instrucţiuni de montaj şi service nc-box viesmann nc-box.pdf · nc-box dispune de toate...

of 32 /32
Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN NC-Box Unitate premontată pentru realizarea funcţiei de răcire „natural cooling“ în combinaţie cu pompe de căldură sol/apă, cu o putere de până la 17 kW Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină NC-Box 5675 873 RO 2/2015 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

Author: others

Post on 25-Dec-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

Instrucţiuni de montaj şi servicepentru personalul de specialitate

VIESMANN

NC-Box

Unitate premontată pentru realizarea funcţiei de răcire „natural cooling“ încombinaţie cu pompe de căldură sol/apă, cu o putere de până la 17 kW

Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

NC-Box

5675 873 RO 2/2015 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

Page 2: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

2

Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe acestemăsuri de siguranţă pentru a exclude pericole şidaune umane şi materiale.

Explicarea măsurilor de siguranţă

PericolAcest semn atrage atenţia asupra unor posibiledaune pentru persoane.

! AtenţieAcest semn atrage atenţia asupra unor posibiledaune materiale şi daune pentru mediul încon-jurător.

ObservaţieInformaţiile trecute sub denumirea de indicaţie conţininformaţii suplimentare.

Persoanele cărora li se adresează aceste instruc-ţiuni

Aceste instrucţiuni se adresează în mod exclusiv per-sonalului de specialitate autorizat.■ Lucrările la circuitul de agent de răcire trebuie să fie

efectuate numai de către personalul de specialitate,care este autorizat în acest sens.

■ Lucrările la instalaţia electrică vor fi executate numaide electricieni calificaţi.

■ Prima punere în funcţiune se va face de către execu-tantul instalaţiei sau de către un specialist desemnatde acesta.

Prevederi obligatorii

■ Prevederi naţionale privind instalaţiile■ Prevederi legale referitoare la protecţia împotriva

accidentelor■ Prevederi legale pentru protecţia mediului■ Hotărâri ale asociaţiilor profesionale■ Norme de siguranţă prevăzute de STAS, legea

319/2006 şi normativele internaţionale DIN, EN,DVGW şi VDEa ÖNORM, EN şi ÖVEc SEV, SUVA, SVTI, SWKI şi SVGW

Intervenţii la instalaţie

■ Se deconectează instalaţia de la reţea (de exemplude la siguranţa separată sau de la un întrerupătorprincipal) şi se verifică dacă este întreruptă alimenta-rea electrică.ObservaţieSuplimentar faţă de circuitul electric al automatizăriipot fi disponibile mai multe circuite de curent de sar-cină.

PericolAtingerea pieselor conductoare electric poateprovoca accidentări grave. Unele componentesituate pe plăci electronice mai sunt sub ten-siune după oprirea alimentării de la reţea.Înaintea îndepărtării capacelor de la aparate,aşteptaţi minim 4 minute până la anularea ten-siunii.

■ Se asigură instalaţia împotriva unei reconectări acci-dentale.

! AtenţiePrin descărcări electrostatice, anumite compo-nente electronice pot fi avariate.Atingeţi obiectele legate la pământ, de ex. con-ducte de încălzire sau de apă, înainte de înce-perea lucrului pentru a elimina încărcarea elec-trostatică.

Lucrări de reparaţii

! AtenţieRepararea unor componente cu funcţie de sigu-ranţă pune în pericol funcţionarea sigură a insta-laţiei.Componentele defecte trebuie înlocuite cu com-ponente originale de la firma Viessmann.

Componente suplimentare, piese de schimb şipiese supuse uzurii

! AtenţiePiesele de schimb şi piesele supuse uzurii, carenu au fost verificate împreună cu instalaţia, potinfluenţa funcţionarea acesteia. Montajul unorcomponente neomologate, precum şi efectuareaunor modificări neautorizate pot periclita sigu-ranţa şi pot restrânge acordarea garanţiei.În cazul înlocuirii unor piese se vor utiliza numaipiese originale de la firma Viessmann sau piesede schimb aprobate de firma Viessmann.

Măsuri de siguranţă

Instrucţiuni de siguranţă

5675

873

RO

Page 3: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

3

1. Informaţie Simboluri ................................................................................................ 4Informaţii privind produsul ...................................................................... 4

2. Pregătirea montajului Racordarea hidraulică se face cu conducte puse la dispoziţie de insta-lator ........................................................................................................ 5Racordare hidraulică cu setul de racordare hidraulică .......................... 5Cerinţe privind amplasarea şi transportul .............................................. 6■ Transport ............................................................................................ 6■ Condiţii privind încăperea de amplasare ............................................ 6

3. Etapele de montaj Montarea NC-Box .................................................................................. 7Deschiderea NC-Box ............................................................................. 8Racordarea hidraulică ............................................................................ 8■ Pregătirea pentru dotarea ulterioară ................................................... 8■ Racorduri necesare ............................................................................ 9■ Racordarea cu setul de racordare hidraulică ...................................... 10■ Montarea comutatorului de umiditate 24 V– ....................................... 11Racordare electrică ................................................................................ 12■ Racorduri necesare ............................................................................ 12Racordare la reţea ................................................................................. 14Închiderea NC-Box ................................................................................ 15

4. Punerea în funcţiune şiefectuarea reglajelor

................................................................................................................ 16

5. Liste de piese de schimb Privire de ansamblu subansamblurilor instalaţiei ................................... 18■ Piese componente fără figură ............................................................. 19Sistem hidraulic ..................................................................................... 20Dotarea cu echipamente electrice ......................................................... 22Set de racordare .................................................................................... 24

6. Schema de conexiuni şicablaje

Schema circuitului electric ..................................................................... 26

7. Date tehnice ................................................................................................................ 27

8. Declaraţie de conformitate ................................................................................................................ 28

9. Index alfabetic ................................................................................................................ 29

Cuprins

Cuprins56

75 8

73 R

O

Page 4: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

4

Simbol SemnificaţieTrimitere la alt document cu informaţii su-plimentare

1. Reprezentarea etapei de lucru:Numerotarea corespunde succesiunii deoperaţiuni.

Avertizare privind pagube materiale şi dau-ne pentru mediul înconjurător Zonă aflată sub tensiune Acordaţi o atenţie sporită. ■ Trebuie să fie perceput zgomotul de fixa-

re pe poziţie a componentei.sau

■ Semnal acustic■ Utilizaţi o componentă nouă

sau■ În combinaţie cu o unealtă: curăţaţi su-

prafaţa.Reciclaţi corespunzător componenta. Predaţi componenta la centrele de colecta-re adecvate. Nu eliminaţi componenta îngunoiul menajer.

Informaţii privind produsul

Montaj şi funcţionare

NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şielectrice necesare pentru răcirea unui circuit deîncălzire/răcire sau a unui circuit de răcire separat, încombinaţie cu o pompă de căldură sistem sol/apă.Pentru răcire, nivelul de temperatură al circuitului pri-mar este transmis la circuitul de răcire.

Racorduri hidraulice

Circuitul de încălzire/răcire sau circuitul de răcire sepa-rat precum şi circuitul primar (sol) sunt racordatehidraulic direct la NC-Box. Legătura hidraulică întrepompa de căldură şi NC-Box poate fi asigurată deinstalator sau cu ajutorul setului de racordare hidraulic(accesoriu).

Alimentare electrică

NC-Box şi pompa de căldură sunt conectate între eleelectric. Cablul pentru comanda NC-Box (semnal NC)este racordat la NC-Box din fabrică şi este scos înexterior.

Valabilitatea produsului

NC-Box poate fi utilizată în combinaţie cu următoarelepompe de căldură:■ Vitocal 200-G■ Vitocal 222-G■ Vitocal 242-G■ Vitocal 300-G, tip BW/BWC 301.A06 până la A17■ Vitocal 300-G, tip BW/BWC 301.B06 până la B17■ Vitocal 333-G, tip BWT 331.B06 până la B10■ Vitocal 343-G■ Vitocal 350-G, tip BW/BWC 351.A07

Informaţie

Simboluri

5675

873

RO

Info

rmaț

ie

Page 5: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

5

Pentru■ Vitocal 222-G/242-G şi Vitocal 333-G/343-G■ Vitocal 200-G, Vitocal 300-G şi Vitocal 350-G fără

spaţiu de montaj suficient deasupra pompei decăldură, de ex. în cazul montării ulterioare

1. NC-BOX se montează pe un perete cu capacitateportantă în apropierea pompei de căldură.

2. Conductele de legătură puse la dispoziţie de insta-lator nu trebuie să fie sub acţiunea forţelor şi cuplu-rilor din exterior.

Racordare hidraulică cu setul de racordare hidraulică

Pentru Vitocal 200-G, Vitocal 300-G şi Vitocal 350-Gcu suficient spaţiu de montaj deasupra pompei decăldură: Vezi pagina 7.

223

Fig. 1

A NC-BoxB Retur circuit de încălzire/răcire sau circuit de răcire

separatC Tur circuit de încălzire/răcire sau circuit de răcire

separatD Tur circuit primar (intrare Tyfocor NC-BOX)

E Retur circuit secundar la pompa de căldurăF Tur circuit secundar către NC-BoxG Pompă de căldurăH Tur circuit primar (intrare Tyfocor pompă de

căldură)

Pregătirea montajului

Racordarea hidraulică se face cu conducte puse la dispoziţie de instalator56

75 8

73 R

O

Mon

taj

Page 6: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

6

K Robinet sferic de golire cu flanşă circuit primar (dinsol)

L Robinet sferic cu flanşă de golire circuit secundar(agent termic)

Cerinţe privind amplasarea şi transportul

Transport

! AtenţieŞocurile, sarcinile generate de presiune sau detracţiune pot deteriora pereţii exteriori ai apara-tului.Partea superioară a aparatelor, partea din faţă şipereţii laterali nu trebuie suprasolicitaţi.

Condiţii privind încăperea de amplasare

! AtenţieCondiţiile de temperatură ambientală necores-punzătoare pot determina disfuncţionalităţi saudeteriorarea aparatului.■ Încăperea de amplasare trebuie să fie uscată

şi protejată împotriva îngheţului.■ Asiguraţi temperaturi ale mediului ambiant

cuprinse între 0 şi până la 35 °C.

PericolPraful, gazele, vaporii pot afecta sănătatea şiconduce la explozii.În încăperea de amplasare trebuie evitate praful,gazele şi vaporii.

Pregătirea montajului

Racordare hidraulică cu setul de racordare… (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 7: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

7

■ Montaj fără set de racordare hidraulică:NC-BOX se montează pe un perete cu capacitateportantă în apropierea pompei de căldură.

■ Montaj cu set de racordare hidraulică:NC-Box se montează deasupra pompei de căldură ladistanţele indicate în figura 2.

160

760

223

2.

2.

1.

Fig. 2

Etapele de montaj

Montarea NC-Box56

75 8

73 R

O

Mon

taj

Page 8: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

8

2.1.

1.

Fig. 3

ObservaţieÎn cazul în care nu este suficient spaţiu pentru lucru,poate fi scoasă partea frontală a carcasei B. Mai întâise scoate capacul carcasei D şi se extrage panoul cutrecerile E pentru cabluri.

A Cutie de racordare electricăB Parte anterioară carcasă

C Cablu de alimentare de la reţea, sistem de racor-duri pompa de căldură (semnal NC) şi comutatorde umiditate (racordat din fabrică)

D Capac carcasăE Panou cu elemente de trecere a cablurilor şi ele-

mente de fixare

Racordarea hidraulică

Pentru evitarea avariilor datorate coroziunii, toate con-ductele hidraulice se termoizolează etanş la difuziuneavaporilor, conform regulilor tehnicii (pe partea circuitu-lui de sol şi pe partea apei reci).

Pregătirea pentru dotarea ulterioară

1. Se închid robinetele sferice şi obturatoarele. 2. Circuitul primar (din sol) şi circuitul secundar (agenttermic) se deschid la locurile adecvate şi se golescagenţii termici.

Etapele de montaj

Deschiderea NC-Box

5675

873

RO

Mon

taj

Page 9: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

9

Racorduri necesare

În funcţie de tipul circuitului de răcire, NC-Box poate ficonectată cu pompa de căldură în două moduri dife-rite.

Circuit de încălzire/răcire, de ex. încălzire prin par-doseală

Racordurile hidraulice necesare dintre NC-Box şipompa de căldură:■ Tur circuit primar■ Tur şi retur circuit secundar

Circuit de /răcire separat, de ex. ventiloconvector

Racordurile hidraulice necesare dintre NC-Box şipompa de căldură:■ Tur circuit primar

Aici trebuie respectate următoarele:■ Se închid ştuţurile de racordare ale circuitului secun-

dar la NC-Box.■ Turul şi returul circuitului secundar se racordează

direct la pompa de căldură.■ Dotaţi circuitul de răcire separat cu un vas de expan-

siune propriu şi cu un ventil de siguranţă (2,5 bar/0,25 MPa).

Etapele de montaj

Racordarea hidraulică (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 10: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

10

Racordarea cu setul de racordare hidraulică

A

B

C

1.

2.

Fig. 4

Cupluri de strângere pentru înfiletarea piuliţelorolandezeConductă Conectare la

Pompădecăldură

NC-Box

Tur circuit primar A (intrareTyfocor pompa de căldură)

70 Nm 70 Nm

Tur circuit secundar B 70 Nm 50 NmRetur circuit secundar C 70 Nm 50 Nm

Etapele de montaj

Racordarea hidraulică (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 11: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

11

Montarea comutatorului de umiditate 24 V–

Comutatorul de umiditate supraveghează formarea decondens pe turul circuitului de încălzire/ răcire sau pecircuitul de răcire separat.■ Dacă circuitul de încălzire/răcire se întinde pe mai

multe spaţii cu o umiditate diferită a aerului, trebuiemontate eventual mai multe comutatoare de umidi-tate.

■ Dacă sunt utilizate mai multe comutatoare de umidi-tate, toate trebuie conectate în serie la circuitul elec-tric.

■ În starea de livrare, comutatorul de umiditate comutăla o umiditate relativă de 80 %. Această valoare estemodificabilă.

Instrucţiuni de montaj pentru comutatorul deumiditate

ObservaţieLa livrare, comutatorul de umiditate se găseşte înafara carcasei NC-Box şi este conectat electric lapanoul de control. Cablul de conectare aferent estecondus prin trecerile pentru cabluri ale NC-Box.

Condiţie pentru montaj: Turul şi returul circuitului deîncălzire/ răcire sau ale circuitului de răcire separat săfie racordate la NC-Box.

1.

Fig. 5

A Tur circuit de încălzire/răcire sau circuit de răcireseparat

B Comutator de umiditate 24 V–C Cutie de racordare electricăD Cablu de conectare la reţea şi cablu de conectare

pompă de căldură (semnal NC)E Panou cu treceri pentru cabluriF Cablu de conectare comutator de umiditate

Etapele de montaj

Racordarea hidraulică (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 12: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

12

1. Se montează comutatorul de umiditate deasupraNC-Box pe turul circuitului de încălzire/ răcire sau alcircuitului de răcire separat. După caz, seîndepărtează părţi ale termoizolaţiei pentru a asi-gura contactul direct cu conducta.

2. Se termoizolează toate conductele etanş la difuziu-nea vaporilor de apă. La trecerile conductelor şi înzona comutatorului de umiditate, se termoizoleazăcu bandă autoadezivă etanşă la difuzia vaporilor deapă.

Racordare electrică

PericolIzolaţiile deteriorate ale conductei pot conducela accidentări periculoase datorate curentuluielectric şi la pagube materiale.Pozaţi cablurile astfel încât să nu se afle lângăpiese conducătoare de căldură, cu vibraţii saucu margini ascuţite.

PericolConexiunile electrice realizate necorespunzătorpot conduce la accidentări periculoase datoratecurentului electric şi la pagube materiale.Aşezarea conductorilor în domeniul de tensiuneînvecinat poate fi împiedicat cu următoarelemăsuri:■ Cablurile de joasă tensiune < 42 V se mon-

tează separat de cablurile> 42 V/230 V~/400 V~ şi se fixează cu ele-mente de prindere.

■ Desfaceţi mantaua cablurilor până aproape declemele de contact şi legaţi-le la un loc pânăaproape de clemele respective.

■ În cazul în care 2 componente sunt conectatela aceeaşi bornă, atunci ambele fire trebuiefixate împreună într-un manşon de protecţie aextremităţii firelor.

PericolDispunerea incorectă a firelor poate conduce laaccidentări grave şi la deteriorări ale aparatului.Nu inversaţi conductorii „L“ şi „N“.

Marcaj prin culori conform IEC 60757L BN maroN BU albastru? GNYE verde/galben

Racorduri necesare

Cablu de conectare pompă de căldură („semnalNC“)

Semnal de comutare 230 V~ pentru comanda NC-Box.De îndată ce acest semnal este prezent, se activeazăfuncţia „natural cooling“.

ObservaţieÎn starea de livrare, cablul de conectare al pompei decăldură este conectat la cutia de conexiuni electrice aNC-Box şi condus înspre în afară prin trecerea pentruconductori.

Cablu KM-BUS

Pentru comanda setului de extensie a vanei de ames-tec de la NC-Box.

Etapele de montaj

Racordarea hidraulică (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 13: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

13

aVGX6

15

15

11

F0

F2

4

B

aVG

D

4 3 2 1

X5

X2A

C

N

?

32

1N

NN

N

1?

??

12

3

X6

X1

X2

123

sYÖsYAsYSsYD

4 1235

G

F E 12

Fig. 6

A NC-BoxB Set extensie vană de amestec

aVG KM-BUS la automatizarea pompei de căldurăsau la distribuitorul KM-BUS în cazul maimultor participanţi la KM-BUS

C Cutie de conexiuni electrice la NC-BoxX2 Regletă cu borne 230 V~

■ Conexiune la reţea 1/N/PE 230 V/50 HzlaX2.1 şi X2.2 prin intermediul unui distribuitorde reţea montat de instalator

■ Comandă NC-Box (semnal NC) la X2.3 şiX2.4 prin intermediul automatizării pompeide căldură

X5 Regletă cu borne conductor de protecţie

D Placă electronică de comutare sau borne de cone-xiuneX1 Regletă cu borne conductor de protecţieX2 Regletă cu borne conductor neutru

E Placă electronică de bază (componente funcţio-nale 230 V~)

F Placă electronică pentru regulatoare şi senzoriG Automatizare pompei de căldură Vitotronic 200

Instrucţiune de service „Vitotronic 200“

Etapele de montaj

Racordare electrică (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 14: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

14

Dispozitive de separare pentru conductorineîmpământaţi■ În cablul de alimentare de la reţea trebuie prevăzut

un element de separare, care deconectează de lareţea toţi conductorii activi pe toate fazele, şi cores-punde categoriei III de supratensiune (3 mm) pentrudeconectare completă. Acest element de separaretrebuie montat, în conformitate cu dispoziţiile demontaj, la instalaţia electrică fixă, de ex. întrerupătorprincipal sau întrerupător de protecţie pentru cablu.

■ În plus, recomandăm instalarea unui dispozitiv deprotecţie la curenţi vagabonzi de toate tipurile (FIclasa B ) pentru curent (vagabond) continuucare poate lua naştere la dispozitive cu eficienţăenergetică.

■ Dispozitivele de protecţie la curent vagabond FI,clasa A, nu pot fi utilizate înaintea dispozitivului deprotecţie la curent vagabond FI, clasa B.

Instrucţiuni de racordare■ În starea de livrare, cablul de conectare la reţea al

pompei de căldură este conectat la cutia de cone-xiuni electrice a NC-Box şi condus înspre în afarăprin trecerea pentru conductori.

■ Recomandăm conectarea cablului de conectare lareţea pentru NC-Box la cablul de conectare la reţeaal automatizării pompei de căldură.Conectarea la aceeaşi siguranţă creşte siguranţa încaz de avarii şi deconectări ale reţelei. Cu aceastăocazie, trebuie respectat consumul de curent al con-sumatorilor conectaţi (asigurarea automatizării pom-pei de căldură cu siguranţă de max. 16 A).

Instrucţiuni de montaj şi service pompa decăldură

PericolInstalaţiile electrice realizate necorespunzătorpot conduce la accidentări periculoase datoratecurentului electric şi la pagube materiale.Racordarea la reţea şi măsurile de protecţie(de ex. conexiune FI) trebuie executate în con-formitate cu următoarele prevederi:■ IEC 60364-4-41■ Normative internaţionale■ Condiţiile tehnice de conectare impuse de

întreprinderea locală de distribuţie a energieielectrice (Electrica)

■ Cablul de conectare la reţea se asigură cumax. 16 A.

PericolÎn cazul unei defecţiuni electrice, lipsaîmpământării componentelor instalaţiei poateconduce la leziuni periculoase cauzate decurentul electric şi la deteriorarea componente-lor.Aparatul şi conductele trebuie să fie conectate laegalizatorul de potenţial al casei.

PericolDispunerea greşită a conductorilor poate con-duce la accidentări periculoase datorate curen-tului electric şi la pagube materiale.Nu inversaţi conductorii „L“ şi „N“.

Marcaj prin culori conform IEC 60757L BN maroN BU albastru? GNYE verde/galben

Etapele de montaj

Racordare la reţea

5675

873

RO

Mon

taj

Page 15: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

15

L1NF

A

B

C

D

E

4 3 2 1

X5

X2

Fig. 7

A Cutie de conexiuni electrice la NC-BoxX2 Regletă cu borne 230 V~

■ Conexiune la reţea 1/N/PE 230 V/50 HzlaX2.1 şi X2.2 prin intermediul unui distribuitorde reţea montat de instalator

■ Comandă NC-Box (semnal NC) la X2.3 şiX2.4 cu ajutorul automatizării pompei decăldură

X5 Regletă de borne pentru conductorul de pro-tecţie

B Distribuitor de reţea (de către instalator)

C Automatizare pompă de căldurăD Întrerupător principal (opţional)E Siguranţă F1 (max. 16 A)F Racordare la reţea 1/N/PE 230 V/50 Hz

Închiderea NC-Box

Montaj în ordine inversă pentru fig. 3 de la pagina 8

Etapele de montaj

Racordare la reţea (continuare)

5675

873

RO

Mon

taj

Page 16: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

16

Fig. 8

A Robinet sferic de golire cu flanşă circuit secundar(agent termic)

B Robinet sferic de golire cu flanşă circuit primar (dinsol)

1. Se umple şi se aeriseşte circuitul primar şi celsecundar al instalaţiei, se verifică etanşeitatea.

2. Se setează parametrii de funcţionare în regim derăcire de la automatizarea pompei de căldură.

Instrucţiune de service „Vitotronic 200“

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor

5675

873

RO

Pune

re in

func

țiune

Page 17: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

17

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor

Punerea în funcţiune şi efectuarea reglajelor (continuare)

5675

873

RO

Pune

re in

func

țiune

Page 18: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

18

Pentru comanda componentelor sunt necesareurmătoarele informaţii:■ Nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici A)■ Subansamblul (din prezenta listă de piese compo-

nente)■ Numărul poziţiei piesei componente în cadrul suban-

samblului (din prezenta listă de piese componente)

A

B C

DFig. 9

A Plăcuţa de caracteristiciB Sistem hidraulic

C Subansamblu dotare echipamente electriceD Set de racordare

Liste de piese de schimb

Privire de ansamblu subansamblurilor instalaţiei

5675

873

RO

Pies

e

Page 19: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

19

Piese componente fără figură

Pentru comanda componentelor sunt necesareurmătoarele informaţii:■ Nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu caracteristici A în

figura 9)■ Nr. poziţiei piesei componente (din această listă de

piese componente)

Poz. Piesă componentă0004 Creion retuş vopsea, vito-argintiu0005 Instrucţiuni de montaj şi de service NC-Box0006 Doză pulverizator cu vopsea, vito-argintiu

Liste de piese de schimb

Privire de ansamblu subansamblurilor instalaţiei (continuare)

5675

873

RO

Pies

e

Page 20: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

20

0009

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0016

0029

0029

0012

0028

00130002

0007

0029

0010

0004

0027

0008

00050025

0012

0029

0001

0020

0022

0021

0023

0006

0018

0017

0019

00190003

0002

0024

00110015 0014

0026

Fig. 10

Liste de piese de schimb

Sistem hidraulic

5675

873

RO

Pies

e

Page 21: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

21

Poz. Piesă componentă0001 Carcasă din EPP0002 Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă0003 Schimbător de căldură în plăci0004 Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi0005 Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi0006 Conductă ieşire agent termic0007 Cot ieşire Tyfocor0008 Conductă intrare agent termic0009 Conductă intrare Tyfocor0010 Cot tur circuit din sol0011 Cot tur circuit de răcire0012 Cot tur circuit de răcire0013 Conductă de racordare vană de amestec - pompă de circulaţie0014 Suport de perete0015 Şină de montaj0016 Garnituri A 21 x 30 x 2 mm (set)0017 Colier conductă cu şurub 7 22 mm, M6 (set)0018 Manşoane distanţiere, 12 mm lungime (set)0019 Manşoane distanţiere, 15 mm lungime (set)0020 Îmbinări filetate tip ştecher M16 (set)0021 Piuliţă din mase plastice M16 (set)0022 Panou pentru trecerea conductelor0023 Termostat de protecţie împotriva îngheţului0024 Cutie de conexiuni electrice cu placă electronică şi sistem de racorduri0025 Senzor de temperatură aplicat0026 Comutator acumulare umiditate0027 Set de extensie vană de amestec cu servomotor vană de amestec0028 Vană de amestec cu 3 căi0029 Robinet sferic R ½

Liste de piese de schimb

Sistem hidraulic (continuare)

5675

873

RO

Pies

e

Page 22: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

22

0002

0003

0005

0007

0006

0001

0008

0009 0010

Fig. 11

Liste de piese de schimb

Dotarea cu echipamente electrice

5675

873

RO

Pies

e

Page 23: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

23

Poz. Piesă componentă0001 Placă electronică NC0002 Îmbinare filetată M160003 Piuliţă din mase plastice M16 x 1,5 mm0005 Cablu de conectare termostat de protecţie împotriva îngheţului0006 Cablu de conectare comutator de umiditate 0007 Cablu de alimentare de la reţea0008 Cablu de conectare pompa de circulaţie de înaltă eficienţă, lungime 960 mm0009 Cablu de conectare pompa de circulaţie de înaltă eficienţă, lungime 700 mm0010 Cutie de racordare electrică

Liste de piese de schimb

Dotarea cu echipamente electrice (continuare)

5675

873

RO

Pies

e

Page 24: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

24

0002

0003

0001

Fig. 12

Liste de piese de schimb

Set de racordare

5675

873

RO

Pies

e

Page 25: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

25

Poz. Piesă componentă0001 Conductă racordare retur circuit secundar cu pompa de căldură0002 Conductă de racordare tur circuit secundar la NC-Box0003 Conductă racordare tur circuit primar (intrare Tyfocor pompa de căldură)

Liste de piese de schimb

Set de racordare (continuare)

5675

873

RO

Pies

e

Page 26: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

26

1

42

23

4X4

K1K2

R1

D1

S1

K1

12

34

1X3

1

42

K5

LN3

21

4X2

K5

F1 T6,3A

X51

NL

M 1~M 1~

1N

L

M 1~M 1~

LN

LN

X1

+24V

C1

230V

D4

D6

D3

D5

43

12

D2

R2

K2

S2

lJ

lJ

CD

LN

Fig. 13

A Comutator de umiditate 24 V–/10 mAB Senzor protecţie antiîngheţ 230 V~/1 AC Comandă NC-Box (Semnal NC)D Racordare la reţea 1/N/PE 230 V/50 Hz

E Ventil protecţie la îngheţ agent primar (sol)F Ventil de comutare cu trei căi (încălzire / răcire)G Pompa circuitului de răcire primarH Pompa circuitului de răcire secundar

Schema de conexiuni şi cablaje

Schema circuitului electric

5675

873

RO

Ane

Page 27: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

27

Dimensiuni Lungime mm 520Lăţime mm 580Înălţime mm 420Greutate ■ Fără apă kg cca 32■ Cu apă kg cca 37Temperatura admisă a mediului ambiant ■ Funcţionare °C 2 până la 30■ Depozitare şi transport °C –30 până la 60Racordarea hidraulică Tur circuit primar (intrare/ieşire Tyfocor NC-Box) G 1½Tur / retur circuit de încălzire/ răcire, circuit de răcire separat G 1Tur / retur circuit secundar către pompa de căldură G 1Racordare la reţea 1/N/PE 230 V/50 Hz

Date tehnice

Date tehnice56

75 8

73 R

O

Ane

Page 28: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

28

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Allendorf, declarăm pe proprie răspundere că produsulNC-Box corespunde următoarelor norme:

EN 13 779 EN 55014-2; 2002-08EN 14 511 EN 60335-1:1994 + A11:1994 + A1:1996 + A12:1996 +

A13:1998 + A14:1998 + A15:2000 + A16:2001EN 50366; 2003-11EN 55014; 2002-09 EN 60 335-2-40: 1997 + A1:2000

În temeiul dispoziţiilor directivelor următoare, acest produs se marchează cu _:

73/ 23/CEE 98/ 37/CE89/336/CEE 2002/95/CE97/ 23/CE 2002/96/CE

Date în temeiul Directivei privind aparatele sub pre-siune (97/ 23/CE): Categoria I, Modulul A

Allendorf, 12 aprilie 2011 Viessmann Werke GmbH & Co KG

ppa. Manfred Sommer

Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate

5675

873

RO

Ane

Page 29: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

29

AAlimentare electrică......................................................4Amplasarea.................................................................. 6Aparat– deschidere.................................................................8– închidere................................................................. 15Automatizarea pompei de căldură............................. 14Automatizare pompă de căldură................................ 15

BBorne de conexiune................................................... 13

CCablu de alimentare de la reţea................. 8, 11, 14, 23Cablu de conectare– comutator de umiditate......................................11, 23– pompă de căldură..........................................8, 11, 12– termostat de protecţie împotriva îngheţului.............23Cablu KM-BUS...........................................................12Capac carcasă............................................................. 8carcasă.........................................................................8Circuit de răcire separat............................................... 9Comandă NC-Box................................................ 13, 15Comutator acumulare umiditate................................. 21Comutator de umiditate.................................... 8, 11, 26Condiţii tehnice de conectare.....................................14Conectare electrică.................................................... 12Cupluri de strângere...................................................10Cutie de conexiuni electrice........................... 13, 15, 21Cutie de racordare electrică............................. 8, 11, 23

DDate tehnice............................................................... 27Declaraţie de conformitate......................................... 28Dispozitiv de protecţie la curent vagabond................ 14Dispozitiv de protecţie la curenţi vagabonzi............... 14Dispozitive de separare..............................................14Dispunerea conductorilor........................................... 14Distribuitor de reţea..............................................13, 15Distribuitor KM-BUS................................................... 13Dotare ulterioară.......................................................... 8

EEgalizator de potenţial................................................14Elemente de trecere a cablurilor............................ 8, 11

FFuncţionare.................................................................. 4

GGreutate..................................................................... 27

IInformaţii privind produsul............................................ 4Instrucţiuni de racordare............................................ 14

ÎÎncălzire prin pardoseală.............................................. 9Încăperea de amplasare ............................................. 6Întrerupător principal.................................................. 15

LListe de piese de schimb............................................18

MMarcaj prin culori conform IEC 60757..................12, 14Măsuri de protecţie.....................................................14Montaj...................................................................... 4, 7Montare........................................................................ 7

Nnatural cooling............................................................12Normative internaţionale............................................ 14

PParametri de funcţionare în regim de răcire...............16Piese de schimb.........................................................18Placă electronică de bază.......................................... 13Placă electronică de comutare...................................13Placă electronică pentru regulatoare şi senzori......... 13Plăcuţa de caracteristici............................................. 18Pompă circuit de răcire.............................................. 26Pompă circuit de răcire primar................................... 26Pompă circuit de răcire secundar...............................26

RRacordare hidraulică................................................ 5, 9Racordare la reţea............................................... 15, 26Racorduri....................................................................27Racorduri hidraulice................................................. 4, 8Racorduri necesare................................................9, 12Regletă cu borne– conductor de protecţie.............................................13– conductor neutru..................................................... 13Retur– circuit de răcire..........................................................5– circuit secundar.........................................................5Robinet sferic de golire................................................ 6– circuit primar............................................................16– circuit secundar.......................................................16

SSchema circuitului electric..........................................26Semnal NC.................................................................26Senzor protecţie antiîngheţ........................................ 26Set de extensie vană de amestec.............................. 21Set de racordare.......................................................... 5Set de racordare hidraulică................................ 5, 7, 10Set extensie vană de amestec................................... 13Siguranţă....................................................................15Siguranţe pompă de căldură...................................... 14Simboluri...................................................................... 4Subansamblu– dotare echipamente electrice..................................22– set de racordare......................................................24– sistem hidraulic....................................................... 20Subansambluri– privire de ansamblu.................................................18Suport de perete........................................................ 21

Index alfabetic

Index alfabetic56

75 8

73 R

O

Page 30: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

30

ŞŞină de montaj........................................................... 21Ştuţ de racordare circuit secundar............................... 9

TTemperatura admisă a mediului ambiant................... 27Temperaturi ale mediului ambiant................................ 6Termostat de protecţie împotriva îngheţului............... 21Transport......................................................................6Tur– circuit de răcire..........................................................5– circuit primar..............................................................5

UUmplerea circuitului primar........................................ 16Umplerea circuitului secundar....................................16Umplerea instalaţiei....................................................16

VValabilitate....................................................................4Valabilitatea produsului................................................ 4Vas de expansiune.......................................................9Ventil de siguranţă........................................................9Ventiloconvector...........................................................9Ventil protecţie la îngheţ.............................................26

Index alfabetic

Index alfabetic (continuare)

5675

873

RO

Page 31: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

31

5675

873

RO

Page 32: Instrucţiuni de montaj şi service NC-Box VIESMANN NC-BOX.pdf · NC-Box dispune de toate componentele hidraulice şi electrice necesare pentru răcirea unui circuit de încălzire/răcire

32

Indicaţie de valabilitate

Număr fabricaţie:7554883

Viessmann S.R.L.RO-507075 GhimbavBraşovE-mail: [email protected] 56

75 8

73 R

OFi

rma

Vies

sman

n îş

i rez

ervă

dre

ptul

de

a ef

ectu

a m

odifi

cări

tehn

ice!