manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

of 4 /4
PowerBox WiFi 5200 Tncércétor portabil Colorovo PowerBox WiFii 5200 PuwerBox WiFl 5200 Manual de utilizare al aparatului «amultumim pentru achizitionarea incarcétorului portabil Colorovo DowerBox WiFi 5200. Suntem siguri caacesta va satisface a$teptari‑ 'e dumneavoastra. inainte de a incepe utilizarea aparatului rugém sacitiu instructiunile defolosire demai jos, Informatii despre mésurile desiguran’gé Varugém respectati instructiunile precum 5i simbolurile depe aparatr Folositi acest aparat numaiin conformitate cu destinaxia acestuia. Nu se permite pastrarea 5i utilizarea aparatului Ia temperaturi ex‑ trem de scézute sau ridirate (in afara intervalului 0°C +40°C). Nu se permite pastrarea 5i utilizarea aparatului Tn conditii de praf. l Nu 5epermits pastrarea 5i utilizarea aparatului Tnconditii de umi‑ ditate Tnalté. Nu se permits pastrarea si utilizarea aparatului Tnapropierea sur‑ selor de fut deschisv Feriti aparatul de actiunea direct; a razelor solare. Avegi grijé caaparatul sé nu intre in contact Culichidele (exv apa). Protejati aparatul de lovituri. (aderi 5i perturbatii. NIJ conectati aparatul Iasursa electricé curnéinile umede. Aceas‑ ta poate provoca defettarea aparatului. electrocutare, scurtUrcuit sau chiar incendiu. Nufolositi aparatul (u mainile umedev Aceasta poate provoca de‑ fectarea aparatului, electrocutare. scurtcircuit sau chiar incendiu‘ Respectati restrictifle privind utilizarea dispozitivelnr electronice si radio, Nuinstalati aparatul Tntr-un spatiu restréns (ex. prin blotare sau acoperirel Asigurati ventilatia adecvata a aparatului, Aparatul trebuie reciclat in conformitate cu normele de protectie a mediului. Aparatul este un produs de clasa ll cu izolare dublé, féré Tmpé‑ mfintare la exterior. Decupla'gi imediat de la retea aparatul defectat sau care functio‑ neazé necorespunzator 5i apelati la un service al garantului. Nu Tncercayi sareparati Sau sémodificati singuri aparatul sau a:‑ cesoriile acestuia. Garantul nu este responsabil pentru defectarea sau pierderea da‑ telor.

Author: razvan-baciu

Post on 19-Jul-2015

1.889 views

Category:

Devices & Hardware


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

PowerBox WiFi 5200

Tncércétor portabilColorovo

PowerBox WiFii 5200

PuwerBox WiFl 5200

Manualdeutilizare al aparatului«amultumim pentru achizitionarea incarcétorului portabil ColorovoDowerBox WiFi 5200. Suntem siguri caacesta vasatisface a$teptari‑'e dumneavoastra. inainte de aincepe utilizarea aparatului vé rugémsacitiu instructiunile defolosire demai jos,

Informatiidespre mésurile desiguran’géVarugém sérespectati instructiunile precum 5isimbolurile depeaparatr

Folositiacest aparat numaiin conformitate cudestinaxia acestuia.Nusepermite pastrarea 5iutilizarea aparatului Ia temperaturi ex‑trem descézute sau ridirate (in afara intervalului 0°C ‐ +40°C).Nuse permite pastrarea 5i utilizarea aparatului Tnconditii depraf.

l Nu 5epermits pastrarea 5iutilizarea aparatului Tnconditii de umi‑ditate Tnalté.

Nu se permits pastrarea si utilizarea aparatului Tnapropierea sur‑selor de fut deschisvFeritiaparatul deactiunea direct; a razelor solare.

Avegi grijé caaparatul sénu intre in contact Culichidele (exv apa).Protejati aparatul delovituri. (ader i 5iperturbatii.NIJ conectati aparatul Iasursa electricé curnéinile umede. Aceas‑ta poate provoca defettarea aparatului. electrocutare, scurtUrcuitsau chiar incendiu.Nufolositi aparatul (u mainile umedev Aceasta poate provoca de‑fectarea aparatului, electrocutare. scurtcircuit sau chiar incendiu‘Respectati restrictifle privind utilizarea dispozitivelnr electronicesi radio,

Nuinstalati aparatul Tntr-un spatiu restréns (ex. prin blotare sauacoperirel Asigurati ventilatia adecvata a aparatului,

Aparatul trebuie reciclat in conformitate cu normele de protectiea mediului.Aparatul este un produs de clasa ll cu izolare dublé, féré Tmpé‑mfintare la exterior.

Decupla'gi imediat de la retea aparatul defectat sau care functio‑neazé necorespunzator 5i apelati la un service al garantului.NuTncercayi sareparati Sau sémodificatisinguri aparatul sau a:‑cesoriile acestuia.Garantul nu este responsabil pentru defectarea sau pierderea da‑telor.

Page 2: Manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

PowerBox WiFi 5200

Descrierea simbolurilor referitoare lasiguranta

A

CE

Fulgerul cu sageata Tn interiorul triunghiului echilateralatentioneaza utilizatorul asupra prezentei Tninteriorulaparéfului a unor zone neizolate in care existé ,,tensiunipericuloase", suficient de marl pentru a prezenta un pericoldeelectrocutare pentru persoane,Pentru aminimaliza riscul deelectrocutare, nu 5epermiteriditarea tapacului (Tn spatele) aparatului. deoarece Tnin‑teriorul carcasei nu segasesc elemente Tnlotuibile pentruutilizator Servisarea aparatului trebuie Tncredintata per‑soanelorcalificate.SemnulexclamariiTninteriorul triunghiului ethilateral aten‑tioneaza utilizatorul asupra prezentei unor informatii im‑portantecuprivire Iafolosirea siTntretinerea aparatului.

Reciclarea corecta a produsului. Aparatul nu poate fi arun»cat Ia cowl pentru reziduuri menajere. Pentru prevenireapotentiaielor consecinte negative pentru mediul Tnconju‑rator 5isanatatea oamenilor, acesta trebuie dus la puntte‑Iedecolectare destinate reciclarii echipamentelor electro‑nice sau Ialoculachizitionarii aparatului cuscopul reciclariide§eurilor de provenienta electronica.Declaratia deconformitate cu CEeste accesibila la sediulSCOP Computers; Str. Barbu Vacarescu. Nr. 162; Sector 2,Bucure$ti 020284, Romania.Sereferé latarileTncare folo‑sirea produsului nu este supusa nici unei restrictii : Aus‑tria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Gracia, Spania, Olanda,Irlanda. Luxemburg, Germania, Norvegia, Portugalia, Ma‑rea Britanie, Italia, Suedia.RoHS.ElementelefolositeTninteriorul aparatului respectacerintele referitoare Iarestrictiile defolosire aunor sub‑stante pentru aparatele elertrice $i electronice, care potactions negativ asupra mediului Tnconjurétor (directivaZOUZ/BS/CE adicé RoHS).

Informatiijuridice

Copyright © 2012-2013 ABC Data S.A. Toate drepturile de autor re‑zervate.Colorovo este 0marca comerciala rezervata $i protejata legal. utilizareacareia Tnorice scop. féra permisiunea ABC Data SA este interzisé.Toate marcile comerciale 5i denumirile inscriptionate pe aparat, am‑

\ halal sau materialele Tnsotitoare, sunt rezervate 5i folosesc numaiI pentru identificare 5itonstituie detinatorilnr acestuia.

PowerBox WiFi 5200

:arantul nu este responsabil pentru pierderea datelor sau alte daune:'ovocate Tnorice circumstanta Tnurma utilizarii Tncarcatorului por‑:abil PowerBax WiFi‘keast manual deutilizare nu este inclusTngaranyie, iar aspectul $i/sauaaaratul poem 5:? difere desaierii Garantul i$i rezervé dreptul dea mo‑Jifica manualul deutilizareinorice moment fara acomunica in prealabiloespre aceastav

Continutul pachetuluiI incarcator portabil Colorovo PowerBox WiFi 5200I Manual deutilizare

Butoanele 5i conectoarele1 indicatorul deTncércare2VPnrtul microUSB (in) folosit pentru alimentarea Tncércatorului

portahil3.Portui este destinat:I lncércérii dispozitivelorI Conectarii cu modemul 30 USBI Conectarii unitatiide stocare a memonei portabile4, Port R1745 (LAN/WAN)S.Indicatorul deincarcareE.Indicatoruide functionare a routerului WiFi7.Eutonul deverificare a nivelului deTncarcare8VComutator pornit/opritvI R ‐ Modul de lucru router WiFiI C‐ Modul de IucruincarcareI 0 ‐ Deconectare9. Resetare

Page 3: Manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

PowerBox WiFi 5200

Alimentarea incarcitorului portabilIncarcétorului portabil

1.[onettatiincércétorul mobil prin intermediul portuiui microUSE (in)lacomputer sau Iaincarnatorul de retea.

2.Sevaaprinde dioda indicatorului deincarcare.lnformatie:

in perioada initiala deexploatare aincércétoruiui portabil, efectuatitrei ticluri de Incartare si descarrare totala pentru a obtine para‑metrii optimi deIucru.Incarcarea completa aacumulatorului dureazé cateva ore.

IncarnatiIncarcétorul portabil cel putin 0 data pe luna.

Incarcarea aparatului

1.Conectati dispozitivul pecare doriti sa-ITncércati laincarcétorui por‑tabil prin intermediul portului USB (out).

2. Setati comutatoruiin pozitia E(modul deTncércare).Informatie:I Putetifolosi cablui USB furnizat Impreuna cu aparatul.

Verificarea n i v e I q u i deincarcare1.Tineti apasat butonui pentru verificarea nivelului de incarcare.I Nici o dioda nu lumineazé ‐ descércat totalmenteI Lumineazé1diodé ‐ incarrat aprox. 25%I Lumineazé 2 diode - Incarcat aprox. 50%I Lumineaza 3diode ‐ incarcat aprox. 75%I Lumineaza 4 diode ‐ Tncércat aprox, 100%

Modul de lucru router WiFiincartétorul portabil poate functiona InmoduI delucru router WiFi.I Pentru conectarea curetta cu routerui WiFi se cere setarea optiunii

de recuperare automate a adresei IPTnsistemul operational.I Atunci cand porniti prima data dispozitivul. se recomanda schirni

barea pavoiei de acces Ia panoul de control a! routeruiui precurn 5iparola deacces la reteaua WiFi.

IEfi

PowerBox WiFi 5200

I RouterulWiFi este compatibii cu standardeie DLNA. Instaiatiapli‑catia de suport DLNA pe computerul dumneavoastra, daca siste‑muIoperativ al acestuia nu‐I suporté din start.

Conectare Ia Internet prin reteaua LAN/modern de( 3 q u

'. Eonectati modemul decablu/reteaua LAN la portul LAN/WAN alIncarnatorului portabil.

2.FixatiTntrerupatorul in pozitia R (program de lucru - router WiFi).3. Indicatorul routeruluiva Iurnina in culoare rosie.4. Conentati~vé Ia reteaua cu denumirea ,,PowerBox_WiFi_xxxx".5. Duo: stabilirea conexiunii, indicatorul routerului va Iumina in cu‑

Ioare albastra.

6. in browser-ulWeb introducetiadresa:192.168.1691.Va aparea pagina de logare. In campul paroia, introduteti ,.co|orovo”.

Zin panoul decontrol. mergeti laInternet9 WAN Network. Selectati..0HCP" in sectia "WAN ConnectionType".

Conectare la Internetprin reteaua xDSL/PPoE1. EonectatidispozitivuIdeat tes Iaportul LAN/WANaIntarcatorului

portabil.2.Fixaticomutatorul in pozitia R (modul de lucru ‐ router WiFi).

3. Indicatorul routeruluiva Iuminain culoare rosie.4. Conectati‐va Ia reteaua cu denumirea ..PowerBox_WiFi_xxxx",5. Dupa stabilirea conexiunii, indicatorul routerului va lumina 1ncu‑

Ioare albastra.6. In browser-ul Web introducetiadresa:19Z.168.169.1.

Va apérea pagina de Iogare.In campul pamIa, introduceti ,,colorovo".7.Inpanoul decontrol, mergeti IaInternet-) WAN Network. Selectati

,,PPPoE(ADSL)" in sectia "WAN Connection Type”.B.Data fumizorul dumneavoastré de Internet we acest lucru. intro‑

duceti numeIe utilizatorului 5iparola deatces Iaretest

Page 4: Manual de utilizare colorovo power box wifi 5200

PowerBox WiFi 5200

Conectare la Internet prin modemul extern 30

1. Eonectati corect modemuI 30 USB configurat Ia portul USB al In‑carcétorului portabil.

2. Fixati tomutatorul In pozitia R(mod de IUEI’U - router WIFi).3. Indicatorul routerului va IuminaTn culoare ro$ie.4. Conectati-vé Ia reteaua cu denumirea ,,PowerEon~WiFLxxxx".S.Dupe stabilirea conexiunii, indicatorul routerului va lumina Tncu‑

Ioare albastra.6. In browser-ul Web introduceti adresa: 192.168.1691.

Va apérea pagina de logare. In témpul parole, introduteti ,,co|orovo”.

7.In panoul de gestionare, mergeti Ia Internet -) WAN Network. Se‑lectati "30 mode"1n sectia ,,WAN Connection Type".

8. Dec; furnizorul dumneavoastré de Internet cere atest Iucru, Intro‑duceti numele uti I Izatorqui 5i parola de acces Ia retea.

CurétireaPentru curétarea incércétorului portabil nu foIositi agenti agresivi.altool. detergenti.. Inaintedecuratare decuplati Tncércétorul de la sursa de alimentare

§i alte aparate.

Pentru curatare v3 recomandém produtele Colorovo. Folositi tesévturi fine sau putin umede [ a r e nuzgarie. ProcedatiTntonformitatecuinstructiuniledefoIosire pIasate peagentul decuratare.

PowerBox WiFi 5200

Date tehniceIdodel EVP»PB-WIFI-5200Darametrii acumulatorului 5200 mAh 3,7 V:urata deincarcare Aprox. 7 ore:onectoare 1xUSB (iesire)

1xmicroUSB (intrare)Temperature Ialoculdepastrare Dela -10°E péna Ia +60'CTemperature la locul de lucru Dela 0'C pané la +40"EJmiditatea relativa la Intuldepastrare

Dela 20% péné la90% (temp.40°C)

Umiditatea relativé la loculoelucru

Dela20% péna la30% (temp.40“C)

Curentul de intrare 5V1ADECurentul de ie$ire 5V1A DCDimensiunile 65,6 x1ZU,E x 12,7 mmEreutatea 129gCertificate CE. RoHS