voluntariat in facultate

of 18 /18
Voluntariat în facultate Descoperă cum voluntariatul din timpul facultăţii te ajută să îţi găsești jobul potrivit 2013 2013 organizat de : cu susţinerea:

Upload: universitatea-alternativa

Post on 29-Mar-2016

268 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Descoperă cum voluntariatul din timpul facultății te ajută să îți găsești jobul potrivit

TRANSCRIPT

Page 1: Voluntariat in facultate

Voluntariat în facultateDescoperă cum voluntariatul din timpul facultăţii te ajută să îţi găsești jobul potrivit

20132013organizat de : cu susţinerea:

Page 2: Voluntariat in facultate

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

© Toate drepturile rezervate CROS - Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești.

Cuprins

1. Despre Organizațiile Studențești din România .................. 2

2. Despre CROS Camp .............................................................. 5

3. Despre experiența de voluntar în ONGS ............................ 7

4. Despre angajabilitate prin voluntariat ............................... 16

Page 3: Voluntariat in facultate

2 3

1. Despre Organizaţiile Studenţești din România

În România, există peste 200 de organizații neguvernamentale studențești (ONGS), dezvoltate în ultimele două decenii. În cadrul acestora, sunt implicați ca membri activi, peste 5.000 de studenți.

În ultimii ani, putem observa o creştere pe trei niveluri a acestora:

• a numărului de organizații care implică tinerii în activități de voluntariat în România,

• a numărului lor de voluntari

• şi a numărului de proiecte pe care aceștia îl realizează anual.

In Romania, there are over 200 students non-governmental organizations (SNGOs), developed over the past two decades. Within them, are involved as active members, over 5,000 students.

In the last years, we can observe an increase on three different levels:

• of the number of organisations involving young people in voluntary activities in Romania,

• of the number of volunteers,

• and of the number of projects they implement annually.

Page 4: Voluntariat in facultate

4 5

Dacă la început, ONGSurile erau orientate mai degrabă spre acțiuni de reprezentare a studenților în structurile de conducere ale universităților, s-au transformat treptat în medii de învățare profesională și dezvoltare personală pentru membrii și beneficiarii proiectelor pe care le desfășoară.

Studiul CROS despre organizaţiile studenţeşti din România, publicat în anul 2011, arăta faptul că 100 dintre aceste organizații, la nivel național, au realizat nu mai puţin de 1.400 de proiecte în anul universitar 2009-2010. Aceste proiecte sunt:

• evenimente ştiinţifice şi studenţeşti,

• traininguri pentru membrii organizaţiei şi pentru studenţi,

• tabere şi seminarii,

• activităţi culturale,

• proiecte sociale şi ecologice,

• internshipuri,

• activităţi sportive,

• reviste și portaluri informative,

• târguri de locuri de muncă şi multe altele.

If at the beginning, SNGOs were oriented more towards the action of representing students in the leadership structures of universities, they have slowly transformed into professional learning environments and personal development for their members and for the recipients of the projects they develop.

The CROS study of the student

non-governmental organizations in Romania, published in the year 2011, shows that 100 of these organizations, at a national level, have made no less than 1400 projects during the 2009-2010 academic year. These projects consist of:

• scientific and student events

• trainings for members of the organizations and for students

• learning camps and seminars

• cultural activities

• social and ecological projects

• internships

• sport activities

• journals and informative portals

• job fairs and many more.

Experiența de a fi membru într-o organizație studențească este una de învățare continuă, prin provocările pe care ți le oferă la fiecare pas - de la simplul rol de voluntar în organizarea unui eveniment local, la coordonarea de echipe de voluntari ce dezvoltă proiecte la nivel național pentru câteva mii de tineri ori la realizarea unei strategii pe 5 ani a organizației pe care o conduci. Fie că faci campanii de comunicare, vânzări sau recrutare de voluntari, fiecare activitate în care te implici îți aduce noi perspective privind abilitățile tale și lucrurile pe care ai putea să le faci mai departe în viață.

Lucrând de peste 10 ani cu organizațiile studențești, am constatat cum acest mediu de lucru creează lideri, antreprenori şi cetăţeni responsabili pentru societatea de mâine, oameni activi, implicaţi şi puternici. Acei 1% dintre oamenii care contribuie activ la transformarea României.

The experience of being a SNGO member is one of a continuous learning through the challenges offered at every turn - from a simple volunteer in organizing a local event, to coordinating teams of volunteers that develop national level projects for several thousand young people or creating a five-year strategy of the organization they run. Whether you deploy communication campaigns, sales or recruit volunteers, every activity in which you engage brings new perspectives regarding your skills and your further accomplishment in life.

Working with student organizations for more than 10 years, we ascertained how this environment creates leaders, entrepreneurs and citizens who are responsible for tomorrow’s society, people who are active, involved and empowered. Those 1% of people who actively contribute to Romania’s evolution.

Page 5: Voluntariat in facultate

6 7

2. Despre CROS CampCROS Camp este o tabără de 7 zile ce reunește lideri

ai organizațiilor studențești din București, implicați în comunitățile de practici dezvoltate de Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești, cu scopul de a integra noile generații de studenți implicați activ în acest mediu lucrativ.

La eveniment participă aproximativ 100 de tineri și profesioniști, veniți fie care facilitatori, fie ca persoane resursă pentru învățarea tinerilor.

Atmosfera din Camp te duce într-o lume în care învei să-ți asumi responsabilitatea pentru propria dezvoltare și pentru acțiunile tale, te descoperi, redescoperi jocul, motivația intrinsecă și pasiunea, ai curajul să visezi și reflexul de a oferi înainte de a cere.

Fiecare zi din Camp este creată pentru a experimenta o atitudine pe care mediul asociativ studențesc le promovează implicit:

Relaționare (deschiderea spre colaborare și relații deschide și autentice);

Învățare (căutarea continuă a dezvoltării personale și profesionale);

Joc (înțelegerea jocului ca dorință de experimentare și de a te bucura mereu de viață);

Împărtășire (a pune în comun gânduri, experiențe, cunoaștere, practici cu scopul de a construi împreună lucruri mai bune, de care ne vom bucura împreună);

Visare (dezvoltarea gândirii strategice și a voinței pentru reușită).

CROS Camp is a 7 days camp which brings together leaders of student organizations from Bucharest, involved in communities of practices, developed by Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești, with the aim of integrating the new generation of actively involved students in this lucrative medium.

The event was attended by approximately 100 youth and professionals, who tend to be facilitators, either as a resource for learning young people.

The atmosphere of the Camp takes you into a world where you learn to take responsibility for your own development and for your actions, you discover yourself, rediscover the game, intrinsic motivation and passion, you have the courage to dream and the reflex to give before asking.

Each day of Camp is designed to experience an attitude that associative student environment promotes:

Networking (open to cooperation and honest and authentic relationships);

Learning (continuous search of personal and professional development);

Game ( understanding the game as desire to experiment and always enjoy life);

Sharing (to share thoughts, experiences, knowledge and practices in order to build together the better things that we enjoy together);

Dreaming (development of strategic thinking and willingness/will for success).

“La capitolul “ce am învăţat” aş trece:

- felul în care incepi ceva te marchează cumva şi te declanşează în ceea ce vei face în legătura cu acel ceva;

- atenţia la detalii chiar face diferenţa şi ne-aţi arătat asta;

- emoţia şi căldura umană funcţionează mereu între oameni, cel puţin la mine. cred că aţi reuşit să arătaţi ca sş la noi, ca întreg, poate fi şi asta un motor;

- aţi demonstrat că fără organizare nu se poate face nimic şi vă felicit pentru asta;

- partea de joculeţe/ primele provocări mi se pare că m-a luat din scurt şi de aici dificultatea de a ne uni cumva ca să vorbim, plus reţinerea unora de a vorbi, de a se implica, mai ales că erau deja acolo nişte relaţii consolidate. însă fără aceşti oameni care ştiau cum stă treaba nouă, celor noi, ne-ar fi fost înzecit mai dificil să facem faţă,neştiind cu ce se mănâncă.

Regarding what I’ve learned I’d note down:

- the way that you start something somehow marks and triggers what will you do about that thing;

- attention to details really makes the difference and we’ve shown that;

- emotion and human warmth changes the relationships between us. I think that we’ve shown how a constructive relationship can determine and motivate.

- you have shown that without organizing it’s impossible to create something, and I thank you for that;

- the playing part (first challenges) I felt that were too sudden and we felt difficult to talk and relate, but at the same time we had to get over our fears and get involved in the game.

Roxana Aron, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

Page 6: Voluntariat in facultate

8 9

Ediția a patra a taberei a avut ca temă creșterea angajabilității studenților, fiind sprijinită financiar prin programul Tineret în Acțiune, linia 5.1 Reuniuni ale tinerilor cu responsabilii de politici de tineret.

Seminarul din cadrul taberei a adunat peste 80 de tineri implicați activ în organizații studențești și de tineret din București, împreună cu alți 20 de profesioniști și experți în politici publice educaționale și de tineret, cu scopul de a facilita dialogul structurat și nașterea de proiecte care să îi ajute pe tinerii din România și instituțiile de învățământ superior să ofere programe de formare profesională mai ancorate în realitatea pieței muncii și a nevoilor de dezvoltare a tinerelor generații.

Obiectivele seminarului au fost de a:- conștientiza participanții asupra vulnerabilităților

sistemului de învățământ superior românesc privind relevanța sa pentru piața europeană a muncii;

- identifica valoarea adăugată a educației pe care organizațiile studențești o oferă tinerilor ce sunt implicați în mediul de învățare pe care aceste organizații îl construiesc;

- formula soluții practice și activități suport privind cooperarea dintre mediul academic și cel asociativ studențesc, cu scopul de a crește impactul formativ al organizațiilor studențești aspra angajabilității tinerilor.

Experiențele de învățare din cadrul evenimentului au dus, de asemenea, la dezvoltarea abilităților practice ale participanților, în special, privind domeniile Resurse Umane, Comunicare și Leadership, și a atitudinii orientate către învățare.

The fourth edition of the camp had as a theme the growth of student employment, being financially supported by the Youth in Action (Tineret in Actiune) program, line 5.1 Reunions of young people with the responsibles of youth politics. The seminar that took place in the camp brought together over 80 young people actively involved in student and youth organizations from Bucharest, among other 20 professionals and experts in public educational and youth politics, having the purpose of facilitating the structured dialog and the birth of new projects, that would help young Romanians and the higher educational institutes to offer professional training programs more grounded in the reality of the labor market and of the development needs of younger generations.

The goals of the seminar were to:- raise awareness among the participants of the Romanian

higher education system’s vulnerabilities looking at its relevance for the European labor market

- identify the added value of the education that student organisations offer to the young people involved in the learning environment that these organizations build

- formulate practical solutions and support activities regarding the cooperation between the academic and the student association environment, in order to increase the formative impact of student organizations on youth employability

The educational experiences brought by the event led also to an increse in the practical abilities of the students especialy in the following domanies : Human resources,Communication,Leadership and Learning capacities “

Evenimentul a îmbinat elementele de educație nonformală (învățarea prin implicarea în proiecte, practică și interacțiunea cu profesioniști) cu cea formală (învățarea din cărți, cursuri universitare). Toate acestea s-au desfășurat într-un cadru neutru - la Plaiul Foii, în mijlocul rezervației naturale Piatra Craiului.

Pe perioada celor 7 zile, cei 80 de studenți, cu vârste între 20 și 25 de ani, au întâlnit oameni din mediul business, experți în politici publice la nivel național sau European, formatori de tineret, mentori și coachi, ce le-au facilitat învățarea prin metode precum: prezentări, ateliere, Biblioteca vie, Cafeneaua publică, jocuri de rol etc. Toate acestea au dus la dezvoltarea de abilități și atitudini care să îi ajute să își conducă mai bine organizațiile și să realizeze proiecte cu impact și mai mare în rândul tinerilor care beneficiază de acestea.

CAMP-ul a fost o experienţă de neuitat. Nu o să uit feţele oamenilor, poveştile lor, experienţele de învăţare, joculeţele, lucrul în echipă, petrecerile. Pentru mine a fost începutul unei ere - Era Schimbării.

The camp was an experience that I will always remember. I’ll never forget the faces of those people, their stories,the games,the experience of teamwork and the parties. For me it represented the beginning of a new era, the Era of Change.

Adina Stroe, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

The event combined elements of informal education (practical activities, involvement in projects, talking with experts) and formal one (university courses, studying books). All of these took place in a neutral environment – in Plaiul Foii, in the middle of Piatra Craiului national reserve.

During the7 days period the 80 students with ages between 20-25 years old will be meeting with bussiness man, and experts in politics at national and european level, mentors , coaches, who helped them learn through methods like presentations, workshops,role playing games,Living library, The public cofe etc. All of these led to an increse in their abilities and atitude that help them better manage their organizations.

Page 7: Voluntariat in facultate

10 11

3. Ce îţi poate aduce experienţa de voluntar în ONGS

În următoarele pagini am trecut câteva dintre cele mai importante câștiguri pe care le poți obține pentru dezvoltarea ta personală și profesională, ca membru al unei organizații studențești.

Sunt lucruri care te formează ca om și ca viitor specialist. Sunt lucruri apreciate de viitorii tăi angajatori și de către cei care ni le-au mărturisit din propria experiență (peste peste 80 de tineri din ONGSurile bucureștene, participanți ai seminarului CROS Camp 2013).

Curaj - depășirea limitelor - ambiție - încredere în sine

Voluntariatul oferă tinerilor curaj pentru a se provoca, pentru a realiza şi conştientiza care este visul lor, pentru a fi siguri că visul lor este potrivit pentru societatea de care aparţin şi pentru a-l articula, a-l susţine, a crede în el şi în realizarea lui.

Experienţele pe care un tânăr le are în cadrul ONG-urilor din care face parte, îl fac să îşi depăşească limitele, să aibă ambiţie şi în încredere în atingerea visului său.

In the next few pages we marked some of the most important gains you can obtain for your personal and professional development, as a member of a student organization.

These are things that form you as a human and as a future specialist. These are things appreciated by your future employers and by those that confessed them from their own experience (over 80 young people from the student NGOs of Bucharest, participants of the seminar in CROS Camp 2013)

Courage - exceeding the limits - ambition - self confidence

Volunteering offers young people courage to challenge themselves, to find and become aware of their dream, to make sure their dream is suited for the society they live in and to articulate, sustain and believe in this dream and in its realization.

The experiences that a young person has as a member in an NGO , makes him exceed his limits, become ambitious and confident in achieving his dream.

A fost pentru prima dată când am avut curajul să spun cu voce tare care e visul meu :D

Am învăţat… să iau o decizie.

I learned… how to make a decision.

Mi-am dat seama că mai am un drum lung până să ajung unde îmi doresc și ca ar trebui să îmi schimb atitudinea când vine vorba de piedici.

I realized that I still had a long way ahead until I got to where I wanted, and that I should change my attitude when it comes to obstacles.

It was the first time I had the courage to say my dream out loud :D

Maria Bucur, Clubul de Turism și Ecologie - ECOTUR

Ana Mircioagă, Clubul de Turism și Ecologie - ECOTUR

Andreea Nilcă, Asociația pentru Tineret Team Work

Page 8: Voluntariat in facultate

12 13““Abilități de relaționare, lucrul în echipă, colaborare,

toleranță, sprijin oferit celorlalți

Capacitatea de a relaţiona este un punct forte pentru orice tânăr care îşi doreşte să ia parte la o primă experienţă de angajat. Interacţiunea din cadrul ONGurilor oferă tinerilor posibilitatea şi capacitatea de a se integra mult mai uşor într-un grup. Aceştia, făcând parte dintr-o entitate organizată precum un ONG, învaţă să comunice atât cu cei care conduc organizaţia (la care se raportează ca fiind nişte superiori) cât şi cu cei care urmează să lucreze într-o echipă. O altă formă de comunicare pe care o exersează cei care fac voluntariat este cea din online, unde se obişnuiesc cu un flux mare de informaţie sub forma mesajelor email, gestionarea acestora şi organizarea pentru a fi la zi cu informaţiile din cadrul organizaţiei din care fac parte.

Networking skills, team work, collaboration, tolerance, support for others

Networking is a strength for any young person that wishes to be a part of a first time employing experience. The interaction inside an NGO offers young people the possibility and the capacity to integrate in any group. They, by belonging to an organized entity such as the NGO, learn to communicate both with those that run the organization (which they see as superiors) and with those with whom they will work in a team. Another form of communication those who volunteer practice is the online one, where they get used to an increased flux of information, in the form of email, their management and organization to keep up with the daily informations within the organization.

Am învăţat că doar atunci când te deschizi cu tot cu vulnerabilităţile tale lumea te poate ajuta cu adevărat și că ce trebuie să faci e să accepţi ajutorul pe care-l primești.

Trebuie să îţi asumi responsabilitate pentru orice faci în pătrăţica ta, să nu încerci să gândești pentru alţii, așa cum nu trebuie să îi judeci pe cei ce au păreri diferite de ale tale.

I learned that when you open up completely, even with your vulnerabilities, only then can the world really help you and what you need to do is accept the help you get.

You need to take responsibility for everything you do in your little square, and you should try not to think for others, just as you should not judge the people around you that have a different opinion than you own.

Liviu Grandl, Asociația Link Education And Practice (LEAP)

Petcu Alina Elena - membru al comunității CROS de Educație

Page 9: Voluntariat in facultate

14 15

Flexibilitate, capacitate de adaptare la medii sau echipe noi

Flexibilitatea este o calitate pe care mulţi angajatori o invocă într-un interviu sau o ofertă de angajare. În mediul ONG tinerii sunt provocaţi încă din primele luni de apartenenţă la o organizaţie să comunice cu posibili sau actuali parteneri, membri cu statut sau vechime mai mare decât a lor. Aici ei învaţă despre care sunt paşii prin care poţi stabili o legătură cu o persoană resursă pentru organizaţie, despre cum menţii aceste legături. Cel mai important este că aceşti tineri vin într-o companie cu depăşirea temerii de a vorbi cu persoane mai puţin cunoscute, posibili sau actuali clienţi. De asemenea, pe parcursul unei experienţe în cadrul voluntariatului aceştia obişnuiesc să schimbe des echipele din care fac parte şi în care lucrează acest lucru făcându-i adaptabili la un nou mediu sau la integrarea în echipe noi.

Flexibility, the adaptibility to areas or new teams

Flexibility is a quality which many employers invoke it in an interview or a job offer.In the NGO youth are challenged ever since the first months to an organization to communicate with potential or current partners, members or seniors.Here they learn about the steps throught which you can establish a link with a resource person from the organization or how keep these links.The most important is that these young people come into a company with overcoming the fear of talking to people less known, potential or current customers. Also, during a volunteering experience they used to change the teams they belong and this makes them easy to adapt into a new area or easy to integrate into new teams.

Am depășit teama de a vorbi cu invitaţii și de a le adresa anumite întrebări.

Mi-a rămas în minte cât de creativi și diferiţi suntem.

I have overcome the fear of talking to guests and to address certain questions.

It stocked in my mind how creatives and how differents we are.

Ana-Maria Mîndruță, AEGEE București

Ovidiu Condurache, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

Page 10: Voluntariat in facultate

16 17

Autocunoaștere, reflexivitate

La majoritatea posturilor la care aplică pentru a se angaja tinerii sunt nevoiţi să răspundă la multe întrebări legate de personalitatea, comportamentul lor şi motivaţia ce stă în spatele anumitor decizii. Cei care creează experienţele de învăţare şi dezvoltare în cadrul ONGurilor se concentrează pe a educa tinerii voluntari să se cunoască pe sine, pentru prin cunoaşterea sinelui experienţele de învăţare pot fi intsegrate şi dezvoltate mult mai uşor, rezultatul final responsabili încadraţi eficace pe sarcini de rezolvat. Aşadar, zona de autocunoaştere, în mod special acţiunea de a fi reflexiv, este exersată în cadrul activităţilor organizate de ONGuri. ONGurile pregătesc tinerii a fi încadraţi pe posturile pe care se potrivesc cel mai bine, dând un randament mai mare.

Self-discovering, reflexivity

At most positions that young people apply, they are forced to answer several questions about personality, behavior and motivation that leaves behind certain decisions.Those who creates learning experiences and development in the NGO focuses on educating young volunteers to know theirself, to know oneself through learning experiences can be more easily integrated and developed, the final responsibility effectively employed on tasks to do.

Am descoperit lucruri importante despre mine, legate de modul în care mă comport.

I discovered important things about myself, connected to my behaviour

M-a pus pe gânduri: ce aș putea face începând de mâine? :)

It got me thinking: what could I do starting tomorrow? :)

Visează, dar visează cu ochii deschiși.

Pentru a ne atinge visul, trebuie să ne dăm seama cine suntem și ce vrem cu adevărat.

To reach our dream, we need to figure out who we are and what do you really want.

I learned, once again, how important it is to start the road at peace with yourself and knowing yourself.

Am învăţat, încă o dată, cât de important este să pleci la drum împăcat cu tine și cunoscându-te.

Dream, but dream with your eyes wide open.

Ovidiu Condurache, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

Andra Berilă, AEGEE București

Anca Bobeși, Asociația Oricine Poate Vorbi în Public - opvp

Adina Stroe, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

Roxana Aron, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

Page 11: Voluntariat in facultate

19

Abilitatea de a învăța să înveți

Din ce în ce mai multe companii se preocupă de modul cum învaţă angajaţii săi. Acestea caută sisteme, metode şi exprienţe pentru a-şi provoca angajaţii şi pentru a-i obişnui să fie atenţi la învăţarea lor continuu pentru a aduce un plus ariei pe care devin profesionişti. La fel şi organizaţiile de tineret, se preocupă de a le crea tinerilor în permanenţă contexte noi de învăţare, de a conştientiza nevoia continuă de învăţare şi dezvoltare şi de a avea o eprspectivă cât mai largă asupra acestei abilităţi. Un plus pe care l-ar putea avea majoritatea companiilor care angajează tineri cu exprienţă de voluntariat este acela că ei vin deja conştienţi de importanţa învăţării lor şi cu o privire structurată asupra modului cum aleg să înveţe.

The ability to learn how to learn

More and more companies are concerned about the way their employers learn. They search for systems, methods and learning experiences to challenge their employees and to get them used to pay attention to their continuous learning, in order to bring a plus to the area of their specialization. The same happens with student organizations, they are preoccupied with continuously creating new learning contexts, with making more aware the ongoing need of learning and development and with bringing a wider perspective on this ability. Another plus most of the companies that hire young people with volunteering experience is that they are already aware of the importance of their learning and with a structured view on the way they choose to learn.

18

E un proces continuu și e bine să fii conștient cum să îl întreţii, ca să te ajute și să devii mai bun, altfel doar știi lucruri care poate nu îţi folosesc prea mult…

It’s a continuous process and it’s better to be aware of how can you maintain it in order to become a better version of yourself, otherwise all you know are things

that you may not use very much....Andra Berilă, AEGEE București

Am aflat că sunt foarte multe variante de a-ţi crea contexte de învăţare şi că trebuie să îţi dai seama care ţi se potriveşte ţie cel mai bine.

I found out there are many ways to create a learning context and that you need to realize which one suits you best.

Adelina Popa, Ecology and Tourism Student Club - ECOTUR

Page 12: Voluntariat in facultate

20 21

Acces la informații de actualitate pe subiectele profesionale de interes

Provocarea pe care o întâmpină mulţi studenţi este nevoia de a se angaja când recruiterul solicită experienţă minimă şi cunoştinţe minime pe un anumit domeniu. Domeniile ce nu au la bază competenţe tehnice de obicei sunt tratate cu superficialitate în cadrul experienţelor de învăţare oferite de instituţiile formale. Aşadar, tinerii sunt nevoiţi fie să se încadreze pe posturi care nu necesită anumite cunoştinţe, urmând să investească mai apoi pe segmentul pe care îl ocupă, fie intră într-un cerc vicios care nu le oferă posibilitatea să urmeze un job care îi atrage. Soluţia vine din partea ONGurilor care prin activităţile pe care le desfăşoară implică tinerii încă din primele activităţi în conectarea la resurse profesionale. Aceasta fiind o modalitate de a-şi însuşi limbajul şi cunoştinţele potrivite pentru a face faţă provocărilor profesionale. Odată aflaţi într-un cerc în care se discută cu uşurinţă subiecte profesionale ei devin curioşi şi mai fac un pas în dezvoltarea lor, conectându-se la cele mai noi dezbateri şi teme pe subiecte profesionale.

Access to topical information on subjects of professional interest

The challenge many students face is the need to engage when the recruiter require minimum experience and knowledge in a certain field. Fields that are not based on technical skills are ussually treated superficially in the learning experiences offered by the formal institutions. Therefore, young people are forced either to fall on posts that do not require specific knowledge, then to invest more on segment they occupy or to enter a vicious circle which enables them the opportunity to pursue a job that attracts. The solution comes from the NGOs, which by the activities they deploy, involve young people to connect to professional resources, even from the first activities. This is a way to acquire the language and knowledge suited to overtake professional challenges. Once you are in a circle discussing professional topics, you easily become curious and take another step in your development, connecting to the latest debates and issues on professional topics.

I learned a lot about Public Relations, Marketing and Advertising. I think I understand now which is the difference between them, and it was fun that we’ve relate about what is happening in present on the market, and I

realised that I had a wrong opinion.

Am aflat multe despre PR, marketing și advertising. Cred că am înţeles și eu care e diferenţa dintre ele și a fost tare că ne-a povestit chestii despre ce se întămpla in lumea asta în prezent că eu aveam o imagine puţin deformată despre agenţii.

Ana Dima, Asociaţia Studenţilor si Absolvenţilor Filierei Francofone - ASAF

Am învăţat multe despre storytelling, lucruri ce încerc acum să le pun în aplicare pe propriul blog.

I learned many things about storytelling, things that now I try to apply on my blog.

Alexandra Stiopa Steier, Romanian-American University

Students Club - CS-URA

Page 13: Voluntariat in facultate

23

Atitudinea orientată către comunitate

Pentru a dezvolta, dezbate, îmbunătăţi e nevoie de un grup de oameni cu care poţi face schimb de idei, păreri, alături de care poţi împărtăşi din experienţele tale şi cu care poţi comunica folosind acelaşi limbaj şi jargon. Toate acestea pot fi satisfăcute de apartenenţa la o comunitate. Companiile îşi pun problema din ce în ce mai mult de cum pot crea comunităţi ce au ca scop schimbul de experienţe între angajaţi, la nivel individual, între grupuri cu acelaşi interes dar şi între grupuri cu interese diferite. Mediul ONG are la bază spiritul de comunitate. Cei care aparţin acestui tip de mediu obişnuiesc să folosească ca primă metodă de învăţare şi predare a cunoştinţelor acumulate de-a lungul timpului împărtăşirea. Ei cresc cu nevoia de a dezbate, de a se sfătui, de a primi feedback pentru a se dezvolta, de a comunica cu cei dispuşi să împărtăşească sau să dezvolte sisteme de lucru sau de gândire. Odată descoperit acest proces de a împărtăşi din experienţe şi de a construi tinerii apelează deseori la a-şi căuta sau construi o comunitate la care să apeleze.

The attitude oriented towards the community

In order to develop, debate, share you need a group of people with whom you can exchange idea, opinions, with whom you can share you experience and communicate using the same language and jargon. All these can be satisfied by belonging to a community. The companies ask themselves more and more how could they create communities having the aim of exchanging experiences between their employees, at an individual level, between groups with a shared interest or with different interests. The NGO environment is founded on the community spirit. Those that belong to this environment are used to utilize, as a first method of learning and teaching the knowledge accumulated over time, sharing. they grow with the need of debating, advising and receiving feedback to develop and communicate with those willing to share or build working or thinking systems. Once they discover this process of sharing and building experiences, these young people often turn to seeking or creating a community to turn to.

22

Am invăţat că oamenii reprezintă reţele și că reţelele astea sunt atât de puternice încât pot schimba societatea pentru că unesc oamenii cu același ţel.

I learned that people are networks and that these networks are so powerful they can change the society because the bring together people with the same goal.

Adina Stroe, Asociația Studenților Economiști din România - ASER

Page 14: Voluntariat in facultate

24

Construirea unui mod de gândire constructiv și optimist

Important pentru un angajator este ca cei cu care el colaborează să îşi păstreze nivelul de gândire cât mai constructiv şi optimist indiferent de statutul său în companie. Sarcinile pe care le îndeplinesc tinerii angajaţi pot fi atractive şi provocatoare în primele momente de activitate. Însă, cu timpul poate interveni rutina realizării anumitor sarcini. Provocarea este cum se va menţine o gândire constructivă şi optimistă pentru ca angajatul să dea un randament eficace pe o perioadă cât mai lungă. În mediul de tineret, viitorii angajaţi se lovesc deseori de activităţi rutiniere sau care nu îi mai provoacă. Ceea ce ei deprind făcând parte din diferite comunităţi este să se ataşeze de cultura mediului din care fac parte, consolindându-şi fiecare experienţă având o gândire constructivă şi optimistă.

Building a constructive and optimistic approach

What’s important for an employer is that those he works with keep his level of thinking as constructive and optimistic as possible regardless of his status in the company. The tasks these young employers have perform can be attractive and challenging at the beginning of their activity. But, as time passes by a routine can occur when performing certain tasks. The challenge is to maintain a constructive and positive mindset in order to make the employee give an effective performance for as long as possible. In the youth environment, future employees often encounter routine activities that no longer challenge them. What they learn as part of different communities is to get attached to the organizational culture, while consolidating each and every experience with a constructive and positive thinking.

25

Ar fi bine să fiu mai deschisă faţă de cei din jurul meu, să schimb unghiul din care privesc o întâmplare dacă aceasta mi se pare negativă și să iau totul ca pe o lecţie.

It would be better to be more open with those around me, to change my perspective when looking at something that happened to me, and if it’s a negative

one, to take everything as a lesson.Anca Bobeși, Asociația Oricine Poate Vorbi în Public - opvp

Page 15: Voluntariat in facultate

26 27

În afara celor 8 idei cheie de cum te poate ajuta voluntariatul într-o organizație studențească, să devii mai angajabil, am surprins mai jos alte câteva abilități și atitudini transversale pe care această experiență ți le va dezvolta:

Besides the 8 key ideas on how volunteering in a student organization can help you be more employable, we noted down below some others abilities and crossed attitudes that this experience can help you develop:

Dorința de autodepășire și motivația susținută

Prietenia și încrederea ca valori în relațiile cu ceilalți

Tendința de a privi lucrurile în ansamblu, dar și în profunzime

Creativitatea și gândirea laterală

Curiozitatea de copil, dorința de a cunoaște mai mult

Atenția la detalii

The desire for self improvement and sustained motivation

Friendship and trust as values in relationships developed with those around you

A tendency to see the bigger picture, and at the same time in depth

Creativity and lateral thinking

A child’s curiosity, a desire to know more

Attention to detail

Page 16: Voluntariat in facultate

28 29

4. Despre angajabilitate prin voluntariat

Angajabilitatea se referă la “capacitatea unei persoane de a obţine un loc de muncă în concordanţă cu competenţele sale, de a-l menţine, de a se dezvolta profesional capacitatea de antreprenoriat a unei persoane şi posibilitatea acesteia de a-şi schimba locul de muncă.” (sursa: www.anosr.ro)

Voluntariatul oferă ocazia de a simula o mare parte din activităţile pe care un tânăr le poate desfăşura la un loc de muncă. De asemenea, pune bazele competenţelor necesare pentru a aplica la un prim job, astfel angajatorul poate integra mult mai uşor un tânăr care deja a experimentat mici experienţe de învăţare. În majoritatea cerinţelor pe care le regăsesc tinerii în ofertele de angajare se găsesc abilităţi sau competenţe precum: responsabilitatea, capacitatea de a lucra în echipă, adaptabil, proactiv şi cu iniţiativă, deschis către învăţare.

La majoritatea interviurilor din etapa de selecţie tinerii răspund la întrebări precum Ce model/mentor ai? Ce ai învăţat de la acesta? Ai lucrat într-o echipă? Cum a fost experienţa de a lucra într-o echipă? Care este visul tău? Cum lucrezi la

Employability refers to “one’s capacity to obtain a job in accordance with his abilities, to maintain it, and to professionally develop one’s entrepreneurial capacity and one’s possibility to change his job.” (source: www.anosr.ro)

Volunteering offers the chance to simulate a big part of the activities a young person can develop in a workplace. In addition, it sets the grounds for the necessary competencies to apply at a first job, so the employer can easily integrate a young person who already experimented small learning experiences. most of the requests young persons find in a job description are skills or abilities such as: responsibility, teamwork, adaptability, proactivity, with initiative, and open to learning.

In the majority of the selection phase interviews the young candidates are asked to answer questions such as: What’s your model/mentor? What have you learned from them? Have you ever worked in a team? How was the teamwork experience? What’s your dream? What are your goals? What steps are you making to see them achieved?

realizarea lui? Care sunt obiectivele tale? Ce paşi faci pentru a le îndeplini?

Experiența de voluntar implicat activ în proiectele desfășurate de organizațiile studențești, te ajută să ai un răspuns suficient de consistent la toate acestea.

Prin toate exemplele de rezultate de învățare dobândite în urma implicării ca voluntar într-o organizație studențească, arătate mai sus, considerăm că această experiență dezvoltă tinerilor:

• Capacitatea a a avea impact social,

• Spiritul colaborativ și

• Autonomia inidividuală.

Aceste atribute, câștigate în urma implicării în ONGS, îi ajută pe tineri să își găsească mai ușor un loc de muncă, să se integreze bine în mediile profesionale în care vor lucra, să desfășoare activități antreprenoriale relevante social și să fie flexibili în raport cu tendințele piaței forței de muncă.

Being an actively involved volunteer in projects developed by student organizations help you have a sufficiently consistent answer to all these questions.

Through all the examples of having results by learning gained as a volunteer in a student organization, as showed above, we consider this experience for young persons to develop:

• The capacity of having a social impact

• The collaborative spirit and

• Individual autonomy

These attributes, gained from the involvement in a student NGO, helps young persons to easily find a job, to better integrate in the professional environment in which they will work, to develop entrepreneurial activities that are socially relevant and to be flexible in relation to the labor market trends.

Page 17: Voluntariat in facultate

30

Resurse utile Resurse utile

Baza de date a ONGSurilor din România

Definirea “Angajabilității” de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești

Ghid de Angajabilitate publicat de către Link Education and Practice

Mediul Asociativ Studențesc 2010 - Infografic

Agenda Publică de Voluntarit în România 2012-2020 (inlude propuneri legislative de recunoaștere a voluntariatului ca activitate de muncă)

Useful resources:

The database with the Romanian student NGOs

Defining “Employability” by the National Student Organizations Alliance

A Guide on Employability published by Link Education and Practice

The Student Association Environment 2010 - Infographic

The Romanian Public Volunteering Agenda 2012-2020 (includes legislative proposals on the recognition of

volunteering)

Page 18: Voluntariat in facultate

Am cunoscut o

mulţime de oameni noi, oameni frumoşi, de la care am foarte

multe de învăţat şi m-au ambiţionat să îmi urmez visurile.

I met lots of new people, beautiful

people, from whom I have so much to learn and they pushed me to

follow my dreams.

Alexandra Richiţeanu, Romanian Economical Students Association - ASER