tipuri de parinti

of 21 /21
Tipuri de parinti Tipuri de parinti Livia Dobrescu Livia Dobrescu Scoala Gimnaziala nr. 11 Scoala Gimnaziala nr. 11 “St. O. Iosif” “St. O. Iosif” Brasov Brasov

Upload: livia-dobrescu

Post on 02-Jul-2015

347 views

Category:

Education


12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A fi parinte nu este lucru usor. Am pregatit acest material pentru parintii elevilor mei.

TRANSCRIPT

Page 1: Tipuri de parinti

Tipuri de parintiTipuri de parinti

Livia DobrescuLivia DobrescuScoala Gimnaziala nr. 11 Scoala Gimnaziala nr. 11

“St. O. Iosif” “St. O. Iosif”

BrasovBrasov

Page 2: Tipuri de parinti

PĂRINTELE PĂRINTELE INDULGENTINDULGENT

Page 3: Tipuri de parinti

îi permite copilului să se manifeste cum vrea îi permite copilului să se manifeste cum vrea el, fără prea mari restricţii;el, fără prea mari restricţii;

cea mai mare valoare o reprezintă libertatea cea mai mare valoare o reprezintă libertatea de expresie;de expresie;

manifestă sensibilitate la drepturile altora;manifestă sensibilitate la drepturile altora;

se consultă cu copilul atunci când ia o se consultă cu copilul atunci când ia o decizie;decizie;

Page 4: Tipuri de parinti

manifestă căldură şi interes faţă de tot ce manifestă căldură şi interes faţă de tot ce face copilul;face copilul;

cazurile în care îl pedepseşte pe copil sunt cazurile în care îl pedepseşte pe copil sunt foarte rare;foarte rare;

copilul îşi dezvoltă o identitate proprie, va copilul îşi dezvoltă o identitate proprie, va avea o personalitate distinctă, marcantă, avea o personalitate distinctă, marcantă, originală; originală;

copilul se simte important, special, fapt ce îi copilul se simte important, special, fapt ce îi va determina creşterea stimei de sine;va determina creşterea stimei de sine;

Page 5: Tipuri de parinti

Dezavantaje: Dezavantaje: copilului crescut într-o manieră indulgentă, îi copilului crescut într-o manieră indulgentă, îi

va fi greu să înţeleagă rolul limitelor, al va fi greu să înţeleagă rolul limitelor, al regulilor şi să ţină cont de ele atunci când regulilor şi să ţină cont de ele atunci când situaţia o va cere; pentru foarte mulţi adulţi, situaţia o va cere; pentru foarte mulţi adulţi, el poate fi considerat obraznic sau chiar el poate fi considerat obraznic sau chiar copil – problemă.copil – problemă.

Părinţii se pot aştepta ca în curând el „să Părinţii se pot aştepta ca în curând el „să preia controlul familiei” în sensul că va face preia controlul familiei” în sensul că va face numai ce vrea el şi cu greu va accepta numai ce vrea el şi cu greu va accepta sfaturi.sfaturi.

Părintele va fi depăşit de problemă.Părintele va fi depăşit de problemă.

Page 6: Tipuri de parinti

PARINTELE PARINTELE AUTORITARAUTORITAR

Page 7: Tipuri de parinti

îi cere să respecte cu stricteţe, fără să îi cere să respecte cu stricteţe, fără să comenteze, regulile impuse;comenteze, regulile impuse;

aceste reguli au valoare absolută, iar la cea aceste reguli au valoare absolută, iar la cea mai mică greşeală este urmată de mai mică greşeală este urmată de pedeapsă;pedeapsă;

părintele nu se simte obligat să răspundă părintele nu se simte obligat să răspundă întrebărilor suplimentare: „De ce? Pentru că întrebărilor suplimentare: „De ce? Pentru că sunt mama / tatăl tău! Nu discutăm!”sunt mama / tatăl tău! Nu discutăm!”

Page 8: Tipuri de parinti

intenţia copilului de a-şi manifesta intenţia copilului de a-şi manifesta independenţa este interpretată ca o formă independenţa este interpretată ca o formă de răzvrătire, fapt ce reprezintă o sursă de răzvrătire, fapt ce reprezintă o sursă importantă a conflictelor părinte – copil;importantă a conflictelor părinte – copil;

de obicei părintele este rece şi detaşat faţă de obicei părintele este rece şi detaşat faţă de copil impunând respectul muncii şi a de copil impunând respectul muncii şi a efortului; efortului;

acest stil autoritar îl învaţă pe copil să acest stil autoritar îl învaţă pe copil să devină ordonat, disciplinat, respectuos faţă devină ordonat, disciplinat, respectuos faţă de cei de care îi este frică, îi dezvoltă simţul de cei de care îi este frică, îi dezvoltă simţul critic, îl învaţă să devină perfecţionist;critic, îl învaţă să devină perfecţionist;

Page 9: Tipuri de parinti

Dezavantaje:Dezavantaje: un copil crescu de părinţi autoritari va învăţa un copil crescu de părinţi autoritari va învăţa

foarte greu să devină maleabil, sensibil la foarte greu să devină maleabil, sensibil la dorinţele altora, va fi neiertător cu cei care dorinţele altora, va fi neiertător cu cei care greşesc; greşesc;

va întâmpina dificultăţi în realizarea unei va întâmpina dificultăţi în realizarea unei comunicări eficiente; comunicări eficiente;

va fi lipsit de iniţiativă, de curaj, veşnic va fi lipsit de iniţiativă, de curaj, veşnic nemulţumit, se va teme permanent să nu nemulţumit, se va teme permanent să nu greşească;greşească;

Page 10: Tipuri de parinti

pentru el, a greşi e sinonim cu „a fi un ratat”pentru el, a greşi e sinonim cu „a fi un ratat”

preocuparea lui majoră este „Ce va zice tata preocuparea lui majoră este „Ce va zice tata / mama când va afla?”/ mama când va afla?”

scade stima de sine „Am greşit! Nu sunt bun scade stima de sine „Am greşit! Nu sunt bun de nimic! Niciodată nu voi putea să…!de nimic! Niciodată nu voi putea să…!

Page 11: Tipuri de parinti

Un nivel scăzut al stimei de sine în Un nivel scăzut al stimei de sine în copilărie are urmări negative copilărie are urmări negative marcante pe parcursul întregii marcante pe parcursul întregii vieţi, asemenea unui coşmar care vieţi, asemenea unui coşmar care te urmăreşte în permanenţă şi de te urmăreşte în permanenţă şi de care ( în cazuri fericite) scapi cu care ( în cazuri fericite) scapi cu mare greutate.mare greutate.

Page 12: Tipuri de parinti

PĂRINTELE PĂRINTELE PROTECTORPROTECTOR

Page 13: Tipuri de parinti

este aparent un părinte model, extrem de este aparent un părinte model, extrem de atent la nevoile copilului şi se dedică cu atent la nevoile copilului şi se dedică cu toată fiinţa meseriei de părinte;toată fiinţa meseriei de părinte;

prioritatea lui este să-i ofere copilului prioritatea lui este să-i ofere copilului securitate, deoarece conştientizează că un securitate, deoarece conştientizează că un copil este o fiinţă foarte fragilă, care are copil este o fiinţă foarte fragilă, care are nevoie de sprijin şi protecţie;nevoie de sprijin şi protecţie;

îşi învaţă copilul să fie precaut şi rezervat îşi învaţă copilul să fie precaut şi rezervat faţă de tot ce vine din afara sferei familiei;faţă de tot ce vine din afara sferei familiei;

Page 14: Tipuri de parinti

uneori protecţia acordată copilului este exagerată, uneori protecţia acordată copilului este exagerată, părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd catastrofe şi părinţii devin veşnic îngrijoraţi, văd catastrofe şi calamităţi la fiecare colţ de stradă;calamităţi la fiecare colţ de stradă;

când îşi văd copilul plângând, ei devin agitaţi, când îşi văd copilul plângând, ei devin agitaţi, creând fără să-şi dea seama, mai multă tensiune;creând fără să-şi dea seama, mai multă tensiune;

când apare o problemă, părintele protector se când apare o problemă, părintele protector se grăbeşte să caute vinovaţii şi să ţină morală;grăbeşte să caute vinovaţii şi să ţină morală;

asemeni părinţilor autoritari, acceptă greu situaţia în asemeni părinţilor autoritari, acceptă greu situaţia în care copilul începe să-şi dezvolte independenţa, care copilul începe să-şi dezvolte independenţa, însă ei nu creează conflicte, ci intră în panică, „se însă ei nu creează conflicte, ci intră în panică, „se consumă”.consumă”.

Page 15: Tipuri de parinti

Dezavantaje:Dezavantaje: când sunt foarte mici, copiii care au părinţi exagerat când sunt foarte mici, copiii care au părinţi exagerat

de protectori pot manifesta tulburări ale somnului şi de protectori pot manifesta tulburări ale somnului şi ale regimului alimentar, stări de frică nejustificate;ale regimului alimentar, stări de frică nejustificate;

o dată cu trecerea timpului, copilul se simte din ce o dată cu trecerea timpului, copilul se simte din ce în ce mai sufocat şi are tendinţa de a se îndepărta în ce mai sufocat şi are tendinţa de a se îndepărta de părinţi, găseşte că e dificil să comunice direct cu de părinţi, găseşte că e dificil să comunice direct cu părintele despre problemele personale, de teamă că părintele despre problemele personale, de teamă că nu-l va înţelege şi se va îngrijora;nu-l va înţelege şi se va îngrijora;

copilul va învăţa să ascundă informaţii, va avea o copilul va învăţa să ascundă informaţii, va avea o viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte;viaţă secretă, personală, nebănuită de părinte;

când va fi pus în situaţia de a-şi exprima frustrarea când va fi pus în situaţia de a-şi exprima frustrarea sau mânia, preferă să se exprime indirect prin acte sau mânia, preferă să se exprime indirect prin acte de răzbunare sau de sabotaj.de răzbunare sau de sabotaj.

Page 16: Tipuri de parinti

PĂRINTELE PĂRINTELE DEMOCRATICDEMOCRATIC

Page 17: Tipuri de parinti

are în vedere ca întotdeauna să fie respectate drepturile are în vedere ca întotdeauna să fie respectate drepturile copilului;copilului;

stabileşte reguli pe care le aplică cu consecvenţă;stabileşte reguli pe care le aplică cu consecvenţă;

pentru el nu legea este pe primul loc ci omul;pentru el nu legea este pe primul loc ci omul;

este indulgent, flexibil, deschis spre nou pentru a accepta tot este indulgent, flexibil, deschis spre nou pentru a accepta tot ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a familiei;ce ar putea ameliora viaţa copilului şi a familiei;

este suficient de autoritar pentru a impune o disciplină este suficient de autoritar pentru a impune o disciplină riguroasă, pentru a-l învăţa pe copil să respecte reguli şi să riguroasă, pentru a-l învăţa pe copil să respecte reguli şi să îndeplinească eficient sarcinile care i se dau;îndeplinească eficient sarcinile care i se dau;

încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, încurajează copilul să fie independent, respectându-i opiniile, interesele şi personalitatea;interesele şi personalitatea;

Page 18: Tipuri de parinti

manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază, manifestă căldură faţă de copil, îl apreciază, îl consideră membru responsabil al familiei;îl consideră membru responsabil al familiei;

copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional, copilul îşi va dezvolta un echilibru emoţional, îşi va dezvolta deprinderi de comunicare îşi va dezvolta deprinderi de comunicare eficientă, va manifesta creativitate, eficientă, va manifesta creativitate, iniţiativă,capacitate decizională, autonomiei iniţiativă,capacitate decizională, autonomiei personală;personală;

va avea curajul să –şi exprime punctul de va avea curajul să –şi exprime punctul de vedere;vedere;

va fi capabil să-şi aleagă meseria care i se va fi capabil să-şi aleagă meseria care i se potriveşte cel mai bine, îşi va îndeplini potriveşte cel mai bine, îşi va îndeplini propriile vise nu pe cele ale părinţilor;propriile vise nu pe cele ale părinţilor;

Page 19: Tipuri de parinti

Dezavantaje:Dezavantaje: se va adapta cu greu stilului autoritar ( pe se va adapta cu greu stilului autoritar ( pe

care îl va întâlni la şcoală, în grupurile de care îl va întâlni la şcoală, în grupurile de prieteni etc.) prieteni etc.)

ar putea fi considerat „bleg” pentru că nu va ar putea fi considerat „bleg” pentru că nu va executa prompt sarcinile care i se dau, sau executa prompt sarcinile care i se dau, sau „Impertinent” pentru că „discută” ordinele.„Impertinent” pentru că „discută” ordinele.

Page 20: Tipuri de parinti

O PERSOANĂ POATE AVEA MAI MULTE O PERSOANĂ POATE AVEA MAI MULTE STILURI PARENTALE ÎN FUNCŢIE DE STILURI PARENTALE ÎN FUNCŢIE DE DIFERIŢI FACTORIDIFERIŢI FACTORI

ÎNTR-O FAMILIE, FIECARE DINTRE PĂRINŢI ÎNTR-O FAMILIE, FIECARE DINTRE PĂRINŢI POATE AVEA PROPRIUL STIL PARENTAL POATE AVEA PROPRIUL STIL PARENTAL CARE SE COMPLETEAZĂ CU CEL AL CARE SE COMPLETEAZĂ CU CEL AL PARTENERULUI SAU POATE FI PARTENERULUI SAU POATE FI INCOMPATIBIL, AJUNGAND SĂ INCOMPATIBIL, AJUNGAND SĂ DEZORIENTEZE COPILUL ŞI SĂ-I CREEZE DEZORIENTEZE COPILUL ŞI SĂ-I CREEZE UN CLIMAT AFECTIV NEFAVORABIL UN CLIMAT AFECTIV NEFAVORABIL DEZVOLTĂRII LUI ARMONIOASEDEZVOLTĂRII LUI ARMONIOASE

Page 21: Tipuri de parinti

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE

““Meseria de parinte” Ioan Dolea Dacian Meseria de parinte” Ioan Dolea Dacian Dorin Dolea, Editura AramisDorin Dolea, Editura Aramis