constructii pentru amatori. publicatie lunara … · constructii pentru amatori. publicatie lunara...

of 24 /24
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA DE REVISTA " TlINTA I TEHNICA " .24 PAGINI- 2 LEI , I

Author: others

Post on 30-Aug-2019

29 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA EDITAT DE REVISTA " TlINTA I TEHNICA" .24 PAGINI- 2 LEI

  ,

  I

 • -

  e n numrul

  viitor. Redarea acustici de inalti calitate; Ampliflcator de 20-60 W cu tranzis-toare; Convertor pentru benzile de amatori; Aparat universal cu tob cu neon; Receptor pentru incercat tranzis-toare;

  NICOLAE PORUHBARU

  Un receptor cu .. tranzlstoare cu buni sensibilitate ,1 cu un consum mic de ener:le constituie un mare avantaj. Pentru a nu avea prea multe circuite cu acord variabil, sarcina unui etaJ de ndlo'recven~ este aperlodld. Receptorul are o bandi de tre-o:ere de 10 kHz. ceea ce ulluri o selectlvl-Receptorul este conceput penlru recepljo..

  narea emisiunilor de amatorf pe banda de eo m (3,5 MHz-J,8 MHz), atit In te~r811e cII i In foni., In special la receptionarea emisiunilor cu banda laterala unica (558).

  Circuitul de Inlrare este acordat pe banda de80m, Iar In prJmullub (ECC81) se face hetero-dlnarea semnalului de la circuitul de Intnue cu semnalul o8cilalorulul local. Cupleiu! 58 face prin calod!, ceea ce asigurllzolarell circuitului de tedlofr&C\len! de cel oscilator. Deasemenea, radlatla paraziti II oscilalorulul local se ate-nueaz! la minimum.

  De remarcat ca schema IntrArII fKePlorului este similara cu montalul de detector 4e produs folosit la ,&cuptoarele superheterodln6 de bafic. Dael In acest scop, in receptoarela SUpet1 se fo losete ECC 82 sau ceva similar. In receptaM descris se preconizeaza folosirea lui ECC 81, avind un randament Incqmparabll mai bun. 'ntrucl! tu bul este conceput pentru folosirea In

  inalt! frecven1A. Duble triode de acesl gen ma, sint ECC 85, ECC 88, PCC 88. valorile piese-10. de la Inlrare. trebuie insA adaptate caracteris-ticilor tubului folosll Este foarle importanti loloslrea unor piese de cea mal bun! calilate (condensatoare, socluri elc.). CondenS8lorul variabil Vc, poate avea i o valoare de 50 PF dac se leag un trimer de 50 pF '1'1 paralel cu condensatorul variabil; atit acest trimer cit i T c trebuie s! fie de tip concentric.

  Se recomanda ca, la punerea la puncl a mon-tajului, In locul 11.11 R7 s se monteze un polen-llomelru trimet de 500 K, care apoi va fi inlocuit cu o rezistenta Ib de valoare corespunztoare. Folosind 3JOKD, s-au ob1inut rezultate optime. Oscilaterul (EF 80). este de tip . Tesln

  )

  (Vackar). Acest lip '" oscllalor eale loarte ltabil f se reglead uf/)r.

  Tubul ECC 83 asigUra o foarte bunA ampllli-care in joas! frecven1A, cu un zgomol de fond redus.

  CAll1e fol08lte vor fi de ImpedanlA mare (2 IJOO-...I 000 a).

  tn prlvln18 tehnolog~ de asamblare: legturi scurte, lipituri foarte corecte, masA unicA co-munA la piesele aferenta fiecArui tub etc. De asemenea. este de recomandat ca fIIamenlele sA tie alimentate prin ~blu coaxial legat la masa, pentru evitarea brumutul. Toate tuburile trebuie eaenMe cu cite un capac. Se preferi ecrana, .. osclTatorului; dacI acest lucru prezTnt! greutl1J, atund toateleg!turile oscilatorulul i ale tubului T, si tle sub asiu, iar ci{cuilul de intrare deasu-pra, legAtura Inlre piciorul T de la T, i bobina \IA fi ecranatA i va trece prin asiu cit malaprOl-~ t;fe piciorul 7.

  Allmentar68 receptorului nu s-a dat,

  tate suflclentl. Cele doul etaje utilizeazl dolll tranzistoare de tip EFT 317-320, rro401. AF 11S. AF 125, OC 6H etc. Circuitul de intra re se realizea.u pe o bari de feriti citin-

  ,~~::~..:;::,~d~'~ld~C5U~dai.~m~.~t~'~UI[!d.~8~m~m~~, ~'U;ngimea de din sirml cu mm, Iar ~ are 5-10

  d in aceeai sirml. Datele sint utile gama de unde medII. Cel de-aJ doilea

  fiind clasic, care asigurA 12-15 mA,

  de

  orice schema de 25D V la

  un curent altar

  sA fie degajat si m lunoime i la o

  10 m. i in gama de 40 m,

  intrare i oscilatorul

  .. ~.,c.". cu,. 2S mm, carcasA cu _12 mm de 2,5 mH.

  de acord se real it.eazi pe o carcasl de fetid (de tip Mioriu) cu

  ,obi .. l,) are 100 de spire din sirmi CU" 0,15 mm. Acordul celor doui

  reallzeui cu un condensator-cu doui seciuni cu valoa-

  pF. Pentru alinierea. celor va. rolosi fie mutarea bobl-

  netor li JI fie miezul de cele doui o detecie cu dou! etaje Snt frecvenp ce lo!,,,,. 353, lTU-Tr15 de 2.5 mW

  11.11'111.11 barel de feriti. al boblnelor l -l.r Dupi radlofrecven~ ur~eui

  de I EFO. Ultimele

  >I~:~:~:: .. de audio-~ EFT 351-

  2001l(DiI.). AI~~~~~~::~ de la o baterie 'O"taiiulo';1 se face JI intregul mid cutie montaj se poate reallz:a

  de material plastic.

  1. I

  1 I

  j

  I

  I ~

 • p

  I

  I

  IT SELECTIV Re PENTRU RECEPTIA

  o emisiune radlolelegrafici de tip AI (tele-grOlfie nemodulni) ocuJ)i o bOlnd;!i de frecven de circa 200 Hz. de aceea, pentru il putea selecta emisiunea dorit de o alta inveclmd., este nece-sar ca banda de trecere a receptorului s fie de cel puin 500 Hz. Banda de trecere a unui circuit osci~..r!!. (fig.ia) este dau de relaia simpl;!i

  Ing.

  lOfoidale de feriti li au un sau se utHizeazi chiar mici nu au intotdeauna ~n O .~I"~i'~

  O soluti" sImpli este dati circuit selectiv Re. Circuitul are proprie.tatea d.

  1

  "Iii"",. unui (fig. 2)

  dati de

  L c)U i:..,-L

  a). FI,." j,i , R ~ ~f

  I

  : II

  : c Rb le F'9. 2

  punctelor ,i liniilor. De .. ceea, s-a prevzu t un potenpometru R .. cu care modificm condiia de

  rejeqie infinid il circuitului In dublu T, I rglnd astfel hnda de trecere.

  Circuitul lucreui pe o frec ... eni apropiau de 1 000 Hz. CondensatorH CI' e) . CJ ,i rezisten-~ele R. i Rl $E' 'lor som Iii o punte, ca si albi tolerane sub 2%.

  Este suficient si asigufim cu precizie condiia : C, , f L .

  B --=. unde f este frecvena de acord. Iar Q o

  Q - factorul de calitate, Pentru a o

  relaia : = t ~~~;;;~=~~~~'~i~~~C, - -- ,t:ee

 • @ Tntl'ucit mulp citi ton ne cer scheme de orci elet:tronid. in-cepem cu un asemeneoa instru-ment simplu. dar cu rezultate satisBdtoare.

  la orp electronld se folosesc, in general. trei sisteme pentru producerea sunetelor : 1) un oscilator cu polariz.are variabil. in vederea ptoducerll diferitelor frecvene; 2) un osciluOl'" fix (de preferat termosutat) cu di ... izoa~ de frecvenl; l) oscilatoare separate pentru fiecare sunet, care generea-z frecven~ corespunutoare.

  Sistemele 1 " 2 se preteazi pentru in-strumente monofonice sau pseudopolifo--"Ice. Ia.: sistemul J pentru instrumente poU-fo nlce. In schema dl!$Crlsi mai ;OS s-a folosit primul Sistem, ' " nO Cel mal Ilmp lU

  Schema de principiu se poate inelege mal bine dati se executi schema experl-mentali confo"" figurII 1. Prin invirti rea poteniometru lui P" se obin sunete dife-rite intr~ anumh:lgami $i interval.

  T raru:istorul foklsit poate fi orice tr-ant:i$+ tor de c~ puin 1 sa mW fi cu un p, mai mare d. 50 (f FT 352. 353. 312. 323 nu OC 71. OC 12. 1114, 1115).

  Ca t ransformator se poate folosi orice transformator de 1\e$lre pentru trant:istori cu priz la mijloc.. Recomandm t ransfo,-matorul de i\e$lre de la aparatele Hamalu sau Albatros cu dlfuzoarele corespund-toare. Condensatorul de 1 jJF este cu it:cMa-ie de hirtie.

  Pornind de ta acest principiu. dlm sche--ma deflnitivi (vezi fi,. 2).

  Tnnt:istorul. tnnsformatorul ,1 difuXQJ.-rele sint identice cu cele recomandate in fi,. 1. Redstenele R,. A.z R) sint .bobinate semireglabil (de lenul celor cu cotler regla-bil}. in enul ci sTnt .reudi de procurare, se pot comanda l;a cooperativele de spe-clalinte sau se confec1ioneui de dtre ama-tori.

  S. ales acest sistem intrucit valorile exac-te ale ruistenelor nec~ nu sint valori standard. Valoarea rexluenelor RI' Rz. Rl depinde de tranzistorul fi t~nsformato~ul foloslce " este intre 1 ,i 5 kO. '" locul colle-relor se teeomandl utilizarea unor lamele de alami intlrlte cu an: (de ceas). in vede.rea obinerii unul rell" mal fin (veti ni 1).

  - -ORGA ELECTRONICA CU UN TRANZISTOR

  - -ORGA ELECTRONICA CU PATRU TRANZISTOARE

  Rezrstena de 1,2 H " bateria de 1.5 V polarlzuzi baza tranristorului in ~ fel incit si nu se audl pocnituri in difuzor daci cb.pele nu sint aCionate.

  sunet r~en!-l lunet

  .' 1111.00 ... l3l,1J8

  .. 146." do 161 ,62 - m,1'

  ~-----...,Tr

  15K

  500K ..J I.-F ~'9(

  inainte de a sr2hili valoarea I"I!zlstenelor Ix>binate. t rebuie stabilit in ce laml " ce interval 'Il lucn. instrumentul executat.

  Instrumentul descris -sa executat de la

  T, -7j -1j :: EFT.JSj 74' :: rFT.323

  IOD

  N. GALAMBOS

  Ia'. piN la laI It. in Intervalul de o octav.. Instrumentul poate (unqlona ,1 intrun In-terval de trei octave.

  Frecven~ sunetelor este urmltoarea :

  frec::""np lunet fr-ecv.n!

  291.66 wl 191." 111 .'tl ,oi 'It- 415.lO

  Jl9.62 1,' "'.00 m.D

  369,99

  --7; ." EFTI +0=-

 • l

  in vederea determinlrii rezlsten~elor Ra. R2 R). in locul acesto,. se conec:.teau un poteniometru de H-50 kn. se acordeaz capetele gamei in Intervalul dorit, se ' misoarS apoi rezisten~ maxim necesarS ,Ji se adaugi un coeficient de 20"10, Rezulta-tul este rezisten~ totall a celo.- trei rezis-tene ; se: imparte rezultatul cu 3, oblnTndu-se valoarea unei rezistene. Cele trei rezisten~e sint egale ca valoare.

  Trebuie si menionm d toate contactele ~lliplturi le din aparat trebuie si fie perfecte, pentru a nu introduce rezistene suplimen-tare Instabile nedorite.

  Pentru a putea folosi instrumentul. tre-buie exec:.utati o claviaturS cu 13 clape, asemlnltoare celei de la pian sau acordeon, care comand cele 13 contacte in vederea obinerii sunetelor.

  PentN cei care vor sl-$i confecioneze clape le, cu titlu orientativ, dlm dimensiu-nile clapelor de pian. Clapele albe snt de aproximativ 20-30 mm Ilime, iar clapele negre incep la 50 mm fal de muchia exte-rioari a clapelor albe. Acordeoanele au ela-viatura ceva mal miel. Pentru inceput se pot folosi clavlaturlle de la instrumente, judrll de copii. amenajindu-Ie pentru co-manda contactelor. Se pot adapta. de ase-ml!nea. in al:eSt SCOD si un numlr corespun-manda contactelor. Se pot adapta, de ase-menea, n acest scop ~i un numr corespun-dto.- de comutatoare basculante (modelul cu clap pentru I:lmpadare). Prin Introdu-cerea. unui resort ~i prin mici modificri, aceste comutatoare se pretem la modificrile funcionale cerute.

  Acelo,. care vor si incerce ~I introduce-

  rea uno.- registre cu ure si schimbe tlmbrul obinut. le sugerim si experimenteze cu alte valori de rezistene in locul celor de 1500 indicate n scheml. Cu rezistena. indicati se: obine un sunet tare. avnd un timbru similar oboiulul.

  e b:wt. unui generator audio RC in dublu T. se poate executa o orgi electronid cu patru

  tranzistoare conform schemei din fig . ... in scheml s-au desenat numai 8 contacte (o octavl Brl clape negre). Se poate miri insi numlrul contactelor, adugnd, bine-ineles., poteniometre trimer corespund-toare. Cu aceste poteniometre se acordea-zi fiecare ton in parte.

  Instrumentul este monofonle. sunetele avind timbru de orgi.

  -TEHNICA INSTALARII

  Adeseori .... em .. dl.pozltil! .1.lenw de red.r unetulul (.mpU_ lu::.IOIIfe) de 1011 ... buni alltate, da radar. nu e corupunz'" 10"', deo.r_ fie el M folo.....: cMfUZOllHl rwtc:ote.puru:II011H1, '18 el a.eza,. lor .. 1e detec:tuoa .... Dupl cum .. ,tie, dlfuzoruluw .r.doctor .*tfOKU.tIe prin Intermediul uru ... rHII,ea.r:J trene-lorm.rea .(UIfIiJIel .*trla de .udlofrK .... n" In enerliJie acu.tIei, c . .. racll.zlln .patlu. Adu.lmante .. folo .. ~ In 'JMI(:iIIl dlfuzOllt. elec::t,odlmlml(;. IMI cu bobina moblll, elec:lro.bI'lc:e .. p'.zoelec:.-Ir lcl!. Nu ... om Incerca sa pr.zentAm princIpiul de func:tlonere. ac .. tor IIpurl de dlfuzOllre. el sa arltlm c.raeterl.llclle lot" fi lelul cum .. In ..... ezl. Se ,liII el dlfuzOllr. eleclrodl.n.mk;. pol reproduc::e lo. ne bl". "11'0'" de Irec; ... an\el_ ,1 medi din 60menlul .udlo, In timp c. d lluzo.r. eleclTosbltIee UIt ,",zoeMclnc:. redau to.rte bine 1rec; .... nt.1e Inalte. Ca urlllllr., pentru reciaru m. corectl .. mnalelor prlmlle ba Inlrer ... 1.lemului de reda,. sun.lulul, .11. nec; ... ri uIl1I1"" douA dltuzoar., lucru c::e 1mbunltJle,t. mull reda rea lunelulul. Acelt lucru n InHlnlm ba mu"- .-.diorec;eptOllre .. u I .... ,zoar .. Pentru red. .... corectl, .. face o IM9M1Ir sem-n.lelor ba i.,ir .. tran.fo r""torulul de ""re. fklndu-w fi adapblr .. dlluzorulul l;U lranl lormatorul .. iII,ir., lucru c::e .. con.blta In ligura I In ac.ulli schemA, Dt esle dlfuzorvt principe! eledrodi""mk: penlru redarealrec:wenlelor JOII" ti medU, iIIr D esle dHuzorvl piezo-e lectric pentf\l red.r. frec .... nl.lor In.lt . ce\i dout difuzoare se " ni pe perete" d in 'eUl . 1 cullel r.dioree,ploru'ul. Acest Illtem d.6 tolu,1 lIonorltltW un ear.cter rec::" o nuantA m ... licl In com-p.relil! cu o reproduc.re "",u,.lI. de" re41 mal btM .. m~ decn un . Ingur d lluzor. Pentrv ... ,..lIm o reproduc ... dl mal apro-pl.tI de ,eatllele. ... conuput .1.lemui .cUltle de .onoriblle .pe-11.11 30. In a ,. .. 1010Msc un difuzor principe! eledrodlnarnlc: D, , 1 doul difuzoare D . .. D . *lrOlbaHc::e _u ple.r:oeMH::lric:e (fio. 1). In acelt .Islem, dltuzof\ll b elill .. e.r:at ,.!peretele Ironiei .. culle{ . p.ralulul, Iar d lluzoarele O. tI __ D, I int ~bllal. pe peretii laterall (fig. 3). Difuzorul D, redla.r:.l nu~ Irec ......... In'erioare ,i mijlocII . udio. Iar dlfulOllrele I. !erala D . .. D. nurul Pe ce ... uperiOllre, ~re, 18'*OndU-II de peretl,lere.tIe" mobl .. 4ieoc.merI, .. di.per_lI In toate jW1Ue, cralnd prin .ce .... efKtdl. citi softOf1tete spatleAl. Ca ur"",. a ac" tul 'apt, URI.,. p-. si r.1 IIn1 de muziel, la dlrectlvlletee IOnor!Wii _ .ten_&. ~.I_ul ecu.lfc de 'OfIOf~ .. 1 ....... tl,,'" ......... ........ r.nmn..., al din .al _lle dltuzoare..ln caz urmare e ace.luI 'apt, cam.,. p're M,lie pIIni. de mU11~ la dlrecti ... ltet ... 0no,111 ii ... tenveaz&. stlll.ul acu.tic de so~., tate .petlaUl POlIte.. compus .. din -' ""\e dlfuzOIIre. In caz ti mulul de l onori sP't'-ll ao, ma\lul cIt,,,,,"" .. I ...... t 1J)'1i111e depinde m.re masuri cr.; ...... ,. COfedi e ree tOtUlui In amerl. Prtn ~tI, . ... . tetHlit CiI ce6e mal b_ r~ 'e.: II obtin In c.lIIi CJneI recepto,," .... ~ Intr-unul dint,. u ~Iurl le camerei, .Itf. Ind peretII la ,*,11 al cutiei .. ,le dl.p le uq unghi de .prOlI,...t", 4Sd t.tI de ,.retil camerei (fig. 4). Au~ IOrl~ trebuie II II afle " o dlltantl de i~ m de receplor. La un apa .. te. dlluzoar pentru IrK ... ente .-,te 58 pol deba .. (.par I cEl tjnie.) ,1 .. v~., __ de o pvte "de .n. pualulul pe per H camerei. ca In fiu. ..

  ,Reci*,_ de e&lKAte ....... Ivb (HI-FI)., pnbl_1 ~ ne-am oc:.upt pe J.arg In nr. 5 .. , ."idej ~ ..... ti ... II Int ..... ft . ... par un maN" ,..mAf de dtitori. P_In4I de la lolic:ftIrfla lor, publlclm mal _ modul'" ...... mia.e expe-rlmenQII p.arametrllOl' dlt. arelor dlnilmlc ..

  L POPA

  F/g.2

  R

  i fuLar

  o Penlru d~ln.r .. frecventel cit .zon.nl,l. unul

  d lfuZOf dlneilk .In! nec; ... ,. un ........ or .u6lo. un ... ollmat", e*tIOfIIc .. o rezlst~t..,jul .. '.ce conlorm IChernei tMoc

  m. a dlluzOl'\lluJ cu formula: m - --~ In c.r.

  (l!or' Re.r:i.tenta R trebuie si fie de c .. putin zece ori lIIIIi

  mIIre decit Impadan" dlfuzoRllui de mI.urat. Milurltoarea .. t_ prin Crettef .. Ir.pletl. fr.c-

  .... "Ie1 generatofulu!, Incepind de .. aprodmam 20 Hz. plni cind obtinem brulC un mIIllmum la ... oItmetrul alectronlc. Ac ....... te frec:wents da l'azonenCl-' etilu-lorulul Um"ezi ..,01 mIIW1I' ..."... ,1 constante; da .... IIcitate. II.temului mobil Cunosc:lneI tr.c:Y_ta de rezonan~. dHUIOl'Ului, .. fiquJ tem~o mai cunoscuti (o bocll da carton NU de mabal) pe ma_ br.ne difuzorului .... determini din IKXI Iracotenl' da rezon.nl. Din c.u.r:. mII. mal m.r!, fr8C'l'efltll v. fi mai .clzutl. Se poate determl"" .. Hei mIII.

  m - .,... pieeelor mobi" ~ ko; m. _ masa .upl~ mentiflln ilD; fo - frec:.venta rezON~' difuzo-rului In Hr, '(ti; - Irec"'8fla de rezonantl cu ""M .upllmenlllrt In HL

  Cunoscind "",sa tI.lemulul maoll, con.lanta de ..... tlcit..ta .... fi: ,

  Cd 4If'Lhn ,In c:are:'o_ Irec:w8fltl! de re.r:o""ntl

  dlfuzorululln H.r:; II' - """ sI.temului mobil iri ilO. In .cHi fel .... am loate datele nec ... re c.lcullril

  CuttllOf ec:u.t1ce pentru dlluzo.e.

  ,

  ,

 • G. NICOLAE

  In COnllnu;ueil ri nout,. de constructii T .... ... , prezentim un mod.1 original de anlen'. economic ,1 u,or de reall.lat., o conatruc,ie menlll al aalgure, atit un ci,tlg ridicat {lai' de dipolul elementar> cit ,i o bun' d lrectl ... ltat .

  Pentru cei care, din anum ite motl ... e, nu pot sau nu ... or si monte~e antena de tele ... I~lune pe acoperi~ , dlm mal jos descrie-rea unei antene slm~le , dar foar-te eficace can! se monteaz in podul cuei. Ca performanf' , menionlm ci se apropie de o antenl montat! pe casl ~I es-te mult mai buni ca o anteni de cameri Totodati. (ai de un d ipol simplu montat. in pod. are un ci~tlg de 5-9 ori. Trebuie subliniat insi el antena descrisi are eficacitate numai in cazul in care acoperJ~ul nu este meta-lic (tabl, beton armat).

  D imensiunile din schll per-mit recepionarea canalelor 6--12. Unghiul de dlrectl ... ltate - 46-58~ Antena este de tip Vagi, originalitatea constind in faptul c elementele sint benzi metalice lipite pe un SUPOrt izola tor, Iar dlspoziti ... ul. dup3 ' ....... . M ~ ... ' .................... , .......... "'a

  ce este orientat, este fixat in patru coluri prin ni~te fi re de nailon sau sfoar, la rnllime. ca .d nu fie accesibil persoanelor care circul in pod .

  Benzile metalice pot fi din staniol. aluminiu (cond ensatoa-re ... echl). tabl de fier (benzi balot), cupru etc. Important este ca banda care formem un ele-ment s fie dintr~ singuri bu-cad .. Trebuie asigurat, de ase-menea. un contact bun intre cablul de coborire i bandi (nl-

  tu ire, lipire cu cositor). Benzile metal ice snt lipite sau nituite pe un suport izolant d in mate-rial plastic. textolit. pre~pan. la ne ... oie carton. Pentru a evita orice posibilitate de accidenta-re prin electrocutare la atinge-rea antenei in Calul defectlrH televizorului . se recomand ca la ieirea din tele ... izor sl se ,. ,"'"" "'. U,,, L"""''''LU' ". "'"

  In,. C. POPESCU

  Acordarea circuitelor osci1ante, att in radiorecep-toare cit li fn emlltoare. constituie o operaie dificil pentru orice radloconstructor. ma l ales ci de frecven~a pe care sint acordate aune circuite depinde bUIlil funcionare a intrelulul aparu.

  F 1

  monteu in serie cu fiecare fir al cablulul de coborire a antenei cite un condensator de 1 000--1000 Of " '500 V Z V\.AJ pr la l;'W V.

  Vi recomandim spre executare un ;aparat deosebit de simplu. cu precl:r.le buni in acordarea circuitelor pe o anumiti frflcven:l .

  Tn esenl. este ... or~ despre un oscllator de band! construit cu partea trlodi a tubului EM 84. Tot tubul EM &4 servete ~I ca indicator de acord .

  Boolnele sint executate cu sirmi din Cu-Em cu .dia .. metrul de 0 .4 mm. pe o carcad. firi miez cu dlametrul de 12 mm.

  Oscilatorul acoperi o bandi de frec ... enp intre 6 MHz ,i 80 MHz. subdlyl:r.ati In 4 sub,ame. Schimbarea de lami se face prin schimbarea boblnel ... aria~ia frec-... enei in gam flcindu-se prin Intermediul condensato-rului variabil. Gama 1 este cuprind intre 6 $i 12 MHz. bobina ,vind 54 de spire. lama 2 cuprinde frec ... enele intre 11.S,I 22 MH l, Iar bobina are]') de spire ; lama ] cu prinde frecvenele intre 20 ,1 40 MHz. bobina avnd 1S splre: lama 4 cuprinde freC'lenele intre 35 $i 80 MHz. bobina avnd 10 spin

  - .

  Pentru mburarea frecvenei de rezonani a unui circuit oKi1ant necunccut. cuplm inductl ... aceast bobinl cu bobina circuitului rezonant al instrumentului.

  la rezonanp absorbia, fiind mare. infiuenead sec-torul luminos al tubului EM 80. Butonul de rot ire al condenutorulul variabi l eue etalonlt in rreC'len cu ~jutorul altor instrumente uu al unor circuite oscilame etalon.

  Valorile pieselor sint trecute pe schemi. Cuplarea bobinelor la aparat se face prin Intermediul unul cuplu soclu-cu lot.

  In locul tubului EM 84 poate fi utilizat tubul 6E1lT.

  ''1-'

  fig. , - AnlMl ~,u c.blu de cobo-",. lIP {Mnglkl (1_ 2401L)

  FIfI 2 - Anl.nI ~nvu "blu dI! co-botl,. *I.J (1 _ $O-15n) (t.~.,t. d"n~nslulII sint id.n~ cu c.~ din figu-rII 1)

  Antena descrisi se poate dl-mensiona i la alte canale res-pectind regulile de: dimensiona-re pentru antenele tip Ya~i. re pentru antenele tip ragl.

  PLACAREA PERTINAXULUI CU FOLII DE CUPRU

  In s ituaia In care nu dispunem de o pllcuiJ de clrcul~ Imprima" vlr,ln. o vom PUt .. elCecuUl in propriul nO'itl"U labontor. printr-un procedeu foule simplu II Ieft in. Ca supOrt vom folosi o plad de pertlnalC de 1,S-1 mm Iro-,Ime. dlre'l ii .. om uperlu cu lmirchei de cnnula~le fini una dIntre iupnfee ~~dupl aceea. o vom delresa, Itercind-o cu spirt sau acetonl. Acelil$1 proces 11 YO

 • "

  PENTRU NCERCAT SI SORTAT

  Apu~tu' pe are-j prezent1m ne permite, ~ cum se predu:ul ,i in tit lu. s~ incerdm tranzli to~rele " totodati d le sordm corupundtor calltlli i l parametrilor. Schema nu reprezinti dedt un oscllator de Joasl frec.venl. allment.at de la O baterie de -4.5 V. ~a cum se constati, sistemul permite Ineerare .. nit a trantlstoarelor n-p-n cit " 1 celor ~--p, prin utilluru cores-punzltoare a comutatorulul K. _ In montaj se pot conecu. rte 2 tranzlstoilre de aceiai tip. cind do rim d bcem o sortare pent ru a Ilsi 2 tranzis-toare Identice, fie 1 tnnzistor. cind dorim numai sI_1 verlficim. SI vedem cum functloneazl siste-muL Se conectead cele 2 tranzistoare ,1 se pune comutatorul Kl corespundtor tipului de erall-zlster. Apoi se inchide int rerupltorul '1' daci tn.nzistoarelol locerute sint de mld putere.. Se aplld tensiunea de aUmentare inchizind n t re-rupltorul l, In acest caz se aprinde becul cu neon N. Se cauti, dupA aceuta, aqionlnd din potenflo-metrul P, si se adud sistemul J.a limita lui de ac~are, adld atunci cind bul cu neon ani

  Teh. P. DOHWALD

  tendlnp. si se st ln8i. Apoi comutm pe K, pe tranzistorul TJ' $ sltuJlJ trebuie d rimini ne-schimbul dad cele doui tranIistoare sint iden. tice. OJd nu, se va schimba tranzistorul TJ pinl vom 8isl unul Identic cu TI _ In cazul in care incer. dm dad un tranzistor este bun, este necenr si putem aduce sistemul si osclleze, di becul N 51 se aprlndl Pentru control se po;iIte ut iliza ,i un 05cUolraf catodic, conectat ia bprnele secun darului transformatorulul Tr " cu comutatorul K pus pe pozlJ.a R" Se vizuaUl.em daci oscila torul lucreaz nu nu.

  Ca. bec cu neon se va folos i un b~ t ip M~3 sau orice alt tu b cu neon. Transformatorul T r se va realiu. pe un miez. de tole de tip E cu slunp miezului de 1 cml . Pri marul are 120 de splre cu priz la a 2IHo spiri ,i este ruUut cu sirmi din CuEm cu _ 0,3 mm, Iar secundarul are 1 SOO de spin! din sirmi de CuEm cu _ 0,1 mm. Sistemul eue ferte util t i il recomandlm cu ellduri tutu ror electroni$t ilor.

  --_ ... .... ,.. .. ~. PENTRU APARATUR

  Transformatorul de reea esu prevazut si debl teze mal multe tensiuni (in schem au fan omise prizele) la un curent egal cu Intensicate. maxim! redresati de elementul redresor folosit Per$onal am folosit o punte de selenlu de 18 V,O.S A. in a:a:ul folosirii diodelor D7J. curentul maxim redresat va fi de 150 mA Transformnorul folOSIt de mine are urmltoarele date u:qlune~ din fier - 4 cm l primarul - 2x 200 de splfe din CuEm f1I 0.15 mm ,1 secund~rul. pentru 6 v. 12 V $' 18 V _ 7S+13S+ 1S9 de s plre din Cu Em _ 0,5 mm. Datele celorlalte piese snt noute pe schemi. Bobina de Joc se re~lil.eul pe un p~chet de tale de 0,5--2,0 cml , boblnind cit innpe pe carcui cu sirma de _ 0 .15--0.25 mm Personotl am folOSIt tolele si urc~u transforma

  torulul de 1e:;;lre de I~ recl!'ptorul IIMamaia. pe c~re Iam rebobln~t cu sirml de " 0.2 mm. Mon. taJul SI!' re~lbead practic pe o plic ud de AI. Cu sau Fe, cu dimenSiunile in funcie de g~bafltul pieselor folOSite Se \Ia avea 8nil (;1 la prinderea eleclfo!ltlclror C

  2, C

  J fi C .. minu~ul aces-ton, s

  nu f~d contact cu uiul Realizat separat. redre. sorul poate fi incasetat ntr-o cutie de metal uu material plastiC previzutl cu 81uri pentru rclreoli transformatorului EI va fi prevlzut cu un bec Je control. un comutator pentru tensiUnile se cundare $1. event ual, cu un Inst rument conectat la 1e:;;lre care d ne Indice {('nliunea de {uncllo. nare in 101 Personal Iam '~orntrU lt in Interiorul unUI amplificator. dind rezulta te excelente

  LEONIDA DAN dl!'v

  v

  Celor interesai in realizarea unor sonorldri Interioare, pentru uculu rea discurilor sau inregistrirllor mal' netlce, le recomandlm constructia unul netice, r. recomandlm conJtf'uqla unul simplu ampllflc.ator de mici putere

  Particular ltatea amp llficatorulul con sti in f~ptul el utili:a:eul numai dou! duble tr lode. TI - GH2Tl"2 - 6~1W sau ech ivale nt, are o putere de le,lre de 0.6 W, d istorsIuni 1.5% intro b~ndl de freeve nt1 de 40 plni la 10 000 ~z.

  Primul etaj a mplificator de tensiune este prevhut cu reglajut ampllfidrii tonului ,1 reac./e negat ivi A doua triodli a tubului TI este un euj defuor. care uilU" exc!tarea etaju lui f1n~1

  Eta jul nn~I, construit cu tubul Tl de tipul 'H111', Jucre~d in contra timp. asl8 urind puterea la ie:;;ire de 0 .6 W

  "

  Trandormatorul de ie:;ire este con--strult pe un miel. cu secpune.a de 1,8 cm -. coli E 16. Primarul este boblnat cu sirml din CuEm cu seciunea de 0,12 mm. avind 2 X 750 de splre.

  Secund~rul are 55 de spini din CuEm cu seqiun.~ de O,S mm pentru difuzor cu Im pe(tIna de .. n.

  Ali mentarei se face de la IJn redre-sar co d.blteau 240 V tensiune redre-sati ~I 6,3 V pentru alimenure~ (11; mentelor

  MontaJulle realizeau pe un 1i1$Iu de 200 x 100 )( 40 mm .

 • 1

  DE

  cu .-,~

  TBJ\NZISfOJ\RE Un generator de audiofrecveni pe (rec-

  veni firi Ji cu nivel de ie;lre yariabil este intotdeau na util pentru a controla rapid un lan de loasl frecven. Indiferent daci este cu tuburi sau traruJstoare. Totodati. el permite d se aprecie~ i amplificarea lanUlui, constatind daei sistemul este sau nu in ordine. Montajul pru.entat utilizead primul tranzistor TI ca oscilator RC. folosind pen-tru defa.ul uel celule Re, identice.. Montalul

  TUBUL CU :m INSTRU-

  MENT.... .... DEMASURA

  Pentru il veni in ajutorul connrucoorilor ama tori, vom prezenta, incepind cu acest numir, diferite connruqll de aparate de mburi avind OI Indlc:atOl' un tub cu neon ; 'n cele: CI: urmeazl : schema unui indicator ai tensiunii de reea.

  Aceu indicator ne arati. cind tensiunea reelei este mai mare de 210 V ,1 cind ea scade sub lOD V. Sistemul are doui tuburi cu neon, TI ,1 T2 Cind tenSiunea reelei este cuprinsi. intre 200 ,1210 V, se aprinde doar TI' iar cind ea este sub

  liJ

  RUL

  lucreaz pe frecvena de 800-900 H:r.., eil putindu-se modifia prin alegerea unei alte villori pentru CI

 • I

  r

  tn,. H . HURGU

  Un fTecventmelru cu tranletCHIre cu chlre direcUJ, lucrll'Ki inlra 10 Hz $ilO) KHz, este foarte util In orice mie laboralor. VA prazentAm un astfel de apalal penlru mlsurer811 frecventalor cind nivelul semnalu-lulesle mal mare de 0,4 V. Pentru tensiuni pina la 5 V aplicAm semnalul la bornele AI~' laI pentru ten-siuni peste 5 V semnalul se aplica la bornele A,.-l'. Impedanta de Intrare a frecvenlmetrulul este de circa t kn. Oacl dorim Impedant6 de intrare mai mare, putem monta la inlrare un repetor poe emitol. Primele doua etate lucreazA ca empllflcatoare, etajul al doflea lucrind practic la saturalie. Ca urmare a acestui fapt, elajul limiteazA puternic. U ieire elistA un circuit de integrare, care dA o tensiune proporlonalA cu fTecven1a. Aceasta tensiune esle masuratA cu un vollmetru electronic cu diode O~ . CU ajutolul butonului B se pOlIte mAsura cu vollmelrul elecllonic tensiunea la intrare. Aparatul poate mAsu-ra frecvente pe patru scArlllniare, folosind comutato-rul K, cu doua sectiuni ,16 pozllll, Acesl comutator folose,te" ca Intrerupator pentru aparal, pe poziia ,.

  Pe pozl11a 2 ee ml50ari frecvenja pina la 100 Hz, pe poziia 3 -1 KHz, pe poz iia 4 - 10 KHI, iar pe poziia 5 -100KHz. In poziia II se permite mlsura-rea lensJunH de alimentare.

  Alimentar .. mont.tjului .. face de la o tensiune de 22,5 V,Iar tensiun_ efectiv. de alimentare trebuie al" de 16 V Cu comutatorul pe pozilll6 se regleazl rezistena R.. utfel CI II avem tensiunea de 111 V III bornele luT C;. Se face un mic semn pe cadranul Instrumentulul ,1, cind facem o mlsurAtoare, fil.Am K, pe politia fi ti reglam pe R... CI sa ajung..,.. Ia semn. Cind reglajul nu este po.roll, sursa de alimen-ter. trebuie schimbati. Ca Instrument de mburl 18 .... folos' un mlcroampermetru cu cedru mobil de 1!Xl"uA. Tntregul Iistem .. '18 realiza pe placA de pertinax u circuit Imprimat cu dimensiunea de 7x8 cm .,1 A .... monta Inl,-O cutie de plastic "u tabll. Panoul hontal .... cuprinde cele Irel born., Instrumentul de masuri, butonul poteniometrulul R,.,. comu1atorul K, fi butonul B. Pentru etaJonar se va aplica la Inlrare tensrUIleIII de la retea ,1, pe scara de 100 Hl, se .... regla polenliomelru! R.~ plnl cind acul Instrumentulul va fi la mijlocul scalel (Indlcatia 50), Scala fiind liniarA, totul este In ordine, tinind $Uma de ordinul de multiplicare.

  In radioreeepioarele superhete.-rodin de inalta clas, precum i in radioreceptoarele de trafic, inhe anten i etajul mixer esle interca-lat elajul amplificator de inalt frec-'lent.

  Acest etaj are circuite acordate pe frecventa postului recep110nat atitia Intrare cit i la ieire. In acest mod se imbuntete seleclivila-tea radioreceptorulul, mrlndu-se i sensibilitatea, prin folosirea unul tub electronic cu panta mare. Dac prin cuplarea antenei direct

  pe grila de comanda a tubului mher receplorul funcioneaz nor mal, dar cu antena cuplatA pe con-densatoful C, receplorul nu func Ilon9l!lZ4, defectul esle, sigur, In e18-jul amplificator de inall. frecventA.

  Se inlimpl4 ca numai pe anumite game receptorul sa nu functioneze; atunci vom verifica in primul rind bobinele ce Intr in respectiva ga mA, contactele din comutator sau Irimerli de acord al bobinelor.

  Nefunctlonarea pe toale game le impune verific-area tensiunilor de polarlzare direct la sodul tubului, a strii condensatorulul variabil, comulatorului de gama, condensa

  TEHNICA DEPANRII

  DEPANAREA ETAJULUI ...,~. ~.~,...,.,~""' .......... J .............

  torulul CI i a eventualelor contacte imperfecte.

  Producerea unor oscilatil para-zite, flu i erturi sau pocnete se da-torete condensatoarelor de decu-plare C; , e" C" care vor fi masu rale i , eventual, inlocuite; totodata se vor mAsura rezistentele din cir cultul de CAA. Scderea amplificarii se poate

  datora epulzrll tubului electronic T sau devalorizlirii rezlstentelor

  In,. IL tE MtHESCU

  R, . R,. R,_ Pentru depanare folosrm un avo-

  metru adecvat sau un generator de semnal i '1011 metru electronic, pri-cepere i Indeminare.

  A fosl prezentat schema unui amplificator clasic, unele radiore-ceptoare putind uliliza alte variante, de exemplu lipsa circuitelor acor-date la Intrara sau la ieire etc., dar la loate depistarea defectelor fcinduse in aceeai manier.

  Et~ ~mP/If/Ciitor de RF cu circuite iKO(d~f.

  le, T c, '. "1 "c.

  tl!C;2i---=~~. ItAA

  C. RAA Rs

  '" Ea

  RE DRESOR PENTRU NEGATIVARE

  ftrof.I,... IUE BRE8EN

  In sch~mI este repre-zentu un redrflOl" folosit pentru tensiunea de nega-tivare a ,rllelor pentode--lor finale sau a tetrodelor cu fucicul dirijat

  O dubli diodl conec-tati ntrun montaj de re-dreure a unei singure al-ternan~e cu dublare de tensiune este alimentat! de la acee~i in~urare de filament: ca l' filamentul tubului ampHficatorului

  (.I.,r. r~ , f--

 • Podla

  , 2

  l

  ,

  pe

  Ing. M. LAURIC

  Nu vrem sa vA prezentam avantajele glmnasllcll zilnic., nld nu ... a amintim n_placerile cauzate de lipsa acesteia. VA Invllim doar si va construii un aparat foarte simplu ear. reproduce lnloc;:ma; ml:cer. ~ Canglllj III schlf. Desigur, cunoatetl gama mare de fibre musculare sollcltala ele acest sport 51 Influen!! SI rapida asupra creterii capacitatii pulmonar .

  Aparalul se poate re.llza lesne, cu mijloacele avute la Indemlni de catre flfIQr

  Vom incepe prin II conhlclloN ca-drul: leav8 1" 811 va Indoi CII In fig. 1 ' se VI aolldiza cu un cap din lemn care Intr' pllsuit In ambele capete.

  Flgul'1I 2 ofert toate Indlcalille 1Mtn-Iru construirea 8cluOlliuiui cu rotile (vAzut de Jos). c: ... ,_.~ L~ RR .. A_ . ... ___ . ___ ...... ( .... zut de joa).

  Scrlpetala. pe caf. trece cureaulI. sa construiete din sirmA cu _ S mm " unul dintre mOloar. ,1 se montaati cain fig. 1, Unul dintre minerele exten-sorulul sa prinde cu clrllgul A de miJ-locul traverael din spate a oadrulul, In timp ce el doilea se leagl de un caplt el cureleI. CelAlalt capit al curelei 88 peultai peshl scripete" B t1 se prinde de un miner din lemn.

  Prin aezaree scaunelulul pe cedru, aparatul este pregatit. Miscer. vi e.te, des igur, cunoscuti ... Fo". poate fi f8{lllta s implu, modificind lungimea curelei: curea lunga - forA miel; curea scurtA - forA mare.

  {SOO

  ~ ~ ~ L. ..... __ ..J'

  LISTA DE MATERIALE

  o.nurrtiru Cantlulea

  Tead tllnalallll" 4 000 rrtm

  Slrml cu ; 5 mm (poate n $1 ner_beton) 2000 rrtm

  utensCH" din comer (CII arcuri sau QIKIIK) ,,~

  MosOl,.. dlll lerrtn pentru .,. 5 buc. Curea d. pl.le l bllC,

  PlaaJ lros 5 mm i,)ux""SO mm

  lAXA Ing, R. DUlGHERU

  N umeroi sllli cel care, din experienA proprie, din rllClam"e cinemato-grafice sau ziar lst lce, cunosc cali tAl l1e odihnltoare e~ceptiona" ale eallalelor . Relua din cauciuc spongios, Acestora le of.rim ocaZia de a-,' construi un pal-canap8a cu saltea _Relaxa . Esta o construCie s impla. laftlnA ,1 frumoes.A. Ce" doua variante din figura alaturata 5e deosebesc prin construc-tia pllcll de baza. una fiind din panel, Iar cealalta din ,Unghii dtspuse sub forma de gratar. Cadrut (-.lb) se executa din aclndurl de brad, care se Imbina ca in figura (nit ,1 pana sau tifturi de lemn) i H InlAresc cu colllre de metal (d). Picioarele, din leavA (c), se IudeUl cu suportl1 din tabll, Care H f1KeuA In uruburi pe cadru. la varlanm cu ttlnghll, In Interiorul cadrului se lipesc ,1 se fixeaza In uruburi douA scinduri de ghldal (elI), Iar In spatiul dintre ecestea se Introduc capetele sllnghillor (g). Pentru salleeua . Relalld se recomanda solll\ia cu placa de panel, la care cadrul se rlgldr,ea:a cu doua scinduri transvarsale (h), pe care se fixeazA In uruburi placa de panel; bineineles, placa de panel se fixeall i pe al1nghlile de capat (1). Forma lalurilor cadrului se alege de cAtre constructor; epol se taculete petul In ton cu restul mobileI.

  Dimensiunile cadrului se stabilesc in functie de salteaua dlsoonlblll.

  LIST DE MATERIALE

  Piesa I Bllcllti) Denumirea M.,erlel Dlmenelunl VA,'UANTA A, 2 Laturi cadru ' Blad (pentru 1110 )( 10)( 2.5 ' cm mobilA) b 2 ,

  " 110)( 10 )( 2,5 mm

  " " , Plcloa" eavA , 50 )(2)(210 mtll 5upofll PletballdA 150 )( 40 )(3 mm d CoU.re Plalballda 130 )(2,5)(3 mm 2 Stlnghll de ghldara Lemn laII 185 )( 2 " ' ,5 cm t 2 " " " " " 185_2 _ 1,5 cm " " " " " .. 84,8_ 5 )(0,8 cm

  VARIANTA II ..-.d ca ,1 pie"~'e cor .. punzatoare dlll varianta A

  h 2 Scinduri tren,verute L.mn 'er. 85_ee)(2,5 cm

  I 2 51111go11 de capat " " 8$ _2)(I,5cm

  I , Plad d, panel Penel 185 _ 85 _ 1.2 cm , Dimens iunile e.acl. In functie de modul de Imbinata.

  I

 • PENTRU

  BAIA CELOR

  MICI _Tehnologl,. Imblileril unul copii nu IntrI In mod

  normlll In profllul reYlltel nOlltre " el nu ne vom ocupa d. Ia, dae i poate ci ,1 ,Ici ,r " cit. clVa d. IPUI, Inla ...

  Intre noi. plrlntll, !le vorba, probl.ma _ulll'Julul. necH,r ,celtel operatII n.a PUI de mull. or~ In Incurelturl. Unda se poate ampl ... bllta?

  PI ml5l? Eltl un loc Inlt.bll ,1, un.orl, pf .. Inalt. Pe Joa? E Incomod; de alHal . ee I I In cazul anterior,

  lIe Icurge api In Jur . . ln cada de bale? Din nou Incomod, trebuind'" ne

  epleclm mult, ,1 larl,l In_tabU. SOlutia de laII conl'tl In .Iubdlmenllonar.a' clzll

  obl,nulta de bale la dlmenllunl" micului IIran al 'amlnel.

  NACEV aAOESCU

  Vom procurlO dec i. mal InUl. O cada din material plaa tic apeclaLi panlru copII. O pl.naati de lemn Icoaal dIn \LI va fI. aJulleti ta dlmenllunlle elzil din bala. In parteaJnfarloeri se mont.azl o rama dIn ,h)(:1 d. lemn cu leclunea de 30 lOC 30 mm.

  Pentru. da un a.pect mal plleut Inter1orululloeuln-tel dv ...... recomandlm .. ,1 confKJonatl un ".1".'" muci plntru ealorlt."

  El pcN.UI fi confKllonat din buclt'" placaj da 5 mm, '10palt tllleull. din Mmn furnltult In culoar .. mobl"" dV, HU din foi o. plac.J Imbrleate In hirtia Imprlmetl cu Imlt.tle de lemn, IIcultJ.

  Pllclle I.mn VOI' " fllilte cu cit . .. holJ;~uruburt (de prlf.,lnti nichelate) pe dout ,UnghII d. lemn 0.3x2em.

  Lungim .. atlnghlllor" numarul pll

 • r

  -

  -

  Al Etaj ampliflCa/or .. 8) Etaj multiplicator i C) Oscila/Of Ca/pills; DI O .schemA greit r~",ul.t

  Ee 92

  "

  " -~

  ~ ., ., -jH

  " -- -.. H -r ~ E61'1I!I

  -'x ---~ ,,:"!, ,. - .,...

  50 It;, Al Receptorul (unctlonuri /'t(xmill ;

  8) Are p1e~ In plus ' e) Are piese lipu ; O) Are ple~ montate {uri/.

  Ce montaj puieti 'H/iZ. cu prese/e tit miii jos: R' - 'OK; R2-~K, ~ - nK; Rs_5'K; m - IOK. CI _ Cl' _ el - 2fJJffi r rllnzistor EFT 323 T'imlteti, lolodill',i schemll

  folo

  FoI.Of1,a(ia a fost lormiJlJ prlnq il) !luprapunerN a rinri ~JJve

  b) prin acllonar .. de cinci ori. dec//UlplO" rulul apara/v/ul (elo c) prin acflonarea de cincr orr-a decl.naforvlul dfl b/ilz.

  ". FoiOfIrlJrliJ liste ezecutafA cu : a) (iltru rOJu b) (illIu galbtln-vfII'dfl c) {a" filtru.

  '"

  '------"--J-j-:--.

  Al Alimentata In pet'{eclll SllIre B) Alimen/a/Of g'f'Jl concepul .. C J Scheml/ locQll1pfel1

  de luncI/onan ,

  r-,-------------------,---------+I5DV

  -- - f---f-," 20'

  Cum SI cu ce pine IeU co(',plelil $Che")11 .laluT.I ... {n au (el Incit monlaJul U (IInr:I,onue : A - Cii ampllr/Cillor; 8 - Cii oscila/ar.

  SIII tell . - lItDI"d ci (oIograr .. ,lidA un Juetta tIIn" In m/$Cllrel Care fISie PfondeUf-1 . cu ~UIOfUI clTu;, /1 (osl obtlllul" ~ prln,..l!-,miJff' i Cor"ff"e suprapuU II

  "n""'n/~ . " bf tu a/ulolCi ma; mullor (ulflel'e ekelro-

  nk:fI cv ~zPVf)ffN 1/30 000 secundi; cI culljulorul mal mvllor (ulgen! elee/ro-

  fllre cu npunerH 1/500 Sflcundi

  c. reprezintI (oI.Of1ral/a? a) o rachfltl CII,e decoleazA O) o 'khet ca!. II/fir/zelUl c} un glonle

 • ,

  1 In ~e p~oPOl1le nte lndmtl O buer;" de ~cumuluoa~ ;avind densl-utea electralitulul 1 , 2 1

  :o) complet indrud : b) pe lumlitue desdiratl ~ el complet desdiratli. 2. Li ci kilometri (sau tlle. in UL de su l on;are) se verifici nivelul elecuo-

  IIfuJui/ ;a) 2500 km (5:OU 15 lil,,) : b) 10000 km (sau 6 I ... nl) : el 1 000 km (sau 5 :zile). 1. FrIna de mini ;aclone3Z~ : a) toate cele -4 ro~j : b) ro~ile din Rtl; el rotile din s~te. 4. De la ce di5un~ mInimA trebuie si fi" vltibile lumlnUe de pozitie ale

  unui ;lutomobJll a) 150 m : b) SO m; el 800 m. 5. La vlten de 40 km/ori. pe drl,lm Ulut cu aderenp optimi. drumul

  de frinue complet (Inclusiv timpul de reaqre) este de : a)12m ;

  . '

  b)20m: el 30 m. 6. lncrarllll "Ioenro$tilt,d:o auclucurUor ,1 ilutomobilului poate atlnle: a) 50000 V ; b)10000V ; el 500 V. 7 . FrinueiI complm cu friru. de minI se va realin : al 1.1 lumitale de curU pe sectorul dln;n ; b) la cur completl; c) la trei sfenuri din curU.

  graflc! de mai jos? ~ I,t. Ce esle fals In reprezen/cuea ~- _

  'r", .r-...... ----~:r=;;;=

  In c.e direcie se rolete rotla A

  dac! roall! diOlatl mare se rolete in direcI.!! slgelU?

  Unul fierar I s-au adus 5 segmente d. I!lnl. fi8C!lre avind cite 3 verigi,i I 6-8 ce rut sa le reuneasc! Intr-un lan. fnalnte de a se apuca de lucru, fierarul s-a gindit cite verigi Irebuie sa desfac! i si indoaie la loc. EI crede eA trebuie sa lac! aceastA operatie cu 4 verigI. Oare nu se poate cu mai put/ne?

  Ce figurA descrie capatul lib8f al unei bucap de platbandA de olel, prinsa cu cel31alt capAt in menghina, daca illrllllsm pe diagonala i li dam drumul? PrlKlzam cA acest capalliber al platbandei afeclueala oscHatii cu perioade diferite In doua planuri ver-tlcele perpendiculare, IlIr lorma curbe-lor descrise depinde de raportul celor doua dimensiuni ale platbandel $i de direc11a primului impuls.

  Ce figuri S8 obllne cu aJulorul unei rue de lu-mina reflectatA de oglinzi "_at. pe dlapazoaneafla-le In vibratie?

  ,

  ---

  ---

  -

  --- -

  -

  -

  1III111111111111111111

  CONDITII DE PARTICIPARE Competi1Je de largA solicitare creaUva, angajind In e galI!. mAsura

  cunO$tlnleJe tehnice, fantezia efi i spIritul practic al participani lor, noul concurs cTehnlum--711 !lr. ca principal obiectiv sa dis lingA i sA puna corespunzator in v!lloar. cel. mal bune lucrari INDIVIDUALE sau COLECTIVE !l1e dlferltetor categorII de con-structori amatori.

  Pentnl a nu limita participarea, concursul se desfAoarA pe patru discipline distincte;

  a) radloconslrucii ; b) mlnlautomallzAri; c} dispozitive i tehnici originale folo: d) construcii mecanice (de cea mal diversa ut{lizare). lntr-o prima etapl, concurentii sint Invlteti si! rAspundA la o

  sullA de IntrebAri-l&st menite sa 8'lldenie:ze cunotlntele lor tehnica ,1, tolodalA, -In lunctle de domeniul In CIIre vor concura-capacitatee lor de a desctlra prompt i corect o schemA electroni-c!, de a descoperi ,1 discerne COlI mal Judicioasa lehnlcA folo sau de a opta, In sftrit, pentru o soluion!lre practica de maximA eficienti

  Tntr-a doua etapA., concurenii vor trimite pe adresa revistei noaslre securle prezentari ale lucrarilor originale, cu care vor sa concur~ urmind ca - dupa o competenta triere - lucrArile re-tinut. de J~rlu sa 1. apreciata i din punctul de ... edere, decisiv, al realizArii lor practice.

  Cele mal buna lucrari, in afara premlerl! lor corespundllollre, VOf fi prezenlate. in cadrul unei e_politil speciale ITehnlum 71.

  OesfA,urat sub egida Ce. al U.T.C., bucurlndu-se de sprijinul caselor i C9rcurilor tehnice, concursul cTehnlum-~l. 1$1 propun~ .... Iinn. ti ... recom.nd .tentlel publice pe cel mal talentatI consbudori amatori, d-i s timuleze material ,i si of. r. celo r mlH'ituo,i, cele mai bune condiii da lucru.

  Venind in intimpinarN c ititorilor cant nu , i-au p~t~ procura intreb&J-ile-t..t publica te In numerele 1 ,1 8 ale ~vI~tei noastre (iuU .. a ugust). le republlclm integral, g rupate pe speClal.'t11, res pec-tiv pe ca" patru dome nii de d .. flu,.,. a co nc urs uluI.

  P e ntru participantii la concunlul de e lectronicA, 1010 ,1, respectiv, auto , preci.la rea s uplimentara:

  a) de ... a lege de tiecare da ti rAs puns ul c orect d in cele J-t pro-p ... t nok-.fin."Vj""'hl1llIl'r.".,th 00ll9al1a oe a se raspunde la toale cele cinci probleme cuprins. in chest ionar.

  N VIZIT LA. ..

  CONSTRUCTORII AMATORI D IN GALATI

  Oalvoltarea in rindurile tineretului a pasiunii pentru flinlA I tehnica - crearea unor daprlnderi pracllce epl1catlve _ constituie Indiscutabil , un Imperativ al apocii contemporane. j

  Fantezia i Indemlnaretl viitorului specialist, capabil sa dea relolv!ri originale diverselor problema puse de vl.Ja i soclatale, se formeaza Inca din anii de coal", din perioada realizArii primuluI apara! cu un tranlistor, a primei Inslalatil penlru o sonerie elaelrica a primelor eonstrucW mecanice, aefO sau na~omodele. '

  Recenta expolile a conslructOrilor gllA)enl deachlsA la Casa pionierilor se conamuia a.tfel prin prezenlarea unei varlete game de exponate, intr-o do .... d elocvente a InloJigentei l indemina"i celor mallinerl conlltructori. fn mod deosebit alrag atentia: radio. receptOltrele cu tuburi electronica sau tranzistoare _ stationare sau portabile -, diferitele !adlotelaloane, sistemele de automaU. zare i telecomanda, mllchetele unor comple~a instala)" Indus trlale. Interesantul panou didactic continind sislemul perIodic iii elementelor dupa Mendeleev, precum i seria vehIculelor cu pernA de a81. Un astfel de vehicul proiectat li In wr. de constructie 'Ia fi uUlizal, gralie calitatilor sala, in Delta DunArii.

  VilIoar811 casA a tehnicII din Gelai - In prezenl. in constructie-are menirea sa Cfeeze condiiile adecvate, optime, pentru dezvol-larea diferitelor activitAll desfAurale pinA In prezent In cadrul cer-curilor tehnice-tiinifice dIn coli i Intreprinderi ($anllerul naval, Uceul nr. 1 elc.).

  Revista IT ehniumlt folosete prilejuI acestei scurle prelentArl penlru a Invita, o data In plus, pe loji constructorilamalorl gAtiteni, tineri i vIrstnici, &li. devinA colaboratori activi al revislel i, In mod speciei, d participe, cu lucrlri de inalta IInuta tehnicI, la noui concurs ITehnium 711,

  ,

 • DE

  100 n

  --~---. .... , hA'" --

  'ng. D. POL DAN

  APU5Ul 508111ul r""amo' InceUl'u .cU~llalti 1010gl.lulul? lummlle strAzII sau .Ie ,"teriOfurlll unei .,,11 dll a,leptarern gara 5'"1, Inlr-adedr, In.uflelenll! pentru lologl.lierBa la luminI I,lenll. Armllorli Cled IIdel. cA lualu unei imagini "oaplea este o p,oblamll eale pmett. In prlnclpa' perform_nlele ulll.jurul. AUllm de.ea Intreblrea naiv,: Cu acesl apara' poli d laci pOle noaplea?

  RIospunlul coreCI la ICI tA 1"lrebal ,. ea orlee apara' lotograllul nOII pl dac' ,t,m cum d-I 1010slm.

  Situatiile de 1010g,"'i", ., c,,,llld! dupa p,uentl! IIIU ab.enta lIumlnlril genlfale In 1010g,.lle. Alttll, Interiorul unul ,e,.aura,,1 11111 al unIII dll '" CI". III. loc un m&cl dl bO. dlapulM de o Uumlnart gaoMala. dar ca,e t. In.unclenlA .,."Iru obli"ern Ullel 1010glllili cu limpii obl,nultl Olt fIlpuner .,. mllt.rla" de Sell.!bililate nOlm .... P lladA, In ",'CUd, ~ plaja. III Umpul Iloptil lIumill"" gellelalA e5111 1l1lO1I)abll&, dar existA IlllOldeaunll ,UIA da 'umillll cu ,atuclre ma , Cilre dewln tehet.tul lolografla!.

  Oild In primul caz utlllur .. axponomelrulul lI.te IlIComandabll" cu cOlld,,1a tA 108 destul de ,,"slbl~ In cel a..1 doilea, upollomelrul nu poate ,1 IIU trebuie 51 lIa 'ntrllbulll!lIl.

  Luml"lI nll1entA ~aliill' In limite foarte largi, dar 111111 aproape Intoldll8unll corellll! cu !!CllvltAflie Cilla " det'hoa.! In Inclnl!! dllior publice, ceea ce permite ullll ~lI rlla unor Ilm.,1 de a~punare dllerltl,

  Vom retille astlel urmltoarelll villorl de la care te poale porni:

  R]E:V]~LArolR la 1tellDp.e:raltum

  constalllta Pentru indll.ire;l sol uni lor foto-

  grafice, ca " pentru mellVnerea lor la temperaturi consUnt, vi pro-punem s vi constrUIti dlspoziti.ul simplu descris m~l los Problem~ indlx1riJ soluiilor se pune pe timp rece, iar problem~ mentinerii la temperat uri const~ntll este impor-untl in special pentru revelator Dispozitivul este, de f~pt, o cu[ie de indlzire, cu becuri a sursi de

  clduri fn primul rind, se ['lle dill placaj gros de 10 mm pereii ti fun--dul unei cutii avirld d lme/'lsiunile 25 x 1S x 10 cm (lungime x liime x i/'lilime) . Se aumbleul cu-tia ,i se dptu,e~te cu tabli de cutie de conserve. In locul celuI de-al patrulea perete lueral (peretele inlu~t) se monteui Ull cadru din lemll zlmpilt. Cutl~ se acoperi cu un capilc din ubli zincall de 1 mm fixat

  LABORATQRUL FOTO VA PROPUNE:

  .1l.lbltllalea T imp Olalragm peliculei de .xpu-ner.

  111 publice cu Uumille,lallllenlA, 11'1 cerII 5e del hosrA dll oblcai ac". II, \1 CII d lnamlcllnlell", e, d. uemplu: dU de IPOrl, Icene, 1111 de 21"0lN 1~1f1 3,~2,8 eSIOIlilall1 bine lIumln81e, IIb,Arli elc. 'lICundll

  III publica cu lIumlllatle .llIb., In care se del-',oarl de obicalaellvlI'll cu dlllamieA redu'A,

  21"OIN II, d, uemplu: .'11 da a"e.,II'" culoare '1 1-1/2 3,5-2,' ~rl In lmoblle de locull, 1"llIurante slab lIu- secunda

  Illele

  AC.I'e .1I10d 51nl med II Cilr. lin .ellma de lIuml/'llll" cO/'l,lderete normille In .. ame/'lea 1111. Ablllllrlie llI"d d .. lul de mllrl, .. 1, d, d011t II uUUdm expunerell repetall cu Ilmpl dllerltl . Vallll!llll.pUnerll cu aJuloru l dlalraomel nu .. a recomllndA, dloarecl profunzImile de cimp Ilnl In mllJorllllltil caturllor Inlullellnla chlllr la dlllirloma 3,5.

  Daci dllpunlm dll un ex~onomllru .utlell/'ll de .Inllbll, dellgur cj .om Plalera si m'lurlm luminii cu lI.Iulolul Ilu. Slngul1l praclutle Cil11 Ilebule lI~utl In vedere e.11I ... miaurim numai lumln. lubleetulul, I.ltlnd lumina dilacta I bacurllor nu tuburllor tluorelicellle.

  Oa.igul ci. aplratul da lotograllal va fi aprlJlnll de un punct 1Ix, 1111' pe/'ll'" Umpli mal lungi al VII ulIU" declan,alorul fle~lbll.

  Lumina exislllnta noaplea pe .1"d provine d. II lur.1 I/'Itorne ,1 dl dlamel,u mIc, bpUnlleil 1/'1 aco.1 caz depInde In primul rtnd da Intonliile celui care fotoglil_ lIazl.

  Fllclorll care Irebule lua" In considerare .Inl: - CO"lr .. lul 10llrle mara al lubleclulul; - replrtlureil JurHlor ,1 a elriluelrllor '" cimpul 10togl1lfia+; - contulurlla naclare .te obl.clelor aflate In I/'Itunellc; - ,alllxute pal1lzlte " .taclela Iconogllllce dIre de Jupralete" r.ltaclante; - lllallta lactorilor Ilmoshtriel .,.rTurblllort Plllcullt IdealA plnlru iIIlm.ntil 10logralll .. te 2~IN, dlOlI-aca are C811 ma'

  miII lalltudlne de e.punllle,111 gl1lnula!ia 58 pl.rde In alb ieU /'IeglU 1"Ie/'ll. Re-gula Cla,leA II 1010gralle! dl Iloaple Ipune ci llilbuia obUnul un negativ cu toale aml-nuntele din Intuneric, tfel Incit plin expunerell mere In Iilborelor IA H poati obtine pozlllve Cilre pol II Inlerpretate ca 'olog,,111 .xacutal, In timpul tll,l SilU, prin Ilpunll. mici , ca 1010g,,1II de nOllple.

  In reaJlt!!te, "emetl,a performante le oblln mal II"U, ,1 InCllcarll1l de a lepro-dUCI loala IImanunlelll.tsWcI .carll CO/'lIIIllI.lol. Comportamalliui opUm lite si '"carclm .A rlproduClm dIstributia .ursllor de lumina II linIIle asanUI" .Ie IU-blecluluL

  Vllorill medii a" expunaril In dlfllritll .lIulllll de folograflere nOllpl" allll:

  Se/'l.lbllltatea Timpul

  pellculai Olalr.gma da upu-/'1."

  In IIploolllell IUltelOI d. luminA: ~Itrloe lumi 21"OIN .". nala. 1/'1 lilla vltlinllor lumln.I., lub fellner 3,5--4,'

  " . lacunde Slritl bine luminate, plete 1" carI au loc lelU

  21"DIN 3,~U 1/15-1/8 vltlll publice, 51111ul UlU clAdiri lumlnille c prolacto"l lacunda

  Sub IImlla deSl:l'llibllllllta e ochiului umllll,. _~ 21"DIN 3,5-2,' I /S-IO Xlmplu .trb! Inlullacoal., 1/'1 alara ora,,,lu

  elc. sacull.

  Trabule ,Uut cj penlru fotografii d. ""pl. pulem d fOlograll.m din ml/'ll, chiar cu timpul de 1/ 10 .acund., de"race naclarflAliI. /'IU les III IIvldanlA.

  CII mijloc dl IUitlnere a .,aralulul fotografic .om ullllZil U/'I trlpled foarte ulor IIU, ,1 mIII bine, o mlnghlnA de .tumlnlu.

  In Inchelell. vA sugerlm cllove leme elellct caII .. e pot Innoi In l"tarpretar811 dv.: o ,lradA dupa plOllll, luminile unei g1,1 vAlUl' din Irl/'l seIra, ,~ple.1e orlYllo-rulul 1/'1 IlIta ullei vllrlne, linia munlllor dincolo da Cil11 II apU5 'o.Ir.'I.

  (\1 luruburl. In peretele la teral se face o decu-

  pa rc rotu/'Idl (diametru

 • )

  Pentru posC$ofll de d l~pol 't l ve cu a~ttl!r $c llnpflc doc:umentu. prop

 • , ('

  r

  --

 • f

  TEHNOLOGIA DIA

  COLOR ALBI REA

  Dupii d""'Oparea alb-negru, IOlarizar. ~ de-velopere cromogerii, trebuie Indeptrtata granulele ele .rgint obtlnule din prima opentle.

  v . fi n oie deci c. .rglntul metalic si fie Inlln$-lurma' Inlr-o lubslattt;J solubtll In bala de liure prII' Iratare cu Ieric:lanurt de potasJu. Panlru peliculeie ORWO, UT le. UI< 14 se va

  1010111 relela ORWO COLOA 51. cu ufmatOlirea compozlUe:

  1. Ferlclanuri de potasiu Bromunl de potasiu Fostal monopotallc FOllal d lsodlc Api

  - 500, -1,5 0: -2,90: - 2,2 g; - plnl .. "'"'

  Timpul de prelucrare In ac ..... ba'e _ 5 minule. TampetetuIW de lucru - ma.lmum 18"c. De regulA, reactia feric:lanuri cu .rglnlul metalic

  Oegejl o OIIrecare cantitate de dldurl, c.re, In lip .. unei 'ermo.tatarl permanente, poata produce rldlc'r 'empenilurU In doza la valon periculoase (pe,le 2O"C). Sini rac;:omandabU, In le.s' caz o 'emperalunl Initla&ii mal 1000si (chl.r ,s-t:) ,1 o prelungire s timpului de pre1uc,.r, cu cea 50"-du"tt peste care solutia nu msl IUCISsti, ssHel Inclliolersn\ll la Ump In acestUi bete este mal largi (-3-(1 minute). Atentie la n\llnlpularel Solutia este usor 10dcA, mar ain la zglr!elurl pe miIn i.

  Urmeui spllare Jn eurenl continuu de apa cu o tem~lurt de ma.lmum II"C. Din nou alentlel Apa sa ~a Inlroduce cu ajutorol unul racord de Clucluc: In centrol bobinei dOze( de deYIHopal SII,-,Itul spillrfl ... eonatati prin IIMI eYSeuatA, cere mi mal prezinta coklntll!l ItIIlbefll cte la IncepuL (Ourlta: CCi 5-10 minute)

  Oupi Indepirtarea eomp!et6 I soiutie( de Ilbire prin spllare, sa elllCUUl flur. Intr~ II&lutle de tiolUIfI' de lodlu, lolulie In ca .. sa produce ,nml. n~lf" urII de srginl metalic produ'" In operalia precedenll.

  Pentru pellculele 6e tabrleltle 1O~I,Uc' (TSD2) reteta baII de alblre este ceva mai slmpl.: i Fericianurl de potasiu - 50 g: _

  Bromurt de potasiu _ 1 g; Timpul de prelucrl,e - 5 minute: T,mperltu .. de lucru - msrJmum 18"c

  Pentru pelicUla ORWO (UT 16 tt UK 14) vom lolosi relela ORWO COLOR 11:

  1 TlosUnl1 de 10diu (Cristal/ZI!) _ 100 g; Ap.I - pln;l ta 500 mi;

  tar pentru peticule6e color sorieUce (SO 2) retata nr. 4:

  .. Tlosullal de sodiu (cns'allzal) _ 125 g; Api - plni Is 500 mi.

  Tn Imbete cazuri, du .. ta de prelucra .... 1, de cea 5 minute (cu o lolerlnti de CCI + 2 mlnule) , rar lempar.tu .. de lucru _ 1."W'C.

  Atn solutia de albire cit tt c ... de Ilure, spre deosebire de cel doi revalalorl _ cromogen ,1 Ilb_ negru -. se cons8rYi !oarle bine, tiri precauliuni Speciale, productiYitala. lI(:eslo.. mnd de cca 6--7 fUme(l,It Htru de soiutle.

  De ramlreat ci solutia de fi.are poale fi Inlre--bulntatl cu deplin succes tt la liur .. msteri .... lor loto Ilbn-oru, 1. cea de albire - pentru bila ce precede, de elemplu, loniri" p'in sullUllfe (cu Na.S). Dupa o noui spAlare (2!1 minute _ 111"C), sa POale Ireee ta uscarea lilmuluL

  Daci dorim ca geilUnI pelicule( si prezinte o rezlslen~ mecanici sporiti, vom Interc ... Tnlte lI",r. tt spalsr .. finali o sPiI, .. de scurti durall (5 minute - 18"C) si o It,tare In b,iI, de lan,re ORWO COLOR nI . 205:

  5. Acelal de aodlu C,nhldru) _ 30 g; Sulr,1 de 11um1nu -10 g; Api _ plni

  ""'"' Timpul de Imersie e peliculei In ,ceu" bale -cca 5 mlnuta la 18"C. Pentru a preveni depoz"lIIe neplicut. de airuli

  pe auprl'l" peliculei, Inant, de uscare, leaasta sa va trabl In agentul de Inmuler. ORWO F li05 (din com.rt) - 5 mIII I de llJ)I; 2-3 minute; ,.-c -ai Ipol se 'Ia c1.t~ ftenlu,l, In apt d l,mat4. Filmul se aUrnlln POzl1lev..rtk:Ui ,1 salndapirtHzl de pe peliculi plc'lurIle de apa In elcn cu un burele 1000rte mOI" AU eu puti"" hirtie de filtru. Oupi CI IIImul 1 ... Ulcat complel (In nici un cu nu se "'1 usca In curenl de ser cald), se tale In slrellurl de cca +-fi ImaginI. RularlIIiI peliculei prezint. periCOlul aplrlUel unor zglrietur~ ce nu m,1 pOllllndep'rl,te ulterior.

  Ina'nle de Inltoduem-ea In lame, esle recoman. d,bill p,.. .. ,'" slreifurilor Inlr~ Clrle mal grOllsi, pentru I .. ap!allZL

  OUponitivelt colot' $JIU I Ib-nelru tnt destln;ate in special proleqiitor pe ecnn. Insi pent", IC_ta e nevoie de Intuneric; or. de multe ori dorim ne pri. vim eoiec:g de diapozitive la lumiru zilei . In cele ce urmenl Sol prezlntl un ~emena dispozitiv, are per. mite o vizionare de buni Cliltate a Imlllnllo.- dlapozl. tlve pinl la rormatul de 60 x 60 mm. Pentru conuruc. ile .vem nevoie de plaa! de 1,3 x 8 ti 10 mm lroslme, o lentUl de condensuor CIJ S6 90 mm. 0.0 dlsun", focIli de 100 mrn. ti ce ..... tablL Su~ de luminii o VI constitui un bec .iumlnatet de 15 W (110-220 V) 0JliI1.

  Pe o foi .. de plfQj cu Il"O$imea de 3 mm lot! dese-~ r ..... ,.. 1,1.3, " , 5. 6. 7, 13 $114 $1 se w. cu atit-torul unul fer!striu de. tnfor;aj DU eu ~ndl pe contur. Se executi purlle (\1 ~ 5 mm ce servI$( pentru rk .. tI:.I beculul ,1 decu~i.1e intel'ioare d in reperele 3, ".11$1'''.

  CUlb se iWmblf!llLd cu dei de tTmplirie ,1 lot! ullur1i cu tinte o,Hnda meta-Ud se Introduc. forpc In fun.

  LISTA DE MATERIALE

  1P0ll. BJc.MiJterLr O'lI'HInsiunlln tia In Denumi, . .- mm

  1 P .. ete lalerll Placaj 3xlOx15O -, Idem 1 rdem 3 x 9O x 15O 3 Idem Idem 3x84xl50

  Placi de lund 1 ldo 3xlOx98 , Perele ~,. cest lentill , ld~ 3x60x.

  Idem , IdeII 3x60x9O , Suport ver1icl 1 Iden 10x54x113 Supari d. bad 1 Ide" tO x l00x210 Difuzor optic 1 Gum mal (f;l

  ri de--lecte) 2x84xlO alo 10 lentUl de 1 Stiei' _ 90, dislantl

  condensor optici caii 100 mm

  " h5ung 1 Bache-- Din comf!l'1 _mlgnon. IItI (fi 28)

  Ing. 'V. LA URI C

  dul cutiei ,1, deasuplll Iri. lot! R_ud intrunul dintre. perei fasunlut 11 .

  u dlsunp' de SO mm de plICI de fund .. , 51! pouni difuzorul optic: 9, cu ajutorul unor ,ipd de lemn de S x 5 mm (Inclelate).

  TOt acum MI montem '" Ihidajele supo/"tulul dia (5 x 5 mm) In Interiorul cutiei. In dreptul celor dou. bnu de 10 X 13 mm din pe""lil latenll 3.

  In mod aserninlitOl' confeqlonltn ClI"Q:A lentl1ei 10, ati! are drept funcl diafralfN H. cu un orifICiu circu-lar cu J1S 80 mm. Se Introduce Ient!1;a ,i, sub ea. dbl.., rm13,ClreMlfixeni,de t.sel'l\etla.cu Jlpa(5 x 5mm) lncleU.te.

  UraR .... putea eulisol UJGt' pe cutie. pucind rella clariutea ima,inU. Potip. udel ob.inut1 se flxe:ad (\1 alUU)rullimit.t~relor L (5 x 5 x 15 mm -1 bucifi), ee vor pltrunde in Iocqurile A.

  Suportul dia lot! executi d In placaj de 1 mm lrosirne (15), cu mnetl! (16) ti dilunier (17) din pbClj de 8 mm Irosim!!, u~mblatl! eu cleI. 'nainte de ~mblue, In .' _ ...... _ ... ~,_ ... ~ .. ~ ....... ".~.,,"" '"" "",.n, ... r~, ... In Interior se introduc arcurile de presIune 18 ( .. bue.), din tabli de oel de 0,1 mm. ~ MI uiluri cu n[Uri cu ~ 1 x ) mm nl ropate.

  Dupi cum MI observi.. luponul este dimem. ~" (m), x, pentru diapozitive de 6 x 6 cm (nme 7 x 7 pentru eele de 1 .. x 16 mm. cu mlrima rvnei 5

  an. se modifkli CIOf'apundu.- ferestrele _ d . " mir. 55 x SS mm I;a 16 x 16 mm -" lpa~lul intre " t~tI!- de b 7 X 7 em ta 5 X 5cm.

  Int"lul ansamblu se ,/efult!tI!. se \'O~te (in Int~ portul rior cu l;ac nqru mu) ,1 se :a.ambleazl cu su

  format din reperele 7 ,1 8 din placaj de 8 mm. Dupi in,urulNre.a bec:ulul ti ncordal'e:il la ref

  eleetricl, putem Introduce dllpozlt,vele 5ub lu eaua

  pl.

  ~ J"r- "-, ._- . . "lT.t:- - - , mI-- .. -- .' . ::: . 2t: : . . ' :U q: . \~ ... ~'" " :'" , 1 '" " " ::!,;= '._. ' -

  ~~'

  , , ,

  Bec _Iumln.rl Din comert ) \

  *~ : ;:" . " 1 - 15 W/ llG--220

  13 Muci 1 Placaj 3x 90 x \110 , .. "'oeI 1 Idem 3 x gQ x\110 " Suport i dia , Id_ I x72x l67 t--' 1'" G,ci ! ~ " Mrnere , Idem 8,.21 x72 , , , " Olsll"lIer 1 Idem Ix7x70 18 Arcuri lamel,_ T,blii dFJ ra tt ~ r, de pr .. lun' Iei ,2)(5x67 . ,.-----L ---~;-.- I , " " Oglindi ablide melallci 1 lumi , ------

 • Mieromoloarllle eu ardere InternA -

  acesle bijuterII tehnice - au In trai de multa vreme etn In arsenalul marilor campioni cn " In al tuturor amatorilor de modellsm. Performantele modelelor echipate cu astfel de motoare, fie e le aeromodele, navomodele Iau chiar au-lomodela, depind -ln foarle mara mil-auri -. In afar de clalUl de cilindru, de condit II le de funcllonare ,1, Implic!!, de combustibilul folo_ll Spre deosebire de alte sporluri, aici cdopajul nu esle Interzis. Relele amlnune ,u caracter universal Iru;1 nu ulst!, chler dacII sInt comerclallute In ambalaje frumos coio-rala, cu rllClamil .foriltoare ,1 cu pre-turI plperate. Cea mal bunii reteta pen. tru fiecare mlcromolor nu poa.\e fi da-terminaU! decit pe cala uperlmenlaUI.

  In cele ce urmeaza, vom Incerce d prezentAm proprietAtile principalilor :omponenl al combulttbllIIor pentru mlcromoloare, Inlluenta !fil lvllor , 1 chiar citeva rele te .peclale ce pol servi CII punct de plecare penlru uperlmen-

  .!ar:!",,, ... "" .. '" .... ,,, .. """" " A .. """' .. ..-tare.

  Inalnle de loate, va Irebul s.I vorbim delpre cl1"'l1 lacto rl de bazl ce con-d ltlonead functionarea mlcromoloare-lor, lactori ce ne Inlere_aazl pentru re-telele de amestecuri combustJblle.

  Se ,11e ci un mOlor cu ardere Interni lunctionellll cu detonal ll cind se folo-seate un combustibil cu c"rl oelllnld prea mici. Ame_tecul combultibll-aer pilruns In cilindru nu arde progrellv, ci A auloaprlnde la un anumit grad de comprimare (necont rolat), ceea ce a re ca efeet Imediat mlc,of1lru pulltrU mo-lorului. Combust lb llul-etlllon pentru Ita-blli rea cifrei oclanlce eete un amestec de Ilooetan (CO - 100)" n-heplan 100 (CO - lero). Cllra octanlci este data da cantitatea procenlual .. de izoaclan din amestec.

  o altA cifra ImportantA la un combusti-bil este pulerea la calorld (In calor1ll gram sau calorU/cm1.

  Ta'-II.II I

  Motoare cu aprin-

  Oenumlrea

  108

  dere prin Clcloheun t; Hl2. Incan_ descenlA Matanol CH30H

  " .. Dup cum se observ! d in tabelul

  nr. 1, energia degajati In timpul procet;u-lui da a rdere dlte r! de la o componenta la sIta. Acells ta depinde de atructurll moleeulolltl, respectiv de raportul dlntra atom II ~e carbon, hidrogen ,1 ollgen. pentru I,ecar. dintre componentele unl,ll ames tec co mbustib il.

  Mal Important! decit puterea celorlci specilicA (In cal./cm' ) este m3r1mel! energiei cli lo rice conVnule de amestecul aer-combu_tlbil asplral In molor (In cal/gram IImestec). Astlel, collnlitatea de aer ma d mi nece .. ", a rderii com-bus tl bilului condlllonellA C,lllracterls-liclle molorulul (clpollcitll ie cHlndrlcl rapo r1 de comprima re, carburator ell:.):

  Sub acest aspect, reiese elll r cA com. ponen~ combustibil" ce cont'ne In

  Formula omponenla chlmlcl ombusUbiUI. bruti

  O , Metanol HOH

  Etanol c;l-\0H

  bop'openol It H. OH tzooctall c. H,. Benzen C.". NII.ometl\Tl CH, NO.

  Nllroeta Tl C, H,NO.

  2-Nitropropan C, H,NO.

  Aceloni!i CH,COCH.

  molecula - lata oe numirul de atomi de (:arbon al hidrogen - un numAr ma~lm de atomi de ollgen garanteazl

  , Pulerea calorlcl

  80, t"C II B60 8 650

  0 ,119 80,1"C 11200 11700

  0,803 6-4.6"C 5 400 4 340

  Inl_ A,N, PETRESCU

  obtlnerell unei enelliil calorlce medme la arderel! cu oceelli i cantlteta de aer.

  Ameatecul de bul pentru mlcromo--toarele cu aprindere prin InC,lllndescenl! se compune din 20 plnl la 25% ulei de rlc!n, ea lubr1lianl, ,1 75 plni la 80"-" melanol (procentul ma)1.lm admis de me!onollUnd de 118%). Intrucit melano-luI aste pulernlc h idrolll, acesta se va pblra In vase etane, pentru a nu InrllulAI ca!llatea combustlbllulul prIn prelentl!apeL Metanolul c,lllre a ab$orbil apll In Cllnt!tlilt m,lllrl asta Inulltllabll ,1 prel lntll o coloralle I"ptoasl-tulbure.

  Daci dorim iii obtinem o pule re su-pllmenlerA la un micro motor cu apr'n-dere prin IncandescentA, va trebui .a 'nloculm din amealec o anumltll canll-tate de metanol "rlntr-un adltlw de dO'paj .

  In acesl scop, se lolosesc de mal multi ani derlva\1 nllroparallnlc l, CII: n!tro-metan, nltrobulan, nllroelan, 2-nllropro-pan, ca ,1 un nllraderlV/.t de benzen -

  rnn11

  [eP] -----,.-.....

  " "

  " " , ,

  ' I'CAldur" Punctul Puterea C810+ F.~ldUIII dil

  RlI!)orlu _ eg"latA IndIce lIer{com la erde- te de de e~a- rliJea vaporl18r;:l bUlltbll au lo--parere Densitate (calJlIl (In grame rea cu Clfr. aprln-("C, (glcm') calJg aVc~ la ard.,e I qrlllTl oc!anlc;! dere complelA 011 10111)

  -, 3 , 7 a 9 10 ",9 0,803 "oi . ,.. '" ',' 1130 .. -110

  -28

  78,4 0,189 "OI "" ... 9,' '" " eu5% I 'f! 82,' 0,185 7900 .... 15' lI,g 730 " -99,' 0,&92 " ... 7950 " t5,2 780 'OI +50 90,' 0,819 '860 96'" " 13,2 '" 108 +30

  101 .3 t ,l39 , 800 3180 '" 1,7 1620 - -114,8 t ,052 4 3l1li 4520 - ' ,1 1 050 - -120.3 0,992 , 400 , 350 - ',a '50 - -358,1 0,191 7 350 , 800 ". ',' 7110 1110 +18

  I

 • I f

  I

  Anumite. dt:talll de reallure a nodurilor se impun a se da. Astfel. nodul A se realiz.euJ com plet din lemn. Se va decupa un cub cu luun cQl.. O fea~ de 2 x 2 mm. in care se vor da o lauri stribltutl pentru cepul en. ,1 doul ,lUri inclinata la. 60 pentru cepurlle m, care se VOf introduca '1 inclela. In final. dupI uscare, se va ala 'Iona .1. Se vor confeqlona 12 piese de lel;llurl.

  PentnJ v,,.,anUi a doWl nu mal trebuie date uplicative.

  Nodul B se poate reilhza dintr-un apac de (r.up cirUlil il tllem mar, lOIle ~I in Qrll dlm ,Iurl pentru CUiele de slguran,i, din 60 in 6O~ pentru prinderea cepUrilor din lemn co .

  I nlt'. ST ELIAN STAN K O VSKY

  Dupl ce s-a croit, dupa. fiecare sector. folla din masl plastici. aYnd Iflji si lbim o margine de 20 mm pentr\l mbinare, fo/iUe se vor lipI la cald cu flerul de cilcat: utfel. pe o bucati de pinzl sau 1Iar se ~w una peste alta marllnile de lipit, se pune deuupn o alti pind ,1 se trece cu flerul de dkat.

  Inci din primele ore ale dimine ii, pe plaja miril sau la mafJinu unul lile, cei aflai in con cediu, in toate 1I Ieie torlde, dar cu un vint ce ne rbcol~te. lucrurile sau ne azvirle nis ip in 5 ochi, se straduiesc si .dune be~e , bolovani pen- ~ tn.t a Improvlu un paravan sau un con. rudlmen \'Ii tilr.

  Oar proverbul vechi al bunului lospodar (cel cu arul ,1 sania) ne imbie de a ne preliti din t imp diverse ustensile pentru construirea unul par.ll nn sau a (on:ului propus ele noi.

  Se reali :r.eul un cadru, fie din feavi de aiu-miniu (pentn.t cel ce au). fie din tub de protec-~ie pentru cond ucte e lectrlce-(din mm plastlcl), ca cel dl" fI,ur.ll 1, pene care se ap..d. o fotle din masa plasticl crolddupl cadru, inflorat!, trans-parenti sau combinat!, rezultind un frumos. practic ,1 elelant con: de plajl , Iar, i inclpltor

  lfi. ')\ . a - ._. _ _ ... _.~ ._ .. ..... ~_ .. __ (fi,_ 2). -

  Dupl ce se VfX ti la la lunarmlle indlQte. evile se vor imbina cu variantele de lepturi propuse pentru nodurile A II 8 , urmind Q {evile de legi-turi (poZiiile 5 ~i 6) s.Ii se Uite la fa~ locului. dupl ce s-a rid ic.at in picioare scheletul, avind Irijl si disUinlm in mod elai picioarele po:r.l-.llar 2- ] - 6 buei l.

  T,NIUI'

  Adltlvul 6e dop-,J

  Nltrometan Nlttoel.n 'l.Nltropro~n

  "Ittobenz.". Ac .. tI .dlll"" au urmllto.rele formule

  chlmlclt: NUrom.U1n - CHJ.N0. Hltroeta" - C .. H~Ob Nllrobulan - '"" 2-Hilropropan - ;t~r~O. NitrolMntell - c.nsNO. Dintre aee,tla cel mal Import.nl .ate

  "1Iromet.nolul, car. poale fi ulUlzat pentru Inlocui, .. met.nolulul dintr-un .m.alee pinii la ~ In fun

 • , ..

  Desenele pe care le vedei sni opera unui artist-robot Acesta, in funcie de reglarea i impulsul Initial, da la Iveala o infinilale de mo-dele, ce par a fi primite de pe alt planet..

  In principiu, harmonograful se compune d in douA pendula, ale cror micri sint combinate prin douA pirghii cu articulatii cardanice i transmise unui creion sau stilou cu pasta.

  Intregului sistem i se imprim o micare I nii al anumita ( liniar, circularA, eliptica etc.) , dup care creionul traseaza desenul pin la amortizarea completA a m.icArilor celor dou pendule.

  Tn cazul in care lungimile pendulelor sint egale. desenul rezulta simetric. A j ustind greu-lal tle pe cele doua Ilie, suprapunind desene c u micri iniiale diferite, inlocuind culoarea la stiloul cu pasl, se obtin desene hlpnotizanle.

  Vom Incepe cu executia mesei (1). A ceasta se realizeaz, conform figuri I. dIntr-o iJJac de

  --

  - -VA PREZENTAM: ARTISTUL ROBOT

  lemn cu grosimea de cca 20 mm, de marime 560x9OO mm. Din colturile din spate se taie cite dou Iriunghiurl de 15Oxl50 mm i in latu-rile astfel formate se execut cite o degajare penlru tija pendulului (100 mm Itime x 125 mm adincime).

  De fiecare parte a degajrii se bale cite o l inl! de tapiterie (2) cu floarea de cca fi 10 mm, in care apoi, cu un punctator, se realizeaz lagarele de oscila1ie ale pendulelor. Planeta astfel obtinuta se poate amplasa pe

  -c-oltuJ unei mese sau i se pot confeciona 3 picioare proprii (3) din teav de ~ 2S--3O mm, imbinata cu eclise (5), urub (4) i cu apratorl de cauciuc la partea Inferioar (n.

  PtlOdulele sini identice. La pel.llea suptuioar4 sint consLUuite din cite un bloc de ~emn (8) de dimensiuni 38x65x 200 mm. Pe una dintre laturile mari se el8Cuf o gaur cu _ 16X2:) mm penlru tija pendulului (9). Tija pendululUI, din teav de ~ 16x 9OO mm, se introduce in blocul de lemn i se lIs igur cu un urub pentru lemn (., ." ... 911 mm' ue ",,11111 ~. _ a:.."vla ... v V" :;OV'V V ...... "u ''''''''' U1' 4x 2O mm) .

  Tot la partea inferioara a blocului de lemn, se introduc cele doua ace de oscilatie (10) (o'el J5 2x 15 mm), ascu1ite la capetele libere i executate din bandA de tabl (grosime: 0,6-1 mm) de dimensiuni 2O x 90 mm. Distanta inhe

  EX~L1CATIE LA "c;UAI

  1. P/a,.fj (1 bue.) 2. Tln(r dr /.ipil~~ (4 buc.) 3. Picloart (3 buc.) 4 . Suruburl M 8 (3 bue.) 5. Eeliw cu 3 g'url (3 bue.) 6. Suruburl pentru lemn

  _ 4 )( 15 (6 bue.' 7. Apkllorl de CIUC/UC (3 buc.' 8. BloCuri dt Irmn (2 buc.) 9. Tlje th ~ndul (2 bue.)

  10. Au d. oscl/alle (4 buc.)

  g: ~~~ul;i~d~:'~!n(~t bue.) Il. Suruburl pentru I.mn

  ".2 )( 12 (5 buc.) 14. Cruci cardanicl (2 buc.) 15. T/It dt COtltt/UM (2 buc.' 16. Clet. th pt lnd~e ( 1 bue.' 17. AI! cardanle (1 buc. ) II. Grru!11i tit pendul (2 bue.) 19. C/tm. dt p; indt (2 buc.'

  I

  Inl. L VINTIL

  bratele furci lor este de ';fi mm. _Lagarele_ se realizeazA, de asemenea, cu alulorul unui punc-tatar.

  Crucile cardanice (14) le vom realiza din sirma de otel (JI15) cu virfurlkt ascu1ile. lungimea bra-telor fiind de 19 mot, iar Imbinarea se va face prin "pire cu cositor.

  Tijele de conexiune (1S) se el8Cuta din teava cu _ 9-10 mm )( 455 mm.

  Una dintre tl)e poartA o furci cardanica, Iar cealalta un clete de ptindere (16) a sliloului cu pastA. Se poate utiliza un clete realizat din doua cleme de prins rufe din material plastiC (conforT1J detaliului B) .

  AiCt. In locul crucii cardanlce (14) se utili-.l6it.c..!i un singur ali. (17), de aceleai dimensiuni 6!f1,5 x 38), solidarizat cu cletele de prindere prin lipire de arcul metalic al acestuia. ija (15) se prinde de cletele (16) prin lipire cu adeziv sau, mecanic, cu uruburi pentru lemn.

  Cele douA greutati (18) ale pendulelor se execut identic, din plu'mb UI 20 nm) . reglarea NO, liiA Af,.....l"inrh, __ ,.,,, diA n ~lAmlii mMAlir.A ..... """"v .... ' ........... , .... ' ... , ....... ., ... ...... 1' , .. V- .. .. pe tij efectuindu-se cu cite o clem metalicl (19) cu gaura de " 16 mm. Dup montaj, sa ung toate articulatiile cu

  ulei mineral, pe planel! se amplaseaza un suport oarecare (20) cu o foaie de desen i se pune aparatul in micare.

  J

  J

 • Ai

  ,

  ,

  I .. -

  I

  o cisi dm zona su bcar-p,ltidi; O poard, m,lIr"am ure~anj; O sugestiv harti a ~ri1 Un veritabil t~lent intru reconstiwlfe.l celor m;1I auten-

  tice forme $i mOtl"e de afli popular.ii $1, mal presus de orice - O PASIUNE, Iii Inelden~. dintre rigurOzitatea constructi"i, echilibrul de "olume si cunoa~terea de esent a rokloruiui

  Este [ee; ce un pasionat, actorul MO",. 8cnea. ne de

 • -

  K

  Daci. din voastri 3 .ulult nop~iI ,1 este ie ""pldli la rmltli, blemi.

  O

  A R E dintr-o sub~lre, lalm fiind ooslto-pune-~J~~~~~~~~:""--:":"~~~~~~~~f,~ac mIci adinci-- student

  p~rl componente - dulle pentru tOC de baterie (din

  comerl) (1)

  tean t.lbla II ';:'~;',::;:;;::-::;;;~ .... ! O alti solUie co",tI ' budfele de furtun de Quduc. lilm de prlndere fixindu-:w: in ."est cu intre dulle $1 tub

  Conul de protecj.le front;1.1 :w: con(l!C-(ionud dintr-o labt:5 , pUI'lC_

  s-au pilit micile d~n esle dau

  I duliel Dimensiunile nu oirec.e reIultiii ~;,~;,;;;;;

  ,~

  de pratec~le se Pmlte utillili dru'a I Ii~ tllu fundlll.

  - bec pentru biiterJe cu 'UP~QI re-flectoriunu (2)

  Jntrebulnp,rea acestui mijloc de minire poate fi mult mai larl~: in repuirll unor mecanisme de miel di

  .... ~ m.'~."',";, de exemplu, el Pmlte ~,ne lunei yeloze de arte (alimenure

  - con de proteqle;1(~,;:;" ... de reflector pentru bec obltnult)

  - fir electric (6). Tubul confecioneuJ direct pe

  unei fi,i l de hirtie cu un IImi de prlnderll! (dlO alami slme) fiind I

  Se poilte. evident de

  ~~:-,.,.".

  .,

  sonerie). conulul, ,\O-

  prlUupune o m1lcue de conului cu [ele do05

  Iona c",iti (prin plll-de II a spre b

  DE FIZiC

  '. ". , .'" .sene ,!~\';;,:,~,',;;;~ cu fl~_ "! Intensitlltea

  si se sting'

  -INTUITI PER-

  I

  SD" ITATE 1) S-a observat

  un glon intr-un metrul

  " ",",,,,,'1 giurii flcute de este mai mic decit d Ia

  Putei si spunei care este , unii n,telil a"ifidall ai Pimintu orbitei astfel incl inat incit flceau

  65 (latitudine nordici) cu plmntesc, Acet i $atelil au

  observ"'i uior pe cer. D in. ce pan.e cardin",l) preau ci risar. acet i sarea lor s a flcut in sensul de rotaie

  planul

  tuluQ l) In ce cu este nevoie de ~'~~ energie

  pentru lansaru unei I c.iUul cind luna se aflI in ~p~;",~ sau cind luna

  in mome,mul in care

  ~.~~ pomi lor ~I . in general , "" ... --:!.------t~ ~I verzi capltl O; culoare cu nuanl mai inchisi decit de obicei!

  5) Sint ~i acum unii care, vrind si se conving'-da~ o piatri 'preioas~ este ver itabilI, opun in palm1li observi daci ea atrage unele corpuri

  ConstruqA unul periscop ~re, in':~~~~~~~l~;i~~~~~ I vertical (2) rNlidim patru pnun ' uoare. Putei s.l aflati pe ce proprietate se ba-~e fi lentile.(luneU Ga.lileu) nu e monuni illnIile. J:eazi acest mod de recunoaterel

  au. Avem nevoie de placaj , clei, douA I I ~~~:p;'~'~'";m; .. ~'~ .. :".'.~'_U2 V.aJ pus vreodatl intrebarea de ce I .. ~.., doui lentile ~I... pui ni ribdare. al proc:uririi lor. ,;".,. Din placaj de 6 mm lroslme realirim fi-

  '>~."'~'" " 1 ei nu se guri, conform dimensiunilor Indlate pe - entl p an coocl.v cu din $Ipdi de brad Cu seqiunea de 12 mm~ ;;,~::~~ cu un anumit scop. ~ prlndere a lentilelor ("). 'ntr~ga CI plan con'll!d cu f/J 42 mm. 1) Cum explica~i faptul d,.nluntrul globurilor. _mbJ~d [u del. se a.siiuri cu ~Inte ,1 se vopsete i care nconjuri becurile cu nt;:andescen~ se adunll IntenOl" nqru mal. m~, mult praf decit afarl!

  --------'

 • I

  StaUa lovlatlcl .. ,

  " " "

  1.

  1.

  careia unde radio num!!l lo;';;;;;;.'i';'';''';;' do

  In loarnnllanulul ll73 va l "lAICle la Cape Kenned)', de o rachetA eAtlas-CentaUn. .... aparel cosmic 111.110-mat de tip Marlner., In Q( ..... da CCII 400 kgf (din car. peste SO kgf apareltipl "fie,>, cu oblecUv aslronaulic dublu: planet.1iI Mercur .. VenuI! Sonda VII survola In februarie HI7.t ".,.... V"'UI, la o altit u.-d ine de 53 000 km, Iar num~ ....,. doul lunl VII uece prin aproplerllll planetei M9JCUI', '- cell ... 1 000 kml De remarcat cA speclllll,m de 111 N ..... SlA . ,1 J .P.L (Plludenll.) folosesc cimpul ~ al aplanetai furtunilOr pentru II accelera " ..... spre MerCllf IICIIIII'. 10nO&, prima de acest.... In Statele Unile.

  Pe linia programelor de pere Japonia, ce.

  de-a palra membri II .Clubulul ~ II anuntat &II In II doua jumltate iii deceniului .. ,. In masuri ti lansllze un latellt de Ielec Ic:atII, mal multi rneteosalelill Intre tll15 ,1 llIre, *j probabil, plnl In 1878 un salellt destinlJt ajutorlr. ~ ocaanlce, domeniu In cera acea.ta arl .. de;e ","umale de mare prod uca toare ,1 uportatqare .

  .,~

  voara, larmlci, nu va

  \', '\~~,\'7l:

  Prima moleculA tatA In '''cuta

  ",~,~:~~i ;7l.~~~~~~~~~~~ "" aCN zoni, spaUulul, dar tIIlcate molaculll mult ma'

  Iden-

  ill delfli,oarl In In aprilie, de pe

  ~Oi'~'[i~~~Jl:t~~)'~~~~!~i~~~~;~~ cu stablll-I ellptlcl, la

  calre N.A .S.A . dII la spec.lall,1II italieni, un astronomice, denumit

  ~~~~:~ .. ~rmlnate Incercarile .-A lgol .. lII , al ra-va miri pollbUltA-

  Prlnlre element,11I conl~"i dll parllclpare a BIIIgl81111 actlvll/ltUe s~ din * ru llIIoclo\l1l1 inter-europene E.LD.D . .. fiU""'" fi; 8fupul de statII de urmiTlre a sateUmor de II Q~n. Dotate cu mo-toare aletlrlce .::u corn.,. ~'"' urmAriraa continui , .. leilflloT cit timp se ... In cdmpul lor vizuala, sta-tll18 de III Grimbllrg&n pOMdI cind anlana pentru re-ceptlonarlNl IIm",,"I ___ ....... Il al una IImi-1ltoate_ !n ImaginII, In prim plan, _ dd douA antene pa~11ce (dlamlltru 4,30 m,I ...... , 1., In plan sllCund, antena emltilto ....

  Rec:ent a avut loc In A ....... ltInt:Io~ ul intarna-

  tlon" .. A.ocl1le1 r'9lle .. ...,. t'~1 ,1 cercetari spal.ala, dllstina1 prOgfll"*- .......... da colabo-

  rare In

  "

  L MICRO-MOTOARE

  tendJnt;!ll pul&TnJeA da auloaprindere. A cest fenomen este Inlllnit Indeo.ebl la moloarele de competltle cu aprindllrll prin K" .. tele, la care .. InJoculasc SO---9O% din benzlnll cu maia-noi .au ef!lnol. In funclle de IIpul mo-torulul (camerl dll ardara, slstam da r6clra), melanolulll autoapr lnde Inaln-t. de sclnlala bu jlel, de undll rezultl o c onslderabUI plardere da putere, A-ceasti tandlntilla auloaprlndeta consti-tuie o caracteristici pentru !leclTe com-btlltlbll, fIInd mlsurati pr intr-un Ind ice (labelul nr. 3).

  I la dopajul cu cu nitrometaro,

  , " n-~,,~,,", de ardere decurge mal

  omogenlzeazl ames-

  din motivlI de I I nltro-

  "

  , ,

  "

  IIIU "Itro-

  , ,

  " cu matanol au o

  Cu el! valoarea negativi aClIstul Indice .. te mal mare, cu allt acaasl! caracteristlcA nedoritl este mal puler-

  TatJ./ul J

  2,5 cm'

  '''' .. " "" ,." 3,5 cm'

  carbu- ~

  10 cm>

  25'" nltrometan 10% nlttobenzen 45" metanol 20" ulai dl ric in

  50% n"romellln 1~ nitrobenzen 20% mel.nol 20% ulii de ricin

  m

 • Avei aptitudini pentru MATEMATIC?

  Tut'" p.iholook.. gluentlte pinii lKum ... au d. po.lblU18Iea .... cuna.,tell nl".tul d, dlnofta.el unor IP!Hudln! cu caraCIM o.n.r.l Memoria, allnll .. adlp.-LiMitat... capac'ta,e."" relo1"'1 probleme ele. au II ati. mIII mare de I'HK:-s'ta.le .~ Iirl Indoiala, lolr.o anu-mitA mhu'" le frllnnlm 'a orice pe.!oa. nI. c:ondllionlnd (eu,lla In loal. do-mtniile de adl""'I ..

  lncesl!nd cu acut num6r '" 'H,.Iei,ne vom OCUPI diI c"eva apttludinl,pecla'e, Indiapen,.blle obll"lII'lI unor relUna'a bune doar In anumit. domtlflN de acll-'tIlat .. Din". _etil''', aptitudinile pen_ Iru rnatematlet ocupi utili un loc Importa!!' lItft prin prolller.rea prof. ,1utlllo. tehnice cit" ImpllelirU el lot mali ..:e8nlo.o.l.,. In domeniuL ,lUntelll' loclll" ,1 umanistial.

  Prin lestul pe are ri.J loMltAm I .. Uid vei pul conlllll, mt.ura In clre I.efl c.p_cUalu pentru rationamentul m,. lemlllc. goslbdil.'.. de 1 opara cu a1mbolun mlt"matlca ,. nu cuoo,tln. ,ale d . 10 domeniul ml'Mlaticl!. filod un te&/. d. Iptftudlrn,' nu de (:uno"llo\a, el nu v, cuprinda ploblema ca pol fi r.lol ..... cu Ijutorul WlOl calcule sau pcl bala unor regulllnvllliltl! anterlOl' ta .. ... . . '. .. '."'.'- '. _ -- ' ..-- ~ __ _. r _ dlnala,1. A.tlel oe In!rablli 10111010'1 In mod cureot In lIa-numitela le,t. pentru Iptltudinl mat.matle . d. cir. In fond ,.pruiotA In. lrum""te de milur' 1 cuno,tlnlelor uu mijloace de anlr. nlmlnl ml'amaUc. Acest. IIsla dau poalbilltata .. da 0'1111 .. , II constatatl dacA ,inaU m.nte libia lomultlril ._ regulile d. IcAde,. I IfiK!.lIor " daci Iintel. lullelanl de lotrenat pentru a le umIla cu ,.pwcluoe, dar nu permit si aflatI daci Ivel cIPIICit.l_ de a rallOOl II .. nu cu lIulorul cifrelor. Nefiind \II'! t." aa gerformanta, '"lUi no."u po!:". Il r.zolval chiar 10 Ipoteze unor cuno. Ilnl. elttmeollIra OI matelrlalicj.

  Obtiner .. unul califlcati. IUPlrlor (blOII .au loarte bln.) ... ac.st Iesi r.prezlntl o Q1'ognozl favo.rablllln ceea ca priwa,la Inlu,lr ... m .. emallcllor ,1 r.allzlru rn domenil~ ""da m.temalit:1 cooslrlul. un IldOl" Important Oadl

  obtloetl un clliflcatlv ,.tJsfIcIlOl, wa Irabul. probabil. al; declu04l1 un efort mal mi" penlru I Itu,i In uemen_ domaoll d. acllwl1lte. 10 CIIU'" unIII calificllI, nautlllacllOl , .. rltl Indk;H ci ,eli awu dlftcult'tlln KlIritttile clra nece.itl, cu pregondlfentt. ' atlon. ment malematlc.

  Instruetlunl: Icrletl rAspunlurlle d,. le f!ec .... Intrebara In I",ttul lod'CIt. Ea.clltatM e.t. O\II importantA dac" wUez .. 10" nu labo.rl 10Iu,. prN mult la vreuoa din lolrebari. Ollclr vi a,le nece'lIr,puII,1 teca eak:ula pe o foaie dl hirtie IIPlnll Urnit. de lImp ... d. $O "'muie.

  1. 01lcA dlotr-o dulinl mere .lnt Iirielle. cite Ilnl bune? ( )

  2. Inlr o cutie In Cllre .. alll ... m.re, a m.r. din fiecare duzina Ilnl bune. Cft. mere dlO cut .. Iint stricat,? ( \

  3. Car. oumir "le cu .tit mal mic decll 60 cu cII elle mal ma,. dl: