facultĂȚii de inginerie informaȚiei - umfst...posturi prof. nr. posturi conf. nr. posturi lector...

of 18 /18
FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI Adresa : Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 1, 540088, judeţul Mureş, România Web: www.umfst.ro | Email: [email protected] | Tel: +40 265 233212 int. 130 | Fax: +40 265 233212 Aprobat în şedinţa Consiliului FITI din 27.01.2021 RAPORTUL DECANULUI FACULTĂȚII DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI -2020- Biroul consiliului facultăţii: Decan: Prof. dr. abil. ing. Moldovan Liviu Prodecan: Conf.dr.ing. Gligor Adrian Director Departament IETI: Prof. dr. ing. Dorin BICĂ Director Departament IIM: Șef lucr. dr. ing. Sorin ALBU

Upload: others

Post on 31-Jul-2021

39 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

Adresa : Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației: Târgu Mureş, str. Nicolae Iorga nr. 1, 540088, judeţul Mureş, România Web: www.umfst.ro | Email: decanat.inginer[email protected] | Tel: +40 265 233212 int. 130 | Fax: +40 265 233212

Aprobat în şedinţa Consiliului FITI din 27.01.2021

RAPORTUL DECANULUI

FACULTĂȚII DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA

INFORMAȚIEI

-2020-

Biroul consiliului facultăţii:

Decan: Prof. dr. abil. ing. Moldovan Liviu

Prodecan: Conf.dr.ing. Gligor Adrian

Director Departament IETI: Prof. dr. ing. Dorin BICĂ

Director Departament IIM: Șef lucr. dr. ing. Sorin ALBU

Page 2: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

2/18

Preambul

Prezentul raport constituie o prezentare sintetică a principalelor rezultate ale Facultății de Inginerie și

Tehnologia informației din cadrul Universităţii de Medicină, Farmacie, Știinţe şi Tehnologie „George Emil

Palade” din Târgu-Mureş, în cursul anului 2020.

Conţinutul raportului:

1. Evaluarea situaţiei programelor de studiu de licenţă și masterat (situaţia acreditărilor/autorizări, plan învăţământ, fişele disciplinelor, state de funcţii, fişele posturilor, organizare concursuri posturi didactice, orar, etc. - indicatori de apreciere activitate didactică)

1.1 Situaţia acreditărilor/autorizărilor de funcționare provizorie A.R.A.C.I.S. pe programele de studiu de

licenţă şi masterat

Studii universitare de licenţă/diplomă, conform HG 299/2020

Domeniul de studii universitare de licență

Programe de studii universitare de

licenţă

Raport

Consiliu

ARACIS

Durata studiilor /

Capacitatea maximă

de şcolarizare

Forma de

înv./Nr.

de

credite

Ingineria sistemelor Automatică și

informatică aplicată 17.01.2019 4 ani A/60 IF/240

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice

24.09.2015 4 ani A/60 IF/240

Energetică și tehnologii informatice

27.07.2020 4 ani AP/60 IF/240

Inginerie

industrială

Tehnologia construcțiilor de

mașini

7.10.2019 4 ani A/60 IF/240

Sisteme de producție digitale

10.08.2020 4 ani AP/50 IF/240

Inginerie și management Inginerie economică

industrială* Martie 2015

4 ani A/50 IF/240

Informatică Informatică -LR 24.05.2018 3 ani A/75 IF/180

Informatică -LM 27.07.2020 3 ani A/30 IF/180

Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 7.10.2019 4 ani A/60 IF/240

Page 3: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

3/18

Studii universitare de masterat, conform HG 297/2020

Domeniul de studii universitare de master

Programe de studii universitare de master

Raport

Consiliu

ARACIS

Durata studiilor/

Cap. max. şc.

Forma de

înv./Nr. de

credite

Ingineria sistemelor Sisteme automate de

conducere a proceselor industriale

08.02.2019 2 ani A/30 IF/120

Inginerie energetică Managementul

sistemelor de energie 24.05.2019 2 ani A/30 IF/120

Inginerie

industrială

Proiectare și fabricație asistate de calculator

24.05.2019 2 ani A/30 IF/120

Inginerie și management Managementul

sistemelor calității 4.04.2019 2 ani A/30 IF/120

Informatică

Bioinformatică 5.02.2020 2 ani A/30 IF/120

Inteligență artificială 27.07.2020 2 ani A/30 IF/120

Tehnologia informației 24.05.2019 2 ani A/30 IF/120

A – acreditat; AP – Autorizat provizoriu; IF – învățământ cu frecvență;

* Raport de autoevaluare trimis la ARACIS în februarie 2019.

În cursul anului 2020 au fost autorizate provizoriu A.R.A.C.I.S. pentru funcționare două noi programe

de studii de licență: Sisteme de Producție Digitale și Informatică în limba maghiară.

1.2 Curricula universitară. Statele de funcții

Cu începere din anul universitar 2020-2021 organizarea semestrială este pe durata a două module,

fiecare a câte șapte săptămâni de studiu.

Planurile de învățământ au fost reorganizate fiind postate pe sit-ul facultății, pentru programele de

licență la adresa https://www.umfst.ro/inginerie/oferta-educationala/studii-de-licenta.html, iar pentru

programele de masterat la adresa https://www.umfst.ro/inginerie/oferta-educationala/studii-de-

masterat.html.

În acest context s-a definit viziunea Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației asupra metodelor

inovative de predare, care poate fi consultată la adresa

https://www.umfst.ro/fileadmin/f_inginerie/planuri_rapoarte/2020/1-Viziunea_invatarii.pdf.

Este aplicată Metodologia implementării învățării centrate pe student în cadrul Facultății de Inginerie

și Tehnologia Informației, care integrează Inițiativa CDIO ™ (a se vedea

https://www.umfst.ro/fileadmin/f_inginerie/planuri_rapoarte/2020/2-Metodologia_invatarii.pdf). Aceasta

constituie cadrul educațional inovator pentru producerea următoarei generații de ingineri, care are ca și

componente principale: Problem Based Learning - Învățarea bazată pe rezolvarea problemelor și Project

Based Learning - Învățarea bazată pe lucrul în proiecte.

Statele de funcţii pentru anii universitari 2019-2020 și 2020-2021, la cele două departamente ale

Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației, au fost elaborate în conformitate Legea Educaţiei Naţionale

Page 4: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

4/18

nr. 1 din 2011 și cu normele ARACIS, avizate în Consiliul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației și

aprobate în Senatul UMFST „GE Palade” din Târgu Mureș.

Statele de funcţii pentru anul universitar 2019-2020 cuprind 59 de posturi, din care 33 posturi titulari şi

26 posturi vacante, conform tabelului de mai jos:

Statele de funcţii pentru anul universitar 2020-2021 cuprind 69 de posturi, din care 44 posturi titulari şi

25 posturi vacante, conform tabelului de mai jos:

La început de an universitar cadrele didactice titulare responsabile de discipline au depus la fiecare

departament, programele analitice reactualizate ale cursurilor şi ale lucrărilor de laborator în conformitate cu

normele UMFST „GE Palade” din Târgu Mureș. Acestea se află la sediile departamentelor.

1.3 Fişele posturilor pentru anii universitari 2019-2020 și 2020-2021 s-au elaborat în conformitate cu

Metodologia UMFST„GEP” din Târgu Mureș în vigoare la momentul respectiv. Acestea cuprind un număr total

de 1640 de ore convenţionale pe an, după cum urmează:

ore de activitate didactică curentă (la majoritatea cadrelor didactice ale Facultăţii de Inginerie și Tehnologia Informației acestea reprezintă între 12-16 ore/săptămână pentru activitatea de predare cursuri, seminar, lucrări, proiect. Orele pentru alte activităţi, practică, examene, comisii etc., excedând norma de predare sunt trecute în manșeta statelor de funcțiuni;

ore destinate activităţii de pregătire ştiinţifică şi metodică;

ore destinate activităţii de cercetare ştiinţifică.

Nr.

crt Departamentul

Nr.

Posturi

prof.

Nr.

posturi

conf.

Nr.

posturi

lector /

S.l.

Nr.

posturi

asistent

Total

posturi

Tota

l po

stu

ri n

orm

ate

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Total 2 0 9 1 22 12 0 13 33 26 59

1 DIIM 1 0 5 1 10 7 0 4 16 12 28

2 DIEC 1 0 4 0 12 5 0 9 17 14 31

Nr.

crt Departamentul

Nr.

Posturi

prof.

Nr.

posturi

conf.

Nr.

posturi

lector /

S.l.

Nr.

posturi

asistent

Total

posturi

Tota

l po

stu

ri n

orm

ate

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Ocu

pat

e

Vac

ante

Total 4 1 15 1 25 16 0 7 44 25 69

1 DIIM 1 0 8 0 13 7 0 2 22 9 31

2 DIEC 3 1 7 1 12 9 0 5 22 16 38

Page 5: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

5/18

În vederea bunei desfășurări a activităților didactice, precum si pentru îmbunătățirea indicatorilor

privind personalul didactic din standardele ARACIS au fost propuse și aprobate posturi didactice pentru

concurs, după cum urmează:

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE INDUSTRIALA ŞI MANAGEMENT

În anul universitar 2019-2020 nu s-au scos posturi la concurs.

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI CALCULATOARE

În anul universitar 2019-2020 au fost aprobate 3 posturi pentru a fi scoase la concurs:

- 1 post de profesor;

- 1 post de conferențiar;

- 1 post de asistent (perioadă determinată).

Posturile au fost ocupate în urma concursurilor.

1.4 Orarul programelor de studiu de licenţă este programat în intervalul orar 8-14, iar cel pentru

programele de masterat, în intervalul orar 16-20. Orarul este realizat cu un soft specializat, este afișat la

avizierul Facultăţii de Inginerie și Tehnologia informației şi pe site-ul:

https://www.umfst.ro/inginerie/informatii-studenti/informatii-specifice-facultatii/orar.html.

2. Studenții. Situaţia sintetică a numărului de studenţi, analiza situaţiei promovabilităţii la examene de semestru (sesiune, restanţe, reexaminări), de licenţă şi disertaţie - indicatori de apreciere În fiecare an universitar, Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației promovează oferta

educaţională pentru programele de studii de licență și masterat acreditate, respectând cifra de şcolarizare

stabilită prin hotărâre de guvern.

2.1 Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă și master la 1

oct.2020.

Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă la 1 oct. 2020

Programul de studiu Nr.

total

Nr. studenți pe locuri bugetate

Nr. studenți

pe locuri

finanțate

Nr. studenţi pe locuri cu

taxă

Nr. studenţi cetățeni străini

(buget+taxă) LR LM LR LM LR LM

Tehnologia construcțiilor de mașini

124 107 - 3 -

14 - 1

Inginerie economică industrială 140 129 -

10 -

1 - 3

Automatică și informatică aplicată

178 162 - 9 -

7 - 2

Informatică 176 111 - 36 13 16 - 3

Energetică și tehnologii informatice

14 0 -

14 -

0 -

0

Inginerie medicală 73 58 - 14 -

1 - 1

Ingineria sistemelor electroenergetice

42 37 - - -

5 - 1

Total Inginerie 747 604 - 86 13 44 - 11

Page 6: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

6/18

Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de master la 1 oct.2020

Programul de studiu Nr. total Nr. masteranzi

pe locuri bugetate

Nr. masteranzi pe locuri cu

taxă

Proiectare și fabricație asistate de calculator 36 35 1

Managementul sistemelor calității 71 70 1

Tehnologia informației 16 14 2

Inteligență artificială 23 22 1

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

38 36 2

Managementul sistemelor de energie 42 41 1

Total Inginerie 226 218 8

2.2 Burse studenți

Număr burse perioada: 01.01.2020– 12.02.2020 Programul de studiu Număr de burse

Automatică și informatică aplicată 44

Ingineria sistemelor electroenergetice 8

Tehnologia construcțiilor de mașini 26

Informatică 40

Inginerie medicala 6

Inginerie economică industrială 57

Total 181

Număr burse perioada 13.02.2020 – 30.09.2020

Programul de studiu Număr de burse

Automatică și informatică aplicată 47

Ingineria sistemelor electroenergetice 7

Tehnologia construcțiilor de mașini 24

Informatică 39

Inginerie medicala 6

Inginerie economică industrială 58

Total 181

Număr burse perioada 01.10.2020 – 31.12.2020

Programul de studiu Număr de burse

Automatică și informatică aplicată 49

Ingineria sistemelor electroenergetice 4

Tehnologia construcțiilor de mașini 19

Informatică 37

Informatică - LM 2

Energetică și tehnologii informatice 1

Inginerie medicala 17

Inginerie economică industrială 36

Total 165

Page 7: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

7/18

Studii universitare de masterat:

Număr burse perioada: 01.01.2020– 12.02.2020

Programul de studiu Număr de burse

Managementul sistemelor de energie 5

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

2

Tehnologia informației 5

Proiectare și fabricație asistate de calculator

4

Managementul sistemelor calității 7

Total 23

Număr burse perioada 13.02.2020 – 30.09.2020

Programul de studiu Număr de burse

Managementul sistemelor de energie 5

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

2

Tehnologia informației 5

Proiectare și fabricație asistate de calculator

4

Managementul sistemelor calității 7

Total 23

Număr burse perioada 01.10.2020 – 31.12.2020

Programul de studiu Număr de burse

Managementul sistemelor de energie 7

Sisteme automate de conducere a proceselor industriale

7

Tehnologia informației 2

Inteligență artificială 3

Proiectare și fabricație asistate de calculator

7

Managementul sistemelor calității 16

Total 42

Page 8: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

8/18

2.3 Situaţia promovabilităţii la examene a studenţilor, la sfârşitul anului universitar 2019/2020 este

prezentată în tabelul următor.

Nr.

crt.

Progr.de

studii

Anul

de

studiu

Total

studenţi

Promovaţi

%

Promovaţi

Repetenţi Exmatriculaţi

din care:

Total % Total % Integralişti

Promovaţi

pe credite

TOTAL FACULTATE 749

1. T. C. M

I. 42 19 12 74% 0 0% 11 26%

II. 21 15 4 91% 0 0% 2 9%

III. 32 16 12 88% 0 0% 4 12%

IV. 30 24 0 80% 3 10% 3 10%

Total TCM: 125 74 28 82% 3 2% 20 16%

2. I.E.I.

I. 31 25 0 81% 0 0% 6 19%

II. 38 27 9 95% 0 0% 2 5%

III. 38 34 3 97% 0 0% 1 3%

IV. 34 33 0 97% 1 3% 0 0%

Total I.E.I. 141 119 12 93% 1 1% 9 6%

3. I.S.E.

II. 24 14 2 67% 0 0% 8 33%

III. 23 8 13 91% 0 0% 2 9%

IV. 37 34 0 92% 3 8% 0 0%

Total ISE 84 56 15 85% 3 4% 10 11%

4. A.I.A.

I. 51 38 6 86% 0 0% 7 14%

II. 52 42 3 87% 0 0% 7 13%

III. 44 36 4 91% 0 0% 4 9%

IV 49 41 0 84% 6 12% 2 4%

Total A.I.A. 196 157 13 87% 6 3% 20 10%

5. Inform.

I. 77 32 18 65% 0 0% 27 35%

II. 39 23 12 90% 2 5% 2 5%

III. 50 34 0 68% 8 16% 8 16%

Total Informatică 166 89 30 72% 10 6% 37 22%

6.

Ing.

medicală

I. 37 23 3 70% 0 0% 11 30%

Total Ing. med.

37 23 3 70% 0 0% 11 30%

Page 9: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

9/18

0

20

40

60

80

100

T.C.M.

An 1

An 2

An 3

An 4

0

20

40

60

80

100

I.E.I.

An 1

An 2

An 3

An 4

0

20

40

60

80

100

Ing. medicală

An 1

0

20

40

60

80

100

A.I.A.

An 1

An 2

An 3

An 4

0

20

40

60

80

100

I.S.E.

An 1

An 2

An 3

0

20

40

60

80

100

Informatică

An 1

An 2

An 3

Page 10: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

10/18

Situaţia promovabilităţii la examene a masteranzilor, la sfârşitul anului universitar 2019/2020 este

prezentată în tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Program

de studiu

de

master

Anul

de

studiu

Total

studenţi

Promovaţi

%

Promovaţi

Repetenţi Exmatriculaţi

din care:

Total % Total % Integralişti

Promovaţi

pe credite

TOTAL FACULTATE

1.

M.S.C.

I. 35 27 3 86% 0 0% 5 4%

II. 26 24 0 92% 1 4% 1 4%

Total MSC: 61 51 3 89% 1 2% 6 9%

2.

S.A.C.P.I.

I. 20 19 0 95% 0 0% 1 5%

II. 0 0 0 0 0 0% 0 0%

Total SACPI 20 19 0 95% 0 0% 1 5%

3.

M.S.E.

I. 25 17 5 88% 0 0% 3 12%

II. 18 17 0 94% 1 6% 0 0%

Total MSE 43 34 5 91% 1 2% 3 7%

4.

P.F.A.C.

I. 23 12 6 78% 0 0% 5 22%

II. 10 9 0 90% 0 0% 1 10%

Total PFAC 33 21 6 82% 0 0% 6 12%

5.

T.I.

I. 20 10 5 75% 0 0% 5 25%

II. 19 13 0 68% 0 0% 6 32%

Total T.I.

39 23 5 72% 0 0% 11 28%

0

20

40

60

80

100

Promovaţi%

Situaţia promovabilităţii la studii de masterat

M.S.C.

M.S.E.

P.F.A.C.

S.A.C.P.I.

T.I.

Page 11: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

11/18

În anul universitar 2019-2020, din totalul de 945 studenţi, 666 au fost integralişti, 120 studenţi au

promovat prin credite, deci procent de promovabilitate de 83%.

La studenţii din anii I se constată unele greutăţi în adaptarea la noile cerinţe academice de studiu,

examinare și în general organizare a activității, și în mod deosebit în acest an universitar în care activitățile

didactice s-au desfășurat în mare parte on-line.

Absolvenţii facultăţii au obţinut, în general, rezultate bune la examenele de diplomă şi disertaţie, din

acest punct de vedere raportul dintre numărul absolvenților înscrişi şi promovaţi fiind peste standardele minimale

impuse de ARACIS.

2.4 Rezultatele învăţării - examene de finalizare studii, 2020

Situația promovabilității la examenul de licență

Programul de studiu Numărul studenților

absolvenți

Nr. studenților care au promovat

examenul de licenţă

Promovabilitatea

(%)

Tehnologia construcțiilor de mașini 24 20 83%

Inginerie economică industrială 33 31 94%

Automatică și informatică aplicată 41 32 78%

Ingineria sistemelor electroenergetice

34 25 74%

Informatică 34 23 68%

Situația promovabilității la examenul de disertație

Programul de studiu Numărul studenților

absolvenți

Nr. studenților care au promovat

examenul de licenţă

Promovabilitatea

(%)

Tehnologia informației 13 8 62%

Managementul sistemelor de energie

17 13 76%

Proiectare și fabricație asistate de calculator

8 5 63%

Managementul sistemelor calității 24 23 96%

Page 12: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

12/18

3. Activităţi de practică (mod de desfăşurare, acorduri practică)

Coordonatorii activităţilor de practică, pe anul universitar 2019-2020

An Program de studii Semestru I Semestrul II

PROGRAME DE LICENȚĂ

II Informatică Lector univ. dr. ing. Bogdan CRAINICU

III

TCM Șef lucr. dr. ing. Liviu POP *

Șef lucr. dr. ing. Mihai ŞIMON**

IEI Șef lucr. dr. ing. Paul CHEŢAN*

Şef lucr. dr. ing. Mihaela BUCUR**

AIA Șef lucr. dr. ing. Adrian DUKA

ISE Șef lucr. dr. ing. Cristian DUMITRU

IV

TCM Conf. dr. ing. Alexandru POZDÎRCĂ -

IEI Şef lucr. dr. ing. Mihaela BUCUR -

AIA Șef lucr. dr. ing. Marius MUJI

ISE Prof. dr. ing. Dorin BICĂ

PROGRAME DE MASTERAT

I

PFAC Conf. dr. ing. Alexandru POZDÎRCĂ Șef lucr. dr. ing. Paul CHEŢAN

MSC Conf . dr. ing. Emil NUȚIU Şef lucr. dr. ing. Mihaela BUCUR

SACPI Șef lucr. dr. ing. Stelian OLTEAN

MSE Șef lucr. dr. ing. Lucian DULĂU

II

PFAC Conf. dr. ing. Ioan MOCIAN -

MSC Prof. dr. ing. Liviu MOLDOVAN -

MSE Șef lucr. dr. ing. Cristian DUMITRU

TI Conf. univ. dr. IANTOVICS Barna

Totalul de ore dedicat practicii este de 250 de ore pe parcursul celor 4 ani de studiu.

Pentru programele de licență ale facultății practica studenților se desfășoară astfel: anul 3 de studiu (în

perioada iulie-septembrie) - cuprinde un număr de 180 de ore şi în anul 4 de studiu - cuprinde un număr de 70 de

ore, rezultând un total de 250 ore. Practica studenților se desfășoară pe baza unei tematici stabilite, în

laboratoarele şi atelierele Facultății de Inginerie și Tehnologia informației precum şi în secțiile şi atelierele

partenerilor din mediul economic. Facultatea a încheiat convenții de colaborare cu diverse firme din municipiu şi

din ţară.

Page 13: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

13/18

4. Activităţi de tutoriat, consultaţii

Cadrele didactice ale facultăţii desfăşoară activităţi de tutoriat. Fiecare program de studiu are alocat un

responsabil de program de studiu, iar fiecare an de studii are un cadru didactic responsabil cu rezolvarea

problemelor didactice şi sociale ridicate de studenţi. De asemenea, fiecare cadru didactic are un orar de

consultaţii stabilit împreună cu studenţii, care este comunicat acestora prin afișare.

Îndrumătorii de an

PROGRAM DE STUDII CADRU DIDACTIC DATE DE CONTACT

PROGRAME DE LICENȚĂ

Inginerie economică industrială

An I Şef lucr. dr. ing. Mihaela BUCUR [email protected]

An II Șef lucr. dr. ing. Răzvan CAZACU [email protected]

An III Conf. dr. ing. Emil NUȚIU [email protected]

An IV Prof. dr. ing. Liviu MOLDOVAN [email protected]

Tehnologia construcţiilor de maşini

An I Şef lucr. dr. ing. Sorin ALBU [email protected]

An II Conf. dr. ing. Gabriela STRNAD [email protected]

An III Şef lucr. dr. ing. Paul CHEŢAN [email protected]

An IV Conf. dr. ing. Alexandru POZDÎRCĂ [email protected]

Automatică și Informatică Aplicată

An I Conf. dr. ing. Mircea DULĂU [email protected]

An II Șef. Lucr. dr. ing. Adrian DUKA [email protected]

An III Șef lucr. dr. ing. Horațiu GRIF [email protected]

An IV Conf. dr. ing. Adrian GLIGOR [email protected]

Inginerie Medicală An I Prof dr. ing. Dorin BICĂ [email protected]

Informatică

An I Lector dr. ing. KISS István [email protected]

An II Lector dr. ing. LEFKOVITS Szidónia [email protected]

An III Lector dr. ing. Bogdan CRAINICU [email protected]

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

An II Șef lucr. dr. ing. Daniel DRAGOMIR STANCIU

[email protected]

An III Șef lucr. dr. ing. Lucian DULĂU [email protected]

An IV Șef lucr. dr. ing. Cristian DUMITRU [email protected]

PROGRAME DE MASTERAT

Managementul sistemelor calităţii

An I Prof. dr. ing. Liviu MOLDOVAN [email protected]

An II

Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator

An I Conf. dr. ing. Alexandru POZDÎRCĂ [email protected]

An II

Sisteme automate de conducere a proceselor

industriale

An I Șef lucr. dr. ing. Stelian OLTEAN [email protected]

Managementul Sistemelor de Energie

An I Șef lucr. dr.ing. Cristian DUMITRU [email protected]

An II Conf. dr. ing. AGOSTON Katalin [email protected]

Tehnologia Informației An I Conf. dr. ing. HALLER Piroska [email protected]

An II Conf. dr. ing. GENGE Béla [email protected]

Page 14: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

14/18

Responsabili programe de studiu

PROGRAM DE STUDII NR.

STUDENTI CADRU DIDACTIC DATE DE CONTACT

PROGRAME DE LICENȚĂ

Inginerie economică industrială

141 Şef lucr. dr. ing.

Mihaela BUCUR

Sala A208, Joi 14-16 [email protected]

Tehnologia construcţiilor de maşini

125 Șef lucr. dr. ing.

Paul CHEȚAN

Sala L14, Vineri 15-17 [email protected]

Automatică și Informatică Aplicată

196 Șef lucr. dr. ing. Adrian

DUKA

Sala A403, Joi 14-16 [email protected]

Inginerie Medicală 37 Prof. dr. ing. Dorin BICĂ Sala A111, Joi 12-14 [email protected]

Informatică 166 Lector. univ. dr. ing.

LEFKOVITS Szidónia

Sala A404, Miercuri 8-10 szidonia.lefkovits @umfst.ro

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

84 Șef lucr. dr. ing. Lucian

DULĂU

Sala 402, Miercuri 10-12 [email protected]

PROGRAME DE MASTERAT

Managementul sistemelor calităţii

61 Prof. dr.abil.ing. Liviu MOLDOVAN

Sala A309, Vineri 16-18 [email protected]

Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator

33 Șef lucr. dr. ing. Sorin ALBU

Sala A104, Luni 14-16 [email protected]

Sisteme automate de conducere a proceselor

industriale 20

Șef lucr. dr. ing. Stelian OLTEAN

Sala A403, Luni 12-14 [email protected]

Managementul Sistemelor de Energie

43 Șef lucr. dr. ing. Cristian DUMITRU

Sala A213, Miercuri 14-16 [email protected]

Tehnologia Informației 39 Conf. univ. dr. ing. GENGE Béla

Sala A404, Miercuri 8-10 [email protected]

5. Evaluarea cadrelor didactice (autoevaluare, evaluarea colegială, evaluare studenţi)

La nivelul departamentelor se realizează anual o evaluare multicriterială, cuprinzând: autoevaluarea,

evaluarea colegială şi evaluarea făcută de către studenţi.

La nivelul universităţii există un Regulament de evaluare colegială care se aplică tuturor membrilor

departamentelor indiferent de funcţie sau grad didactic.

Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi are ca scop îmbunătăţirea continuă a calităţii predării, învăţării şi

evaluării.

Cadrele didactice sunt evaluate de către studenţi, în raport cu disciplina predată, atât cadrul didactic titular de

curs cât și cadrul didactic titular de seminar/laborator.

Raportul final privind evaluarea de către studenţi a activităţii didactice desfăşurate de către cadrele didactice ale

departamentelor pentru anul universitar 2019-2020 este adus la cunoştinţa fiecărui cadru didactic evaluat.

Page 15: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

15/18

6. Activităţi de promovare, admitere şi înmatriculare pentru programele de studii (sesiunile vară, toamnă)

La Facultatea de Inginerie și Tehnologia informației recrutarea studenţilor se face în conformitate cu

prevederile Metodologiei de admitere.

Admiterea din anul 2020 s-a caracterizat prin:

Interes pentru studii la programele de studii: Automatică și Informatică Aplicată; Inginerie Economică Industrială.

O ușoară scădere a numărului de candidaţi la programele de studii: Tehnologia Construcțiilor de Mașini; Ingineria Sistemelor Electroenergetice.

Număr candidaţi înscriși și admiși la programele de studii universitare de licență în anul universitar 2020-2021

Programe de studii universitare de licenţă

Candidați înscriși Candidați admiși

Limba română

Limba maghiară

Limba română

Limba maghiară

Tehnologia construcțiilor de mașini 41 - 35 (32B+3F) -

Inginerie economică industrială 53 - 42 (31B+1 ALMR +10F) -

Automatică și informatică aplicată 93 - 41 (32B+9F) -

Informatică 116 13 68 (32B+36F) 13(13F)

Inginerie medicală 129 - 47 (29B+3 ALMR +1RP+14F)

Energetică și tehnologii informatice 26 14(14F)

Total FITI 260 (156B+4 ALMR +1RP+99F) 13(13F)

B – regim bugetar

ALMR – absolvenți de licee din mediul rural

T - regim taxă RP- romani de pretutindeni

Număr candidaţi înscriși şi admiși la programele de studii universitare de masterat în anul universitar 2020-2021

Programe de studii universitare de masterat

Candidați

înscriși Candidați admiși

Limba

română

Limba

română

Inteligență artificială 23 23 (22B+1T)

Sisteme automate de conducere a proceselor

industriale 19 19 (18B+1T)

Managementul sistemelor de energie 19 19 (19B)

Proiectare și fabricație asistate de calculator 17 17 (17B)

Managementul sistemelor calității 40 40 (39B+1RP)

Page 16: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

16/18

Rezultatele 2020, pe programe de studii de licență

(cumulat, sesiunea iulie și septembrie 2020)

Rezultatele examenului 2020, pe programe de studii de masterat

(cumulat, sesiunea iulie și septembrie 2020)

Programul de studiu

Buget Finanţate

LR LM LR LM

Me

dia

adm

ite

re

max

/min

Nr.

stu

d.

adm

iși

Me

dia

adm

ite

re

max

/min

Nr.

stu

d.

adm

iși

Me

dia

adm

ite

re

max

/min

Nr.

stu

d.

adm

iși

Me

dia

adm

ite

re

max

/min

Nr.

stu

d.

adm

iși

Tehnologia construcțiilor de mașini

9,73 6,15

32 - - 7,76 6,20

3 - -

Inginerie economică industrială 9,63 7,16

32 - - 7,80 6,03

10 - -

Automatică și informatică aplicată

9,30 7,00

32 - - 6,93 6,00

9 - -

Informatică 9,71 8,03

32 - - 8,42 6,01

36 9,12 6,15

13

Inginerie medicală 9,88 8,48

33 - - 9,91 7,86

14 - -

Energetică și tehnologii

informatice - - - -

9,00 6,00

14 - -

Programul de studiu

Buget Taxă

Limba română Limba maghiară Limba

română

Limba maghiară

Me

dia

ad

mit

ere

max

/min

Nr.

stu

d. a

dm

iși

Me

dia

ad

mit

ere

max

/min

Nr.

stu

d.a

dm

iși

Me

dia

ad

mit

ere

max

/min

Nr.

stu

d. a

dm

iși

Me

dia

ad

mit

ere

max

/min

Nr.

stu

d.a

dm

iși

Inteligență artificială 9,85/

7,58 22 - - 9,03 1 - -

Managementul sistemelor de energie 9,21/

6,26 19 - - - - - -

Sisteme automate de conducere a proceselor

industriale

9,64/

6,08 18 - - 7,37 1 - -

Proiectare și fabricație asistate de calculator 9,87/

7,23 17 - - - - - -

Managementul sistemelor calității (IF) 9,10/

6,00 40 - - - - - -

Page 17: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

17/18

7. Infrastructura

În cursul anului 2020 s-a reproiectat spațiul de laboratoare de la parterul clădirii A, în două spații ample: Industry 4.0, Smart Manufacturing Technology, care au fost complet renovate.

Au fost demarate achizițiile pentru dotarea laboratoarelor cu echipamente didactice și demonstrative moderne, în vederea înființării laboratoarelor interdisciplinare: Industry 4.0, Smart Manufacturing Technology, Inginerie medicală aplicată.

Laboratoarele de la parterul clădirii A au fost dotate cu mobilier modern, sisteme de proiecție, urmând ca în cursul anului 2021 să sosească echipamente în valoare de peste 700.000 euro.

S-a alocat spațiul pentru Centrul de microproducție, care a fost dotat cu 11 imprimate 3D, fiind programată

microproducția în parteneriat cu firma Bosch.

8. Activitatea de cercetare științifică

Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în carul a trei centre de cercetare:

Centrul de Cercetări Avansate în Tehnologia Informației

Centrul de Cercetări Interdisciplinare Biomedicale

Centrul de Cercetări în Ingineria Calității și Fabricație Digitală

Tematica cercetării științifice este în concordanţă cu programele de studii şcolarizate şi cu competenţele

resurselor umane care susţin aceste programe de studii, fiind definită în Profilul de cercetare ştiinţifică al

Facultății de Inginerie și Tehnologia Informațiilor, disponibil la adresa

https://www.umfst.ro/fileadmin/f_inginerie/planuri_rapoarte/2020/0-Profil_cercetare_FITI.pdf.

Rezultatele principalelor activităţi de cercetare desfăşurate de cadrele didactice ale Facultăţii de Inginerie

și Tehnologia Informației, în anul 2019-2020 sunt următoarele:

Indicatori pentru evaluarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică Număr

1.1. Proiecte depuse în anul 2020 (dar necâştigătoare sau cu rezultat încă neanunţat) 7

1.2. Proiecte câștigate în anul 2020 5

1.3. Proiecte în derulare în anul 2020, dar câștigate anterior anului 2020 6

1.4. Proiecte atribuite 2

2.1. Articole publicate IN EXTENSO în anul 2020

2.1.a. Articole in extenso, publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact 9

2.1.c. Articole tip proceedings papers, in extenso, publicate în reviste indexate ISI sau volume de proceedings indexate ISI

35

2.1.d. Articole in extenso publicate în reviste indexate BDI 22

2.2. Articole publicate în rezumat/abstract în anul 2020

2.2.c. Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI 3

2.2.d. Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS - categoria B 1

Page 18: FACULTĂȚII DE INGINERIE INFORMAȚIEI - UMFST...Posturi prof. Nr. posturi conf. Nr. posturi lector / S.l. Nr. posturi asistent Total posturi mate te te te te O te Total 2 0 9 1 22

FACULT ATEA DE I NGI NER I E ȘI TE HNO LOGI A I NFO RMAȚ IE I

18/18

Indicatori pentru evaluarea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică Număr

3.2. Capitole de cărți în volume colective publicate în anul 2020 2

3.3. Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii publicate în anul 2020 8

4.1. Brevete care aparțin universității / Produse cu drept de proprietate intelectuală obținute în anul 2020

1

5.1. Premii câștigate în anul 2020 6

În perioada 7-8 octombrie 2020 facultatea a organizat Conferința Internațională Interdisciplinaritate în

Inginerie, Inter-Eng 2020 (https://inter-eng.umfst.ro/2021/) volumul conferinței fiind publicat în revista

Proceedings, editată de MDPI Elveția.

Volumul ediției precedente, Inter-Eng 2019 a fost publicat în revista Procedia Manufacturing, vol 46,

disponibil la adresa https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-manufacturing/vol/46/suppl/C.

În cursul anului 2020 au fost publicate două numere ale revistei Acta Medica. Seria Technologica , fiecare

cu câte nouă articole și un supliment care conține lucrările sesiunii științifice studențești inov8ing.

Decan,

Prof. dr. abil. ing. Liviu MOLDOVAN