· web view definirea unei funcˇii proprii se realizeazĺ cu ajutorul limbajului visual...

Click here to load reader

Post on 09-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

referat.ro

Microsoft exel

1.4 UTILIZAREA FUNCºIILOR EXCEL

 

 

Procesorul de tabele Excel include un numår mare de func¡ii predefinite (232), dar oferå ¿i posibilitatea ca utilizatorul så-¿i defineascå propriile func¡ii, potrivit cerin¡elor de exploatare a aplica¡iilor.

Func¡iile Excel permit efectuarea de calcule ¿i prelucråri diverse, de la cele mai simple pânå la cele mai complexe.

 

1.4.1 FUNCºII PREDEFINITE

 

Func¡iile predefinite reprezintå formule speciale care respectând o anume sintaxå, executå opera¡ii ¿i prelucråri specifice, fiind destinate rezolvårii unor probleme ¿i aplica¡ii ce con¡in elemente predefinite de calcul.

Unele func¡ii predefinite sunt echivalente formulelor: de exemplu, formula de adunare a con¡inutului celulelor A1, A2 ¿i A4, adicå =A1+A2+A4 este echivalentå cu func¡ia =Sum(A1:A2;A4). Alte func¡ii (majoritatea cazurilor) nu au echivalent în rândul formulelor, rezultatul scontat neputând fi ob¡inut decât prin aplicarea func¡iilor predefinite sau putând fi ob¡inut pe cale obi¿nuitå, prin aplicarea succesivå a mai multor opera¡ii ¿i formule.

Folosirea func¡iilor predefinite este supuså unor reguli foarte stricte, a cåror nerespectare poate conduce la un rezultat incorect sau generator de eroare.

Cea mai mare parte a func¡iilor predefinite au trei componente:

- semnul "egal"= (sau semnul “plus” +, pentru compatibilitate cu 1-2-3);

- numele func¡iei;

- unul sau mai multe argumente;

Nici un spa¡iu nu este admis ca separator între cele trei componente ale func¡iilor predefinite. Argumentele se aflå închise între paranteze rotunde ¿i sunt separate printr-un separator zecimal. Acest separator poate fi virgulå sau punct ¿i virgulå, dupå cum a fost configurat ini¡ial sistemul. ¥n exemplele luate, se va lua în considera¡ie ca separator zecimal caracterul "punct ¿i virgulå".

Existå ¿i func¡ii care nu au nevoie de precizarea argumentului, de exemplu:=NOW(), =TRUE(), =TODAY(), etc.

Exemplul urmåtor ilustreazå diferite argumente care se pot întâlni la o func¡ie predefinitå:

 

 

Func¡ie predefinitå

Tip argument

 

=SUM(A2:A7)

plajå continuå de celule

=SUM(A2:A7;A9;A11:A20)

plajå discontinuå de celule

=MAX(59;36;84)

listå de valori

=DATE(62;10;18)

listå de valori datå calendaristicå

=IF(A1=A2;"Bun";Rau")

valoare logicå

=INT(SUM(D1:D9)

func¡ie predefinitå

=UPPER("Ionescu")

¿ir de caractere

=REPT("Ionescu",3)

¿ir ¿i valoare numericå

=FACT(6)

valoare numericå

 

Excel acceptå urmåtoarele tipuri de argumente:

- o condi¡ie: este o expresie logicå care folose¿te unul din operatorii logici =, <, >, <>, <=, >=, NOT( ), AND( ), OR( ) pentru o adreså de celulå sau un nume de câmp. Condi¡ia argumentului poate fi deci o formulå, un numår, un nume de cåmp, un text. Func¡ia evalueazå condi¡ia ¿i procedeazå la diferite opera¡ii în func¡ie de faptul dacå condi¡ia este adevåratå sau falså.

- o loca¡ie: este o adreså, un nume de câmp, o formulå sau func¡ie care genereazå o adreså sau un nume de câmp.

- un text: orice secven¡å de caractere incluså între ghilimele, adresa sau un nume de câmp ce con¡ine o etichetå tip ¿ir de caractere sau o formulå sau func¡ie care returneazå o etichetå. Un ¿ir de caractere folosit într-o func¡ie trebuie pus între ghilimele pentru a nu fi confundat cu un nume de câmp.

- o valoare: un numår, adresa sau numele unei celule care con¡ine un numår, o formulå sau func¡ie predefinitå care returneazå un numår.

Toate tipurile de argumente pot fi folosite împreunå într-o func¡ie atunci când sintaxa este respectatå.

O func¡ie predefinitå se poate introduce într-o celulå tastând-o ca atare (conform sintaxei) sau prin intermediul generatorului de func¡ii.

Cea mai simplå metodå o reprezintå introducerea nemijlocitå a func¡iilor predefinite, corespunzåtor sintaxei, în celula unde se va opera calculul respectiv (metodå recomandatå).

¥n cel de-al doilea caz, se activeazå selectorul func¡iilor predefinite aflat pe bara de editare sau se activeazå comanda Insert Function (figura 1.52). Apoi, se alege func¡ia respectivå, din caseta de dialog Paste Function, se valideazå ¿i se completeazå sintaxa generatå automat.

Fig 1.52 Etapele inserårii unei func¡ii

Apelarea selectorului de func¡ii se face prin apåsarea butonului = (egal) aflat pe bara de editare, dupå care se deschide lista func¡iilor predefinite, se alege func¡ia doritå, dupå care se completeazå interactiv argumentele.

 

 

Fig. 1.53/1.54 Asistentul de func¡ii/Exemple de date

Acest procedeu este prezentat în figura 1.53

Func¡ia poate fi aleaså din lista func¡iilor cele mai utilizate (Most Recently Used), din lista tuturor func¡iilor disponibile ordonate alfabetic (All), sau din categoriile de func¡ii specializate (Financial, Date & Time, Math & Trig, Statistical ...)

¥n celula din care s-a apelat func¡ia predefinitå va apare sintaxa func¡iei selectate ¿i validându-se opera¡ia prin butonul OK se va genera rezultatul respectivei func¡ii.

Generatorul de func¡ii sau mai corect asistentul de func¡ii este prezentat în figura 1.53.

De regulå, utilizarea asistentului de func¡ii presupune parcurgerea a doi pa¿i:

- pasul 1 semnificå alegerea tipului de func¡ie;

- pasul 2 presupune completarea interactivå a sintaxei func¡iei respective conform exemplului prezentat în figura 1.54.

 

Categorii de func¡ii predefinite

Excel posedå un set impresionant de func¡ii predefinite, în numår de 232, grupate pe tipuri potrivit utilitå¡ii acestora la rezolvarea diferitelor probleme.

Astfel, consideråm suficientå în rezolvarea aplica¡iilor EXCEL, prezentarea a celor mai importante 99 de func¡ii predefinite, grupate pe urmåtoarele categorii (figura 1.55):

Fig. 1.55 Categorii de func¡ii

1. 1.      func¡ii matematice ¿i trigonometrice (Math & Trig): permit efectuarea de calcule matematice simple ¿i complexe;

2. 2.      func¡ii statistice (Statistical): permit efectuarea unor calcule statistice utilizând serii de valori;

3. 3.      func¡ii de informare (Information): afi¿eazå informa¡ii despre celule ¿i câmpuri;

4. 4.      func¡ii logice (Logical): determinå valoarea de adevår sau de fals - corespunzåtor unei condi¡ii;

5. 5.      func¡ii bazå de datå (Database): efectueazå diferite calcule asupra unor rubrici, într-o bazå de date, corespunzåtor unor criterii definite;

6. 6.      func¡ii de cåutare ¿i consultare (Lookup & Reference): permit localizarea con¡inutului unei celule;

7. 7.      func¡ii calendar sau datå calendaristicå (Date & Time): manipuleazå numere care reprezintå date calendaristice sau timp;

8. 8.      func¡ii text sau ¿ir de caractere (Text): oferå informa¡ii legate de textul existent în celule ¿i permit opera¡ii cu etichete;

9. 9.      func¡ii financiare (Financial): permit realizarea de calcule economico-financiare predefinite.

¥n continuare, prezentåm cele mai importante func¡ii predefinite, precizând cå cea mai mare a parte a lor sunt perfect compatibile ca sintaxå ¿i ca semnifica¡ie cu func¡iile arond aferente procesorului de tabele LOTUS 1-2-3.

 

1.4.1.1 FUNCºIILE MATEMATICE ªI TRIGONOMETRICE

 

Func¡iile matematice ¿i trigonometrice (Math & Trig) permit efectuarea diferitelor calcule, de la cele mai simple la cele mai complexe, pentru rezolvarea de aplica¡ii ce solicitå instrumente matematice ¿i trigonometrice de uz curent.

Fig. 1.56 Func¡ia SUM

=SUM(listå) adunå valorile dintr-o listå precizatå ca argument.

Lista poate con¡ine câpuri continue sau discontinue referite prin adrese (coordonate) sau prin nume de câmp(uri).

Func¡ia de însumare este completatå - spre u¿urin¡a utilizatorului - cu butonul Auto Sum. Func¡ia generatå de butonul respectiv însumeazå pe linie sau pe coloanå valori adiacente (valorile nu trebuie så fie întrerupte în succesiunea lor de celule vide sau de celule care så con¡inå texte). Auto-însumarea opereazå astfel pe linie sau pe coloanå pânå acolo unde se întâlne¿te primul semn de discontinuitate (figura 1.56).

Pot exista mai multe cazuri (exemplificate în figura 1.56):

· -  se plaseazå cursorul acolo unde se dore¿te a se calcula suma (eventual selectând o plajå de celule pe linie sau o coloanå unde så se depunå rezultatele

· -  calculelor) ¿i se activeazå butonul AutoSum prin dublu-click;

Fig. 1.57 Func¡ia AutoSum

- se selecteazå plaja de celule de însumat, inclusiv zona unde se vor plasa rezultatele însumårii (o linie mai jos ¿i/sau o coloanå mai la dreapta), dupå care se activeazå butonul AutoSum prin dublu-click.

=PRODUCT (listå) multiplicå valorile con¡inute într-o listå. Un exemplu edificator este prezentat în figura 1.58.

=SUBTOTAL(referin¡å-tip;câmp de regrupat) calculeazå un rezu