0.planificare anuala ars libri

of 27 /27
7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 1/27 SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE LUCHIAN” COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI  Tel: 0236-827873; Fax: 0236-8278678;E- mail:[email protected]  PLANIFICARE ANUALĂ INTEGRATĂ  Nr crt Săpt ă- mân a Tema Disci- plina Con inuturile ț Nr. ore Data 1. I EVALUARE INIIAL! CLR "E" D# AVA# "" EDS Evaluare predictivă a achizi iilor dobândite în grădini ă ț ț 1. Denumirea obiectelor din imagini şi alcătuirea de propoziţii despre acestea 2. Formularea de enunţuri din !" cuvinte după imagini . #denti$icarea obiectelor a căror denumire începe cu acelaşi sunet 1.%ruparea de elemente după criterii date& 2.'rientarea în spaţiu& (egulile clasei 1. #ată ce tiu) *materiale i instrumente de lucru+ ș ș 2. ,ompozi ie liberă ț ,ântece cunoscute de la grădini ă ț Corpul uman-părţi componenteloca!lizarea principalelor organe interne $ % & & & 1 1% -1' () &(1$ & II *UN VENIT LA +C,AL! CLR 1. /alutul 2. 0rezentarea şi solicitarea . #denti$icarea miloacelor de comunicare ". ransmiterea unor in$orm. re$eritoare la sine şi la universul apropiat  prin mesae scurte 3. Elemente gra$ice $ &1 &$ () &(1$

Upload: iordanita-dodita

Post on 22-Feb-2018

294 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 1/27

SCOALA GIMNAZIALA ”DIMITRIE LUCHIAN”

COMUNA PISCU-JUDEŢUL GALAŢI

 Tel: 0236-827873; Fax: 0236-8278678;E-

mail:[email protected]

 PLANIFICARE ANUALĂ INTEGRATĂ  

Nrcrt

Săptă-

mâna

Tema Disci-plina

Con inuturileț Nr. ore Data

1. I EVALUAREINIIAL!

CLR 

"E"

D#

AVA#

""EDS

Evaluare predictivă a achizi iilor dobândite în grădini ăț ț

1. Denumirea obiectelor din imagini şi alcătuirea de propoziţii despreacestea2. Formularea de enunţuri din !" cuvinte după imagini. #denti$icarea obiectelor a căror denumire începe cu acelaşi sunet

1.%ruparea de elemente după criterii date&2.'rientarea în spaţiu&

(egulile clasei

1. #ată ce tiu) *materiale i instrumente de lucru+ș ș

2. ,ompozi ie liberăț

,ântece cunoscute de la grădini ăț

Corpul uman-părţi componenteloca!lizarea principalelor organe interne

$

%

&

&

&1

1% -1'()

&(1$

& II *UN VENITLA +C,AL!

CLR  1. /alutul2. 0rezentarea şi solicitarea. #denti$icarea miloacelor de comunicare". ransmiterea unor in$orm. re$eritoare la sine şi la universul apropiat prin mesae scurte3. Elemente gra$ice

$ &1 &$()

&(1$

Page 2: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 2/27

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. 4n drum spre şcoală 5 orientare spaţială şi localizări în spaţiu". (echizitele şcolarului. (echizitele şcolarului 5 orientare spaţială şi localizări în spaţiu2. ,lasa mea 5 orientare spaţială şi localizări în spaţiu

Rutine /i sarcini 0e lucru(eguli elementare ale noilor rutine speci$ice activită ii claseiț

 pregătitoare

1. ,u ce voi lucra6 *materiale i instrumente de lucru+ș

2. 4n natură *materiale i instrumente de lucru+ș

,ântarea vocală!,ântarea în colectiv

Corpul uman-părţi componenteloca!lizarea principalelor organe interne

%

&

&

&

1

III 2N LU"EAANI"ALEL,R 

CLR 

"E"

1. 7scultarea unei poveşti. 8umirea persona. din poveste. 9ectură după benzi desenate2. ,itirea după imagini. 0ovestirea. Formularea unei descrieri elementare a unui persona". (epov.unui te:t respectând succesiunea mom. prezentate. ,uvinte cu

sens asemănător 3. Elemente gra$ice

1. 7nimale *părţi componente+ 5 grupare de obiecte şi $ormare demulţimi după criteriul mărime2. 7nimale domestice 5 grupare de obiecte şi $ormare de mulţimi dupăcriteriul $ormă. 7nimale sălbatice 5 grupare de obiecte şi $ormare de mulţimi dupăcriteriul culoare". 7nimale *mod de hrănire+ 5 grupare de obiecte şi $ormare de mulţimidupă criterii di$.

$

%

&' ()  & 1(&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 3: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 3/27

D#

AVA#

""EDS

3. 7nimale5condiţii de viaţă*apă aer lumină căldură+ 5 $ormare demulţ.după crit.variate

RUTINE +I SARCINI DE LUCRU(eguli elementare ale noilor rutine speci$ice activită ii claseiț

 pregătitoare

1. ;otanul încăl at *colorare!culori primare+ț

2. <rsul păcălit de vulpe *decupare!lipire+

,ântarea vocală!dictiaOrganele de sim /imţurile mă aută să învăţ

&

&

&1

% IV LU"EA#LANTEL,R 

CLR 

"E"

D#

AVA#

""EDS

1.,onvorbirea2. ;emorarea. (ecitarea. Formularea întrebărilor şi răspunsurilor ". ,rearea unui orar pe un cod de culori sau simboluri3. Elemente gra$ice

1. 0lante *părţi comp.+5sortarea şi clasi$icarea ob. sau a mulţimilor dupăcriterii variate2. 0lante *mod de hrănire+5sortarea şi clasi$icarea obiectelor sau amulţimilor după criterii variate. ,ereale ! sortarea şi clasi$icarea obiectelor sau a mulţimilor dupăcriterii variate .

Autocunoa/tere /i atitu0ine po3iti4ă 5a ă 0e sine /i 5a ă 0e ceilal iț ț ț

,ine sunt eu6

1. /im$onia culorilor *pensula ie lipire stropire+ț

2. Fructe haioase!culori primare

,ântarea vocală!onul!/emnalul de început!tarea de s"n"tate# $oal"

$

%

&

&

&1

$ )1(

&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 4: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 4/27

,e înseamnă să $ii sănătos6 ,e în!seamnă să $ii bol!nav6

$ V "EDII DEVIA!

CLR 

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. =,itirea= simbolurilor pentru vreme şi a calendarului naturii2. ;emorizare *0ădurea> 9ivada+.Formularea>o$erirea de replici a$irm.>neg. la enunţuri care vizeazăin$ormaţii din te:t". (ecunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaaudiat anterior 3. Elemente gra$ice

1. 0ădurea 5 aprecierea globală2. 9ivada5compararea nr.de elem.a două mulţ.prin procedeevariate*punere în corespond.+. %rădina de legume 5 relaţii regularităţi". ;ediul acvatic 5 apreciere globală compararea numărului deelemente a două mulţimi prin procedee variate& relaţii regularităţi

,ine sunt eu6

1. ,uibul păsărelelor *pensula ie lipire!pata+ț

2. 0e ti orul norocos *rupere lipire colorare+ș ș

imbrul!/unete din mediul înconurător Cre%terea %i de&vol-tarea în perioada copil"riei

$

%

&

&

&

1

1&-161(

&(1$

6 VI T,A"NA CLR  

"E"

1. Formularea de propoziţii după imagini2. Formularea de propoziţii *lectură+ după mai multe benzi desenate. ;emorizare". ,ompletare de versuri>propoziţii după imagini şi rime. (ealizareaunui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesa.Elemente gra$ice

1. Fructe de toamnă 5 numărul şi ci$ra 1". 4n cămară 5 8umărul şi ci$ra 2

$

%

1)-&1(

&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 5: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 5/27

D#

AVA#

""EDS

. Fenomene în anotimpul toamna 5 numărul şi ci$ra 22. 9egume de toamnă 5 numărul şi ci$ra 1/chema corporală

1. ?ogă iile toamnei *dactilopictură!culori calde+ț

2. ,ovorul toamnei *pensula ie amprentare!culori binare+ț

imbrul!/unete vocale *vorbite sau cântate+#giena cavităţii bucale

&

&

&

17 VII C,R#UL "EU CLR  

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. 8umărarea *delimitarea+ cuvintelor dintr!un enunţ2. 0oziţia cuvintelor în enunţuri. 0unerea în corespondenţă a imaginilor din aceeaşi categorie şidenumirea lor ". Dramatizare. 0ovestirea unor e:perienţe trecute sau prezente.Elemente gra$ice

1. ,orpul omenesc *părţile componente şi rolul lor+ 5 numărul şi ci$ra 2. ,orpul omenesc *simţurile+ 5 numărul şi ci$ra . @rana ca sursă de energie. #mport.hranei pentru creştere şi dezv. 8r.şici$ra "". #giena corpului ! numărul şi ci$ra "3. #giena alimentaţiei 5 numărul şi ci$ra 3

/chema corporală

1. ,ei cinci prieteni veseli *trasare după contur!desen+2. ,hipul meu!cola *tăiere răsucire decupare împletire+

;işcarea pe muzică-!0ercuţia corporală *bătăi din palme cu degetul pe bancă+#giena mâinilor şi a unghiilor 

$

%

&

&

&

1

&6-(1(

&(1$

Vacanta &-6 noiem8rie &(1$Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 6: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 6/27

' VIII ENER9IE +I"I+CARE

CLR 

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. #ndicarea silabelor percepute dintr!un cuvânt>rostirea unei silabe2. 0oziţia silabelor în cuvinte *iniţială>$inală+. Discriminarea sunetelor din natură şi a sunetelor din cuvinte". ,onstruirea de rime pornind de la cuvinte dateElemente gra$ice

1. Energia soarelui şi a apei 5 numărul şi ci$ra 3 2. Energia vântului 5 numărul şi ci$ra A. Energia electrică 5 numărul şi ci$ra A

răsături $izice

1. ;ori ca *origami+ș

2. ?arca *origami+

;işcarea pe muzică-!9iberă& sugerată de te:tul cântecului&!#mpusă#giena părului

$

%

&

&

&

1

)-111 &(1$

) I: LU"EAC!RII

CLR 

"E"

D#

1. ,on$ecţionarea de mini!cărticele2. 0oziţia sunetelor în cuvinte *iniţial>$inal+. #denti$icarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet> uneisilabe

". E:primarea răspunsului la anumite întrebări cuaut.desenului>simboluri. Elem.gra$ice

1. Drumul cărţii 5 numărul şi ci$ra B2. 9a bibliotecă 5 numărul şi ci$ra B. 4n lumea poveştilor 5 numărul şi ci$ra C .". /ă ocrotim pădurea reciclând hârtia 5 numărul şi ci$ra C

răsături $izice

1. ,ărticica mea!con$ec ionareț

$

%

&

16-&(11 &(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 7: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 7/27

AVA#

""

EDS

2. ablou de toamnă 5 o $ilă din urnalul meu 5cola

,ântarea cu acompaniament!7companiament instrumental realizat decadrul didactic#giena corpului

&

&

11( :I R,";NIA<

ARA "EACLR 

"E"

D#

AVA#""EDS

1. #ndicarea de imagini reprezentând obiecte din mediul $amiliardupă di$erite criterii *sunet iniţial>$inal silabă+2. Formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală> multiplă. (ecunoaşterea unui obiect prin $ormularea de întrebări despre

caracteristicile acestuia". E:ersarea musculaturii $ine a mâinii şi a coordonării mişcărilor * princolorare haşurare trasare peste linia punctată+Elemente gra$ice

1. 9ocuinţa mea 5 numărul şi ci$ra 2. 9ocalitatea domiciliul 5 numărul şi ci$ra . #nstituţii din localitate 5 numărul şi ci$ra ". 1 Decembrie 5 iua (omâniei 5 numărul şi ci$ra

Comunicare /colară e5icientă(eguli de comunicare în activitatea şcolară

1. ricolorul!con$ec ionareț *pensula ie pliere lipire+ț

2. ,ovora ul tradi ional *bobinare răsucire+ș ț

Gocuri populare din zonă#giena îmbrăcămintei

$

%

&

&&1

&-&711 &(1$

11 :I IARNA CLR   1.;emorizare. ,ompletare de ghicitori după desene2. Dialoguri în di$erite conte:te. 8umirea personaelor şi o$erirea de răspunsuri re$eritoare la te:tulaudiat".<tiliz.$ormulelor speci$ice unor situaţii concrete*invitaţieurareprezentarea unor scuze+

$ ( 11  % 1&&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 8: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 8/27

"E"

D#

AVA#

""

EDS

<tilizarea şi interpretarea tonului $olosit în vederea e:primării unoremoţii variateElemente gra$ice

1. Fenomene în anotimpul iarna 5 numărul 1A2. Gocurile copiilor iarna 5 numărul 1A. rans$ormările apei în natură 5 numerele naturale în concentrul A 5 1A". ;oş 8icolae 5 numerele naturale în concentrul A 5 1A

(eguli de comunicare în activitatea şcolară

1. ?ucuriile iernii!cola2. ,izmuli a cu surprize!con$ec ionare *decupare per$orare nuruireț ț ș

desen+

#nterpretarea 8uanţe ! are> încet> mediu#giena încălţămintei

%

&

&

&1

1& :II TRADIII +I,*ICEIURIDE IARN!

CLR 

"E"

D#

AVA#

1. Discriminarea te:tului de imagini sau de alte simboluri2. #niţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes.0unerea încorespondenţă a unor cuvinte $ormate din 1!2 silabe cu imagini potrivite. ,rearea unei poveşti prin desen". ,rearea unei $elicitări de ,răciunElemente gra$ice

1. ,olindul 5 recapitulare2. ;oş ,răciun 5 recapitulare. ,apra şi steaua 5 recapitulare". /orcova 5 recapitulare

,omunicarea cu colegii şi cadrul didactic

1. 'rnamente pentru brad 5globule ul clopo elul *decupare lipireț ț

$

%

&

7-111&

&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 9: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 9/27

""

EDS

rupere mototolire+2. /orcova *tăiere rulare mototolire răsucire+

;elodia%enuri muzicale- colinde?oli cauzate de lipsa de igienă- hepatită 7 * boala mâinilor murdare+scabia

&

&

1

1 :III TRADIII +I,*ICEIURI

DE IARN!

CLR 

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. Discriminarea te:tului de imagini sau de alte simboluri2. #niţierea şi menţinerea unei discuţii pe o temă de interes.0unerea în

corespondenţă a unor cuvinte $ormate din 1!2 silabe cu imagini potrivite. ,rearea unei poveşti prin desen". ,rearea unei $elicitări de ,răciunElemente gra$ice

1. ,olindul 5 recapitulare2. ;oş ,răciun 5 recapitulare. ,apra şi steaua 5 recapitulare". /orcova 5 recapitulare

,omunicarea cu colegii şi cadrul didactic

1. 'rnamente pentru brad 5globule ul clopo elul *decupare lipireț ț

rupere mototolire+2. /orcova *tăiere rulare mototolire răsucire+

;elodia%enuri muzicale- colinde?oli cauzate de lipsa de igienă- hepatită 7 * boala mâinilor murdare+scabia

$

%

&

&

&

1

1% 1'1&

&(1$

VACANRA DE IARNA1 :III =,CURI +I

=UC!RIICLR  1. /unetul a. 9iterele a şi 7 . #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor care

încep>se termină cu sunetul a$ 11 1$

(1

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 10: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 10/27

"E"

D#

AVA#

""

EDS

2. /unetul a. 9iterele a şi 7. /electarea unei imagini dintr!un set pentru aindica despre ce este vorba în mesa. /unetul a. 9iterele a şi 7. '$erirea de răspunsuri scurte re$eritoare la$ragmente din poveste". /unetul a. 9iterele a şi 7. 7precierea ca adevărate sau $alse a unorenunţuri scurte care testează înţelegerea globală a te:tuluiElemente gra$ice

1. Gucăriile şi vârsta!7dunarea cu 12. Gocurile şi vârsta! 7dunarea cu 1

. Gocuri sportive! /căderea cu 1". ,um îmi place să mă oc! /căderea cu 1

,omunicarea cu cadrele didactice

1. ;oş ,răciun!con$ec ionare *pensula ie decupare asamblare lipire+ț ț

2. 0uzzle *colorare decupare asamblare+

,ântarea cu acompaniament!7companiament de ucării muzicale realizat de copii

%ripa şi virozele respiratorii

%

&

&

&

1

&(1$

1% :IV CU CE

CIRCUL!">

CLR 

"E"

1. /unetul m. 9iterele m şi ;. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor

care încep>se termină cu sunetul m2. /unetul m. 9iterele m şi ;. Formularea de răspunsuri la întrebăridespre conţinutul unui te:t. /unetul i. 9iterele i şi #. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul i". /unetul i. 9iterele i şi # . (epovestirea unei secvenţe pre$erate dintr!un te:t audiat1. ;iloace de transport terestru! 7dunarea cu 22. ;iloace de transport subteran !7dunarea cu 2. ;iloace de transport aerian! /căderea cu 2". ;iloace de transport naval 5/căderea cu 2

$

%

1'-&&

(1&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 11: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 11/27

D#

AVA#

""

EDS

I?iena personală'biecte de igienă personală

1. 7vionul *origami+2. renule ul distractiv *ha urare+ț ș

(itmul!/unete lungi>scurte

Despre activităţileşcolarului mic

&

&

&

1

1$ :V "ESERII CLR  

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. /unetul r. 9iterele r şi (. #denti$.dintr!un şir a cuv. care încep>setermină cu sunetul r 2. /unetul r. 9iterele r şi (. (ostirea cuvintelor pe silabe în ocuricântece sau numărători ritmate& cântece cu onomatopee. /unetul r. 9iterele r şi (. 8umărarea cuvintelor dintr!un enunţ". /unetul r. 9iterele r şi (. Goc de rol- ,e vreau să devin6

1. 7gricultură industrie comerţ!(ezolvarea de probleme cu operaţii deadunare2. 7rte *muzică pictură sculptură dans actorie+!(ezolv. de probl.cuoperaţii de adunare. #ntelectuali!(ezolvarea de probleme cu operaţii de scădere

". 7lte meserii!(ezolvarea de probleme cu operaţii de scădere

7ctivită i zilnice de igienă personalăț

1. 7stăzi sunt co$etar) *modelare+2. ,roitora ul priceput *croire coasere decorare lipire+ș

imbrul!/unete vocale *vorbite sau cântate+impul liber 

$

%

&

&

&

1

&$-&)(&

&(1$

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 12: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 12/27

16 :VI EVALUARESU"ATIV!

CLR 

"E"

D#

AVA#

""EDS

1. Formularea de enunţuri. /unetul silaba cuvântul2. #denti$icarea poveştilor şi personaelor. 4nvăţături. 9itere şi sunete". (ealizarea unei lucrări decorative

(ecapitulare

(ecapitulare

,ompozi ie liberă!colaț

Evaluarea cantecelor invatate(ecapitulare

$

%

&

&

&1

1-$(&

&(16

Vacanta intersemestrială

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 13: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 13/27

SE"ESTRUL al II leaNrcrt

Săptă-

mâna

Tema Disci-plina

Con inuturileț Nr. ore Data ,8s

1 I #E STRAD! CLR  

"E"

D#

AVA#

""

1. /unetul o. 9iterele o şi '. #denti$.dintr!un şir a cuv.care încep>setermină cu sunetul o .0ropoziţia enunţiativă2. /unetul o. 9iterele o şi '. /ortarea imag.după anumite crit.*sunetiniţial>$inal& nr.silabe+. /unetul s. 9iterele s şi /. #denti$.dintr!un şir a cuv.care încep>setermină cu sunetul s . 0ropoziţia e:clamativă". /unetul s. 9iterele s şi /. Desenarea unor obiecte>$iinţe cu relevanţă pentru copii a căror denumire conţine *în poziţie iniţială>$inală+ sunetul

speci$icat

1. /ema$orul!(ezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1!2unităţi2. /emne de circulaţie!(ezolvarea de probleme cu operaţii de adunarecu 1!2 unităţi. (eguli de circulaţie!(ezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu1!2 unităţi". 0reţuieşte viaţa)!(ezolvarea de probleme cu operaţii de scădere cu 1!2 unităţi

$

%

&

&

&

1$ 1)(&

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 14: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 14/27

Page 15: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 15/27

EDS

!%enuri muzicale- $olclorul copiilor,alitatea alimentelor  1

III VESTIT,RII#RI"!VERII

CLR 

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. /unetul u . 9iterele u şi <. #denti$.dintr!un şir a cuv.care încep>setermină cu sunetul u2. /unetul u . 9iterele u şi <. 7udierea unei poveşti. /unetul c. 9iterele c şi ,.#denti$.dintr!un şir a cuvintelor care încep>se termină cu sunetul c". /unetul c. 9iterele c şi ,. 9ectură după una sau mai multe ilustraţii.

1. ;ărţişorul!/căderea în concentrul A!1A cu 1!3 unităţi prin numărare2. 0ăsările călătoare !/căderea în concentrul A!1A cu 1!3 unităţi prinnumărare. 0rocese ale 0ământului *$enomene+!/căderea în concentrul A!1A cu 1!3 unităţi prin numărare". Flori de primăvară!/căderi repetate în concentrul A!1A

ehnici simple care spriină învă areaț

1. ;ăr i oare!con$ec ionare *decupare asamblare lipire+ț ș ț

2. ,olier pentru mama!con$ec ionare *decupare asamblare lipirețmototolire răsucire+

#nterpretarea,ântec vesel>trist

Diversitatea alimentelor 5condiţie a sănătăţii

$

%

&

&

&

1

&) (&  % (&(16

% IV #RI"!VARA CLR   1. /unetul e . 9iterele e şi E.#denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul e ,on$ecţionarea de $elicitări cu litere de

$ 7 11(

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 16: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 16/27

"E"

 

D#

AVA#

""

EDS

tipar decupate

2. /unetul e. 9iterele e şi E. ./crierea de bileţele cu mesae diverse prindesene>simboluri.. /unetul e . 9iterele e şi E. .ranscrierea prin $otogra$iere vizuală aunor cuvinte

". /unetul e . 9iterele e şi E. (ealizarea unui poster dindesene>cuvinte>simboluri

1. ;artie! (ezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu 1!3unităţi2. ;uncile oamenilor! (ezolvarea de probleme cu operaţii de adunare cu1!3 unităţi. 9egume de primăvară! (ezolvarea de probleme cu operaţii de scăderecu 1!3 unităţi". 0rocese ale 0ământului *$enomene $lori+! (ezolvarea de probleme cuoperaţii de scădere cu 1!3 unităţi

(eguli de organizare a învă ăriiț

1. Fluturele!pata spontană prin presare2. ,oroni a primăverii *tăiere decupare asamblare lipire+ț

7udierea unor cântece interpretate de copii

#mportanţa vitaminelorsării iodateşi a substanţelor organice

%

&

&

&

1

$ V "EDII DEVIA!

CLR  1. /unetul ă. 9iterele ă şi H.#denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul ă2. /unetul ă. 9iterele ă şi H. 0unerea în corespondenţă a cuvintelor cuimagini. /unetul l. 9iterele l şi 9 . 9ectură după imagini #denti$icarea dintr!unşir a cuvintelor care încep>se termină cu sunetul l.

$ 1% 1'(

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 17: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 17/27

"E"

D#AVA#

""

EDS

". /unetul l. 9iterele l şi 9. ,ola din desene>cuvinte>simboluri

1. Gungla!7lcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date2. Deşertul!7lcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date. 0olii!7lcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date". /ubterestru!7lcătuirea şi rezolvarea de probleme după imagini date

(eguli de organizare a învă ăriiț

1. 0inguinul *pensula ie!nonculori+ț

2. Iulpea *origami+

imbrul!/unete din mediul înconurător 

ermenul de vala!bilitate al alimentelor 

%

&

&

&

1

6 VI =,CUL CU"A+INUE

CLR 

"E"

1. /unetul d. 9iterele d şi D. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul d

2. /unetul d. 9iterele d şi D. ;odi$icarea unei poveşti audiate*modi$icarea succesiunii evenimentelor+. /unetul d. 9iterele d şi D. (ecunoaşterea unui obiect prin $ormularea

de întrebări despre caracteristicile acestuia". /unetul d. 9iterele d şi D. 0unerea în corespondenţă a cuvintelor din1!2 silabe cu imagini

1. E$ecte ale $orţelor *împingerea tragerea+!7lcătuirea unor probleme prin schimbarea numerelor dintr!o problemă rezolvată2. E$ecte ale $orţelor *împingerea tragerea+ +!7lcătuirea unor probleme prin schimbarea numerelor dintr!o problemă rezolvată . ;işcarea corpurilor!7lcătuirea unor probleme prin schimbareaîntrebării dintr!o problemă rezolvată

$

%

&1 &$(

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 18: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 18/27

D#

AVA#

""

EDS

". ;işcarea corpurilor!7lcătuirea şi rezolvarea unor probleme prinschimbarea componentelor acesteia

TR!IRE +I "ANI@ESTARE E", I,NAL!Ț

Emo ii de bază 5 bucurieț

1. ;a inu e *desen!linia+ș ț

2. (emorca!con$ec ionare *decupare îndoire lipire+ț

imbrul

!/unete vocale *vorbite sau cântate+Iizită la magazinul alimentar 

&

&

&

17 VII @ANTEIE +I

CREAIECLR 

"E"

D#

AVA#

1. /unetul $. 9iterele $ şi F. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul $

2. /unetul $. 9iterele $ şi F./crierea de bileţele cu litere de tipar decupate. /unetul $. 9iterele $ şi F

". /unetul $. 9iterele $ şi F. ,orespondenţa cuvânt!imagine

1. /chimbarea $ormei corpurilor *de$ormare+!/chimbarea componentelor unei probleme $ără ca tipul de probleme să se schimbe2. /chimbarea $ormei corpurilor *rupere+ /chimbarea componentelor

unei probleme $ără ca tipul de probleme să se schimbe. /chimbarea $ormei corpurilor.rans$ormarea unei probleme prine:tinderea numărului de operaţii". /chimbarea $ormei corpurilor. rans$ormarea unei probleme prinreducerea numărului de operaţii

Emo ii de bază 5 bucurieț

1. 7riciul *asamblare+2. ;ă ti *decupare asamblare lipire decorare+ș

$

%

&

&

&' (  1 (%&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 19: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 19/27

""

EDS

#nterpretarea!8uanţe ! are> încet> mediu(ecapitulare /anatatea alimentatiei

&

' VIII S!R*!T,AR  EA #A+TELUI

CLR 

"E"

D#

AVA#

""

EDS

. /unetul â. 9iterele â şi J. ,omportamentul personaelor. Evidenţiereaunor modele de comportament. Folosirea unor cuvinte descriptive pentrua îmbogăţi o descriere

". /unetul â. 9iterele â şi J. Goc de rol- 9a biserică

1.'biceiuri de 0aşte!rans$ormarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers2. 'biceiuri de 0aşte!rans$ormarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers. 0aştele!sărbătoarea su$letului !rans$ormarea unei probleme deadunare în problemă de scădere şi invers". ,reştere şi dezvoltare. 7$larea unui termen necunoscut $olosindmetoda balanţei

Emo ii de bază 5 $ricăț

1. Felicitarea *decupare lipire desen+2. /uport pentru ou *tăiere decupare lipire asamblare desenare pensula ie+ț

imbrul!/unete muzicale instrumentale

7utocunoaşterea- ,ine sunt eu6,umsunt6,e îmi place6 ,e nu!mi place6

$

%

&

&

&

1

(% ('(%

&(16

) I: S!R*!T,AR  EA #A+TELUI

CLR  . /unetul â. 9iterele â şi J. ,omportamentul personaelor. Evidenţiereaunor modele de comportament. Folosirea unor cuvinte descriptive pentrua îmbogăţi o descriere

$ 11 1$(%

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 20: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 20/27

"E"

D#

AVA#

""

EDS

". /unetul â. 9iterele â şi J. Goc de rol- 9a biserică

1.'biceiuri de 0aşte!rans$ormarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers2. 'biceiuri de 0aşte!rans$ormarea unei probleme de adunare în problemă de scădere şi invers. 0aştele!sărbătoarea su$letului !rans$ormarea unei probleme deadunare în problemă de scădere şi invers". ,reştere şi dezvoltare. 7$larea unui termen necunoscut $olosind

metoda balanţeiEmo ii de bază 5 $ricăț

1. Felicitarea *decupare lipire desen+2. /uport pentru ou *tăiere decupare lipire asamblare desenare pensula ie+ț

imbrul!/unete muzicale instrumentale

Eu şi ceilalţi!locul meu în clasă

%

&

&

&

1

1( : S! ,CR,TI"NATURA

CLR 

 

"E"

1. /unetul h. 9iterele h şi @. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul h

2. /unetul h. 9iterele h şi @. (epovestirea unor $ragmente din poveştiaudiate cu reproducerea intonaţiei.E:primarea îngriorării $aţă deevenimente persoane lucruri cunoscute. /unetul p. 9iterele p şi 0. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul p

". /unetul p. 9iterele p şi 0. ;odi$icarea unei poveşti audiate*modi$icarea $inalului+

1. E$ecte pozitive ale acţiunii omului!8umerele naturale de la A la 2A2. E$ecte negative ale acţiunii omului!8umerele naturale de la A la 2A.

$

%

% 6($

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 21: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 21/27

D#

AVA#

""

EDS

. (eguli de ocrotire a naturii)!8umerele naturale de la A la 2A". 0reţuieşte natura)!,ompararea numerelor în concentrul A 5 2A

Emo ii de bază 5 bucurieț

1. ,âmp cu maci!cola *decorare lipire pensula ie+ț

2. ,utiu a pentru agra$e>nasturi *decupare îndoire lipire colorareț

desenare+

,ântarea cu acompaniament!7companiament instrumental realizat de

cadrul didacticFamilia

&

&

&

1

11 :I UNIVERSUL CLR  

"E"

D#

AVA#

""

1. /unetul g. 9iterele g şi %. #denti$.dintr!un şir a cuv.care încep>setermină cu sunetul g.2. /unetul g. 9iterele g şi %. 7udierea unei poveşti. /unetul ţ . 9iterele ţ şi K. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul ţ". /unetul ţ . 9iterele ţ şi K. (epovestirea unui te:t audiat

1. 0ământul! 8umerele naturale de la 2A la 12. /oarele! 8umerele naturale de la 2A la 1.

. 9una! 8umerele naturale de la 2A la 1". 0lanetele! 8umerele naturale de la 2A la 1

Interac iuni simple cu 5iin e /i o8iecte 5amiliareț ț

0ersoane pre$erate şi caracteristicile acestora

1. iua i noaptea *tăiere lipire+ș

2. 0lanetele *pensula ie+ț

,ântarea cu acompaniament! 7companiament de ucării muzicalerealizat de copii

$

%

&

&

&

) 1($

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 22: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 22/27

EDS ,ontrolul emoţiilor- ;i!e $rică)Decine6 De ce6 1

1& :II TI"#UL CLR  

"E"

D#

AVA#

""

EDS

1. /unetul . 9iterele şi G.#denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul 2. /unetul . 9iterele şi G. Ltirile zilei *întâmplări povestite decolegi>adulţi+. /unetul . 9iterele şi G. Gurnalul clasei". /unetul . 9iterele şi G. #nvitaţie pentru ziua mea

1. <nităţi de măsură a timpului!anul luna săptămâna ziua2. iua şi noaptea!ordonarea cronologică... ,alendarul!marcarea unei săptămâni pe calendar ". Date importante!durata unei activităţi

'biecte pre$erate şi caracteristicile acestora

,easul!con$ec ionare *pensula ie decupare asamblare lipire+ț ț

;işcări sugerate de te:tul cântecului

(ecaoituMare educatia mentală

$

%

&

&

&

1

16 &(($

&(16

1 :III TI"#ULLI*ER 

CLR 

"E"

1. /unetul z. 9iterele z şi .#denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul z2. /unetul z. 9iterele z şi . /ortarea imaginilor după di$erite criterii. /unetul v . 9iterele v şi I.#denti$.dintr!un şir a cuv.care încep>setermină cu sunetul v". /unetul v . 9iterele v şi I. (eguli de comunicare e$icientă civilizată.Goc de rol

1. 4n e:cursie!<nităţi de măsură pentru valoare *banii+2. 9a munte !<nităţi de măsură pentru valoare *banii+. 9a mare! <nităţi de măsură pentru valoare *banii+". 7niversarea!<nităţi de măsură pentru valoare *banii+

$

%

& &7($

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 23: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 23/27

D#

AVA#

""

EDS

7nimale pre$erate şi caracteristicile acestora

1. 7paratul $oto2. 0orumbelul!con$ec ionare *pensula ie decupare pliere asamblare+ț ț

;işcări libere pe muzică

/ă locuim într!un mediu sănătos

&

&

&

1

1% :IV CU"@,L,SESCA#ARATELEELECTRICE>

CLR 

"E"

D#

AVA#

1. /unetul :. 9iterele : şi N.#denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul :

2. /unetul :. 9iterele : şi N. Goc de rol- 9a cumpărături. /unetul î. 9iterele î şi 4. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul î.

". /unetul î. 9iterele î şi 4.Etichetarea originală a unor obiecte personale

1. 7parate care utilizează electricitatea!<nităţi de măsură nonstandard pentru lungime2. 7parate care utilizează electricitatea!'rdonarea şi compararea unorobiecte după criteriul lungime. (eguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice! 'rdonarea şicompararea unor obiecte după criteriul înălţime". (eguli de siguranţă în mânuirea aparatelor electrice !'rdonarea şicompararea unor obiecte după criteriul grosime

7nimale pre$erate şi caracteristicile acestora

1. elevizorul2. /uport pentru creioane!con$ec ionare *asamblare lipire+ț

$

%

&

&

&

( ($   (6&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 24: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 24/27

""

EDS

Gucării muzicale improvizate!;ânuirea ucăriilor muzicale

9ocul de oacă 1

1$ :V "UICA +INATURA

CLR 

"E"

D#AVA#

""

EDS

1. /unetul ş. 9iterele ş şi L. #denti$icarea dintr!un şir a cuvintelor careîncep>se termină cu sunetul ş

2. /unetul ş. 9iterele ş şi L.E:erciţii oc de dicţie cântece numărătoriritmate

. /unetul M. 9iterele M şi O. #nterpretarea unor cântece cu onomatopee". /unetul M. 9iterele M şi O.ranscrierea prin =$otogra$iere vizuală= aunor cuvinte

1. /unete produse de $enomene ale naturii!Figuri geometrice *cercul şidreptunghiul+2. /unete produse de animale! Figuri geometrice *riunghiul şi pătratul+. /unete produse de instrumente muzicale!,orpuri geometrice *cubul şis$era+". Iorbirea şi alte sunete!,uboidul

0ersoane pre$erate şi caracteristicile acestora

1. ,ompozi ie liberăț

2. Desene animate

7udi ie muzicalaț

,urăţenia în clasa şi în şcoala mea

$

%

&

&

&

1

6 1((6

&(16

16 :VI VARA CLR   1. /unetul P. 9iterele P şi Q. ,on$ecţionarea unui bileţel2. /unetul R. 9iterele R şi S. Goc de rol- 9a cumpărături. /unetul T. 9iterele T şi U . ,onstruirea de rime pornind de la cuvinte

$ 1-17(6

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 25: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 25/27

"E"

D#

AVA#

""

EDS

date". ,orespondenţa dintre imagini şi cuvinte

1.1 #unie!E:erciţii şi probleme în concentrul A!12. Fructe şi legume de vară! E:erciţii şi probleme în concentrul A!1. Iara!primăvara *$enomene+! E:erciţii şi probleme în concentrul A!1". Iara!primăvara *$lori şi insecte+! E:erciţii şi probleme în concentrulA!1

EBplorarea meseriilor. @obbT!uri şi activită i pre$erateț

1. Flori *decupare colorare asamblare lipire+2. ,ire *pensula ie decupare asamblare lipire+ș ț

7udierea unor cântece interpretate de copii

(ecapitulare sănătatea mediului

%

&

&

&

1

17 :VII

SUNT+C,LAR2NVIN9!T,R 

=UC!RII

CLR 

"E"

D#AVA#

""EDS

E4aluare 5inală

E4aluare 5inală

E4aluare 5inală1. Gucării!modela2. ?ră ară!în irareț ș

Evaluarea cântecelor învă ateț

(ecapitulare $inală

$

%

&&

&1

&( &%(6

&(16

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 26: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 26/27

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar Iordanita Dodita

Page 27: 0.Planificare Anuala Ars Libri

7/24/2019 0.Planificare Anuala Ars Libri

http://slidepdf.com/reader/full/0planificare-anuala-ars-libri 27/27

  7I#7  Director (esponsabil comisie metodică

  pro$.Irînceanu 7ni oara inv. oader ,oman ;ariaș

#LANI@ICARE INTE9RATA

CLASA #RE9ATIT,ARE

0ro$.inv.primar 

Do0ită Ior0ăni aț

78 /,'97( 2A13!2A1B

Clasa pregatitoare an scolar 2015 - 2016 Prof. înv. primar