orizont 2020

of 24 /24
ORIZONT 2020 Domeniul: PROVOCĂRI SOCIETALE 2.1.Agricultură și silvicultură durabile

Upload: agnes

Post on 13-Jan-2016

29 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORIZONT 2020. Domeniul: PROVOCĂRI SOCIETALE 2.1. Agricultură și silvicultură durabile A-F.BADIU-NCP-ASAS. 2.1.1. Îmbunătățirea eficienței producției asigurând durabilitatea și reziliența in condițiile schimbărilor climatice. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: ORIZONT 2020

ORIZONT 2020

Domeniul: PROVOCĂRI SOCIETALE

2.1.Agricultură și silvicultură durabile

A-F.BADIU-NCP-ASAS

Page 2: ORIZONT 2020

2.1.1. Îmbunătățirea eficienței producției asigurând durabilitatea și reziliența in condițiile schimbărilor climatice

SC2-1. Înțelegerea și managementul calității solurilor pentru (obținerea) celor mai bune producții, CP – C&D, 2014;

Provocarea: calitatea şi funcţiile solurilor, care constituie baza producţiei agricole sunt afectate de modalităţile de exploatare (pregătirea terenurilor, fertilizare, alegerea soiurilor, gestiunea lucrărilor de întreţinere şi a BDB), impactul schimbărilor climatice;Scop: Înţelegerea interacţiunilor complexe privind conţinutul în C, elemente nutritive, stocarea apei şi aerului, compoziţia şi interacţiunile endofaunei şi a endo-microorganismelor;Rezultate așteptate: •Modalităţi, metode şi strategii de supraveghere a stării de sănătate a solurilor in ceea ce priveşte funcţiile lor vitale;•Instrumente de gestiune şi evaluare a interacţiunilor sol-exploatare agricolă şi a impactului acestora asupra funcţiilor solului;•Ameliorarea practicilor de exploatare agricolă şi zootehnică în sensul stabilităţii producţiei Nota: Proiecte convergente cu cele de agricultură conservativă

Page 3: ORIZONT 2020

2.1.2. Furnizarea de servicii și bunuri publice de mediu

SC2-2. Furnizarea de servicii publice de mediu în agricultura UE – Concept și baze de date, CP - C&D 2014

Provocarea: Furnizarea de servicii publice de mediu şi ecosistemice a activităţilor agricole şi silvice este ameninţată de cererea ridicată de produse A-A şi de sistemele de exploatare intensive;Scop: •Elaborarea unui cadru sistematic pentru inventarierea şi caracterizarea serviciilor publice furnizate de agro şi silvo-ecosisteme, la scară temporală şi spaţială; •Dezvoltarea mecanismelor de măsurarea şi valorizare a BPM;•Diseminarea informaţiilor spre partenerii sociali; Rezultate așteptate: înţelegerea de către societate a proceselor care influenţează şi contribuie la furnizarea bunurilor publice de mediu de către ecosistemele agricole şi forestiere.

Page 4: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-3. Rolul crucial al schimbului de cunoștințe în materie de cercetare și inovare - A- Rețea tematică

pentru o mai bună diseminare a cercetării și inovării în spațiul rural; CSA 2014

Provocarea: Valorificarea insuficientă a cunoştinţelor noi şi inovative în spaţiul rural;Scop: Ameliorarea transferului de informaţie şi cunoştinţe CDI ↔ spaţiul rural prin inventarierea actorilor, metodelor şi reţelelor şi iniţierea de servicii accesibile de diseminare şi transfer;Rezultate așteptate: Reţele de diseminare a rezultatele CDI şi schimb reciproc de cunoştinţe

Page 5: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-3. Rolul crucial al schimbului de cunoștințe în materie de cercetare și inovare - B – rețele tematice în sectoare sau cu teme agricole

specifice, CSA, 2015Provocarea: •Consolidarea rolului CDI în a susţine capacitatea agriculturii de a fi competitivă şi durabilă;•Existenţa unor sectoare /zone tematice care nu beneficiază de cunoştinţe noi şi inovative;Scop: •Inventarierea rezultatelor CDI destinate sectoarelor specifice;•Ameliorarea transferului de informaţie şi cunoştinţe CDI inclusiv coduri de bune practici pe filierele de produs specifice; •facilitarea participării partenerilor la parteneriatul european de inovare "Productivitatea agricolă şi sustenabilitatea “Rezultate așteptate: •Nivele ridicate de difuzarea a cunoştinţelor noi şi inovative in filierele A-A specifice; •Îmbunătăţirea programelor CDI dedicate, prin abordări multidisciplinare.

Page 6: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-4. Favorizarea politicilor publice pentru lanțurile alimentare durabile – politicile de calitate ale UE și aprovizionarea cu alimente a

sectorului public –CP-C&D, 2014Provocarea: •Noul regulament EU pentru sistemele de calitate a produselor agricole şi alimentare (inclusiv ecologice); •Tendinţa sectorului public european de a deveni actor al lanţului alimentar prin politicile publice de piaţă in scopul dezvoltării "economiei calităţii"Scop: contribuţiile şi impactul politicii de calitate asupra altor politici de dezvoltarea rurală în promovarea unei economii competitive şi inovatoare, a unei agriculturi globale viabile şi competitive;Rezultate așteptate: cunoaşterea efectelor politicilor de aprovizionare cu alimente a sectorului public şi dezvoltarea durabilă a politicilor de calitate ale UE

Page 7: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-5: Înțelegerea problemelor cheie care afectează agricultura europeană, CP-C&D, 2015

Provocarea: Schimbările cadrului economic, financiar şi de mediu şi impactul acestora asupra dezvoltării durabile şi competitivităţii sistemului agricol;Evoluţia şi modificarea cerinţelor consumatorilor pe fondul urbanizării, mondializării , a influenţelor pieţelor de energie şi de capital;Scop: Examinarea aprofundată a normelor agricole, inclusiv a celor din ţări terţe, asupra costurilor, preţurilor, competitivităţii şi accesului la credite şi în piaţă (inclusiv a micilor fermieri);Rezultate așteptate: Îmbunătăţirea înţelegerii a rolului cheie a mediului economic şi politic; Recomandări pentru decidenţii politici în vederea îmbunătăţirii PAC in sensul dezvoltării durabile şi competitivităţii sectorului; creşterea rolului TIC în asigurarea transparenţei pieţelor.

Page 8: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-6: Evaluarea durabilității producției animale în UE, CP-C&D, 2014

Provocarea: Dificultatea dezvoltării sectorului zootehnic european şi mondial datorită presiunii pe care o exercită asupra mediului (GES, poluare), asupra sănătăţii umane (zoonoze) şi a bunăstării animalelor.Creşterea cererii de produse de origine animale în piaţa mondială;Scop: Abordarea holistică integrată a sistemelor de creştere actuale şi viitoare pentru evaluarea dezvoltării durabile, rezilienţei şi competitivităţii, în perspectiva cererii pieţei mondiale; identificarea ameninţărilor asupra viabilităţii sistemului; crearea de sisteme de schimb de cunoştinţe noi şi inovative între actorii filierelor.Rezultate așteptate: Elucidarea condiţiilor care asigură viabilitate şi dezvoltarea durabilă a sistemelor de producţie zootehnică; elucidarea ameninţărilor cu care este (şi va fi), confruntat sectorul; soluţii inovative; strategie pentru eliminarea/diminuarea ameninţărilor

Page 9: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-7 – Eliberarea potențialului de dezvoltare a zonelor rurale prin inovare socială - CP - C&D, 2015;

Provocarea:Identificare pârghiilor inovative sociale pentru dezvoltarea zonelor rurale vulnerabile şi cu structură socială fragilă, in declin economic sau marginalizate social;avantajele inovării sociale (dezvoltarea de noi forme de organizare şi interacţiune între categorii sociale in vederea integrării structurilor marginalizate);Scop: Identificare pârghiilor de inovare socială dinamică în agricultură şi dezvoltarea rurală capabilă să susţină o dezvoltare durabilă; Mecanisme inovative de guvernanţă (axa LEADER, politici locale) capabile să acopere diversitate zonelor rurale europene;Rezultate așteptate: Elucidarea căilor şi mecanismelor de inovare socială în sistemele AA; Îmbunătăţirea guvernanţei locale.

Page 10: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-8 – Armonizarea datelor/informațiilor forestiere și monitorizarea managementului durabil al pădurilor

CP - C&D, 2014Provocarea: Emergenţa provocărilor în domeniul forestier, in special cele care vizează conservarea biodiversităţii, energia bioregenerabilă şi schimbările climatice care reclamă din parte UE a consolidare a politicilor forestiere polivalente; necesitatea inventarierii datelor forestiere pe termen lung pentru monitorizarea şi gestionare durabilităţii şi viabilităţii sistemelor forestiere Scop: Aducerea la zi a datelor forestiere; furnizarea de informaţii asupra stadiului resurselor forestiere şi a potenţialului bioenergetic; realizarea inventarelor forestiereRezultate așteptate: Crearea condiţiilor prealabile pentru armonizarea inventarului forestier european şi gestionarea unitară a inventarului forestier; creşterea viabilităţii sistemului pe termen lung.

Page 11: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale

SC2-9 – Modele de management forestier pentru zonele de producție și reziliența ecosistemelor într-un mediu aflat în

continuă schimbare, CP - C&D, 2015Provocarea: Schimbările importante a condiţiilor politice, sociale , economice şi de mediu, şi în special schimbările climatice care induc o frecvenţă mai ridicată a perturbaţiilor naturale (secete, arşiţe, vânturi puternice, tornade, ploi torenţiale ) care afectează semnificativ ecosistemele forestiere şi induc necesitatea adoptării la nivel european a unei gestiuni adaptative a pădurilor din partea proprietarilor;Scop: dezvoltarea/ îmbunătăţirea opţiunilor de gestiune a pădurilor în conformitate cu evoluţia nevoilor societăţii în raport cu funcţiile ecosistemice ale pădurii(sechestrarea CO2, conservarea biodiversităţii, reglarea ciclului apei dulci şi elementelor nutritive, loasir);Rezultate așteptate: sisteme de gestiune şi tehnici silvice asociate pentru creşterea durabilă a producţiei de lemn in condiţiile conservării serviciilor ecosistemice

Page 12: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale Construcții ERA

Programul ERA-NET are ca obiectiv îmbunătăţirea coordonării şi cooperării între programele naţionale si regionale de cercetare prin:

• Integrarea activităţilor de CD la nivel regional sau naţional• Deschiderea reciprocă a programelor naţionale şi regionale.

Schemele ERA-NET:• “programme owners” - pentru organizațiile publice care dețin programe de cercetare naționale sau regionale (ministere de resort, autorităţi regionale);• “programme managers” pentru organizații care administrează programe de cercetare (agenții de finanțare, consilii de cercetare).Schemele ERA-NET si ERA-NET Plus NU finanteaza activ.CDI

ICD şi universităţile NU sunt eligibile pentru participare (decât în măsura în care au în administrare programe naționale sau regionale de cercetare).

Page 13: ORIZONT 2020

2.1.3. Autonomizarea zonelor rurale, susținerea politicilor și a inovației rurale - Construcții ERA

• SC2-10 - ERA-NET pentru dezvoltarea rurală și inovare, 2014;• SC2-11: ERA-NET – pentru GES agricole – Supraveghere și

atenuarea efectelor schimbărilor climatice, 2014;• SC2-12: ERA-NET pentru o producție agricolă durabilă

(cartografierea activităților de C&D și stabilirea unor acțiuni comune pentru agricolă, creșterea animalelor, ciclul nutrienților interacțiuni sol – plantă - atmosferă), 2015;

• SC2-13 - Acțiuni de coordonare pentru susținerea de către SM a inițiativei de programare comună în agricultură, securitate alimentară și schimbări climatice, CSA, 2014;

• SC2-14 – Rețeaua de bio-economie ERA-NET – Spațiul european de cercetare în bio-economie, CSA, 2014;

• SC2-15 - ERA-NET pentru o producție zootehnică durabilă, 2015; • SC2-16 - ERA-NET pentru sisteme agricole și alimentare durabile

și reziliente în bio-economie - ERA, 2015;

Page 14: ORIZONT 2020

2.2 Sector agroalimentar concurențial pentru o alimentație sigură și sănătoasă

2.2.1. Alegerile consumatorului informatSC2-17 – Regimul alimentar, impulsivitate și constrângere,

CP-C&D, 2014Provocarea: cercetări recente sugerează că impulsivitatea (incl. agresivitatea) şi tulburările compulsive (incl. toxicomania) pot fi ameliorate prin schimbarea regimului alimentar şi stilului de viaţăScop: noi perspective ale influenţei alimentaţiei asupra comportamentului; sunt vizate metabolismului zahărului, grăsimilor, proteinelor, vitaminelor, mineralelor, acizilor aminaţi şi aditivilor-alimentari şi a impactului impact asupra grupurilor de consumatori cu nevoi speciale(copii, adolescenţi, persoane în vârstă, persoane cu tulburări de comportament, diabetici, obezi morbizi, etc.,)Rezultate așteptate: îmbunătăţirea sistemelor inovative sociale şi de sănătate publică; lista de măsuri corective la dispoziţia decidenţilor politici, angajatorilor, familiilor şi persoanelor implicate

Page 15: ORIZONT 2020

2.2.2. Alimente și regimuri alimentare sănătoase și sigure pentru toți

SC2-18 – Lupta împotriva malnutriției la persoanele în vârstă, CP-C&D, 2015

Provocarea: implicaţiile sociale şi socio-economice ale îmbătrânirii in creştere a populaţiei europene care induce modificări semnificative ale funcţiilor organelor, capacitatea de hrănire, pierderea parţială a gustului şi mirosului; aportul alimentar inadecvat al persoanelor în vârstă care poate induce malnutriţie, imobilism, rezistenţa la insulină, ateroscleroză şi tulburări metabolice asociateScop: Furnizarea către persoanele vârstnice malnutrite ca urmare a tulburări lor nutriţionale datorate senescenţei de recomandări dietetice care să le amelioreze apetitul, sănătatea şi calitatea vieţii; produse alimentare inovative care să prevină/elimine malnutriţia vârstnicilor.Rezultate așteptate: O mai bună înţelegere a efectelor nutriţiei asupra proceselor de îmbătrânire; Strategii de intervenţie eficace şi sigure în promovarea unei bătrâneţi active cu o buna stare de sănătate; promovarea dialogului între părţile implicate (ind. alimentară, nutriţionişti, clinicieni)

Page 16: ORIZONT 2020

2.2.2. Alimente și regimuri alimentare sănătoase și sigure pentru toți

SC2-19 – Evaluarea riscurilor asupra sănătății a expunerii umane la substanțele toxice din alimente și apa potabilă,

CR-C&D , 2015; Provocarea: necesitatea adoptării deciziilor de politică publică la nivel european privind securitatea, siguranţa alimentară şi sănătatea publică pe baza evaluării ştiinţifice a riscurilor datorate substanţelor de sinteză chimică, inclusiv a efectului "cocktail" al acestora.Scop: evaluarea riscurilor sanitare provenind din surse multiple; strategii noi utilizând tehnologiile "omice“ modelarea matematică, QSAR (Corelaţia cantitativă intre structură şi activitate), TTC (indicatori redox).Rezultate așteptate: noi strategii şi abordări în evaluarea riscurilor care sa limiteze utilizarea animalelor in cercetările toxicologice; dezvoltarea de sisteme şi instrumente pentru evaluarea riscurilor de sănătate datorate expunerii la substanţele chimice.

Page 17: ORIZONT 2020

SC2-20 – Agenda strategică UE-China pentru cercetări asupra alimentelor, CP-C&D, 2014

Provocarea: crearea de structuri parteneriale cu economiile emergente in domeniul alimentelor, a echipamentelor de industrie alimentară;Scop: abordarea interdisciplinară a securităţii alimentare, transformării alimentelor, gestiunea lanţului alimentar, gestiunea deşeurilor alimentare urbane, guvernanţa , suveranitate şi etica alimentară, interacţiunea partenerilor (academic-industrial-guvernamental)Rezultate așteptate: crearea unei alianţe strategice fondată pe avantajele mutuale intre parteneri pe baza unei agende comune de cercetare strategică; consolidarea competitivităţii, crearea de întreprinderi mixte.

2.2.3. O industrie agroalimentară durabilă și competitivă (subiectele relevante sunt focalizate în "Securitate alimentară durabilă"

şi "Deşeuri„)

2.2.4. Industrie agroalimentară durabilă și competitivă

Page 18: ORIZONT 2020

ORIZONT 2020

2.3 Eliberarea potențialului resurselor acvatice

Page 19: ORIZONT 2020

2.3.1. / / 2.3.2 Dezvoltarea pescuitului european durabil // Dezvoltarea competitivă a acvaculturii europene respectând

condiționalitățile de mediu

SC2-21 - Provocările și amenințările asociate bolilor asupra animalelor acvatice in crescătoriile europene, CP-C&D, 2014 Provocarea: diversitatea speciilor şi practicilor piscicole şi a agenţilor patogeni care afectează piscicultura şi acvacultura; necesitate unor instrumente de prevenţie şi combatere cu un înalt nivel de biosecuritate pentru consumatori.Scop: impactul endo şi ecto paraziţilor asupra produşilor de acvacultură (peşte şi fructe de mare); rolul factorilor de mediu în rezistenţa la paraziţi, minimizarea impactului prin detectare fiabilă şi precoce; minimizare impactul agenţilor patogeni asupra producţiei de moluşte; creşterea toleranţei/ rezistenţei prin selecţie; studiul virusului OsHV-1.Rezultate așteptate: Eliminarea/ diminuarea impactului endo şi ecto paraziţilor şi maladiilor specifice in piscicultură şi acvacultură

Page 20: ORIZONT 2020

2.3.2 Dezvoltarea competitivă a acvaculturii europene respectând condiționalitățile de mediu

SC2-22 – Construirea unei platforma de dialog asupra acvaculturii in UE și America Latină, CP-C&D, 2014

Provocarea: Poziţia de lider in acvacultură şi diversitatea potenţialului biodiversităţii Americii latine pentru biocombustibili de generaţia a III asociat disponibilităţilor de spaţiu şi de forţă de muncă

Scop: Identificarea problemelor de interes comun între UE şi ţările latino-americane pentru acvacultură; construirea unei platforma de dialog între actorii filierei : producători, servicii de susţinere, furnizorii de tehnologii, decidenţi politici, ONG şi CDI de acvacultură; promovarea bunelor practici de dezvoltarea durabilă a acvaculturii in condiţiile asigurării condiţiilor de mediu, bunăstarea animalelor şi siguranţa produselor.

Rezultate așteptate: crearea oportunităţilor pentru operatorii şi furnizorii de servicii din UE şi America Latină; diseminarea bunelor practici care garantează protecţie a consumatorilor

Page 21: ORIZONT 2020

2.3.2 Dezvoltarea competitivă a acvaculturii europene respectând condiționalitățile de mediu

SC2-23 – Anticiparea efectelor schimbărilor climatice asupra pescuitului și acvaculturii (INCO), CP-C&D, 2015

Provocarea: Impactul schimbările climatice (încălzirea globală), asupra componentelor biosferei, in special asupra funcţiilor ecosistemelor; Necesitatea anticipări naturii impactului asupra sistemului de producţie alimentară specific; Adaptarea rapidă a activităţii de pescuit şi pregătirea acvaculturii europene fată de pericolele şi oportunităţile legate de schimbările climatice;

Scop: Înţelegerea impactului schimbărilor climatice in ecosistemul acvatic în special asupra capacităţii de producţie, dinamica de creştere individuală şi populaţională, migraţiile şi interacţiunile cu alte populaţii acvatice; Evaluarea riscurilor, analiza vulnerabilităţii metode inovative de alertă precoce

Rezultate așteptate: reducerea incertitudinilor şi riscurilor implementare politicilor de planificare a producţiei adaptarea la scenariile probabile datorate schimbărilor climatice

Page 22: ORIZONT 2020

SC2-24 – Abordarea ecosistemică a acvaculturii europene, CP-C&D, 2015

Provocarea:Identificarea locaţiilor cele mai adecvate pentru acvacultură în condiţiile accesului concurenţial la resursele de apă dulce (irigaţii, consum uman, animal, industrial) şi apă sărată; dificultatea financiară a investitorilor de a se conforma legislaţiei europene şi a SM privind calitatea apei şi a produselor acvatice de înaltă calitate; Impactul de mediu negativ al unor practici de acvacultură;

Scop:Instrumente pentru predicţia şi evaluarea posibilităţilor de încărcare a sistemului resurselor de apă la diferite scări geografice, funcţie de specificitatea regională a acvaculturii; Instrumente operaţionale pentru evaluarea impactului de mediu; Metode de gestionare a efluenţilor

Rezultate așteptate: Crearea de condiţii propice pentru a facilita investiţiile în acvacultură; Instrumente fiabile de predicţie a impactului de mediu; Instrumente operaţionale destinate administraţiilor naţionale pentru licenţiere operatorilor acvacultori.

Page 23: ORIZONT 2020

SC2-25 - Un nou cadru de guvernanță pentru gestiunea pisciculturii europene – de la centralizare la regionalizare și trecerea la

autogestiunea, CP –C&D, 2015

Provocarea: Gestiunea centralizată detaliată, dificilă, rigidă şi ineficientă în raport cu potenţialul piscicol şi de acvacultură european (mare, diversificat, cu particularităţi regionale) Viziunea noii PCP privind gestiunii regională durabile a ecosistemelor acvatice şi de pescuit in bazinele maritime Necesitatea gestionării stocurilor / populaţiilor de peşti la nivel european, regional şi naţional.

Scop: Indicatori cadru, instrumente şi metode de gestiune specifice intereselor, practicilor şi ecosistemelor regionale; Sisteme de supraveghere pentru performanţele metodelor de gestiune a stocurilor actuale şi viitoare;

Rezultate așteptate: politici publice bazate pe ecosistemele globale de gestiune a pescuitului în ecoregiuni; optimizarea avantajelor economice şi sociale noi oportunităţi în materie de guvernanţă

Page 24: ORIZONT 2020

SC2-26 – Asigurarea viabilității economice și a competitivității pescuitului și acvaculturii europene de a comasa potențialul pieței

de fructe de mare, CP –C&D, 2015Provocarea: Necesitatea asigurării viabilităţii economice a pescuitului

şi acvaculturii aflate la intersecţia provocărilor datorate procesele biologice, sistemele tehnologice şi lanţurile de comercializare; Pericolul concurenţei pieţei mondiale; Necesitatea dezvoltării de modelelor şi instrumentelor de programare/predicţie;

Scop:Segmente, sisteme şi produse inovative destinate creşterii producţiei şi productivităţii în filierelor specifice; Efectele costurilor de producţie asupra dezvoltării pieţelor, a cererii şi ofertei, a fluctuaţiei preţurilor din piaţa internaţională; Impactul sistemelor de reglementare asupra dezvoltării şi rentabilităţii filierei.

Rezultate așteptate: Susţinerea viabilităţii economice a pescuitului şi acvaculturii europene

2.3.3.Stimularea inovării in domeniul marin prin intermediul biotehnologiei (se va asocia cu creşterea albastră)