ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

82

Upload: grupimpact

Post on 12-Jan-2015

2.626 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice
Page 2: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

Ghidul activităţilor de îndrumare metodicăîn bibliotecile publice

Page 3: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

Lucrarea este un produs al Grupului Impactrealizat cu sprijinul IREX-România prin programul BIBLIONET

Colectiv de redacţie:Vlăduţ Andreescu, Biblioteca Judeţeană I.H. Rădulescu

DâmboviţaVirgil Cojocaru, Biblioteca Judeţeană G.T. Kirileanu NeamţMihail Grinea, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Asachi IaşiMariana Marian, Biblioteca Judeţeană Ovid Densusianu

HunedoaraConstantin Mitucă, Biblioteca Judeţeană Christian Tell GorjDelia Pantea, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai BihorŞtefan Pleşoianu, Biblioteca Judeţeană Ioan N. Roman

ConstanţaFlorica Pop, Biblioteca Judeţeană I.S.Bădescu SălajValentin Smedescu, Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul

Vâlcea

Consultanţi:

Nicoleta Traşcă, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman Dolj

Nicoleta Vasi, Biblioteca Judeţeană TimişMarcel Chiranov, Fundaţia IREX-România

Page 4: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

Ghidul activităţilorde îndrumare metodicăîn bibliotecile publice

Page 5: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

Tehnoredactare: Cerasela GeorgescuCopertă: Mihai Ichim

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiGhidul activităţilor de îndrumare metodică în bibliotecile publice / Vlăduţ Andreescu, Virgil Cojocaru, Mihail Grinea, ... - Brăila : Proilavia, 2013 ISBN 978-606-8375-41-0I. Andreescu, VlăduţII. Cojocaru, VirgilIII. Grinea, Mihail

027.5

Editura ProilaviaPiaţa Poligon nr.4, Brăila, 810026tel: 0239 619590fax: 0239 619588

ISBN 978-606-8375-41-0

Page 6: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

5

Introducere

Aceastălucrarearecapunctdeplecaresugestiileatreimetodişti(MihailGrinea,ŞtefanPlesoianuşiVirgilCojocaru)dinvaraanului2011,careaumilitatînmodactivpentrucreareaunuimaterialcaresăajutedesfăşurareaactivităţiimetodiceînbiblio-tecilepublice.EsteînacelaşitimpmaterializareaanenumăratediscuţiidincadrulGrupuluiImpact,câtşidinechipaBiblionet,princarecăutamsoluţiipentrumaimulteproblemesemnalatedecătrecolegiinoştribibliotecari.Nevoiadeavedeaolegăturămaistrânsă,ocolaborareeficientăîntrebibliotecajudeţeanăşibibliotecile locale;nevoiacreăriiunei reţele,caresăfacilitezecomunicareaşischimbuldeexperienţăîntrebibliotecari;dorinţabibliotecii judeţene de a contribui la dezvoltarea profesionalăabibliotecarilorlocali;necesitateaexistenţeiuneistructurifor-male(acoloundeexistămetodist)sauinformale(acoloundenuexistămetodist,darsedesfăşoarăactivitateametodică)caresăpoatăcontribuilaeficientizareafuncţionăriibibliotecilorpubli-ce;speranţacamultedintrematerialeledelucru,proceduriledelucru şi activităţiledezvoltate în cursulprogramuluiBiblionetvorfipreluateşicontinuate,asigurându-leastfelsustenabilitatea.

Dinmomentulînceperiidemersuluipânăladataapariţieiacestuighidautrecutmaibinededoiani.Nefiindbibliotecar,amfostcontinuusurprinsdeentuziasmulşipasiuneageneratedeacestsubiect.Auexistatpersoanecaresperaucaacestghidsăreuşeascăsărezolvemajoritateaproblemelorbibliotecilor,să

Page 7: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

6

ajutebibliotecariisă-şipoatăorganizaactivitateamaibineîncelmaiscurttimpposibil,sădetermineacceptarearapidăanevoiiactivităţiimetodiceşiautilităţiifuncţieidemetodist.Omulti-tudinedesperanţe,multăpasiuneînabordareaacestuisubiect,extremdemultăenergieaufost investite înpregătireaşifina-lizarea sa.Diversitatea experienţelor celor implicaţi înmuncapregătitoare pentru Ghid, aşteptările foarte diferite, eteroge-nitateapersoanelor implicateau făcutca înmaimulte rânduripeparcursulelaborăriisalefinalizareasăparădinceîncemaiîndepărtată,dacănuchiarimprobabilă.

AcestGhidesterezultatulmunciiadmirabileacolegilordin Grupul Impact, care merită felicitări. Mulţumiri specialedoamneiDeliaPantea,careşi-aasumatintegrareamaterialelor,pentruaobţineunmaterialcoerent.MulţumiridoamneiFloricaPop, care a parcurs cu răbdarematerialul, încercând să adap-teze informaţia la nevoile managerului bibliotecii judeţene,carecoordoneazăodiversitatedeactivităţişicarepoateintegraactivitateametodicăcusuccesînactivităţilezilnice.MulţumiridomnuluiMihailGrinea,careaoferitvariantainiţialăaacestuimaterial,adaptatăulteriordecolegiidinGrupulImpact. Cu siguranţă că acestmaterial nuva reuşi să satisfacătoatenevoiledeinformaţii,sărăspundălatoateîntrebărilefaţădeacestsubiect.Cutoţiiamagreatcăesteunmaterialperfectibil,care poatefi îmbunătăţit în viitor cu sugestiile bibliotecarilor.Dar,cusiguranţă,dacăvaexistaungrupmicdecolegibibliote-caricarevorgăsiinformaţiiutileînmuncalor,vomputeaspunecă Ghidul şi-a atins obiectivul: să ajute bibliotecile publice!Totodatăesteunexempluadmirabildemuncădeechipă,încareceiimplicaţiaureuşitcusuccessăînţeleagăinteresulcomun–nevoiadeaaveaunprodusutilpentrubibliotecarulpublic.

Marcel ChiranovBiblionet

Page 8: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

7

CUPRINS

1. Argument .....................................................................................92.Cadrul legislativ – activitatea metodică ...................................113. Activitatea de coordonare metodică și de formare profesională

3.1. Coordonarea metodică .............................................143.2. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor care activează în bibliotecile publice.......................................17

4. Profilul bibliotecarului metodist..............................................295. Activități specifice postului.......................................................32

5.1. Evaluarea şi îndrumarea activităţii bibliotecilor publice...............................................................................33

5.1.1. Stabilirea tipului de evaluare şi a obiectivelorevaluării........................................................................35

5.1.2. Premiseleșicondițiilelimitative..........................355.1.3. Culegereadedate,finalizatăcucompletareafișei,aprocesului-verbal.Tematicaevaluăriișiîndrumării....36

5.1.4. Consemnarea constatărilor în procesul verbal șidepunerea unui exemplar la autoritatea finanțatoare, cunumărdeînregistrare....................................................41

5.1.5. Analizadatelorșiformulareaconcluziilorevaluării.Evaluareşiimpact.Stabilireaobiectivelorîndrumăriișianiveluluicareurmeazăafiatinsînetapaurmătoare....41

5.1.6. Întocmirea raportului de evaluare și transmiterea sacătrebibliotecaevaluatășicătreautoritateafinanțatoare.......................................................................................43

Page 9: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

8

5.2. Comunicare, relaționare, optimizarea activităților...45 Elemente de advocacy...........................................49

Analiza impactului activităţilor desfăşurate în biblioteca publică.................................................................54

ANEXE

1. Fişadepostametodistului.................................................652. Plandeactivitate/bugetaluneibibliotecipublice..............703. Recomandăriprivindpredarea-primireagestiunii..............764. Proces-verbaldeconstatare................................................78

Page 10: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

9

1. Argument

Una dintre cele mai importante atribuții ale fiecărei biblioteci

județene este aceea de coordonare metodologică și îndrumareprofesionalăabibliotecilorpublicedeperazajudețului,acestaspectnefiindînțelesînsăînacelașimoddecătretoțiceiresponsabili.

Necesitatea unui instrument de lucru, a unor norme și criteriiunitare la nivel național în activitatea de îndrumare metodologicăa bibliotecilor publice este mai mult decât stringentă în contextulexplozieiinformaționaleșialdezvoltăriirețelelorjudețeneBiblionetcătreorețeanațională.

Înmultebibliotecijudețene,bibliotecarul-metodistnuaresarciniclare,concrete,iarcolectivul,uneorișimanagerulbibliotecii,nuareovederedeansambluasupraelementelorcomponentealeactivitățiimetodice, fapt care duce la atribuirea de sarcini nespecifice pentrumetodist, neglijându-se, în același timp, segmente importante aleacesteiactivități.

Deasemenea,existăbibliotecijudețenecareîncănuaupostuldemetodistocupatsauundesuntangajațibibliotecarifărăexperiență,ceaunevoiedeopregătireprealabilătemeinicăpentruaputeacoordonaeficientactivitateacompartimentuluișipentruaputeaasiguraaplicareaunitară a normelor biblioteconomice și a legislației în domeniu. Înacelașitimp,criteriiledeevaluarecareseregăsescînlegislație–H.G.763/2010,Anexa2–nusuntmăsurabile,înmajoritatealor,șipotfiutilizatedoarpebazaobservațieidirecte,pentrusubalterniidirecți.

Page 11: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

10

GrupulIMPACT

Aparițiaacestuighidreprezintăcreareauneibazepentruprofesiade metodist și activitatea bibliotecarilor din compartimentul decoordonaremetodică,precumșiunpasînsprecertificareașiexistențade sine stătătoare a acestei profesii și a statutului bibliotecarului-metodistînbibliotecapublică.

NOTĂ:Anexele atașate prezentului ghid constituie doar modele pentruorientareacompartimentuluidecoordonaremetodică,fiecareurmândafiadaptatsituațieirealedinjudețulrespectiv.

Page 12: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

11

2. Cadrul legislativ – activitatea metodică

Bibliotecile publice,încadrulsistemuluinaţionaldebiblioteci,sunt instituţii de importanţă strategică și fac parte integrantă dinsistemul informațional naţional, prin participarea constructivă laînfăptuireaşidezvoltareauneisocietăţidemocratice,larealizareaunuinivelsatisfăcătordeeducaţieşi,deasemenea,laasigurareaaccesuluiliberşinelimitatlacunoaştere,gândire,culturăşiinformaţie. Potrivitactelor normative care reglementează activitatea specifică, acestebiblioteciseadreseazătuturormembriloruneicomunitățilocalesauzonale, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex,apartenenţăpolitică,religieorinaţionalitate.

Dincategoriabibliotecilorpublicefacparte:a)BibliotecaMetropolitanăBucureşti;b)bibliotecilejudeţene;c)bibliotecilemunicipaleşiorăşeneşti;d)bibliotecilecomunale.

Biblioteca Naţională a României este centru naţional metodologic,iarînaceastăcalitate:• elaborează şi emite instrucţiuni şi norme metodologice pentru

bibliotecilepublice;• realizeazăşicoordoneazăactivitateadeinformareşidocumentare

dinsistemulnaţionaldebibliotecipublice;

Page 13: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

12

GrupulIMPACT

• elaborează programe şi metodologii privind informatizareabibliotecilorpublice;

• coordoneazăproiectulderealizareaCataloguluicolectivnaţionalal publicaţiilor româneşti şi străine, precum şi alte proiecte deinteresnaţionalîndomeniu.

Bibliotecile judeţene au rol metodologic faţă de bibliotecilemunicipale,orăşeneştişicomunale,iaraceastăcalitateesteevidențiatăprin faptul că, dintre cele patru atribuții principale prevăzute dedispoziţiileArt. 28dinLegeabibliotecilor, treivizeazășiactivitateacubibliotecilepublicedinrețeauajudețeană,dupăcumurmează:

b) coordonează activitatea bibliotecilor publicedepe raza judeţului în care îşi desfăşoarăactivitatea, prinacţiunispecificedeîndrumareşideevaluare,prinproiecte,programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni deîndrumareprofesională;asigurăaplicareaunitarăanormelorbiblioteconomice şi a legislaţiei îndomeniu şi coordonareaaplicării strategiilor şi programelor de automatizare aactivităţilorşiserviciiloracestorbiblioteci; c) elaborează şi editează (...) materiale deîndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc bazede date şi organizează centre de informare comunitară,cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale,cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismeleneguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţieipermanente;

d) elaborează norme privitoare la funcţionareabibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţulrespectiv,precumşipentruorganizareadefilialespecializatepentrucopii, tinerişiadulţi,curespectareanormeloremisedeBibliotecaNaţionalăaRomâniei.

Page 14: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

13

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

De asemenea, rolul de coordonare a activității bibliotecilorpublicedinrețeaesteevidențiatșiînaltearticolealelegii:

Art. 45. (1) Angajarea personalului de specialitate din

bibliotecile finanţate din fonduri publice, cu personalitatejuridică,serealizeazăprinconcursorganizatdeconducereabibliotecii, potrivit legii; din comisiile de concurs vor faceparte înmodobligatoriu şi reprezentanţiaibibliotecilorcuroldecoordonaremetodologică.

(2) Angajarea personalului de specialitate dinbibliotecile finanţate din fonduri publice, fărăpersonalitatejuridică,serealizeazăprinconcursorganizatdeautoritateafinanţatoare;dincomisiiledeconcursva faceparte înmodobligatoriuşireprezentantulbiblioteciicuroldecoordonaremetodologică.

Art. 48.Promovarea, sancţionarea, eliberarea din funcţie

şi destituirea personalului din bibliotecile de drept publicserealizeazăînconformitatecuprevederilelegale;încazulbibliotecilor fără personalitate juridică se va solicita înmod obligatoriu şi avizul bibliotecii cu rol de coordonaremetodologică.

Page 15: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

14

3. Activitatea de coordonare metodică și formare profesională

3.1. Coordonarea metodică

Două dintre cele mai importante funcţii ale unei bibliotecijudeţenesuntcoordonareametodicăabibliotecilorpublicedinjudeţşiformareaprofesionalăcontinuăabibliotecarilor,inclusivacelordelabibliotecajudeţeană.

Fără conştientizarea importanţei acestor două atribuţii – demanagementul bibliotecii judeţene şi metodist/metodişti (pe de oparte)şideautorităţilejudeţene/localefinanţatoare(pedealtăparte)–statutuldebibliotecă„judeţeană”existădoardinpunctdevedereteoretic.Neîndeplinindu-şiceledouăfuncţiialesale,amintitemaisus–maialescăacesteasuntcelecareîidaulegitimitateînrelaţiacuteritoriul–,oastfeldebibliotecăjudeţeanăserezumălaafuncţionaca bibliotecămunicipală (a reşedinţei de judeţ). Sigur, o bibliotecă„judeţeană” aflată în această situaţie poate fi foarte performantă,poateofericelemaimoderneşidiversificateserviciipentrupubliculde toatevârsteleşi îipoateavea înscrişi saudeserviţi subformădeutilizatori pe aproape toţi cetăţeniimunicipiului-reşedinţă de judeţ.Însă„judeţeană”cuadevăratbibliotecarespectivănuvafinicioclipăşinicinuvafiluatăînconsideraţiecaatarepânănu:

• îşi organizează (înfiinţează, unde este cazul) cadrul încare se realizează coordonarea metodică şi formareaprofesionalăcontinuăpentruteritoriu;

Page 16: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

15

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

• încadrează/specializează (dacă este cazul) metodist/metodişti,înfuncţiedenumăruldeunităţiadministrativeale judeţului, în care trebuie să funcţioneze tot atâteabibliotecipublice.

Aceastăfuncțieserealizeazăprinintermediulcompartimentuluidecoordonaremetodicăşiformareprofesională.

Compartimentul poate fi constituit din unul sau mai mulţimetodişti,directimplicaţiînurmărireaunorobiective clare:

a)funcţionarea unei biblioteci publice în fiecare unitateadministrativă–comună,oraş,municipiu–cumprevede,dealtfel,şiLegeabibliotecilornr.334/2002;

b) încadrarea/formarea,pentrufiecarebibliotecăpublicădinjudeţ, de personal calificat/în curs de calificare; număruldebibliotecariestestabilitconformlegislaţieiîndomeniu,careseraporteazălapopulaţiacomunităţiideservite;

c)susţinerea„cauzei”biblioteciipubliceînfaţaadministraţieipublicelocalefinanţatoareşiaautorităţilorîngeneral;

d) îndrumareaşievaluareacontinuă(dinpunctdevederealnevoilor de formare) a bibliotecarilor publici sub aspectmetodic şi, în general, din punct de vedere a tot ceeapresupune buna funcţionare a unei biblioteci moderne,care înfiinţează şi dezvoltă servicii pe măsura nevoilorcomunităţii;

e) formarea profesională continuă a bibliotecarilor careactiveazăînbibliotecilepublice.

Ariadeactivitateapersonaluluicompartimentuluidecoordonare

metodicăşiformareprofesionalăcuprinde,aşadar:• o bibliotecă județeană şi filialele acesteia (dacă

există), cu precizarea că, pentru biblioteca judeţeană şifilialele ei, compartimentul de coordonare metodică şi

Page 17: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

16

GrupulIMPACT

formareprofesionalăîşiexercitădoarfuncţiadeformareprofesională, nu şi de coordonaremetodică (aceasta serealizează potrivit organigramei proprii a biblioteciijudeţene);

• X biblioteci municipaleşi filialele acestora,dacăexistă;• Y biblioteci orăşeneşti şi filialele acestora,dacăexistă;• Z biblioteci comunale şi filialele acestora,dacăexistă.

Dupăînfiinţareacompartimentuluimetodic(saudacăbiblioteca

judeţeană n-a exercitat funcţia de coordonare metodologică înteritoriu),îndrumareabibliotecarilortrebuiesăînceapăprogresiv.

Explicaţiilepetemeprofesionaleseoferăpermanentşiîndrumareapracticăserealizeazăad-hoccuocaziavizitelorînbibliotecilepublicedinjudeţ,pentruchestiunilepunctuale,neconsumatoaredemulttimp.

Exemplu:dacăunbibliotecararenevoiedeopărereavizatăcuprivirelaoanumeatitudinecaretrebuieadoptatăfaţădeadministraţialocală finanţatoare, încheierea unui parteneriat, întocmirea unuiprogram/afiş etc., ori de ominimă instruire privind realizarea unuialbum foto online de promovare a bibliotecii sau a unui proiectal ei, metodistul nu va ezita să ofere cele mai bune sfaturi. Esterecomandabilă, mai ales, învăţarea practică, non-formală (dinexperienţanoastră,aceastas-adoveditaficeamaieficientă).

La sfârşitul fiecărei vizite într-o bibliotecă publică, metodistulîivaexplicabibliotecaruluilocalcaresuntaspectelepecaretrebuiesăleaibăînvedereşiimportanţalor,cetrebuiesărealizezepânălaurmătoareavizită,fixându-se totodată termenepentruceea sepoaterezolva relativ uşor (de ex., firma instituţiei, orarul de funcţionare,reaşezarea mobilierului) şi orizonturi de timp pentru cerinţe maicomplexe,cumarfimutareabiblioteciiîntr-unsediunou,extindereaîntr-unspaţiuadiacent,înfiinţareauneifilialeetc.

Page 18: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

17

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

3.2. Formarea profesională continuă a bibliotecarilor care activează în bibliotecile publice

AnalizanevoiidepregătireprofesionalăÎnurmafiecăreivizite într-obibliotecăşiafiecărei interacţiuni

cubibliotecarii,reiesnevoideformareprofesionalăaacestora,dateleconstatate sunt consemnate, centralizate, analizate şi stau la bazaprogrameloranualesaumultianualedeformareprofesionalăcontinuă.

În baza constatării nevoilor de formare ale bibliotecarilor dinjudeţ – mai eficient decât metodistul nimeni nu poate constata şievaluanevoiledeformarealebibliotecarilor(nicinuesteîndreptăţit,d.p.d.v.legal,altcineva)–secontureazăceamaieficientămodalitateprincareacestenevoisuntrezolvate.

Înfuncţiedemaimulţifactori–printrecarenumăruldepotenţialicursanţi, disponibilitatea acestora pentru un anume program (decâtevaoresaumaimultezile),posibilităţiledefactolegatedelocaţie,logistică, eventuale costuri pentru materiale, suporturi de curs etc.–,metodistulorganizeazăcursuri sausesiunide formare/actualizarea cunoştinţelor în cea mai adecvată formă pe care o consideră decuviinţă.

I. Formarea profesională directă:Celemaibunepracticine-auarătatcăpotfidescrisemaimulte

tipuridepregătireprofesională:• cursuri/sesiunideformarecaresporescabilitățiledeutilizare

a softuluidebibliotecăspecific,pentrubibliotecariicareauînceputinformatizareabibliotecilor;

• cursuri/sesiuni de formare pentru bibliotecarii nou angajaţi,cuopregătireprofesionalăincipientă(ex:catalogare)șialtecursurisauîntâlniriprofesionale,lasolicitareabibliotecarilordin județ sau la propunerea compartimentului metodic, înfuncțiedenevoiledescoperiteîntimpulvizitelor;

Page 19: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

18

GrupulIMPACT

• participarealamoduleledeformareprofesionalăpropusedeCentruldePregătireProfesionalăalANBPRşi/sauCPPClaBucurești,Bușteni,înaltezonesaulabibliotecajudețeană;

• organizarea unor module personalizate, în funcție denecesitățileactivitățiiproprii,cu tematicași lectoriipropușide biblioteca județeană, în parteneriat cuANBPR și IREXRomânia(pânălafinalizareaprogramuluiBiblionet).

Toate celedemai sus trebuie corelate cu solicitarea expresă şideterminarea primarilor/consiliilor locale să finanţeze pregătireaprofesionalăabibliotecarilor.

II. Formarea profesională prin schimburi de experienţă:Organizarea de centremetodice şi programarea activităţilor pe

aceste centre anual, în (X+1+1) centre metodice (X cu bibliotecicomunale, unul cu biblioteci orăşeneşti și unul cu filialele dinmunicipiuldereședință;fiecarecentrudinmediulruralestecompusdin3-10biblioteci,pecriteriulzonal,pentruaînlesniaccesul).

Bibliotecile din cadrul unui centru găzduiesc, prin rotaţie,întâlnireacuceilalţibibliotecari.

Avantaje:

• numărredusdeparticipanţi;• accentpeactivitateapractică;• analizedetaliate;• pregătirea(înmodspecial)abiblioteciiorganizatoare;• este posibilă și benefică prezenţa primarilor sau a

reprezentanțiloracestora,alăturidebibliotecariidincelelaltecomune;

• esteindicatăprezenţaconsilieruluizonaldelacompartimentulde coordonare a activităţii consiliilor locale al consiliuluijudeţean.

Page 20: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

19

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

În aceeași categorie, o altă opțiune ar fi sesiunile de formareorganizate în biblioteci dintr-o zonă (prin rotaţie). Acestea pot fifoarteeficiente,duclaexcelenteschimburideexperienţă,contribuiela diseminarea de reuşite pe anumite componente ale activităţilorspecificebibliotecarilor,iarceimaibunibibliotecaripotfifolosiţicaresursăşiexempludesucces (careconvinge,poate,maimultdecâtoricemetodist sau trainer).Astfel de practici contribuie, în plus, ladeclanşareaunui fel de „competiţie”benefică întrebibliotecari şi îirelevă, de asemenea, pe ceimai buni în anume domenii de interes(hobbysaumăcarpreocuparepersonală):conservareapatrimoniuluimaterial şi imaterial, promovarea istoriei locale, a tradiţiilor, aecologismului,aalimentaţieisănătoaseetc.III. Întâlnirile de actualizare a cunoştinţelor şi analiză a activităţii, la biblioteca judeţeană:În luna februarie a fiecărui an, are loc analiza activităţii şi evaluarea anuală a bibliotecilor din judeţ.

Avantaje:

• marchează,practic, încheiereaprocesuluievaluăriianualeşitransmitereaacesteiacătreprimăriişiconsiliuljudestabilireaunui „top” al bibliotecilor locale, în funcţie de gradul deîndeplinireacriteriilordeevaluare(recunoaştereameritelorbibliotecariloretc.);

• comunicareacriteriilor(şiapunctajelor)deaprecierepentruanulcareaînceput;

• comunicarea temei pentru centrele metodice, dateledesfăşurăriişibibliotecile-gazdă.

În lunile mai şi septembrie, analize şi evaluări parţiale.

Avantaje:

• posibilitateadesfăşurăriiîndouăzile,pecategoriidebiblioteci– în funcţie de rezultate – datorită volumului mai mic deproblemepuseîndiscuţie;

Page 21: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

20

GrupulIMPACT

• discursdiferit,adaptatcategoriilordeprobleme;• analizaactivităţiidinprimele3-4lunişistabilireamăsurilor

pentruperioadadevacanţă;• analiza activităţii din primele 8-9 luni şi măsurile pentru

trimestrulalIV-lea.

IV. Buletinul metodic pentru biblioteci mici şi mijlociiBuletinmetodic(electronic)pentrubibliotecilepublice,editatde

BibliotecaNaționalăaRomâniei,cumaterialepropriișiprimitedelaceiinteresați.DacăBNRnuîșiasumăaceasta,sevarealizapeplanjudețean.

Avantaje:

• nu există altă publicaţie la nivel judeţean pentru a dezbateproblemele teoretice şi practice cu care se confruntăbibliotecariidinreţea;

• majoritateaproblemelordezbătutesuntpropuse(şianalizate)decătrebibliotecariidinbiblioteciledinreţea.

Recomandări:• Cursurile şi sesiunile de formare profesională continuă a

bibliotecarilor publici din judeţ sunt cuprinse în strategia dedezvoltareainstituţiei,înplanurilemultianualeşianualeşisuntorganizate, de asemenea, ori de câte ori se impune aceasta saucândseobţineventualefinanţări/sponsorizăriînacestscop.

• Înacestproces,metodistul(metodistulcoordonatorînsituaţiaîncareexistămaimulţimetodişti)aredeurmăritcâtevacoordonatefărădecarereuşitaestepusă,dinstart,subsemnulîntrebării,oricâtdemultentuziasmşibuneintenţiiarexistasauarfideclaratecaexistente.

• În toate cazurile, cursurile şi sesiunile de formare profesionalăcontinuă sunt anunţate în timp util de compartimentul de

Page 22: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

21

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

coordonare metodică şi formare profesională şi publicate pepaginaelectronicăoficialăabiblioteciijudeţene.

• La cursurile şi sesiunile de formare profesională sunt cooptaţi,fireşte, şi bibliotecarii de la biblioteca judeţeană, în funcţie denevoilelordeformare.

• Înprocesuldeformareprofesionalăcontinuăabibliotecarilordinjudeţ,metodistul(metodistulcoordonatorînsituaţiaîncareexistămaimulţimetodişti)cooptează– înfuncţiedenecesităţi–unulsaumaimulţi traineri acreditaţiCNFPA sau specialiști din altesecțiialebiblioteciijudețene.

NOTĂ:Este elementar, se subînţelege ca normalitate, însă trebuie

menţionateşiurmătoarele:înîntregprocesuldeformareprofesionalăcontinuă, atâtmetodistul, cât şi trainerul (trainerii) îl vor trata pebibliotecar ca pe un egal, vor avea tact şi răbdare, nelăsând sătranspară,înniciunfel,atitudinidesuperioritatesaudealtănatură.

Datfiindspecificulprofesiei,cuatâtmaimultîncazulbibliotecilormoderne,încareIT-ulşiinternetulaudinceîncemaimareînsemnătate,nuexistăşinupotexistaregulistricteînprivinţaformăriiprofesionalecontinue a unui bibliotecar; nimeni nu poate susţine, cu argumentedenecombătut,căunbibliotecar(maialesunulîncepător)trebuiesăînveţeîntâi„a”-ulalfabetuluiprofesieişiabiaapoiliterele„b”,„c”,„d”.Însăprincipii,chiarferme,înacestsensexistăşitrebuiesăexiste:aşacum,pânădecurând,eradeneimaginatunbibliotecarnefamiliarizatcuCZUşicu„Bazelebiblioteconomiei”,bibliotecarulzilelornoastrenupoatefuncţionafărăcunoştinţe,abilităţişideprinderidintrecelemai diverse, între acestea capacitatea de bun strateg, organizator,comunicator(inclusivînnewmedia)figurândlalocdecinste.

Page 23: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

22

GrupulIMPACT

O altă recomandare de formare profesională, de această datăpentru metodiști, este cea de pregătire specială în comunicare. Unmetodisteficientesteacelacare,fiindapreciatcaunuldintreceimaiprofesioniştibibliotecariformaţidebibliotecajudeţeană,stăpâneşteşiartadeacomunica.

Pentru o cât mai corectă conştientizare a imperativelor ce

trebuie să guverneze formarea profesională a bibliotecarilor,recomandămmanifestul IFLA:Dezvoltarea profesională continuă a bibliotecarilor: principiile şi acumularea celei mai bune experienţeșiredăm,maijos,conținutulacestuia:

Introducere

Calitatea serviciilor asigurate de biblioteca publicăşi de instituţiile specializate în ştiinţa informaţiei pentrupublicul larg depinde de experienţa angajaţilor acestora.Schimbarea constantă a nevoilor societăţii, tehnologiile încontinuă evoluţie şi dezvoltarea cunoştinţelor profesionalecer stringent ca acei ce oferă informaţia să îşi măreascăorizontuldecunoaştereşisăîşiîmbunătăţeascădeprinderileprinînvăţarecontinuă.AşacumsemenţioneazăînManifestulBibliotecilorPublicealIFLA/UNESCOdin1994:

„Bibliotecarulesteunintermediaractivîntreutilizatorişi sursele de informare. Educaţia profesională continuă abibliotecarului este indispensabilă pentru asigurarea celormaibuneserviciidebibliotecă”.

Cele mai profesioniste servicii oferite de bibliotecădepinddebunapregătireşiinstruireacontinuăapersonaluluiacesteia, astfel încât calitatea oportunităţilor educaţionalecurenteestedeinteresvitalpentrubibliotecari.Acestdocumentstabileşte principiile care trebuie să asigure o dezvoltare

Page 24: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

23

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

profesionalăcontinuădeoînaltăcalitateapersonaluluiuneibiblioteci.AcestdocumentafostdezvoltatdeDepartamentuldeDezvoltareProfesionalăContinuăşiÎnvăţarelaLoculdeMuncă(ContinuingProfessionalDevelopmentandWorkplaceLearningSection,CPDWL)al IFLA,cuajutorulmembrilorsăişialfondurilorpentrumiciproiecteacordatedeIFLA.

Principiidebază:

Responsabilitatea educării şi dezvoltării profesionalecontinue revine persoanelor fizice, instituţiilor angajatoare,asociaţiilor profesionale şi programelor de învăţământ îndomeniulbiblioteconomieişiştiinţeiinformării.Declaraţiilereferitoarelaresurseleumaneşilaeticaprofesionalătrebuiesă recunoască obligaţia garantării avantajelor şi accesuluipersonaluluidindomeniulbiblioteconomic/ştiinţeiinformăriilaoportunităţiledeînvăţarecontinuă.Cea mai bună experienţă necesită existenţa următoarelor:

1.Evaluareaperiodicăanevoilordeînvăţare.

2. Gamă largă de oportunităţi de învăţare, atât formală,câtşi informală;oferteprecise făcute înmaimulte formateşi destinate să vină în întâmpinarea unor nevoi clare, înmodulestructuratepentruacoperireasubiectelordelanivelintroductivpânălacelavansat.

3. Spirit organizaţional şi managerial din partea celordelegaţisăseocupededezvoltareaprofesionalăşieducareacontinuăapersonalului,oamenicare săaibăexperienţă îneducareacontinuăaadulţilor.

Page 25: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

24

GrupulIMPACT

4.Diseminarealargăainformaţieiprivindeducareacontinuăşiasurselordeinformaţie,descriseînmodclar.

5.Activităţi legate de educarea continuă, care: să includăobiective legate de învăţare, aliniate unor nevoi clare; săurmeze principiile proiectului de instruire şi ale teorieiînvăţării;săselectezeinstructoridecurspebazacunoştinţeloracestoraîndomeniuşiaabilităţilorlordepredare;săaibămereuînvederetransferuldecunoştinţeşifeedback-ul.

6. Documentare substanţială vizavi de participareapersoanelor fizice la procesul de învăţare şi recunoaştereaînvăţăriicontinueînprocesuldeangajareşi încelal luăriideciziilordepromovare.

7. Un minim de 0,5 până la 1% din bugetul instituţieialocat dezvoltării profesionale, după cum se menţioneazăîn serviciile de bibliotecă publică: liniile directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare http://www.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf

8. Aproximativ 10% din orele de muncă să fie asigurateatât pentru participarea la workshop-uri/ateliere de lucru,conferinţe, învăţare la locul de muncă şi alte activităţieducaţionale,câtşipentruproiectedeînvăţareinformală.

9.Evaluareaofertelorşiprogramelordeeducaţiecontinuăşidedezvoltareprofesională.

10.Un programde cercetare care să evalueze stareaDPC(Dezvoltării Profesionale Continue) şi care să examineze

Page 26: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

25

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

eficacitateaşirezultateleeducăriicontinueşiaprogramelordedezvoltareprofesionalăcontinuă.

Seregăsesc,maijos,formulările,pescurt,dinliteraturadespecialitate şi din discuţiile, detaliate, purtate pemargineafiecăruiadintreprincipiileenumerate:

1.Ceamaibunăexperienţănecesităoevaluareperiodicăanevoilordeînvăţarepentruatingereaperformanţei,încaresăse impliceatâtangajaţii,câtşiconducerea instituţiei, toateacesteaînsoţitedeobiectiveşiţeluriorganizaţionale.Totodată,procesuldedezvoltareprofesionalătrebuiesăfuncţionezeînvedereacreşteriişiîmbunătăţiriiatâtacalităţilorpersonale,câtşiacelorprofesionale,dacădomeniulurmeazăsădevinăunpotenţial serviciupus în slujba societăţii. În consecinţă,persoane fizice, instituţii şi asociaţii profesionale – toatepoartă responsabilitatea evaluării periodice a nevoilor deînvăţare.

2. Ceamai bună experienţă presupune ca responsabilii cuasigurareaprogramelordeeducaţiecontinuă(EC)saustudiuşidezvoltare la loculdemuncăsăcreeze sau/şi săpună ladispoziţieogamălargădeactivităţişiprodusedestinatesăvinăînîntâmpinareanevoilordeînvăţarelegitime.Formeleşigradeledecomplexitatetrebuiesăvariezesuficientdemultpentruaseputeapliadiferitelorstilurideînvăţareşinevoilorproprii,nivelurilordelaîncepătorlaavansat.Trebuieluateînconsiderareatâtdiferenţeleculturaleşi lingvistice,câtşicele legatede fusulorar şide loculdesfăşurării.Resurselede învăţare – cum sunt colecţiile profesionale, procesul deîndrumareşideinstruire–trebuiesăfiepuseladispoziţielaloculdemuncă,iarpersonalulsăaibăacceslaîndrumarea,

Page 27: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

26

GrupulIMPACT

planificarea şi implementarea agendelor de dezvoltareprofesionalăindividuală.

3. Ceamai bună experienţă necesită dăruiremanagerială;politici oficiale care explică în detaliu ceea ce se aşteaptăatâtdinparteapersonalului,câtşidinceaaorganizaţiei,înconformitate cu CPDWL; coordonatori pentru dezvoltareapersonaluluicaresăfiesprijiniţideadministraţieşicaresăaibăexperienţăînconstruireaşiaplicareaprogramelor.

4. Cea mai bună experienţă necesită abordari multiple:portalurideînvăţare,centredeschimburideinformaţiipentruEC, liste electronice de discuţii şi alte surse de informaredespre cursuri, produse educaţionale, conferinţe şi alteoportunităţide învăţarecarepotfidiseminateuşorşipestetot,printr-ovarietatedecanale.Cursanţiitrebuiesăsepoatăconectalaresurselepotriviteprintr-oreţeainternaţionalădecentrede schimburide informaţii şi de funcţii consultative.Activităţileeducativetrebuiedescrisefoarteprecis,înideea:nevoii de cunoştinţe preliminare, a accesului la informaţieşi la tehnologia comunicaţiei și, după caz, a rezultatelorscontate,acosturiloretc.

5.CeamaibunăexperienţăarenevoiecaoferteleformaleînceeacepriveşteECsăfieprezentatedeexperţiîndomeniu,care,deasemenea,săfieşibuniinstructori.SistemeleDPCtrebuiesăasigureşioportunităţideinstruireainstructorilor.Angajatoriitrebuiesădepunămaimulteeforturiînasigurareaunuimediuîncarepersonalulsăfieîncurajatspreaaplicaînactivitateceeaceaînvăţat.

6. Cea mai bună experienţă garantează beneficiarilor deEC formală căparticiparea lor la cursuri este verificată şi

Page 28: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

27

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

înregistrată(folosind,deexemplu,unităţiledecreditpentrueducaţie continuă ale Asociaţiei Internaţionale pentruEducaţie si Pregătire Continuă – InternationalAssociationforContinuingEducationandTraining=IACET).Personalultrebuie încurajat să îşi creeze portofolii pentru a-şi atestapreocupareapentruînvăţătură,atâtformală,câtşiinformală.Atunci când iau decizii ce privesc personalul, angajatoriitrebuiesăiaînconsiderareeforturileangajaţilorpentrua-şidezvoltadeprinderileşicunoştinţele.

7.Ceamaibunăexperienţănecesităalocareaunuiprocentajadecvatdinbugetulinstituţieipentrudezvoltareapersonalului.Câtde„adecvat”esteacestavariazăînfuncţiedegamadenevoişidecircumstanţedintr-osituaţiedată.2%dinbugetulalocatpentrupersonalpareunobiectivrezonabil,încazurileîn care cheltuielile pentrudezvoltareapersonalului nu suntspecificateînmodconsecvent.

8. Cea mai bună experienţă are nevoie ca angajatorii săacorde personalului timp liber, cu plată, pentru ca aceştiasăpoatăparticipa la conferinţe şiworkshop-uri/atelieredelucrucareaurelevanţăpentrumuncapecareodesfăşoarăşi,deasemenea,sălepermităcaopartedintimpulpetrecutlaloculdemuncăsăodedicestudiului.Unminimde10%dinoreledemuncăarputeafialocatepentruaceasta.

9.Ceamai bună experienţă presupune ca persoanele careasigurăECsăprimeascăşiunfeedbackdelaceipecareîiinstruiesc,şiastanunumailaîncheiereaevenimentelorlegatedeEC,cişiprinefectuareadeevaluăriperiodiceulterioare,pentruadeterminaefectulpecare l-aavutEC înpractică.Rezultatele evaluării trebuie folosite pentru îmbunătăţirea

Page 29: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

28

GrupulIMPACT

ofertelorviitoareîndomeniulECşi,deasemenea,trebuiesăaibăunrolimportantînmijlocireaevaluărilornecesităţilordin domeniu. Programele DPC din cadrul instituţiilor şiorganizaţiilornecesită,deasemenea,evaluăriperiodicealeeficienţeişialeconduceriiacestora.

10.Ceamai bună experienţă necesită existenţa unor studiirelevante privind practicile cele mai de succes pentrudezvoltarea profesională, coroborate cu evaluarea calităţiiinstituţiilor participante. Asemenea studii trebuie săpromovezemodalităţideînţelegereşideaplicareauneiDPCeficienteşisăpoatăjustificaresurselecheltuiteînacestscop.Efectuarea unor asemenea studii trebuie să beneficieze decooperarea şi sprijinul unui grup reprezentativ de instituţiiinternaţionale,iarrezultatelesăfiediseminatepescarălargă.

(tradusîn2008,deLia Sabău)

Page 30: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

29

4. Profilul bibliotecarului metodist

poatefidesprinsdin Standardul ocupațional al unui metodist din administrație sau servicii publice, Cod COR: 214906 din 2008coroborat cu prevederile actelor normative referitoare la domeniulbibliotecilorșialelegislațieiconexe.

Funcțiametodicăabiblioteciijudețene,privităatâtcaofuncțieadministrativă,câtșicaunabiblioteconomică,implicăomultitudinedeactivitățiderivatedinobiectiveleșiariadecuprinderedetaliatemaisus.Acesteatrebuieadministrateconcomitent,cuprofesionalism,depersonalulangajatînacestcompartiment.Cunoştinţele și abilitățile recomandate exercitării ocupației de metodist:

Cunoștințe:• Studii superioare, atestat în profesia de bibliotecar. Bunele

practici în domeniu arată că e bine să existe experiențăanterioară în bibliotecă, dar există şi cazuri, descrise careuşite,încareafostangajatădirectpepostuldemetodistopersoanăvenitădinaltedomeniideactivitate.

• UtilizarePCşiaplicaţiiITnecesareînbibliotecă.• Solidăculturăgenerală.• Limbăstrăinădecirculaţieinternaţională.• Cerinţele de bază ale domeniului ocupaţional –

biblioteconomie.

Page 31: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

30

GrupulIMPACT

Pe parcursul activității profesionale, bibliotecarul-metodist se vaîntâlni,vaasimilașivaoperacudiverseresurse:

• cunoștințedeanalizăaproceselor;• metode de evaluare a activităților, rezultatelor şi

performanţelor,precumşicuantificareaacestora;• metodederaportare;• tehnici de ascultare activă, feedback şi comunicare

persuasivă;• metodedecomunicareeficientă;• metodedelucruînechipă,deidentificareşiformularea

problemelorspecificeprofesiei;• metodedesintezăpentruidentificareasoluţiilorpotenţiale

şiselectareaceleimaipotrivitesoluţiipentrurezolvareaproblemei;

• metodedestabilireapriorităţilor;• metode de evaluare a progresului proiectelor de

îmbunătăţireaactivitățiicurente;• metode principale de organizare a muncii, specifice

domeniuluiocupaţionaldebază;• metodedebugetareşialocarearesurselornecesarepentru

îmbunătăţireaproceselor;• elementedeergonomieşidesecuritateamuncii;• legislațiaînvigoarelegatădeprofesie.

Abilitățile necesare persoanelor care lucrează în cadrulcompartimentului metodic depășesc aria pregătirii în sistemeleeducaționaleșiintrămaimultînsferapersonalitățiișiatemperamentuluiindividual.

Page 32: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

31

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

Următoareleabilităţileconsiderămabsolutnecesare:• buncomunicator,atâtcumediulprofesional,câtşicumediul

socialimpusdesferadeactivitate,aicifiindincluseşiabilităţideexprimare–coerenţă,rigurozitate,exactitateşiprecizie;

• persuasiuneşiadecvareamediilorşiamesajelorlagrupurile-ţintăspecifice;

• redactarederapoarteşiprezentareainformaţiilorşiadatelorrelevante;

• abilități de negociere, concizie şi rigurozitate în expunereaproblemelor;

• obţinereşiprelucrareainformaţiilor,interpretareobiectivăşiluarededeciziipebazaacestora;

• aplicare a cunoştinţelor referitoare la metode de muncă,planificarea şi organizarea sarcinilor de lucru în practică şia cunoştinţelor referitoare la instrumentele de îmbunătăţireaproceselor înpracticășipentruaplicareacorectăa tuturorprocedurilor;

• redefinireamoduluide realizareaactivităţilorproprii şideîmbunătăţirearelaţiilorînechipă;

• curajulşiabilitateadeaimplementasautestanoiproceduri;• orientarespreatingereaobiectivelor;• spiritdeschisşipragmatism,responsabilitateşiindependenţă,

promptitudineareacţiilor;• bunobservator,capacitateadealucrasimultanlamaimulte

proiecte;• spirit de echipă, putere de analiză, sinteză și decizie,

adaptabilitatelasituaţiinoi;• rezistenţălafactoridestres;• adaptabilitate şi flexibilitate, atenţie, iniţiativă şi pasiune

pentruînvăţareacontinuă.

Page 33: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

32

5. Activități specifice postului

-descrierealor:1. Îndrumă şi evaluează activitateabibliotecilorpublicedinjudeț.2. Are în atribuții formarea profesională: analizeazăpregătireaprofesionalăabibliotecarilordinjudeț,direcțiilededezvoltareprofesionalăîninstituțieșiurmăreşteparticipareabibliotecarilorlacursurilededezvoltareprofesională,conformcapitoluluitrei.3. Acordăasistenţădespecialitate,prindeplasărisistematiceînteritoriu.4. Participă la şedinţele de consiliu local, fiind delegat deconducereabiblioteciijudeţenesaucândsolicităacestlucru,pentru rezolvarea unor probleme importante ale biblioteciipublice.5. Participă la concursurile pentru ocuparea posturilor debibliotecar, ca delegat al bibliotecii județene şi membru încomisii.6.Urmăreșteimplicareatotmaiactivăabibliotecilorînviațacomunității,însprijinulcetățenilor.7. Ținecursuricatrainerîndomeniileîncarearecompetențe.8.Îșiîmbunătățeșteînpermanențăpregătireaprofesională.9. Aplică strategia, programele și politica de dezvoltarea bibliotecii județene în teritoriu, stabilind și păstrândcolaborareacuautoritățilelocaleșicomunitatea,avândastfelun rol hotărâtor în crearea, promovarea și îmbunătățireapermanentăaimaginiibiblioteciijudețeneînjudețulrespectiv.10.Elaboreazăstudiitematice,analize,referitorlaactivitateabibliotecilorpublicedinjudeț.

Prezentăm, în detaliu, câteva dintre cele mai importante activități:

Page 34: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

33

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

5.1. Evaluarea şi îndrumarea activităţii bibliotecilor publice

Evaluarea bibliotecii din punct de vedere biblioteconomic/metodic este un proces complex prin care se stabilește, la momentul evaluării, nivelul/capacitatea bibliotecii de a-şi realiza misiunea și de a-şi exercita funcțiile în comunitate.

Îndrumareametodicășievaluareaactivităţiibibliotecilorpublicepresupun, pe lângă operaţiunile de management respective, dupăregulamente şi metodologii proprii, un proces ciclic, sistematic şipermanentactualizat,înfuncțiedecontextullocal.

Evaluarea are o finalitate clară și presupune examinarea

cantitativă și calitativă a unei biblioteci, cu scopul de a stabili, lamomentulevaluării:

• moduldefuncționareabiblioteciiîncadrulcomunității;• nivelul la care se situează, raportat la bibliotecile din județ

și din țară care deservesc comunităţi similare ca mărime,realizatăprinanalizaindicatorilorcantitativi(RSAşiRSU);

• ceșicumtrebuieîmbunătățitpentruamăriaceastăvaloare.

Obiectiveleurmărite:• organizareacâtmaieficientăaserviciilorexistente;• asistențaînactivitățiprofesionale;• optimizarea funcţionării bibliotecii, din punct de vedere

biblioteconomic,culturalsauadministrativ;• culegerea de indicatori relevanți atât pentru analiza

impactuluiserviciilorbiblioteciiasupracomunitatii,câtşiînvedereaînfiinţăriidenoiservicii,arealizăriideparteneriate,aaccesăriideprogrameşiproiectelocale,zonale,naţionale,internaţionaleetc.

RezultatulprocesuluideevaluareesteRaportuldeevaluare.

Page 35: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

34

GrupulIMPACT

Evaluareapoatefi:

• inițialăsauglobală–cazîncareseurmărescșiseconsemneazăobservațiile și constatările pe toate planurile (de obicei, sefacelaînființareauneibibliotecisauîncazulunorschimbărimajore),sestabileștenivelulde lacaresemăsoarăevoluțiaulterioară;

• intermediarăsauparţială–careurmăreștepunereaînvaloarea modului în care evoluează biblioteca, a impactului uneianumiteetapesauperioadedeîndrumare

Exemplu:Evaluareaanuală,pebazadatelorstatisticelafinalulfiecăruian,măsoarădinamicafonduluidecarte,activitateabibliotecii,iardinmărimeafonduriloralocatebiblioteciisepotdeduceanumiteaspectealerelaţieicuautoritateafinanţatoare.Nuimplicădeplasareaînteren,predominăparteadeanalizăşiinterpretarearezultatelorobţinutepeparcursulunuian.Este,evident,oevaluareparţială.

Procesul de evaluare şi îndrumare

Scop, obiective, rezultat:

1. Stabilireatipuluideevaluareşiaobiectivelorevaluării.2. Formularea și consemnarea premiselor și condițiilor

limitative.3. Culegerea de date (inspecție/ observare/ control/

constatare/ verificare), finalizată cu completarea fișei„tematicaevaluării”.

4. Consemnarea constatărilor în procesul-verbal șidepunerea unui exemplar la autoritatea finanțatoare, cunumărdeînregistrare.

5. Analizadatelorșiformulareaconcluziilorevaluării.6. Transmitereacătrebibliotecaevaluatășicătreautoritatea

finanțatoarearaportuluideevaluare.

Page 36: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

35

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

5.1.1.Stabilirea tipului de evaluare şi a obiectivelor evaluării

Dinstrategiadedezvoltareabibliotecilor,transpusăînplanificare,sedesprindetipuldeevaluarenecesară(pornimdelaîntrebăriprecum:cedorimsăaflămînacestmoment,lacefolosește?)șiformulămunobiectivprincipalsauunscop.

Înfuncţiederezultatuldecareavemnevoie(oevaluareglobală,dinamicapeoanumităperioadă,capacitateabiblioteciidearăspundeunor anumite nevoi ale comunităţii), stabilim tipul evaluării careurmeazăafifăcută.

Formularea clară a obiectivelor evaluării, formularea unorîntrebăricaresăclarificeimagineaproceselorevaluateduclaobținereamaterialuluinecesarpentruaputeaanalizabibliotecaînmomentuldat.

5.1.2. Premisele și condițiile limitativeîncaresedesfășoarăvizitașianalizabiblioteciisestabilescdecătrefiecaremetodistlafațaloculuișiseconsemneazăîntr-unproces-verbal.

Exemple:Premise (punctedeplecaredeterminatede situația concretă și careinfluențeazăraționamentulșiconcluziileevaluării):a)Inspecția/analizasefaceîncondițiileîncarebibliotecarulmaiarealtexsarciniprevăzuteînfișapostului,decitimpulrealacordat,efectiv,activitățiiînbibliotecăesteînmediedoardexorepesăptămână/lună/zi.b)Bibliotecaestenouînființată/transformatădinbibliotecăsindicală/şcolară în bibliotecă publică/bibliotecarul este nou/metodistul estenou,deciavemde-afacecuoevaluareinițială.Condiții limitative (situații concrete care împiedică sau limiteazăobținereaunordatesauinformațiidecareavemnevoieînatingereaobiectivuluievaluării):

Page 37: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

36

GrupulIMPACT

a)nus-averificatRMFpentrucăafostduslalegat;b)spațiulesteînrenovare,nuavemaccesladocumentelebibliotecii;c)bibliotecarulareprogramimpusînprimăriedelaora-laora;d)nuesteîntocmitcatalogsistematic,fonduldecartedindomeniilevizateafostdeterminatprinnumărarelaraft.

5.1.3. Culegerea de date, finalizată cu completarea fișei, a procesului-verbal. Tematica evaluării și a îndrumăriiCulegereadedatenecesareevaluăriibiblioteciiserealizeazăprin:a)Cercetare inițială înainte de vizită–consultareaunordocumentedecătremetodist,dincarepoateextrageinformațiiutilepentruagenerao viziune globală asupra contextului în care activează bibliotecaevaluată.Surse:

• Profilulcomunității(lucrăricomplexe,realizatedeechipede specialiști, au fost realizate de multe primării prinfinanțări europene) furnizează date importante desprestructura comunității, specificul economic și nivelul dedezvoltare,comportamentulsocialșiniveluldeeducație,specificulistoricșigeograficetc.).

• Monografiisaudiversestudiișicercetărilocale.• Presalocală.• Planuristrategicededezvoltare.• Planuldemanagementalbiblioteciijudețene.• Planificareaactivitățiicompartimentuluimetodic(nivelul

stabilit pentru indicatorii ce caracterizează activitateabibliotecilorlocale).

• Statisticietc.

b) interviul – intervievarea bibliotecarului, utilizatorilor, non-utilizatorilor,colaboratorilor,personaluluiautoritățilorlocaleetc.(înfuncțiedeinformațiiledecareavemnevoie);

Page 38: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

37

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

c)observația;d)verificarea;e) testarea, atunci când se impune stabilirea nivelului de pregătireprofesională.

Tematicaorientativăaevaluăriişiîndrumării:Enumerăm toate aspectele, urmând ca fiecare metodist, în funcțiede profilul vizitei, să își facă propria agendă. Îndrumarea are locconcomitent cu adunarea informațiilor, discuția cu bibliotecarulatinge de obicei și soluțiile posibile pentru rezolvarea problemelordescoperite.

I.Dezvoltareacolecţiilor• dezvoltarea colecţiilor şi adecvarea lor la nevoile comunităţii

(analiza tematică a achiziţiilor pe anul precedent şi pe anul încurs;severificămodulîncarecompletareacorespundenevoilordelecturăşiinformarealeutilizatorilor);

• situaţia abonamentelor la publicaţiile periodice, numărul deabonamente, aprecierea acestora; posibilităţi de abonare princonsiliullocal,donaţii;

• soluţiialternativedeachiziţie:donaţii,RezervaNaţionalădeCarteaBiblioteciiNaţionaleaRomâniei,schimbulinterbibliotecaretc.

II.Evidenţadocumentelordebibliotecă–existenţaşianalizaactelordeprimire,adosaruluicufacturi,aspecificaţiilor,a înscrisurilorpespecificaţii,aaltordocumente;• pregătirea documentelor pentru punerea lor în circulaţie

(ştampilare,cotare,ataşareafişeicărţiisauînregistrareaînsoftuldebibliotecăşicompletareafişeidetermenderestituire);

• verificareaevidenţeiindividualeşiglobale(RegistruldeMişcareaFonduluişiRegistrulInventar);

• respectareaintervalelorpentruinventariereacolecţiilor,conformLegiibibliotecilor.

Page 39: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

38

GrupulIMPACT

III.Organizareacolecţiilorşiacataloagelor• se verifică aspecte ale prelucrării cărţii, prin sondaj, precum şi

modalitateadeaşezarelaraft;• seurmăreştecorectitudineaorganizăriicataloagelordebibliotecă,

existenţamobilieruluiadecvatnecesar;• severificăexactitateaclasificăriiunorcazurideosebite(monografii

literare, enciclopedii, lucrări de istorie, geografie, lucrări dereferinţă);

• se urmăreşte existenţa indicatoarelor de raft, de domeniu şisubdomeniu, modul în care bibliotecarul îndrumă la raft peutilizatori.

IV.Relaţiicupublicul

• analizelestatisticevorurmări:înscriereautilizatorilor;frecvenţazilnică, numărul de documente difuzate, numărul de sesiuni deinstruireorganizate,programeleşiproiecteleeducativerealizate;

• analizelecalitativevormăsuragraduldesatisfacţiealutilizatorilorvizavi de serviciile bibliotecii (chestionare, mărturii, cartea deonoare,sugestiişireclamaţiiproveniteinclusivdinmediulvirtualetc.);

• se analizează activitatea, dinamica şi diversificarea serviciilorcentruluideinternetcuaccesgratuitpentrupublic;

• preluareaexemplelordebunepracticişidiseminareaacestoraînmediulprofesional,promovareaserviciilormoderne,creativeşi/saucareutilizeazănoiletehnologii.

V.Activitateabibliografică• se verifică existenţa listelor de cărţi şi a bibliografiilor pentru

referateşimoduldeorganizareabibliografiilor;• se analizeazămodul deorganizare a bibliografiei locale (fişiere

saulistedeschise–cuarticolereferitoarelalocalitate;monografiabibliograficăşischiţamonograficăacomunei);pentruchestiunide

Page 40: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

39

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

istorielocală,vezidetaliiînlucrarea“ServiciipentrucomunitateînbibliotecilepublicedinRomânia”;

• se urmăreşte promovarea serviciilor bibliografice şi de istorielocală,precumşiaîmprumutuluiinterbibliotecar.

VI.Informatizareabibliotecii• argumentează în faţa autorităţilor locale necesitatea prevederii

de fonduri pentrumentenanţa şi dezvoltarea tehnicii de calcul,softuri,plataabonamentuluiinternet;

• faciliteazăinstruireabibliotecarilorînceeacepriveşteutilizareacalculatoruluişiaaplicaţiilorinformatice;

• verificănumăruldedocumenteintroduseînbazadedate,graduldecunoaştereasoftuluidebibliotecă;consemneazăcunoştinţelebibliotecaruluiîndomeniu(stabileşteeventualenevoideformare).

VII.Activităţiculturaleșidepromovareabibliotecii• serealizeazăplanulorientativdemanifestăriculturale:expoziţii,

prezentări bibliografice, zilele bibliotecii, şezători literare,dramatizări,audieridebasme;undesuntposibilităţi–cicluridemanifestăriîncolaborarecuşcoala;

• seanalizeazăactivităţileculturaleorganizateînacestan(număr,tematică,participare);

• seanalizeazăimplicareabiblioteciiînviaţalocalităţii,parteneriatelecuşcoala,căminulcultural,cubisericaetc.,participarealauneleevenimentedeosebitedinviaţalocalităţii(pentrudetaliiconsultaţi“ServiciipentrucomunitateînbibliotecilepublicedinRomânia”);

• se analizează impactul acțiunilor bibliotecii (feedback de laparticipanți, articole în presă, aprecieri ale diferitelor instituțiicolaboratoareetc.);

• se observă modul în care este reflectată activitatea biblioteciiînmediul virtual (Facebook, site, paginaweb a primăriei, blogetc.)și,dacăestecazul,semenţioneazănecesitateaunuicursdeformare.

Page 41: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

40

GrupulIMPACT

VIII.ProblemeadministrativeSeverificăurmătoareleaspecte:• statutulclădiriiîncarefuncționeazăbiblioteca(proprietar,drepturi

deocupare–chirie,concesiuneetc.);• suprafaţă(conformLegiibibliotecilor),amplasareșiacces(sediu

centralșipunctedelucru/filiale);• compartimentareşiamenajareinterioară;• cheltuieli cu întreținerea spațiului; utilități, dotări (mobilier,

aparatură,tehnologieetc.);• existenţa Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

bibliotecii,aRegulamentuluiIntern,aRegulamentuluiServiciilorpentruPublic,atipizatelordebibliotecă,aştampilelor;

• existența programelor de activitate şi a proiectului de buget,elementedebazăalecomunicăriicuadministrațiapublicălocală;

• organizareaarhiveibibliotecii;• verificareaanualăamijloacelorfixeşiaobiectelordeinventar.

IX.PregătireprofesionalăSeanalizeazăurmătoareleaspecte,învedereaalcătuiriiplanuluianualdeformareprofesionalăcontinuă:• vechimeaînbibliotecă,pregătireaformală;• cursuridespecializareșiperfecționareabsolvite(serviciinoide

bibliotecă,marketing,scrieredeproiecteetc.);• măsura în care a aplicat cunoştinţele dobândite în organizarea

activitățiibiblioteciișiînrelațiacuutilizatoriisaucomunitateaînansamblu;

• cenevoideformareexprimăbibliotecarul;• încemăsurăsestudiazămaterialelemetodice;• graduldecunoaştereaclasificăriizecimale,a legilor referitoare

la gestionarea publicaţiilor, la împrumutul documentelor etc.,precumşinivelulgeneraldeinformarealbibliotecarului;

• serecomandăarticoleledespecialitatecurente.

Page 42: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

41

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

5.1.4.Consemnarea constatărilor în procesul-verbal și depunerea unui exemplar la autoritatea finanțatoare, cu număr de înregistrare

Procesul-verbal se întocmește cu ocazia vizitei în bibliotecă

și cuprinde obligatoriu domeniile și aspectele urmărite, metodefolosite, constatări, precum şi recomandările făcute bibliotecarului/bibliotecarilor.Înceeacepriveșterecomandările,unelesepotfacepelocșiseconsemnează înprocesul-verbaldeconstatare,altelevorfideterminatedupăanalizadatelorșiformulareaconcluziilorevaluăriișivorfimenționateîntr-unraportulterior(vezipuncteleurmătoare,5și6).

Se întocmește în trei exemplare (pentru autoritatea publicăfinanţatoare, biblioteca publică şi compartimentul metodic albiblioteciijudeţene).

5.1.5. Analiza datelor și formularea concluziilor evaluării. Evaluare şi impact. Stabilirea obiectivelor îndrumării și nivelului care urmează a fi atins în etapa următoare

Întocmirearaportuluideanalizăaactivităţiibibliotecilordinjudeţşistabilireaobiectivelorîndrumăriișiniveluluicareurmeazăafiatinsînetapaurmătoareesteoetapădebirou,deprelucrareadatelor,analizășiinterpretarearezultatelor,încarecompetența,expertizașiviziuneabibliotecarului-metodistauunroldecisiv.

Sugestii despre cum se întocmește un proiect de activitățipentrubibliotecapublicășiunproiectdebugetsegăsescînanexeleacestuighid.

Pași:A. – Prelucrarea și analiza datelor/informațiilor și interpretarearezultatelor se face prin calculul indicatorilor statistici, studiereagraficelor de evoluție (comparația cu perioadele anterioare și cunivelulstabilitprinplanificare), stabilireaconcluziilor înurmaunorinformațiiobținuteetc.);

Page 43: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

42

GrupulIMPACT

Înprocesuldeanalizăutilizăm,caniveldecomparație,valorileplanificate ale indicatorilor de performanță. Acestea se stabilescîn funcție de valorilemedii obținute pe țară și pe județ, ținându-secont de condițiile specifice în care activează biblioteca, de nevoileși prioritățile de dezvoltare locală. Indicatorii propuşi trebuie săfiecuprinşi înprogrameledeactivitatealebibliotecilorpeanulcurent.AcesteavorfiaprobatedeconsiliilelocaleîncursulsemestruluiIşitrimiselabibliotecajudeţeanăcoordonatoare.

B–Elementeledeevaluareșiimpacttrebuieintroduseaiciînmomentulprelucrăriiinformațiilorbrute,statisticesaufactologice.

Informația seacă, furnizată de datele statistice, trebuie tradusăîn forme care să atragă atenția finanțatorului asupra impactului şiimportanțeieconomiceșisocialeaserviciilordebibliotecă.Raportuldeevaluareaactivităţiibiblioteciitrebuiesăincludășiinformațiideacesttip.

C – Stabilirea obiectivelor îndrumării pentru perioada următoareși formularea recomandărilor pentru îmbunătățirea/ diversificarea/dezvoltareaserviciilorșiactivitățiibiblioteciievaluate,centralizareaeventualelornevoideformareapărute.Recomandări pentru îmbunătăţirea activităţii bibliotecilor

Adecvareaoraruluibiblioteciilanevoilecomunităţii.Achiziția de documente, în raport cu cererile publicului şi cu

respectareaprevederilorLegiibibliotecilor.Realizareadeparteneriatecuinstituţii/organizaţiilocale/județene

ș.a.Stimulareadonaţiilorpentrubibliotecă.Încurajareavoluntariatuluişiaschimbuluidebunepracticiîntre

biblioteci.Campaniidepromovareabibliotecii.

Page 44: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

43

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

Diversificareaserviciilorşiadaptarealorlanevoilecomunităţii.Preocupareapentruîmbunătăţireaformăriiprofesionalecontinue

prin participarea activă la întâlnirilemetodice periodice, implicareaîninteracţiuneavirtualăcumetodistulşireţeauabibliotecarilorlocali,participarealaalteevenimenteprofesionale,implicareaînactivitateaasociaţieiprofesionale.

5.1.6. Întocmirea raportului de evaluare și transmiterea către biblioteca evaluată și către autoritatea finanțatoare a raportului de evaluare

Rapoartele de evaluare pot servi la fundamentarea hotărârilorconsiliilorlocaleprivindconstituireabugetuluibibliotecii(solicitareșialocaredesumepentruachizițiededocumente,softuridebibliotecă,extindereașireorganizareaspațiului,modernizare,renovare,achizițiedemobilier,instalațiișiechipamente,tehnologie,extindereaactivitățiiprincreareadenoiserviciisaudezvoltareacelorexistente,derulareaunorprogramecufinanțareparțială,finanţareapregătiriiprofesionaleabibliotecariloretc.).

Raportul de evaluare a activităţii bibliotecilor este un produs

al compartimentuluimetodic. Este unul dintre celemai importanteelementealeoferteicompartimentuluimetodic,încazulîncheieriideprotocoaleîntrebibliotecajudețeanășifiecareautoritatefinanțatoare.Acesta are utilitate multiplă și este important să fie înaintat debibliotecajudețeanăautoritățiifinanțatoare.

Utilitatepentrubibliotecajudețeană:• Determină, la data evaluării, nivelul general la care se află

biblioteca sau nivelul de competență în prestarea unor serviciinecesarecomunităţii.

• Oferă managementului bibliotecilor informaţii/sugestii clareasupramodalităţilordeeficientizareaactivităţii.

Page 45: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

44

GrupulIMPACT

• Demonstreazaevoluțiasauregresulîntredouădatesuccesive.• Stă la baza planificării și organizării activitățiimetodice, astfel

încâtsăsepoatăatingeobiectiveledefinitedenevoilecomunității.• Este un instrument care argumentează implicarea și rolul

bibliotecii în dezvoltarea durabilă a comunității sau pune învaloarecapacitateabiblioteciipeacestpalier.

• Stă la baza elaborării unor modele şi repere pentru activitateacurentăabibliotecarilorsauplanificareaunorsesiunideinstruirepediverseteme.

Utilitatepentruautoritateafinanțatoare:• Demonstreazăautoritățilorpublicemodulîncarebiblioteca,prin

varietateaserviciiloroferite,ajutălaîndeplinireaobiectivelordedezvoltarealecomunităţii;

• Raportul de evaluare a activităţii bibliotecii definește nivelul lacare a ajuns instituția în care autoritatea finanțatoare a investitşi va fi utilizat pentru a demonstra eficiența folosirii fonduriloralocatebibliotecii;

• Oferă autorităților publice informații referitoare la intereselecomunității;

• Furnizează date importante care pot fi utilizate în procesulde elaborare a planului strategic de dezvoltare a entitățiiadministrative, în scriereadeproiecte, fundamentarea solicităriisau repartizării de fonduri pentru bibliotecă, în popularizareacomunitățiilocale.

Este important ca această lucrare, având amprenta biblioteciijudețene,săajungălaautoritateafinanțatoare,deoareceastfelsepoatepuneînvaloareroluldecoordonaremetodologică,prevăzutprinlege.Înadresadeînaintarearputeafimenționatăimportanțaacesteia,datfiindfaptulcăestecorelatăcunevoiledeinformațieșitendințelededezvoltarelocală.

Page 46: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

45

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

5.2 Comunicare, relaționare, optimizarea activităților

Ariaderelaționareacompartimentuluimetodicestefoartelargășioactivitatemetodicăeficientăimplică,înmodspecial,ocomunicarepermanentă,pemaimulteniveluri:

• în cadrul bibliotecii judeţene cu managerul și cucompartimenteledespecialitate;

• întrebibliotecajudeţeanăşibiblioteciledinteritoriu;• între reprezentanţii desemnaţi ai bibliotecii judeţene (din

compartimentulmetodic)şiautorităţilejudeţeneşilocale;• între compartimentul metodic al bibliotecii judeţene şi

bibliotecariidinbibliotecilepublicealejudeţului;• întrereprezentanţiaicompartimentuluimetodicşicomunităţi

locale;• cu mediul profesional național, pentru cunoașterea și

implementarea celor mai eficiente și potrivite practici însituațiilecarepotapărea.

Obiectiveleprocesuluidecomunicarevizează:

• stabilirea unei legături permanente de informare întrebibliotecajudeţeanăşireţeauabibliotecilorpublicedinjudeţ;

• menţinereaunuiclimatdecolaborare,consultare,îndrumareşisprijinprivindproblemelebibliotecilorpublice;

• găsirea modalităţilor de soluţionare a posibilelor problemesauconflicte;

• cunoaştereatuturorsituaţiilor legatedebibliotecapublicăşibibliotecar;

• informarea conducerii bibliotecii judeţene, precum şi aautorităţilorjudețene/localedesprestareabibliotecilorpublice.

Page 47: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

46

GrupulIMPACT

Înraportcuautorităţileserecomandă:• constituirea şi actualizarea permanentă a listei cu datele de

contactaleautorităţilorlocale;• participarealadiscuţiiîncadrulşedinţelorconsiliilorlocale;• programareaîntâlnirilorcureprezentanţiaiautorităţilorcare

arputeainfluenţarezolvareasituaţieisemnalate;• comunicare scrisă (poştă, fax, e-mail) pentru informare,

solicitări de informaţii, avize sau propuneri de promovare,transmiterederapoarteșievaluăriş.a.;

• îmbunătățirea relațiilor cu toți primarii, prin deplasări înteritoriu;

• informarea periodică a administrației publice de la niveljudețeandespreproblemelecucareseconfruntăbibliotecilepublicedinteritoriu,atâtdinpunctdevederealpersonalului,câtșialdotărilor;

• comunicarea telefonicăsauelectronică,atuncicând relaţiiledecolaborarepermitsaucândestevorbadespreosituaţiedeurgenţăorispecială.

• cultivareaunorrelaţiidebunăcolaborarecuautorităţilelocale.

Înraportcubibliotecariidinreţea:• constituirea şi actualizarea permanentă a listei cu datele de

contact ale tuturor bibliotecarilor din judeţ şi comunicareaacesteiaîntregiireţele;

• comunicarea directă, în cadrul întâlnirilor organizate labiblioteca judeţeană, pe centre metodice sau la vizitele înteritoriu;

• comunicarea electronică, prin crearea unui grup de discuţiisau,cândsuntsituaţiispeciale,prine-mailadresatdoarcelorimplicaţi,interesaţidesubiectsaudeinformaţiatrimisă;

Page 48: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

47

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

• folosireamediapentruorganizareabibliotecilorpubliceîntr-orețeainformațională,promovareaactivitățilordinbibliotecilepublicedinjudețfolosindmediulonline(blog,site,paginădeFacebooketc.);

• forma scrisă prin poșta clasică sau electronică, atunci cândsuntsolicitateinformaţiistatistice,raportăriş.a.;

• telefonic,oridecâteorisituaţiaocere;• redirecţionarea donațiilor care prisosesc unei biblioteci

publicecătrealtebibliotecidinreţea.Înraportcubibliotecariidinbibliotecajudețeană:• metodistul are rol de „interfaţă” între specialiştii bibliotecii

judeţenedincadruldiferitelorcompartimenteşibibliotecariidelabibliotecilepublicedinreţea;

• colaborarea cu specialiști din biblioteca judeţeană pentrustabilirea direcțiilor de acțiune și a tipurilor de servicii oferitedebibliotecilepublice,înfuncțiedecaracteristicilepropriiunortipuridecomunități.

Înraportcumembriicomunităţii:• prinpunerealadispoziţieainformaţiilorpentrumass-mediadespre

importanţabiblioteciipubliceîncomunitate,desprefacilităţileşioportunităţileoferitepubliculuidebiblioteci;

• susţinerea participării bibliotecarilor la evenimente de interespentrucomunitate.

Cumediulprofesionalnațional:• colaborareacuceilalţimetodiştidinbibliotecile judeţenepentru

cunoaștereașidiseminarearapidăabunelorpracticiînrețeleledebibliotecipublicemici;

Page 49: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

48

GrupulIMPACT

• dezvoltareaderelaţiicuBibliotecaNaţionalăaRomâniei;• participareaconstantăaangajațilorcompartimentuluimetodicla

evenimenteprofesionale.

Comunicarea defectuoasă poate produce disfuncţionalităţi înactivitatea curentă a bibliotecii, cum ar fi: întârzierea unor deciziimanageriale, lipsa de coordonare între diverse compartimente,transmiterea unei informații incomplete sau eronate, organizareaunoractivităţisauserviciicarenusuntînacordcunevoilerealealecomunităţii, utilizarea ineficientă a resurselor, nesincronizarea cudiverşiparteneri.

Pentruadezvoltaocomunicareeficientă,compartimentulmetodic

vasolicitabibliotecarilor,cuoriceocazie,informaţiidespreactivitateabibliotecii,desprecolaborareaacesteiacufactoriidecidenţi,precumşisemnalareaoricărorproblememenitesă împiedicesausă întârzieeventualeproiecte.

Page 50: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

49

Elemente de advocacy

Un concept nou în viaţa bibliotecilor, acela de advocacy, şi-adovedit importanţa în încercările de a influenţa politicile publice.Activitatea metodică presupune o importantă componentă derelaţionarecuautorităţilepublicelocaleînacestsens.

Prezentată ca şi concept în Conferinţa Anuală a ANBPR dinoctombrie 2010 de la Braşov, continuată prin oportunităţile oferitede programul Biblionet, activitatea de advocacy are în prezent ocomponentă de formare profesională în cadrul cursurilor oferite deCentrul de Formare şiDezvoltare Profesională alANBPR– cursulde advocacy şi politici publice. Atelierele de lucru „Comunicare,coalizare si advocacy” organizate de IREX în cadrul programuluiBiblionetauadus,deasemeni,informațiidespreacestconcept.

Oseriederesursepentruceicedorescsăaflemaimultdespreadvocacyseaflălaadresele:

http://www.biblionet.ro/show/index/k/328http: / /ghid-pentru-bibl iotecari .arc-software.ro/doku.

php?id=advocacy-si-comunicare-in-biblioteci-publicehttp://www.ala.org/pla/advocacyRelevantă pentru activitatea bibliotecilor publice este definiţia

Fundaţiei„Bill&MelindaGates”:

ADVOCACY = Acţiunile întreprinse de persoane sauorganizaţiipentruainfluenţadeciziileadministrativeluatelanivellocal,regional,naţionalşiinternaţionalcuscopuldeaajutalacreareauneischimbăridoritedepoliticipubliceorifinanţareînsprijinulbibliotecilorpublice.

Scopul unei acţiuni de advocacy este de a influenţa politicile

publice nu totdeauna favorabile culturii și bibliotecilor şi de adeterminaschimbărilenecesare.Easeadreseazăautorităţilorpublice(localesaucentrale),precumșiunorliderilocali.

Page 51: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

50

GrupulIMPACT

Indiferent dacă o acţiune de advocacy este desfăşurată debibliotecarul metodist sau acesta doreşte să instruiască/ghidezebibliotecarul public local, activitatea de advocacy trebuie să fieplanificată, implementată, monitorizată şi evaluată. Un proces deadvocacytrebuiesăfierezultatulparcurgeriiunorpaşisuccesivi,clari,intercondiţionaţi.

Se descriu următoarele etape necesare a fi parcurse pentrurealizareaunuiproceseficientdeadvocacy:

1.Definirea problemei.Procesuldeadvocacyîncepecuotemăsauoproblemăpe care trebuie săo sprijinim în scopulpromovăriiunei schimbări de politici. Problema trebuie să fie în conexiune cumisiuneageneralăabibliotecii,săfieclarășiîmpărtășitădemembriiacesteia.Eatrebuiesăaibăosoluțieînpoliticilepubliceșiformeazăfundațiastrategieideadvocacy.

2.Stabilirea scopului și a obiectivelor.Scopulesteoafirmațiegeneralăasupraaceeacebibliotecasperăsărealizezepetermenlung(treipânălacinciani).

Obiectiveledescriurealizăripetermenscurt,specifice,măsurabile,carecontribuielaatingereascopuluiînunitateadetimpstabilită.

3.Identificarea publicului-țintă.Publicul-țintăprimarincludecreatorii de politici, care au autoritatea necesară de a produceschimbareaurmărităapoliticilor,sauinstituțiilecareauautoritateadeaîndepliniobiectivuldeadvocacy.

Publicul secundar include persoane care au acces la publicul-țintă primar (alți politicieni, prieteni, cunoștințe,mass-media, liderireligioșietc.)șiarputeasă-linfluențeze.Maipotfiincluseinstituțiicareîipotinfluențapeceicuautoritate.

Este recomandat să fie identificaţi indivizi în publicul-ţintă,funcţiiledeţinutedeaceştia,putereapecareopotexercita.Pebazaacestor informaţii, seva realizao aşa-zisă„hartă a puterii” cevaprezentacaredintreaceştiindivizisprijină,seopunsausuntneutridinpunctdevederealproblemeiîncauză.

Page 52: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

51

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

4. Ralierea (constituirea) sprijinului. Atingerea scopuluiîntr-oactivitatedeadvocacynecesităconstituireaunuigrupdesprijinimportantatâtprindimensiune,câtșiprinvaloare.Obazădesprijinmaimaresporeșteșanseledesucces.Identificareaposibililorcolaboratoritrebuiesăducălarealizareauneistructuri,formatădinactoridiverși,cuogamălargădeatuuri–ONG-uri,asociațiiprofesionale,coaliții,grupuricivice,organizațiidefemei,instituțiicolaboratoareetc.–,carevor sprijini și ajuta la atingerea obiectivului. Crearea unei baze desprijincâtmailargitrebuiesăfieopreocuparepermanentă.

5. Elaborarea mesajului. Mesajele în advocacy sunt clare,conciseșiadaptatefiecăreicategoriispecificedinpublicul-țintă,suntmeniteadeterminareceptorulsăînțeleagășisăsprijineacțiuneadeadvocacy.Transmitereamesajuluisefaceprindiversecăișitrebuiesăținăcontlapregătirealordeurmătoarele:

• Cuiiseadreseazărespectivulmesaj?• Ceacțiunedorițisăîntreprindăreceptorul?• Ceseurmăreșteaserealizacuajutorulmesajului?

6.Mijloacele de comunicare.Caleadetransmitereamesajuluideadvocacyecondiționatădepublicul-țintă,cost,timpșialțidiverșifactori.Alegereaunuimijlocdecomunicareadecvatdiferăînfuncțiedepubliculgeneral,profiluldecidenților,obținereadesprijinînrândulorganizațiilordinariideactivitateapropiate,informareamass-media.

Se recomandă: distribuirea de mape, comunicate de presă,buletine informative, organizarea de dezbateri publice, conferințepentrufactoriidedecizie.

7.Strângerea de fonduri.Resurselesuficienteextindposibilitățileactivităților de advocacy. Ele sunt necesare pentru producerea şitransmiterea materialelor, suportarea costurilor de călătorie pentruîntâlnirilecufactoriidedecizie,cheltuielidecomunicareșipublicitate,acoperirea cheltuielilor pentru organizarea evenimentelor. Strategiadestrângeredefonduricuprindeoetapăobligatoriedeidentificareaposibililordonatori.

Page 53: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

52

GrupulIMPACT

8.Planul de implementare.Pentrubunadesfășurareacampaniei,trebuiealcătuitunplanîncaresăfiedetaliateactivități,resurse,cadrulde timp, responsabilități. Detalierea activităților trebuie să prezintedesfășurareaactivitățilordinpunctdevederelogicșicronologic.

Activităţi desfăşurate pe toată durata procesului de advocacy

1. Colectarea datelor. Colectarea şi analiza datelor sprijinăetapeleprocesuluideadvocacy.Trebuiecolectatedatepentruobunăidentificare şi delimitare a problemei, pentru stabilirea obiectivelor,atragereasprijinului,stabilireaunortehniciadecvatedecomunicare,pentruinfluenţareadecidenţilor.Datelecolectatesuntdeordincalitativşicantitativ.

2.Monitorizare şi evaluare. Înurmaprocesuluideevaluareaactivităților derulate se vor cunoaşte progresul şi rezultatele. Se vaputeaobservadacăse induceoschimbare înpolitici,programesaufinanţarecarezultatalactivităţilorefectuate.Sevaputeastabilicumşices-aschimbat.

În activitatea metodică, o importantă componentă esteinteracţiunea cu autorităţile publice locale: primari, consilii locale,secretari ai unității administrative, funcţionari din prefectură etc.Afirmaţia:„chiardacăautorităţilepublicesuntfaniaibibliotecilor,alocareadecătreaceştiaaunorfondurisuficientenuestetotdeaunao prioritate pentru ei” aduce în atenție întrebarea: “Cum aflăm ceesteimportantpentruacesteautorităţişicumputemsăleatragemdepartea noastră?”.Modul în care sensibilizăm factorii de decizie sărecunoascăvaloareașibeneficiilebiblioteciidepindedemodulîncarele suntprezentateacesteaprinmaterialelepromoționale șimesajelepersonalizate. Cunoașterea nevoilor grupurilor din comunitateînlesneşte transmiterea unor informații adecvate fiecărei categorii.Estecunoscut faptulcăautoritățileapreciazădatelecantitative,cele

Page 54: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

53

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

calitative,cuimpactemoționalasuprainterlocuitorilor,fiindpotrivitelacelelaltecategorii.Subliniereamoduluiîncarebibliotecileschimbăviața membrilor comunităților și faptul că au rol de furnizor deinformațiipentru întreagacomunitateva sporipercepțiapozitivă.Eimportantcumsetransmitacesterealităţi.

Advocacy este un proces continuu în beneficiul bibliotecilornoastre... în interiorul zidurilor și în afara lor!Deci, cu orice prilejtrebuie să avem pregătit celebrul „mesaj de un minut” pentru a fifolosit în ocazii neaşteptate, potrivit unei game câtmai diverse dereceptori. Se consideră că, pentru a avea efect, acest tip de mesajtrebuiesăconţină:

• oafirmaţie;• odovadă;• unexemplu;• oacţiunesolicitată.

Identificareapersoanelorșiaorganizațiilorcareartrebuiincluseprintrepartenerișicreareaunorrelațiidecolaborarefuncționalepotfi facilitate de identificarea intereselor comune. Parteneri activi saupotențiali trebuie căutați în diverse categorii: persoane influente,grupuridincomunitate,școli,autoritățipubliceș.a.

Menținerea relațiilor este o activitate importantă, cu caracterpermanent,cepoatefifăcutăastfel:

• transmitere de mulțumiri după fiecare acțiunecomună;

• transmiterededatedesprerealizărileșiproiectelebibliotecii;

• expedieredeinvitațiilaevenimentele,proiecteleșiprogramelebibliotecii;

• oferta de a găzdui evenimentele lor în spațiulbibliotecii;

• transmitere/expediere de felicitări cu ocaziamomentelorfestive.

Page 55: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

54

Analiza impactului activității bibliotecii publice asupra comunității

Cum reușim să atragem atenția comunității asupra importanțeiexistenței bibliotecii publice? Cum putem fi mai eficienți în a ex-plicaadministrațieipublicecăbibliotecaestemultmaimultdecâtoinstituțieculturală?

Bibliotecapublicăorganizeazănumeroaseactivitățișifurnizea-ză servicii prin care vine în întâmpinareamultitudinii de nevoi alecetățenilor:

● informaţii referitoare la locuridemuncă, redactareaCV-ului,asistențăpentrutrimitereaCV-uluispreposibilian-gajatori;

● informații utile pentru alegerea unui liceu, a uneifacultăți, despre oportunități pentru burse sau împrumuturipentrufinanțareastudiilor;

● instruire/trainingînutilizareacalculatorului,a inter-netuluișiaaltorsursedeinformații;

● informații referitoare la clinici specializate din țarăsaudinstrăinătate;

● informațiilegislative;● informații financiare (utilizarea contului bancar,

obținereaunuicard,obținereaunuiîmprumut,planificareafi-nanciarăpersonală);

● completarea cererilor pentru subvenții APIA, alteinformațiiutilepentruagricultori;

● informațiipentruîntreprinzători,dezvoltareaafaceri-lor,management;

● omarevarietatedeinstruiri,sesiunideinformare,se-minariipediversesubiecte;

Page 56: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

55

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

● facilități pentru comunicare eficientă și gratuită curude și prieteni (e-mail, chat, convorbiri folosind programespecializate:Skype,GoogleTalketc.).

Sunt acestea importante pentru administrația publică ce finanțează bibliotecile publice și pentru comunitate?

Da, sunt extrem de importante, deoarece toate aceste servicii/activități reprezintă pași spre atingerea obiectivelor de dezvoltare ale comunității. Fiecare consiliu judeţean sau consiliu local are înstrategiadedezvoltareprioritățilegatede:

● Îmbunătățirea educației/accesului la educație și cul-tură;

● Sprijinpentrufermieri/agricultori;● Dezvoltareasectoruluiprivat;● Îmbunătățireaaccesuluilaserviciidesănătate;● Îmbunătățireacalitățiivieții.

Pentruareușisădemonstrămcăbibliotecapublicăafostefici-entăînatingereaobiectivelordedezvoltarealecomunitățiitrebuiesăîncercămsădistingemlegăturiledintrerezultateleactivitățilorbibli-oteciișistrategiadedezvoltare.

ATENȚIE!legăturiledintrerezultatele activitățilorbiblioteciișistrategiadedezvoltare,nudoarlegăturiledintreactivitățilebibliote-ciișistrategiadedezvoltare.Extremdedes,multălumediscutădespreactivități,uitândsămenționezeoricefelderezultatconcret,observa-bil.Interlocutoriicarenusuntfamiliarizaţicusubiectulsaucaresuntscepticifațădeacestanuvorfiextremdeconvinși,dacălemenționămDOARactivitățișinuincludemrezultatefaptice/cifrerelevante,caredemonstreazăcăactivitateaafostnecesarășiafostimplementatăcusucces!

Page 57: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

56

GrupulIMPACT

Comunicarea unei activități și a impactului activității asupra beneficiarilor

1. Prezentare centrată pe activități:AmorganizatuncursdeMicrosoftExcelpentruangajațiinoștri,amavut50departicipanți,5zilelucrătoareacâte7ore.Afostunrealsucces!

2. Prezentare centrată pe rezultate: AmorganizatuncursdeMicrosoftExcelpentruangajațiinoștri,amavut50departicipanți,5zilelucrătoareacâte7ore.Afost nevoiedeacestcursdinmaimultmotive:

a. Număruldegreșeliînintroducereadatelorera semnificativ, astfel încât pentru datele importantetrebuiasăexisteunangajatcuexperiențăcareinvesteacam80%din timppentruverificareadatelorcelorlalți50deangajați.Aceastaînsemnacă,aproximativ10lunidintr-unan,plăteamunangajatexperimentatdoarpen-truverificareadatelor!

b. O bună parte dintre angajați nu eraufamiliarizațicuMicrosoftExcelșiextremdedestrebu-iauclarificatemultedetalii.Nuamfăcutocuantificareatimpuluialocatacestordiscuții,dar,probabil,estecu-prinsîntre5și7%dintimpuldelucru.

Afostunrealsucces!Ladouăsăptămânidupăfinalizareacursului,timpulalocatcorectăriidatelor introduse înformularelenoastreascăzutcu75%,iartimpulconsumatcuexplicațiilenecesareutiliză-riiformatelornoastreafostredusaproapedezero.

Page 58: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

57

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

Pecaredintreceledouăabordărilepreferați?Primadoardescrieoactivitate,nuestedelocevidentdacăactivitateaafostefectuatăcusucces,nicimăcarnuesteclardacăeoactivitatenecesară!Adouaabordarerăspundecusucceslamaimulteîntrebărinecesarepentruaînțelegeactivitateașiimpactulacesteiaasupracursanţilor.Amsubli-niatacele informațiicareajutăla înțelegereanecesităţiiactivitățiișiînțelegereaimpactuluiacesteiaasuprabeneficiarilor.

În funcțiede factorii/persoanelecărora trebuie să leprezentăminformația,decidemcâtdelungsaudedetaliattrebuiesăfiemesajul.Dacăneadresămcuivacareesteînvârfulierarhieiorganizației,pro-babilcănu-ivomprezentatoatăinformația,cidoardatelecaresăajuteaceapersoanăsă înțeleagă impactulactivitățiiasupracompetenţelorsale.Posibilcaaceapersoanăsănuaibămulttimpladispozițiesausănuînțeleagătoatedetaliiletehnice.Putemoferidetaliiletehnicelacerereaceluiinteresat.

Însituațiaîncareneadresămuneipersoanedesprecareștimcăare toate abilitățile tehnice necesare și care este interesată de toatedetaliile,putemdecidesăleincludemînmesajulnostru.Probabilfie-caredintrenoiafostînsituațiaîncaresătrebuiascăsăfieconcisșiafostnevoitsădecidăceestecuadevăratimportantsătransmitășicepoatefitrecutcuvedereasaupoatefiprezentatdoardacăvaficazul.Formulărileconcise,peînțelesulaudienței,redactateadecvat,neoferășansadeatransmiteinformațiaîntr-untimpscurt.

ÎncadrulprogramuluiBiblionet,amaplicatacestmodelîncazulscrisorilortrimiseanualconsilierilorjudețeni.Ideiledebazădelacareampornitaufosturmătoarele:

1. Doream să atragem atenția consilierilor județeniasupra faptului că bibliotecile publice, prin diversitatea derezultate obținute, ajută atât consiliile locale, cât și pe celejudețenelarezolvareaunorproblemesocialeșieconomice.

2. Din discuțiile cu numeroși bibliotecari, a reieșit căstatistica tradițională de bibliotecă (număr abonați, frecvențavizitelor, numărul publicațiilor împrumutate, numărul

Page 59: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

58

GrupulIMPACT

evenimentelor organizate etc.) au un impact limitat asupraautorităţilor;existășisituațiiîncarealeșiilocaliauuninteresmarginalpentruacesteinformații.

3. Era clar cămajoritatea aleșilor vor fi sensibili la oinformațiesimplășiextremdeușordeînțeles:valoareadonațieiBiblionet(valoareaechipamentelorIT,aprogramelorinstalate,valoareatraininguluiorganizatș.a.).Erafoartesimplusăpre-zentămtotulcapeosumăcaresăreflectevaloareadonațieipen-trufiecarejudeț.

4. Adevenitevidentrelativrapidcămulțireprezentanţilocaliaiautorităţilorpublicedevinatențicândaudcăbibliote-cileîiajutăpecetățenisă-șigăseascăunlocdemuncă,îiajutăla găsirea informațiilor necesare rezolvării unor probleme desănătate, îi ajutăpeagricultori săobținămaiușor subvențiileAPIA.Eraclarcăacesttipdeabordarepoateaveasuccesșiestebinesăfieutilizat.

Exemplu

23ianuarie2013ConsiliulJudețeanSălajDomnuluipreşedinteTiberiuMarc

StimatedomnulepreşedinteTiberiuMarc,

Dorim să vă mulțumim pentru sprijinul constant și gen-eros acordat Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj în vedereaimplementării programuluiBiblionet în județul dumneavoastră. Încadrulacestuiprogram,aufostdotatecuechipamenteIT61debi-bliotecipublicelocaleșiaufostinstruiți71debibliotecari,rezultândastfeloinvestițiede1.529.333leilaniveluljudețului.

Totodată, ne exprimăm aprecierea pentru efortul susținut șimanieraîncaredirectorulBiblioteciiJudețene,doamnaFloricaPop,

Page 60: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

59

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

împreunăcuîntreagaechipăadomnieisale,seimplicăînimplemen-tarea programului Biblionet, prin intermediul căruia un număr totmaimaredebibliotecipublicedinjudețprimescsprijinșidonațiideechipamente IT.Credemcu tărie căbibliotecilepublice reprezintăpiloni-cheie,oferindcetățenilorșansadea-șiîndepliniobiectiveper-sonale, profesionale și de grup, cu efecte pozitive pentru întreagacomunitate.

Odatăcuintroducereaserviciilordeaccespublicgratuitlain-ternetfurnizatedebibliotecariiinstruițiîncadrulBiblionet,cetățeniidincomunitățileincluseînprogramreușescsă-șirezolveproblememedicale, să-și găsească un loc demuncă, să comunicemai ușorcu rudele din străinătate sau să găsească informații din domeniuleducațieișiallegislației.

Totodată, cetățenii pot beneficia de parteneriatul dintre pro-gramulBiblionetșiAgențiapentruPlățișiIntervențiiînAgricultură(APIA).Încadrulacestuiparteneriat,înanul2012,peste41.500defermieriaucompletatînbibliotecilepublicecereripentrusubvențiileagricoleacordatedeAPIA,valoareatotalăasubvențiilorfiindde63milioanedeeuro.Datorităimplicăriibibliotecilor,fermieriiauecon-omisit375.000euro,carearfifostcheltuițicutransportullacentreleAPIA.În2012,BiblionetîmpreunăcuAPIAauorganizatsesiunideinstruireșiinformarepentrubibliotecari,lacareauparticipat1.200depersoane.

Prinimplicareaactivăadirectoruluibiblioteciijudeţene,coor-donatordeprogram,aufostatraseînjudeţuldumneavoastrăsubvențiiagricole de aproximativ 8,07milioane euro, pentru fermierii careau fost asistaţi de bibliotecile publice în completarea cererilor desubvenţii.

Datorită muncii bibliotecarilor și succeselor programuluiBiblionet, domnul Paul-Andre Baran, directorul programului, afost desemnatdeComisiaEuropeană șiMinisterulComunicațiilor„CampiondigitalalRomâniei”.SperămcăînacestfelșicueforturileBiblionet,înurmătorulcicludefinanțarealUniuniiEuropene,2014-2020,bibliotecilepublice,împreunăcuadministrațiapublică,săaibăacceslamaimulteoportunitățidefinanțare.

Page 61: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

60

GrupulIMPACT

Aceasta este scrisoarea trimisă în ianuarie 2013 consilierilorjudeţenidinSălaj,județulcareaavutcelmaimarenumărdefermi-eri asistați pentru completarea în bibliotecile publice a cererilor desubvențiiAPIA.Amevidențiatcifrelecarereprezintăsumerelevantepentruautoritățilelocale.

Un alt exemplu este anexa la scrisorile trimise consilierilorjudețeni,undesuntdaterelevantereferitoarelaintereseleșirealizărileutilizatorilorbibliotecilorpublicedin județ.Aicigăsimdateconclu-dente,carearatăcăactivitățileau fostde succes:procentulelevilorcaredeclarăcăauobținutrezultatemaibunelașcoală,procentuluti-lizatorilorcaredeclarăcăaugăsitinformațiilenecesare,declarațiialeunorutilizatoricareşi-aurezolvatoproblemăpersonală.

ÎncalitatedereprezentantalConsiliuluiJudețean,văadresămrugăminteadeaoferiîncontinuareBiblioteciiJudețeneșiautoritățiloradministrațieipublicedinlocalitățileincluseînprogramulBiblionetsprijinulatâtdenecesarîndezvoltareacontinuășiînbunecondițiianoilorserviciioferitecetățenilordebibliotecapublică.Deaseme-nea,văsolicitămajutorulînvedereaconvingeriiautorităţilorpublicedincomunitățile locale fărăbibliotecipublicesaudincelecarenuîndeplinesccondițiileminimedeaccedereînprogramsă-șiconcent-rezeeforturilepentruînființareasaureînființareadebibliotecipentrucomunitatea locală și să asigure funcționarea optimă a bibliotecii,fapt ce ar permite localității în cauză să beneficiezede programulBiblionet. Sperămcăînacestmodvomreușicaîmpreunăsăreformămsistemul bibliotecilor publice din România și să creăm serviciilemoderneatâtdenecesarecetățenilordinRomânia.

Cudeosebităconsiderație, Paul-Andre Baran, Dragoș Adrian Neagu,DirectorprogramBiblionet Preşedinte,AsociaţiaNaţionalăaBibliotecarilorşiBibliotecilor

Page 62: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

61

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

Page 63: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

62

GrupulIMPACT

Page 64: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

63

Ghidulactivităţilordeîndrumaremetodicăînbibliotecilepublice

Rezumat: sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundematuncicânddorimsădemonstrămimpactuluneiactivitățiasupraunuipublic-țintă:

1. Careesterezultatulcarearatăcăaceaactivitateafostimplementatăcusuccessaufărăsucces?

2. Lacetipdeinformațiiestesensibil/permeabilinter-locutorul?

3. Estenevoiesăredactămunmesajcâtsepoatedeclarși scurt sau este bine să adăugăm câtmaimulte detalii re-levante?Areinterlocutorulsuficienttimppentruaînțelegeoexplicațielungă?Areinterlocutorulsuficientecunoștințeteh-nicepentruaînțelegeoexplicațiedetaliată?

Concluzii şi recomandări

Activitateametodicăestefoarteimportantăşitrebuietratatăcuseriozitatedefiecarebibliotecăjudeţeană,fiindnecesară(obligatorie)alocareauneipărţiabugetului,învedereadesfăşurăriiînbunecondiţiiaacesteiactivităţi.

Bibliotecilejudeţenetrebuiesăînfiinţeze(acoloundenuexistă)uncompartimentmetodicpentruaputeasăîşiîndeplineascăfuncţiade coordonare a bibliotecilor publice din judeţ, în conformitate cuatribuţiilestipulateînLegeabibliotecilor.

DocumentelesuportpentruactivitateabibliotecilorpublicepotfidescărcatedepeblogulGrupuluiImpact,laadresahttp://impactgrup.blogspot.ro/.

Calitateaserviciilorasiguratedebibliotecapublicădepindedeexperienţabibliotecarilor.Schimbareacontinuăanevoilorsocietăţii,tehnologiile în continuă evoluţie şi dezvoltarea cunoştinţelor

Page 65: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

64

GrupulIMPACT

profesionaleimpuncabibliotecariisăîşidezvoltepermanentorizontulde cunoaştere şi să îşi îmbunătăţească deprinderile prin învăţarecontinuă.

Înurmafiecăreiviziteîntr-obibliotecăşiafiecăreiinteracţiunicubibliotecarii,rezultanevoideformareprofesionalăaacestora.Acesteasunt consemnate, centralizate, analizate şi stau la bazaprogrameloranualesaumultianualedeformareprofesionalăcontinuă.

Cursurile şi sesiunile de formare profesională continuă abibliotecarilor publici din judeţ trebuie cuprinse în strategia dedezvoltareabiblioteciijudeţene,înplanurilemultianualeşianualeşisuntorganizate,deasemenea,oridecâteorise impuneaceastasaucândsuntaccesateprogramedeformareprofesională.

Compartimentulmetodicvatransmitemanagementuluisituațiareală din bibliotecile publice ale județului, realizările și nevoileacestora, spre a fi cuprinse atât în raportul anual de activitate abiblioteciijudețene,câtșiînproiectuldemanagementșiînstrategiadedezvoltarearețeleidebibliotecipublicedinjudeț.

Evaluarea anuală a managementului unei biblioteci județeneserealizeazăsauartrebuisăserealizezeținândseamădeexistența,funcționarea și dezvoltarea tuturor bibliotecilor publice din județ,numărulbibliotecilorpublicefuncționalefiind,înmodideal,egalcualadministrațiilorlocale,saudepășindacestnumăratuncicândexistăfiliale(alebiblioteciijudețene,municipale,orășenești,comunale).

Membri ai Grupului Impact ar înțelege că a fost util acestghiddacăar reușisă transmită tuturorfactorilorresponsabilipentruactivitateadecoordonaremetodicădincadrulbibliotecilor județenecă este absolut necesar să se acționeze unitar, numai în acestmodbibliotecilepublicereușindsădevină,cuadevărat,oforțăcaresăfierecunoscută,apreciatășisprijinitălatoatenivelurile.

Page 66: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

65

Anexa 1

FIŞA POSTULUI NR.________________

Denumireainstituţiei: Compartiment:- COMPARTIMENTUL METODICDenumireapostului:BIBLIOTECAR- MetodistTitularulpostului: Gradulprofesionalalocupantuluipostului:Nivelulpostului:de execuţiePunctajulpostului: a)minim= b)maxim= c)mediu=

1. DENUMIREA POSTULUI BIBLIOTECAR–Metodist:

2. RELAŢIILE POSTULUI (în interiorul instituţiei, precum şi înjudeţ) Cupersonaluldincompartimentşicutoatecelelalteserviciidinbibliotecă,înraportcucerinţeleactivităţilor;cubibliotecariidinbibliotecilepublicedinjudeţ,cuautorităţilepublice

3. COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE POSTULUI

3.1. Competenţe specifice fundamentale: cultura cărţii, adocumentuluişiainformaţiei,culturabibliotecilorşiadocumentării

3.2. Competenţe specifice complementare care cuprindcunoştinţe de biblioteconomie, organizarea informaţiei, cercetareainformaţiei, identificarea sa, tehnici de planificare şi de gestiune aproiectelorculturale 3.3. Competenţe generale fundamentale: cunoştinţe privindviaţaculturală,piaţaeditorială,bazadedateajudeţului 3.4.Competenţegeneralecomplementare:auto-formare,co-municare,limbistrăine,planificareaunuiproiect,tehnicideanimaţie,

Page 67: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

66

Anexe

tehnicideredactare,tehnicidecomunicareinstituţională,cunoaştereapieţeieditorialeşiculturale3.5.Competenţespecialedecomunicareşiadvocacy

4. SARCINILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUIAtribuţiispecifice:

urmăreşteşiverificăfuncţionalitateaşimodernizareareţeleidebibliotecipublicedinjudeţ;

caută, asimilează, reflectă şi diseminează informaţiile dindomeniulbiblioteconomicînjudeţ;

oferă programe/activităţi de formare continuă la nivel dejudeţşicontacteazăperiodicinstituţiilecareoferteazăase-meneaprogramelaniveljudeţeansaunaţional;

propuneşiaplicăinstrumentedediagnozăanecesaruluideformarepentruapropuneechipeimanagerialeşibiblioteca-rilordinbibliotecilepublice,programe/activităţidedezvol-tareprofesionalăînconcordanţăcuconcluziilestudiilordediagnozărealizate;

elaboreazăplanulanualdedezvoltareşiactivitatealbiblio-tecilorpublicedinjudeţ,înconexiunecuplanulmanagerialla nivelulBibliotecii Judeţene şi proiectul de dezvoltareinstituţională,precumşicupriorităţileidentificateînStra-tegialanivelnaţional;

propunemodalităţideorganizareaactivităţilordeformarecontinuălaniveluljudeţului;

stimulează şi monitorizează activităţile planificate, inte-grându-le Calendarului activităţilor de formare continuă,specificfiecăreibibliotecipublice;

consiliazăcolegiibibliotecariînformulareaopţiunilordefor-mareşiînparcurgereaetapelordedezvoltareprofesională;

propune modalităţi de valorificare în beneficiul tuturorcolegilorşialprestigiuluibiblioteciipublice,aexemplelordepracticăprofesionalăpozitivă;

propune echipei manageriale judeţene şi bibliotecarilorstimularea (inclusivmaterială) a celor care iniţiază, orga-nizează şi susţin activităţi de formare continuă, precumşiacelorcareprinpropriaperfecţionaresporesccalitateaserviciiloroferitepubliculuilarg;

Page 68: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

67

Anexe

comunicăpermanentcubibliotecariipentruaoferiinforma-ţii,sprijin,consiliere,consultanţă;

verificărealizareaabonamentelorlaperiodicedespecialita-te;activităţideîndrumareşievaluareprofesionalăabibli-otecarilordinbibliotecilepublicealejudeţului;

organizează întâlnirile trimestriale zonale şi întâlnirileanualedeanalizăaactivităţiibibliotecilorpublicedinjudeţ;

organizeazăcentrelemetodice(întâlniriprofesionale);coordoneazăelaborareasituaţieistatisticeanuale.Comunicăpermanentcuadministraţiilepublicelocaleînsco-

pulmodernizăriibibliotecilorprin:• funcţionalitateaoptimăaspaţiilorbibliotecilorpublice;• achiziţiiregulatededocumentespecifice;• dotarea bibliotecilor cu echipamente electronice perfor-

mante;• conectareabibliotecilorlareţeauadeInternetşiplataabo-

namentului.elaborează tematica şi bibliografianecesară la con-

cursurile organizate în scopul angajării de personalpentru bibliotecile publice din judeţ şi participă ladesfăşurareaacestorconcursuri;

centralizeazăindiciişi indicatoriideperformanţălaniveljudeţean;

organizează, împreună cu bibliotecile publice dinreţea,evenimenteculturaledeamploare;

publică materiale informativedespresituaţiabibli-otecilorpublicedinjudeţînrevistaproprie,precumşiînaltepublicaţiidespecialitate;Intermediază schimburi de experienţă cu bibliotecipublicedinaltejudeţe;

organizează,periodic,cursurideformareprofesiona-lălaCentruldeFormarealBiblioteciiJudeţene;

acordă consultanţă în utilizarea programului debibliotecă;

organizeazăşidistribuiecătrebibliotecilepublicedinjudeţdocumenteşipublicaţiiprovenitedindonaţii;

distribuiecătrebibliotecilepublicedinreţeamateri-ale informative, din diverse domenii, sub formădeafişe,pliante,C.D.ş.a.;

Page 69: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

68

Anexe

propunemanagementului Bibliotecii Judeţene, pre-cumşiautorităţilorlocaleactivităţilemetodico-ştiin-ţifice semestriale şi anuale ce sevorderula în anulurmătorîncadrulbibliotecilorpublicedinjudeţ;

sprijinăşiîndrumăbibliotecariidinjudeţînstabilireaplanuluidebugetpentruanulurmător;

facepropuneripentrupromovareaîntrepteşigradeprofesionaleabibliotecarilorcumeritedeosebite.

Atribuţiicomune:răspundedecalitatealucrărilorşiserviciilorefectuatepentru proiectele pe care le conduce, va fi responsabil direct

pentru îndeplinirea indicatorilorde realizareabugetelor,pentruutilizarea resurselor de timp, umane, financiare şimateriale aleproiectului

furnizează şi pune la dispoziţia altor compartimente informaţiidecaredispune,înscopulsprijiniriiactivităţilordeansamblualeinstituţiei

alteactivităţi,corespunzătorcompetenţelorprofesionale,lasolici-tareaşefilorierarhici

realizeazălucrărişistudiidespecialitateînfuncţiedespecificulpostului

vamenţineoatitudineechilibratăşivaluaînconsiderareideileşiopiniilealtora

varespectacompetenţaprofesionalăacolegilorşivamunciîm-preunăcueipentruasusţineşipromovaobiectiveleşiprogramelecompartimentuluişialeinstituţiei

vaservicuresponsabilitateintereseleinstituţieiîn exercitarea atribuţiilor va aborda un comportament care să

exerciteoinfluenţăpozitivăasupracolaboratorilorvarespectatermenelestabilitepentrusoluţionareaatribuţiilorce-i

revinrespectăprevederileRegulamentuluideOrdineInterioarărespectăprogramuldelucrurespectăCoduldeconduităsarciniledeserviciunusuntlimitative,sevorcompletaoridecâte

oriestenevoie,pentrubunulmersalactivităţii;îndeplineşteşialtesarcinidatedecătremanagementulinstituţiei.

Page 70: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

69

Anexe

5. SPECIFICAŢIILE POSTULUI 5.1. STUDII

studiisuperioaredelungăduratăpregătireşiatestareîndomeniulbiblioteconomieiformaresuplimentarăspecificădomeniuluideactivitatealpostului

5.2. EXPERIENŢĂminimdoianiîndomeniulbiblioteconomiei

5.3. ALTE CERINŢEcunoştinţetemeinicedeoperarePCcunoaştereauneilimbistrăinedecirculaţieinternaţionalăcertificatdeformator/trainer

5.4. APTITUDINI PRINCIPALE

capacitatedeadaptarecapacitatedeanalizăcapacitatedecomunicarespiritcriticspiritinovatorşiiniţiativăfiredeschisăabilităţidelucruînechipă

6. MEDIUL DE LUCRUProgram de muncă:8ore/zi5zile/săptămânăCondițiile de muncă:masădelucruindividuală,dotatăcuechipamentdebirotică,PC,acceslatelefon,e-mail,rețeainternă,bazededateșiinternetMediul de muncă: pondereaactivitățiisedesfășoarăpeteren,labibliotecilepubliceEfort fizic și mintal:efortmintalmareșifizicmediuAlte surse de disconfort:stresintelectualaccentuat

Luatlacunoștințădecătreocupantulpostului:Numeleșiprenumele…………………………………………Semnătura………………………..Data………………………………

Page 71: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

70

Anexa 2

ELEMENTE ALE PROIECTULUI DE ACTIVITĂȚI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ

pentru bibliotecile comunale, orăşeneşti, municipale

Programuldeactivitățiesteuninstrumentdelucrunecesarpen-trualucraînmodorganizatșieficient,unmaterialajutătorînîntoc-mireaproiectuluidebugetșicare,prezentatînședințeledeconsiliulocal,dovedeștecăactivitateabibliotecii reflectănevoilemembrilorcomunității.

A. Activități cu caracter permanent

I. Dezvoltarea colecției de documente de bibliotecă trebuiefă-cutădupăunplanbinestabilit,caresăcuprindăfondurilebăneştişisurseledefinanţare,număruldevolumenecesare,defalcat,titlurilecetrebuiecompletate,surseledeachiziţii.

Pentrustabilireafondurilorbăneştiseauînvederereglementărileînvigoareprivindachiziţiaminimăanualădecarte,adică50devolu-mela1000delocuitori.

• surse de achiziţii: edituri; librării; donatori, anticariat;RezervaNaţionalădecarteBucureşti;

• surse de finanţare: bugetul local; sponsorizări; donaţii;transfer;

• stabilirea titlurilorpedomeniialeCZU:dupăstructurafondului; după bibliografia şcolară; după preferinţelecititorilor.

Pentruachizițiacurentă, retrospectivășidecontinuitateasigu-rată,vorfifolositefișierelededeziderate,fișiereledegoluri,fișiereledenoutăți.

Acoloundes-arealizat,sevaprezentacolaborareacubibliotecașcolarăînstabilireanecesaruluidedocumentecetrebuieachiziționate.

Page 72: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

71

Anexe

II. Evidența și organizarea colecţiilor şi a cataloagelorFiind o zonă mai puțin cunoscută de autoritățile publice, dar

mareconsumatoaredetimp,prezentareaacestoractivitățivaajutalaînțelegereacircuituluidocumentelordebibliotecă.

Sevorprezentaactivitățiledesfășuratedebibliotecar,de la in-trarea documentelor de bibliotecă până la eliminarea acestora dincolecțiilebibliotecii.

Vorfispecificatenecesaruldetipizate,registreșiștampilenece-sareînaceastăactivitateșicosturilelor.

III. Relaţiile cu publiculvorfipuseînevidenţăprincompletareacorectăşilatimpaRegistruluideînscriereacititorilor,afişelor-con-tractde împrumut, aevidenţeipublicaţiilorconsultate înbibliotecă,afişeicărţiişiaformularelorPROBIP.Evidențaactivitățiizilnicesevaținepehârtieșiînformatelectronic,utilizândExcel.Sevaurmărirecuperareadocumentelordelautilizatoriirestanţieri.

Se vor prezenta activitățile desfășurate pe fiecare serviciu debibliotecă,necesitateadezvoltăriiunornoiserviciișicosturilepresu-pusedeacestlucru,activitățiledepromovareacolecțiilorșiserviciilorbibliotecii.

ActivitatealaCentrul de internetcuaccesgratuitpentrupublicsevaconsemnapetipizateleprimitedelabibliotecajudețeanăspecialpentruaceastașisevaraportaatâtseparat,câtșicaparteintegrantăa activității zilnice abibliotecii.Vorfi consemnate costurile abona-mentuluilaInternet,necesaruldeconsumabile(toner,hartie,CD-urietc.)șiaunorsoftware-uricesuntnecesare,cheltuielidementenanțăaechipamentelor.

IV. Pregătirea profesionalăAcest capitol va cuprinde necesarul de cursuri de calificare și

perfecționare identificate ca necesare, evenimentele profesionale lacare bibliotecarii își propun să ia parte, publicațiile de specialitateapărute.

Pentru fiecare activitate se vor estima costurile cursurilor, aletransportului, ale cazării și alte cheltuieli aferente, perioadele dedesfășurareșioscurtădescrierearezultatelorscontate.

Page 73: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

72

Anexe

Costurile de deplasare la întâlnirilemetodice de la bibliotecilejudețenesaulacentrelemetodicevorfideasemeneamenționate.

V. Informatizarea (automatizarea) bibliotecii presupune cu-prindereaactivitățilordeautomatizare(echipamenteșisoftware-uri),mentenanțaacestorași,dacăenecesar,școlarizareapentrufolosireaacestora.AcesteasuntseparatedeactivitățileCentruluideInternetcuaccesgratuitpentrupublic.

VI. Relaţiile cu celelalte instituţii şi organizaţiiBibliotecarulvatrebuisăstabileascărelaţiidecolaborareşipar-

teneriatatâtcuPrimăria,urmărindcândaulocşedinţeleConsiliuluilocalsaualeComisieipentruculturăşiîncercândsăinfluenţezedeci-ziileluateînfavoareainstituţieipecareoconduce,câtşicufundaţiişiONG-uri,pentruaseputeaimplicaşiaputearăspundelanevoilecomunităţii.

Bibliotecajudețeanărămânecelmaiimportantparteneralacestorinstituțiișiorganizații,atâtpentruevaluareașiîndrumareaactivității,cât și pentru implementarea politicilor de bibliotecă sau pentrususținereaactivitățiibiblioteciiînfațaadministrațieilocale.

Se vor estima costurile materialelor necesare promovăriibibliotecii.

VII. Activităţile administrative reprezintăuncapitolimportantînpregătireaşimenţinereabiblioteciicainstituțieeficientă.Întreținereaspațiilor,asigurareautilităților,necesaruldedotarecumobiliersufi-cientșiadecvattrebuieargumentateșiproiectatejudicios.

B. Activități cu caracter ocazional I. Activităţile culturaleșide promovarealebibliotecii.Înplanulorientativdemanifestăriculturalesevortreceeveni-

menteleorganizatedebibliotecășilacareaceastavafiparteneră.Pen-trurealizarealui,sevorfolosiagendaculturalăjudețeană,abiblioteciijudețene, agenda culturală locală, calendarul aniversărilor culturale,ghidulServiciipentrucomunitateînbibliotecilepublicedinRomaniaetc.

Page 74: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

73

Anexe

Indiferentdacăbibliotecaesteorganizatoaresaudoarpartene-ră, fiecare eveniment va fi bugetat, va prezenta momentul și loculdesfășurării, invitații(dacăsuntstabiliți lamomentulrespectiv),co-laboratorii.

Vorfiprezentatecontribuțiileatrasedinsurseexternebugetuluilocal,modulcumvorfipopularizateevenimentele.

Concluzii: un proiect de program de activități prezentat sprediscuțieșiaprobareConsiliuluilocalvacreacondițiipentruasigura-rea îndeplinirii lui (și înspeciala resurselornecesare).Cunoaștereadecătreautoritățiaactivitățilordesfășurateînbibliotecăvamodificapercepțiaacestoraasupraimportanțeiuneibiblioteciactive.

PROIECTUL DE BUGET PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ

Elemente ale Proiectului

Proiectul de buget al bibliotecii publice vafi întocmit pe bazabugetării activităţilor în cadrul proiectului de activitate, precizând,undeestecazul,existenţaunorsursealternativeca:donaţii,participăriînproiecte,sponsorizări.Evidenţiereaacestoravasemnalaimportan-ţaacestoractivităţi,faptulcăalţiparteneriaibiblioteciileconsiderădemnede interes șidoresc să se implice în realizarea lor.Având învederecă,dinpunctdevederefinanciarşiadministrativ,responsabi-litateaamenajării,a întreţineriişiadotăriibiblioteciipublicerevineConsiliuluilocal,careasigurăşicoordoneazăfondurilenecesarebu-neifuncţionăriaacesteia,conformlegislaţieiînvigoare,sevoraveaînvedereurmătoareleaspectecucaractergeneral:

Page 75: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

74

Anexe

I. Cheltuieli curente ale bibliotecii

1. Cheltuielile cu personalul cuprindsalariile,orelesuplimen-tare,contribuţialafonduldepensii,cursuridespecializare,deplasări,diurnăşialteremuneraţiipentrupersonal(art.10,11,12,13,14dinClasificaţiacheltuielilorbugetare).

De subliniat în acest capitol că Legea bibliotecilor 334/2002prevedelaarticolul50,alineatul1:

(1) Conducereabiblioteciidedreptpublicşiordonatorulprincipalde credite sunt obligaţi să asigure formarea profesionalăcontinuă a personalului de specialitate, alocând în acest scopminimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzuteprinbuget.

Se vor lua în calcul inclusiv eventualele promovări în gradulprofesional,cepotavealocpeparcursulanului.

Cheltuieliledepregătireprofesională,dedeplasarelaîntâlnirilemetodicevorficuprinsetotînacestcapitol.

2. Cheltuielile materiale pentru achiziţia de documente sunt cheltuielilepentrudocumenteleachiziţionateprincumpărare(cf.art.29dinClasificaţiacheltuielilorbugetare)şipentrudocumenteleachi-ziţionateprinDepozitulLegal,donaţie,schimb.

Sevaţinecontdearticolul40dinLegeabibliotecilor,alineatele11;12;13:

(11)Bibliotecilepublice suntobligate să îşidezvolte colecţiilede documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia editorialăcurentă,precumşiprincompletarearetrospectivă.

(12)Creştereaanualăacolecţiilordinbibliotecilepublicetrebuiesăfiedeminim50dedocumentespecificela1000delocuitori.

(13)Colecţiadinbibliotecapublicătrebuiesăasigurecelpuţinundocumentspecificpecapdelocuitor.

Page 76: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

75

Anexe

3. Alte cheltuieli materiale

Vor cuprinde sumele necesare desfăşurării activităţilor deEvidență și organizare a colecţiilor şi a cataloagelor, Relaţiile cu publicul. Informatizarea (automatizarea) bibliotecii,Relaţiile cu ce-lelalte instituţii şi organizaţii, Activităţile administrative.

II. Cheltuieli de capital ale bibliotecii

Cheltuieliledecapitalsuntcheltuieliledeinvestițiipentruclădirișidotări.Îngeneral,suntresursealocatepentrudezvoltareadeduratăaunitățiiadministrative.Îngeneral,acesteasuntcuprinseînprogramelocaleși,depreferat,valoarealorvafiobținutădelacompartimentelefinaciar-contabilealeunitățiiadministrative.

1. Cheltuieli de capital pentru automatizari: cheltuielipen-tru dotări cu mijloace fixe în domeniul automatizării (art. 72 dinClasificațiacheltuielilorbugetare).

2. Cheltuieli de capital pentru construcții: cheltuieli pen-tru construcții noi, consolidări de natura investițiilor (art. 72 dinClasificațiacheltuielilorbugetare).

3. Alte cheltuieli de capital.

PentrudetaliereaacestuiplandebugetşipentrudezbatereasaîncadrulConsiliuluilocal,esteneapăratnecesarăprezenţabibliotecaru-lui,care,pedeoparte,cunoaştecelmaibineatâtproblemelebiblio-tecii,câtşilegislaţiaprivitoarelabiblioteci,iarpedealtăparte,esteconducătorulacesteiinstituţiidecultură,răspunzătordemodulîncaresecheltuiescfondurile,dupăaprobareaacestora.

Page 77: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

76

Anexa 3

RECOMANDĂRIPrivind predarea şi primirea gestiunii unei biblioteci publice

Dupădesfăşurareaexamenuluideocupareapostuluidebiblio-tecarşitrecereaperioadeilegaledecontestaţii,Primăriacomuneiemi-teDeciziadeîncadrareaceluicareacâştigatconcursul.

PrinDispoziţiaPrimăriei locale,sestabileştecomponenţaco-misieidepredareşiprimireagestiunii(dincaretrebuiesăfacăpartecontabilulPrimăriei,fostulşiactualulbibliotecar,alţifuncţionaridinprimărie)carevafiprezentă în totalitateaei ladesfăşurareaacestuiprocespânălafinalizare.

Sepuneînvederefostuluibibliotecarsărecuperezedelaciti-toricărţileîmprumutate(înscriseînfişeledeîmprumut),să-şiclarificeeventualeleneconcordanţeîntreevidenţapecareodeţineşievidenţacontabilăaPrimăriei.

Laterminareafiecăreizile,comisiasigileazăuşadelaintrareaînbibliotecă.

Predarea-primireasefacepebazaregistrelorinventar,confrun-tându-sedateleînscriseînacestea(numărdeinventar,titlulşiautorullucrării,valoarea)cuvolumelegăsiteînbibliotecă.

Cărţile existente se bifează în registrele-inventar cu un semndistinct(v,x,o,wetc.).

Dupăterminareaoperaţieideconfruntarearegistrelor-inventarcufonduldecarteinventariat,setrecelatotalizareasituaţieireieşitepentrufiecarepagină (numărdevolumeşivaloarea în lei a acesto-ra), întocmindu-seuncentralizatorcarevatrebuisăoglindească,pepagini,numărultotalalvolumelorpredatedefostulbibliotecar,primi-tedeactualulbibliotecarşivaloareatotalăaacestora.

Page 78: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

77

Anexe

Seîntocmeşteunborderou(îndouăexemplare)cucărţileieşitelipsălainventar(nebifateînRegistrul-inventar,carelarubrica„Men-ţiuni”nuauadnotărireferitoarelacasaresauscoateredinevidenţădindiversecauze),menţionându-senumăruldeinventar,titlulşiautorul,valoareaşianulapariţiei.

Comisia încheie procesul-verbal în prezenţa unui delegat alBiblioteciiJudeţene.

Procesul-verbal va cuprinde: data încheierii, componenţa co-misieidepredare-primireagestiunii,numărulşivaloareavolumelorpredatecevorfigestionatedeactualulbibliotecar,semnulînscrisîndreptulacestora,numărulşivaloareacărţilorlipsăcevatrebuiplăti-tedefostulbibliotecar,număruldecizieideimputareaacestorcărţi,mobilierulcesepredă,documenteledebibliotecă,ştampilabiblioteciietc.[a trebuieverbimpersonalprinconținutșiunipersonalprinfor-mă(nuaredecâtpersoanaaIII-asg.;varianta„trebuiau”,„autrebuit”eGREŞITĂ);casănuvăsuneciudat,puteţiscrie:„vatrebuisă fieplătite”]

Procesul-verbalsemnatdemembriicomisiei,purtândştampilaPrimărieilocale,seîntocmeşteînpatruexemplare(unulseînainteazălaBibliotecaJudeţeană,unulrămânelacontabilitateaPrimăriei,unullafostulbibliotecar,unullaactualulbibliotecar).

Page 79: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

78

Anexa 4

PROCES–VERBALîncheiatastăzi,…………………,

înurma………………………………………………………Subsemnata / subsemnatul, ........................................, metodist la

Biblioteca Judeţeană ..............................................., în baza Ordinuluide deplasare nr. ..........., din data de ....................., m-am deplasatla Biblioteca ………………….............................................., pentruîndrumareaşicontrolulactivităţiiacesteia.

Concluziile desprinse sunt rezultatul verificării documentelor deorganizare,programareşidesfăşurareaactivităţiibibliotecii,precumşialdiscuţiilorpurtatecubibliotecara.

Biblioteca se află în localul din incinta .....................................,ocupândoîncăpereînsuprafaţădeaproximativ..........,aceastaoferindcondiţiicorespunzătoarepentrudesfăşurareaactuluidelectură.

Bibliotecadispunedemobilieradecvat(......rafturi,...............birouriși.......masă,.......scaune),permiţândaccesulliberlaraftutilizatorilor,o etalare a fondului de publicaţii înmăsură să orienteze pe aceştia săgăseascăpublicaţiilece-iinteresează.

Însediuseaflăportretealescriitorilorşialtetablouricareilustreazăaspecte din istoria şi cultura poporului român, texte despre literatură,lectură. Este, de asemenea, expus Regulamentul de organizare şifuncţionareabibliotecii,Regulamentulutilizatorului,olistăcunoutăţileeditoriale achiziţionate recent de bibliotecă, bibliografii şcolare etc.Bibliotecar responsabil este ......................................................, angajatădin ........................., având studii ..............................., şi absolvent(ă) acursurilordepregătireşiperfecţionareprofesională ..................................................,fiinddeciatestatăînaceastăprofesie.Colecţiilebiblioteciisunt compuse din .................. unităţi de bibliotecă, în valoare de.........................lei.FonduldepublicaţiiesteaşezatconformCZU,fiindmarcatdeindicatoarederaftşifişedivizionare.

Publicaţiilepentrucopiisuntexpuseîntr-unlocdistinctîninteriorulbibliotecii.

Înbibliotecăexistămesetematice,caresuntfolositepentrurealizareaexpoziţiilordecartecesuntorganizateîncadrulactivităţilordeanimaţie

Page 80: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

79

Anexe

culturală,precumşipentruprezentareanoutăţiloreditorialeachiziţionate.Bibliotecara va continua întocmirea catalogului alfabetic al fonduluide carte existent în bibliotecă. Pentru omai bună şi corectă achiziţie,bibliotecaravarealizaunsondajsociologicpentrutestareaintereselor,aopţiunilordelecturăaleutilizatorilor.Înurmaacestuisondaj,sevoralegecărţilepentrulectură.Însediulbiblioteciiseaflăbibliografiişcolarepeclaseşiobiectedestudiu,iarlacerereseîntocmesclistederecomandare,bibliografii. De asemenea, pentru informare (bibliografică), bibliotecadispunedeunpliantdeprezentare.

În privința dezvoltării colecţiilor, se poate aprecia că Primăria aacordat fonduride circa ................... lei în anul ......................; până înprezent,nus-aefectuatniciunfeldeachiziţiedecarte,astfelîncâtnusepotregăsilucrărimaifrecventsolicitatedecătrecititori–bibliografieşcolară,literaturăromână,universalăetc.Având învederecelearătatemaisus,bibliotecarașicontabilavorîntocmiproiectuldebugetpentrubibliotecăadecvat nevoilor pentru anul .................. şi vor urmări executareabugetului pentru acest an în ce priveşte achiziţia de carte. BibliotecaprimeştedelaBibliotecaJudeţeanăperiodice:............................Acesteasuntbinepăstrateşivalorificateînrelaţiacucititorii.

Înbibliotecăesteafişatăbibliografiaşcolarăpeclaseşiobiectedestudiu.Pebazaacesteia,lasolicitareaunorcititori,aufostîntocmitelistederecomandareprivinduneleteme,titluridereferateetc.

La bibliotecă există un documentar privind trecutul istoric allocalităţii,bibliotecarafiindinteresatăsăadunedatemonograficedesprecomunitateaîncareîşidesfăşoarăactivitatea.

La această dată sunt înscrişi .................... cititori, fiind difuzatecca........................volume.Deasemenea,existăunRegulamentpentruutilizatorilor,careesteaduslacunoştinţăînpermanenţăacestora.[CorectarfiRegulamentpentruutilizatori,pentrucănueiîlfac]

Periodic, conform programului evenimentelor social-culturale,se desfăşoară activităţi de animaţie culturală cu un program variat, cestârneşteinteresulparticipanţilor:concursdedesene,expoziţiidecarte,sesiuni de comunicări, expoziţii, evocări, întâlniri cu scriitori etc. Deasemenea,Biblioteca implementeazăproiectul .....................................,finanţatde............................

SecolaboreazăcuşcoliledeperazacomuneişicuConsiliullocalpentru desfăşurarea acestor activităţi. Se are în vedere CalendarulaniversărilorîntocmitanualdeBibliotecaJudeţeană.

Page 81: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice

Verificându-se documentele de evidenţă primară şi individuală acolecţiilor,seconstatăcăelesuntcompletateconformnormelortehnice,specificedomeniului.Deasemenea,caietuldeevidenţăzilnicăaactivităţiieste completat la zi şi corect, datele înscrise fiind în concordanţă cunumărulfişelor-contractşialvolumeloreliberate.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a bibliotecii a fostaprobatînședințadeConsiliulocaldindatade........................Bibliotecaravaurmăriaplicarealui,intervenindcuanumitemăsuripentruîndeplinirealatermeneleprevăzuteaprevederilor.

Lamomentulcontrolului,bibliotecaesteasiguratăcunecesaruldetipizatespecificeatâtpentruevidenţacolecţiilor,câtşiaactivităţii.Suntasigurate,deasemeni,condiţiibunedeiluminatşideîncălzit.

Menţionez că din discuţiile cu bibliotecara rezultă că a studiatLegeabibliotecilorşiareînvederediscutareaşiaplicareaînpracticăaprincipiilorşiprevederilordecătreautorităţilelocale,precumşidecătrebibliotecă.

Avândobunăpregătireprofesională,dânddovadăderesponsabilitateînorganizareaşidesfăşurareaactivităţiibibliotecii,lanivelulBiblioteciiJudeţeneesteapreciatăpozitivactivitateabibliotecarei,deasemeneaşilanivellocal,neexistândproblemedeosebiteîndesfăşurarealecturiipubliceînlocalitatea..............................

Am remarcat preocuparea bibliotecarei pentru ridicarea niveluluipregătirii sale profesionale, aceasta studiind lucrările de specialitate(Caietelebibliotecarului)editatedeCentruldePerfecţionareaCadrelordin Cultură – Bucureşti şi Buletinul Bibliologic editat de BibliotecaJudeţeană.Laactivităţileorganizate,ca:schimbuldeexperienţăîncentrulmetodic de care aparţine, bibliotecara se pregăteşte pentru dezbateri,prezentândatâtaspectepozitivedinpropriaexperienţă,câtşiproblemelecucareseconfruntăîndesfășurareaactivitățiidebibliotecar.

Dreptcaream încheiatprezentulproces-verbal, în treiexemplare,

unulpentruautoritatealocală,unulpentruBibliotecaJudeţeanăşiunaltulpentrubibliotecalocală.

Metodist,Amluatcunoştinţă, Bibliotecarresponsabil

Page 82: Ghidul activitatilor de indrumar emetodica in bibliotecile publice