vi. domeniul de comunicare · 5. numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În...

7
MUZEUL DE lSTO RlE uPAUL P EA_" 800010, Str. AI.I.Cuza, nr . 80 Tel. (40) 236-41.24.08; Fax. (40) 236-46.07.97 E-ma il: mu zeui[email protected], Web: w ww .m igl.ro NR. t51 , jt). o.t( 2017 RAPORT DE ACTIVITATE IUNIE 2017 1. Domeniul publice publice realizate În luna de raportare, precum cele preconizate pentru luna se astfel : Achizi ii publice Realizate iunie 2017 Preconizate iulie 2017 20.01 1 33 .711 98.000 20.01.01 1.010 1.000 20.01.02 - 2.000 20.01.0 3 4.339 6.000 20.01.04 503 1.000 20.01.05 - 1.500 20.01.06 - 1.000 20.01.08 2.834 2.000 20.01.09 125.025 83.500 20.01.30 - - 20.0 2 - - 20.05 5.002 - 20.06 682 1.000 20.06.0 1 682 1.000 20.06.02 - - 20.1 1 - 1.000 20.1 3 - 1.000 Total 20 1 39.395 100.000 71 - 100 .000 71.01.02 79.849 - 71.01.30 - 100.000 Total 219 .244 200.000 II. Domeniul resurse umane 1. de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual: 2. de posturi ocupate - 39 , personal contractual; 3. de posturi vacantate În ultima modalitatea de vacantare - Nu este cazul; 4. de posturi ocupate În ultima modalitatea de ocupare- Nu este cazul; "

Upload: others

Post on 22-Aug-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

MUZEUL DE lSTORlE uPAUL PĂLTA_ EA_"GALAŢI-ROMÂNIA, 800010, Str. AI.I.Cuza, nr . 80

Tel. (40) 236-41.24.08; Fax. (40) 236-46.07.97E-ma il: muzeuist oriegalat i@yah oo.com , Web: www.migl.ro

NR. t51, jt). o.t(2017

RAPORT DE ACTIVITATEIUNIE 2017

1. Domeniul investiţii şi lucrări publiceAchiziţiile publice realizate În luna de raportare, precum şi cele preconizate pentru

luna următoare, se prezintă astfel :

Claslflcaţle Achizi ii publicebugetară Realizate iunie 2017 Preconizate iulie 201720.01 133.711 98.000

20.01.01 1.010 1.00020.01.02 - 2.00020.01.03 4.339 6.00020.01.04 503 1.00020.01.05 - 1.50020.01.06 - 1.00020.01.08 2.834 2.00020.01.09 125.025 83.50020.01.30 - -20.02 - -20.05 5.002 -20.06 682 1.000

20.06.01 682 1.00020.06.02 - -20.11 - 1.00020.13 - 1.000

Total 20 139.395 100.00071 - 100.000

71.01.02 79.849 -71.01.30 - 100.000

Total 219.244 200.000

II. Domeniul resurse umane1. Număr de posturi aprobate de autoritatea coordonatoare - 39, personal contractual:2. Număr de posturi ocupate - 39, personal contractual;3. Număr de posturi vacantate În ultima lună şi modalitatea de vacantare - Nu estecazul;4. Număr de posturi ocupate În ultima lună şi modalitatea de ocupare- Nu este cazul;

"

Page 2: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

5. Număr de posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nueste cazul;6. Număr de posturi transformate din posturi În regim contractual În funcţii publice - Nueste cazul;7. Numărul sesizărilor disciplinare şi modul de soluţionare a acestora - Nu este cazul;8. Numărul litigii lor de muncă şi evoluţia acestora - Nu este cazul;9. Numărul de salariaţi care au participat la programe de formare profesională şi tematicaacestor programe - Nu este cazul.III. Domeniul dezvoltare regională - Nu este cazul1. Idei de proiecte/iniţiative;

2. Proiectele În implementare - stadiu şi progres;3. Evenimentele ce urmează a fi organizate;4. Evenimentele organizate şi impactul acestora.IV. Domeniul petiţii

1. Numărul total de petiţii adresate instituţiei - Nu este cazul2. Numărul de petiţii soluţionate, a căror soluţionare ţine de competenta instituţiei - Nueste cazul;3. Numărul de petiţii redirijate spre soluţionare - Nu este cazul;4. Numărul de petiţii anonime - Nu este cazul;5. Principalele probleme sesizate - Nu este cazul6. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a petiţlilor - Nu este cazul.V. Domeniul informare publică

1. Numărul de solicitări de informaţii de interes public Înregistrate - Nu este cazul;2. Numărul de solicitări rezolvate favorabil - Nu este cazul;3. Numărul de solicitări Înregistrate, redirecţionate spre soluţionare altor instituţii Nu estecazul;4. Numărul de solicitări Înregistrate, respinse, precum şi motivul respingerii - Nu estecazul;5. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane juridice Nu este cazul ;6. Numărul de solicitări Înregistrate, adresate de persoane fizice Nu este cazul;7. Numărul de reclamaţii administrative adresate instituţiei , În baza Legii nr. 544/2001privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările

ulterioare - Nu este cazul;8. Numărul de reclamaţii administrative soluţionate În favoarea reclamantului - Nu estecazul;9. Numărul de plângeri la adresa instituţiei, aflate pe rolul instanţelor de judecată,

formulate În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare - Nu este cazul;10. Numărul de plângeri soluţionate de instanţele de judecată În favoarea reclamantului ­Nu este cazul;11. Propuneri pentru Îmbunătăţirea activităţii de soluţionare a solicitărilor de informaţii deinteres public - Nu este cazul.

VI. Domeniul de comunicare1. Principalele activităţi/evenimente desfăşurate În perioada de referinţă şi apreciereaimpactului acestora:

2

"

Page 3: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

Proiecte proprii realizate În cadrul programelor la sediul instituţiei

PROGRAM

Fcstl va tut Intcruat touul"S l' r ile de poe zie a le re vis te i Anta rcs"

.:d ili ll l i :\ IX-;l, Gllh1ti. B r ă il a . l succ ca . Tulcea. Su flnu . 5 i uni e - I l iunil' 20 17

\!;lIt L ll illlli t'.' •.I I.lf i11>,:1.:l'i.' .; _O"[>Ilnc"rl: d..' 1 l..~·1 la .•(aIUM marchn 1''''-'1 MIMI 1J1lIIlI.""""IL I' UI"I: LU1In,'",,,

(,,.(-1.; '1}1 1· / ),,;.....hidcrca mallifc,1ă ro l,,, . \-IUA:U! '1.: I"" M'I': _l'aul Pă lu IlC J"· Ca, a (' u~ a . l'lc/ .:ma'''l

j", il·'li l.., ,Im \;lră ~I J:' ~:~ I~~ i l"~\.~'~I~>_ : 1~~~~:':. :~~;.I,l " '<1' 1'111111: ,le In' t\'I\i

( ,uI" ,1..'''<'oj," ., \ L ,,,-,,, ,k 1•• ('<.....,i.' J' lIlul>,..mw". .•1"11,' 1)"1"'''1.1L1;I i l••,,, ,- "f r,...·l (\ " . rccualp ..,'lkf}" jna 1' '';'" 'J . t u,;, ,,, \ 'J>iI, .....'u ,; l an li , \ l ,"ilir, r ro 'lllj, ('.,nn': I I .'\ !lJI ~i ,j r "fII ..:!iu.'\I " "tl! lI

'1i1' l l'uri . ": iU"Î\ , I ,lI!:lliI '•• I~ 11,'~I. 11i",1.! ....u,I·1 '1 al," 1.:" ,""1,, ..\ 1l1',1\l., ' ,k,\·., .

(',.I...:,,,.,"tI'.'.I,,,·I,'nl,,,,,,,,,,,,<·I'''''''f': 1':"'i"'[':l·\ ,,,,-,·l l "01>; '11.1)'" '' 11''' \" )'h<'l,;I , ,,.,,,,""·:II lan ( 'n,' ..... \,1;-111, .11','('

L",,~r~ \lI h.I"~l' hl " d \1 .-" ,... 10.-111\ 1. 1;tk l , 1""/ lll1J I) " 'II"HI IlUtu, ..I :111" 11.' ·\ 11i"h ~; .. l/ n" r . I ", ·" , ~ . 1",'11'"' ' t , ·...." h" \m".. iu

' ''' : 1. i' 'M,- ( ",k,;,I. · ,1.' \n .' ..' IU""" \ hll! '" 1."",;01,' .1.',' '' '-1': \ llIl"' :1\ ','k a, ....,·1>:" 11:'" I ll 'Uf "rr "/ llll" ,' ,\l..",,·,"'>l.\"I,'rd C"'IlO"11

5 iunie 2017 - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL"SERILE DE POEZIE ALE REVISTEIANTARES", ediţia a XIX-a

Luni , 5 iunie 2017 , ora 11.30 a avut locla Muzeul "Casa Cuza Vodă", deschidereaFestivalului Internaţional "Serile de poezie aleRevistei Antares". Aflat la cea de-a XIX-aediţie, festivalul desfăşurat la Galaţi , Brăila,

Isaccea, Tulcea şi Sulina, s-a bucurat deprezenţa scriitorilor din Belgia , Bulgaria,Franţa, Israel , România, Rusia , Spania, Turcia.

11., '1, ~.'. I _1'1,-.." •.-" "1"" I"k .· ~

1" " " ' ;1. •>rt k· .. ,\ ~) 1h ",,1. C" ''' '.111''1 tktl .-...."··1".h.",· , le-, ·"or.. · \ . I "11,,dJn<. I.LI"'''f'· 1'",; -.1;1 . \ " t:rf" · , l :", ,,,,~ .l " nh ,I••~,.: , f" ' li, ..h,lt"

1,-.u,r; f'lll"> lk , "" li l1 " ,,· .k i 'I"I~ ! i " d ,'", li"'"l,,jI "t.- " ~ , .·,,·k I~ .II) , I'le..·......-" ' ,"e -."1111,,

...." h"" , " r.-k 1 ," : 1-\,1,1,"1<'. " . k ''' l I t ,q " . [ """" 1['llh lin""'I"""'· ' 1.:m" l,'li\ 11\ai , ~ iuni r .Sulin4

Ih'kIl ' W.I · I ," 'lI ,n l'"hl""'b l ,..,·"1 .),',,,, 11,'"l:ll1" ,r<·tk,·"n,·'·" '{t.rl.ilo r ,·" "l ,,,k. ,,, T:tlII

\ "II. " .." II ..·ll'-l lll '" ,"'''' ',",''' ' ' , l11ulll,'1I1IUI:11:, 1;1tll:ol,,11l1;'l fI " ~ , ,·,'L ro" ,. 101'''\' ' ''' re-nu

Sâlllh :H:i.11I iun iv, "'u lin;l . l uk t'a, IIr ilila

1~d~ 1~ ..\" . (l ih1i" I '~:l ..lI ; , n~ ; 11 ;:~~:::~,:,~~~~.~'I~:;:li::;~,~~:~,~;::· :IMl ..C"' ;' l>,a lo"d a \ a':,k,i l,~

Lu c a ţ lf :_ \ l u / , ' u l <1 ,' [, ." ",• •• [' : I II 1 I',~lt "l l e''' - - (' '''' ' ( III", ( ;:01"1' _ 11,,1.-1 \ lc' r, ·" f. (ia lali_

- , oIi:oIa ..." .1· 1 ,1 " 1 .... ~ " " la ,, \ Of;:01 \I "" k,,' u" t,,01 ~ll __ (" , lc-l ll h' M' \1.lI\l u " , (,. 11"11 _ 1111. 1" ,,, , ,·,, .. I ' II I1:1; l bILlIi" 111':. 01:1 _

_ I u ' , .,l" ' 1I' 1:0 1l >1I Ih'\ l e" ,· ,, ·' . h:l """ ;1 _ 1 iccut ...k :w l't"u" \ llIill:'_

7 iunie 2017 - Evocare: LA STATUIA MARELUI PATRIOT COSTACHE NEGRI

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi înparteneriat cu Palatul Copiilor Galaţi şi ColegiulNaţional "Costache Negri" Galaţi, a organi zatmiercuri 7 iunie 2017, ora 9.00 activitatea cutema: LA STATUIA MARELUI PATRIOTCOSTACHE NEGRI.

La 17 iunie 1912 la Galaţi avea loc înPiaţa Regală dezvelirea statuii lui CostacheNegri, ridicată prin subscripţie publică de către

gălăţeni reprezentând un omagiu adus mareluipatriot.

Activitatea coordonată de muzeografValentin Bodea face parte din proiectul "Oretrospectivă istorică a oraşului Galaţi" şi s-adesfăşurat în Parcul Complexului "Spicul" , stradaDomnească, lângă Hotel Galaţi Centrum.

.. ''l MUZEUL DE ISTORIE .O.~N"

" it "PAUL PĂLTĂNEA' GALATI \Q),!:j :J PALllUCOPIlLOR!'ii:; ml.ln

La statuiaJi--- m arellii patriot

Costache Ne~i

3

"

Page 4: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

10 iunie 2017 - Expoziţie: MONEDELE ŞI BANCNOTELE LUMII

Muzeul "Vasile Pârvan" în colaborare cu,Complexul Muzeal Naţional Mo ldova I aş i ,

Complexul Muzeal .Julian Antonescu" Bacău ,

Muzeul de Istorie " Paul Păltănea" Galaţi şi

Muzeul de Istorie "Teodor Cincu" Tecuci avernisat sâmbătă, 10 iunie 2017, ora 11.00, o nouă

expozi ţ ie cu tematică numismatică : MONEDELEŞI BANCNOTELE LUMII.

Expozi ţ i a cuprinde 700 de piese, monedeşi bancnote, începând cu cele mai vechi care aufost descoperite pe teritoriul României, monedegreceşti , dacice, romane republicane şi imperiale,dar şi monede ş i bancnote de pe toatecontinentele, ajungând până în secolul XX-XXI,emisi uni limitat e ale Băncii Naţionale a României.

Pn" ;IIIi1, cJr. l ."d AI.. "I.. ,.. . ,, -l tul .. 1ti.,.Arhn .I•." i.. l lI.t i('.... tr l lll l\t\u .·,,101."ht '" ~PII II ' PAll i"'.... ~ (;,,1. 11

Sâmhătă, In iuni 201 7. or a 11:0 0 ,la se d iu l central ni muzeului in s tr. Vasile P ârvan, ne , 1.

13 iunie 2017 - Expunere: PE AICI NU SE TRECE!Marţi, 13 iunie 2017, ora 14.00 la Biblioteca Şcolii Gimnaziale "Gheorghe Munteanu" ­

structură a Şco l i i nr. 18 Galaţi s-a desfăşurat activitatea PE AICI NU SE TRECE! din cadrulproiectului educaţional "Primul Război Mondial. 100 de ani de la intrarea României în PrimulRăzboi Mondial" . La activitate a parti cipat dr. Maria-Magdalena Tuluş, muzeograf la Muzeul deIstorie "Paul Păltănea " Galaţ i .

4

"

Page 5: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

14 - 17 iunie 2017 - EDITURA MUZEULUI DE ISTORIE GALAŢI LA FESTIVALULINTERNAŢIONALAL CĂRŢII "AXIS LIBRI"

Biblioteca Judeţeană "V.A. Urechia" Galaţi - sub patronajul Ministerului Culturii, cusprijinul Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Galaţi, al sponsorilor,precum şi al mass-mediei locale şi naţionale şi în colaborare cu: Centrul Cultural "Dunărea de Jos",Universitatea "Dunărea de Jos" , Inspectoratul şcol ar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical "NaeLeonard" , Teatrul Dramatic "Fani Tardini", Teatrul de Păpuşi "Gulliver", Muzeul Istoriei, Culturiişi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi, Muzeul deArtă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor şi cu alte instituţii decultură şi învăţământ gălăţean - a organizat cea de-a IX-a ediţie a FESTIVALULUIITÂRGULUIINTERNAŢIONALAL CĂRŢII "AXIS LIBRI". Ca şi în anii precedenţi , Editura Muzeului deIstorie Galaţi a participat la Târgui de Carte cu lucrările scoase până în prezent.

16 iunie 2017 - AŞEZAREA DACI CĂ, CASTRUL ŞI CASTELLUM ROMAN DE LATIRIGHI TA BARBOŞI

Primăria Municipiului Galaţi a hotărât punerea în valoare a potenţialului turistic şi ştiinţific

a celui mai vechi monument istoric din sudul Moldovei - AŞEZAREA DACICĂ, CASTRUL ŞI

CASTELLUM ROMAN DE LA TIRIGHINA BARBOŞI. În acest sens, echipa de arheologi dela Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a realizat în perioada mai - iunie 2017, cercetareaarheologică preventivă, pe o suprafaţă afectată de proiectul de finanţare european ă de 800 m.p. Încursul săpăturilor au fost descoperite zidurile turnului central al Castellumului roman, folosit capunct de observaţie şi supraveghere a navigaţiei pe Siret şi Dunăre . De asemenea au fost descoperiteziduri de incintă ale Castrului roman, locuinţe romane, dar şi un bogat material ceramic şi

numismatic. Aceste artefacte vor fi restaurate, conservate şi valorificate ştiinţific.

5

"

Page 6: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

29 iunie 2017 - Expunere: GALAŢIUL DE ALTĂDATĂ - PORT DUNĂREAN

CONSIDERAŢIIISTORICEÎn perioada 29 iunie - 2 iulie 2017 s-a desfăşurat la Galaţi , ZILELE DUNĂRII. GALAŢI­

CAPITALĂ DUNĂREANĂA ROMÂNIEI , un eveniment variat cu activităţi culturale, sportiveşi recreative, incluzând minicroaziere pe Dunăre , atmosferă retro şi o paradă pe strada Domnească.

În cadrul acestui eve niment, dr. Maria Magdalena Tuluş, muzeograf la Muzeul de Istorie " PaulP ălt ănea" Galaţi a susţ inut joi , 29 iunie 20 17, ora 11.30, la Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi ,

expunerea cu tema GALAŢIUL DE ALTĂDATĂ - PORT DUNĂREAN - CONSIDERAŢIIISTORICE.

29 iunie 2017 - Expoziţie: O EUROPĂ UNITĂ LA 1856. COMISIA EUROPEANĂ ADUNĂRII ŞI ROMÂNII

Muzeul de Istorie " Paul P ălt ănea" Galaţi în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco­Muzeale "Gavri lă Simion" Tulcea a vernisat joi, 29 iunie 2017, ora 14.00, expoziţia itinerantă OEUROPĂ UNITĂ LA 1856. COMISIA EUROPEANĂA DUNĂRII ŞI ROMÂNII , evenimentdedicat Zilei Internaţionalea Dunării.

Expoziţia organizată de muzeograf dr. Elena Ingrid Bahamat ilustrează rolul ComisieiEuropene a Dunării în strategia politico-economicăeuropeanădin perioada 1856-1948, precum şi înistoria românilor. Vizitatorii vor putea descoperi prin intermediul obiectelor expuse: repere aleactivităţii tehnico-administrative desfăşurată de serviciile Comisiei Europene a Dunării; implicareaComisiei Europene a Dunării în spaţiul public al oraşelor-porturi dunărene: Galaţi, Sulina, Tulcea;stilul de viaţă cotidiană a membrilor Comisiei Europene a Dunării pe meleagurile româneşti.

Evenimentul s-a desfăşurat la secţia Muzeului de Istorie " Paul P ălt ănea" Galaţi din str.Domnească, nr. 25 .

6

"

Page 7: VI. Domeniul de comunicare · 5. Numărde posturi transformate din funcţii publice În posturi În regim contractual - Nu este cazul; 6. Numărde posturi transformate din posturi

expozitie

o EURO Ă: UNITĂ LA 1856.sia E 'eană a Dunării

şi românii

În luna IUNIE 2017, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi a atras, prinmanifestările de la sediul instituţiei şi din afara acesteia, ca organizator sau partener, unnumăr de 3.174 participanţi din care:

- 2.820, cu plată

354, gratuit.

2. Acţiuni/evenimente propuse pentru perioada următoare, cu precizarea scopului, aobiectivelor şi a activităţilor programate.

Activităţile culturale ale Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi sunt promovate şi

În anul 2016 prin diverse mijloace - afişe, pliante, flyere, comunicate şi articole de presă În

mass-media, reportaje 1V, pe site-ul: www.migl.ro şi pe pagina de facebook:

https:jjwww.facebook.comjmuzeuldeistorie.galati.

VII. Domeniul realizărilor pe obiective de investiţii - Nu este cazul

Vizează Întocmirea şi comunicarea lunară a datelor În formatul cuprins În tabelul de mai

jos şi se aplică doar instituţiilor publice subordonate care sunt cuprinse În Lista de

investiţii, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi de aprobare a bugetului local al

Consiliului Judeţului Galaţi pe anul 2011.

7

"