servicii intelectuale - anap.gov. · pdf filecontractului este pe baza de foaie de pontaj...

Click here to load reader

Post on 02-Sep-2019

14 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 | 3 9

  SERVICII INTELECTUALE

  LISTA VERIFICARE

  Nr. Crt.

  Punct de verificare Regula ritate/ calitat

  e

  Legislatie clasica

  Legislati e

  sectorial a

  Instructiuni de completare

  CAIETUL DE SARCINI

  1. Caietul de sarcini furnizează informații cu privire la contextul viitorului contract. Informațiile cu privire la contextul viitorului contract sunt clare.

  C

  Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166 Lege;

  Art. 22 H.G.

  La nivelul caietului de sarcini, autoritatea contractantă va descrie contextul achiziției, astfel încât operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire să aibă o înțelegere clară asupra a ceea ce implică implementarea viitorului contract.

  Pentru înțelegerea contextului viitorului contract, autoritatea contractantă ar putea oferi, fără a se limita la, informații privind: date generale despre autoritatea contractantă, contextul care a determinat achiziționarea serviciilor, beneficii așteptate, proiecte/programe/inițiative asociate cu achiziția serviciilor care fac obiectul contractului, factori interesați, etc. (a se vedea spre exemplificare cap.2 din caietul de sarcini aferent documentatiei standard aferenta servicilor intelectuale ce se regaseste la adresa web https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1

  Nesecret

  https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1

 • Page 2 of 37

  2. Caietul de sarcini furnizează informații despre livrabilele care trebuie prezentate de viitorul furnizor. Livrabilele care trebuie prezentate de viitorul furnizor sunt clare.

  R Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166 Lege;

  Art. 22 H.G.

  3. Atribuțiile și responsabilitățile părților precizate in caietul de sarcini/contract sunt relevante în raport cu sprijinul pe care îl pot oferi aceastea în implementarea contractului și/sau capacitatea acestora de a gestiona activitățile de care sunt responsabile.

  C

  Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166 Lege;

  Art. 22 H.G.

  Se va urmări existența unor descrieri la nivelul caietului de sarcini/contractului a atribuțiilor și responsabilităților părților prin raportare la rezultatele așteptate și serviciile solicitate.

  A se vedea spre exemplificare cap.3.6 din caietul de sarcini aferent documentatiei standard aferenta servicilor intelectuale ce se regaseste la adresa web https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1

  Totodată, în contextul atribuțiilor și responsabilităților autoritații/entității contractante, se va urmări existența tratării riscurilor aferente implementării contractului și a măsurilor de gestionare a acestora, cel puțin pentru riscurile ce cad în sfera acesteia de control (fie ca sunt specifice autorității/entității sau ale unor terțe părți).

  Riscuri care pot fi identificate în derularea contractului pot fi următoarele:

  a. dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicate (inclusiv personal insuficient sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini);

  b. datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini;

  c. adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

  4. Caietul de sarcini include o descriere clară a mecanismului de realizare a monitorizării activităților realizate de

  Pentru măsurarea progresului activităților din Contract se utilizează în practică cel puțin următoarele elemente:

  https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1

 • Page 3 of 37

  contractor. Modul în care este realizată monitorizarea este corelată cu metoda de plată (plată forfetară/onorariu) și cu rezultatele și sarcinile contractului.

  o Planul de lucru inclus de Ofertant în Propunerea Tehnică pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, așa cum este acesta acceptat de părți și revizuirile ulterioare aprobate de către beneficiar;

  o Rapoartele ce privesc progresul activităților,

  administrarea și managementul contractului;

  Rapoartele de progres sunt extrem de relevante în condițiile în care modalitatea de plata a prețului contractului este pe baza de foaie de pontaj (time-sheet) iar plata pentru serviciile prestate se face în mod fracționat, eșalonat în timp, la anumite termene, de regula lunar sau trimestrial.

  Caietul de sarcini nu trebuie sa includa prevederi ce condiționează plata diferitelor rezultate realizate pe parcursul implementării de aprobarea lor de către un terț.

  5. Caietul de sarcini include un calendar al termenelor pentru acceptanța/recepția diferitelor livrabile realizate pe parcursul implementării contractului. Calendarul acoperă toate rezultatele proiectului și specifică câte un termen pentru fiecare rezultat in corelatie cu graficul de plati.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de Sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că rezultatele au fost livrate și acceptate (prin corelare cu modalitatea de plată). Autoritatea Contractantă trebuie să se asigure pe toată perioada derulării Contractului și nu doar la finalizarea/terminarea acestuia că activitățile planificate au fost realizate, cerințele stabilite au fost îndeplinite, că rezultatele/livrabilele parțiale au fost acceptate de către factorii interesați relevanți.

  A se vedea spre exemplificare sub-capitolele 10.1-10.4 din caietul de sarcini aferent documentatiei standard aferenta servicilor intelectuale ce se regaseste la adresa web

  https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1

  6. Caietul de sarcini includ informații clare despre indicatorii de performanță asociați principalelor rezultate care vor fi realizate de

  R Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20

  Art. 164 – art. 166 Lege;

  Va rugam sa introduceti informatii aferente indicatorilor de performanta utilizati in acest contract (spre exemplificare va puteti inspira din modelele de indicatori din anexa caietului de sarcini nr. 6 ce se regaseste la

  https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1

 • Page 4 of 37

  prestator. H.G. Art. 22 H.G.

  adresa web https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/77/1

  din cadrul modelelor de documentatii de atribuire aferente contractelor aferente serviciilor intelectuale/proiectare).

  EXPERTI-CHEIE

  7. Alegerea experților-cheie este

  corelată cu activitățile pe care aceștia

  le vor derula pe perioada

  implementării contractului.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  8. Caietul de sarcini nu include condiții abuzive sau disproporționate pentru înlocuirea experților.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  9. Fiecare expert-cheie desemnat

  răspunde de o activitate principală /

  un rezultat principal al contractului.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  10. Calificările educaționale și

  profesionale ale experților-cheie nu

  constituie factori de evaluare.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  11. Cerințele nu se dublează sau suprapun

  (ex. prin solicitarea a două sau mai

  multe certificări care să demonstreze

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 164 – art. 166

  https://www.achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/77/1

 • Page 5 of 37

  deținerea acelorași competențe). Art. 20 H.G.

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  12. Se observă respectarea principiului

  recunoașterii reciproce prin

  permiterea prezentarii de catre

  personalul nerezident a

  certificarilor/autorizarilor

  corespunzatoare emise in tara de

  rezidenta.

  R Art. 2(2) c) Lege

  Art. 2(2) c) Lege

  13. Cerințele impuse calificările

  educaționale si/sau de studii și/sau

  profesionale sunt relevante pentru

  activitățile în care experții vor fi

  implicați în cadrul contractului.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  14. Documentele necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor sunt specificate fiind relevante si nerestrictive.

  C Art. 154 – art. 156 Lege;

  Art. 20 H.G.

  Art. 164 – art. 166

  Lege;

  Art. 22 H.G.

  15. Cerințele privind experiența generală sunt relevante în raport

View more