vantul

2
 Salut! Sunt Alexandra, colega voastră. Prezentarea aceasta sună foarte similar cu cele de la Al colicii Anonimi, ti u, dar este ade varat că suntem to i î n a ce ea i sit ua ie, a a c ă ș ț ș ț ș  în ele ge i de ce mă aflu aic i, î n f a a vo ast ră. Am veni t p entru ca trebuie să in un d isc urs ț ț ț ț  despre mine, astfel ar trebui să încerc să îmi dezvolt latura narcisită. M-am gândit că ar f i mai bine să discut d espre altceva, ar fi mai u or, de e xempl u, să in ș ț  un discu rs de spre nat ură. Nu , nu vre au să in o p releg ere despr e natur a umană , de i ar fi ț ș  interesant, în schimb aleg un element din natură. Da! M-am hotarât să fac o scurtă personificare a vântului. Acesta este unul din cele patru elemente pr imordiale: aer, apa, foc i pământ. ș Desigu r, acum vă întreba i ce personal itate poat e avea vântul. Oare cu m este acest ț  element? Cel ma i rapi d răsp uns ar fi că e ste foar te schi mbător i apar e din senin î n via ă ta, dar în ș ț  acela timp este constant într-un anumit domeni u: te po i baza că va fi acolo mereu. ș ț Are o for ă extra ordinară, p e car e o ara tă când v ine ca o furtu nă i rupe copaci din ț ș  rădăcini, însă de cele m ai m ulte or i el este d oar acolo, ne înconjoar ă i ne sus ine. ș ț Vă put e i imag ina o lum e fără nt, o lum e în care nu se mai mi că aerul de loc , puful ț ș   păpădiil or nu ar mai zbur a vara, nor ii nu s- ar mai p limba p e cer. N u vreau s ă imi im aginez o astfel de l ume. În sch imb cre d că ar fi moment ul să spun d e unde a încep ut fascina ia ț  mea pentru acest element. Este o poves te dragu ă, deoarece este des pre un copil as. Poveste a începe când eram fo arte ț  mică , înca nu merg eam nici la g rădi ni ă. Vă put e i ima gina o a chie de c opil : mică, slab ă ț ț ș  i c rea ă? ș ț Pe atunci mă plimbam prin parc mai des, de multe ori cu bunica i uneori bătea vântul cu ș   putere . În mome ntele ace lea bunica m ea îmi spunea să stau l ângă ea ca să nu mă ia vânt ul  pe sus. Nu mă sp eria pr ea mul t ideea , chiar doream să zbor pe ari pile vânt ului, dar nu credeam că va putea să m ă rid ice i îi sfidam puter ea, cum va ch iar supara tă că nu r eu e te. ș ș ș  Treptat am ajuns să îndrăgesc vântul deoarece eram atenta la el i l-am studiat, atât cât ș   putea un copil s ă facă ast a. Chiar i acum, de fiecare dată când mă plimb prin parc ascult vocea vântului în fru nzele ș  copacilor, iar cand este furtuna îmi place cum se aude vijelia printre blocuri, acompaniată de picăturile de ploaie i de tunete uneori îmi pare că natura ne invită la un concert gratuit ș  de muzică simfonică. Fiind atentă la vânt, acesta îmi î ndreptă privirile mai departe către restul naturii i această ș  anal iză a vânt ului m -a învă at să mă buc ur de tot c eea ce es te în jur ul me u. Dar in fluien a ț ț  lui nu se opr e te a ici: când sunt cal mă i a tent ă mă îmb ră i eaz ă cu adie ril e sale, iar când ș ș ț ș  sunt îngâ ndur ată i di str ată, adie în f or ă pentru a mă op ri în l oc i a mă f or a as tfe l să fiu ș ț ș ț  din nou atentă la tot ce mă înconjoară. Cred că asta face de obicei un prieten bun. Fiind la subiectul prieteniei, vântul întotdeauna este acolo i nici măcar nu se supără că este ș  invi zibi l i nu îl b ăgăm în s eamă. El trăi e te î n fiecare clipa exa ct c um î i do re te, n u es te ș ș ș ș  îngrădit de nim ic i zboara libe r pentr u a fi alătur i de to i cei c e au nevoie de el, fănd ș ț  toat e aceste a cu o u uri n ă de in vidi at. E d rep t ca e ste mere u în mi care, dest ul de r ar însă ș ț ș  mai i o bos es te , at unc i s e o pr e te pu in di n a dia t. În aces te mo mente re u e te să ne ș ș ț ș ș  studieze deoarece îi place foarte mult să fie atent la noi.

Upload: alexandra-elena-marcu

Post on 18-Jul-2015

152 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Vantul

5/15/2018 Vantul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/vantul 1/3

Salut!

Sunt Alexandra, colega voastră. Prezentarea aceasta sună foarte similar cu cele de laAlcolicii Anonimi, tiu, dar este adevarat că suntem to i în aceea i situa ie, a a căș ț ș ț ș  în elege i de ce mă aflu aici, în fa a voastră. Am venit pentru ca trebuie să in un discursț ț ț ț  

despre mine, astfel ar trebui să încerc să îmi dezvolt latura narcisită.M-am gândit că ar fi mai bine să discut despre altceva, ar fi mai u or, de exemplu, să inș ț  un discurs despre natură. Nu, nu vreau să in o prelegere despre natura umană, de i ar fiț ș  interesant, în schimb aleg un element din natură.Da! M-am hotarât să fac o scurtă personificare a vântului. Acesta este unul din cele patruelemente primordiale: aer, apa, foc i pământ.ș

Desigur, acum vă întreba i ce personalitate poate avea vântul. Oare cum este acestț  element?Cel mai rapid răspuns ar fi că este foarte schimbător i apare din senin în via ă ta, dar înș ț  acela timp este constant într-un anumit domeniu: te po i baza că va fi acolo mereu.ș ț

Are o for ă extraordinară, pe care o arată când vine ca o furtună i rupe copaci dinț ș  

rădăcini, însă de cele mai multe ori el este doar acolo, ne înconjoară i ne sus ine.ș țVă pute i imagina o lume fără vânt, o lume în care nu se mai mi că aerul de loc, pufulț ș   păpădiilor nu ar mai zbura vara, norii nu s-ar mai plimba pe cer. Nu vreau să imi imaginezo astfel de lume. În schimb cred că ar fi momentul să spun de unde a început fascina iaț  mea pentru acest element.Este o poveste dragu ă, deoarece este despre un copilas. Povestea începe când eram foarteț  mică, înca nu mergeam nici la grădini ă. Vă pute i imagina o a chie de copil: mică, slabăț ț ș  i crea ă?ș ț

Pe atunci mă plimbam prin parc mai des, de multe ori cu bunica i uneori bătea vântul cuș   putere. În momentele acelea bunica mea îmi spunea să stau lângă ea ca să nu mă ia vântul pe sus. Nu mă speria prea mult ideea, chiar doream să zbor pe aripile vântului, dar nu

credeam că va putea să mă ridice i îi sfidam puterea, cumva chiar suparată că nu reu e te.ș ș ș  Treptat am ajuns să îndrăgesc vântul deoarece eram atenta la el i l-am studiat, atât câtș   putea un copil să facă asta.Chiar i acum, de fiecare dată când mă plimb prin parc ascult vocea vântului în frunzeleș  copacilor, iar cand este furtuna îmi place cum se aude vijelia printre blocuri, acompaniatăde picăturile de ploaie i de tunete uneori îmi pare că natura ne invită la un concert gratuitș  de muzică simfonică.

Fiind atentă la vânt, acesta îmi îndreptă privirile mai departe către restul naturii i aceastăș  analiză a vântului m-a învă at să mă bucur de tot ceea ce este în jurul meu. Dar influien aț ț  lui nu se opre te aici: când sunt calmă i atentă mă îmbră i ează cu adierile sale, iar cândș ș ț ș  

sunt îngândurată i distrată, adie în for ă pentru a mă opri în loc i a mă for a astfel să fiuș ț ș ț  din nou atentă la tot ce mă înconjoară. Cred că asta face de obicei un prieten bun. Fiind lasubiectul prieteniei, vântul întotdeauna este acolo i nici măcar nu se supără că esteș  invizibil i nu îl băgăm în seamă. El trăie te în fiecare clipa exact cum î i dore te, nu esteș ș ș ș  îngrădit de nimic i zboara liber pentru a fi alături de to i cei ce au nevoie de el, făcândș ț  toate acestea cu o u urin ă de invidiat. E drept ca este mereu în mi care, destul de rar însăș ț ș  mai i oboseste, atunci se opre te pu in din adiat. În aceste momente reu e te să neș ș ț ș ș  studieze deoarece îi place foarte mult să fie atent la noi.

Page 2: Vantul

5/15/2018 Vantul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/vantul 2/3

Astfel vântul a devenit unul dintre prietenii mei cei mai buni.De ce?, probabil că vă întreba i. Raspunsul este: pentru ca am învă at foarte multe lucruriț ț  de la el.Am încercat să mă asemăn lui i am ales să fiu surprinzătoare, dar loială celor apropia i.ș ț  Am învă at să trec de la vijelie, la adiere sau la contemplare atunci când este nevoie. Amț  

fost i invizibilă, iar în ceea ce prive te prietenii, am vrut să fiu mereu acolo pentru ei i săș ș ș  le dau sfaturi corecte, fără să mă supar când nu mă ascultă. Am reu it să fiu mereu ca unș  copil si să imi treacă repede supararea.Am învă at că sunt singura care mă poate elibera pentru a putea să zbor i fără aripi. Maiț ș  am multe de învă at de la vânt, dar sper că într-o zi să pot să fiu cum este el.ț

Page 3: Vantul

5/15/2018 Vantul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/vantul 3/3