anuntconcurspentru posturi contractuale

of 3 /3
Reprezentant legal, MANAGER Date contact: SPITAL DR. KARLDIELJIMBOLlA, BIROU RUNOS, tel. 0256 360 655, into 133, de luni pana vineri intre orele 7,30 - 15,30. Conditii specifice de Data, ora si locul de desfasurare a concursului participare - sediul spitalului - Denumirea postului Nivel Vechime in Proba Proba Proba de Data lirnita pana la care contractual vacant studii spec. scrisa practica interviu candidatii vor depune temporar perioada determinata studiilor actele pentru dosarul de necesare concurs la sediul spitalului ocuparii postului ASISTENT MEDICAL - 1 post PUS - 30.09.2019 - 01.10.2019 16.09.2019 Sectia Medicina interna ora 10,00 ora 10,00 ASISTENT MEDICAL - I post PUS - 30.09.2019 - 01.10.2019 16.09.2019 Comp.Pediatrie - Spitalizare ora 10,00 ora 10,00 de zi GRAFICULDE DERULAREPROCEDURA Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, eu sediul in: loe.Jimbolia, str. Contele Csekonies, nr. 4, jud.Timis, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante temporar, perioada deterrninata, aprobat prin H.G. nr. 286 / 2011, modificat ~i completat de H.G. nr. 1027/2014, in cadrul institutiei. ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE VACANTE TEMPORAR PERlOADA DETERMINATA NR. 1846 / 30.08.2019 SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA Str. Contele Csekonics, nr.4, Loc. Jimbolia, judo Timis, cod postal 305400 Tel 0256360655, fax 0256360682, email: [email protected], Web: http://spitaluljimbolia.ro/ Operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPSCP cu nr. 36242

Upload: others

Post on 13-Nov-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ANUNTCONCURSPENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Reprezentant legal,MANAGER

Date contact:SPITALDR. KARLDIELJIMBOLlA, BIROU RUNOS, tel. 0256 360 655,into 133, de luni pana vineri intre orele 7,30 - 15,30.

Conditii specifice de Data, ora si locul de desfasurare a concursuluiparticipare - sediul spitalului -

Denumirea postului Nivel Vechime in Proba Proba Proba de Data lirnita pana la carecontractual vacant studii spec. scrisa practica interviu candidatii vor depune

temporar perioada determinata studiilor actele pentru dosarul denecesare concurs la sediul spitaluluiocupariipostului

ASISTENT MEDICAL- 1 post PUS - 30.09.2019 - 01.10.2019 16.09.2019

Sectia Medicina interna ora 10,00 ora 10,00ASISTENT MEDICAL

- I post PUS - 30.09.2019 - 01.10.2019 16.09.2019Comp.Pediatrie - Spitalizare ora 10,00 ora 10,00de zi

GRAFICULDE DERULAREPROCEDURA

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, eu sediul in: loe.Jimbolia, str. Contele Csekonies, nr. 4,jud.Timis, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante temporar,perioada deterrninata, aprobat prin H.G. nr. 286 / 2011, modificat ~i completat de H.G. nr.1027/2014, in cadrul institutiei.

ANUNT CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALEVACANTE TEMPORAR PERlOADA DETERMINATA

NR. 1846 / 30.08.2019

SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIAStr. Contele Csekonics, nr.4, Loc. Jimbolia, judo Timis, cod postal 305400

Tel 0256360655, fax 0256360682, email: [email protected],Web: http://spitaluljimbolia.ro/

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPSCP cu nr. 36242

Page 2: ANUNTCONCURSPENTRU POSTURI CONTRACTUALE

CONDITII SPECIFICEPENTRUCANDIDATI DE INSCRIERELA CONCURScertificat de competente profesionale -scoala postliceala sanitarasau diploma de absolvire a lnvatamantului superior de 3 ani in specialitate;certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat pentru anul in curs;asigurare de raspundere civila profesionala a cadrelor medicale (malpraxis)valabila pentru anul in curs.

DOSARUL DEINSCRIEREVA CUPRINDE:a) cerere de inscrlere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,

dupa caz;c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ~i ale altor acte care atesta efectuarea

unor specializari, precum sl copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specificeale postului solicitate de instltutla publica;

d) carnetul de~~~u.",dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in rnunca, in meseriesi / sau in speciAliPate~tu_diUC')r, in copie;• ~l/) ~;;~ ;f~l,': \! ::\

v j :~ f tA < ~)j y~ ~ \-;/i('~/jWI 1y, ~::J',-(o J _<:::-'.,<If. K.AR'c- ,)~.....-,,~

CONDITII GENERALEPENTRUCANDIDATI DE INSCRIERELA CONCURS:a) are cetatenia rornana, cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a state lor

apartinand Spatiului Economic European ~i domiciliulin Romania;b) cunoaste limba romana, scris ~i vorbit;c) are varsta minima reglernentata de prevederile legale;d) are capacitate deplina de exercitiu:e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza

adeverintei medicale eliberate de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;f) indeplineste conditille de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specific potrivit

cerintelorpostului scos la concurs;g) nu a fost condarnnata definitive pentru savarslrea unei lnfractiuni contra umanitatil, contra

statu lui ori contra autoritatil, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedlca infaptuireajustitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei lnfractluni savarslte cu intentie, care arface-o incornpatibila cu exercitatea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenitreabilitarea.

1 POST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST la SEqlA MEDICINA INTERNA1 POST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST la COMPo PEDIATRIE - SPITALIZARE DE ZI

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia, Jud. Timis, str. Contele Csekonics, nr. 4, tel 0256360655, fax0256360682, email [email protected], pagina web http://spitaluljimbolia.ro/, codfiscal 2502771, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacantetemporar, perioada determinata. in conformitate cu H.G. nr. 286 /2011, actualizata slcornpletata de H.G. nr. 1027/2014:

ANUNT

Page 3: ANUNTCONCURSPENTRU POSTURI CONTRACTUALE

2

Dosarele de inscriere se depun pana la data de 16.09.2019, ora 15,00 la sediul spitalului, laBirou RUNOS.

Taxa de concurs - 30 lei se achita in ziua concursului la casieria spitalului.

Probele de concurs se desfasoara la sediul spitalului, dupa cum urmeaza:30.09.2019, ora 10,00 -proba scrisa01.10.2019, ora 10,00 - interviul de selectie,

1. Atributiile asistentei medicale conform O.U.G. nr 144/2008-privind exercitarea profesiei de asistentmedical generalist, a profesiei de rnoasa~i a profesiei de asistent medical, precum ~iorganizarea ~ifunctionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;2. Urgentele medico-chirurgicale (Sintezej-Lucretia Titirca;3. Ghid de nursing -sub redactia Lucretia Titirca;4. Nursing -Tehnici de evaluare ~i Ingrijire acordate de asistentii medicaIi -sub redactia Lucretia Titirca;5. Ordinul M.S. nr.961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia ~isterilizarea In unitatile sanitare publice ~iprivate, tehnicii de lucru ~i interpretare pentrzteste Ie de evaluare a eficientei procedurii de curatenie ~idezinfectie, procedurilor recomandate pentrudezinfectia mtinilor, In functie de nivelul de rise,metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice infunctie de suportul care urrneaza sa fie tratat ~ia metodelor de evaluare a derularii ~ieficienteiprocesului de sterilizare;6. Ordinul M.S. nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire ~i limitare a infectiilor asociate asistentei medicaIe in unitatile sanitare;7. OMS. Nr 1.226/2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate dinactivitatile medicaIe;8. Legeanr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

e) cazierul judiciar sau 0 declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale caresa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza:

f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu celmult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau decatre unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.