regulamentul - usamv · pdf file - poate decide schimbarea conducatorului de doctorat §i...

Click here to load reader

Post on 24-Feb-2020

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REGULAMENTUL

  §colii doctoraIe”lngineria si managementul resurselor vegetale si animale" din Universitatea de §tiin|e Agronomice §i Medicina Veterinara - Bucuresti

  Prezentul regulament s-a elaborat in temeiul Legii educa^iei na^ionale nr. 1/2011, a H.G. 681/2011- Codul studiilor universitare de doctorat, a Cartei USAMVB §i a Regulamentului IOSUD (USAMVB).

  Capitolul I Dispozitii generale

  Art. 1.

  (1) USAMVB, in calitatea sa de IOSUD, avand dreptul de a organiza studii universitare de doctorat la data intrarii in vigoare a Codului Studiilor universitare de doctorat (HG 681/2011) a aprobat, in §edinta de Senat din 3.08.2011, reorganizarea studiilor universitare de doctorat in cadrul a doua §coli doctorale: “ Ingineria §i managementul resurselor vegetale §i animale” §i “Medicina veterinara”.

  (2) USAMVB (IOSUD) prin §coala doctorala “ Ingineria §i managementul resurselor vegetale §i animale” (SDIMRVA) organizeaza §i desfa^oara studii universitare de doctorat in domeniile “Agronomie”, “Horticultura”, “Biotehnologii” §\ “Zootehnie”.

  (3) Studiile universitare de doctorat, organizate §i desfa§urate in cadrul IOSUD, constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare, a carui finalitate consta in dezvoltarea resursei umane competente in realizarea cercetarii §tiin{ifice performante §i originale, capabile de insertie pe piaja muncii inalt calificate.

  Capitolul II §coala doctorala “Ingineria §i managementul resurselor vegetale §i animale”.

  Consiliul §colii Doctorale. Art.2.

  (1) In structura IOSUD (USAMVB) §coala doctorala “ Ingineria §i managementul resurselor vegetale §i animale” este asimilata unui departament.

  (2) §coala doctorala “ Ingineria §\ managementul resurselor vegetale §i animale” functioneaza cu conducatori de doctorat care au dobandit acest drept, potrivit legii. Pe langa conducatorii de doctorat, §colii doctorale IMRVA, prin IOSUD, i se pot afilia §\ a lj cercetatori §i cadre didactice implicate in activitafi de cercetare sau predare in cadrul §colii doctorale, din cadrul institupor partenere sau din institufii §i unitaji de cercetare-dezvoltare din tara sau strainatate.

  (3) §coala doctorala “Ingineria §i managementul resurselor vegetale §i animale” este condusa de catre Consiliul §colii doctorale (CSD) §i un director, funcjii asimilate consiliului departamentului §i directorului de departament.

  (4) Din CSD al SDIMRVA fac parte conducatori de doctorat din cadrul §colii doctorale, studenfi- doctoranzi, conform ponderii prevazute in Carta universitara, restul membrilor fiind completat cu persoane din afara §colii doctorale, alese dintre personalitalile a caror activitate §tiinfifica are o recunoa§tere internationala semnificativa §i/sau pe rsona lity din sectoare indus tria l §i socio-economice relevante.

  (5) Membrii CSD din SDIMRVA se aleg conform prevederilor art. 14 alin.(5), alin. (7) §i alin. (8) din Codul studiilor universitare de doctorat.

 • Art.3.

  (1) Principalele atributii ale CSD al SCIMRVA sunt cele prevazute la art. 15 din Codul studiilor universitare de doctorat:

  a) elaborarea regulamentului §colii doctorale; b) inmatricularea §i exmatricularea studentilor-doctoranzi, la propunerea conducatorilor de doctorat

  membri al SCIMRVA; c) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calitatii de membru al §colii doctorale unor

  conducatori de doctorat, precum §i stabilirea standardelor minimale de performanp §tiin{ifica in vederea aplicarii objective a acestor proceduri;

  d) luarea deciziilor privind avizarea statului de funcjii al personalului didactic §i de cercetare afiliat §colii doctorale, dupa caz;

  e) asistarea evaluatorului extern in procesul de evaluare in vederea acreditarii/reacreditarii sau autorizarii provizorii a §colii doctorale;

  f) alte funcfii specifice, precizate in Carta universitara la art.8.2.11: - elaboreaza regulamentul propriu, care reglementeaza organizarea §i functionarea programelor de

  studii universitare de doctorat din domeniile ce apartin de §coala doctorala respectiva, in concordan t cu regulamentul institutional de organizare §i desfa§urare a studiilor universitare de doctorat §i il supune aprobarii CSUD;

  - adopta hotarari privind acordarea sau revocarea calitatii de membru al §colii doctorale unor conducatori de doctorat, precum §i stabilirea de standarde minimale de performanta §tiin{ifica in vederea aplicarii objective a acestor proceduri;

  - aproba propunerile conducatorilor de doctorat privind continutul §i forma concursului de admitere la doctorat;

  - aproba inmatricularea §i exmatricularea studentilor-doctoranzi la propunerea conducatorilor de doctorat membri ai §colii doctorale;

  - aproba componenta comisiilor de indrumare a studentilor-doctoranzi, stabilite de conducatorii de doctorat;

  - asista evaluatorul extern in procesul de evaluare in vederea acreditarii /reacreditarii sau a autorizarii provizorii a §colii doctorale;

  - stabile§te continutul programului de studii universitare de doctorat; - aproba temele tezelor de doctorat §i programele individuale de cercetare §tiintifica ale

  doctoranzilor; - implementeaza proceduri de evidentiere a rezultatelor cercetarii doctorale, in scopul evaluarii

  tezelor de doctorat §i al avizarii lor in vederea sustinerii publice; - asigura evaluarea interna a programelor de studii universitare de doctorat; - aproba recunoa§terea unor stagii anterioare de doctorat sau a unor stagii de cercetare §tiintifica,

  desfa§urate in tara sau in strainatate, in un ive rs ity sau in centre de cercetare de prestigiu, precum §i recunoa§terea unor cursuri parcurse in cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare;

  - avizeaza statul de functii al personalului didactic §i de cercetare din cadrul §colii respective, pentru a fi aprobat de senatul universitar;

  - avizeaza propunerile conducatorilor de doctorat de prelungire a duratei stagiului de doctorat, in conformitate cu prevederile legale §i le supune aprobarii senatului universitar;

  - avizeaza solicitarile de intrerupere a studiilor de doctorat, in conditiile stabilite prin regulamentul scolii doctorale §i le supune aprobarii CSUD;

  - aproba comisiile de sustinere a tezelor de doctorat, propuse de conducatorii de doctorat; - elaboreaza propuneri de acorduri §i parteneriate/consortii pentru desfa§urarea programelor de

  studii universitare de doctorat §i a doctoratelor in cotutela §i le supune avizarii consiliului pentru studii universitare de doctorat;

  2

 • - aproba propunerile directorului §colii doctorale privind speciali§tii din strainatate care detin dreptul legal de a conduce doctorat, pentru a fi angajati, pe baza de contract, conform prevederilor Legii educa|iei nationale;

  - avizeaza propunerile directorului §colii doctorale privind scoaterea la concurs a posturilor didactice §i de cercetare vacante §i propune componenta nominala a comisiilor de concurs;

  - poate decide schimbarea conducatorului de doctorat §i desemnarea unui nou conducator de doctorat, la cererea motivata a studentului-doctorand.

  (2) Mandatul CSD al SDIMRVA este de 5 ani. (3) CSD se mtalne§te de cel putin 3 ori pe an, la cererea directorului sau a cel putin unei treimi din

  numarul membrilorsai. (4) CSD este condus de catre directorul §colii doctorale, conform art. 14 alin.(9) din Codul studiilor

  universitare de doctorat. A tribupe directorului §colii doctorale sunt prevazute la art. 8.2.12 din Carta universitara:

  a) conduce §edintele consiliului §colii doctorale §i aplica hotararile senatului universitar, consiliului de administrate, consiliului pentru studiile universitare de doctorat §i consiliului facultatii;

  b) intocme§te §i propune spre avizare, consiliului §colii doctorale, proiectul programului de studii universitare de doctorat, al statelor de funcjii, precum §i cifrele de §colarizare;

  c) impreuna cu decanul, raspunde de selectia, angajarea, perfectionarea profesionala, motivarea, evaluarea periodica §\ incetarea re lapor contractua l de munca ale personalului §colii doctorale;

  d) propune consiliului §colii doctorale, spre aprobare, temele tezelor de doctorat §i programele individuate de cercetare §tiin{ifica ale doctoranzilor;

  e) elaboreaza §\ propune proceduri §i criterii de evaluare a tezelor de doctorat §i de avizare a lor in vederea suslinerii publice;

  f) avizeaza solicitarile de prelungire a duratei stagiului de doctorat, in conformitate cu prevederile legale;

  g) avizeaza solicitarile de intrerupere a studiilor de doctorat; h) avizeaza propunerile conducatorilor de doctorat privind continutul §i forma concursului de admitere

  la doctorat; i) avizeaza propunerile conducatorilor de doctorat pentru comisiile de doctorat (de analiza si sustinere

  a tezelor de doctorat); j) avizeaza §i propune spre aprobare consiliului §colii doctorale planurile de cercetare, propuse de

  cercetatorii postdoctorali, din cadrul programelor postdoctorale de cercetare avansata, care se desfa§oara in §coala doctorala;

  k) propune consiliului §colii doctorale recunoasterea unor stagii anterioare de doctorat sau a unor stagii de cercetare §tiintifica, desfa§urate in tara sau in strainatate, in universitati sau in centre de cercetare de prestigiu, precum §\ recunoa§terea unor cursuri parcurse in cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare;

  I) organizeaza §i coordoneaza participarea §colii doctorale l