formarea culturii informationale a utilizatorilor. cazul bibliotecilor de colegii

of 20 /20
FORMAREA CULTURII FORMAREA CULTURII INFORMAŢIONALE INFORMAŢIONALE A UTILIZATORILOR. A UTILIZATORILOR. CAZUL BIBLIOTECILOR DE CAZUL BIBLIOTECILOR DE COLEGII COLEGII Lilia Gore, Lilia Gore, Biblioteca Colegiului Politehnic din Chişinău Biblioteca Colegiului Politehnic din Chişinău

Upload: asociatia-bibliotecarilor-rm

Post on 18-Feb-2017

50 views

Category:

Social Media


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

FORMAREA CULTURII FORMAREA CULTURII INFORMAŢIONALE INFORMAŢIONALE

A UTILIZATORILOR. A UTILIZATORILOR. CAZUL BIBLIOTECILOR DE CAZUL BIBLIOTECILOR DE

COLEGIICOLEGII Lilia Gore, Lilia Gore, Biblioteca Colegiului Politehnic din ChişinăuBiblioteca Colegiului Politehnic din Chişinău

Page 2: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Societatea se caracterizează prin Societatea se caracterizează prin schimbări esenţiale — modificarea schimbări esenţiale — modificarea atitudinii faţă de valoarea informaţiei, atitudinii faţă de valoarea informaţiei, devenind şi un element indispensabil al devenind şi un element indispensabil al omului, societăţii şi statutului. Cultura omului, societăţii şi statutului. Cultura Informaţională devine un factor Informaţională devine un factor determinant în dezvoltarea Societăţii determinant în dezvoltarea Societăţii Informaţionale. Informaţionale.

Page 3: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Tinerii care se Tinerii care se formează acum ştiu şi formează acum ştiu şi înţeleg din ce în ce mai înţeleg din ce în ce mai mult că a învăţa, a putea mult că a învăţa, a putea să te informezi cât mai să te informezi cât mai rapid rapid şi eficientşi eficient, , înseamnă progres pentru înseamnă progres pentru ei şi pentru societate.ei şi pentru societate.

Page 4: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Bibliotecile de Colegii Bibliotecile de Colegii devin tot mai devin tot mai preocupate de modul în preocupate de modul în care ar putea contribui care ar putea contribui la formarea unui nivel la formarea unui nivel înalt de Cultură înalt de Cultură Informaţională a Informaţională a beneficiarilor săi.beneficiarilor săi.

Page 5: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

In acest sens menţin o veche tradiţie, de In acest sens menţin o veche tradiţie, de formare a utilizatorilor. În fiecare Bibliotecă formare a utilizatorilor. În fiecare Bibliotecă de Colegiu se încearcă transmiterea de Colegiu se încearcă transmiterea cunoştinţelor bibliotecar – bibliografice cunoştinţelor bibliotecar – bibliografice prin prin diferite forme de servire informaţională: diferite forme de servire informaţională: Zilele Bibliotecii la Catedre, Zilele Zilele Bibliotecii la Catedre, Zilele Informării, În ajutorul Absolventului, Informării, În ajutorul Absolventului, Susţinerea noilor beneficiari, Susţinerea noilor beneficiari,

Ziua Bibliotecarului Ziua Bibliotecarului etc.etc.

Page 6: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Însă, fără a cunoaşte nivelul real al Însă, fără a cunoaşte nivelul real al competenţelor iniţiale ale studenţilor, fiecare competenţelor iniţiale ale studenţilor, fiecare formator nu poate decât să se bazeze pe propria formator nu poate decât să se bazeze pe propria sa percepţie subiectivă, care poate să fie sa percepţie subiectivă, care poate să fie greşită.greşită.

Studierea efectelor cadrului legislativ naţional şi Studierea efectelor cadrului legislativ naţional şi internaţional de reglementare asupra abordării internaţional de reglementare asupra abordării subiectului Cultura Informaţională, situaţia în subiectului Cultura Informaţională, situaţia în care se afla utilizatorul la ziua de azi, a constituit care se afla utilizatorul la ziua de azi, a constituit motivul forte pentru a iniţia o cercetare, asupra motivul forte pentru a iniţia o cercetare, asupra nivelului Culturii Informaţionale, în mediul nivelului Culturii Informaţionale, în mediul utilizatorilor studenţi de Colegii. utilizatorilor studenţi de Colegii.

Page 7: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Scopul cercetării are în vizor determinarea Scopul cercetării are în vizor determinarea nivelului Culturii Informaţionale a nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor studenţi de Colegii. Prin utilizatorilor studenţi de Colegii. Prin intermediul studiului tindem să intermediul studiului tindem să îmbunătăţim procesul de formare a Culturii îmbunătăţim procesul de formare a Culturii Informaţionale care are un impact major în Informaţionale care are un impact major în satisfacerea necesităţilor informaţionale în satisfacerea necesităţilor informaţionale în cadrul acestor instituţii. cadrul acestor instituţii.

Page 8: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Obiectivele sunt axate pe:Obiectivele sunt axate pe:- Interpretarea concepţiei - Interpretarea concepţiei Cultură InformaţionalăCultură Informaţională

şi determinarea componentelor ei de bază.şi determinarea componentelor ei de bază.- Evaluarea gradului de cunoaştere şi de atitudine - Evaluarea gradului de cunoaştere şi de atitudine

generală faţă de Cultura Informaţională a generală faţă de Cultura Informaţională a utilizatorilor studenţi.utilizatorilor studenţi.

- Determinarea nivelului Culturii Informaţionale a - Determinarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor (studenţi) Bibliotecilor de Colegii.utilizatorilor (studenţi) Bibliotecilor de Colegii.

- Identificarea formelor şi metodelor de formare a - Identificarea formelor şi metodelor de formare a Culturii Informaţionale în corelaţie cu necesităţile Culturii Informaţionale în corelaţie cu necesităţile utilizatorilor.utilizatorilor.

- Formularea propunerilor privind ridicarea - Formularea propunerilor privind ridicarea nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor.nivelului Culturii Informaţionale a utilizatorilor.

Page 9: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

IIpoteză de lucrupoteză de lucru:: Nivelul Culturii Informaţionale a Nivelul Culturii Informaţionale a

utilizatorilor Bibliotecilor din Colegiutilizatorilor Bibliotecilor din Colegiii (studenţi) diferă de la o instituţie la alta. Se (studenţi) diferă de la o instituţie la alta. Se manifestă un nivel de Cultură manifestă un nivel de Cultură Informaţională mediu, ceea ce explică şi Informaţională mediu, ceea ce explică şi gradul de interes al utilizatorilor faţă de gradul de interes al utilizatorilor faţă de calitatea informaţională. În acest context, calitatea informaţională. În acest context, Bibliotecile trebuie să definitiveze politica Bibliotecile trebuie să definitiveze politica instituţională privind nivelul Culturii instituţională privind nivelul Culturii Informaţionale a utilizatorilor studenţi.Informaţionale a utilizatorilor studenţi.

Page 10: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

În scopul realizării problemelor propuse În scopul realizării problemelor propuse am lansat un chestionar care a constituit am lansat un chestionar care a constituit drept un mecanism de măsurare a Culturii drept un mecanism de măsurare a Culturii Informaţionale, cât şi eficienţa şi Informaţionale, cât şi eficienţa şi eficacitatea serviciilor de bibliotecă din eficacitatea serviciilor de bibliotecă din perspectiva utilizatorilor. perspectiva utilizatorilor.

Page 11: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Studiului Studiului Formarea Culturii Informaţionale a Formarea Culturii Informaţionale a utilizatorilorutilizatorilor, a permis de a scoate în evidenţă , a permis de a scoate în evidenţă aspecte cum ar fi insuficienţa abordării aspecte cum ar fi insuficienţa abordării conceptului Cultura Informaţională, fiind chiar conceptului Cultura Informaţională, fiind chiar necunoscut de către utilizatorii Bibliotecilor de necunoscut de către utilizatorii Bibliotecilor de Colegii, drept urmare nu sunt utilizate efectiv Colegii, drept urmare nu sunt utilizate efectiv pârghiile şi posibilităţile bibliotecilor, studenţii pârghiile şi posibilităţile bibliotecilor, studenţii părăsesc instituţiile de învăţământ mediu de părăsesc instituţiile de învăţământ mediu de specialitate fără abilităţile şi competenţele specialitate fără abilităţile şi competenţele necesare de a se orienta /descurca în necesare de a se orienta /descurca în Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii. Societatea Informaţională şi a Cunoaşterii.

Page 12: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CULTURA INFORMATIONALĂCULTURA INFORMATIONALĂ

Se pare, de altfel că utilizarea Internetului Se pare, de altfel că utilizarea Internetului sau în tot cazul a dispune de conectare la sau în tot cazul a dispune de conectare la Internet în cadrul studiilor (la momentul Internet în cadrul studiilor (la momentul cercetării nu toate Bibliotecile de Colegii cercetării nu toate Bibliotecile de Colegii sunt conectate la Internet) nu ameliorează sunt conectate la Internet) nu ameliorează această performanţă, utilizatorii studenţi această performanţă, utilizatorii studenţi nu cunosc decât foarte puţine posibilităţi nu cunosc decât foarte puţine posibilităţi de combinare a diverselor elemente ale de combinare a diverselor elemente ale unei căutări, atât a informaţiilor în format unei căutări, atât a informaţiilor în format tradiţional cât şi electronic. tradiţional cât şi electronic.

Page 13: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CONCLUZIICONCLUZII

Educaţia pentru cultura informaţiei este Educaţia pentru cultura informaţiei este o responsabilitate a tuturor bibliotecarilor. o responsabilitate a tuturor bibliotecarilor. Este necesar însă abordarea strategică a Este necesar însă abordarea strategică a acesteia şi, de asemenea, colaborarea acesteia şi, de asemenea, colaborarea între specialiştii din structurile între specialiştii din structurile infodocumentare şi experţii din zona infodocumentare şi experţii din zona învăţământului, a tehnologiei şi a altor învăţământului, a tehnologiei şi a altor discipline, pentru dezvoltarea unor discipline, pentru dezvoltarea unor programe care să favorizeze cultura programe care să favorizeze cultura informaţieiinformaţiei..

Page 14: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CONCLUZIICONCLUZII

Pentru a avea specialişti moderni, formaţi Pentru a avea specialişti moderni, formaţi într-un mediu informaţional benefic, într-un mediu informaţional benefic, competenţi, emancipaţi şi apţi de a face competenţi, emancipaţi şi apţi de a face parte din spaţiul european al educaţiei, parte din spaţiul european al educaţiei, este inevitabil astăzi iniţierea unui este inevitabil astăzi iniţierea unui program pentru formarea Culturii program pentru formarea Culturii InformaţionaleInformaţionale în cadrul structurii în cadrul structurii învăţământului mediu de specialitate.învăţământului mediu de specialitate.

Page 15: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CONCLUZIICONCLUZII

Bibliotecile de ColegiiBibliotecile de Colegii deţin o politică evidentă deţin o politică evidentă privind educarea şi instruirea informaţională a privind educarea şi instruirea informaţională a utilizatorilor săi. Pentru dezvoltarea continuă, utilizatorilor săi. Pentru dezvoltarea continuă, pentru ridicarea nivelului existent al Culturii pentru ridicarea nivelului existent al Culturii Informaţionale a utilizatorilor studenţi, propun un Informaţionale a utilizatorilor studenţi, propun un plan de activităţi a unei Campanii de Cultură plan de activităţi a unei Campanii de Cultură Informaţională “Informaţională “FormareaFormarea utilizatorilor în utilizatorilor în Bibliotecile de ColegiuBibliotecile de Colegiu ” la nivel naţional, ce ar ” la nivel naţional, ce ar pune în evidenţă rolul şi importanţa Culturii pune în evidenţă rolul şi importanţa Culturii Informaţionale în activitatea beneficiarilor.Informaţionale în activitatea beneficiarilor.

Page 16: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CONCLUZIICONCLUZII

Tot odataTot odata promovarea Logo-ului internaţional al Culturii promovarea Logo-ului internaţional al Culturii Informaţionale de către toţi specialiştii implicaţi în Informaţionale de către toţi specialiştii implicaţi în formarea Culturii Informaţionaleformarea Culturii Informaţionale;;

- Promovarea documentelor internaţionale cu privire la - Promovarea documentelor internaţionale cu privire la Cultura Informaţională şi instruirea pe parcursul Cultura Informaţională şi instruirea pe parcursul întregii vieţi;întregii vieţi;

- Elaborarea materialelor metodice şi didactice privind - Elaborarea materialelor metodice şi didactice privind Cultura Informaţională;Cultura Informaţională;

- Crearea cataloagelor electronice, paginilor web de - Crearea cataloagelor electronice, paginilor web de bibliotecă pentru un transfer de informaţii rapid şi eficient.bibliotecă pentru un transfer de informaţii rapid şi eficient.

- Extinderea parcului de computere pentru a asigura - Extinderea parcului de computere pentru a asigura accesul utilizatorilor la resursele informaţionale, fiind şi o accesul utilizatorilor la resursele informaţionale, fiind şi o oportunitate a Bibliotecilor de Colegii şi o necesitate oportunitate a Bibliotecilor de Colegii şi o necesitate prioritară de asigurare a accesului la informaţii.prioritară de asigurare a accesului la informaţii.

Page 17: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CONCLUZIICONCLUZII

Utilizarea eficientă a informaţiei în Utilizarea eficientă a informaţiei în Bibliotecile de Colegii este o condiţie a Bibliotecile de Colegii este o condiţie a succesului pentru ziua de azi şi de mâine. succesului pentru ziua de azi şi de mâine. Un sistem de învăţământ bine articulat Un sistem de învăţământ bine articulat poate cultiva persoane active, poate cultiva persoane active, competente, cu gândire analitică, flexibilă, competente, cu gândire analitică, flexibilă, capabile să se orienteze şi să utilizeze capabile să se orienteze şi să utilizeze fluxurile informaţionale. fluxurile informaţionale.

Page 18: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

CONCLUZIICONCLUZII

Structurile infodocumentare trebuie sǎ-şi Structurile infodocumentare trebuie sǎ-şi formeze utilizatorii. Aşa dar ideia formeze utilizatorii. Aşa dar ideia dominantă este centrată pe cititor iar dominantă este centrată pe cititor iar efortul bibliotecarului trebuie dirijat spre efortul bibliotecarului trebuie dirijat spre necesitatea ca acesta să fie cât mai bine necesitatea ca acesta să fie cât mai bine informat. informat.

Page 19: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

Bibliografie:Bibliografie: 1.1.Bazele culturii informaţionale: curs universitar/ coord. Elena Harconiţă; V. Bazele culturii informaţionale: curs universitar/ coord. Elena Harconiţă; V.

Cabac, V. Guţan Universitatea de Stat din Bălţi „A. Russo”. Biblioteca Ştiinţifică a Cabac, V. Guţan Universitatea de Stat din Bălţi „A. Russo”. Biblioteca Ştiinţifică a USB. – Bălţi, 2007. – 160 p.USB. – Bălţi, 2007. – 160 p.

2. 2. Cerchez, Emanuela. Internet. Utilizarea reţelei Internet. Proiectarea paginilor Cerchez, Emanuela. Internet. Utilizarea reţelei Internet. Proiectarea paginilor Web. – Iaşi: Polirom, 2000. – 256 p. Web. – Iaşi: Polirom, 2000. – 256 p.

3. 3. Stoica, Ion. Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a Stoica, Ion. Structuri şi relaţii informaţionale în dezvoltarea învăţământului şi a cercetării româneşti: o încercare de sinteză. Bucureţti: Ed. Alternative, 1997. – 142 cercetării româneşti: o încercare de sinteză. Bucureţti: Ed. Alternative, 1997. – 142 p.p.

4. 4. Ciubrei, Silvia. Utilizatorii resurselor informaţionale electronice: aspecte de Ciubrei, Silvia. Utilizatorii resurselor informaţionale electronice: aspecte de comportament // Magazin Bibliologic. – 2006. - Nr. 4. – P. 55-58comportament // Magazin Bibliologic. – 2006. - Nr. 4. – P. 55-58

5. 5. Doroftei, Claudia. Crearea motivaţiei pentru performanţă în bibliotecă // Magazin Doroftei, Claudia. Crearea motivaţiei pentru performanţă în bibliotecă // Magazin Bibliologic. – 2006. - Nr. 1. – P. 16-19Bibliologic. – 2006. - Nr. 1. – P. 16-19

6. 6. Linic, Natalia. Cultura informaţională: difiniţii, conţinut, evoluţie în societatea Linic, Natalia. Cultura informaţională: difiniţii, conţinut, evoluţie în societatea informaţională // Buletin ABRM. – 2008. – Nr. 1(7). – P. 117-119.informaţională // Buletin ABRM. – 2008. – Nr. 1(7). – P. 117-119.

7. 7. Stoica, Ion. Profesiile informării documentare şi educaţia permanentă // Stoica, Ion. Profesiile informării documentare şi educaţia permanentă // Biblioteca. - 2002. - Nr. 1. – P. 1-2Biblioteca. - 2002. - Nr. 1. – P. 1-2

8. 8. http://www.bnrm.md/publicatii/files/1/2006-1-07.pdf

Page 20: Formarea culturii informationale a utilizatorilor. Cazul bibliotecilor de colegii

VĂ MULTUMESCVĂ MULTUMESCLilia GoreLilia Gore