posturi didactice – posturi didactice uvt

of 17 /17

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

36 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 2: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 3: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 4: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 5: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 6: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 7: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT

Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Blvd. V. Pârvan 4, 300223 , Timişoara, România Tel: +40-(0)256-592.155

Email: [email protected] www.math.uvt.ro .

STRATEGIA de CERCETARE

a Departamentului de Informatică

Strategia privind activitatea de cercetare din cadrul Departamentului de Informatică urmează

direcțiile principale prevăzute în strategia de cercetare de la nivelul UVT și al Facultății de

Matematică și Informatică având ca scop crearea unui mediu de cercetare performant și atractiv

pentru specialiști, în particular pentru tinerii cercetători, promovarea excelenței în ceea ce privește

rezultatele cercetării științifice și stimularea competitivității în atragerea de fonduri naționale și

internaționale.

1. Organizarea activității de cercetare

Activitatea de cercetare în informatică se desfășoară în cadrul a două entități:

• Centrul de Cercetare în Informatică (http://research.info.uvt.ro) acreditat la nivel național.

In cadrul acestui centru activează 4 grupuri de cercetare:

o Calcul distribuit și calcul de înaltă performanță

o Sisteme inteligente și inteligență computațională

o Teoria calculului

o Matematici computaționale

• Institutul e-Austria (http://www.ieat.ro) care este un spin-off de cercetare constituit în

cadrul unui parteneriat dintre Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica din

Timisoara și Institutul RISC din Linz, Austria.

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Page 8: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT

Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Blvd. V. Pârvan 4, 300223 , Timişoara, România Tel: +40-(0)256-592.155

Email: [email protected] www.math.uvt.ro .

2. Obiective strategice

Obiective generale la nivelul Facultății de Matematică și Informatică:

• Intensificarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în reţele tematice de

cercetare in domeniile matematicii si tehnologiei informației în corelaţie cu priorităţile

Uniunii Europene;

• Dezvoltarea unor relaţii eficiente de parteneriat cu instituţii naţionale şi internaţionale;

• Stimularea activităţilor de creştere a vizibilităţii cercetării ştiinţifice din Facultatea de

Matematică şi Informatică prin valorificarea specifică a rezultatelor în reviste de

specialitate cu factor de impact ridicat şi largă recunoaştere internaţională;

• Ridicarea impactului internaţional al publicaţiilor proprii. Atragerea unor specialişti

reputaţi din străinătate ca membri în colectivul de redacţie al Analelor Facultăţii de

Matematică şi Informatică, Universitatii de Vest, seria Matematică și Informatică, pentru

creşterea exigenţei evaluării lucrărilor publicate în aceste reviste;

• Valorificarea excelenţei în cercetare prin participarea la competiţiile de atribuire a noilor

proiecte din cadrul programelor naţionale şi internaţionale şi prin implicare în creşterea

performanţelor în activităţile din mediul socio-economic;

• Revitalizarea şi revigorarea activităţii de cercetare ştiinţifică studenţească prin integrarea

în colectivele de cercetare a unor studenţi, de la studiile de master şi doctorat;

• Sprijinirea doctoratelor în cotutelă;

• Atragerea de studenţi străini la studiile doctorale;

• Dezvoltarea unor studii de masterat în limbi străine şi a programelor masterale in

parteneriat cu institute de învăţământ superior din ţară şi străinătate.

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Page 9: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT

Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Blvd. V. Pârvan 4, 300223 , Timişoara, România Tel: +40-(0)256-592.155

Email: [email protected] www.math.uvt.ro .

Obiective specifice activității de cercetare de la Departamentul de Informatică:

• Menținerea și întărirea parteneriatelor stabilite în cadrul proiectelor europene de

cercetare;

• Identificarea unor teme de cercetare comune și stabilirea de parteneriate în domeniul

cercetării cu companii IT din țară și străinătate;

• Promovarea infrastructurii de calcul de înaltă performanță, identificarea de potențiali

utilizatori și identificarea unor noi direcții de cercetare care să exploateze infrastructura

existentă;

• Organizarea de manifestări științifice cu caracter internațional și creșterea nivelului de

recunoaștere internațională a conferinței SYNASC (http://synasc.ro);

• Creșterea nivelului calitativ și promovarea revistei Scalable Computing: Practice and

Experience (http://www.scpe.org/index.php/scpe ).

3. Direcții și teme de cercetare

• Calcul distribuit și calcul de înaltă performanță

o Platforme pentru proiectarea și execuția aplicațiilor în cloud

o Gestiunea în manieră autonomă a resurselor și guvernanță în cloud

o Ingineria software a aplicațiilor bazate pe cloud

o Securitate în cloud

o Ontologii pentru proiectarea și regăsirea în manieră semantică a serviciilor

software

o Compunerea și orchestrarea serviciilor software

o Aplicații ale calculului de înaltă performanță în prelucrarea imaginilor, grafică,

analiza datelor, proiectarea sistemelor de detecție a intrușilor.

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Page 10: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT

Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Blvd. V. Pârvan 4, 300223 , Timişoara, România Tel: +40-(0)256-592.155

Email: [email protected] www.math.uvt.ro .

• Sisteme inteligente și inteligență computațională

o Sisteme multi-agent în rezolvarea problemelor complexe

o Servicii inteligente și prelucrarea volumelor mari de date folosind calculul de

înaltă performanță

o Sisteme de recomandare și de asistare a deciziei bazate pe învățare automată cu

aplicații în proiectarea, monitorizarea și distribuirea serviciilor software pe

infrastructuri de tip cloud

o Metaeuristici inspirate de natură cu aplicații în planificarea task-urilor în sisteme

distribuite, auto-scalarea resurselor pentru aplicații cloud, estimarea parametrilor

în modele din biologia computațională, analiza datelor etc.

• Teoria calculului

o Metode combinatoriale și probabiliste în analiza sistemelor complexe

o Proiectarea și analiza algoritmilor aproximativi cu aplicații în modelarea rețelelor

sociale și a celor biologice

o Programare logică și programare cu constrângeri

o Proprietăți ale limbajelor regulate, automate și sisteme de rescriere

o Demonstrare automată și sinteza algoritmilor

• Matematici computaționale

o Modele discrete și continue – stabilitate, control, bifurcații, haos

o Modele discrete și continue – aplicații în aeronautică și biologia computațională

o Analiza proprietăților ecuațiilor diferențiale cu ordin fracționar

o Analiza dinamicii rețelelor neuronale recurente

o Metode iterative în rezolvarea sistemelor neliniare

o Modele și simulare cu aplicații inter-disciplinare (chimie, fizică, biologie etc.)

Page 11: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT

Telefon: 0256-592.303 Email: [email protected] Website: http://www.uvt.ro/

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Blvd. V. Pârvan 4, 300223, Timişoara, România Tel: +40-(0)256-592.155

Email: [email protected] www.math.uvt.ro .

Strategia de internaționalizare

Departamentul de Informatică

Strategia de internaționalizare a departamentului se înscrie în stategia de

internaționalizare a Facultății de Matematică și Informatică, precum și in cea a

Universității de Vest din Timișoara urmărind internaționalizarea educației și a cercetării

științifice.

Directiile majore de acțiune cu privire la procesul de internaționalizare sunt:

- organizarea unor evenimente cu caracter internațional: școli de vară, conferințe,

simpozioane pe parcursul întregului an academic cu scopul de a facilita accesul

studentilor și a personalului didactic la evenimente internaționale;

- consolidarea programelor educaționale cu dublă diplomă (Informatică în limba

engleză) cu scopul de a oferi acces studenților și personalului didactic la activități

academice și de cercetare in parteneriat cu omologii lor din universitățile străine. În

acest context, UVT are parteneriate cu 7 universități din Europa din consorțiul

ECS (European Computer Science).

- preocuparea de a crește numărul studenților aflați in mobilitate pe baza de transfer de

credite, atât din țări ale UE, cât și din țări non-UE (prin programele Erasmus+, SEE,

CEEPUS, DAAD si alte acorduri bilaterale);

- accesarea și implementarea de proiecte de cercetare cu parteneri internaționali la

nivelul departamentului, pentru a spori vizibilitatea facultății și a UVT pe piața

cercetării academice internaționale;

- aducerea de cercetători de renume și cadre didactice din străinătate care a susține

cursuri la programele de studii de licență și master;

- creșterea continuă a numarului de articole științifice publicate în cooperare cu

parteneri internaționali pentru a spori vizibilitatea UVT pe piața cercetării academice

internaționale.

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

Page 12: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 13: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 14: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 15: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 16: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT
Page 17: Posturi Didactice – Posturi Didactice UVT

ff $edinla de consiliu FMI nr. LI/07.03.20L9

UN|VERSTTATEA DE VEST DIN TIMISOARAFACUHATEADE MATrrunrICA$r rNFonrunncA

Fnilr

D ECA NATEXTRAS DIN PROCESUL VERBAL

Incheiat azi 07.03.2019 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Facult[1ii de Matematic[ qi

Informatic6, sedinfd desfEqurati incepdnd cu ora I l:00 in sala 045C. La sedint[ sunt prezenfi 1l membri aiconsiliului (Mihala; Stelian, Petre Birtea, Comlnescu Dan gi Oniga Robert fiind absenli din motiveobiective) din totalul de 15, directorii de la departamentele de Matematic[ qi Informatic[, dl. prodecanAurelian Crdciunescu, gi doamna decan din partea conducerii FMI.

Ordinea de zi:l. Avizarea Anexei Ia Metodologia-cadru provind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul dinUVT. In Anexa FMI sunt prevazute activitatile desfasurate in cadrul FMI pentru care se pot aloca sume.

2. Diverse

Sedin(a este condusd de cdtre doamna decan Daniela Zaharie.

OMIS cele de OMIS

La punctul 2 al ordinii de zi:a) s-a discutat despre scoaterea la concurs a postului de lector pozilia 31 din Statul de Funcfii al

Departamentului de Informaticib) s-a propus scoaterea la concurs a unui post de Cercetdtor Stiinlific III din Statul de Funclii al

Centrului de Cercetare in Informaticd

Se supune la vot fiecare propunere ;i toli membri prezenfi voteazd in unanimitate pentru.

OMIS cele de OMIS

Zaharieintocmit secretar $ef,

Ancufa-Sanda Edulanu

2/r*

Blvd. V. Pdrvan 4,300223, Timigoara, Rom6niaTel : +40-(0)256-592. 155

Email : [email protected].

DE FINFORMATICAEr

m