ion balu viata lui lucian blaga 4 pag67-71

of 5 /5
tate? - E vorba sa fiu numit la un institut de cercetari. ~i cand ma gandesc ea ani de zile am fost stapanit de iluzia ca tineam cursuri frumoase? Vezi cat de tare ne putem insela asupra activi- tatii noastre?! "436. * In mod oficial, Lucian Blaga nu a fost nici "epurat", nici .rlestituir" din invatarnantul universitar. ci numai .jransferat" intr-un institut academic de cercetari. Dar atat filosoful, corpul profesoral, studentii si intelectualitatea elujeana au receptat "transferarea" profesorului ea pe 0 demitere, ceea ce si era de fapt. In textul aparut in Monitorul Oficial, Lucian Blaga a se- sizat deferenta subtextuala si a comentat-o aluziv: din "conside- ratie fata de inteligenta si pregatirea" lui, i s-a propus sa se ocupe cu cercetari stiintifice "in domeniul istoriei gandirii filosofice in tara noastra". Dar in acelasi timp, a intuit In substratul transfera- rii 0 "jignire" nemeritata: era "indemnat sa se ocupe de gandirea mediocra a altora, ea sa nu mai aiba timp de a gandi pe cont pro- priu". Cu toate ea suferea ingrozitor, Lucian Blaga si-a ascuns constant trairile interioare, sub masca unei calculate indiferente. La aproximativ 0 saptamana dupa transferare, intr-o duminica seara, Dumitru Micu l-a reintalnit la familia Muresanu. Tanarul poet era, din toamna, student la filologie, dar intentionase a urma ~i prelegerile de filosofie ale lui Lucian Blaga. De ace ea, acum, i s-a adresat cu neascuns regret: ,,- Speram e-o sa ne tineti si dumneavoastra cursuri ... Nu stiu daca a raspuns ceva - va afirma ulterior -in orice caz, nu a tradat nici cea mai vaga tulburare; s-a comportat in con- tinuare, ea si cum n-as fi spus nimic, ea si cum nu s-ar fi petre- cut nimic de natura a-i zdruncina aparent imperturbabilul echili- bru interior". 67

Upload: ioana-gray

Post on 11-Dec-2015

80 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ssss

TRANSCRIPT

Page 1: Ion Balu Viata Lui Lucian Blaga 4 Pag67-71

tate? - E vorba sa fiu numit la un institut de cercetari. ~i cand magandesc ea ani de zile am fost stapanit de iluzia ca tineamcursuri frumoase? Vezi cat de tare ne putem insela asupra activi-tatii noastre?! "436.

*In mod oficial, Lucian Blaga nu a fost nici "epurat", nici

.rlestituir" din invatarnantul universitar. ci numai .jransferat"intr-un institut academic de cercetari. Dar atat filosoful, corpulprofesoral, studentii si intelectualitatea elujeana au receptat"transferarea" profesorului ea pe 0 demitere, ceea ce si era defapt.

In textul aparut in Monitorul Oficial, Lucian Blaga a se-sizat deferenta subtextuala si a comentat-o aluziv: din "conside-ratie fata de inteligenta si pregatirea" lui, i s-a propus sa se ocupecu cercetari stiintifice "in domeniul istoriei gandirii filosofice intara noastra". Dar in acelasi timp, a intuit In substratul transfera-rii 0 "jignire" nemeritata: era "indemnat sa se ocupe de gandireamediocra a altora, ea sa nu mai aiba timp de a gandi pe cont pro-priu".

Cu toate ea suferea ingrozitor, Lucian Blaga si-a ascunsconstant trairile interioare, sub masca unei calculate indiferente.La aproximativ 0 saptamana dupa transferare, intr-o duminicaseara, Dumitru Micu l-a reintalnit la familia Muresanu. Tanarulpoet era, din toamna, student la filologie, dar intentionase a urma~i prelegerile de filosofie ale lui Lucian Blaga. De aceea, acum,i s-a adresat cu neascuns regret:

,,- Speram e-o sa ne tineti si dumneavoastra cursuri ...Nu stiu daca a raspuns ceva - va afirma ulterior -in orice

caz, nu a tradat nici cea mai vaga tulburare; s-a comportat in con-tinuare, ea si cum n-as fi spus nimic, ea si cum nu s-ar fi petre-cut nimic de natura a-i zdruncina aparent imperturbabilul echili-bru interior".

67

Page 2: Ion Balu Viata Lui Lucian Blaga 4 Pag67-71

Dupa cateva ore, au iesit impreuna In noapte; dupa 0 lungatacere, In timp ce mergeau tacuti sub cerul instelat, Lucian B lagai se adresa deodata:

" - Mai, Micule. ce rau II11ipare ca n-am sa va (in cursuri ...Lam realizat, atunci, dimensiunile tristetii incluse In

aceasta lapidara destainuire .. :'. va comenta fraza ulterior tanarulcritic.

*Facultatea de Filosofie si Lircre a Universiiatii din Cluj.

consrata Ovidiu Cotrus, Iostul sau student, a lost singura insti-tutie dc invatamant superior din Europa care, intre anii1939-1948. a avut 0 catedra cu 0 auionomie distincia defilosofia culturii. ea disciplina filosofica principala, constituindmarerie de Iicenra ~i de doctoral.

Prin activitatea sa, profesorul Lucian Blaga a izbutit satrezeasca In studentii sai ,,0 constiinta a culturii ea fenornen uni-tar cu nesfarsite ramificatii. Mai mull decfit perspectiva morfo-logica a lui Spengler si Frobenius, perspcctiva stilistica blagianase apropie, anticipand-o. de ceea ce numim astazi 0 iruelegerestructurala a culturii". Lucian Blaga a deschis ..mintii noastreziiri nebanuite catre tinutul in care criticii de profesie nu gaseaunimerit sa poposeasca. Profcsorul tc siimula. dar ?i te invata sazabovesti, smerit, in fata acelui mister care tine, poate, «de or-dinea misterelor cosmogonice». Dar n-ai dreptul sa te opresti,decat dupa ce ai vazut tot ce poate fi v.izut si ai inteles tot ce cstede inreles".

*Spre sfarsitul aceleiasi luni, din Beius, Petru Bonos a

trimis din nou filosofului 0 scrisoare cu felicitari pentru noul an.irnpreuna ell niste "roada lichida": ..hi multurnesc pentru toatebunele ganduri ce ni le trimiti. Doamna Blaga hi multurnestepentru lichidul foarte aromatic si potabil, pe care In ascuns 1Itrage la masea. Sa train si sa mai produceii. Eu, din parte-rni, Iti

68

Page 3: Ion Balu Viata Lui Lucian Blaga 4 Pag67-71

urez si ceasuri de chin amar si dulce din jurul celuila1t tease, a1poeziei. Din picaturilc astea as mai putea si eu sa trag lamasea"-I3.~ .

*Lucian Blaga nu Cl fost singurui profesor universitar "des-

tituit". La Universitatea din Bucuresti, G.Caiinescu, "tovarasulde drum" al cornunistilor. cadea sub incidenia aceluiasi articoidin Directivele NKD. V si, In ciuda imcnselor servicii adusePartidului Cornunisr Roman, acelasi partid a decis trecerea luiintr-un "cimitir al elefaniilor", cum se exprima cinic MihailRalea, el insusi numit putin mai tarziu director al unui astfel de.cimirir".

G.Calinescu nu putea fi inlaturat din motive politice, pen-tru ca fusese alaturi de cornunisti tot timpul. De aceea, impotri-va lui a fost declansaia 0 agresiva campanie de contestare arnuncii profesionalc la catedra si 0 alta, identic de violenta, im-potriva operei lui, orchestrata din afara Universitatii de Ion Vir-ner si din interiorul institutiei de Vicu Mandra-Lewys, studentullui G.Calinescu.

In aceeasi perioada ternporala, au Iost .epurari" din in-viuarnantul universitar Serban Cioculescu, Adrian Marino ~i nu-meroase alte cadre universitare ; din lnvataruantul liceal,Vladimir Streinu, iar alaturi de el, catcva zeci de mii de profesoridc liceu din irureaga rara. In locul lor, au Iost nurniti indivizimcdiocri ~i submediocri. La Universitaica din Bucurcsti, depilda, la catedra de litcratura au Iosr dcsernnati Ion Vitner, deprofesie ... medic stomatolog ~i Vicu Mandra-Lewys. La catedrade Iilosofie a Universitatii din Cluj au primit numirea PavelApostol. Ion Lungu si multi altii, a caror mediocritate a fost re-liefata cu prisosinta de trecerea timpului.

In acest context evenimential, variantele destituirii lui Lu-cian Blaga puse In circulatie de Achim Mihu In volurnele MeaJ7-drele adevarului, Maestrul si iedeta, rcluate si sistematizate incapitolul "Cazul Blaga", din volumul Lucian Blaga, Mioritaculta a spiritualitatii romdnesti 399 - sunt eronate.

Cea dintai ipoteza: .Lucian Blaga a Iost suspendat ea pro-fesor datorita unor invidii ~i ambitii personale"399, in care rolul

69

Page 4: Ion Balu Viata Lui Lucian Blaga 4 Pag67-71

determinant I-ar fi jucat Pavel Apostol, ce urmarea cu .Jnsisten-ta nazuinta ascunsa" sa devina "profesor universitar in locul pro-priului lui profesor" este lipsita de orice temei. Nici .birocratic",cum se exprirna Achim Mihu, nici moral, nici politic, PavelApostol nu a avut nici un rol in "d~stituirea" lui Lucian Blaga.Catedrele celor doi erau paralele. Catedra de .filosofia culturii"a fost desfiintara pentru ca 0 asemenea catedra nu exista innomenclatorul universitar sovietic, iar Lucian Blaga a fost "des-tituit" nu pentru ea era titularul acestei catedre, ci pentru ea tre-buia inlaturat, conform instructiunilor N.K.D.Y. Catedra luiPavel Apostol, "introducere in filosofie", va deveni catedra dematerialism dialectic si istoric.

Achim Mihu ~i-a construit scenariul sau pe 0 confesiuneoral a a lui Ion Lungu: " ... ne-a spus ca el a fost acela care a dus,in toamna lui 1948, la Ministerul Inva~amantului, propunerileprivind structura disciplinelor Facultatii de Filosofie din Cluj,precum si cele referitoare la confirmarea norninala a profesorilor.Din spusele lui rezulta ea in aceste acte numele profesorului Lu-cian Blaga a fost omis Inca de la Cluj si ca [,] dupa stirea sa [,]aceasta omisiune s-ar datora lui Pavel Apostol (avind sarcini deconducere la Universitate), unui prorector al Universitatii si unuisef de sectie de la regiune"399. Fie ca Ion Lungu nu a fost destulde explicit, fie ea Achim Mihu a inteles gresit, numele lui LucianBlaga nu avea ce cauta in "propunerile" duse de Ion Lungu laBucuresti, pentru ea recomandarile acelea se refereau exclusiv lacatedra de filosofie marxista.

In decembrie 1948, c.c. al pc.R. a decis introducereadisciplinelor: marxismul si economia politica, la toate formele deinvatarnant universitar, iar la Facultatile umaniste, in afara celordoua, materialismul istoric si dialectic. Din cauza .Jarairii" dis-ciplinei, cum se exprima lo~ Lungu, Ministerul Inva!imantuluia cerut din nou Rectoratului si Regiunii de partid alte propuneri,"cadre de nadejde", pentru catedrele existente. Ministrul adjunct,Ilea Mezincescu, a aprobat toate numirile facute, fara nici 0

retinere. Ulterior, seful catedrei de marxism-Ieninism a Univer-

70

Page 5: Ion Balu Viata Lui Lucian Blaga 4 Pag67-71

sitatii din Cluj va fi numit Tudor Bugnariu si vor fi adusi noi oa-meni, dintre ei nelipsind D.Isac. . ,

Versiunea lui Ion Mihai Popescu, expusa in Personalitatiale culturii ronuinesti este lipsita de suport documental'. Lucia~1Blaga nu i.a fost instiintat" de nimeni .Ja 2 octombrie 1948", "caa fost destituit din invatarnanr" si nici "nu a ramas pe drumurifiira slujba si fara venituri"309. De altfel, intreg segmentul despreLucian B laga, din volumul arnintit este lacunar sub aspect infor-rnativ ...

In cuprinsul capitolelor IX-X din romanul Cel mai iubitdintre pdnutnteni, Marin Preda l-a introdus pe Lucian Blaga Inevenimente fictionale fanteziste. Filosoful nu a fost destituit dincauza refuzului de a-si inlocui prelegerea inaugurals prin lecturacelor doua brosuri semnate de A.A.Jdanov, despre IstoriaFilosofiei occidenrale de G.Alexandrov si Raport asupra revis-telor Zvezda si Leningrad, iar caloriferistul, care indeplinea sifunctia de secretar de partid pe Universitate, nu avea cornpetentade a inlatura din functie un profesor universitar.

In sfarsit, prezenta lui Lucian Blaga In romanul Caloianulde Ion Lancranjan este, de asemenea, fantezista si lipsa ei detemeinicie a fost riguros dernonstrata.

5. " ...activitatea mea s-a concentrat asupra unui studiu personal"

In primele zile ale lunii ianuarie 1949, Lucian Blaga astrabatut spariul unei accentuate suferinte morale, provocate destarea-limita In care II aruncase destituirea din invatarnanul uni-versitar, In casa, era mai tacut decat de obicei; traia un chinuitorsentiment de inutilitate, insotit de nesiguranta inspaimantatoare aviitorului apropiat. In fiecare dimineara, se trezea cu aceeasi tor-turanta intrebare "pe care buzele se sfiau s-o rosteasca: cu ce voiincepe?" 11.

71