necesite{i obligatorii pe minime obligatorii...¢  yeonmipark drumul catre libertate gyorry...

Necesite{i obligatorii pe minime obligatorii...¢  YeonmiPark Drumul catre libertate Gyorry Dragoman
Necesite{i obligatorii pe minime obligatorii...¢  YeonmiPark Drumul catre libertate Gyorry Dragoman
Download Necesite{i obligatorii pe minime obligatorii...¢  YeonmiPark Drumul catre libertate Gyorry Dragoman

Post on 28-Dec-2019

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Necesite{i minime obligatorii pentru cd(i pentru premierea participan{ilor

  cod cpv 221t3ooo-s - prograrn s6Bdtilia cdrlilor,,

  A.GENERALITATI :

  Necesitdlile minime obligatorii fac parte integrantd din docum entalia pentru elaborarea qi prezentarea oferte qi constituie ansamblul cerinlelor pe baza

  "aro.u ,. elaboreazd"

  de cdtre fiecare ofertant (prestator) propunerea financiara (iferta de pre!). B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR: BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS,, av6nd CUI: g162237, cu sediul in Miercurea-ciuc, Jud. Harghita, Str. Stadion nr. lbis te1.0266-371 9gg. in cadrul BIBILIOTECIT JUDETENE'6KAJONI JANos" organizdm programe culturale.Pentru derularea programelor avem nevoie de "a.1i pentiu premiereaparticipan!ilor.

  C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE

  ob ie ctul achiziliei il r epr ezintd: cdt\i cod c pv 22 I I 3 o o o - 5

  Autor Titlu

  Nicola Yoon Absolut tot Iennifer Chambliss Berhtran Vanatorii de carti YeonmiPark Drumul catre libertate Gyorry Dragoman Regele ah Anna Gavalda 35 de kile de speranta Frednk Backrnan Unbarbat pe nurne Ove MichaelEnde Monro Eleanor H. Porter David si vioara lui

  Oferta ciqtigitoare va fi cea care are costul cel mai sclzut qi care respecti cerintele formulate in Necesitdli minime obligatorii. Daci nu va exista astfel Oe ofertS, ofertanfii pot sI propunl alte titluri din categoria literaturi pentru tineret, cu condifia incadririi in limita de pret. in acest caz se va lua in considerare oferta care furnizeazi cele mai multe dintre titlurile cerute ini(ial.

  D. OBLIGATIILE $I RESPONSABILITAITT,N PRESTATORULUI:

  1. Av6nd in vedere specificul evenimentelor pentru care se doreqte achizilionarea acestor materiale, solicitdm produse de calitate superioard. 2. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului in conditii de valabilitate qi calitate gi va suporta cheltuielile de transport. 3. Prestatorul va liwa produsele in termen de 2 (doud) zile de la lansarea c omenzi 1o r achizitorului.

 • E. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:

  1. Beneficiarul va furniza prestatorlui derulSrii acestui program. 2. Beneficiarul iqi rezervd dreptul de achizi[ionate.

  toate datele qi caracteristicile necesare

  a verifica calitatea materialelor

  F. MODALITATI DE PLATA:

  Plata se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de platd, in termen de maxim 30 de zile de la recepfia calitativd a cdrfilor. ofertantul va elabora propunerea financiard gi tehnicd astfel inc6t acestea sd furnizeze toate toate informaliile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului Penalizdrlle pentru intdrzierile de livrare sau platd, sunt de 0,IoA pe zi din valoarea produselor nelivrate sau din suma de platd rdmasd neachitatd Ei rdmdn valabile pdnd, la indeplinirea obligafiilor . Depunerea ofertei inseamnd acceptarea condiliilor menlionate in prezentul document.

  Kopacz Katalin-Mdria

  Manager

  Miercurea-Ciuc, la 09.02.20 18

View more