - Ghiduri pentru creșterea capacității administrative în domeniul dezvoltării urbane

• “Platformă pentru dezvoltare urbană durabilă şi integrată” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013

Obiectiv: Întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a dezvolta şi implementa politici urbane integrate în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare spaţială durabilă şi a abordării integrate a problematicilor sectoriale de planificare şi dezvoltare urbană.

Componente principale:• Instrumente de planificare şi dezvoltare urbană integrată în sprijinul

elaborării şi implementării politicilor urbane integrate;• Pregătirea profesională privind formularea şi implementarea politicilor

urbane integrate a unui număr de 430 de funcţionari publici / personal contractual din direcțiile de urbanism şi direcțiile responsabile cu elaborarea de strategii şi politici locale, din cadrul administraţiei publice;

• Proiecte pilot - modele de politici de dezvoltare urbană integrată în 5 oraşe pilot.

Instrumente strategice, legislative și de implementare

UITP.COM

Cadrul strategic - Instrumente pentru facilitarea dezvoltării urbane integrate Referențialul pentru orașe europene durabile

Instrumente strategice, legislative și de implementare

UITP.COM

Referențialul pentru orașe europene durabile

Un instrument adresat orașelor• un instrument web interactiv • facilitează dialogul despre dezvoltarea urbană durabilă și integrată

– în orașe– între orașe– cu actorii locali– între diferite domenii sectoriale– la diferite niveluri politice (local, regional, național, european)– între diferite niveluri administrative

Tradus în limba română în anul 2014

Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România

UITP.COM

Priorități pentru ca orașele din România să îndeplinească prevederile Strategiei UE 2020 (fundamentarea politicilor de dezvoltare de la nivel local)

• Smart (pentru abordarea problematicilor legate de infrastructura de comunicații, reducerea emisiilor de carbon, a deșeurilor, mobilitate urbană și accesibilitate, eficiență energetică și soluții alternative)

• Green (pentru abordarea problematicilor de mediu – reducerea expansiunii urbane, spațiul urban, combaterea riscurilor naturale și industriale, utilizarea eficientă a terenurilor, facilitarea infrastructurii verzi)

• Inclusive (pentru abordarea problematicilor legate de locuire – accesibilitate, calitatea fondului de locuințe, regenerarea urbană, integrarea comunităților defavorizate, accesul la servicii, crearea de locuri de muncă)

Agenda Urbană a UE și implicațiile pentru România

UITP.COM

Finanțare europeană• Favorizarea abordării integrate• Întărirea rolului dimensiunii urbane• Promovarea zonelor urbane funcționale• Dezvoltarea de noi instrumente

Bază de date• Sprijinirea proiectului Observatorul teritorial derulat de către MDRAP• Facilitarea comparării cu alte orașe și alte țări europene• Furnizarea de indicatori de monitorizare a dezvoltării urbane

Îmbunătățirea corelării și coordonării cu domeniile sectoriale și între palierele administrative

Facilitarea cooperării inter-guvernamentale în domeniul dezvoltării urbane

Vă mulțumesc!Diana ȚENEA – Director General

Direcția Generală Dezvoltare Regionala și Infrastructură

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE