2015 rezi bucuresti_medicina

Download 2015 Rezi Bucuresti_medicina

Post on 19-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  1/33

  NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1 981 B OBRIC D. BOGDAN 943 501,576324

  2 218 B CAPOT A. RZVAN-IONU 941 522,481079

  3 121 B BERCEANU N. DANIEL-FLORIN 941 500,283508

  4 665 B *** - cerere anonia! - * 940 501,943512

  5 749 B LEFTER N.A. ANTONIA 939 489,700897

  6 38 B *** - cerere anonia! - * 932 461,440002

  7 201 B BUTACU V. ALE"ANDRA-IRINA 931 475,3759468 597 B GRECU V. IULIA 931 456,677979

  9 1449 B VA#ILAC$E V. IONU-LIVIU 930 451,123657

  10 818 B *** - cerere anonia! - * 929 475,564972

  11 329 B *** - cerere anonia! - * 928 474,757874

  12 1349 B *** - cerere anonia! - * 928 448,136200

  13 985 TM OLARU D. GEORGIANA 927 496,194214

  14 186 B *** - cerere anonia! - * 927 455,814697

  15 768 B LUPE#CU G. IOAN-CRI#TIAN 926 436,800140

  16 1019 B *** - cerere anonia! - * 925 462,206451

  17 1518 B ZGUR #. RO"ANA-DANIELA 925 449,322021

  18 1162 B RADU I.D. RZVAN-ALE"ANDRU 922 421,373505

  19 1433 B *** - cerere anonia! - * 921 442,032440

  20 585 P G%LCV. IULIAN-ANDREI 921 437,694275

  21 1067 B *** - cerere anonia! - * 920 456,403259

  22 794 B *** - cerere anonia! - * 920 428,548065

  23 1066 B PETRE#CU A. &IRELA 919 427,620789

  24 954 B NICULAE &. CRI#TIAN-&I$AIL 917 456,445007

  25 1024 B PARA#C$IV D. &ARINA-FELICIA 917 431,144562

  26 1044 B *** - cerere anonia! - * 917 427,240234

  27 1470 B VI#COPOLEANU G.&. &ARIA 917 427,059784

  28 1462 A! *** - cerere anonia! - * 917 414,354370

  29 377 B CUCU CRI#TINA 917 408,615997

  30 339 B *** - cerere anonia! - * 916 438,351715

  31 141 B *** - cerere anonia! - * 915 446,484863

  32 1333 B *** - cerere anonia! - * 914 442,241943

  33 93 B *** - cerere anonia! - * 914 418,664276

  34 1385 B *** - cerere anonia! - * 914 413,363861POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  35 1263 CT #OFRONE I. DANA-ADINA 914 411,725739

  36 412 B *** - cerere anonia! - * 914 408,777466

  37 923 B *** - cerere anonia! - * 913 461,029205

  38 316 B *** - cerere anonia! - * 913 425,186646

  39 223 B *** - cerere anonia! - * 913 418,908264

  40 1186 B RI#TEA I. ALE"ANDRU 912 443,450073

  41 1501 B VUZITA# G. ALE"I# 912 424,54736342 1217 B *** - cerere anonia! - * 912 415,910553

  43 793 B *** - cerere anonia! - * 912 414,058289

  44 1098 "L POPA C. ELENA-ALINA 912 404,49063145 86 B *** - cerere anonia! - * 911 422,779449

  ANEXA 1

  CONCURSUL NATIONAL DE REZIDENTIAT, sesiunea 15.11.2015CENTRUL UNIVERSITAR BUCURETI

  n

  CLASIFICARE FINALD!"eniu# $EDICIN

  %un&'a( "a)i"* +- %un&'a(

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICIN - ei(nea '+.''.,'+ ''/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  2/33

  46 231 B *** - cerere anonia! - * 911 410,430878

  47 581 B *** - cerere anonia! - * 911 407,667297

  48 88 B *** - cerere anonia! - * 911 407,065674

  49 1269 B #ORO$AN R.C. BOGDAN-&ARIAN 910 403,441315

  50 1061 B PETRE D. GEORGE 909 423,839142

  51 363 DJ *** - cerere anonia! - * 909 423,398071

  52 119 B BERARIU I. ANDREEA 908 427,157623

  53 755 B LI#IEVICI &.G. CRI#TINA-VICTORIA 907 415,70343054 692 B IONE#CU R.A. &I$AI-RADU 907 410,275940

  55 615 MA GUZGANU T. IONU 907 399,064453

  56 1150 B PRODE#CU . #ILVIA-VICTORIA 907 397,002441

  57 95 B BADEANUR.ANDREEA-&ARIA 906 446,463013

  58 881 B *** - cerere anonia! - * 906 426,244171

  59 111 B B1R#AN I.C. TA&ARA-GABRIELA 906 402,153839

  60 1193 B ROBU G. CORNEL 906 400,389984

  61 1027 B PA#CAL P.&. ANA &ARIA 905 430,680359

  62 56 B *** - cerere anonia! - * 905 416,031647

  63 476 B DU&ITRE#CU C.. IRINA-ELENA 905 398,582428

  64 509 B *** - cerere anonia! - * 905 397,358337

  65 448 B *** - cerere anonia! - * 905 383,754395

  66 13 B *** - cerere anonia! - * 904 407,587311

  67 1431 B URCANU I. IRINA 904 378,310120

  68 419 MJ *** - cerere anonia! - * 903 441,231659

  69 1291 B #TANCA V. ALINA ELENA 903 421,567810

  70 483 B DU&ITRU F. ALE"ANDRA-#%NZIANA 903 414,290771

  71 1280 B *** - cerere anonia! - * 903 399,849274

  72 1060 B *** - cerere anonia! - * 903 395,925751

  73 1002 B *** - cerere anonia! - * 903 382,045898

  74 884 B *** - cerere anonia! - * 902 413,432739

  75 331 B *** - cerere anonia! - * 900 412,286804

  76 1466 B *** - cerere anonia! - * 900 397,964508

  77 726 B 2UGRAVE#CUN. DANIELA 900 397,654480

  78 1105 B POPA &. &I$AELA-ANDREEA 900 384,631165

  79 114 B BELEIU G.&. OANA-&ARIA 900 383,625000

  80 763 B LU$OV#C$I A. CRI#TIAN-&I$AI 900 383,437439

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  81 546 B *** - cerere anonia! - * 899 421,127563

  82 1257 B *** - cerere anonia! - * 899 398,633545

  83 142 B *** - cerere anonia! - * 899 391,030304

  84 262 B *** - cerere anonia! - * 899 369,833435

  85 1406 B *** - cerere anonia! - * 898 407,939331

  86 25 B A&ANOLE#EI . IRINA 898 389,808472

  87 649 CT *** - cerere anonia! - * 898 386,068939

  88 1222 NT #AVA AL.RU"ANDRA-IRINA 897 402,770294

  89 239 DJ CECOLTAN N. #ERG$EI 896 408,319794

  90 159 B *** - cerere anonia! - * 896 407,411041

  91 1131 B *** - cerere anonia! - * 896 391,67651492 552 B *** - cerere anonia! - *

  896363,699829

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  3/33

  93 234 B *** - cerere anonia! - * 895 415,063782

  94 402 B DANCAUA. &IRUNA 895 403,362915

  95 573 B *** - cerere anonia! - * 895 394,117340

  96 920 B *** - cerere anonia! - * 895 384,655334

  97 1331 IS *** - cerere anonia! - * 895 367,300903

  98 1214 B *** - cerere anonia! - * 894 397,455688

  99 1191 B ROATEI 2. LUCIA-&ARIA 894 392,307953

  100 564 B *** - cerere anonia! - * 894 373,638336

  101 685 B ION &. ALE"ANDRA-VICTORIA 893 394,017578

  102 72 B *** - cerere anonia! - * 893 381,642029

  103 212 B *** - cerere anonia! - * 892 407,697571

  104 517 B *** - cerere anonia! - * 892 377,955933

  105 855 B *** - cerere anonia! - * 892 369,197540

  106 498 C *** - cerere anonia! - * 892 355,448608

  107 747 B LECAA.G. BIANCA-&ARIA 891 392,591400

  108 362 B CR1&ARIU C. &I$AI-GABRIEL 891 383,884918

  109 610 IS GROZA ALINA 891 377,947418

  110 647 B *** - cerere anonia! - * 890 381,101471

  111 178 B *** - cerere anonia! - * 890 362,136047

  112 931 B *** - cerere anonia! - * 890 353,406372

  113 1315 B #TOIAN &. ALE"ANDRU 890 352,285614

  114 1342 B *** - cerere anonia! - * 889 392,800323

  115 593 B *** - cerere anonia! - * 889 369,462311

  116 1430 B *** - cerere anonia! - * 889 355,467651

  117 1262 B *** - cerere anonia! - * 888 402,900909

  118 1034 B *** - cerere anonia! - * 887 427,864227

  119 1414 B *** - cerere anonia! - * 887 368,376038

  120 319 B *** - cerere anonia! - * 887 364,103790

  121 508 B *** - cerere anonia! - * 886 387,835052

  122 887 B" &OOIU G$. #ILVIA-ALINA 886 366,246063

  123 742 A! *** - cerere anonia! - * 886 366,097351

  124 364 B *** - cerere anonia! - * 886 349,207092

  125 656 B *** - cerere anonia! - * 885 414,121582

  126 636 BC *** - cerere anonia! - * 885 365,598846

  POZIIE NR.

  CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  127 1463 B *** - cerere anonia! - * 885 364,299500

  128 528 B *** - cerere anonia! - * 885 335,434875

  129 416 DJ *** - cerere anonia! - * 884 410,327179

  130 1121 B *** - cerere anonia! - * 884 407,101959

  131 1068 B *** - cerere anonia! - * 884 373,343109

  132 1080 B *** - cerere anonia! - * 884 368,418610

  133 785 IS &ARCU F. IULIAN-CON#TANTIN 884 352,142548

  134 289 B *** - cerere anonia! - * 883 391,643402

  135 78 B BALAN V. &ADALINA 883 372,216797

  136 542 DJ *** - cerere anonia! - * 883 364,835114

  137 40 A! *** - cerere anonia! - * 882 378,824402

  138 1380 B TIU C.I. VLAD-EUGEN 882 370,563812

  139 906 B *** - cerere anonia! - * 882 360,082275ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ /'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  4/33

  140 1168 B *** - cerere anonia! - * 882 344,725677

  141 1249 B *** - cerere anonia! - * 882 339,930420

  142 211 B *** - cerere anonia! - * 880 357,567841

  143 595 B GRA&A I.V. &ARIA-ALE"ANDRA 880 342,511047

  144 282 CT *** - cerere anonia! - * 879 377,749146

  145 1465 IS VICOL V. ALE"ANDRA 879 370,723694

  146 353 B *** - cerere anonia! - * 879 347,044800

  147 441 B *** - cerere anonia! - * 879 330,990234148 1107 B *** - cerere anonia! - * 878 364,713287

  149 434 B *** - cerere anonia! - * 878 360,627869

  150 567 B *** - cerere anonia! - * 878 358,970398

  151 140 B BOB%LCA A. OANA 878 348,580078

  152 311 B *** - cerere anonia! - * 877 385,112793

  153 1322 B *** - cerere anonia! - * 877 369,001953

  154 303 B *** - cerere anonia! - * 877 350,884888

  155 554 B GEORGE#CU V. ADRIAN-IOAN 877 350,421143

  156 446 B *** - cerere anonia! - * 877 342,834839157 527 B *** - cerere anonia! - * 876 355,525177

  158 35 B *** - cerere anonia! - * 876 337,044525

  159 909 B *** - cerere anonia! - * 875 360,325989

  160 694 B IONIA D. DORIN-ALE"ANDRU 874 365,818756

  161 698 B *** - cerere anonia! - * 874 364,114594

  162 1340 IS *** - cerere anonia! - * 874 360,225403

  163 630 B *** - cerere anonia! - * 874 359,851593

  164 1085 B *** - cerere anonia! - * 874 345,636566

  165 1295 B *** - cerere anonia! - * 874 342,729370166 919 B NEACU T. OVIDIU-IULIAN 874 341,186737

  167 1260 B *** - cerere anonia! - * 874 335,552216

  168 1000 B *** - cerere anonia! - * 874 329,464905

  169 1496 DJ *** - cerere anonia! - * 873 360,674835

  170 50 B APAVALOAIEV.G. CRI#TIAN-ALE"ANDRU 873 358,260620

  171 277 B *** - cerere anonia! - * 873 337,540955

  172 522 B *** - cerere anonia! - * 873 315,514740POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  173 1048 B P1RVU D. DELIA-IRINA 872 367,247925

  174 456 B *** - cerere anonia! - * 872 358,050598

  175 324 B *** - cerere anonia! - * 872 348,993591

  176 348 "S *** - cerere anonia! - * 872 346,282379

  177 986 B *** - cerere anonia! - * 872 338,222076

  178 1363 B *** - cerere anonia! - * 872 335,464905

  179 66 B *** - cerere anonia! - * 872 332,801636

  180 1155 B *** - cerere anonia! - * 872 330,222015

  181 6 B *** - cerere anonia! - * 872 323,206818

  182 463 B DRAG$ICI#. CRI#TIAN-TEODOR 872 318,914948

  183 385 B DA&ACAN A. ALE"ANDRINA 871 370,516083

  184 380 B *** - cerere anonia! - * 871 356,050659

  185 1235 MA #CRIECIUA.ANDREEA-ELENA 871 342,826538186 308 B *** - cerere anonia! - * 871 339,827301

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ 3'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  5/33

  187 1059 B *** - cerere anonia! - * 871 332,510529

  188 668 B *** - cerere anonia! - * 870 355,696503

  189 1114 B *** - cerere anonia! - * 870 346,339172

  190 572 B G$ICULE#CU #. LAURA 870 337,946594

  191 532 B *** - cerere anonia! - * 870 332,157379

  192 971 B *** - cerere anonia! - * 870 328,449371

  193 1390 P TO&A I. &I$AELA ALINA 870 316,655060

  194 846 B" *** - cerere anonia! - * 870 313,681549195 96 B BADE#CU V.L. ADELINA &ARIA 869 323,495758

  196 1297 B *** - cerere anonia! - * 868 360,756042

  197 930 B NEDELCU C. ANDREEA-TEFANIA 868 346,844025

  198 107 B BANICA V. ANDREEA-GABRIELA 868 322,074402

  199 248 MA *** - cerere anonia! - * 867 334,266754

  200 756 B *** - cerere anonia! - * 867 330,614319

  201 497 B *** - cerere anonia! - * 867 329,387146

  202 204 B *** - cerere anonia! - * 867 314,631561

  203 1005 B *** - cerere anonia! - * 866 368,765747

  204 79 BC *** - cerere anonia! - * 866 342,381042

  205 51 B *** - cerere anonia! - * 866 336,570190

  206 1115 B POPE#CU E. BOGDAN 865 359,250488

  207 382 B *** - cerere anonia! - * 865 343,907379

  208 1052 B PELINARU C. ADRIAN 865 324,594666

  209 579 B *** - cerere anonia! - * 865 320,786072

  210 938 B *** - cerere anonia! - * 864 355,819702

  211 397 B *** - cerere anonia! - * 864 354,896454

  212 188 B BUNDUC C. TEFANIA 864 344,412598

  213 12 B *** - cerere anonia! - * 864 342,076233

  214 957 B *** - cerere anonia! - * 864 333,693451

  215 120 B *** - cerere anonia! - * 864 328,073669

  216 1166 B *** - cerere anonia! - * 864 327,824524

  217 1497 B VOROVENCI N. CRI#TIANA 864 314,030426

  218 390 B DAN G. ADELINA-LOREDANA 863 362,342285

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  219 232 B *** - cerere anonia! - * 863 343,038025

  220 524 B *** - cerere anonia! - * 863 335,026550

  221 1270 B *** - cerere anonia! - * 862 334,971863

  222 733 B *** - cerere anonia! - * 862 330,481598

  223 523 B *** - cerere anonia! - * 862 313,665161

  224 584 B *** - cerere anonia! - * 861 328,678955

  225 194 B *** - cerere anonia! - * 861 314,874969

  226 1456 B VA#ILE P. FELICIA-&ONICA 861 304,446289

  227 334 B *** - cerere anonia! - * 860 344,288239

  228 272 B *** - cerere anonia! - * 859 365,534149

  229 438 B DOBRE#CU &. ANDREI 859 355,338043

  230 751 B *** - cerere anonia! - * 859 342,321655

  231 160 B BOROZAN &. FLORENTINA 859 334,664886

  232 217 B *** - cerere anonia! - * 859 333,160950233 145 B *** - cerere anonia! - *

  858349,956085

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ +'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  6/33

  234 1181 B RAOI V. VIRGINIA-ALE"ANDRA 858 338,881592

  235 1104 B *** - cerere anonia! - * 858 333,440094

  236 880 B *** - cerere anonia! - * 858 321,739044

  237 346 B *** - cerere anonia! - * 858 312,293274

  238 166 CT *** - cerere anonia! - * 857 326,850372

  239 1232 B *** - cerere anonia! - * 857 315,558868

  240 1387 MA TOLO I.ELENA-ADRIANA 857 299,717072

  241 221 C *** - cerere anonia! - * 856 359,281555

  242 361 "L CRAPATUREANU P. RO"ANA 856 346,599152

  243 989 B *** - cerere anonia! - * 856 320,364075

  244 143 MA *** - cerere anonia! - * 856 312,136475

  245 1094 MA PO$RIB I. #AFTICA-&ARIANA 856 304,578125

  246 430 DJ *** - cerere anonia! - * 855 339,757233

  247 1319 B *** - cerere anonia! - * 855 318,937256

  248 389 B DAN E.V. &ANUELA 855 310,354187

  249 553 B *** - cerere anonia! - * 855 293,891754

  250 511 B *** - cerere anonia! - * 854 332,723572251 237 B CARBUNARUC.V. VLAD 854 331,669006

  252 1001 B *** - cerere anonia! - * 854 319,405121

  253 1455 B *** - cerere anonia! - * 854 297,399933

  254 1152 B *** - cerere anonia! - * 853 336,407745

  255 1490 B *** - cerere anonia! - * 853 317,843964

  256 652 C IANCU I. &IRELA-A&ALIA 853 297,040253

  257 1520 B *** - cerere anonia! - * 852 370,731812

  258 392 C *** - cerere anonia! - * 852 342,022888

  259 1273 B #PULBER G. GEANINA 852 324,936096260 935 B *** - cerere anonia! - * 852 321,096161

  261 1271 B *** - cerere anonia! - * 852 316,329346

  262 360 TR *** - cerere anonia! - * 852 295,762543

  263 1063 B" *** - cerere anonia! - * 851 354,304077

  264 1316 B *** - cerere anonia! - * 851 323,715607POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  265 991 B *** - cerere anonia! - * 851 309,464111

  266 338 B CO#TAC$E C. ANDRADA 851 300,199097

  267 835 SB *** - cerere anonia! - * 851 285,983856

  268 225 B *** - cerere anonia! - * 851 285,646118

  269 26 IS *** - cerere anonia! - * 850 353,675598

  270 1309 IS *** - cerere anonia! - * 850 333,272614

  271 172 CT BREZEANU C. DRAGO-&ARIAN 850 319,120575

  272 123 B *** - cerere anonia! - * 850 315,825317

  273 1356 AB OROTINEAN I. DIANA-IOANA 850 311,456696

  274 877 B &ORAR I.D. CORINA-IOANA 850 297,252228

  275 1043 B *** - cerere anonia! - * 849 344,310028

  276 191 B *** - cerere anonia! - * 849 333,160004

  277 1370 B *** - cerere anonia! - * 849 330,807770

  278 641 B $RANICIUC V. DACIANA 849 329,215607

  279 796 B *** - cerere anonia! - * 849 320,009155280 1393 B *** - cerere anonia! - * 849 318,553741

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ 4'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  7/33

  281 351 B *** - cerere anonia! - * 849 317,579132

  282 706 B *** - cerere anonia! - * 849 304,111542

  283 336 B *** - cerere anonia! - * 849 302,096527

  284 1365 B TIUCAN D. DANIELA-IOANA 849 294,210358

  285 1046 B P1NIOARA N. ALINA 848 339,805145

  286 1443 B *** - cerere anonia! - * 848 332,200867

  287 978 C *** - cerere anonia! - * 848 312,632446

  288 693 B *** - cerere anonia! - * 848 302,201050

  289 713 C *** - cerere anonia! - * 848 300,167450

  290 1254 B *** - cerere anonia! - * 848 298,385315

  291 90 B BARBU &. BOGDAN NICOLAE 848 283,874146

  292 1033 DJ PAVEL&. CRI#TINA-&ARIA 847 368,457672

  293 950 DJ *** - cerere anonia! - * 847 335,898285

  294 1160 B *** - cerere anonia! - * 847 333,619263

  295 440 B *** - cerere anonia! - * 847 324,064301

  296 374 TM *** - cerere anonia! - * 847 317,355835

  297 1391 B *** - cerere anonia! - * 847 301,364380298 344 B *** - cerere anonia! - * 847 298,783905

  299 407 B *** - cerere anonia! - * 846 310,149384

  300 352 DJ *** - cerere anonia! - * 846 305,867401

  301 907 C *** - cerere anonia! - * 846 298,363098

  302 1176 B *** - cerere anonia! - * 846 292,287689

  303 826 B *** - cerere anonia! - * 846 290,715790

  304 1164 P *** - cerere anonia! - * 845 337,589020

  305 1122 B *** - cerere anonia! - * 845 316,949005

  306 503 B *** - cerere anonia! - * 845 315,475830307 47 B *** - cerere anonia! - * 845 300,969666

  308 1106 B POPA&.I. &I$NEA-IOAN-GABRIEL 845 279,469330

  309 1138 B *** - cerere anonia! - * 844 312,532623

  310 800 B &ARINE#CU I. ANDREI-VICTOR 844 311,003143

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  311 921 B *** - cerere anonia! - * 844 307,064789

  312 1093 B *** - cerere anonia! - * 844 303,093170

  313 292 A! *** - cerere anonia! - * 844 291,344727

  314 885 B *** - cerere anonia! - * 843 328,094147

  315 1318 BZ *** - cerere anonia! - * 843 294,885651

  316 1187 CT *** - cerere anonia! - * 843 292,128143

  317 547 B *** - cerere anonia! - * 843 287,347687

  318 222 B *** - cerere anonia! - * 842 312,926361

  319 80 B *** - cerere anonia! - * 842 310,748260

  320 469 B DUDUIALA V.A. &ARIA-ANA 842 293,435181

  321 1504 P *** - cerere anonia! - * 842 273,322723

  322 1179 P RADULE#CU G. L. ANA &ARIA 841 323,111389

  323 1072 B *** - cerere anonia! - * 841 320,274261

  324 355 B *** - cerere anonia! - * 841 313,580872

  325 1175 B *** - cerere anonia! - * 841 276,403015

  326 215 B *** - cerere anonia! - * 840 322,979797327 81 B BANARU ANA 840 315,025055

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ 5'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  8/33

  328 1088 B *** - cerere anonia! - * 840 310,912292

  329 287 "N *** - cerere anonia! - * 840 300,340302

  330 1136 B *** - cerere anonia! - * 840 298,658905

  331 719 B *** - cerere anonia! - * 840 298,294403

  332 330 B *** - cerere anonia! - * 840 294,215149

  333 306 !J CO2OCARU-OIA C. &ARIA-&ADALINA 840 275,893677

  334 187 C *** - cerere anonia! - * 839 357,217468

  335 867 !L *** - cerere anonia! - * 839 332,053467336 1194 B *** - cerere anonia! - * 839 317,935974

  337 113 B *** - cerere anonia! - * 839 299,571320

  338 1197 B *** - cerere anonia! - * 839 289,329132

  339 603 B GRIGORE#CU I. LIANA IOANA 839 287,419159

  340 1135 IS *** - cerere anonia! - * 838 315,666718

  341 1444 B *** - cerere anonia! - * 838 294,670990

  342 819 B *** - cerere anonia! - * 838 292,396515

  343 870 B *** - cerere anonia! - * 837 309,777466

  344 833 C *** - cerere anonia! - * 837 297,770813345 410 "N *** - cerere anonia! - * 836 296,044891

  346 20 B *** - cerere anonia! - * 836 293,485413

  347 433 B *** - cerere anonia! - * 836 274,948029

  348 975 B NIU&. VERONICA 835 296,209869

  349 878 B" *** - cerere anonia! - * 835 292,267151

  350 451 B *** - cerere anonia! - * 835 288,954987

  351 155 B BOLOAGA#. RO"ANA-IULIANA 835 283,907440

  352 600 B *** - cerere anonia! - * 834 305,756622

  353 1327 B *** - cerere anonia! - * 834 283,442291354 1383 C TOCIA &. CRI#TINA 834 272,822083

  355 1154 C *** - cerere anonia! - * 833 299,427612

  356 193 B *** - cerere anonia! - * 833 288,733643POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  357 198 B *** - cerere anonia! - * 833 282,555664

  358 1087 B *** - cerere anonia! - * 832 312,381958

  359 89 B *** - cerere anonia! - * 832 288,645355

  360 638 B $ORNE#CU N. DIANA-#$ERIANNE 831 299,897156

  361 1011 DJ *** - cerere anonia! - * 831 284,827881

  362 1112 B *** - cerere anonia! - * 830 302,431488

  363 1230 B #AVULE#CUC.ANDREEA-ELENA 830 299,381165

  364 199 B *** - cerere anonia! - * 830 271,886993

  365 566 B *** - cerere anonia! - * 829 300,557129

  366 1392 B *** - cerere anonia! - * 829 297,409607

  367 1148 S" *** - cerere anonia! - * 829 293,096069

  368 309 B *** - cerere anonia! - * 829 273,117340

  369 1460 B VACAROIUV.$. &ARIA-CRI#TINA 829 265,547150

  370 1233 B *** - cerere anonia! - * 828 311,316132

  371 574 B *** - cerere anonia! - * 828 277,927032

  372 1053 B PENCU P.#. DRAGO-ADRIAN 828 274,604218

  373 551 CT *** - cerere anonia! - * 828 269,238922

  374 948 CT *** - cerere anonia! - *827

  327,444977

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ 0'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  9/33

  375 976 BZ NIU T. ANDRA-FLORINA 827 296,698853

  376 1279 B *** - cerere anonia! - * 827 283,369843

  377 620 MJ *** - cerere anonia! - * 827 283,059998

  378 696 B *** - cerere anonia! - * 827 277,283539

  379 1276 B *** - cerere anonia! - * 826 284,292358

  380 537 B FURTO# G.&. ADRIAN-&IRCEA 826 279,678711

  381 1065 B *** - cerere anonia! - * 826 277,639862

  382 48 B" *** - cerere anonia! - * 825 304,382629383 1510 B *** - cerere anonia! - * 825 288,320496

  384 450 B *** - cerere anonia! - * 825 269,388245

  385 797 B *** - cerere anonia! - * 825 267,657959

  386 750 B *** - cerere anonia! - * 824 310,215912

  387 424 B DI&ITRIU V.C. ILINCA-IOANA 824 302,501434

  388 1213 B #ANDU D.C. &ARIA-CA&ELIA 824 283,683533

  389 987 B *** - cerere anonia! - * 824 274,116364

  390 778 B *** - cerere anonia! - * 824 270,358276

  391 1026 C *** - cerere anonia! - * 824 268,864349

  392 672 DJ *** - cerere anonia! - * 823 280,319885

  393 1142 C *** - cerere anonia! - * 823 273,627258

  394 788 B *** - cerere anonia! - * 823 273,242401

  395 1078 B PI#ICA G. NICOLETA-IRINA 822 313,494873

  396 1450 B VA#ILE C. ANDREI 822 293,288727

  397 707 B *** - cerere anonia! - * 822 284,180298

  398 1506 B *** - cerere anonia! - * 822 261,005890

  399 1202 CJ *** - cerere anonia! - * 821 306,870789

  400 1073 B PETROEANU V. ANCA 821 306,793060

  401 1144 DJ *** - cerere anonia! - * 821 298,275879

  402 1384 S" *** - cerere anonia! - * 821 291,186249

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  403 1076 B *** - cerere anonia! - * 821 284,900635

  404 341 B CO#TAC$E L. ANDREI-DRAGO 820 292,875305

  405 837 B *** - cerere anonia! - * 820 273,763855

  406 827 B *** - cerere anonia! - * 820 264,548004

  407 1157 B *** - cerere anonia! - * 820 261,761749

  408 686 CT *** - cerere anonia! - * 819 285,918671

  409 1369 B *** - cerere anonia! - * 819 280,989868

  410 1039 B *** - cerere anonia! - * 819 270,888489

  411 92 B *** - cerere anonia! - * 819 270,039734

  412 842 P &I$ALCEA C.P. OLIVIA 819 253,965683

  413 182 MA *** - cerere anonia! - * 819 247,086823

  414 481 B *** - cerere anonia! - * 818 279,626312

  415 241 TR *** - cerere anonia! - * 818 277,382172

  416 752 B LEU R. ANA-&ARIA 818 268,878021

  417 611 B *** - cerere anonia! - * 818 251,117874

  418 1423 B *** - cerere anonia! - * 817 331,142456

  419 716 B *** - cerere anonia! - * 817 279,909546

  420 820 B *** - cerere anonia! - * 817 267,216614

  421 314 B *** - cerere anonia! - *817

  244,054932

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ 6'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  10/33

  422 321 B CON#TANTIN C. IOANA-DANIELA 816 282,991058

  423 1454 B *** - cerere anonia! - * 816 280,417419

  424 896 B *** - cerere anonia! - * 815 293,088165

  425 1009 B *** - cerere anonia! - * 815 284,505859

  426 1287 B *** - cerere anonia! - * 815 260,826813

  427 571 B *** - cerere anonia! - * 815 251,983765

  428 325 C CONTINEANU T. CRI#TINA 814 305,232635

  429 1326 R *** - cerere anonia! - * 814 292,754944430 269 B CIOBANU RENATA 814 286,391479

  431 1099 B POPA D. CRI#TIANA-IU#TINA 814 268,182037

  432 530 B *** - cerere anonia! - * 814 261,858093

  433 1313 B #TOIAN G. CRI#TINA 814 260,575500

  434 190 B *** - cerere anonia! - * 813 264,535767

  435 228 B CALDARARU#. &I$NEA 813 254,835846

  436 1314 B *** - cerere anonia! - * 812 304,128906

  437 470 B *** - cerere anonia! - * 812 278,460571

  438 1243 B #F1R1IALA LUCULE#CUC.A.ANDIVICTOR 812 262,927063

  439 851 B *** - cerere anonia! - * 811 280,909363

  440 1137 B *** - cerere anonia! - * 811 261,665924

  441 1415 B *** - cerere anonia! - * 811 257,339050

  442 101 B *** - cerere anonia! - * 811 249,727356

  443 379 B CUCULICI G.O. ALE"ANDRU-CON#TANTIN 810 269,796844

  444 1228 BZ *** - cerere anonia! - * 810 259,438812

  445 8 B *** - cerere anonia! - * 810 249,406204

  446 19 B *** - cerere anonia! - * 809 276,556793

  447 1278 B *** - cerere anonia! - * 808 271,312714

  448 831 B *** - cerere anonia! - * 808 267,789001

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  449 100 B *** - cerere anonia! - * 808 261,488129

  450 1037 B *** - cerere anonia! - * 808 261,288330

  451 1016 !L *** - cerere anonia! - * 808 257,833160

  452 177 B *** - cerere anonia! - * 808 241,937210

  453 1487 B VOICU G. GINA-DANIELA 807 263,333679

  454 369 D *** - cerere anonia! - * 807 253,650146

  455 1050 B *** - cerere anonia! - * 807 240,826141

  456 1486 B *** - cerere anonia! - * 807 240,073898

  457 1325 B *** - cerere anonia! - * 806 261,088623

  458 648 B *** - cerere anonia! - * 806 253,870956

  459 1221 B *** - cerere anonia! - * 806 244,283859

  460 1338 B *** - cerere anonia! - * 805 278,598267

  461 560 CT *** - cerere anonia! - * 805 262,487854

  462 393 B *** - cerere anonia! - * 804 285,942200

  463 46 B ANTON &. ADRIAN 804 280,279175

  464 617 B $AIDUCU F.L. IOANA 803 270,537445

  465 49 B *** - cerere anonia! - * 803 258,509613

  466 1215 B #ANDU N. CAR&EN-FLORENTINA 803 249,854370

  467 729 B *** - cerere anonia! - * 803 241,752228468 970 A! *** - cerere anonia! - * 802 285,938477

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ''/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  11/33

  469 703 C *** - cerere anonia! - * 802 267,965118

  470 1145 B *** - cerere anonia! - * 801 265,384674

  471 836 BZ *** - cerere anonia! - * 801 262,561859

  472 1397 B *** - cerere anonia! - * 801 255,517120

  473 220 MJ CARAZANU L. ALE"ANDRU 801 250,360001

  474 1077 B *** - cerere anonia! - * 800 258,144287

  475 471 B *** - cerere anonia! - * 800 256,054474

  476 423 B DI&A &. RALUCA-CRI#TINA 799 317,693512477 1151 B *** - cerere anonia! - * 798 281,297363

  478 415 IS *** - cerere anonia! - * 798 269,152161

  479 1517 B ZDRITE I. ANA-&ARIA 798 267,228149

  480 1480 B *** - cerere anonia! - * 798 249,115326

  481 67 B *** - cerere anonia! - * 798 232,981644

  482 197 B *** - cerere anonia! - * 798 230,714294

  483 934 B NEDELCU V. FLORINA-GABRIELA 798 223,450409

  484 1438 B *** - cerere anonia! - * 797 277,318848

  485 1084 B *** - cerere anonia! - * 797 263,480469486 1409 C TROCARU C. RO"ANA-GEORGIANA 797 252,886246

  487 1177 B RADULE#CUB.ANDRA 797 251,501312

  488 635 B *** - cerere anonia! - * 797 238,547668

  489 1489 B VOICU &. LILIANA-#I&ONA 797 218,140671

  490 256 CL C$IRILAD. DANA ALE"ANDRA 796 248,828796

  491 1103 B *** - cerere anonia! - * 796 242,322769

  492 164 B *** - cerere anonia! - * 796 235,066360

  493 1400 C TOPOR A. ANDREEA-TEODORA 796 217,170349

  494 333 B CORNENCO G. VALENTINA 795 254,790802POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  495 725 B *** - cerere anonia! - * 795 250,789322

  496 216 B CANARAC$E R.&. RU"ANDRA 795 246,756195

  497 1140 CT *** - cerere anonia! - * 795 246,064087

  498 105 MA *** - cerere anonia! - * 795 237,271210

  499 1102 B *** - cerere anonia! - * 795 231,716553

  500 966 B *** - cerere anonia! - * 795 227,708969

  501 565 B G$EORG$E I. ANDREEA-ANTONIA 794 281,097565

  502 224 B *** - cerere anonia! - * 794 236,372711

  503 245 B *** - cerere anonia! - * 794 235,579895

  504 167 B *** - cerere anonia! - * 794 233,473312

  505 570 B G$ERA#I& I. TUDOR-GEORGE 793 259,613861

  506 759 B LUCAN P. DANIELA 793 258,879639

  507 1477 MA *** - cerere anonia! - * 793 247,097000

  508 639 B *** - cerere anonia! - * 793 236,541153

  509 1035 B *** - cerere anonia! - * 792 237,608185

  510 1413 B *** - cerere anonia! - * 792 220,795471

  511 1379 B *** - cerere anonia! - * 791 264,655640

  512 1493 B VOINEA I. ANA-&ARIA 791 245,247528

  513 1394 B TO&E#CU C. #ABINA-ANDA 791 242,495636

  514 678 B *** - cerere anonia! - * 791 240,085815515 1207 "L *** - cerere anonia! - *

  791239,714020

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '''/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  12/33

  516 1030 B *** - cerere anonia! - * 791 234,241592

  517 219 C *** - cerere anonia! - * 790 259,669861

  518 396 B DARDARI &O$A&ED 790 254,357056

  519 1488 B *** - cerere anonia! - * 790 240,793259

  520 874 !L &OI#E L.N. CRI#TIAN 790 240,790787

  521 1421 B *** - cerere anonia! - * 790 237,865204

  522 700 B IORDAC$E A. #ANDRA-DANIELA 790 196,288666

  523 4 B *** - cerere anonia! - * 789 240,272095524 1256 B #&ARANDA I.G. CRI#TIAN-ALE"ANDRU 789 235,104385

  525 1111 B *** - cerere anonia! - * 789 233,902313

  526 708 B IOVU ION 789 228,350555

  527 850 B *** - cerere anonia! - * 789 217,650879

  528 2 C *** - cerere anonia! - * 788 250,840881

  529 1445 B *** - cerere anonia! - * 788 245,715591

  530 580 C *** - cerere anonia! - * 788 216,839447

  531 290 B *** - cerere anonia! - * 787 266,639587

  532 1014 C *** - cerere anonia! - * 787 247,415436533 988 B *** - cerere anonia! - * 787 227,728119

  534 345 B *** - cerere anonia! - * 787 227,057999

  535 1139 B *** - cerere anonia! - * 787 225,417587

  536 136 C *** - cerere anonia! - * 786 258,285736

  537 682 B *** - cerere anonia! - * 786 254,981354

  538 1234 BR #COLNICU I. ALINA 786 238,194244

  539 711 B *** - cerere anonia! - * 786 234,661011

  540 979 C *** - cerere anonia! - * 786 216,857391POZIIE NR.

  CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  541 32 B *** - cerere anonia! - * 785 277,438324

  542 944 B NICA &. ANCA-ANDREEA 785 230,761597

  543 133 B *** - cerere anonia! - * 785 226,303207

  544 466 B *** - cerere anonia! - * 785 218,800018

  545 1345 B *** - cerere anonia! - * 784 279,834656

  546 854 CT &IRON B.A. IOANA-IRINA 784 259,946503

  547 892 B *** - cerere anonia! - * 784 253,869385

  548 1051 C *** - cerere anonia! - * 783 273,654572

  549 984 B" *** - cerere anonia! - * 783 248,629684

  550 1468 B VINEREANU A. ION-VLAD 783 242,429276

  551 940 B *** - cerere anonia! - * 783 241,041428

  552 664 C *** - cerere anonia! - * 783 212,735123

  553 134 B *** - cerere anonia! - * 782 259,941376

  554 129 B BIRIIU I. CAROL-ANDREI 782 210,489426

  555 516 C FIRULE#CU C. OANA 782 206,345398

  556 74 ME *** - cerere anonia! - * 781 244,624084

  557 1007 P *** - cerere anonia! - * 780 264,609741

  558 70 B *** - cerere anonia! - * 780 247,158722

  559 1294 B" #TANCIU C. CRI#TINA 780 237,546036

  560 464 B *** - cerere anonia! - * 780 212,676193

  561 561 B G$EORG$E A. LUCIAN 779 232,291885562 343 B *** - cerere anonia! - *

  779231,168549

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ','/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  13/33

  563 1407 B *** - cerere anonia! - * 778 247,774414

  564 1323 B *** - cerere anonia! - * 778 233,612091

  565 1047 B *** - cerere anonia! - * 778 232,672394

  566 18 B *** - cerere anonia! - * 777 246,186142

  567 310 B *** - cerere anonia! - * 777 239,465607

  568 888 B *** - cerere anonia! - * 777 238,457550

  569 169 B *** - cerere anonia! - * 777 235,424255

  570 425 B *** - cerere anonia! - * 777 227,364914571 807 M *** - cerere anonia! - * 777 227,358810

  572 1205 B *** - cerere anonia! - * 777 215,919617

  573 474 B DU&ITRACU V. LIDIA-GABRIELA 776 242,571747

  574 1083 B *** - cerere anonia! - * 776 223,636963

  575 1031 C *** - cerere anonia! - * 776 210,251434

  576 184 B *** - cerere anonia! - * 775 234,199463

  577 787 P *** - cerere anonia! - * 775 224,319351

  578 982 B OCRAIN P. RADU 775 218,046494

  579 946 B *** - cerere anonia! - * 775 203,048264580 1242 !L *** - cerere anonia! - * 775 200,460205

  581 1006 B *** - cerere anonia! - * 774 267,121613

  582 1286 C *** - cerere anonia! - * 773 226,556107

  583 103 MA *** - cerere anonia! - * 773 226,130402

  584 1204 B *** - cerere anonia! - * 773 215,530487

  585 249 C *** - cerere anonia! - * 772 230,741821

  586 712 B *** - cerere anonia! - * 772 229,022949POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  587 589 CT *** - cerere anonia! - * 772 225,102371

  588 915 B *** - cerere anonia! - * 771 243,140533

  589 1303 DJ *** - cerere anonia! - * 771 239,724014

  590 196 ME BU#$I P. DOLORA 771 222,570038

  591 399 S" *** - cerere anonia! - * 771 212,743958

  592 294 MA *** - cerere anonia! - * 771 210,267181

  593 266 B *** - cerere anonia! - * 770 227,934341

  594 757 B LOVIN &. ANA-&ARIA 770 224,478317

  595 1124 B *** - cerere anonia! - * 769 240,635483

  596 1389 B TO&A I. CRI#TIAN-VALENTIN 769 240,036255

  597 156 IS *** - cerere anonia! - * 769 222,721527

  598 933 B NEDELCU N. &I$AELA 769 200,018311

  599 1153 B *** - cerere anonia! - * 768 232,525238

  600 548 B *** - cerere anonia! - * 768 216,821884

  601 1368 MA *** - cerere anonia! - * 768 215,022903

  602 661 B *** - cerere anonia! - * 767 233,464966

  603 1161 !L *** - cerere anonia! - * 767 225,256317

  604 64 B *** - cerere anonia! - * 767 210,862610

  605 569 !J *** - cerere anonia! - * 767 208,627106

  606 848 B *** - cerere anonia! - * 767 204,619492

  607 431 B *** - cerere anonia! - * 766 233,897141

  608 144 B *** - cerere anonia! - * 766 232,160645

  609 616 B $AIDUC I. ALINA-RU"ANDRA 766 219,615646ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '/'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  14/33

  610 426 B *** - cerere anonia! - * 766 210,256226

  611 621 B *** - cerere anonia! - * 766 202,833008

  612 275 MA CIOBOTARU T. GEORGIAN 766 196,912979

  613 1357 B TEFAN C. ADRIANA-&ARIA 765 237,022751

  614 994 C OLTEANU AL. A. DENI#A-ALE"ANDRA 765 230,926987

  615 718 B *** - cerere anonia! - * 765 225,577759

  616 443 B DOBROVIE E. &ONICA 765 222,752243

  617 590 MA *** - cerere anonia! - * 764 211,910385618 270 B *** - cerere anonia! - * 764 210,398773

  619 455 C *** - cerere anonia! - * 764 204,345078

  620 479 P DU&ITRE#CU I. #ILVIA GABRIELA 764 202,448730

  621 1283 B *** - cerere anonia! - * 763 258,369171

  622 478 B *** - cerere anonia! - * 763 208,790619

  623 1089 !L PLEA&. DOINA 763 201,903992

  624 735 B LAPICU# G$EORG$E 762 228,545746

  625 753 MM *** - cerere anonia! - * 762 222,229538

  626 866 B *** - cerere anonia! - * 762 207,973526

  627 776 B &ANEA N.D. &ARIA-&ARINA 762 194,200485

  628 897 B &URARIU C. CRI#TINA-NICOLETA 761 239,754837

  629 427 B *** - cerere anonia! - * 761 229,743835

  630 372 B CRUCERU I. ADELINA-&ARIA 760 251,121902

  631 526 B FLOREA O.G. CO#TIN-GEORGE 760 244,063705

  632 422 C DI&A &. ELENA-&ANUELA 760 220,213638POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  633 1058 B" *** - cerere anonia! - * 760 212,697891

  634 1499 B *** - cerere anonia! - * 759 209,251740

  635 1055 B *** - cerere anonia! - * 758 240,709763

  636 1374 B *** - cerere anonia! - * 758 219,803680

  637 637 B *** - cerere anonia! - * 758 208,392944

  638 1133 B POPITEANU #. RADU-#ORIN 758 206,644806

  639 1219 CT *** - cerere anonia! - * 757 221,496506

  640 1336 B *** - cerere anonia! - * 757 215,645782

  641 1329 B *** - cerere anonia! - * 757 212,572327

  642 893 B *** - cerere anonia! - * 756 233,199051

  643 1502 B 7AN8A-CR%NGU C. DANIEL-RAZVAN 756 207,318787

  644 501 !L *** - cerere anonia! - * 755 217,262161

  645 525 B *** - cerere anonia! - * 755 179,058640

  646 1353 B INDILARU A. FLAVIU-CIPRIAN 753 198,491882

  647 1143 B *** - cerere anonia! - * 753 196,309219

  648 420 B *** - cerere anonia! - * 753 194,776031

  649 126 B *** - cerere anonia! - * 753 189,816055

  650 666 DJ ILIE C. TANIA-BIANCA 752 223,565994

  651 1399 B *** - cerere anonia! - * 752 217,251755

  652 1141 C PREDA G$. ELENA 752 208,362717

  653 189 B *** - cerere anonia! - * 752 206,610657

  654 965 B *** - cerere anonia! - * 752 199,300949

  655 305 B CO2OCARU #. ALINA-RA&ONA 752 197,184174656 411 B *** - cerere anonia! - *

  752188,684647

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '3'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  15/33

  657 373 B *** - cerere anonia! - * 750 242,297073

  658 1247 B #I&AC. CON#TANTIN 750 215,149429

  659 823 B *** - cerere anonia! - * 750 204,136261

  660 531 B FRATEA LAURENIU-TEFAN 750 201,687592

  661 942 DJ *** - cerere anonia! - * 749 223,382599

  662 928 P *** - cerere anonia! - * 748 206,556915

  663 1218 C *** - cerere anonia! - * 747 223,028183

  664 276 MS *** - cerere anonia! - * 747 205,763870665 1183 B" *** - cerere anonia! - * 747 201,441711

  666 1042 MA *** - cerere anonia! - * 747 197,673416

  667 185 C BULAI &. BEATRI#-&ONICA 746 247,420197

  668 663 B *** - cerere anonia! - * 746 197,955902

  669 773 B *** - cerere anonia! - * 745 217,204315

  670 1032 B *** - cerere anonia! - * 745 214,461594

  671 1125 B *** - cerere anonia! - * 744 228,827271

  672 349 BR *** - cerere anonia! - * 744 218,044113

  673 588 DB *** - cerere anonia! - * 744 211,127670674 1118 CJ *** - cerere anonia! - * 744 194,568085

  675 760 B *** - cerere anonia! - * 744 190,632553

  676 1244 B *** - cerere anonia! - * 744 185,956833

  677 387 C DA&IAN D. NINA 743 269,884857

  678 54 B *** - cerere anonia! - * 743 220,116760POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  679 534 OT *** - cerere anonia! - * 742 216,645660

  680 1472 B *** - cerere anonia! - * 742 205,333008

  681 41 !L *** - cerere anonia! - * 742 174,127655

  682 1206 B RU#U ELENA 741 218,085068

  683 1343 B *** - cerere anonia! - * 741 205,809891

  684 458 B DRAGU #. CAR&EN 741 200,150772

  685 879 B *** - cerere anonia! - * 740 208,226593

  686 442 SB *** - cerere anonia! - * 740 198,302170

  687 849 B *** - cerere anonia! - * 739 193,866455

  688 1429 B *** - cerere anonia! - * 738 215,797226

  689 253 B *** - cerere anonia! - * 738 208,337601

  690 1359 B *** - cerere anonia! - * 738 192,028687

  691 769 B *** - cerere anonia! - * 738 176,120438

  692 784 IS &ARANDIUC #VETLANA 737 268,657349

  693 400 B *** - cerere anonia! - * 737 213,695633

  694 519 B FLOAREA R.I. RALUCA-&ARIA 737 198,158035

  695 137 B *** - cerere anonia! - * 737 191,552719

  696 816 DJ *** - cerere anonia! - * 736 229,931473

  697 171 B *** - cerere anonia! - * 736 196,090744

  698 59 MA *** - cerere anonia! - * 735 236,530731

  699 281 B *** - cerere anonia! - * 735 190,088730

  700 203 B *** - cerere anonia! - * 735 177,477676

  701 927 MA *** - cerere anonia! - * 735 175,593933

  702 1395 B TO&E#CU P. VALENTIN 734 195,093460703 485 B *** - cerere anonia! - *

  733208,527008

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '+'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  16/33

  704 227 B *** - cerere anonia! - * 733 200,515152

  705 34 !L *** - cerere anonia! - * 732 215,302887

  706 235 SB *** - cerere anonia! - * 732 190,753952

  707 315 B CO&ANE#CU&. ELENA 732 169,595825

  708 1285 B *** - cerere anonia! - * 731 202,328613

  709 147 S" *** - cerere anonia! - * 730 206,386780

  710 1196 B *** - cerere anonia! - * 730 192,819489

  711 843 B *** - cerere anonia! - * 730 183,166611712 293 MS C%R#TEA V. IULIANA-&ARIA 730 172,643936

  713 1255 CT #LABU I. RALUCA 729 199,578461

  714 1361 !L *** - cerere anonia! - * 729 197,597061

  715 980 B OANCEA D. ADRIANA 729 191,726044

  716 1324 B *** - cerere anonia! - * 729 185,550964

  717 1422 B *** - cerere anonia! - * 728 226,239517

  718 765 B *** - cerere anonia! - * 728 185,935638

  719 1476 B *** - cerere anonia! - * 727 201,561295

  720 459 B *** - cerere anonia! - * 727 182,220871721 941 B *** - cerere anonia! - * 727 177,766541

  722 782 !L *** - cerere anonia! - * 726 210,785568

  723 1516 C ZA#TAVNIC$I V. &ARIANA 726 185,686523

  724 677 B ILIOIU P. DANIELA-VIORICA 726 179,436111POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  725 381 B *** - cerere anonia! - * 726 172,363968

  726 297 CT CLI& A.I. CRI#TINA-&ARIA 725 204,668716

  727 77 B BALAN C. ALE"ANDRA 725 190,153732

  728 618 B *** - cerere anonia! - * 725 181,219666

  729 1420 NT *** - cerere anonia! - * 725 177,820969

  730 1351 B *** - cerere anonia! - * 725 169,263184

  731 722 C 2ICA R. RO&ULU#-CON#TANTIN-ION 724 199,251968

  732 475 B *** - cerere anonia! - * 724 181,245728

  733 744 B *** - cerere anonia! - * 724 167,951111

  734 774 B *** - cerere anonia! - * 723 182,312332

  735 876 B *** - cerere anonia! - * 723 176,640121

  736 439 B *** - cerere anonia! - * 723 163,563858

  737 1028 B *** - cerere anonia! - * 722 230,660812

  738 1484 B *** - cerere anonia! - * 722 183,026367

  739 1015 B *** - cerere anonia! - * 722 157,115189

  740 295 B *** - cerere anonia! - * 721 205,721634

  741 1296 MA #TANCIU E.N. CORALIA-LUCIANA 721 205,365646

  742 299 C *** - cerere anonia! - * 721 195,180832

  743 179 B *** - cerere anonia! - * 721 168,289764

  744 821 MA *** - cerere anonia! - * 721 167,775620

  745 1366 B" UTA &R. TATIANA-LUCIA 720 174,524643

  746 24 B *** - cerere anonia! - * 719 191,291245

  747 1306 B *** - cerere anonia! - * 719 187,796417

  748 173 MJ *** - cerere anonia! - * 719 163,524521

  749 274 B CIOBOTARU &. ANA-CRI#TINA 717 195,913010750 318 B *** - cerere anonia! - *

  717176,226151

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '4'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  17/33

  751 240 B *** - cerere anonia! - * 716 176,243393

  752 1467 B *** - cerere anonia! - * 716 160,342728

  753 1352 B" *** - cerere anonia! - * 715 206,137299

  754 15 B" *** - cerere anonia! - * 715 198,462234

  755 23 B *** - cerere anonia! - * 715 196,677902

  756 1388 B TO&A C. ELENA-ADELINA 715 188,530472

  757 1461 B *** - cerere anonia! - * 715 185,726364

  758 1350 B ERBAN N. RADUCU BOGDAN 715 156,154800759 83 B BANDULEA P. ADINA-CA&ELIA 714 178,475067

  760 354 B *** - cerere anonia! - * 714 175,784180

  761 658 B *** - cerere anonia! - * 714 174,125763

  762 460 B *** - cerere anonia! - * 713 231,548309

  763 117 B *** - cerere anonia! - * 713 191,549149

  764 634 B *** - cerere anonia! - * 713 171,813477

  765 358 C *** - cerere anonia! - * 712 180,300385

  766 1375 B *** - cerere anonia! - * 712 167,805069

  767 1339 B #U&ANARIU O. ELENA-ALINA 711 200,080734768 68 B *** - cerere anonia! - * 711 173,620956

  769 1378 B *** - cerere anonia! - * 711 170,416885

  770 993 B *** - cerere anonia! - * 710 197,420456POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  771 540 CT *** - cerere anonia! - * 710 190,423813

  772 1404 B TRACAA. &I$AI-CRI#TIAN 710 162,901718

  773 1266 ME *** - cerere anonia! - * 710 161,655579

  774 795 B *** - cerere anonia! - * 709 181,531998

  775 883 C *** - cerere anonia! - * 709 168,827301

  776 73 C *** - cerere anonia! - * 708 181,713272

  777 146 B *** - cerere anonia! - * 708 162,471207

  778 863 S" *** - cerere anonia! - * 706 248,281311

  779 912 ME NA9UCI R. #TIL2ANA 705 189,411911

  780 951 B *** - cerere anonia! - * 705 183,469543

  781 286 TR *** - cerere anonia! - * 705 170,607437

  782 230 B CALIN P. GEORGE 705 157,660721

  783 1298 B #TANCU N. &I$AI PETRU 705 154,692383

  784 958 B *** - cerere anonia! - * 704 170,077133

  785 472 C *** - cerere anonia! - * 704 166,815491

  786 806 B &ATEE#CU L. RALUCA-CRI#TINA 703 203,887054

  787 710 B *** - cerere anonia! - * 703 196,334000

  788 902 B &URE8 7. ABDUL RA$&AN 703 192,407013

  789 717 MJ *** - cerere anonia! - * 703 167,032089

  790 1173 B *** - cerere anonia! - * 703 163,334824

  791 1021 B *** - cerere anonia! - * 702 178,497971

  792 961 BR *** - cerere anonia! - * 702 177,424377

  793 697 C *** - cerere anonia! - * 702 172,817108

  794 1310 C *** - cerere anonia! - * 702 158,226425

  795 761 !L *** - cerere anonia! - * 702 154,870010

  796 206 B *** - cerere anonia! - * 702 153,469177

  797 875 B &OI#E N. GEORGIANA-ELIZA701

  181,760483

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '5'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  18/33

  798 592 B *** - cerere anonia! - * 701 177,680359

  799 533 B *** - cerere anonia! - * 701 177,519241

  800 1185 !L *** - cerere anonia! - * 701 174,266479

  801 691 B *** - cerere anonia! - * 701 168,191559

  802 1508 C *** - cerere anonia! - * 700 171,686615

  803 1290 B *** - cerere anonia! - * 699 176,317276

  804 737 B" *** - cerere anonia! - * 699 176,305771

  805 252 C C$IRCU I. LOREDANA 699 173,278992806 1347 B ERBANG. OANA-ELENA 699 152,357391

  807 901 C *** - cerere anonia! - * 698 167,461075

  808 1494 C *** - cerere anonia! - * 698 164,880936

  809 1023 B *** - cerere anonia! - * 698 164,092285

  810 1128 MA POPE#CU V. ROBERT-NICOLAE 698 158,506012

  811 496 B *** - cerere anonia! - * 696 176,532654

  812 452 C *** - cerere anonia! - * 696 136,177399

  813 183 B *** - cerere anonia! - * 695 174,620193

  814 383 MS *** - cerere anonia! - * 695 160,289337815 1439 C *** - cerere anonia! - * 694 250,227432

  816 577 C G$IOLDI D.T. ANDREI-CRI#TIAN 694 185,605957

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  817 1307 B *** - cerere anonia! - * 694 165,320206

  818 602 B *** - cerere anonia! - * 694 157,254501

  819 162 CT *** - cerere anonia! - * 694 155,159576

  820 304 B *** - cerere anonia! - * 693 165,647446

  821 418 B *** - cerere anonia! - * 692 156,052246

  822 1020 B PANDURU D. ALE"ANDRA-&ADALINA 692 151,485138

  823 1227 B #ANDULE#CU. IOANA &IRUNA 691 190,601425

  824 1127 MA *** - cerere anonia! - * 691 173,447922

  825 1163 C *** - cerere anonia! - * 691 161,495193

  826 1386 B TOLOLOANCA I.I. ELIAN-&I$NEA 691 156,347260

  827 226 B CAA &. FLORENTINA-CA&ELIA 691 155,294647

  828 1514 B *** - cerere anonia! - * 691 148,916656

  829 568 M *** - cerere anonia! - * 690 190,291260

  830 624 B *** - cerere anonia! - * 690 180,537735

  831 563 B G$EORG$EF.C.ANDREI-CRI#TIAN-DAN 690 152,887589

  832 813 B *** - cerere anonia! - * 690 141,875854

  833 1216 B #ANDUN. #ABINA 689 176,353851

  834 1398 !L *** - cerere anonia! - * 688 184,807739

  835 417 MA *** - cerere anonia! - * 688 178,456573

  836 900 B *** - cerere anonia! - * 688 152,633453

  837 838 B &I$AIN.ANDRA-CRI#TINA 688 142,743668

  838 609 B *** - cerere anonia! - * 688 135,945267

  839 632 BR $OGEA T. ANDREEA 686 161,062332

  840 871 B *** - cerere anonia! - * 686 159,984894

  841 378 C *** - cerere anonia! - * 686 159,527756

  842 730 R 9I##E. E&E#E 685 169,338058

  843 777 IS *** - cerere anonia! - * 683 149,326630844 127 B *** - cerere anonia! - * 682 158,947037

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '0'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  19/33

  845 1180 DJ *** - cerere anonia! - * 681 149,074448

  846 969 B *** - cerere anonia! - * 681 147,523285

  847 955 B NICULAE&. &I$AELA-GABRIELA 680 167,489594

  848 1210 B *** - cerere anonia! - * 680 166,869568

  849 1239 B #ECRIG. CIPRIAN-&ARTIN 680 155,360199

  850 1116 B POPE#CUF. BEATRICE-ANDREEA 680 153,121902

  851 1248 B #I&INIUC N. RO"ANA 679 186,509399

  852 437 B *** - cerere anonia! - * 679 174,180435853 1110 CJ *** - cerere anonia! - * 679 171,994919

  854 657 B" *** - cerere anonia! - * 679 158,759674

  855 1238 L *** - cerere anonia! - * 679 153,496155

  856 1284 BR *** - cerere anonia! - * 679 150,825729

  857 366 C *** - cerere anonia! - * 679 149,828247

  858 1198 B *** - cerere anonia! - * 679 134,706055

  859 85 B *** - cerere anonia! - * 678 193,034637

  860 766 B LUNGU V. VICTOR-GEORGE 678 156,698502

  861 1381 B TOADER N.GEORGIANA-ANDREEA 677 178,346100

  862 1250 B *** - cerere anonia! - * 677 162,913879

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  863 670 B *** - cerere anonia! - * 677 150,386215

  864 504 B *** - cerere anonia! - * 677 148,134094

  865 99 B *** - cerere anonia! - * 676 160,319901

  866 45 B *** - cerere anonia! - * 676 154,762482

  867 1507 !L *** - cerere anonia! - * 676 147,043503

  868 1129 B *** - cerere anonia! - * 676 146,293304

  869 1100 AB *** - cerere anonia! - * 675 172,362900

  870 307 CT *** - cerere anonia! - * 675 160,904266

  871 436 B DIPLA# I. LUCIA-CATALINA 675 154,850632

  872 913 B *** - cerere anonia! - * 675 153,667038

  873 804 C *** - cerere anonia! - * 674 169,740417

  874 1264 B *** - cerere anonia! - * 674 158,156601

  875 486 B *** - cerere anonia! - * 674 156,495438

  876 738 C *** - cerere anonia! - * 674 142,460388

  877 926 B *** - cerere anonia! - * 674 137,429184

  878 799 B *** - cerere anonia! - * 673 174,132370

  879 721 B *** - cerere anonia! - * 673 152,952164

  880 1321 B #TOICA I. #I&ONA 673 148,608063

  881 673 B ILIE#CU C. &ALINA-DIANA 673 147,884384

  882 1377 B *** - cerere anonia! - * 673 139,429886

  883 75 TM *** - cerere anonia! - * 673 127,506653

  884 715 B IVAN G. ANDREI 672 166,825348

  885 872 B *** - cerere anonia! - * 672 150,032089

  886 575 B *** - cerere anonia! - * 672 141,210770

  887 925 B NEAGUE V. CIPRIAN-IONU 671 198,426910

  888 268 B CIOBANU P. &ARIU#-DANIEL 671 147,988052

  889 1492 B VOICULE#CU I.&. RAZVAN-NICOLAE 670 136,523285

  890 865 B *** - cerere anonia! - * 670 126,549355891 997 C *** - cerere anonia! - *

  670125,533775

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ '6'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  20/33

  892 688 C *** - cerere anonia! - * 669 190,020737

  893 521 B *** - cerere anonia! - * 669 177,265091

  894 357 !J *** - cerere anonia! - * 669 159,046677

  895 894 B *** - cerere anonia! - * 669 157,182465

  896 465 B *** - cerere anonia! - * 669 157,111786

  897 720 B *** - cerere anonia! - * 669 131,889175

  898 1226 B *** - cerere anonia! - * 668 199,443542

  899 1265 B *** - cerere anonia! - * 668 156,658508

  900 94 S" BACILA D. &IOARA-IULIANA 668 152,020920

  901 91 B *** - cerere anonia! - * 668 139,973190

  902 1146 B PREPELIA L. NARCI# 667 151,894775

  903 754 B *** - cerere anonia! - * 667 148,007248

  904 655 C *** - cerere anonia! - * 667 147,951752

  905 1401 C *** - cerere anonia! - * 666 149,785065

  906 1123 B *** - cerere anonia! - * 666 139,222549

  907 148 B *** - cerere anonia! - * 666 126,595642

  908 790 B *** - cerere anonia! - * 665 147,788788POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  909 340 B *** - cerere anonia! - * 665 140,579971

  910 545 IS *** - cerere anonia! - * 665 135,855835

  911 962 B *** - cerere anonia! - * 664 146,001297

  912 555 CT GEORGIEV 9. GEORGI 664 129,652542

  913 365 B *** - cerere anonia! - * 663 157,870056

  914 1317 B #TOICAC.ANDREEA-CATALINA 662 130,813675

  915 375 C *** - cerere anonia! - * 661 131,387497

  916 1004 B *** - cerere anonia! - * 660 162,622696

  917 110 B *** - cerere anonia! - * 660 161,152771

  918 1017 C *** - cerere anonia! - * 660 160,936096

  919 690 C IONE#CU&. CORINA-NICOLETA 660 154,254532

  920 1302 B *** - cerere anonia! - * 660 131,647125

  921 260 B *** - cerere anonia! - * 659 172,628342

  922 115 "S *** - cerere anonia! - * 659 138,813232

  923 327 C *** - cerere anonia! - * 659 133,213486

  924 213 C CALEAV. CLAUDIA-&ARIANA 658 164,144775

  925 1236 !L *** - cerere anonia! - * 658 151,514725

  926 1471 B VIAN C. $ARICLIA 658 150,648209

  927 859 B &ITAC$E N. RA&ONA 658 146,699432

  928 586 !L *** - cerere anonia! - * 658 135,568512

  929 1330 B *** - cerere anonia! - * 657 143,883194

  930 1293 !L *** - cerere anonia! - * 657 141,029129

  931 650 B *** - cerere anonia! - * 657 119,169540

  932 1086 B *** - cerere anonia! - * 656 138,693161

  933 84 B *** - cerere anonia! - * 655 143,761536

  934 781 B *** - cerere anonia! - * 655 118,720978

  935 104 B *** - cerere anonia! - * 653 155,000977

  936 1328 B *** - cerere anonia! - * 653 144,362305

  937 858 C *** - cerere anonia! - * 653 129,712723938 408 B *** - cerere anonia! - *

  652179,984512

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  21/33

  939 680 B *** - cerere anonia! - * 652 143,364456

  940 1064 B *** - cerere anonia! - * 652 128,228058

  941 163 B BOTA N. DIANA 651 144,275665

  942 1473 C *** - cerere anonia! - * 651 134,473648

  943 125 BR BERNEANU P.& &ARIA 651 130,197968

  944 480 B DU&ITRU A. ANGELICA-$ELENNE 651 120,101868

  945 1485 DJ *** - cerere anonia! - * 650 157,316315

  946 683 B *** - cerere anonia! - * 650 152,993286947 98 B *** - cerere anonia! - * 650 145,767273

  948 1025 B *** - cerere anonia! - * 650 135,949814

  949 1424 C *** - cerere anonia! - * 650 132,741180

  950 625 B *** - cerere anonia! - * 650 130,971558

  951 599 B *** - cerere anonia! - * 650 120,290215

  952 1451 P VA#ILEC. CO#TIN&I$AI 649 144,945358

  953 350 B *** - cerere anonia! - * 649 138,510422

  954 825 S" *** - cerere anonia! - * 649 136,847275POZIIE NR.

  CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  955 462 B *** - cerere anonia! - * 648 147,283127

  956 689 B *** - cerere anonia! - * 648 138,303619

  957 429 B DINU B. LIGIA 648 118,829231

  958 1367 B TABARA I.A. CATALINACORNELIA 647 150,289764

  959 278 B *** - cerere anonia! - * 647 126,883492

  960 1267 IL *** - cerere anonia! - * 646 146,858475

  961 1512 B ZA&FIR G. LOREDANA 646 141,233414

  962 1189 CT *** - cerere anonia! - * 646 139,104858

  963 1062 B *** - cerere anonia! - * 646 124,449516

  964 106 DJ *** - cerere anonia! - * 646 124,395134

  965 1224 C *** - cerere anonia! - * 645 150,384216

  966 243 C *** - cerere anonia! - * 645 135,411819

  967 69 B *** - cerere anonia! - * 645 124,052475

  968 1126 B *** - cerere anonia! - * 644 137,824875

  969 152 BR *** - cerere anonia! - * 644 134,117340

  970 899 B *** - cerere anonia! - * 644 122,145592

  971 576 B G$IOALDAC. &I$AI-ION 644 116,805756

  972 1299 IS *** - cerere anonia! - * 643 139,468872

  973 1013 C *** - cerere anonia! - * 643 139,121399

  974 684 C *** - cerere anonia! - * 643 122,688553

  975 1165 DB *** - cerere anonia! - * 643 119,658516

  976 467 C *** - cerere anonia! - * 643 119,402321

  977 265 A! CIOBANU C. CON#TANTIN-IRINEL-VALENTIN 642 159,053406

  978 236 B CARARU V. CRI#TIAN 642 145,125107

  979 251 B *** - cerere anonia! - * 642 130,335159

  980 908 B *** - cerere anonia! - * 642 116,648643

  981 671 B ILIE N. GEORGIANA 641 130,346298

  982 1223 C *** - cerere anonia! - * 641 121,905876

  983 1201 B RUNCAN L.V. BIANCA DIANA 641 118,230423

  984 918 A! *** - cerere anonia! - * 641 104,377487985 644 B *** - cerere anonia! - *

  640187,608261

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,''/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  22/33

  986 543 B *** - cerere anonia! - * 640 148,573517

  987 791 B *** - cerere anonia! - * 640 133,147552

  988 1237 B #CUTARI IRINA 640 131,081818

  989 1448 B *** - cerere anonia! - * 640 118,971817

  990 165 B *** - cerere anonia! - * 639 139,735031

  991 601 B GRIGORE I. ION-#EBA#TIAN 639 129,657791

  992 513 C *** - cerere anonia! - * 639 119,357590

  993 864 B *** - cerere anonia! - * 639 105,406982994 477 DJ *** - cerere anonia! - * 638 151,796829

  995 587 B GLODEAN I. DELIA-&ONICA 638 142,432251

  996 939 B *** - cerere anonia! - * 638 130,597260

  997 130 !L *** - cerere anonia! - * 638 117,005020

  998 613 ME *** - cerere anonia! - * 638 104,152962

  999 1275 C *** - cerere anonia! - * 637 123,827721

  1000 847 B *** - cerere anonia! - * 637 104,889496

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1001 447 CT *** - cerere anonia! - * 636 118,333702

  1002 242 B *** - cerere anonia! - * 635 136,333969

  1003 1229 TR #ARDAN:. CATALIN 635 133,143387

  1004 1070 I# *** - cerere anonia! - * 635 120,639519

  1005 1362 DJ TEFE#CUA. &ADALIN-ION 635 111,820473

  1006 403 B *** - cerere anonia! - * 634 147,281189

  1007 37 B ANDRONICIRINA 634 138,613419

  1008 1482 B VLAICU N. ADRIAN-GEORGE 634 129,840561

  1009 857 B *** - cerere anonia! - * 634 125,035179

  1010 856 B *** - cerere anonia! - * 634 109,251175

  1011 457 B *** - cerere anonia! - * 633 148,569214

  1012 1475 B *** - cerere anonia! - * 633 109,498375

  1013 1437 B ULUIEANU C. IOANA-CRI#TINA 632 134,534409

  1014 491 B *** - cerere anonia! - * 632 107,239891

  1015 679 B *** - cerere anonia! - * 632 107,040382

  1016 727 B *** - cerere anonia! - * 631 172,973587

  1017 1192 B *** - cerere anonia! - * 631 129,801636

  1018 157 B BOLO$AN F.R. ANDREEA-RO"ANA 631 129,110657

  1019 667 B ILIE G. CAR&EN-VI98 631 116,654213

  1020 347 B CO#TEA V. IOAN-EDUARD 631 114,503906

  1021 817 B *** - cerere anonia! - * 631 108,379395

  1022 317 C *** - cerere anonia! - * 631 106,024437

  1023 783 B &ANTEA C. ALINA-TUDORA 629 123,154800

  1024 404 B *** - cerere anonia! - * 629 118,993874

  1025 789 B *** - cerere anonia! - * 629 111,522194

  1026 844 B *** - cerere anonia! - * 628 148,962051

  1027 998 B ONACA P.A.L. VIVIANA-ANTONIA-OLIVIA 628 117,530380

  1028 1332 MJ *** - cerere anonia! - * 628 115,155426

  1029 1447 B V1NC#AV.&. CRI#TINA TEFANIA 628 108,788040

  1030 1354 B *** - cerere anonia! - * 628 102,203186

  1031 285 A! CIORNEI G$. DAVID IONU 627 127,2015531032 432 B *** - cerere anonia! - *

  627115,089340

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,,'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  23/33

  1033 614 B *** - cerere anonia! - * 627 112,059273

  1034 1479 B *** - cerere anonia! - * 627 106,175369

  1035 1018 B *** - cerere anonia! - * 627 103,069870

  1036 259 C *** - cerere anonia! - * 626 135,821121

  1037 244 B *** - cerere anonia! - * 626 118,183235

  1038 97 B *** - cerere anonia! - * 626 116,926750

  1039 128 B *** - cerere anonia! - * 626 102,267838

  1040 473 B *** - cerere anonia! - * 625 128,7915341041 468 B *** - cerere anonia! - * 625 96,255318

  1042 1054 B *** - cerere anonia! - * 624 127,923935

  1043 1079 B *** - cerere anonia! - * 624 122,142212

  1044 1515 B *** - cerere anonia! - * 624 113,131439

  1045 1057 B PETCU I. VIOREL 624 111,195465

  1046 653 B *** - cerere anonia! - * 624 109,895271POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1047 1457 B VA#ILICA R. GEORGE-PETRU 623 122,092896

  1048 990 B *** - cerere anonia! - * 623 115,381821

  1049 606 B GRO#U D. &ARIA 623 115,116547

  1050 1240 B *** - cerere anonia! - * 623 111,996521

  1051 911 !R NAIPEANUG. PETRONELA&ADALINA 622 112,226387

  1052 1416 B TUDOR F. IULIAN 622 104,503036

  1053 862 B *** - cerere anonia! - * 621 138,754089

  1054 937 B *** - cerere anonia! - * 621 135,969193

  1055 1402 B *** - cerere anonia! - * 621 119,108414

  1056 264 B *** - cerere anonia! - * 621 116,321732

  1057 977 B *** - cerere anonia! - * 621 110,678749

  1058 250 B C$ETROIU I. DIANA 620 127,055099

  1059 1373 CL TELECU G. LILIAN 620 111,277184

  1060 487 B *** - cerere anonia! - * 619 118,318565

  1061 786 B &ARCU &.I. OCTAVIAN-IOAN 619 105,749298

  1062 1452 C *** - cerere anonia! - * 618 164,514465

  1063 845 BC &I$OC V. &ONICA 618 138,989166

  1064 1225 B *** - cerere anonia! - * 618 134,952209

  1065 135 B B%RZAN O. ALINA-GIORGIANA 618 128,098862

  1066 233 B *** - cerere anonia! - * 618 110,572319

  1067 662 B *** - cerere anonia! - * 617 143,381561

  1068 1167 B *** - cerere anonia! - * 617 123,665100

  1069 1348 B *** - cerere anonia! - * 617 117,888908

  1070 520 C *** - cerere anonia! - * 617 113,055016

  1071 1245 B #IDORENCU . &I$AELA 617 101,617218

  1072 27 CL *** - cerere anonia! - * 617 78,458511

  1073 582 C *** - cerere anonia! - * 616 157,510422

  1074 1360 B TEFAN N. CRI#TINA-&IRELA 616 137,021927

  1075 999 B *** - cerere anonia! - * 616 123,350578

  1076 1203 C *** - cerere anonia! - * 616 115,149628

  1077 645 !L $UR&UZ T. CALIN-IULIAN 616 111,379425

  1078 257 B *** - cerere anonia! - * 616 104,233589

  1079 633 B *** - cerere anonia! - * 616 99,332878ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,/'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  24/33

  1080 905 B *** - cerere anonia! - * 615 105,502693

  1081 936 B *** - cerere anonia! - * 614 132,592834

  1082 873 B &OI#E I. RO&ICA-CRI#TIAN 614 118,756638

  1083 499 B ENACICA V. &ARIA-ALE"ANDRA 614 116,543259

  1084 421 B *** - cerere anonia! - * 614 106,182899

  1085 158 B *** - cerere anonia! - * 613 175,518951

  1086 1069 B *** - cerere anonia! - * 612 151,779755

  1087 1459 C *** - cerere anonia! - * 612 109,085838

  1088 1253 !R *** - cerere anonia! - * 611 125,516747

  1089 895 C *** - cerere anonia! - * 611 122,796310

  1090 1308 IS *** - cerere anonia! - * 611 119,036423

  1091 646 B *** - cerere anonia! - * 611 113,544983

  1092 898 B *** - cerere anonia! - * 611 105,336159

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1093 1513 B ZA&FIR I. DANIELA-IONELA 611 104,019081

  1094 488 B *** - cerere anonia! - * 610 125,153114

  1095 619 B *** - cerere anonia! - * 610 120,763329

  1096 1500 CT VURAL $. E#RA 609 131,614243

  1097 515 P *** - cerere anonia! - * 609 117,834366

  1098 1426 B 1RCO&NICU C. FLORENTINA-RALUCA 609 113,998291

  1099 704 BR *** - cerere anonia! - * 608 125,132751

  1100 1396 B *** - cerere anonia! - * 608 114,568695

  1101 953 B *** - cerere anonia! - * 608 113,276123

  1102 709 DJ *** - cerere anonia! - * 608 109,894501

  1103 176 B BUBOI D. DANIEL-#ORIN 608 109,581184

  1104 605 B *** - cerere anonia! - * 608 107,031525

  1105 313 B CO&AN Z. GABRIELA-#TELA 608 80,937645

  1106 1174 C *** - cerere anonia! - * 607 149,060776

  1107 674 B *** - cerere anonia! - * 607 112,872215

  1108 1101 !L *** - cerere anonia! - * 607 111,484055

  1109 1442 B *** - cerere anonia! - * 607 107,710800

  1110 1231 B *** - cerere anonia! - * 607 105,987610

  1111 108 DJ *** - cerere anonia! - * 607 104,626198

  1112 675 B ILIEVADE#I#LAVA 605 132,888458

  1113 1091 C PLEE#CU I. OANA 605 132,598663

  1114 116 C *** - cerere anonia! - * 605 118,323311

  1115 76 B *** - cerere anonia! - * 605 114,575775

  1116 1199 B ROTARU VLADI&IR 604 116,277542

  1117 771 B *** - cerere anonia! - * 604 107,807693

  1118 284 B *** - cerere anonia! - * 604 104,683571

  1119 82 C BANCIU I. CRI#TIAN 604 92,024010

  1120 255 MA *** - cerere anonia! - * 603 119,846130

  1121 832 C *** - cerere anonia! - * 603 118,904259

  1122 14 B *** - cerere anonia! - * 603 102,111237

  1123 320 B CON#TANTIN C. CRI#TIAN 602 131,362335

  1124 539 SB *** - cerere anonia! - * 602 110,045807

  1125 118 B *** - cerere anonia! - * 602 107,401634

  1126 131 C *** - cerere anonia! - * 602 101,765114ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,3'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  25/33

  1127 743 B *** - cerere anonia! - * 602 94,967781

  1128 323 P *** - cerere anonia! - * 601 135,494034

  1129 150 B BOGZEANU A. ONIA 601 112,845665

  1130 762 B *** - cerere anonia! - * 600 119,399681

  1131 1010 B *** - cerere anonia! - * 600 100,390251

  1132 28 B *** - cerere anonia! - * 600 91,793388

  1133 3 L *** - cerere anonia! - * 599 105,980186

  1134 36 C *** - cerere anonia! - * 599 105,8443071135 1412 C *** - cerere anonia! - * 598 131,000641

  1136 943 B NEPOTU &ARIANA 598 113,155121

  1137 414 B *** - cerere anonia! - * 598 112,709587

  1138 31 C *** - cerere anonia! - * 598 101,878029POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1139 1134 SB *** - cerere anonia! - * 598 101,639221

  1140 506 B *** - cerere anonia! - * 598 99,739868

  1141 1195 CT *** - cerere anonia! - * 596 109,635803

  1142 1425 DJ *** - cerere anonia! - * 596 104,509041

  1143 1056 B *** - cerere anonia! - * 596 98,609589

  1144 1220 B *** - cerere anonia! - * 596 96,627220

  1145 1097 C *** - cerere anonia! - * 596 95,940880

  1146 1344 DJ *** - cerere anonia! - * 596 95,620506

  1147 583 ME *** - cerere anonia! - * 596 93,118469

  1148 1519 B *** - cerere anonia! - * 596 84,286568

  1149 815 B *** - cerere anonia! - * 595 139,679321

  1150 180 B *** - cerere anonia! - * 595 119,083252

  1151 529 C *** - cerere anonia! - * 595 95,553650

  1152 42 B *** - cerere anonia! - * 594 115,148422

  1153 1509 B *** - cerere anonia! - * 594 105,113945

  1154 1212 B *** - cerere anonia! - * 594 102,320137

  1155 549 B GALUCA VALENTINA 594 98,555504

  1156 779 C *** - cerere anonia! - * 594 96,109001

  1157 852 C *** - cerere anonia! - * 593 105,640488

  1158 714 C *** - cerere anonia! - * 593 87,483139

  1159 952 B *** - cerere anonia! - * 592 117,323418

  1160 956 B *** - cerere anonia! - * 591 107,540016

  1161 724 IS *** - cerere anonia! - * 591 91,555290

  1162 890 B *** - cerere anonia! - * 590 105,816086

  1163 58 B AR#ENI &. CRI#TINA-&ARINA 590 101,206596

  1164 1417 B *** - cerere anonia! - * 589 99,551292

  1165 57 B *** - cerere anonia! - * 588 135,463608

  1166 640 B *** - cerere anonia! - * 588 113,668922

  1167 924 B NEAGU #. RAZVAN-GEORGE 588 96,062180

  1168 138 B *** - cerere anonia! - * 587 115,940643

  1169 291 B *** - cerere anonia! - * 587 98,954269

  1170 16 B *** - cerere anonia! - * 587 90,539116

  1171 701 B *** - cerere anonia! - * 586 114,412987

  1172 1003 B *** - cerere anonia! - * 586 105,6357041173 607 B *** - cerere anonia! - *

  58683,758568

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,+'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  26/33

  1174 1405 B *** - cerere anonia! - * 585 112,067314

  1175 1022 B *** - cerere anonia! - * 584 81,356567

  1176 1469 A! *** - cerere anonia! - * 583 87,696632

  1177 596 B GRA&A N. &I$AI-&ARIAN 583 75,028725

  1178 337 B *** - cerere anonia! - * 582 117,584648

  1179 205 B *** - cerere anonia! - * 582 102,933281

  1180 247 B *** - cerere anonia! - * 582 97,841560

  1181 959 NT *** - cerere anonia! - * 582 90,903709

  1182 246 C *** - cerere anonia! - * 581 106,566864

  1183 731 B *** - cerere anonia! - * 581 98,070885

  1184 17 !L *** - cerere anonia! - * 581 90,283653POZIIE NR.

  CONCURSJUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1185 860 B *** - cerere anonia! - * 581 88,949608

  1186 507 IS *** - cerere anonia! - * 580 122,507973

  1187 263 B *** - cerere anonia! - * 580 89,922791

  1188 557 ME *** - cerere anonia! - * 579 97,477654

  1189 1049 B *** - cerere anonia! - * 579 93,938377

  1190 868 B *** - cerere anonia! - * 578 104,172485

  1191 775 B &ANEA &. VLAD-CRI#TIAN 578 87,782799

  1192 830 B *** - cerere anonia! - * 578 79,469040

  1193 1428 D *** - cerere anonia! - * 577 113,150223

  1194 812 B *** - cerere anonia! - * 577 101,572525

  1195 996 B *** - cerere anonia! - * 577 96,468597

  1196 780 B *** - cerere anonia! - * 577 76,619499

  1197 9 B *** - cerere anonia! - * 576 100,919907

  1198 995 B *** - cerere anonia! - * 576 93,311325

  1199 332 CT *** - cerere anonia! - * 576 81,713593

  1200 52 B *** - cerere anonia! - * 575 105,432556

  1201 824 B *** - cerere anonia! - * 575 100,333305

  1202 1029 B *** - cerere anonia! - * 575 94,869644

  1203 687 TL *** - cerere anonia! - * 575 84,167976

  1204 1458 B *** - cerere anonia! - * 575 79,560669

  1205 258 B *** - cerere anonia! - * 574 114,773384

  1206 739 B LAZAR#LAVICI I.&.L. &ATEI 574 99,179932

  1207 1371 B TABACARU DIANA 574 84,449921

  1208 428 B DINOIU N. ALE"ANDRA 573 96,805328

  1209 1300 B *** - cerere anonia! - * 573 85,195198

  1210 802 B *** - cerere anonia! - * 572 97,105263

  1211 1511 B *** - cerere anonia! - * 571 104,890297

  1212 195 ME BU#$I E. ALDO 571 97,037735

  1213 384 DB DAFINAN. FLORENTINA-LAURA 571 94,637390

  1214 822 B *** - cerere anonia! - * 571 84,865013

  1215 983 MA *** - cerere anonia! - * 571 79,966141

  1216 209 B *** - cerere anonia! - * 570 97,997437

  1217 261 B *** - cerere anonia! - * 570 84,240852

  1218 302 C *** - cerere anonia! - * 569 94,872696

  1219 296 B *** - cerere anonia! - * 569 89,8890991220 1334 C *** - cerere anonia! - * 569 75,187630

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,4'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  27/33

  1221 238 B *** - cerere anonia! - * 568 100,237183

  1222 409 B" DE#PA D. ALE"ANDRA-LILIANA 568 99,225624

  1223 801 ME *** - cerere anonia! - * 568 95,117752

  1224 267 B CIOBANU ELENA 568 85,672371

  1225 891 B *** - cerere anonia! - * 567 89,593338

  1226 1036 B *** - cerere anonia! - * 567 74,920563

  1227 492 B *** - cerere anonia! - * 567 73,556709

  1228 968 B *** - cerere anonia! - * 566 117,128525

  1229 1156 B *** - cerere anonia! - * 566 101,379707

  1230 1188 B *** - cerere anonia! - * 566 84,514771

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1231 736 BR *** - cerere anonia! - * 566 77,140541

  1232 811 BC *** - cerere anonia! - * 566 71,998024

  1233 591 B GOODARZI &. FLORENTINA 566 71,827820

  1234 1040 C *** - cerere anonia! - * 566 70,845032

  1235 1109 B *** - cerere anonia! - * 565 102,444130

  1236 1277 C *** - cerere anonia! - * 565 102,213287

  1237 132 B *** - cerere anonia! - * 565 82,345726

  1238 1346 B ERBAN G. ANDREEA-ALE"ANDRA 565 81,182899

  1239 732 B *** - cerere anonia! - * 565 79,718781

  1240 834 B *** - cerere anonia! - * 564 116,267838

  1241 43 B *** - cerere anonia! - * 564 111,842445

  1242 368 B *** - cerere anonia! - * 564 92,691460

  1243 254 C C$IRICA T.ANDRADA 563 107,981682

  1244 805 B *** - cerere anonia! - * 563 101,068031

  1245 1132 B *** - cerere anonia! - * 562 96,952309

  1246 945 B *** - cerere anonia! - * 562 89,481689

  1247 53 B *** - cerere anonia! - * 561 87,322861

  1248 659 B *** - cerere anonia! - * 561 80,356789

  1249 1282 B *** - cerere anonia! - * 561 77,364517

  1250 949 B *** - cerere anonia! - * 561 67,125542

  1251 1432 B *** - cerere anonia! - * 560 89,725922

  1252 578 B *** - cerere anonia! - * 560 88,336906

  1253 490 B *** - cerere anonia! - * 559 115,013138

  1254 1258 C *** - cerere anonia! - * 559 101,562424

  1255 798 B *** - cerere anonia! - * 559 97,426277

  1256 1505 B ZA$ARIA BORI# 559 84,667450

  1257 413 DB *** - cerere anonia! - * 558 85,433777

  1258 453 B DRAGO&IR A. ALINA-ELENA 558 84,778702

  1259 1320 B *** - cerere anonia! - * 558 84,377884

  1260 814 B &A"ER I.E. GET8-GABRIEL 557 77,952515

  1261 1436 B *** - cerere anonia! - * 556 93,030922

  1262 622 B *** - cerere anonia! - * 556 92,165298

  1263 1408 B *** - cerere anonia! - * 555 101,556282

  1264 39 DB ANEFI N. ER7IN 555 99,772278

  1265 367 BR *** - cerere anonia! - * 555 89,550644

  1266 484 B *** - cerere anonia! - * 555 88,702858

  1267 170 "L *** - cerere anonia! - *555

  70,593903

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,5'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  28/33

  1268 335 B *** - cerere anonia! - * 555 67,677216

  1269 359 B *** - cerere anonia! - * 554 107,438629

  1270 1120 B *** - cerere anonia! - * 554 83,028717

  1271 401 B *** - cerere anonia! - * 553 112,201416

  1272 1038 B PADURARU-BOBRIC&. #ABINA-&ARIA 553 68,237831

  1273 461 B *** - cerere anonia! - * 552 112,061722

  1274 376 BR CUCU C. BOGDAN-DU&ITRU 552 87,765938

  1275 29 B *** - cerere anonia! - * 552 64,6554411276 1289 B *** - cerere anonia! - * 551 112,965363

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1277 1159 B *** - cerere anonia! - * 551 79,541718

  1278 1169 B *** - cerere anonia! - * 551 76,900040

  1279 151 B *** - cerere anonia! - * 551 69,472069

  1280 916 B *** - cerere anonia! - * 550 79,145607

  1281 1440 B *** - cerere anonia! - * 549 90,935692

  1282 208 B *** - cerere anonia! - * 549 80,778519

  1283 1172 CT *** - cerere anonia! - * 548 101,603386

  1284 207 B *** - cerere anonia! - * 548 62,137718

  1285 229 B *** - cerere anonia! - * 547 72,347763

  1286 734 B *** - cerere anonia! - * 547 67,929832

  1287 903 B *** - cerere anonia! - * 545 149,540222

  1288 512 B *** - cerere anonia! - * 545 92,903008

  1289 271 B *** - cerere anonia! - * 545 84,788353

  1290 192 B *** - cerere anonia! - * 545 81,779190

  1291 1178 B RADULE#CU C. TATIANA 545 78,179611

  1292 608 C *** - cerere anonia! - * 545 75,376038

  1293 510 B *** - cerere anonia! - * 545 73,523849

  1294 1149 B *** - cerere anonia! - * 544 84,525566

  1295 809 B *** - cerere anonia! - * 544 77,099060

  1296 44 C *** - cerere anonia! - * 544 68,008682

  1297 1082 B P%RVAN C. CON#TANTIN-TIBERIU 544 65,474236

  1298 489 B *** - cerere anonia! - * 544 62,430233

  1299 828 C *** - cerere anonia! - * 543 75,432961

  1300 322 !R *** - cerere anonia! - * 543 51,022915

  1301 1158 B *** - cerere anonia! - * 542 98,193138

  1302 283 SB *** - cerere anonia! - * 541 76,486374

  1303 1441 C *** - cerere anonia! - * 541 72,698242

  1304 1418 B *** - cerere anonia! - * 541 59,467110

  1305 398 IS *** - cerere anonia! - * 540 121,836227

  1306 500 B *** - cerere anonia! - * 540 108,683624

  1307 628 B *** - cerere anonia! - * 540 88,932831

  1308 772 MJ &AIER V. RADU 539 98,881157

  1309 30 B *** - cerere anonia! - * 539 85,608162

  1310 889 B &OIU #. &ATEI-#ORIN 538 86,902924

  1311 386 DJ *** - cerere anonia! - * 538 68,223869

  1312 1182 B REBIGAN I. IRINA 538 53,510471

  1313 631 !L *** - cerere anonia! - * 537 90,3233571314 1382 C *** - cerere anonia! - *

  53671,666039

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,0'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  29/33

  1315 1312 B *** - cerere anonia! - * 536 63,439838

  1316 967 B *** - cerere anonia! - * 536 62,614407

  1317 1108 !L *** - cerere anonia! - * 535 82,912384

  1318 1012 B ORU; &ERVE 534 85,528496

  1319 764 C *** - cerere anonia! - * 534 74,451790

  1320 594 C *** - cerere anonia! - * 533 95,095993

  1321 328 DB *** - cerere anonia! - * 533 77,356010

  1322 810 B &ATEI &. &ARCELA-E&ILIA 533 68,301018

  POZIIE NR.CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1323 288 B *** - cerere anonia! - * 532 74,254936

  1324 301 B CODREANU T. &I$AELA 531 94,561172

  1325 1209 CT *** - cerere anonia! - * 531 74,402229

  1326 1464 B *** - cerere anonia! - * 531 74,367851

  1327 1251 B *** - cerere anonia! - * 530 75,991638

  1328 1130 B *** - cerere anonia! - * 530 65,325661

  1329 1241 C *** - cerere anonia! - * 530 61,234913

  1330 558 C *** - cerere anonia! - * 529 63,086452

  1331 1259 B *** - cerere anonia! - * 528 78,876785

  1332 1071 B *** - cerere anonia! - * 528 69,132683

  1333 1453 B *** - cerere anonia! - * 527 87,170692

  1334 200 C *** - cerere anonia! - * 527 78,955719

  1335 642 B *** - cerere anonia! - * 527 77,716232

  1336 62 ME ATA&AN V. VEACE#LAV 527 73,414314

  1337 518 B FLIA N. IOAN-&ARIAN 527 69,481331

  1338 728 B *** - cerere anonia! - * 526 78,855789

  1339 1041 B *** - cerere anonia! - * 526 72,585716

  1340 1434 B *** - cerere anonia! - * 526 69,060104

  1341 1200 B RUDEANU B. BU2OR-#ILVIU 525 91,950607

  1342 1147 !L *** - cerere anonia! - * 525 80,945694

  1343 1419 B *** - cerere anonia! - * 525 77,100983

  1344 1311 B *** - cerere anonia! - * 525 60,546932

  1345 153 B *** - cerere anonia! - * 525 56,493965

  1346 1483 B *** - cerere anonia! - * 524 76,369957

  1347 1272 B *** - cerere anonia! - * 524 69,359344

  1348 60 B *** - cerere anonia! - * 524 66,064072

  1349 960 C NICUAA. $ER&INA-VICTORIA 523 100,619446

  1350 1435 B *** - cerere anonia! - * 523 87,661926

  1351 1281 B *** - cerere anonia! - * 523 85,694435

  1352 5 C *** - cerere anonia! - * 523 79,696098

  1353 767 B *** - cerere anonia! - * 523 76,977600

  1354 102 B *** - cerere anonia! - * 523 70,837067

  1355 544 !L *** - cerere anonia! - * 523 69,509804

  1356 11 B *** - cerere anonia! - * 523 68,949951

  1357 210 B *** - cerere anonia! - * 522 98,771149

  1358 963 B" NI#TOR O. AIDA-CRI#TINA 522 77,206520

  1359 1474 A! *** - cerere anonia! - * 522 62,858582

  1360 1355 "L *** - cerere anonia! - * 521 82,3060151361 702 B IORDAC$E #. $ER&INA-ALINA

  52170,264900

  ANE"A ' - BUCURETI - Doeni() &EDICINA - ei(nea '+.''.,'+ ,6'/0

 • 7/23/2019 2015 Rezi Bucuresti_medicina

  30/33

  1362 974 I# NIU I. &ONICA-LILIANA 520 78,708160

  1363 861 B *** - cerere anonia! - * 519 84,028229

  1364 538 IS *** - cerere anonia! - * 519 62,337543

  1365 869 B *** - cerere anonia! - * 518 79,984283

  1366 139 M *** - cerere anonia! - * 518 78,425026

  1367 494 C *** - cerere anonia! - * 517 72,327232

  1368 803 B *** - cerere anonia! - * 517 71,446846POZIIE NR.

  CONCURS

  JUDE NUME SI PRENUME SCOR

  SIMPLU

  SCOR

  PONDERAT

  1369 280 B *** - cerere anonia! - * 516 96,384323

  1370 1364 B TEOALFA I. BOGDAN-CATALIN 516 67,800415

  1371 312 DB *** - cerere anonia! - * 516 65,707794

  1372 1211 B *** - cerere anonia! - * 515 78,747871

  1373 65 DJ *** - cerere anonia! - * 515 55,762760

  1374 695 B *** - cerere anonia! - * 514 67,625389

  1375 1117 B *** - cerere anonia! - * 514 64,21