romanian achievements collection regulation 45

Upload: dan-ionel-urdes

Post on 10-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  1/28

  1

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  REGULAMENTULOFICIALAL CAMPANIEIPROMOTIONALE

  Castiga o Dacia Logan pe zi*

  Perioada de desfasurare a Promotiei: 16 Septembrie 2013 15 decembrie 2013

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIPROMOTIONALE

  1.1. Campania promotionala Castiga o Dacia Logan pe zi (denumita in continuarePromotia) este organizata de S.C. OMV Petrom Marketing S.R.L. cu sediul in StradaCoralilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, Etajul 1, Sector 1, Cod postal 013329, Bucuresti,cod fiscal: 11201891, nr. inregistrare la Registrul Comertului: J40/10637/1998, reprezentatalegal de dl. Rainer Schlang, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si dedna. Lora Prahova, in calitate de Administrator (denumita in continuare Organizator).Organizatorul este inregistrat in Registrul de Evidenta al Prelucrarilor de Date cu CaracterPersonal tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu CaracterPersonal cu numarul 21887 pentru prelucrare in scop de reclama, marketing si publicitate.

  1.2. Promotia se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate S.C. Cohn&JansenAdvertising S.R.L., cu sediul in Bucuresti, strada Aurel Vlaicu nr. 6, inregistrata la registrulComertului cu nr J40/4815/10.05.2010, CUI RO 26904121, numita in cele ce urmeazaAgentia si prin intermediul companiei S.C. THE HUB Partners S.R.L., cu sediul in SatCorbeanca, Comuna Corbeanca Nr.315A, jud. Ilfov, inregistrata la registrul Comertului cunr. J23/2042/02.08.2011, CUI RO16197970. S.C. THE HUB Partners S.R.L. este inregistratain Registrul de Evidenta al Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal tinut de AutoritateaNationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 21679pentru prelucrare in scop de reclama, marketing, publicitate si servicii de comunicatiielectronice.

  1.3. Decizia de derulare a Promotiei conform regulilor din prezentul regulament (denumit incontinuare Regulamentul Oficial), este finala si obligatorie pentru participanti.

  Participarea la aceasta Promotie implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea faraobiectii a prezentului Regulament Oficial de catre toti participantii la Promotie.

  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificarisa fie facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

  Prezentul Regulament sau eventualele acte aditionale la acesta, vor fi disponibile invederea consultarii acestora de catre participanti, in perioada 16 Septembrie 2013 15Decembrie 2013, in incinta statiilor de distributie carburanti apartinand Organizatorului sioperate sub brand Petrom participante la Promotie, pe site-ulwww.petrom.com.

  Anexele sau actele aditionale la Regulamentul Oficial fac parte integranta din acesta.

  http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/
 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  2/28

  2

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  1.4. Promotia va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei dedesfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a modificariiRegulamentului Oficial al Promotiei.

  SECTIUNEA 2. TERITORIUL SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

  2.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in reteaua de statiide distributie carburanti apartinand Organizatorului, operate sub brand Petrom.

  2.2. Promotia va incepe in data de 16 Septembrie 2013, ora 00:00:01 si va dura pana la data de15 Decembrie 2013, ora 23:59:59 in conformitate cu prevederile prezentului RegulamentOficial.

  2.3. Lista statiilor de distributie carburanti operate sub brand Petrom, participante la Promotie,este mentionata in Anexa nr. 1, atasata la prezentul Regulament.

  SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

  3.1. La Promotie participa toate tipurile de carburanti comercializate de Organizator in statiilede distributie carburanti, mentionate in Anexa nr. 1:

  GPL auto Motorina Standard Motorina Extra Benzina Standard 95 Benzina Extra 99

  3.2. Dupa data incheierii Promotiei, data determinata in conformitate cu Sectiunea 2.2.,produsele participante, cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate deproduse participante la Promotie, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate sinemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventualconduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.

  SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  4.1. La Promotie pot participa numai persoanele fizice, cetateni romani, care au implinit varstade 18 ani pana la data de 16.09.2013 si care alimenteaza cu orice tip de carburant(benzina, motorina, GPL) din statiile de distributie carburanti operate sub brand Petrom,participante la Promotie, in valoare minima de 50 LEI (valoare cu TVA inclus) pe un singurbon fiscal achitat cu numerar sau card bancar. Se exclud ca forma de plata Petrom card,OMV Business Card sau bonuri de valoare pentru carburanti emise de catre Organizator.

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  3/28

  3

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  4.2. La Promotie nu au dreptul sa participe angajatii societatii OMV Petrom Marketing, aicompaniilor membre ale Grupului OMV Petrom, ai distribuitorilor autorizati ai acesteisocietati, ai angajatilor din statiile de distributie carburant operate sub brand Petromapartinand OMV Petrom Marketing participante la aceasta Promotie, ai societatilorparticipante la realizarea si derularea Promotiei (Cohn& Jansen Advertising S.R.L., THEHUB Partners S.R.L.), precum si rudele de gradul I si afinii acestora.

  4.3. Participarea la aceasta Promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si

  neechivoca a prevederilor prezentului Regulament Oficial precum si posibilitatea folosiriiin scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor si materialelor filmate cu castigatoriipromotiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

  4.4. Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sauinlocuirea acestora cu alte bunuri.

  SECTIUNEA 5. PREMIILE PROMOTIEI

  5.1. In cadrul Promotiei se vor acorda 65 de premii, constand in autoturisme marca DaciaLogan Access in valoare comerciala minima de: 21,482 lei (fara TVA) fiecare valoareatotala comerciala minima a autoturismelor este de 1.396.428 lei (fara tva). Descriereacompleta a autoturismelor se regaseste in Anexa nr. 3 la prezentul Regulament Oficial.Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti saptamanala, participantilor care au indeplinitconditiile de participare descrise la Sectiunea 6.1. si au participat la Promotie insaptamana anterioara tragerii la sorti, de Luni (ora 00:00:00) pana Duminica (23:59:59).

  5.2. Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentarepentru participarea la Promotie, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare (inclusivcostul de consultare a Regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon,Internet precum si costul de achizitionare a produselor participante la Promotie).

  5.3. Un participant poate castiga prin tragere la sorti un singur premiu constand intr-unautoturism marca Dacia Logan Access, pe toata durata Promotiei. Daca, in urma tragerii lasorti se constata ca un participant a mai castigat o data premiul Promotiei, acesta va fiinvalidat si se va trece la validarea rezervei.

  5.4. In cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului, premiile se schimba,acestea vor fi inlocuite cu premii similare, cu caracteristici si de o valoare echivalenta saumai mare cu cea a premiilor actuale.

  5.5. Premiile neacordate in cadrul Promotiei nu se reporteaza.

  SECTIUNEA 6. MECANISMUL PROMOTIEI IN STATIILE DE DISTRIBUTIE CARBURANTIOPERATE SUB BRAND PETROM

  6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  4/28

  4

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinireacumulativa a urmatoarelor conditii:

  a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor dinSectiunea 4 de mai sus;

  b) Participantul achizitioneaza, in cadrul aceleiasi tranzactii comerciale, carburantin valoare minima de 50 LEI (valoare cu TVA inclus), in perioada 16 Septembrie2013 15 Decembrie 2013. Participantul va primi de la personalul din statie 1

  (un) talon de participare la tragerea la sorti saptamanala, pentru orice tranzactiece depaseste valoarea minima de 50 de lei, indiferent de valoarea finala de pebonul fiscal;Nu se acorda mai multe taloane de participare la promotiei pentru tranzactii de

  minimum 50 lei pe acelasi bon fiscal efectuate in cadrul aceleiasi vizite in

  aceeasi statiei de distributie carburanti - aceeasi vizita insemnand in aceeasi zi

  si in acelasi interval orar.c) Achizitia efectuata trebuie sa aiba loc intr-una din statiile de distributie

  carburanti participante la Promotie operate sub brand Petrom si mentionate inAnexa nr. 1;

  d) Contravaloarea carburantului achizitionat/alimentat trebuie sa fie achitata cunumerar sau cu un card bancar,

  e) Participantul completeaza corect si complet talonul de participare inmanat depersonalul din statii de distributie carburanti cu urmatoarele date: Nume,Prenume, Adresa de domiciliu din Cartea de Identitate: Strada, Nr, Bloc, Ap,Localitate, Judet/Sector, Numar de telefon mobil, Adresa de email, Numarul siData bonului fiscal care atesta achizitia.

  f) Dupa completarea datelor, participantul depune talonul in urna prezenta instatia de distributie carburanti participanta la Promotie ce va fi marcata cudenumirea promotiei Castiga o Dacia Logan pe zi si este destinata colectariitaloanelor participante. Participantul va depune talonul in urna din statia dedistributie carburanti in care s-a efectuat achizitia, in aceeasi zi cu data bonuluifiscal.

  Datele de pe talon trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa sepoata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care este desemnatcastigator prin tragerile la sorti saptamanale.

  Obligatia corectitudinii datelor inscrise pe taloanele de participare apartine in totalitate

  participantilor.

  Participantii au obligatia de a pastra bonul fiscal original care atesta achizitia, conform

  conditiilor de participare, pana la date 31 Ianuarie 2014 in vederea validarii ca sicastigator.

  6.2. Mecanism de desfasurare Promotie. Desemnarea castigatorilor.

  6.2.1. Taloanele de participare, completate si depuse in urnele din statiile de distributiecarburanti participante la Promotie pe parcursul unei saptamani, de Luni ora00:00:01, pana Duminica, ora 23:59:59, vor fi incluse in tragerile la sorti

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  5/28

  5

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  saptamanale pentru desemnarea in total a cate 5 castigatori pentru premiiledescrise la Sectiunea 5.1. si 25 de rezerve (cate 5 pentru fiecare castigator).In cadrul unei trageri la sorti saptamanale procedura de extragere va fi urmatoarea:va fi extras primul castigator si apoi cele 5 rezerve aferente acestuia, dupa care seva trece la extragerea urmatorilor castigatori si a rezervelor acestora prin urmareaacelorasi pasi.

  6.2.2. Tragerile la sorti saptamanale se vor desfasura in fiecare Joi, incepand cu a doua

  saptamana de promotie, in Bucuresti, conform tabelului de mai jos, in prezentaunei comisii formata din reprezentati ai Organizatorului si vor fi autentificate decatre un notar autorizat. Prin exceptie, tragerea la sorti pentru ultima saptamana dePromotie se va desfasura in data de 23.12.2013 pentru a acoperi situatia intarzieriitaloanelor aferente ultimei saptamani asa cum este descrisa la Sectiunea 6.2.3.

  Saptamana de promotie pentru care seefectueaza tragerea la sorti

  Ziua tragerii la sorti pentrusaptamana de promotie

  corespunzatoare

  Saptamana 1: 16.09.2013 22.09.2013 Joi, 26.09.2013

  Saptamana 2: 23.09.2013 29.09.2013 Joi, 03.10.2013

  Saptamana 3: 30.09.2013- 06.10.2013 Joi, 10.10.2013

  Saptamana 4: 07.10.2013 13.10.2013 Joi, 17.10.2013Saptamana 5: 14.10.2013 20.10.2013 Joi, 24.10.2013Saptamana 6: 21.10.2013 27.10.2013 Joi, 31.10.2013Saptamana 7: 28.10.2013 03.11.2013 Joi, 07.11.2013Saptamana 8: 04.11.2013 10.11.2013 Joi, 14.11.2013Saptamana 9: 11.11.2013 17.11.2013 Joi, 21.11.2013

  Saptamana 10: 18.11.2013 24.11.2013 Joi, 28.11.2013Saptamana 11: 25.11.2013 01.12.2013 Joi, 05.12.2013Saptamana 12: 02.12.2013 08.12.2013 Joi, 12.12.2013Saptamana 13: 09.12.2013 15.12.2013 Luni, 23.12.2013

  In situatia in care, din motive independente de Organizator taloanele intarzie dupadata de 23.12.2013, ora 17:00, acestea vor fi declarate nule si nu vor mai participala tragerea la sorti.

  6.2.3. Taloanele participante, introduse in cursul unei saptamani si depuse in urneleprezente in statiile de distributie carburanti participante la Promotie, vor fi sigilatede catre personalul din statii, in fiecare zi de Luni incepand cu ora 00:00 sitransmise prin curier in termen de 3 zile (de Luni pana Miercuri) catre centrul incare se vor desfasura tragerile la sorti saptamanale.In cazul in care, din motive independente de Organizator - motive ce tin deeventuale disfunctionalitati ale tertilor (transporatori), conditii meteo nefavorabile,starea drumurilor, situatii de forta majore - taloanele, din una sau mai multe statiide distributie carburanti participante la Promotie, nu sosesc in termen de 3 zile lacentrul tragerilor la sorti, neparticipand astfel la tragerea la sorti pentru saptamanaanterioara, acestea vor fi incluse in tragerea la sorti a saptamanii urmatoare.

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  6/28

  6

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  6.2.4. Pentru a fi desemnat ca si castigator / rezerva, in urma extragerii unui talon departicipare, se va verifica daca participantul a respectat urmatoarele conditii departicipare:- Toate datele de pe talon sunt completate: Nume, Prenume, Localitate,

  Judet/Sector, Numar de telefon mobil, Adresa de email, Numar si Data bonuluifiscal care atesta achizitia;

  - Data bonului fiscal inscrisa pe talon corespunde saptamanii anterioare trageriila sorti sau, in cazul in care au existat situatii de intarziere a taloanelor asa cum

  sunt descrise la Sectiunea 6.2.3., data bonului fiscal sa se incadreze in perioadade maxim 18 zile calendaristice anterioare tragerii la sorti.

  In cazul in care una conditiile de mai sus nu a fost respectate, participantul nu va fidesemnat castigator/rezerva si se va trece la extragerea unui nou talon departicipare care va fi verificat in vederea respectarii criteriilor de mai sus. Procesulde desemnare a castigatorilor/ rezervelor se va finaliza cand toate taloanelecastigatorilor/rezervelor extrase au respectat conditiile de mai sus.

  SECTIUNEA 7. CONTACTAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

  7.1. Castigatorii premiilor, descrise la Sectiunea 5.1., desemnati prin procedura descrisa laSectiunea 6.2. vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului, in termen demaxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii, pe numarul de telefon inscris pe talon,pentru a-si oferi corect si complet datele de contact, respectiv numele si prenumele, datanasterii, adresa din actele lor de identitate si pentru a li se comunica modalitatea detransmitere a fotocopiilor dupa actele necesare validarii descrise mai jos.

  In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati in conditiile de mai sus, Organizatorul vatrimite pe numarul de telefon inscris in Promotie, un mesaj/SMS cu textul Ai castigat unPremiu Petrom. Suna in 24h la 0724 032 209, cu exceptia zilelor de sambata si duminicapt. detalii. In caz contrar, premiul va fi invalidat. In acest caz, castigatorul desemnat alpremiului trebuie sa contacteze Organizatorul in termen de o (1) zi lucratoare de la data

  primirii mesajului/ SMS-ului, la numarul de mai sus pentru revendicarea acestuia.

  7.2. Pentru finalizarea validarii, castigatorii trebuie sa trimita prin e-mail/fax in maxim 5 zile dela contactarea de catre reprezentatul Infoline Petrom, urmatoarele documente:

  fotocopie de pe Cartea de identitate proprie; fotocopie a bonului fiscal ale carui date au fost completate pe talonul de

  participare; daca datele de pe bon nu sunt vizibile sau care prezinta urme defalsificare nu vor fi luate in considerare.

  Participantii au obligatia de a pastra bonul fiscal original care atesta achizitia, conform

  conditiilor de participare, pana la date 31 Ianuarie 2014 in vederea validarii ca si

  castigator.

  Oricare dintre castigatori va putea fi inlocuit cu rezerva in oricare din urmatoarele situatiilede invalidare:

  - nu indeplineste conditiile de eligibilitate descrise la Sectiunea 4.1. sau altedispozitii ale Regulamentului;

  - refuza premiul;

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  7/28

  7

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  - se constata ca a mai fost desemnat ca si castigator al premiului in urmatragerilor la sorti din saptamanile anterioare;

  - nu a putut fi contactat in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii, penumarul de telefon trecut pe talonul de participare (numar incorect, in afaraariei de acoperire, inchis) si / sau nu a contactat Organizatorul in termen de o(1) zi lucratoare de la data primirii SMS-ului prevazut mai sus;

  - nu a trimis prin fax/ email, copie de pe Cartea sa de Identitate si/ sau copielizibila a bonului fiscal, in termen de 5 zile de la contactarea sa de catre Infoline

  Petrom;- se constata ca datele inscrise pe talonul de participare nu sunt aceleasi cu

  datele din fotocopiile bonului fiscal si a Cartii de Identitate trimise prin faxpentru validare (Nume, Prenume, Data si Numarul bonului fiscal), respectivdata bonului fiscal nu este corespunzatoare saptamanii anterioare tragerii lasorti prin care a fost desemnat castigator sau, in cazul in care au existat situatiide intarziere a taloanelor asa cum sunt descrise la Sectiunea 6.2.3., databonului fiscal nu se incadreaza in perioada de maxim 18 zile calendaristiceanterioare tragerii la sorti.

  In urma invalidarii unui castigator se va trece la contactarea rezervelor in ordinea in careau fost desemnate in tragerea la sorti (de la rezerva 1 pana la rezerva 5) si se vor reluapasii de validare asa cum sunt descrisi mai sus, in Sectiunea 7.1. si Sectiunea 7.2.

  Acordarea unui premiu se anuleaza, iar premiul va ramane in posesia Organizatorului inconditiile in care nici castigatorul extras si niciuna din cele 5 rezerve nu au respectatconditiile de participare si s-au regasit in oricare din situatiile de invalidare de mai sus.

  7.3. Acordarea premiului catre fiecare castigator, se va realiza la data stabilita de comun acordcu reprezentantul Organizatorului, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la validarea sa ca sicastigator si se face pe baza:

  prezentarii actului de identitate (CI) al castigatorului (pentru verificarea datelorsi a indeplinirii conditiei de varsta pentru participarea la Promotie);

  semnarii unui proces-verbal, in doua exemplare: unul pentru castigator si unulpentru Organizator. Prin semnarea procesului verbal castigatorul confirma lafaptul ca premiul castigat este in buna stare si nu prezinta vicii;

  semnarii acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, descris inAnexa 2 a Regulamentului.

  Raspunderea privind informatiile transmise (datele cu caracter personal transmisetelefonic, prin fax/ email) revine in integralitate consumatorului validat ca si castigator(respectiv ca acestea sunt corecte, complete, reale si nu apartin altei persoane). In cazul incare castigatorul nu a comunicat corect, complet, si conform realitatii informatiilesolicitate etc., nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale invigoare, acesta este singurul responsabil (va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de

  Organizator).

  7.4. Acordarea premiului se va efectua in Bucuresti, intr-o locatie aleasa de Organizator sicomunicata telefonic castigatorilor, la data agreata.Castigatorii vor suporta in totalitate cheltuielile de deplasare la locatia in care se vaefectua predarea premiilor si toate cheltuielile specifice inmatricularii definitive, precum si

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  8/28

  8

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  cheltuielile obligatorii corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice (RCA, Taxa dedrum).

  7.5. In cazul in care dupa incheierea Promotiei, numarul premiilor acordate va fi mai mic decatnumarul de premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

  7.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere participantilor castigatorilor sa prezinte actul deidentitate, la predarea premiilor (pentru verificarea datei de nastere de pe actul de

  identitate), astfel potentialii castigatori ai premiilor vor fi invalidati pe loc sau ulterior dacase constata ca nu au respectat conditia obligatorie de participare privind implinirea varsteide 18 ani la data inceperii Promotiei (respectiv data de 16.09.2013), urmand ca premiul saramana in posesia Organizatorului.

  7.6. Castigatorii vor fi anuntati public pe website-ul promotieiwww.petrom.comin sectiuneadedicata si in statiile de distributie carburanti participante.

  SECTIUNEA 8. CLAUZE DIVERSE

  8.1. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se acorda contravaloarea inbani a premiilor. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceastaintelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a nuintra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament,respectivul castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului.

  8.2. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere decurgand din acordarea vreunui premiu,inclusiv cu privire la plata oricaror daune sau a oricarei alte pretentii de orice natura legatede vreun premiu. Castigatorii isi asuma intreaga raspundere pentru acceptarea premiilor,Organizatorul neasumandu-si nici un fel de responsabilitate pentru orice eventualeconsecinte nascute in urma acceptarii premiului sau in legatura cu aceasta.

  8.3. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonului fiscal care realizeaza dovadaachizitionarii produselor participante la Promotie, de instrainarea lor si/sau de prezentareabonurilor fiscale deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pebaza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute.

  8.4. Eventualele contestatii privind desfasurarea Promotiei pot fi transmise Organizatoruluipana la sfarsitul zilei de 31 Ianuarie 2014. Orice contestatii primite dupa aceasta data nuvor fi luate in considerare. Toate contestatiile vor fi trimise prin posta sau curier catre S.C.OMV Petrom Marketing S.R.L. cu sediul in Strada Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B,Etajul 1, Sector 1, Cod postal 013329, Bucuresti sau prin e-mail la adresa:[email protected] se va solutiona de catre conducerea Departamentului Marketing al S.C. OMV

  Petrom Marketing S.R.L., a carui decizie este definitiva. In cazul in care contestatarul va finemultumit de decizie, acesta se poate adresa instantelor judecatoresti, in conditiile legii.

  8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sausanctionare a oricarui caz de frauda, abuz, tentativa de frauda sau abuz sau orice alteactivitati sau care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Promotii in

  http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.petrom.com/
 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  9/28

  9

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilortertilor.

  SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

  9.1. Organizatorul se obliga, sa suporte impozitul datorat de catre participantii castigatoripentru veniturile obtinute, in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, oricealte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in

  sarcina exclusiva a castigatorului.

  SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

  10.1. Prin participarea la Promotie participantii confirma cunoasterea prevederilorRegulamentului oficial si isi exprima acordul in privinta acestora.

  10.2. Participantii la Promotie, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001,urmatoarele drepturi:- dreptul la informare (art.12) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine

  informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrareadatelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

  - dreptul de acces la date (art.13) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de aobtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an,confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catreOrganizator;

  - dreptul de interventie asupra datelor (art.14) - potrivit caruia persoana vizata aredreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz,rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu esteconform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformareain date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizareanotificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuniefectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste

  imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care arputea fi lezat;- dreptul de opozitie (art. 15) potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune

  in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fieprelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau safie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care existadispozitii legale contrare;

  - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) potrivit caruia persoanavizata are dreptul de a cere si de a obtine:

  a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice inprivinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracterpersonal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele

  aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala,credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

  b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in modsemnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari dedate care intruneste conditiile prevazute la lit a);

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  10/28

  10

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  - dreptul de a se adresa justitiei (art.18) potrivit caruia persoana vizata se poate adresajustitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduceatingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

  10.3. La cererea oricarui participant la Promotie, Organizatorul va asigura acestuia exercitareaoricaruia dintre drepturile prevazute la art.10.2 din prezentul Regulament. Pentruexercitarea acestor drepturi, participantii la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresaStrada Coralilor nr. 22, Cladirea Infinity, Oval B, Etajul 1, Sector 1, Cod postal 013329,

  Bucuresti, in atentia Departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa,datata si semnata.

  10.4. Prin participarea la Promotie participantii isi dau acordul explicit cu privire la prelucrareadatelor lor cu caracter personal completate in taloanele de participare la Promotie si cuprivire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului constituita pe durataPromotiei, solicitare ce trebuie formulata in scris, semnata si datata si transmisaOrganizatorului la adresa mentionata la art. 10.3 de mai sus. Totodata, prin participarea laPromotie, participantii isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucratede societatile participante la realizarea si derularea Promotiei (Cohn & Jansen AdvertisingS.R.L. si THE HUB Partners S.R.L.).

  10.5. Participarea la Promotie, constituie consimtamantul expres i prealabil al castigatorilorpremiilor referitor la faptul ca numele si prenumele, castigul, localitatea de domiciliu,imaginea si vocea, dupa caz, vor fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivitlegislatiei in vigoare si folosite n materiale publicitare de catre Organizator fara niciun felde plata aferenta.Participantul isi poate retrage acest acord, printr-o cerere scrisa, in orice moment, fara sasufere prejudicii.

  10.6. Pentru a putea intra in posesia premiilor mentionate la art.5.1. din prezentul Regulament,castigatorii Promotiei trebuie sa-si dea in scris acordul expres si neechivoc pentrucolectarea si prelucrarea de catre Organizator a urmatoarelor date cu caracter personal:

  nume, prenume, imagine, sex, adresa, cetatenie, locul nasterii, cod numeric personal,serie si numar carte de identitate, precum si pentru transmiterea unei copii a cartii deidentitate catre Organizator. Castigatorii isi vor da acordul completand modelul de Acordatasat ca Anexa nr.2 la prezentul Regulament, castigatorul urmand sa dea acest acord inmomentul primirii premiului.

  SECTIUNEA 11. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A PROMOTIEI

  11.1. Promotia poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ceconstituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motiveindependente de vointa sa, de a continua prezenta Promotie.

  11.2. Situatiilor avute in vedere la alin. 11.1. le sunt asimilate si hotararile si/sau actul de puterepublica al instantei competente sau altei autoritati publice competente, precum si cazulschimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Promotiei sapresupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

  11.3. In situatiile avute in vedere la alin. 11.1. si 11.2., Organizatorul este exonerat de oriceraspundere fata de participantii la Promotie.

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  11/28

  11

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  SECTIUNEA 12. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

  12.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vorsolutiona pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fisolutionate de instanta competena de la sediul Organizatorului.

  12.2. Legea aplicabila este legea romana.

  SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

  13.1. Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.petrom.com si disponibil incopie, in toate statiile de distributie carburanti ale Organizatorului participante lapromotie.

  13.2. Participarea la aceasta Promotie implica obligativitatea cunoasterii si respectariiprevederilor prezentului Regulament de catre toti participantii la promotie.

  13.3. Anexa nr. 1 la prezentul Regulament contine lista celor 392 de statii de distributiecarburanti operate sub brand Petrom de unde participantii pot achizitiona carburantiiparticipanti la Promotie.

  13.4. Anexa nr. 2 la prezentul Regulament contine modelul Acordului privind prelucrarea

  datelor cu caracter personal.

  13.5. Anexa nr. 3 la prezentul Regulament contine descrierea completa a premiilor constand in

  autoturisme marca Dacia Logan Access.

  13.6. Prezentul Regulament Oficial a fost semnat azi __.__.09.2013 in 5 (cinci) exemplareoriginale.

  Rainer Schlang

  Presedinte al Consiliului de Administratie

  Lora Prahova

  Administrator

  http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/http://www.petrom.com/
 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  12/28

  12

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  Anexa 1 La Regulamentul Promotiei Castiga o Dacia Logan pe zi*

  Lista statiilor distributie carburanti operate sub brand Petrom de participante la Promotie

  NRCRT

  NUME STATIE JUDET ADRESA COD POSTAL

  12 ALBA IULIA ALBA

  MUNICIPIUL ALBA IULIA, STR. REPUBLICII NR. 30,JUDETUL ALBA

  510039

  2 TEIUS ALBA ORASUL TEIUS, STR CLUJULUI NR. 157, JUDETUL ALBA 515900

  3BLAJ ALBA

  MUNICIPIUL BLAJ, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR. 46,JUDETUL ALBA

  515400

  42 SEBES ALBA

  MUNICIPIUL SEBES, STR LUCIAN BLAGA NR. 102,JUDETUL ALBA

  515800

  5 CUGIR ALBA ORASUL CUGIR, STR VICTORIEI NR. 12, JUDETUL ALBA 515600

  6ALBA IULIA(ENTRANCE SEBES) ALBA

  LOC. OARDA, MUNICIPIUL ALBA IULIA, STR BIRUINTEINR. 78, JUDETUL ALBA

  510003

  7MPP ALBA IULIA ALBA

  MUNICIPIUL ALBA IULIA, B-DUL FERDINAND I NR. 76,

  JUDETUL ALBA 25008

  1 PODGORIA ARADMUNICIPIUL ARAD, P-TA ACAD. CAIUS IACOB NR. 1/C,JUDETUL ARAD

  310137

  93 MICALACA ARAD

  MUNICIPIUL ARAD, CALEA RADNEI NR. 286, JUDETULARAD

  310318

  105 GRADISTE ARAD

  MUNICIPIUL ARAD, PIATA CARPATI NR. 1, JUDETULARAD

  310205

  119 COCORILOR ARAD

  MUNICIPIUL ARAD, STR. MUSETEL NR. 43/A - 45/A,JUDETUL ARAD 310429

  1211 TURNU ARAD

  ORAS PECICA, SAT TURNU, STR. 1 NR. 400, JUDETULARAD 317238

  1315 VINGA ARAD

  COMUNA VINGA, SAT VINGA, DN 69, FN, JUDETULARAD 317400

  14 19 WEST ARAD MUNICIPIUL ARAD, D.N. 7 KM 553+700, JUDETUL ARAD NU ARE15 20 HAN ARAD MUNICIPIUL ARAD, D.N.7 KM 555+100, JUDETUL ARAD 315500

  16 1 PANCOTA ARADORAS PANCOTA, STR. T. VLADIMIRESCU NR. 53/A,JUDETUL ARAD 315600

  172 INEU ARAD

  ORAS INEU, CALEA REPUBLICII NR. 66A, JUDETULARAD 315300

  18 3 SEBIS ARAD ORAS SEBIS, CALEA ARADULUI NR. 29, JUDETUL ARAD 315700

  191 CHISINEU CRIS ARAD

  ORASUL CHISINEU CRIS, STR. INFRATIRII F.N.,JUDETUL ARAD 315100

  203 VARSAND ARAD

  COMUNA PILU, SAT VARSAND, DN 79 A, KM 23 NR. 520,JUDETUL ARAD 317256

  211 LIPOVA ARAD

  ORASUL LIPOVA, PIATA NICOLAE IORGA NR. 1,JUDETUL ARAD 315400

  221 NADAB ARAD

  SATUL NADAB, ORASUL CHISINEU CRIS, STR. CALEAARADULUI F.N., JUDETUL ARAD 315101

  23JULITA ARAD

  COMUNA VARADIA DE MURES, SAT JULITA NR. 311,JUDETUL ARAD 317380

  2416 NADLAC / PETROMNADLAC ARAD ORAS NADLAC, CALEA ARADULUI FN, JUDETUL ARAD 315500

  25ARAD RINGROAD ARAD

  MUNICIPIUL ARAD, STR. CAMPURILOR NR. 2/A,JUDETUL ARAD 310163

  261 MARACINENI ARGES

  MUNICIPIUL PITESTI, CALEA BUCURESTI NR. 35,JUDETUL ARGES 110147

  272 BASCOV ARGES

  COMUNA BASCOV, SAT BASCOV, STR. PAISESTI NR.133 A, JUDETUL ARGES 117045

  28 3 CRAIOVEI ARGES COMUNA BRADU, SAT GEAMANA, JUDETUL ARGES 117140

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  13/28

  13

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  294 TARGU DIN VALE ARGES

  MUNICIPIUL PITESTI, STR. TARGUL DIN VALE NR. 9,JUDETUL ARGES 110183

  305 CURTEA DE ARGES ARGES

  MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, STR. NEGRU VODANR. 94, JUDETUL ARGES 115300

  316 SLOBOZIA ARGES

  COMUNA SLOBOZIA, SATUL SLOBOZIA, STR. EROILORNR. 117, JUDETUL ARGES 117660

  327 LEORDENI ARGES

  COMUNA LEORDENI, SATUL LEORDENI NR. 588,JUDETUL ARGES 117410

  338 CIMPULUNG ARGES

  MUNICIPIUL CAMPULUNG, SOSEAUA NATIONALA NR.38 A, JUDETUL ARGES 115100

  34

  9 CIMPULUNG ARGES

  MUNICIPIUL CAMPULUNG, STR. CUZA VODA NR. 38 A,

  JUDETUL ARGES 11510035

  10 CIMPULUNG ARGESMUNICIPIUL CAMPULUNG, STR. ELENA DOAMNA NR.11, JUDETUL ARGES 115100

  3611 CURTEA DE ARGES ARGES

  MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, STR. VICTORIEI NR.181A, JUDETUL ARGES 115300

  3713 COSTESTI ARGES

  ORASUL COSTESTI, STR. VICTORIEI NR. 58, JUDETULARGES 115200

  3815 CALDARARU ARGES

  COMUNA CALDARARU, SAT CALDARARU NR. 373,JUDETUL ARGES 117190

  3916 AUTOSTRADAKM.80 ARGES

  COMUNA RATESTI, SAT MAVRODOLU, JUDETULARGES 117610

  4017 AUTOSTRADAKM.94 ARGES

  COMUNA CATEASCA, SAT CATEASCA, AUTOSTRADABUCURESTI PITESTI KM 94+290, JUDETUL ARGES 117220

  4118 RUCAR ARGES

  COMUNA RUCAR, STR. BRASOVULUI NR. 110, JUDETULARGES 0437

  4219 CURTEA DE ARGES ARGES

  MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES, B-DUL BASARABILORNR. 53, JUDETUL ARGES 115300

  431 BACAU BACAU

  MUNICIPIUL BACAU, STR CALEA MOLDOVEI NR. 96,JUDETUL BACAU 600352

  442 BACAU BACAU

  MUNICIPIUL BACAU, STR REPUBLICII NR. 187, JUDETULBACAU 600303

  453 BUHUSI BACAU

  ORASUL BUHUSI, STR LIBERTATII NR. 76, JUDETULBACAU 605100

  465 ONESTI BACAU

  MUNICIPIUL ONESTI, STR LIBERTATII NR. 1A, JUDETULBACAU 601061

  479 MOINESTI BACAU

  MUNICIPIUL MOINESTI, STR ATELIERELOR NR. 45,JUDETUL BACAU 605400

  4810 COMANESTI BACAU

  ORASUL COMANESTI, STR MOLDOVEI NR. 122,JUDETUL BACAU 605200

  492 BACAU MILCOV (EX-MOL) BACAU

  MUNICIPIUL BACAU, STR. MILCOV NR. 132BIS,JUDETUL BACAU 600132

  501ORADEA BIHOR

  MUNICIPIUL ORADEA, SOS. BORSULUI NR. 2A,JUDETUL BIHOR 410605

  513 ORADEA BIHOR

  MUNICIPIUL ORADEA, STR NUFARULUI NR. 28A,JUDETUL BIHOR 410583

  524 ORADEA BIHOR

  MUNICIPIUL ORADEA, STR. M. KOGALNICEANU NR. 4,JUDETUL BIHOR 410074

  535 ORADEA BIHOR

  MUNICIPIUL ORADEA, STR GHEORGHE LAZAR,ROMAN CIOROGARIU MIHAI EMINESCU, JUDETULBIHOR 410009

  547 BORS BIHOR

  COMUNA BORS, SAT BORS, SOSEAUA BORSULUI NR.156, JUDETUL BIHOR 417075

  558 BORS BIHOR

  COMUNA BORS, SAT BORS, SOSEAUA BORSULUI NR.159, JUDETUL BIHOR 417075

  5611 BEIUS BIHOR

  MUNICIPIUL BEIUS, STR. HOREA NR. 80, JUDETULBIHOR 415200

  5714 VALEA LUI MIHAI BIHOR

  ORASUL VALEA LUI MIHAI, STR. REVOLUTIEI NR. 29,JUDETUL BIHOR 415700

  58 16 VASCAU BIHOR

  ORASUL VASCAU, STR. BIHORULUI NR. 9, JUDETUL

  BIHOR 364259

  MPP ORADEAEPISCOPIA BIHOR

  MUNICIPIUL ORADEA, STR. MATEI CORVIN NR. 1F,JUDETUL BIHOR 410144

  602 VIISOARA

  BISTRITANASAUD

  MUNICIPIUL BISTRITA, LOCALITATEA VIISOARA, NR.301, JUDETUL BISTRITA NASAUD 42006

  614 NASAUD

  BISTRITANASAUD

  ORASUL NASAUD, B-DUL GRANICERILOR NR. 59A,JUDETUL BISTRITA NASAUD 425200

  62 2 BOTOSANI BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI, CALEA NATIONALA NR. 142, 710375

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  14/28

  14

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  JUDETUL BOTOSANI

  63STINCA-STEFANESTI BOTOSANI

  ORASUL STEFANESTI, LOC. STANCA, JUDETULBOTOSANI 717388

  641 DOROHOI BOTOSANI

  MUNICIPIUL DOROHOI, BULEVARDUL VICTORIEI NR.116, JUDETUL BOTOSANI 715200

  65DARABANI BOTOSANI

  ORASUL DARABANI, STR. 1 DECEMBRIE NR. 132,JUDETUL BOTOSANI 715100

  66VIRFU-CIMPULUI BOTOSANI

  COMUNA VARFU CAMPULUI, SAT MAGHERA, STR.PRINCIPALA NR. 1207 (DN-29A), JUDETUL BOTOSANI 717450

  674 BROTACELU BRAILA

  COMUNA SURDILA GAISEANCA, SAT FILIPESTI DN 2BKM 69 NR. 454, JUDETUL BRAILA 817155

  68 5 GRADINA PUBLICA BRAILA MUNICIPIUL BRAILA, STR. GRADINII PUBLICE NR. 22,JUDETUL BRAILA 810022

  69OPRISENESTI BRAILA

  ORAS IANCA, SAT OPRISENESTI NR. 106D, JUDETULBRAILA 6100

  7020 LACU SARAT BRAILA

  MUNICIPIUL BRAILA, SOS. VIZIRULUI KM 7, JUDETULBRAILA 817027

  7140 MIRCEA MALAERU BRAILA

  MUNICIPIUL BRAILA, STR MIRCEA MALAERU NR. 4,JUDETUL BRAILA 810396

  721 BARTOLOMEU BRASOV

  MUNICIPIUL BRASOV, CALEA FAGARASULUI NR. 8,JUDETUL BRASOV 500053

  732 TEMELIA BRASOV

  ORASUL BRASOV, STR. TEMELIEI NR. 1, JUDETULBRASOV 500271

  743 NOUA BRASOV

  ORASUL BRASOV, STR. LACURILOR NR. 4, JUDETULBRASOV 500123

  758 PREDEAL BRASOV

  ORAS PREDEAL, STR MIHAIL SAULESCU NR. 8,JUDETUL BRASOV 505300

  76 11 TRIAJ BRASOV MUNICIPIUL BRAOV, STR. HARMANULUI NR. 55A,JUDETUL BRASOV 500250

  7712 GRIVIEI BRASOV

  MUNICIPIUL BRASOV, STR. GRIVITEI NR. 26A, JUDETULBRASOV 500177

  7814 TIMI BRASOV

  ORAS PREDEAL TIMISUL DE JOS, SOSEAUANATIONALA NR. 14, JUDETUL BRASOV 505302

  792 VICTORIA BRASOV

  ORAS VICTORIA, STR TINERETULUI NR. 2, JUDETULBRASOV 505700

  802 RUPEA BRASOV

  ORAS RUPEA, STR PARCHETARILOR NR. 8, JUDETULBRASOV 505500

  81MPP BRASOV BRASOV

  MUNICIPIUL BRASOV, CALEA BUCURESTI NR. 110,JUDETUL BRASOV 500299

  82BANEASA ADM B

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SOS. BUCURESTI PLOIESTI NR. 2,SECTOR 1 41RB0048

  83DOROBANTI

  BUCURESTI

  BUCURESTI, CALEA DOROBANTILOR NR. 180, SECTOR1 010583

  84 INTERCONTINENTAL BUCURESTI BUCURESTI, STR. TUDOR ARGHEZI NR. 3A, SECTOR 2 020941

  85MIHAI VODA

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 26, SECTOR5 050082

  86MIHAI EMINESCU

  BUCURESTI BUCURESTI, STR. MIHAI EMINESCU NR. 85, SECTOR 2 20072

  87VASILE PARVAN

  BUCURESTI

  BUCURESTI, B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 62A,SECTOR 1 050108

  88SNAGOV

  BUCURESTI

  COMUNA CIOLPANI, SAT CIOLPANI, SOSEAUABUCURESTI - PLOIESTI NR. 137, JUDETUL ILFOV 8115

  89BUFTEA STUDIO

  BUCURESTI

  ORAS BUFTEA, OS. BUCURESTI-T RGOVITE 296,JUDETUL ILFOV 070000

  90AL.I.CUZA

  BUCURESTI

  BUCURESTI, B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 96,SECTOR 1 011057

  91MANTULEASA

  BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 2, STR. MANTULEASA NR. 35 023963

  92 OLTENITEIBUCURESTI

  BUCURESTI, OSEAUA OLTENIEI NR. 253 A, SECTOR4 041311

  93PANTELIMON

  BUCURESTI BUCURESTI, SOSEAUA PANTELIMON 454, SECTOR 2 021666

  94MUNCII

  BUCURESTI

  BUCURESTI, STR. GHEORGHE PETRASCU NR. 2A,SECTOR 3 031591

  95LUCACI

  BUCURESTI BUCURESTI, STR. MEDELENI NR. 13A, SECTOR 3 030646

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  15/28

  15

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  96BRANCOVEANU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, B-DUL CONSTANTIN BRANCOVEANU NR.97A, SECTOR 4 041441bucuresti

  97NICOLAEGRIGORESCU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, B-DUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 51,SECTOR 3 30445

  98VENIAMIN COSTACHE

  BUCURESTI

  BUCURESTI, STR. VENIAMIN COSTACHE NR. 3A,SECTOR 4 050192

  99GIURGIU

  BUCURESTI

  COMUNA JILAVA, SATUL JILAVA, SOSEAUA GIURGIULUIKM 9 + 100, JUDETUL ILFOV 9778

  100CERNICA

  BUCURESTI

  ORAS PANTELIMON, OS. BUCU-RETI-CALARAI KM.13,4, JUDETUL ILFOV

  101

  ALEXANDRIA

  BUCUREST

  I

  BUCURESTI, SOSEAUA ALEXANDRIEI NR. 166, SECTOR

  5 051543102

  COTROCENIBUCURESTI

  BUCURESTI, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 191,SECTOR 6

  103GHENCEA

  BUCURESTI BUCURESTI, STR. ANTIAERIANA NR. 2A, SECTORUL 5 28253

  104DRUMUL TABEREI

  BUCURESTI BUCURESTI, SECTORUL 6, STR. SIBIU NR. 5A 061533

  105MILITARI

  BUCURESTI BUCURESTI, B-DUL IULIU MANIU NR. 486, SECTOR 6

  106SALAJ

  BUCURESTI BUCURESTI, SOSEAUA SALAJ NR. 124, SECTOR 5 254782

  107KM. 36

  BUCURESTI

  ORAS BOLINTIN VALE, AUTOSTRADA BUCURESTIPITESTI KM 36, JUDETUL GIURGIU

  108TOPORASI

  BUCURESTI BUCURESTI, STR. TOPORASI NR. 1B, SECTOR 5 050505

  109DR. HERESCU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, STR. DR. PETRE HERESCU NR. 2A,SECTOR 5

  11011 IUNIE

  BUCURESTI BUCURESTI, STR. 11 IUNIE NR. 10, SECTOR 4 41RB0045

  111BARBU VACARESCU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, STR. BARBU VACARESCU NR. 78, SECTOR2

  112RAZOARE

  BUCURESTI

  BUCURESTI, STR. LT. AV. CARANDA GHEORGHE NR. 5,SECTOR 6

  113DRUMUL GAZARULUI

  BUCURESTI

  BUCURESTI, B-DUL CONSTANTIN BRANCOVEANU NR.110A, SECTOR 4 7582666

  114CHITILA SAT

  BUCURESTI

  ORAS CHITILA, SAT RUDENI, SOSEAUA DE CENTURA,JUDETUL ILFOV 077046

  115GIURGIULUI PANSELEI

  BUCURESTI

  COMUNA JILAVA, SATUL JILAVA, SOSEAUA GIURGIULUINR. 46A, JUDETUL ILFOV 9778

  116JIULUI

  BUCURESTI BUCURESTI, STR. JIULUI NR. 10A, SECTOR 1

  117MIHAI BRAVU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 566, SECTOR3 030337

  118AFUMATI

  BUCURESTI

  COMUNA AFUMATI, SAT AFUMATI, SOSEAUABUCURESTI URZICENI NR. 26, JUDETUL ILFOV

  119FLOREASCA

  BUCURESTI BUCURESTI, SOSEAUA PIPERA NR. 23A, SECTOR 1 14252

  120MIRAJ

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 321, SECTOR3 030323

  121MPP AFUMATI

  BUCURESTI

  ORASUL AFUMATI, DN 2 BUCURESTI-URZICENI, KM.11+748, JUDETUL ILFOV

  122MPP DRUMULTABEREI (BRASOV)

  BUCURESTI BUCURESTI, SECTORUL 6, STR. BRASOV NR. 23 061444

  123MPP VITAN (DUDESTI)

  BUCURESTI BUCURESTI, SECTORUL 3, CALEA VITAN NR. 49-55 031282

  124MPP FUNDENI

  BUCURESTI BUCURESTI, SECTORUL 2, SOS. FUNDENI NR. 217

  125MPP FERENTARI

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SECTORUL 5, CALEA FERENTARI NR. 65-75 051856

  126 MPP VIRTUTII (LACULMORII)

  BUCURESTI BUCURESTI, SECTORUL 6, SOS. VIRTUTII NR. 27

  127MPP BRANCOVEANU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SECTORUL 4, B-DUL CONSTANTINBRANCOVEANU NR. 16A 041451

  128MPP MORARILOR (LPATRASCANU)

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SECTORUL 3, STR. LUCRETIUPATRASCANU NR. 2

  129MPP TITAN (NGRIGORESCU /

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SECTORUL 3, B-DUL NICOLAEGRIGORESCU NR. 34B 030441

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  16/28

  16

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  SALAJAN)

  130MPP B-DUL TIMISOARA

  BUCURESTI BUCURESTI, SECTORUL 6, B-DUL TIMISOARA NR. 8C 61328

  131MPP MIHAI BRAVU(TINERETULUI)

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SECTORUL 3, SOS. MIHAI BRAVU NR. 485-489 030335

  132MPP TUDORVLADIMIRESCU

  BUCURESTI

  BUCURESTI, SECTORUL 5, B-DUL TUDORVLADIMIRESCU NR. 64-78 050883

  133NORD BUZAU

  MUNICIPIUL BUZAU, DN2, KM. 113-900, JUDETULBUZAU

  1342 BUZAU BUZAU

  MUNICIPIUL BUZAU, SOSEAUA BRAILEI NR. 10,JUDETUL BUZAU 120118

  135 3 RM. SARAT BUZAU MUNICIPIUL RAMNICU SARAT, STR FOCSANI NR. 37,JUDETUL BUZAU 125300

  1364 PATIRLAGE BUZAU

  ORASUL PATARLAGELE, STR. AL. I. CUZA NR. 71,JUDETUL BUZAU 127430

  1376 BUZAU BUZAU

  MUNICIPIUL BUZAU, B-DUL REPUBLICII NR. 17 A,JUDETUL BUZAU 120370

  1389 BUZAU BUZAU

  MUNICIPIUL BUZAU, STR.CLUJULUI NR. 16A, JUDETULBUZAU 120154

  139SUD BUZAU

  MUNICIPIUL BUZAU, SOSEAUA SPATARULUI NR. 18,JUDETUL BUZAU 120370

  140 BUZAU 1 BUZAU STR. TRANSILVANIEI F.N. 120164

  141A2 AUTOSTRADASOARELUI KM 66STANGA CALARASI

  A2 AUTOSTRADA SOARELUI BUCURESTI - CONSTANTAKM 66 STANGA, JUD. CALARASI

  65216

  142A2 AUTOSTRADASOARELUI KM 66

  DREAPTA CALARASI

  A2 AUTOSTRADA SOARELUI BUCURESTI - CONSTANTA

  KM 66 DREAPTA, JUD. CALARASI

  65217

  1431 CALARASI CALARASI

  MUNICIPIUL CALARASI, STR. PRELUNGIREABUCURESTI NR. 295, JUDETUL CALARASI 910048

  1442 CALARASI CALARASI

  MUNICIPIUL CALARASI, PRELUNGIREA SLOBOZIEI NR.42, JUDETUL CALARASI

  1451 OLTENITA CALARASI

  MUNICIPIUL OLTENITA, B-DUL 22 DECEMBRIE NR. 2D,JUDETUL CALARASI 915400

  1461 LEHLIU CALARASI

  ORAS LEHLIU GARA - DN 3A, BUCURESTI CONSTANTA,JUDETUL CALARASI 915300

  1472 RESITA

  CARASSEVERIN

  MUNICIPIUL RESITA, CALEA CARANSEBESULUI NR. 2,JUDETUL CARAS SEVERIN 320170

  1487 BOCSA

  CARASSEVERIN

  ORASUL BOCSA, STR. DACIA NR. 3, JUDETUL CARAS -SEVERIN 325300

  1498 RESITA

  CARASSEVERIN

  MUNICIPIUL RESITA, CALEA CARANSEBESULUI NR. 6,JUDETUL CARAS SEVERIN 320166

  1504 OTELU ROSU

  CARAS

  SEVERIN

  ORAS OTELU ROSU, STR. REVOLUTIEI FN, JUDETUL

  CARAS - SEVERIN 325700151

  6 MEHADIACARASSEVERIN

  SAT MEHADIA, COMUNA MEHADIA, E 70 KM 384,JUDETUL CARAS SEVERIN 327270

  1521 MOLDOVA NOUA

  CARASSEVERIN

  ORAS MOLDOVA NOUA, STR. MOLDOVA VECHE NR.485/B, JUDETUL CARAS SEVERIN 325500

  1532 ORAVITA

  CARASSEVERIN

  ORASUL ORAVITA, STR. CLOSCA NR. 43, JUDETULCARAS SEVERIN

  1543 CLUJ CLUJ

  MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA, CALEA TURZII NR. 257,JUDETUL CLUJ 400495

  1554 CLUJ CLUJ

  COMUNA BACIU, SAT BACIU, STR. BACIU NR. 2,JUDETUL CLUJ 400230

  1565 CLUJ CLUJ

  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, STR. OASULUI NR. 16,JUDETUL CLUJ

  1578 CLUJ CLUJ

  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, STR. PARANG NR. 3,JUDETUL CLUJ 400552

  158

  CAMPIA TURZII CLUJ

  MUNICIPIUL CAMPIA TURZII, STR.GEORGE COSBUC

  NR. 41A, JUDETUL CLUJ 400375159

  1 HUEDIN CLUJORASUL HUEDIN, STR. PROTOPOP AUREL MUNTEANUNR. 127, JUDETUL CLUJ 405400

  160DEJ CLUJ

  MUNICIPIUL DEJ, STR. LIBERTATII NR. 2, JUDETULCLUJ 405200

  161GHERLA CLUJ

  MUNICIPIUL GHERLA, STR. CLUJULUI NR. 4E, JUDETULCLUJ 405300

  162 26 CONSTANTA CONSTANT MUNICIPIUL CONSTANTA, BD.TOMIS NR. 315, JUDETUL 900500

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  17/28

  17

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  A CONSTANTA

  16327 CONSTANTA

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTA, B-DUL MAMAIA NR. 287,JUDETUL CONSTANTA 900552

  16428 EFORIE NORD

  CONSTANTA

  ORASUL EFORIE, LOC. EFORIE NORD, STR. REPUBLICIINR. 2, JUDETUL CONSTANTA 905350

  16539 CONSTANTA

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTA, B-DUL I.C. BRATIANU FN,JUDETUL CONSTANTA

  1661 MEDGIDIA

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL MEDGIDIA, STR. INDEPENDENTEI NR. 73C,JUDETUL CONSTANTA 905600

  1671 CERNAVODA

  CONSTANTA

  ORASUL CERNAVODA, STR. ANGHEL SALIGNY NR. 7A,JUDETUL CONSTANTA 905200

  168 BANEASA CONSTANTA ORASUL BANEASA, STR. TRANDAFIRILOR NR. 84,JUDETUL CONSTANTA 907035

  1691 MANGALIA

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL MANGALIA, SOSEAUA CONSTANTEI NR.33, JUDETUL CONSTANTA 905500

  1704 NEPTUN

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL MANGALIA, SOSEAUA CONSTANTEI NR.191, JUDETUL CONSTANTA 905550

  171NEGRU-VODA

  CONSTANTA

  ORAS NEGRU VODA, SOSEAUA CONSTANTEI NR. 1A,JUDETUL CONSTANTA 905800

  172PALAZU MARE - EXITSLOBOZIA

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTA, LOC. PALAZU MARE,PARCELA 387/1, JUDETUL CONSTANTA

  17331 CONSTANTA

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. AUREL VLAICU NR. 131,JUDETUL CONSTANTA 900330

  174MPP CONSTANTA 6

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTA, SOS. MANGALIEI NR. 179,JUDETUL CONSTANTA 8700

  175MPP CONSTANTASOVEJA TABACARIEI

  CONSTANTA

  MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. SOVEJA NR. 44,JUDETUL CONSTANTA 900402

  176 2 SF GHEORGHE COVASNA MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, STR. BISERICII NR.36, JUDETUL COVASNA 520014

  1773 BARAOLT COVASNA

  ORASUL BARAOLT, STR. KOSSUTH LAJOS NR. 216,JUDETUL COVASNA 525100

  1784 INTORSURABUZAULUI COVASNA

  ORASUL INTORSURA BUZAULUI, STR. MIHAI VITEAZUNR. 7, JUDETUL COVASNA 525300

  1798 RECI COVASNA

  SAT RECI, COMUNA RECI, INTERSECTIA DN 11 CU DN13E, JUDETUL COVASNA 527145

  1805 TG SECUIESC COVASNA

  ORAS TARGU SECUIESC, STR. CERNATULUI NR. 29,JUDETUL COVASNA 525400

  1816 COVASNA COVASNA

  ORASUL COVASNA, STR. STEFAN CEL MARE NR. 1,JUDETUL COVASNA 525200

  1821 SF. GHEORGHE COVASNA

  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, STR. LT. PAIS DAVIDNR. 18, JUDETUL COVASNA 520077

  1831 RAZVAD

  DAMBOVITA

  COMUNA RAZVAD, SAT RAZVAD, STR. PRINCIPALA NR.6, JUDET DAMBOVITA 137395

  184 3 MORENI DAMBOVITA MUNICIPIUL MORENI, STR. REPUBLICII NR. 52,JUDETUL DAMBOVITA

  1854 PUCIOASA

  DAMBOVITA

  ORASUL PUCIOASA, STR. FANTANELOR NR. 40,JUDETUL DAMBOVITA 135400

  18612 TARGOVISTE

  DAMBOVITA

  MUNICIPIUL TARGOVISTE, SOSEAUA GAESTI NR. 5,JUDETUL DAMBOVITA 130087

  18713 MORENI

  DAMBOVITA

  MUNICIPIUL MORENI, STR. A.I. CUZA NR. 4B, JUDETULDAMBOVITA 135300

  18815 VOINESTI

  DAMBOVITA

  COMUNA VOINESTI, SATUL LUNCA, DN 72A, JUDETULDAMBOVITA 135725

  1899 TITU

  DAMBOVITA

  ORASUL TITU, STR. GARII NR. 58, JUDETULDAMBOVITA 0100

  19011 BALDANA

  DAMBOVITA

  COMUNA TARTASESTI, SAT BALDANA, DN 71, JUDETULDAMBOVITA 137435

  1917 GAESTI

  DAMBOVITA

  ORASUL GAESTI, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 140,JUDETUL DAMBOVITA 135200

  192 10 BUJOREANCADAMBOVIT

  ASAT BUJOREANCA, COMUNA CORNESTI, JUDETULDAMBOVITA

  19314 CREVEDIA

  DAMBOVITA

  COMUNA CREVEDIA, SAT CREVEDIA, SOS. BUCURESTI- TARGOVISTE NR. 666, JUDET DAMBOVITA 137180

  1944 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. STEFAN CEL MARE NR. 2A,JUDETUL DOLJ 200515

  1955 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. CARACAL NR. 115B,JUDETUL DOLJ 200500

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  18/28

  18

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  1967 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. ANA IPATESCU NR. 74A,JUDETUL DOLJ 1100

  19723 CRAIOVA MOBILA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. BRESTEI NR. 350, JUDETULDOLJ 200500

  19827 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, CALEA SEVERINULUI NR. 31JUDETUL DOLJ 200515

  19928 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, B-DUL DECEBAL NR. 10,JUDETUL DOLJ 200646

  20029 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. NICOLAE ROMANESCU NR.112C, JUDETUL DOLJ 200515

  201

  30 CRAIOVA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. CARACAL NR. 162 A,

  JUDETUL DOLJ 200542202 15 BECHET DOLJ ORAS BECHET, STR. A. I. CUZA NR. 111, JUDETUL DOLJ 207060203 13 SEGARCEA DOLJ ORAS SEGARCEA, STR. UNIRII NR. 6, JUDETUL DOLJ 205400

  204DEPOZIT BILESTI DOLJ

  MUNICIPIUL BAILESTI, CALEA CRAIOVEI NR. 1,JUDETUL DOLJ 205100

  20510 CALAFAT DOLJ

  MUNICIPIUL CALAFAT, STR. TRAIAN NR. 3, JUDETULDOLJ 205200

  2069 FILIASI DOLJ

  ORASUL FILIASI, STR. RACOTEANU NR. 217, JUDETULDOLJ 205300

  207MPP CRAIOVACARACAL DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, STR. HENRY FORD (1863-1947)NR. 2, JUDETUL DOLJ 200746

  208CRAIOVA - SALAPOLIVALENTA DOLJ

  MUNICIPIUL CRAIOVA, B-DUL STIRBEI VODA NR. 30A,JUDETUL DOLJ 200653

  20923 SATURN GALATI

  MUNICIPIUL GALATI, STR. SATURN NR. 17, JUDETULGALATI 800339

  210 26 TG.BUJOR GALATI

  ORAS TARGU BUJOR, STR. G-RAL EREMIA

  GRIGORESCU NR. 7, JUDETUL GALATI 805200211

  27 BERESTI GALATIORASUL BERESTI, STR. TRANDAFIRILOR NR. 22,JUDETUL GALATI 805100

  2123 GIURGIU GIURGIU

  MUNICIPIUL GIURGIU, B-DUL BUCURESTI NR. 86,JUDETUL GIURGIU 80307

  2134 GHIMPATI GIURGIU

  COMUNA GHIMPATI, SAT GHIMPATI, SOSEAUABUCURESTI - ALEXANDRIA NR. 4, JUD.GIURGIU 087095

  2146 A VAMA GIURGIU

  MUNICIPIUL GIURGIU, VAMA GIURGIU, STATIA 6A,JUDETUL GIURGIU

  2156 B VAMA GIURGIU

  MUNICIPIUL GIURGIU, VAMA GIURGIU, STATIA 6B,JUDETUL GIURGIU 08375

  21613 TG JIU GORJ

  MUNICIPIUL TARGU JIU, B-DUL ECATERINATEODOROIU NR. 504, JUDETUL GORJ 01400

  21714 TG JIU GORJ

  MUNICIPIUL TARGU JIU, STR. NICOLAE TITULESCU NR.21A, JUDETUL GORJ 200500

  21816 TG JIU CASTEL GORJ

  MUNICIPIUL TARGU JIU, B-DUL ECATERINA

  TEODOROIU NR. 1, JUDETUL GORJ 200500219

  2 ROVINARI GORJORAS ROVINARI, STR. ENERGETICIANULUI NR. 5,JUDETUL GORJ 215400

  2203 MOTRU GORJ

  MUNICIPIUL MOTRU, CALEA SEVERINULUI NR. 15,JUDETUL GORJ 215200

  2215 TG JIU GORJ

  MUNICIPIUL TARGU JIU, STR. VICTORIEI NR. 192,JUDETUL GORJ 210234

  2226 TG JIU GORJ

  MUNICIPIUL TARGU JIU, CALEA BUCURESTI NR. 9G,JUDET GORJ 01400

  22311 ALIMPESTI GORJ

  COMUNA ALIMPESTI, SATUL CIUPERCENII DE OLTET,DN 67 NR. 52, JUDETUL GORJ 217015

  2247 TG CARBUNESTI GORJ

  ORASUL TARGU CARBUNESTI, STR. TRANDAFIRILORNR. 149, JUDETUL GORJ 215500

  22510 BUMBESTI JIU GORJ

  ORAS BUMBESTI JIU, STR. PARANGULUI NR. 144,JUDETUL GORJ 215100

  226

  2 M-CIUC HARGHITA

  MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, STR. ZOLD PETER NR.

  1/ A, JUDETUL HARGHITA 530110227

  3 M-CIUC HARGHITAMUNICIPIUL MIERCUREA CIUC, STR. TOPLITA NR. 149,JUDETUL HARGHITA 530240

  2284 TUSNAD HARGHITA

  ORASUL BAILE TUSNAD, STR. OLTULUI NR. 29,JUDETUL HARGHITA 535100

  2292 TOPLITA HARGHITA

  MUNICIPIUL TOPLITA, STR. BORSECULUI NR. 2,JUDETUL HARGHITA 535700

  230 3 BORSEC HARGHITA ORAS BORSEC, STR. TOPLITEI NR. 97, JUDETUL 535300

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  19/28

  19

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  HARGHITA

  2315 GHEORGHENI HARGHITA

  MUNICIPIUL GHEORGHENI, STR. NICOLAE BALCESCUNR. 117, JUDETUL HARGHITA

  2322 ODORHEI HARGHITA

  MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, STR. IL. RAKOCZIFERENC NR. 25, JUDETUL HARGHITA 535600

  2333 CRISTURUSECUIESC HARGHITA

  ORASUL CRISTURU SECUIESC, STR. BERDE MOZESNR. 53, JUDETUL HARGHITA

  2344 ODORHEIUSECUIESC HARGHITA

  MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, STR. BECLEAN NR.284, JUDETUL HARGHITA 535600

  235COMPLEX DOBRA

  HUNEDOARA

  SATUL DOBRA, COMUNA DOBRA, STR. 1 DECEMBRIENR. 69, JUDETUL HUNEDOARA 337215

  236 2 CETATE DEVA HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA, STR. HORIA NR. 103, JUDETULHUNEDOARA

  2373 DEVA

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL DEVA, STR. SANTUHALM NR. 146B,JUDETUL HUNEDOARA 33004

  2385 DEVA

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL DEVA, CALEA ZARANDULUI NR. 128 A,JUDETUL HUNEDOARA

  2396 DEVA

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL DEVA, STR. M. EMINESCU NR. 48,JUDETUL HUNEDOARA 330030

  2407 SIMERIA VECHE

  HUNEDOARA

  ORASUL SIMERIA, DN 7 KM 377+732 M, JUDETULHUNEDOARA 335904

  2412 HATEG

  HUNEDOARA

  ORASUL HATEG, STR. VIILOR NR. 1, JUDETULHUNEDOARA 335500

  2422 PESTIS

  HUNEDOARA

  SAT PESTISU MARE, MUNICIPIUL HUNEDOARA, NR. 6,DJ 687, JUDETUL HUNEDOARA

  2434 HUNEDOARA

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL HUNEDOARA, STR. VICTORIEI NR. 2A,JUDETUL HUNEDOARA

  244 2 ORASTIE HUNEDOARA MUNICIPIUL ORASTIE, STR. UNIRII NR. 78, JUDETULHUNEDOARA 335700

  2452 LIVEZENI

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL PETROSANI, STR. LIVEZENI NR. 106,JUDETUL HUNEDOARA 332071

  2463 VULCAN

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL VULCAN, STR. MIHAI VITEAZU NR. 1A,JUDETUL HUNEDOARA 336200

  247GURASADA

  HUNEDOARA

  COMUNA GURASADA, SATUL GURASADA, DN 7 NR.231, JUDETUL HUNEDOARA 33745

  248MPP DEVA

  HUNEDOARA

  MUNICIPIUL DEVA, CALEA ZARANDULUI NR. 5,JUDETUL HUNEDOARA 330182

  2491 FETESTI IALOMITA

  MUNICIPIUL FETESTI, STR. CALARASI NR. 514,JUDETUL IALOMITA 925150

  2501 SLOBOZIA IALOMITA

  MUNICIPIUL SLOBOZIA, SOSEAUA BUCURESTICONSTANTA NR. 1, JUDETUL IALOMITA 920051

  2511 TANDAREI IALOMITA

  ORASUL TANDAREI, STR. BUCURESTI NR. 283,JUDETUL IALOMITA 925200

  252 CAZANESTI IALOMITA ORASUL CAZANESTI, SOS. BUCURESTI NR. 2, JUDETULIALOMITA 927065

  2534 SLOBOZIA IALOMITA

  MUNICIPIUL SLOBOZIA, SOSEAUA BUCURESTICONSTANTA KM 110, JUDETUL IALOMITA 920095

  2541 URZICENI IALOMITA

  MUNICIPIUL URZICENI, SOSEAUA BUCURESTI BUZAUKM 57, JUDETUL IALOMITA 925300

  2552 SF. LAZAR IASI

  MUNICIPIUL IASI, STR. SF. LAZAR NR. 64 -66, JUDETULIASI 700049

  2564 TUTORA IASI

  MUNICIPIUL IASI, CALEA CHISINAULUI NR. 102 -104,JUDETUL IASI 700177

  2579 SF. ANDREI IASI

  MUNICIPIUL IASI, STR. COLONEL LANGA NR. 19,JUDETUL IASI 700065

  2585 SILVESTRU IASI

  MUNICIPIUL IASI, STR. SILVESTRU NR. 154, JUDETULIASI 700090

  259 11 DACIA IASI MUNICIPIUL IASI, STR. TABACULUI NR. 9, JUDETUL IASI

  260

  12 PACURARI IASI

  MUNICIPIUL IASI, SOSEAUA PACURARI NR. 92,

  JUDETUL IASI 700515261

  1 TG. FRUMOS IASIORASUL TARGU FRUMOS, STR. PETRU PONI NR. 6,JUDETUL IASI 705300

  262PASCANI IASI

  MUNICIPIUL PASCANI, STR. GRADINITEI NR. 5,JUDETUL IASI 700502

  263HIRLAU IASI

  COMUNA SCOBINTI, SAT BADENI, DN 28B, JUDETULIASI 707445

  264 8 COPOU IASI MUNICIPIUL IASI, SOSEAUA SARARIE NR. 78, JUDETUL 700452

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  20/28

  20

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  IASI

  265BAIA MARE 2

  MARAMURES BD. VICTORIEI 72

  65148

  266SIGHETUL MARMATIEI

  MARAMURES PIATA 1 DECEMBRIE 1918 F.N.

  65141

  267CENTRU BAIA MARE

  MARAMURES

  MUNICIPIUL BAIA MARE, B-DUL REPUBLICII NR. 46,JUDETUL MARAMURES 430231

  2682 BAIA MARE

  MARAMURES

  MUNICIPIUL BAIA MARE, STR. MINERILOR NR 2,JUDETUL MARAMURES 430322

  2693 BAIA MARE

  MARAMURES

  MUNICIPIUL BAIA MARE, STR. VASILE LUCACIU NR.163, JUDETUL MARAMURES 430341

  270 6 TRGU LPU MARAMURES ORAS TARGU LAPUS, STR. LIVIU REBREANU NR 103,JUDETUL MARAMURES 435600

  27112 TAUI

  MARAMURES

  ORAS TAUTII MAGHERAUS, LOCALITATEA BUSAG STR.112 NR. 199, JUDETUL MARAMURES 437345

  27210 SIGHET

  MARAMURES

  MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI, STR BOGDAN VODANR. 125, JUDETUL MARAMURES 435500

  2738 VIEU

  MARAMURES

  ORASUL VISEU DE SUS, STR. RANDUNELELOR NR 23,JUDETUL MARAMURES 435700

  274MPP BAIA MARE (B-DUL DECEBAL)

  MARAMURES

  MUNICIPIUL BAIA MARE, STR. GARII NR. 2B, JUDETULMARAMURES 430171

  2752 DR.TR.SEVERIN MEHEDINTI

  MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, CALEATIMISOAREI NR. 183, JUDETUL MEHEDINTI 220242

  2767 DR.TR.SEVERIN MEHEDINTI

  MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN, BULEVARDULREVOLUTIEI 16 - 22 DECEMBRIE NR. 21G, JUDETULMEHEDINTI 220041

  277

  VANJU - MARE MEHEDINTI

  ORASUL VANJU MARE, CALEA SEVERINULUI NR. 2,

  JUDETUL MEHEDINTI 225400278

  CUJMIR MEHEDINTICOMUNA CUJMIR, SAT CUJMIR, DN 56 A NR.132,JUDETUL MEHEDINTI 227150

  279BAIA DE ARAMA MEHEDINTI

  ORASUL BAIA DE ARAMA, STR. TUDOR VLADIMIRESCUNR. 27, JUDETUL MEHEDINTI 225100

  280ORSOVA MEHEDINTI

  MUNICIPIUL ORSOVA, STR. EROILOR NR. 14A,JUDETUL MEHEDINTI 225200

  281 SIMIAN MEHEDINTI COMUNA SIMIAN, SATUL SIMIAN, JUDETUL MEHEDINTI

  2822 TG.MURES MURES

  MUNICIPIUL TARGU MURES, PIATA MARASESTI NR. 24,JUDETUL MURES 540327

  2834 TG.MURES MURES

  MUNICIPIUL TARGU MURES, STR. GHEORGHE DOJANR. 286, JUDETUL MURES 540237

  284 LUNCANI MURES COMUNA LUNA, SAT LUNCANI NR. 86F, JUDETUL CLUJ 407362

  2851 SIGHISOARA MURES

  MUNICIPIUL SIGHISOARA, STR. TIRNAVEI NR. 12,JUDETUL MURES 545400

  286 2 SIGHISOARA MURES

  MUNICIPIUL SIGHISOARA, STR. MIHAI VITEAZU NR. 143,

  JUDETUL MURES 545400

  287SOVATA MURES

  ORAS SOVATA, STR. PRIMAVERII NR. 118, JUDETULMURES 545500

  288IERNUT MURES

  ORAS IERNUT, STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1,JUDETUL MURES 545100

  2891 REGHIN MURES

  MUNICIPIUL REGHIN, STR. IERNUTENI NR. 160,JUDETUL MURES 27rb0021

  2902 REGHIN MURES

  MUNICIPIUL REGHIN, STR. PIATA MICA NR. 1/A,JUDETUL MURES 545300

  2911 VIIISOARA NEAMT

  COMUNA ALEXANDRU CEL BUN, SAT BISTRITA, STR.PETRU RARES NR. 221, JUDETUL NEAMT 617505

  2922 FAGET NEAMT

  MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, STR. ORHEI NR. 5,JUDETUL NEAMT 610113

  2933 SAVINESTI NEAMT

  COMUNA SAVINESTI, SAT SAVINESTI, STR. CHIMIEI NR.9, JUDETUL NEAMT 617410

  294 4 BICAZ NEAMT ORASUL BICAZ, STR. REPUBLICII FN, JUDETUL NEAMT 615100

  2957 HUMULESTI NEAMT

  ORASUL TARGU NEAMT, STR. MIHAIL SADOVEANU NR.100, JUDETUL NEAMT 615202

  29611 DARMANESTI NEAMT

  MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, STR. PETRU RARES NR.65, JUDETUL NEAMT 610287

  2972 ROMAN NEAMT

  MUNICIPIUL ROMAN, STR. STEFAN CEL MARE NR. 290,JUDETUL NEAMT 611046

  2983 ROMAN NEAMT

  MUNICIPIUL ROMAN, ARTERA OCOLITOARE NR. 9,JUDETUL NEAMT 611052

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  21/28

  21

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  29912 PIATRA NEAMT NEAMT

  MUNICIPIUL PIATRA NEAMT, B-DUL GENERAL NICOLAEDASCALESCU NR. 397, JUDETUL NEAMT 610200

  30014 POIANA TEIULUI NEAMT

  COMUNA POIANA TEIULUI, SAT POIANA LARGULUI, DN17B, JUDETUL NEAMT 1341001

  3012 SLATINA OLT

  MUNICIPIUL SLATINA, STR. CRISAN NR. 21, JUDETULOLT 230033

  3023 SLATINA OLT

  MUNICIPIUL SLATINA, B-DUL SFANTUL CONSTANTINBRANCOVEANU NR. 2, JUDETUL OLT 230033

  3037 CARACAL OLT

  MUNICIPIUL CARACAL, STR. CARPATI NR. 49A,JUDETUL OLT 035200

  304

  8 CARACAL OLT

  MUNICIPIUL CARACAL, DRUM EUROPEAN 70 (DN 6),

  TARLA 100, JUDETUL OLT 235200305 10 CORABIA OLT ORASUL CORABIA, STR. CARACAL NR. 2, JUDETUL OLT 235300306 12 TIA MARE OLT SAT POTLOGENI, COMUNA TIA MARE, JUDETUL OLT 237482

  3075 BALS OLT

  COMUNA BOBICESTI, TARLAUA 84, PARCELA 164, DN65 SLATINA - CRAIOVA, JUDETUL OLT 235100

  3081 HIPODROM PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI, B-DUL BUCURESTI NR.230,JUDETUL PRAHOVA 100520

  3092 KM 6 PRAHOVA

  COMUNA BLEJOI, SAT BLEJOI NR. 916, JUDETULPRAHOVA 2000

  3103 BUCOV PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. STRANDULUI NR. 2,JUDETUL PRAHOVA

  31113 PIATRA ARS PRAHOVA

  ORASUL BUSTENI, B-DUL INDEPENDENTEI NR. 9B,JUDETUL PRAHOVA

  31216 POTIGRAFU PRAHOVA

  SAT POTIGRAFU, COMUNA GORGOTA, JUDETULPRAHOVA 107280

  313 27 VEST PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI, SOSEAUA VESTULUI NR. 3,

  JUDETUL PRAHOVA 100259314

  28 BICOI PRAHOVAORASUL BAICOI, STR.REPUBLICII NR. 85, JUDETULPRAHOVA 105200

  31551 CINA PRAHOVA

  MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. ANDREI MURESANU NR.59, JUDETUL PRAHOVA

  31612 SINAIA PRAHOVA

  ORASUL SINAIA, B-DUL CAROL I NR. 1, JUDETULPRAHOVA 106100

  3176 VLENI PRAHOVA

  ORAS VALENII DE MUNTE, STR. STEFAN CEL MARENR.2, JUDETUL PRAHOVA 106400

  3182 ZALAU SALAJ

  MUNICIPIUL ZALAU, STR POROLISSUM NR 13 /A,JUDETUL SALAJ 450076

  3193 SIMLEU SILVANIEI SALAJ

  ORAS SIMLEU SILVANIEI, STR. TUDOR VLADIMIRESCUNR. 40, JUDETUL SALAJ 455300

  320 4 JIBOU SALAJ ORAS JIBOU, STR. 1 MAI NR. 25, JUDETUL SALAJ 455200

  3215 CEHU SILVANIEI SALAJ

  ORAS CEHU SILVANIEI, STR GARII NR. 6, JUDETULSALAJ 455100

  3226 ILEANDA SALAJ

  COMUNA ILEANDA, SAT ILEANDA, STR. SIMIONBARNUTIU NR. 26, JUDETUL SALAJ 457190

  3237 CRASNA SALAJ

  COMUNA CRASNA, SAT CRASNA NR 757, JUDETULSALAJ 457085

  324 ZALAU SALAJ STR. MIHAI VITEAZUL 107-109 450099

  3251 SATU MARE

  SATUMARE

  MUNICIPIUL SATU MARE, STR. BOTIZULUI NR. 20,JUDETUL SATU MARE 440101

  3262 NEGRESTI OAS

  SATUMARE

  ORAS NEGRESTI OAS, STR. VICTORIEI NR. 2, JUDETULSATU MARE 445200

  3273 SATU MARE

  SATUMARE

  MUNICIPIUL SATU MARE, PIATA GEORGE CALINESCUNR. 13, JUDETUL SATU MARE 440086

  3284 SATU MARE

  SATUMARE

  MUNICIPIUL SATU MARE, PIATA GEORGE BOITOR NR.14, JUDETUL SATU MARE 440217

  3299 SATU MARE

  SATUMARE

  MUNICIPIUL SATU MARE, PIATA NICOLAE TITULESCUNR. 33, JUDETUL SATU MARE 440056

  330 11 IOJIBSATUMARE

  COMUNA MEDIESU AURIT, SAT IOJIB, JUDETUL SATUMARE

  33112 PETEA

  SATUMARE

  COMUNA DOROLT, SAT PETEA NR. 68, JUDETUL SATUMARE 447133

  33216 LIVADA

  SATUMARE

  ORAS LIVADA, STR. SATU MARE DN 19 KM 199+420 (DN1C), JUDETUL SATU MARE 447180

  3337 CAREI

  SATUMARE

  MUNICIPIUL CAREI, STR. CIMITIRULUI NR. 14B,JUDETUL SATU MARE 445100

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  22/28

  22

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  33415 TASNAD

  SATUMARE

  ORASUL TASNAD, STR. NFRAIRII NR. 102, JUDETULSATU MARE 445300

  335MPP SATU MARECAREIULUI

  SATUMARE

  MUNICIPIUL SATU MARE, STR. CAREIULUI NR. 57/A -57/B, JUDETUL SATU MARE 440157

  3362 SIBIU SIBIU

  MUNICIPIUL SIBIU, CALEA SURII MARI NR. 16B,JUDETUL SIBIU 550089

  3373 SIBIU SIBIU

  MUNICIPIUL SIBIU, SOSEAUA ALBA IULIA NR 49,JUDETUL SIBIU 1390402

  33812 VESTEM SIBIU

  COMUNA SELIMBAR, SATUL VESTEM, INTERSECTIADN1 KM 296 + 300 CU DN7 KM 258 + 790, JUDETULSIBIU 557263

  339 7 AGNITA SIBIU ORAS AGNITA, STR. AVRAM IANCU NR. 143, JUDETULSIBIU 555100

  3408 MEDIAS SIBIU

  MUNICIPIUL MEDIAS, SOSEAUA SIBIULUI NR. 98,JUDETUL SIBIU 551129

  3419 COPSA MIC SIBIU

  ORAS COPSA MICA, SOSEAUA SIBIULUI NR. 57,JUDETUL SIBIU 555400

  342MPP SIBIU 2 COMPA SIBIU

  MUNICIPIUL SIBIU, SOSEAUA ALBA IULIA NR. 42D,JUDETUL SIBIU 550052

  3432 SUCEAVA SUCEAVA

  MUNICIPIUL SUCEAVA, STR. CERNAUTI NR. 112F,JUDETUL SUCEAVA 72015

  3444 GURA HUMORULUI SUCEAVA

  ORAS GURA HUMORULUI, B-DUL BUCOVINA NR.100BIS, JUDETUL SUCEAVA 725300

  3459 VATRA DORNEI SUCEAVA

  MUNICIPIUL VATRA DORNEI, STR. ARGESTRU NR. 4,JUDETUL SUCEAVA 725700

  34611 HOLDA SUCEAVA

  ORAS BROSTENI, SAT HOLDA, DN 17B BROSTENIVATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA 727081

  347 10 RADAUTI SUCEAVAMUNICIPIUL RADAUTI, CALEA BUCOVINEI NR. 49P,JUDETUL SUCEAVA 725400

  34818 VAM SIRET SUCEAVA

  ORAS SIRET, STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 150 (DN2/ E85), JUDETUL SUCEAVA 725500

  3492 ALEXANDRIA

  TELEORMAN

  MUNICIPIUL ALEXANDRIA, STR. GHEORGHE DOJA NR.1, JUDETUL TELEORMAN 140045

  35010 POROSCHIA

  TELEORMAN

  COMUNA POROSCHIA, SAT POROSCHIA, JUDETULTELEORMAN 147280

  35113 TATARASTI

  TELEORMAN

  COMUNA TATARASTII DE SUS, SAT UDUPU, JUDETULTELEORMAN 147400

  35214 ALEXANDRIA

  TELEORMAN

  MUNICIPIUL ALEXANDRIA, STR. BUCURESTI NR. 184,JUDETUL TELEORMAN 140061

  3533 ROSIORI DE VEDE

  TELEORMAN

  MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE, STR. MIHAILKOGALNICEANU NR. 50, JUDETUL TELEORMAN 145100

  3549 ZIMNICEA

  TELEORMAN

  ORASUL ZIMNICEA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU NR.24, JUDETUL TELEORMAN 145400

  355 7 VIDELE

  TELEORMA

  N

  ORAS VIDELE, STR. PETROLULUI NR. 2 BIS, JUDETUL

  TELEORMAN 145300

  3561 JIMBOLIA TIMIS

  ORAS JIMBOLIA, CALEA TIMISORII NR. 96, JUDETULTIMIS 305400

  3572 LUGOJ TIMIS

  MUNICIPIUL LUGOJ, STR. V.V.DELAMARINA, NR. 36 BIS,JUDETUL TIMIS 305500

  3583 LUGOJ TIMIS

  MUNICIPIUL LUGOJ, STR. CARANSEBEULUI NR. 4,JUDETUL TIMIS 305500

  3591 SINNICOLAU MARE TIMIS

  ORASUL SANNICOLAU - MARE, STR. DRUMULSARAVALE NR. 1/A, JUDETUL TIMIS 305600

  3602 SINNICOLAU MARE TIMIS

  ORASUL SANNICOLAU MARE, STR. DRUMULCENADULUI NR. 18/A, JUDETUL TIMIS 1976

  36116 TIMISOARA TIMIS

  MUNICIPIUL TIMISOARA, STR. LUNEI, NR. 20, JUDETULTIMIS 300109

  362CORNESTI TIMIS

  COMUNA ORTISOARA, SAT CORNESTI, DN 69 KM 18,JUDETUL TIMIS 307307

  363 DUMBRAVITA TIMIS

  SAT DUMBRAVITA, COMUNA DUMBRAVITA, STR.

  CONAC NR. 4, JUDETUL TIMIS364

  MURES TIMISOARA TIMISMUNICIPIUL TIMISOARA, STR. MURES NR. 41, JUDETULTIMIS 300772

  365 SAG TIMIS COMUNA SAG, SAT SAG, DN 59, KM. 13, JUDETUL TIMIS 307395

  366TORONTAL 1TIMISOARA TIMIS

  MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA TORONTALULUI NR.71, JUDETUL TIMIS 300668

  367FAGET (FAGET EXITLUGOJ) Timis

  ORASUL FAGET, STR. CALEA LUGOJULUI NR. 84,JUDETUL TIMIS 300305

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  23/28

  23

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  368MPP TIMISOARASAGULUI TIMIS

  MUNICIPIUL TIMISOARA, CALEA SAGULUI NR. 138-140,JUDETUL TIMIS 300516

  369MPP TIMISOARATORONTAL TIMIS

  MUNICIPIUL TIMISOARA, STR. MIRESEI NR. 1, JUDETULTIMIS

  3701 TULCEA TULCEA

  MUNICIPIUL TULCEA, STR. BABADAG NR. 160, JUDETULTULCEA 820004

  371 MACIN TULCEA ORAS MACIN, STR. BRAILEI NR. 1, JUDETUL TULCEA 825300

  372BAIA TULCEA

  COMUNA BAIA, SAT BAIA, DN 22B KM 23, JUDETULTULCEA 827005

  373BABADAG TULCEA

  ORAS BABAGAD, STR. MIHAI VITEAZU NR. 24, JUDETULTULCEA 825100

  374 ISACCEI TULCEA MUNICIPIUL TULCEA, STR. ISACCEI NR. 127, JUDETULTULCEA375 3 BREZOI VALCEA ORAS BREZOI, STR. EROILOR NR. 8, JUDETUL VALCEA 245500

  3767 RM. VALCEA VALCEA

  MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, B-DUL TUDORVLADIMIRESCU NR. 40, JUDETUL VALCEA 1000

  37714 RM. VALCEA VALCEA

  MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, STR. LIBERTATII NR.36, JUDETUL VALCEA 1000

  37817 RACOVITA VALCEA

  COMUNA RACOVITA, SAT TUTULESTI, JUDETULVALCEA 1083

  3799 DRAGASANI VALCEA

  MUNICIPIUL DRAGASANI, STR. TUDOR VLADIMIRESCUNR. 703, JUDETUL VALCEA 245700

  38010 BALCESTI VALCEA

  ORAS BALCESTI, STR. DEPUTAT ANTON MITARU NR.4, JUDETUL VALCEA 245400

  38116 TATARANI VALCEA

  COMUNA MIHAIESTI, SAT MUNTENI NR. 75, JUDETULVALCEA 247383

  382

  RM VALCEA

  RINGROAD VALCEA

  MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA, CALEA LUI TRAIAN NR.

  269B, JUDETUL VALCEA 462257383

  NEGRESTI VASLUIORAS NEGRESTI, STR. DECEBAL NR. 8, JUDETULVASLUI

  3841 BARLAD VASLUI

  MUNICIPIUL BARLAD, SOSEAUA TECUCIULUI NR. 3,JUDETUL VASLUI 731199

  385ZORLENI VASLUI

  COMUNA ZORLENI, SAT SIMILA NR. 393, JUDETULVASLUI 737635

  386MURGENI VASLUI

  ORASUL MURGENI, STR. EMIL JUVARA NR. 1, JUDETULVASLUI

  387HUSI VASLUI

  MUNICIPIUL HUSI, CALEA BASARABIEI NR. 64B,JUDETUL VASLUI 735100

  388ALBLITA VASLUI

  COMUNA DRANCENI, SAT RASESTI, STR. BASARABIEINR. 3, JUDETUL VASLUI 737200

  3891 FOCSANI VRANCEA

  MUNICIPIUL FOCSANI, STR. CUZA VODA NR. 58A,JUDETUL VRANCEA 620034

  3902 FOCSANI VRANCEA

  MUNICIPIUL FOCSANI, B-DUL BUCURESTI NR. 15A,

  JUDETUL VRANCEA 620144391

  9 PANCIU VRANCEAORAS PANCIU, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 31,JUDETUL VRANCEA 625400

  39230 MARASESTI VRANCEA

  ORASUL MARASESTI, SOSEAUA BUCURESTI BACAU,NR. 2A, KM 203 205, JUDETUL VRANCEA 625200

  Rainer SchlangPresedinte al Consiliului de Administratie

  Lora PrahovaAdministrator

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  24/28

  24

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  Anexa 2 La Regulamentul Promotiei Castiga o Dacia Logan pe zi*

  Data: __/__/____

  ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Intrucat Am participat la campania promotionala Castiga o Dacia Logan pe zi(Promotia) Promotia a fost organizata in perioada 16 septembrie 15 decembrie 2013 de catre S.C. OMV

  Petrom Marketing S.R.L.(Organizator), prin intermediul agentiei de publicitate S.C.Cohn&Jansen Advertising S.R.L. si S.C. THE HUB Partners S.R.L.

  Indeplinind conditiile prevazute in Regulamentul Oficial al Promotiei, am fost desemnatcastigator al unui premiul constand intr-un autoturism marca Dacia Logan Access oferit incadrul Promotiei,

  Subsemnatul/a,______________________ nascut/a la data de __/__/____ in localitatea ____________, Judetul____________, cu domiciliul in localitatea ___________, str. ____________, nr. __, bl. __, ap __, identificat/a cuC.I. seria __, nr.______, CNP ___________, eliberat de _______________, la data de __/__/____, imi exprim inmod expres si neechivoc acordul privind prelucrarea urmatoarelor date cu caracter personal: nume,prenume, imagine, sex, adresa, cetatenie, data si locul nasterii, cod numeric personal, serie si numar cartede identitate de catre Organizator (si orice succesor legal al acestuia), precum si de catre un alt operatorimputernicit de Organizator, prin mijloace automatizate si/sau manuale, pe intreaga durata necesararealizarii scopurilor Promotiei. Totodata declar ca sunt de acord sa transmit Organizatorului o copie a cartiide identitate, conform prevederilor din Regulamentul Oficial al Promotiei.

  Declar ca am fost informat/informata cu privire la drepturile ce-mi sunt recunoscute prin Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberacirculatie a acestor date, inclusiv, dar fara limitare, la dreptul de acces si interventie, dreptul de opozitie,dreptul de a nu fi supus/a unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei.

  Semnez prezentul acord astazi, __/__/____, in doua exemplare originale, unul pentru subsemnatul/a, celalaltpentru Organizator.

  Semnatura

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  25/28

  25

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  Anexa 3 La Regulamentul Promotiei Castiga o Dacia Logan pe zi*

  Descriere premiu Dacia Logan Access

  Denumire premiu: NOUA DACIA LOGAN ACCES 1.2 16V 75CP

  Garantie: 36 luni in limita a 100.000 km

  CARACTERISTICI TEHNICE EURO 5

  Motorizare 1.2 16V 75 CP*

  Tip cutie de viteze manuala

  Nivel de depoluare Euro 5

  Numar de locuri 5

  TVV 4SDAG4

  Caracteristici motor

  Tip motor D4F 732

  Cilindree (cm) 1,149

  Alezaj x curs (mm) 69 x 76,8Numr de cilindri 4Raport volumetric 9.8

  Numr total de supape 16Putere maxim (kW / CP) 55 (75)Regim putere maxim (tr/min) 5,500Cuplu maxim CEE (Nm) 107

  Regim cuplu maxim 4,250

  Tip injectie si alimentare indirect multipunct

  Carburant benzina fara plumb

  Filtru de particule -

  Transmisie

  Tip JH3

  Numar de rapoarte 5+1

  Directie

  Directie asistata hidraulic

  Numarul de rotatii de volan : directie asistata 3,2 (1,6 stg / 1,6 dr)

  Punti

  Puntea fataPseudo Mc-Pherson cu brat

  triunghiular

  Puntea spatePunte in H cu profil deformabil

  si epura programata - arcuri

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  26/28

  26

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  elicoidale

  Roti si pneuri

  Roti (") 15"

  Pneuri 185-65 R15

  Sistem de franare

  Tipul circuitului de franare XABS in serie

  AFU (asistenta la franarea de urgenta) in serie

  Regulator electronic de franare in serie

  Fata : discuri ( mm) 258 / 22

  Spate : tamburi ( mm) 203

  Viteza maxima (km/h) 156

  Consumuri si emisii**

  Emisie CO2 (g/km) 137

  Ciclu urban (l/100km) 7.7

  Ciclu extra-urban (l/100km) 4.9

  Ciclu complet (l/100km) 5.9

  Capacitati

  Volum portbagaj (l) 510

  Rezervor carburant (l) 50

  Mase (kg)

  Gol n ordine de mers (min-max) - cu conducator 75 kg 1049 - 1137

  Gol n ordine de mers pe puntea fata (min-max) - cond 75 kg 619 - 670

  Gol n ordine de mers pe puntea spate (min-max) - cond 75 kg 430 - 437Total maxim autorizat (MMAC) 1,505

  Masa totala rulanta (MTR) 2,295

  Sarcina utila (min-max)368 - 456 exclusiv cond

  443 - 531 cond inclus

  Masa maxima remorcabila cu frnare 1,100

  Masa maxima remorcabila fara frnare 520

  Dimensiuni (mm)

  Lungime 4,346

  Lime 1733

  nlime 1,517Ampatament 2,634

  Ecartament fata 1,497

  Ecartament spate 1,486

  Garda la sol 147

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  27/28

  27

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilorRegulamentului Oficial al Promotiei.

  ECHIPARE (DOTARE) INCLUSA

  Prezentare exterioara

  Culoare caroserie BLUE NAVY

  Jante de otel 15" cu capace mini Arges l

  Manere deschidere usi din exterior negre l

  Siguranta activa si pasiva

  ABS, repartitor electronic de franare si AFU lASR - ESP l

  Airbag frontal sofer l

  Airbag frontal pasager (cu deconectare manuala) l

  Airbaguri laterale fata l

  Centuri de siguranta fata fixe l

  3 Centuri de siguranta spate cu prindere in 3 puncte l

  Tetiere fata reglabile pe inaltime (pline) l

  Alerta sonora si vizuala prindere centura de siguranta l

  Roata de rezerva (1) l

  Protectia vehiculului

  Antidemaraj electronic l

  Conducere

  Directie asistata hidraulic l

  Vizibilitate - iluminare

  Retrovizoare exterioare negre cu reglaj manual din interior l

  Luneta incalzita l

  Faruri de zi l

  Geamuri cu tenta de culoare l

  Incalzire - VentilareIncalzire - ventilare l

  Confort

  Scrumiera mobila si bricheta l

  Geamuri manuale fata l

  Scaune

  Scaune fata cu reglaj longitudinal si reglaj al spatarului l

  Prezentare interioara

  Tapiterie Acces din material textil si plansa de bord "CarbonFonc" cu insertie de culoare "Gri Lune"

  l

  Consola centrala neagra l

  Manere deschidere usi din interior negre l

  Panouri usi "Carbon Fonc" l

  Spatii de depozitare

 • 7/22/2019 Romanian Achievements Collection Regulation 45

  28/28

  28

  *Premiile constand in Dacia Logan se acorda pe zile lucratoare conform specificatiilor

  Cutie de documente inchisa l

  Suport pahare pe consola centrala l

  Spatiu de depozitare la baza consolei l

  Spatiu documente pe plansa de bord in partea dreapta l

  * Date tehnice omologate conform reglementarilor aplicabile** Un ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de

  autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare. Consumul de carburant siemisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si decomportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon esteprincipalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei.

  Rainer Schlang

  Presedinte al Consiliului de Administratie

  Lora Prahova

  Administrator