plan de selectie pentru desemnarea directorului general al se

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2017

249 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PLAN DE SELECTIEPentru desemnarea directorului general al se TURSIB SA

  1. Procedura de selectie etapa de planificare. Initierea ~i organizareaprocedurii

  1.1 . Declansarea procedurii de selectie

  Data de incepere a procedurii de selectie este 31.08.2016, astfel:Prin Hotararea Consiliului de Administratie al SC Tursib SA nr. 739/31.08.2016

  s-a declansat procedura de selectie a directorului general al societatii conform art.35 din OUG 109/2011.

  1.2. Contractarea unui expert independent - nu se impune

  1.3 Parti responsabile in precedura de selectie:

  Comitetul de Nominalizare si Remunerare format din:dl. Mircea Ovidiud-na Chialda Daniela

  1.4. Sumarul deciziilor-cheie cu termene ~i parti implicate in procedurade selectie

  1.5. Profilul candidatului pentru pozltia de director general al SC TursibSA

  Pentru a se califica pentru pozitia de Director general al SC Tursib SA,candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii generale obligatorii:

  a) cetatenie romans, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau astatelor apartinand SEE;

  b) studii superioare de lunga durata;c) experienta relevanta (minim 10 ani) in consultants in management sau in

  activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati din domeniulprivat;

  d) sa fi obtinut profit in minim 5 ani de conducere a unei/unor intreprinderipublice ori societati din domeniul privat;

  e) sa nu alba inregistrate in cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitateade Director general;

  f) sa nu fi fost implicat intr-un litigiu cu SC Tursib SA sau cu autoritatea publicatutelara solutionat definitiv in defavoarea candidatului;

  g) sa nu fie in stare de incompatibilitate, conform legii.

  In procedura de selectie, pentru ocuparea pozitiei de director general alse Tursib SA, candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii deevaluare:

 • 1. COMPETENTE1.1. Competente specifice sectorului de activitate;1.2. Competente profesionale de importanta strategica:

  Intelegere aprofundata a sistemelor de management a unei societati sia cerintelor unei activitati eficiente;

  intelegerea directiilor strategice de dezvoltare a transportului publiclocal la nivel local, regional;

  capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestoraasupra intreprinderii si angajatilor acesteia;

  cunostinte referitoare la marketingul strategic ~i comunicare; cunostinte referitoare la managementul riscului; capacitatea de organizare si coordonare; experienta in aplicarea unor masuri de imbunatatire a activitatii; cunostinte privind sistemul de control intern/managerial la societatile

  publice.

  1.3. cunostlnte de guvernanta corporatlva (Iegislatie ~i capacitatemanaqerlala in domeniu);

  1.4. Competente sociale si personale Abilitati de comunicare si negociere; Capacitate de analiza si sinteza, inclusiv a datelor economice; Abilitati de relationare.

  2. Integritate si reputatie

  3. Conditii prescriptive si proscriptivenurnarul anilor in care societatea/societatlle manageriate decandidat a/au obtinut profit.

  1.6.Matricea Profilului Candidatului - anexa nr. 2Introducerea datelor in planul de selectie se efectueaza de catre Comitetul de

  Nominalizare ~i Remunerare.

  2. Implementarea planului de selectie. Identificarea ~i cautarea candidatilorAnuntut privind selectia directorului general al SC Tursib SA se publica, prin

  grija presedlntelut consiliului de administratie in eel putin in doua ziare economicesi/sau financiare cu larga raspandire (cerinta a OUG 109/2011 - art. 35 alin.6), inpresa locala (cerinta CNR) ~i pe pagina de internet a Tntreprinderii publice (cerinta aOUG 109/2011 - art. 35 alin.6) . Acesta include conditiile ce trebuie intrunite decandidaf ~i criteriile de evaluare a acestora. Selectla se realizeaza cu respectareaprincipiilor neciscrtminarii, tratamentului egal ~i transparentei.

  Publicarea anuntului privind selectia directorului general se face de catresocietate pana la data de 19.12.2016. Modelul anuntului pentru presa scrisa si onlineeste anexat prezentei - Anexa nr. 1

  3. Procedura de destasurare a selectiei este urmatoarea:Persoanele interesate pot depune sau pot trimite prin posta, pana in data de

  18 ianuarie 2017, ora 15,00, la Secretariatul societatii Tursib S.A. din Sibiu, CaleaDumbravii, nr.133-135, judo Sibiu, urrnatoarele documente:

 • cerere de depunere a candidaturii care va contine si opisul documentelor dindosarul de candidatura;

  curriculum vitae; copie act identitate; adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate; cazier judiciar; documente in original sau certificate "conform cu originalul", care sa ateste

  indeplinirea condltiilor obligatorii de la punctele 1) - 4); declaratie pe proprie raspundere (netipizata) privind indeplinirea conditiilor de

  la punctul 6) si 7); declaratie (netipizata) de consirntarnant prin care candidatul i~i exprima

  acordul de a i se procesa datele personale in scopul exclusiv al procedurii derecrutare ~i selectie;

  eel putin 0 scrisoare de recomandare; oferta tehnica - in cadrul careia candidatul va detalia modul in care

  indeplineste fiecare dintre conditiile obligatorii si criteriile de evaluare.

  4.Etapele procedurii de selectie:4.1.Crearea listei lungi a candidatilor. Procesul de evaluare a listei lungi

  Dosarele de candidature depuse in termen forrneaza trnpreuna lista tunga, careare caracter confidential ~i nu trebuie sa fie publicata.

  Coordonarea activitatilor care stau la baza elaborarii listei lungi se face de catreComitetul de nominalizare ~i remunerare, astfel:

  1. Crearea listei lungi din toate aplicatiile/dosarele de candidatura complete sidepuse la timpInstrumente: Sablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecarecandidat;

  2. Evaluarea dosarelor de candidatura in raport cu minimul de criterii stabilitepentru selectie:

  3. Eliminarea din lista lunga a candidatiilor care nu intrunesc minimul de criteriial profilului de candidat si informarea in scris a candidatilor respinsi de pe listalunga;

  4. Verificarea informatillor din dosarele de candidatura rarnase pe lista lunga ~istabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu dincadrul matricei profilului pentru fiecare candidat si solicitarea declarificari/informatii suplimentare unde e cazul;

  Pentru a asigura rigoarea ~i corectitudinea deciziilor luate, Comitetul deNominalizare si Remunerare poate solicita inforrnatii suplimentare prin urrnatoarelemijloace:

  a)interviuri directe cu candldatii:b)verificarea activitatii desfasurate anterior de candldati:c)verificarea referintelor oferite de catre candidati.

  5. Realizarea unei analize comparative a candidatilor ramasi in lista lunga, prinraportare la profilul consiliuluiInstrumente: Matricea individuala a candidatului.

 • 6. Eliminarea din lista lunga a candidatilor care au obtinut un punctaj conformgrilei de evaluare mai mic decat al celorlaltl, daca e cazul si informareacandidatilor respinsi in aceasta etapa.

  Candldath sunt elirninati de pe lista lunga In ordinea descrescatoare apunctajului obtinut conform matricei profilului, pana la limita a maximum 5candidati, rezultand astfellista scurta.

  4.2.Procedura de seledie finala- Crearea listei scurte a candidatilor,Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentuluicandidatilor

  Lista scurta a candidajilor este realizata de Comitetul de Nominalizare ~iRemunerare prin parcurgerea urmatoarelor etape:

  1. Depunerea declaratiei de intentie de catre candldatii aftati Tn lista scurtaCandidatilor din lista scurta li se comunlcii de cetre comitetul de nominalizarei remunerare faptul ca In termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurtetrebuie sa tiepun In scris la societate oecteretie de intenIie. (sablon - se vaelabora);

  2. Evaluarea declaratiei de intentieRezultatele evaluarii se integreaza In matricea profilului de candidat.Rezultatele din matricea profiJului de candidat se enetizeeze In tunctie dematricea profilului consiliului.

  3. Realizarea interviului - planul de interviuSelectia fina/a a candidaIilor af/ati In Iista scurta se face pe baza de interviu,organizat de cetre Comitetul de nominalizare i remunerare - in baza planuluide interviu (plan de interviu - anexa - se va elabora).in vederea organizarii interviului se au In vedere, fara a se limita la acestea,urmetoerete:a)dosarul de candidatura;b)matricea profiJului de candidat;c)dec/aratia de intentl a candidatului.

  4. Elaborarea raportului pentru numirile finaleDupa finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare i remuneraretntocmeete raportul pentru numirile finale (raport numiri finale - anexa -se vaanexa planului de selectie), care include c/asificarea cendideiitor cu motivareaacesteia.

  5. Transmiterea raportului pentru numirile finale catre Consiliul de Administratie.Raportul pentru numirile finale se transmite Consiliului de Administratie, Invederea numirii directorului general.

  6. Incheierea contractului de mandat.

  Candidatii vor fi informati telefonic asupra rezultatelor fiecarei etape aprocedurii de selectie.

  Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0269/426100,persoana de contact Nistor Nicoleta de luni-vineri, ora 07.00-15.00 sau prin email:[email protected]

  Prezentul plan de selectie va fi completatlactualizat de Comitetul deNominalizare si Remunerare cu alte elemente/documente aferente selectiei Tntredata declansarii procedurii de selectle ~i data semnarii contractului de mandat,

  mailto:[email protected]

 • inclusiv propunerea de desemnare a candidatilor selectati pentru pozitia de directorgeneral.

  Comitetul de NominaliCjJaresi Rem erare

  Mircea OvidiuChialda