ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/ion - liviu rebreanu(2).pdfliviu rebreanu ion...

of 11 /11
LIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

101 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

LIVIU REBREANU

IonPrefa1d ;i dosar critic

de Lucian Pricop

EDITURA LIVIU REBREA}{UBucuregti,2016

Page 2: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

CUPRINS

Prefayd (Lucian Pricop) 7

FiSd biobibliograficd 20

Referinle critice 22

Volumul IGLASULpAwAXTUIUT ....... 49

Capitolul I. INCEPUTUL 5lCapitolul II. zvARCOLIREA 75

capitolulIII.IUBIREA... ....... 98capitolulIV.NoAPTEA.. .......124capitolulv.RU$INEA ....160CapitolulVI.NUNTA ...........187

Volumul IIGLASULIUBIRII .......225

Capitolulvll.VASILE... .......227capitolulvlll.COPILUL.. ......250Capitolullx.SARUTAREA.. ....275capitolul x. $TREANGULcapitolulxl.BLESTEMUL. .....314capitolul xll. GEORGECapitolul xIIt. SFARgtruL . . .. . 364

Page 3: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

VOLUMUL IGLASUL PAMANTULUI

Page 4: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

Copitolul Iiivcnpurur

I

Din qoseaua ce vine de ta Cdrlibaba, intovlrf,qind Somequl cdnd inrlrcapta, cdnd in stdnga p6nd la Cluj qi chiar mai departe, se desprinderurr drum alb rnai sus de Armadia, trece rdul peste podul bitrdn de lemn,nooperit cu gindril5 mucegdit[, spinteci satul Jidovifa gi aleargd spre

llistrila, unde se pierde in cealaltd gosea nalionald care coboard din Bu-covina prin trecitoarea Bdrgdului.

LdsAnd Jidovifa, drunul urc[ intAi anevoie pdnd cc-qi face loc prin-Irc dealurile strdmtorate, pe unnd ins[ inainteazd vesel, neted, tnai as-

cunzdndu-sc printrc fagii tineri ai Pidurii Domnegti, mai poposind pu-

1in la Ciqmcaua Mortului, unde picurd veqnic apd de izvor r[coritoare,npoi coteqte brusc pe sub rApele Dracului, ca si dea buzna in Pripasulpitit intr-o scrAntituri de coline.

La marginea satului te intirnpinl din stdnga o cruce strdurbd pe care

c rdstignit un Hristos cu fafa spllScitd de ploi gi cu o cununild de florivcqtede agdlatd de picioare. Suf'15 o adiere uqoard Ei Hristos igi tremurdjrrlnic trupul de tinichea ruginiti pe lemnul mdncat de carii qi innegritrlc vrcmuri.

Satul parcd e mort. Zdpuqeala ce pluteqte in vdzduh fese o tdcerenirbuqitoare. Doar in rdstimpuri lbqie alene frunzelc adormite prin co -

1raoi. Un f'uior de f'um albistrui se opintegte sd se inalle dintre crengilepomilor, se bdlSblneqte ca o matahald amelitd Ei se prdvale peste grldi -ruile prdfuite, invdluindu-le intr-o cea{6 cenuqie.

ln mijlocul drumului picoteqte cdinele invdfdtorului Zaharia Herde-lca, cu ochii intredeschiqi, sufldnd greu. O pisici albd ca laptele vine inviirful picioarelor, ferindu-se sd nu-qi murddreascd ldbufele prin prafululifei, zdre$te cAinele, st5 pufin pe g6nduri, apoi iu{eqte paqii gi se furi -lcazd in livada ingrdditl cu nuiele, peste drum.

Casa invSfdtorului este cea dintdi, tdiatd adinc in coasta unei coli-nc, incinsd cu un pridvor, cu uqa spre uli{5 qi cu doud ferestre care se

51

Page 5: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

uiti tecmai in inima satului, cercetltoarc qi dojcnitoare. Pe prichiciulpridvonrlui, in dreptr-rl uqii, unde se spald dinrineala invdldtorul, iardupd-anriaz[, cdnd a isprdvit trcburile casci, d-na Hcrdclca, strijuicqtco ulcici vcrzuic de lut. In ogradi, intre doi meri tincri, c intinsd vcsnicliinghia pe care acunla atArni niqte camigi f'erneiegti de starubi. in um-bra cdmigilor, pe nisipul fierbintc sc scaldd c6teva giini, plzite de uncocos mic cu cl'casta ins6ngcrati.

Drurrrul trece pestc Pdrdul Doamnei, llsAnd in stinga casa lui Ale-xandru Pop-Glanctagu. U$a c inchisl cu zivorul; coperigul de paie par-oA e un cap dc balaur; perelii varui1i dc curdnd dc-abia sc vdd prin spdr-turile gardului.

Pc unni vine casa lui Maccdon Ccrcctasu, pc urmd casa prirraruluiFlorca Tancu, pe urml altclc... Intr-o curte marc rumegl, culcate, douivaci unguresti, iar o baba gade pe prispi, ca o scoabd, prljindu-se lasoarc, ncrni;catd parc-ar fl de lcrnn...

Cildura picurd rncrcu din ccr, ili usuci podul gurii, tc sugrumi. indreapta qi in st0nga, casele privesc sfioase din dosul gardurilor vii,acopcrinclu-gi fbfcle sub streginile ;tirbitc de ploi ;i cle vitc.

Un duliu ligos, cu limba spdnzuratd, sc apropie in trap lcncq, tirifinta. Din sant, dintre buruienile clrun(ite de colb, se repede un ci{eltnurdar, cu coada in vAnt. Lalosul nu-l ia in seamd ca qi cdnd i-ar fl lcnesi se opreascd. Numai cAnd cellalt se incdpd{Ancazi s5-l miroasc, iiaratl ni;te co[!i ameninl[tori, urmandu-qi ins[ calea cu dernnitatea cu-vcnitd. Cdfelul se opreste ncdurnerit, se uital pufin in unna duldului,apoi sc intoarce in buruiene unde sc aude indatd un rontlit cdznit si fld-mind...

Dc-abia la circiurna lui Avrum incepe sd se sirntI cd satul trlieqtc.Pc prispi doi girani ingdndurali ofleazd rar cu o sticld dc rachiu lamijloc. Din depirtare pltrund pAna aici sunete cle viori si chiuituri...

2

Dr"uninecd. Satul e la hord. Si hora c pe Ulila clin dos, la Toclosia,viduva lui Maxim Oprea.

Casa viduvei vine chiar peste druun de bisericufa bAtrAnI, pleoqtiti qicldrdpdnatd. Vd"dLrvia-i sdrd.cic lucic. Femeia a dat din rdu in mai rau. C'eagoniscqtc un cap dc blrbat intr-o viali intrcagi, o muiere nepriccputdpripideqte intr-un an de zile, qi rnai pufin. CAnd a impreunat MaxirnmAinilc pc piept, in ograda erau clii dc t'an, in cclc dou6 grajduri nu maiincipeau viteie, in qurl ;i sub qopron n-avcau loc carele. Sc vedea dedeparte belq;ugul. Acuma ograda-i goala bltaturd, iar in grajduri rage apustiu o inchipuire dc vacd stcarpl qi vesnic fldmAndd.

Hora c in toi... Locul gcrne dc oanrcni... Nucii bdtrdni de lingi qurilin unrbrd. Doar citeva pete albe de raze rizbesc printre frunze gfi-diland

52

Page 6: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

lbfcle aprinse de veselie. Zdduful af6{[ sAngele luniii. Peste Migura(locorilor atdmd soarele ingilbenit de necaz cd rnai are o postatd bundpind la asfinfit.

Cei trei ldutari cAntd ldngd qopron sd-Ei rupi arcuqurile. Briceag, cupiciorul pe o buturugd, cu cotul stdng pe genunche, cu obrazul culcatpc vioarS, cu ochii inchiqi, igi sfArdie degetele pe strune gi cAntecul saltilprig, infocat. Holbea c chior qi arc un picior mai scurt, iar la vioardnumai trei coarde, dar secondeazd cu aceeaqi patimi cu carc Gdvan, un

[igan urAt qi negru ca un harap, apasd cu arcul pe strunele gordunii. Dincind in cAnd, Briceag se opre$te s[-gi acordeze vioara. Holbea qi Givartatunci iqi indoiesc meqteEugul ca sd plstrcze misura. Apoi Briceagreincepe mai aplins, strdmb6ndu-se uneori la Holbea, alteori la Gdvan,cu deosebire cdnd schimbd melodia.

De tropotele jucitorilor se hurducd pdrndntul. Zecile de perechi bat

Sonte;ana cu atdta pasiune cd potcoavele fldclilor scapdri scAntei, poa-lclc fetelor se bolbocesc, iar colbul de pe jos se invdltoreqte, se aqeaziin straturi groase pe l-elele brdzdate de sudoare, luminate de oboseald 9idc mulqumire. Cu cdt Briceag inteteqte cdntecul, cu atAt flicdii sc

indArjesc, igi infloresc jocul, trec fetele pe sub mdn[, lc dau drumul sd

sc invdrteascd singurc, lopdie pe loc ridicdnd tllpile, iqi ciocnesczgornotos cdlcdiele, igi plesnesc tureacii ciztnclor cu pahnele nddu -

5ite... Clasurile se ineacd in nourul de praf ce-i imbrdliqeazi pe to{i...Numai arar vreunul mai lanfoq incepe o chiuiturS, in tactul zvdpdiat aljocului, cu ochii pe dos, cu gAtul r[guqit. Dar dupd doud-trei versurisfhrqcgtc intr-un iuit aspru, istovit. Apoi jocul urmeazd tdcut, din cc incc parci mai sdlbatec. Fldcdii igi incolicesc bra{ele mereu mai strAns pe

dupd mijlocul fetelor... Sdnii acestora tremuri sub iile albe qi ating dincand in cAnd pieptul fldcdilor, hrrburdndu-le ochii si inima. Nu schimblnici o vorbd. Nici nu se privesc. Doar pe buze filflie z0lnbete plicute1i fugarc...

InvArilta tine de vreun ceas, lird intrerupere, qi tinerii nu se maisaturS. De doul ori Briceag, cu cdrcei in degeie, a incercat sI se opreas-cd Ei, de amAndoud orile, t'ldcdii s-au ndpustit la el urldnd despera{i, cupriviri amenin{dtoare sau rugdtoare:

- Zi, liganel Mai zi, cioarS!...Toate perechile se imbulzesc in jurul lIutarilor, se ciocnesc, se iz -

bcsc cu coatele goale. Cdliva b[iclandri, inglduili de curdnd la hori,ame{ili de atdta invdrteald, se clatind de ici-colo, abia mai !indndu-se pcpicioare, spre marea rugine a fetelor cu care joac5. Vreo trei percchi s-aurctras in gurd, mai la larg, unde insd praful se urc[ pdn[-n cdpriori, descle sd-l tai cu cu{itul...

La c6{iva pa$i de pAlcul jucdtorilor stau fetcle care au rdmas ne-poftite, privind cu jind, qoptindu-gi uneori cine qtie ce qi izbucnind inrisete silite. La urechi qi in cosile au gi ele buchclele de vizdoagepcstrife qi in mAna cAte un mdnunchi mai mdrigor pe care sd-l d[ruiasc6

53

Page 7: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

flacdului cutarc sd-l puni in pIlSrie. Printre fetc se mai rdticegte qi cdteo nevasti tdndrd,, cu ndfiarnl de mdtase in cap, gata si intre in hori dacds-ar intdmpla s5-i vie chef birbatului ei sI joace. Mai la o parte rnameleqi babcle. grdmadd, forfotesc dcspre necazuri Ei-qi admira odraslels.Copii neastdmpdrafi aleargl printre f'ernei gi chiar prin hord, furi florilefetelor qi fac haz cdnd victimele ii ocirdsc sau se infuric. CAgiva maiindrdci{i se lasd pe vine aproape dc jucdtori, uitindu-se cu rlare bd.garede searnl la poalele fctclor, iar cdnd poalcle zboard mai tare, dezvclindpicioarclc goale mai sus dc genunchi, sc intrcabi repedc:

- Ai vdzLrt?

-Ydzut. Da'tu?- gi eu.

$i apoi continui sd pdndcascd poalele pdni ce vreo babd indignatdii ia la goand, ceca ce nu-i opreqte ca pcste cdtva tirnp sd reinceapd...

Bdrbafii se lin nai pe departe, pe ldngd casd, pe la poartd, grupuri-gru-puri, vorbind dc treburile obqteqti, aruncdnd nurrai rarcori cAic-o pri-vire spre tineretul dimprejurul lir.rtarilor.

Primarul, cu mustdfi albe rlsucite tinereqtc, cu niqtc ochi albaqtrirnari gi blajini, cautd si-qi pdstrezc dernnitatea apdsAnd vorbele gi inso-findu-le cu gesturi energice, in rnijlocul cetorya bAffeni fruntagi. $tefanHotnog, un chiabur cu burta urlflatl cc si-o mAngAie intruna parcd aravea junghiuri, glse5te fel de fel de clenciuri priiarului, numai ca siaratc cclorlalfi cd lui de nimeni nu-i pasd. intrc d6nqii, Trifon Tdtaru,rnititel cu p[rul gllbui qi glasul sublire, se r-ritd c6nd la unu[, c6ncl laaltul, infricoEat parcl sd nu se incaiere, fiindcd amdndoi ii sunt rude,canr de departe, nici vorb[. Pe de l5tr"rri, ca un cAine la uqa br-rcdtdriei,trage cu urechea Alexandru Glanetaqu, dornic sd se amestece in vorbd,sflindu-se totuqi sd se vAre intre bogltaqi.

Pe prispd stlpdnegte Simion Butunoiu, care acum vreo doulzeci dearri a fost inv5{dtor in sat, iar.azi mdn6nci o pensic de cinci zlofi pe lundgi nrunceqte la pdmdnt mai abitir ca un fllclu. impre-jurr,rl. lui s-auadunat Maccdon Cercetaqu cu straja Cosma Ciocdnaq, cu Simion Lun-gr.r, cu Toader Burlacu, cu $tefan Ilina qi cu al1ii, ascultAnd cu evlaviepalavrele dascdlului, auzite qi rdsauzite. Din cdnd in c6nd, Simion Bu-tunoiu str'5nutd atat de zgomotos cd toate femeilc se intorc spdirnantatc,sau se porn€qte pe tusa lui obiqnuitd cu care de multe ori scoald noapteatot satul din somn. Macedon aqteaptd cuviincios pAni ce ispriviqtedascdh"rl cu tusa, apoi ia din f'ereastrd o sticld de raihiu, inchina fbarteccremonios, trage o duqcd zdravdnl qi trcce bdutura bdtrdnului, caremonndie scurt ,,si ne fie Dumnezeu pe tofi'. gi pune gdrliciul la gurd.Sticla pe unnd umbld din mdnd in mdnd. Macedon e cam cherchelit sicomandi militdreqte tuturor sd bea:

- Forver!, Simioane ! Vaitlr, Cosrna!...Vaitdq vait[r!...A ficut oastea doisprezcce ani, i-a fost dmgd foc qi, cdnd e beat, g-a -

curna nurnai in comenzi nem{eqti se ceaftd cu nevastd-sa. AlAninieri

54

Page 8: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

insd are o inimd de ceard gi in doudzeci qi opt de ani nu qi-a bdtut muie-rca niciodatd; mai curAnd Floarea s-a intAmplat s5-l muqtruluiasci.

Sticla ajunge la Toader Burlacu goald.

- Goa15, ai? rdde Macedon incintat. Coala?... Halt!... Haplac!..'tJnde eqti cdprar de zi?... Forve4!...

Un copil de vreo zece ani sare drept in picioare pe prispS;i strigdriizdnd:

- Hir!- Nu rdde la front, migarule! se riste;te Macedon. Na sticla 9i da

Iirga la cantin[ la Avrum, sa-!i mai dea o po(ie pentru mine!... In{eles,

ulprar?Ciprarul insi refuzl ordinul, rdspunzind:

- A zis iupdnul cd nu-1i mai da lird bani, bade Macedoane, nici sinu md mai trirnili, c5-i degeaba...

Macedon iqi salta pu{in mustafa, incluntd din sprAncene privincllspru la copil, apoi se ageazd pe prispd cldtinAnd din cap ;i oft6nd:

- Ehei, unde-i vremea cAnd eram eu strajameqter!.'. Atunci sd fipoftit jup6nul sd nu-mi dea, cd-i ardtam eu supttnere.'.

Mai boscorode$te ceva, pe urmd inceteazd 9i se uitd ursuz la nevas-

tir-sa care are bani, dar nu-i di qi care tiilisuiegte cu alte femei lird sise sinchiseascd de comenzile lui...

Tocmai atunci se tArdqte pe poar16, prir,tre picioarele oamenilor,

Savista, oloaga satului. E vard cu fata cea mai frumoasd din Pripas, cu

lilorica, gi ceva neam cu nevasta lui Trifon Tdtaru. Are picioarele incAr-

cite din na;tere, iar bralele lungi qi osoase ca niqte cingi anurne spre a-;itlri schilozenia, gi o gura enormi cu buzele alburii de sub care se intindgingiile imbdlate, cu colli de dinli galbeni, rari qi lungi. Trifon Tdtaru_o

iinJpe l6ngd cas6, sd-i vadd de copii. Cdnd e vreme bttnd Savista qade

in poartd, se cioroviiegte cu toli copiii din sat qi primeqte pomana

trecitorilor miloEi... Soseqte cu galSgie mare. GigAie ceva ctl glasul ei

nspru, speriat. N-o bag[ in seamd nimeni. Doar Trifon face un semn

ncvestei, care se apropie, repede, supdratd:

- Da acasd nu puteai sta, mii femeie? Zdu, parcd te mininci t51 -

pile... Laqi tu ogtada pustie pe vremea asta... $i nici baremi slugile nu-s

la indemind... Ce vrei? Ai? Sptrne ce vrei, Savista?Oloaga a ficut doud ceasuri din Ulila cea mare, unde stitea Trifon,

pana aici. incepe sd bAlbAie foarte gr[biii;i cu importanld, insofindu-Ei

sfor{drile cu nigte gesturi desperate.

- Ce face? zice Maria lui Trifon, care se silea s.I ghiceasci ce spune.

S-a bdtut Vasile BaciLt... cu Avrttm?... Cu Florea Ciruntu?..' Ei, ;-apoi?Ce-!i pasd !ie, femeia lui Dumnezeu? $i pentru asta ai venit tu atAta

cale? Vai de mine, cd eqti mai rea ca copiii cei firi minte.'. Uite ce fi-ailicrrt poalele! $i numai azi te-am primenit... Of, batd-te...

Savista bombdne ceva ce ar vrea sd insemne cd ei nu-i pasd de

poale, qi pe urmd se porneste deodati pe un rAs prostcsc de bncltrie.

55

Page 9: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

- Cum ai zis?... Cine-i beat?... Vasile Baciu... Parcd azi s-a imbdtatintAi...

Maria o lasd, ruginatd, gi se intoarce intre femei. Oloaga se t6r6ie inmijlocul fetelor, se frimdnti s5-qi faca loc Ai priveqte apoi cu marepldcere la hord. Are doudzeci gi cinci de ani gi tremurd de fericire cdndaude liutarii ori c6nd vede vreo petrecere...

3

Savista n-are parte si se desfete multd vreme. PAnd sd se aqeze bine,pind sd se certe cu fetele pentru un loc mai bun, jocul inceteazd. Bri-ceag, asudat gi istovit, incheie Invdrtita cu o apisare zdravdnd de arcuqincdt ii qi plesnegte o strunl la vioard. Ion, feciorul Glanetasului, {in6ndde mijloc pe Ana lui Vasile Baciu, se repede la ldutari, rug6ndu-i:

-Mai zi, md Briceag... numai un pic, auzi? Un picuf de tot, ligane!Alli fl5cdi strigd poruncitor:

- Trage, {igane! Ce te codeqti?... De ce te plStirn, cioara dracului?Briceag aruncd o privire dispretuitoare spre cei cel oclrdsc, lui Ion

insd ii rdspunde convingdtor, aritdndu-i vioara:- Nu mai pot, Ionicd... Zdu, nv mai pot... Crede-m5!:.. Mi-au

amo4it degetele... Pe urmi gi struna mi s-a rupt...- Un pic, omule, nu-nfelegi'/ stiruie flacaul.figanul insd se infurie brusc, intoarce spatele, tr6nteqte lioara in

brajele lui Holbea gi incepe sd blesteme cdtrdnit:

- Fire-ar ale dracului toate ceterele din lume, pleznire-ar acolounde-o fi cine m-a invalat sd lin alcu;ul... Cd io-i spun cu frumosul cdnu pot ;i el md omoard sI mai zic... Dare-ar Dumnezeu sd trlzneascltoatejocurile cu pe cine le-a ndscocit...

Ion ascultd c6teva clipe mirat cum injuri Briceag. Apoi deodatl seaprinde ca focul Ei izbucneste rdguqit:

- Ho, cioari, fi-li-ar neamul de r6s, ho!... $i inchide pliscul ci tepocnesc de-!i sar mdselele tocmai in curtea bisericii!...

Briceag a mai pifit-o cu lon; tace. Numai dupd ce fldcdul seindepirteazi bodogdnind, incepe iar si se necdjeasci cu ceilalli l5utari,pe {iganegte.

Flacaii imbraligeaza pe fete, mullumindu-le pentru joc. Fetele sezbatin bralele lor gi qoptesc cu sfiald gi cu pl5cere:

- Mul{umim...Ion strAnge la piept pe Ana cu mai multa gingagie, dar qi mai

prelung.

- D5-mi drumul, Ionic5! murmurd fata uqoq cu mulgumire in glas.

- Si vii, Anufi... qtii tu unde! zice Ion domol.Ana nu rdspunde, privirea ei insd luceqte de bucurie. Se smuce;te si

scape din imbrafiqare, qoptind intruna moale:

56

Page 10: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

- Da-mi drumul, Ionicd... ziLr, dd-mi drumull...Fldcdul o trage mai aproape, cu un zAmbet aprins, o apucd cu o mA-

ni de !d{e qi i le strAnge ca pe doul mere, incdt Ana sdsdie de durere.

- Sd mr cumva si ntr viil repetd lon, infigdnd in ochii ei o privireporuncitoare gi lacomi.

Ana fuge glon! la fete, imbujoratd Ei scuturdndu-qi poalele de praf.

Apoi, potolindu-qi sufletul, spune Margaretei lui Cosma Ciocdnaq, o

liinll ursuzd, voinici, cu picioare cAt donifele, cu brale barbateqti ;i cuo fald osoasd rogcatd:

- $i Ionic5... mereu... zduaqa...Dar, incurcdndu-se, schimbd repede vorba:

- Vai de mine ce caldur6... toatd m-am fdcut o apdrae...

Margareta nu jucase gi-i era necaz pe fetele care atl avut noroc. Nltlirspunse nimic Anei, ci urmd sd priveasci cu jind la ceata flIcdilor care

inchinau cu rachiu sau aprindeau ligari; pdrea ingrijoratd sd nu se

intAmple s-o pofteascd la joc cineva qi sd nu bage de seall.I..'Ion urmiri din ochi pe Ana cdteva clipe. Avea ceva straniu in pri-

vire, parcd nedumerire gi un viclegug nepre{icut. Tot atunci ziari mairrl[turi ;i pe Florica, fata vddanei lui Maxim Oprea, cu care se limrsepinir acum, pu{in posomordt[, dar mai frumoasa ca oricdnd. Flacaul

clipi aspru, ca gi c6nd ar fi vrut sd-qi alunge tln gind din creieri, 9i slri-gir la un blielel:

- Aduseqi, bre?

- Adus, bade Ionic[ - fEcu copilul cu imporlan{i. Am dat-o lelii'/,cnobia, s-o !ie...

$i, in vreme ce lon se duse spre grupul unde era matnd-sa, baielelulrurmd:

- L-a fbcut tare jupdnrrl, bade, g-a pus zece bucalele de zahdr, de't.ice cd-i mai bun ca mierea...

Zenobia, cu sticla de rachiu in mdnd, se pldngea Todosiei' vldanei,de un afurisit de junghi care o tiia prin qale de cdteva zile qi nu-i maiI rccea.

- Ia dd glaja ceea, mam[! zise Ion scurt 9i inghili indatd o du;cE

zdravdnd. Da d-ta bei oleaci?* Lasd-mi pe mine in plata ltti Dumnezeu cd doar nu-s insdrcinat.l

- rdspnnse Zenobia luind totuqi sticla gi trigdnd o gurd. Aoleu, da gtiu

cii-i bun... Vezi numai, dragul mamii, sd nu bei mult cd {i se urcd la cap

;i cine gtie ce pozni te-o mai indernna sd faci... Omul la be{ie sd-l fe-lcascd Dumnezeu...

Ion ii lud sticla gi intoarse spatele frr[ sa-i mai asculte sfatr-rrile'

Copilul rdmase pironit locului, cu ochii pofticioqi la racl.riu' Clnd se

indepirti flac5ul, avu parcd o supdrare. Dar ii trectl repede 9i, gterpe -

lincl intr-o clipire un stru! de flori din mdna Margaretei, o zbughi ca

slgeata, urmat de blestemele aprige ale fetei care agtepta meretl s-o

cheme cineva la joc...

51

Page 11: Ion - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/763/Ion - Liviu Rebreanu(2).pdfLIVIU REBREANU Ion Prefa1d ;i dosar critic de Lucian Pricop EDITURA LIVIU REBREA}{U Bucuregti,2016

seria de autor