constructii pentru amatori. publicatie lunara … · constructii pentru amatori. publicatie lunara...

24
CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA DE REVISTA " TlINTA I TEHNICA " .24 PAGINI- 2 LEI , I

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

51 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA EDITATĂ DE REVISTA " TlINTA I TEHNICA" .24 PAGINI- 2 LEI

,

I

Page 2: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

-

e În numărul

viitor. • Redarea acustici de inalti calitate; • Ampliflcator de 20-60 W cu tranzis­toare; • Convertor pentru benzile de amatori; • Aparat universal cu tob cu neon; • Receptor pentru incercat tranzis­toare;

NICOLAE PORUHBARU

Un receptor cu .. tranzlstoare cu buni sensibilitate ,1 cu un consum mic de ener:le constituie un mare avantaj. Pentru a nu avea prea multe circuite cu acord variabil, sarcina unui etaJ de ndlo'recven~ este aperlodld. Receptorul are o bandi de tre­o:ere de 10 kHz. ceea ce ulluri o selectlvl-Receptorul este conceput penlru recepljo..

narea emisiunilor de amatorf pe banda de eo m (3,5 MHz-J,8 MHz), atit In te~r811e cII şi In foni., In special la receptionarea emisiunilor cu banda laterala unica (558).

Circuitul de Inlrare este acordat pe banda de80m, Iar In prJmullub (ECC81) se face hetero­dlnarea semnalului de la circuitul de Intnue cu semnalul o8cilalorulul local. Cupleiu! 58 face prin calod!, ceea ce asigurllzolarell circuitului de tedlofr&C\lenţ! de cel oscilator. Deasemenea, radlatla paraziti II oscilalorulul local se ate­nueaz! la minimum.

De remarcat ca schema IntrArII fKePlorului este similara cu montalul de detector 4e produs folosit la ,&cuptoarele superheterodln6 de bafic. Dael In acest scop, in receptoarela SUpet1 se fo loseşte ECC 82 sau ceva similar. In receptaM descris se preconizeaza folosirea lui ECC 81, avind un randament Incqmparabll mai bun. 'ntrucl! tu bul este conceput pentru folosirea In

inalt! frecven1A. Duble triode de acesl gen ma, sint ECC 85, ECC 88, PCC 88. valorile piese-10. de la Inlrare. trebuie insA adaptate caracteris­ticilor tubului folosll Este foarle importanti loloslrea unor piese de cea mal bun! calilate (condensatoare, socluri elc.). CondenS8lorul variabil Vc, poate avea şi o valoare de 50 PF dacă se leagă un trimer de 50 pF '1'1 paralel cu condensatorul variabil; atit acest trimer cit şi T c trebuie s! fie de tip concentric.

Se recomanda ca, la punerea la puncl a mon­tajului, In locul 11.11 R7 să se monteze un polen­llomelru trimet de 500 K, care apoi va fi inlocuit cu o rezistenta Ibă de valoare corespunzătoare. Folosind 3JOKD, s-au ob1inut rezultate optime. Oscilaterul (EF 80). este de tip .• Tesln

)

(Vackar). Acest lip '" oscllalor eale loarte ltabil şf se reglead uf/)r.

Tubul ECC 83 asigUra o foarte bunA ampllli­care in joas! frecven1A, cu un zgomol de fond redus.

CAşll1e fol08lte vor fi de ImpedanlA mare (2 IJOO-...I 000 a).

tn prlvln18 tehnolog~ de asamblare: legături scurte, lipituri foarte corecte, masA unicA co­munA la piesele aferenta fiecArui tub etc. De asemenea. este de recomandat ca fIIamenlele sA tie alimentate prin ~blu coaxial legat la masa, pentru evitarea brumutul. Toate tuburile trebuie eaenMe cu cite un capac. Se preferi ecrana, .. osclTatorului; dacI acest lucru prezTnt! greutl1J, atund toateleg!turile oscilatorulul şi ale tubului T, si tle sub şasiu, iar ci{cuilul de intrare deasu­pra, legAtura Inlre piciorul T de la T, şi bobina \IA fi ecranatA şi va trece prin şasiu cit malaprOl­~ t;fe piciorul 7.

Allmentar68 receptorului nu s-a dat,

tate suflclentl. Cele doul etaje utilizeazl dolll tranzistoare de tip EFT 317-320, rro401. AF 11S. AF 125, OC 6H etc. Circuitul de intra re se realizea.u pe o bari de feriti citin-

,~~::~..:;::,~d~'~ld~C5U~dai.~m~.~t~'~UI[!d.~8~m~m~~, ~'U;ngimea de din sirml cu mm, Iar ~ are 5-10

d in aceeaşi sirml. Datele sint utile gama de unde medII. Cel de-aJ doilea

fiind clasică, care asigurA 12-15 mA,

de

orice schema de 25D V la

un curent altar·

sA fie degajată si m lunoime şi la o

10 m. şi in gama de 40 m,

intrare şi oscilatorul

.. ~.,c.". cu,. 2S mm, carcasA cu _12 mm de 2,5 mH.

de acord se real it.eazi pe o carcasl de fetid (de tip «Mioriţu) cu

,obi .. l,) are 100 de spire din sirmi CU" 0,15 mm. Acordul celor doui

reallzeui cu un condensator­cu doui secţiuni cu valoa­

pF. Pentru alinierea. celor va. rolosi fie mutarea bobl-

netor li JI fie miezul de cele doui o detecţie cu dou! etaje SÎnt frecvenp ce lo!,,,,. 353, lTU-Tr15 de 2.5 mW

11.11'111.11 barel de feriti. al boblnelor l -l.r Dupi radlofrecven~ ur~eui

de I EFO. Ultimele

>I~:~:~:: .. de audio-~ EFT 351-

2001l(DiI.). AI~~~~~~::~ de la o baterie 'O"taiiulo';1 se face

JI intregul mid cutie montaj se poate reallz:a

de material plastic.

1. • I

1 I

j

I

I ~

Page 3: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

p

I

I

IT SELECTIV Re PENTRU RECEPTIA •

o emisiune radlolelegrafici de tip AI (tele­grOlfie nemodulni) ocuJ)i o bOlnd;!i de frecvenţă de circa 200 Hz. de aceea, pentru il putea selecta emisiunea dorită de o alta inveclmd., este nece­sar ca banda de trecere a receptorului să fie de cel puţin 500 Hz. Banda de trecere a unui circuit osci~..r!!. (fig.ia) este dau de relaţia simpl;!i

Ing.

lOfoidale de feriti li au un sau se utHizeazi chiar mici nu au intotdeauna ~n O .~I"~i'~

O soluti" sImpli este dati circuit selectiv Re. Circuitul are proprie.tatea d.

1

"Iii"",. unui (fig. 2)

dati de

L c)U i:..,-L

a). FI,." j,i , R

~ ~f I

: II

: c Rb le

F'9. 2

punctelor ,i liniilor. De .. ceea, s-a prevăzu t un potenpometru R .. cu care modificăm condiţia de

rejeqie infinid il circuitului In dublu T, I ărglnd astfel hnda de trecere.

Circuitul lucreui pe o frec ... enţi apropiau de 1 000 Hz. CondensatorH CI' e) . CJ ,i rezisten­~ele R. şi Rl $E' 'lor som Iii o punte, ca si albi toleranţe sub 2%.

Este suficient si asigufim cu precizie condiţia :

C, , f L .

B --=. unde f este frecvenţa de acord. Iar Q o

Q - factorul de calitate, Pentru a o

relaţia : = t ~~~;;;~=~~~~'~i~~~C, - -- ,t:ee<l ce se poate P i :hiar li cu ajutorul unei

este necesar fie si mirlm O, fie si. miqorim f o

Deoarece O-ul Dobinelor obi~nuite nu dep.li~~te in practid 200. se utilizea..zl in receptoarele de trafIC filtre I:U I:ristale de cuars. care pot avea 0=10000 ... 100.000

O ald metodi este să utiUdm CI frecvenţi Intermediari dt mai sehud (SO ... 100 kHz). ,i in acest caz receptorul va fi cu dubl;!i sau chiar cu triplă schimbare de rrel:venţl. De pild;!i, pentru f _50 kHz li 0=100. obţinem dOOlr cu un singur o . circuit o bandi de 500 Hz.. Utilizind mai multe c:lrculte acordate pe aceeaşi frecvenp de SO H:r.. banda de treţere ;~E!:~~:!!:::!!:~ ce este acceptabil.

... '" =o, ............ 1" ....... . PeMru un receptor gata construit avînd o

bandi de trecere de ciţiva kHz. problema intro­ducerii unui filtru cu un cristal de I:uarţ adecvat sau il ind unei schimbiri de frel:venţă este dell· cati ,1 laDo[ioasi. Dup;!i cum se ~tie, recepţIa emisiunilor telegrafke AI se face cu ajutorul unui oscilator local special pentru telegrafie (B. F.O.). care lucreazi pe o frecven!i apropiati de frecvenţa Intermediari il receptorului. De pildă. daci F. =46S kHz. atunci, luind f =466

I ose kH:r. şi aplicind aceasti frecvenţl detectorului. se obţine, datoriti ef~tului de mlxare a diodei dete<toare.. o frecvenţl audio de 1 kH:r.. care poate fi ascultati. Selectivltatea se poate obţine ulor in lanţul de audiofrecvenţi al receptorului. deo'arece frecvenţa r este sdzud. Cad f =1

o o kH:r. şi utilizăm un circuit oscilant cu Q=10. rezultă o bandi de trecere doar de 100 Hz .

Dar circuitele lC pentru frecvenţe atît de joase au l ~i C marI. Bobinele se fac pe miezun

II

, __ ___ -'

poziţia Al a comutatorului

tului dUbIU'~~T;~'~i~',~~:~~~~~ (poziţia AI a Cu acest

de trecere' de. telegl'ilfiei devine

p,,,.np unui negatid

reaqi.

"",h'o< benzi recepţia

.Iungimii»

1,5V +

eXilcu:. C; se n realiza legind condensatori de 1 nF. Tot montajul pe o mld plăcuţi de circuit Imprl­

se va ampll1u sub şasiul receptoruluI. ~",,;',~;'~I R .. v;a fi semlreglabil. Conexiu-

i la comun-corul K vor fi cit miii scurte şi

ecranate.. Partea de iludiofrecyenţl il receptorului poate

avea in principiu orice tub final pentodă, dar rezultate bune :re obţin cu tuburi cu panti· mare (El &4, 6P14P, 6P9 etc.). Este posibil chiar ca montajul si autooscileze. Se fixeazi puţin

rului

o obsenaţie : montajul dă rezultate

. ;o,::.o:"~~':N~~':'~:le; montalul da rez.ultate I Olre o bună stabJlitare de

frecvenţa sepal'ildi u~r.

100-200 Hz. a oscilato­a B. F.O .)'"erscOOlteJl emlslu­filtrulul. Se rec.omandă ca

. cu are reglim emlsiunea doriti si poată fi

JiJJnF

Primele inscrieri la noul concurs 'Teh­nium. n-au .IIsleplll' .epuizarea inlleb4rilof-

":"~I.:;:;I;t;~

L

, '" rezolv4r1lor la Intrebarile de specia-".':",58 cere lrom,sa Si o sw::cinta C.IIracleri-

lucrării cu care vor sa partiCIpe la

1 1

, , •

Page 4: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

@ Tntl'ucit mulp citi ton ne cer scheme de orci elet:tronid. in­cepem cu un asemeneoa instru­

ment simplu. dar cu rezultate satisBdtoare. la orp electronld se folosesc, in general.

trei sisteme pentru producerea sunetelor : 1) un oscilator cu polariz.are variabilă. in vederea ptoducerll diferitelor frecvenţe; 2) un osciluOl'" fix (de preferat termosutat) cu di ... izoa~ de frecvenţl; l) oscilatoare separate pentru fiecare sunet, care generea­ză frecven~ corespunutoare.

Sistemele 1 " 2 se preteazi pentru in­strumente monofonice sau pseudopolifo-­"Ice. Ia.: sistemul J pentru instrumente poU­fo nlce. In schema dl!$Crlsi mai ;OS s-a folosit primul Sistem, ' " nO Cel mal Ilmp lU

Schema de principiu se poate inţelege mal bine dati se executi schema experl­mentali confo"" figurII 1. Prin invirti rea potenţiometru lui P" se obţin sunete dife­rite intr~ anumh:lgami $i interval.

T raru:istorul foklsit poate fi orice tr-ant:i$+ tor de c~ puţin 1 sa mW fi cu un p, mai mare d. 50 (f FT 352. 353. 312. 323 nu OC 71. OC 12. 1114, 1115).

Ca t ransformator se poate folosi orice transformator de 1\e$lre pentru trant:istori cu priză la mijloc.. Recomandăm t ransfo,­matorul de i\e$lre de la aparatele «Hamalu sau «Albatros •• cu dlfuzoarele corespund­toare. Condensatorul de 1 jJF este cu it:cMa­ţie de hirtie.

Pornind de ta acest principiu. dlm sche-­ma deflnitivi (vezi fi,. 2).

Tnnt:istorul. tnnsformatorul ,1 difuXQJ.­rele sint identice cu cele recomandate in fi,. 1. Redstenţele R,. A.z• R) sint .bobinate semireglabil (de lenul celor cu cotler regla­bil}. in enul ci sTnt .reudţi de procurare, se pot comanda l;a cooperativele de spe­clalinte sau se confec1ioneui de dtre ama­tori.

S. ales acest sistem intrucit valorile exac­te ale ruistenţelor nec~ nu sint valori standard. Valoarea rexluenţelor RI' Rz. Rl depinde de tranzistorul fi t~nsformato~ul foloslce " este intre 1 ,i 5 kO. '" locul colle­relor se teeomandl utilizarea unor lamele de alami intlrlte cu an: (de ceas). in vede.rea obţinerii unul rell" mal fin (veti ni· 1).

- -ORGA ELECTRONICA CU UN TRANZISTOR

- -ORGA ELECTRONICA CU PATRU TRANZISTOARE

Rezrstenţa de 1,2 H " bateria de 1.5 V polarlzuzi baza tranristorului in ~ fel incit si nu se audl pocnituri in difuzor daci cb.pele nu sint aCţionate.

sunet r~en!-l lunet

.' 1111.00 ... l3l,1J8

.. 146."

do 161 ,62 - m,1'

~-----...,Tr

15K

500K ..J I.-F

~'9(

inainte de a sr2hili valoarea I"I!zlstenţelor Ix>binate. t rebuie stabilit in ce laml " ce interval 'Il lucn. instrumentul executat.

Instrumentul descris -s·a executat de la

T, -7j -1j :: EFT.JSj 74' :: rFT.323

IOD

N. GALAMBOS

«Ia'. piN la «laI It. in Intervalul de o octavă.. Instrumentul poate (unqlona ,1 intr·un In­terval de trei octave.

Frecven~ sunetelor este urmltoarea :

frec::""np lunet fr-ecv.nţ!

291.66 wl 191." 111 .'tl ,oi 'It- 415.lO

Jl9.62 1,' "'.00

m.D

369,99

--7; ." EFT»I +0=-

<r. "" • <" '" il'f ~"J.r. "1 k~ l'r .4Er ,.,t.,t" "

Ti'

Page 5: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

l

in vederea determinlrii rezlsten~elor Ra. R2 • R). in locul acesto,. se conec:.teau un potenţiometru de H-50 kn. se acordează capetele gamei in Intervalul dorit, se ' misoarS apoi rezisten~ maximă necesarS ,Ji se adaugi un coeficient de 20"10, Rezulta­tul este rezisten~ totall a celo.- trei rezis­tenţe ; se: imparte rezultatul cu 3, obţlnTn­du-se valoarea unei rezistenţe. Cele trei rezisten~e sint egale ca valoare.

Trebuie si menţionăm d toate contactele ~lliplturi le din aparat trebuie si fie perfecte, pentru a nu introduce rezistenţe suplimen­tare Instabile nedorite.

Pentru a putea folosi instrumentul. tre­buie exec:.utati o claviaturS cu 13 clape, asemlnltoare celei de la pian sau acordeon, care comandă cele 13 contacte in vederea obţinerii sunetelor.

PentN cei care vor sl-$i confecţioneze clape le, cu titlu orientativ, dlm dimensiu­nile clapelor de pian. Clapele albe sînt de aproximativ 20-30 mm Ilţime, iar clapele negre incep la 50 mm faţl de muchia exte­rioari a clapelor albe. Acordeoanele au ela­viatura ceva mal miel. Pentru inceput se pot folosi clavlaturlle de la instrumente, judrll de copii. amenajindu-Ie pentru co­manda contactelor. Se pot adapta. de ase­ml!nea. in al:eSt SCOD si un numlr corespun­manda contactelor. Se pot adapta, de ase­menea, În acest scop ~i un număr corespun­dto.- de comutatoare basculante (modelul cu clapă pentru I:lmpadare). Prin Introdu­cerea. unui resort ~i prin mici modificări, aceste comutatoare se pretem la modifică­rile funcţionale cerute.

Acelo,. care vor si incerce ~I introduce-

rea uno.- registre cu ure si schimbe tlmbrul obţinut. le sugerim si experimenteze cu alte valori de rezistenţe in locul celor de 1500 indicate În scheml. Cu rezistenţa. indicati se: obţine un sunet tare. avînd un timbru similar oboiulul.

e b:wt. unui generator audio RC in dublu T. se poate executa o orgi electronid cu patru

tranzistoare conform schemei din fig . ... in scheml s-au desenat numai 8 contacte (o octavl Brl clape negre). Se poate miri insi numlrul contactelor, adăugînd, bine­inţeles., potenţiometre trimer corespund­toare. Cu aceste potenţiometre se acordea­zi fiecare ton in parte.

Instrumentul este monofonle. sunetele avind timbru de orgi.

-TEHNICA INSTALARII

Adeseori .... em .. dl.pozltil! .1.lenw de red.r ••• unetulul (.mpU_ lu::.IOIIfe) de 1011 ... buni alltate, da radar. nu e •• corupunz'" 10"', deo.r_ fie el M folo.....: cMfUZOllHl rwtc:ote.puru:II011H1, '18 el a.eza,. lor .. 1e detec:tuoa .... Dupl cum .. ,tie, dlfuzoruluw .r.doctor .*tfOKU.tIe prin Intermediul uru ... rHII,ea.r:J trene­lorm.rea .(UIfIiJIel .*trla de .udlofrK .... n" In enerliJie acu.tIei, c . .. racll.zlln .patlu. Adu.lmante .. folo .. ~ In 'JMI(:iIIl dlfuzOllt. elec::t,odlmlml(;. IMI cu bobina moblll, elec:lro.bI'lc:e .. p'.zoelec:.­Ir lcl!. Nu ... om Incerca sa pr.zentAm princIpiul de func:tlonere. ac .. tor IIpurl de dlfuzOllre. el sa arltlm c.raeterl.llclle lot" fi lelul cum .. In ..... ezl. Se ,liII el dlfuzOllr. eleclrodl.n.mk;. pol reproduc::e lo. ne bl". "11'0'" de Irec; ... an\el_ ,1 medi din 60menlul .udlo, In timp c. d lluzo.r. eleclTosbltIee UIt ,",zoeMclnc:. redau to.rte bine 1rec; .... nt.1e Inalte. Ca urlllllr., pentru reciaru m. corectl • .. mnalelor prlmlle ba Inlrer ... 1.lemului de reda,. • sun.lulul, .11. nec; ... ri uIl1I1"" • douA dltuzoar., lucru c::e 1mbunltJle,t. mull reda rea lunelulul. Acelt lucru n InHlnlm ba mu"- .-.diorec;eptOllre .. u I .... ,zoar .. Pentru red. .... corectl, .. face o IM9M1Ir •• sem­n.lelor ba i.,ir .. tran.fo r""torulul de ""re. fklndu-w fi adapblr .. dlluzorulul l;U lranl lormatorul .. iII,ir., lucru c::e .. con.blta In ligura I In ac.ulli schemA, Dt esle dlfuzorvt principe! eledrodi""mk: penlru redarealrec:wenlelor JOII" ti medU, iIIr D esle dHuzorvl piezo­e lectric pentf\l red.r. frec .... nl.lor In.lt • . ce\i dout difuzoare se " ni pe perete" d in 'eUl . 1 cullel r.dioree,ploru'ul. Acest Illtem d.6 tolu,1 lIonorltltW un ear.cter rec::" o nuantA m ... licl In com­p.relil! cu o reproduc.re "",u,.lI. de" re41 mal btM .. m~ decn un . Ingur d lluzor. Pentrv ... ,..lIm o reproduc ... dl mal apro­pl.tI de ,eatllele. ... conuput .1.lemui .cUltle de .onoriblle .pe-11.11 30. In a ,. .. 1010Msc un difuzor principe! eledrodlnarnlc: D, , 1 doul difuzoare D . .. D . *lrOlbaHc::e _u ple.r:oeMH::lric:e (fio. 1). In acelt .Islem, dltuzof\ll b elill .. e.r:at ,.!peretele Ironiei .. culle{ . p.ralulul, Iar d lluzoarele O. tI __ D, I int ~bllal. pe peretii laterall (fig. 3). Difuzorul D, redla.r:.l nu~ Irec ......... In'erioare ,i mijlocII . udio. Iar dlfulOllrele I. !erala D . .. D. nurul Pe ce ... uperiOllre, ~re, 18'*OndU-II de peretl,lere.tIe" mobl .. 4ieoc.merI, .. di.per_lI In toate jW1Ue, cralnd prin .ce .... efKtdl. citi softOf1tete spatleAl. Ca ur"",. a ac" tul 'apt, URI.,. p-. si r.1 IIn1» de muziel, laţ dlrectlvlletee IOnor!Wii _ .ten_&. ~.I_ul ecu.lfc de 'OfIOf~ .. 1 ....... tl,,'" ......... ........ r.nmn..., al din .al _lle dltuzoare..ln caz urmare e ace.luI 'apt, cam.,. p're M,lie pIIni. de mU11~ la dlrecti ... ltet ... 0no,111 ii ... tenveaz&. stlll.ul acu.tic de so~., tate .petlaUl POlIte.. compus .. din -' ""\e dlfuzOIIre. In caz ti mulul de l onori sP't'-ll ao, ma\lul cIt,,,,,"" .. I ...... t 1J)'1i111e depinde m.re masuri cr.; ...... ,. COfedi e ree tOtUlui In amerl. Prtn •• ~tI, . ... . tetHlit CiI ce6e mal b_ r~ 'eţ.: II obtin In c.lIIi CJneI recepto,," .... ~ Intr-unul dint,. u ~Iurl le camerei, .Itf. Ind peretII la ,*,11 al cutiei .. ,le dl.p le uq unghi de .prOlI,...t", 4Sd t.tI de ,.retil camerei (fig. 4). Au~ IOrl~ trebuie II II afle " o dlltantl de i~ m de receplor. La un apa .. te. dlluzoar • • pentru IrK ... ente .-,te 58 pol deba .. (.par I cEl tjnie.) ,1 .. v~., __ de o pvte "de .n. • • pualulul pe per H camerei. ca In fiu. ..

,Reci*,_ de e&lKAte ....... Ivb (HI-FI)., pnbl_1 ~ ne-am oc:.upt pe J.arg In nr. 5 .. , • ."idej •• ~ ..... ti ... II Int ..... ft . ... par •• un maN" ,..mAf de dtitori. P_In4I de la lolic:ftIrfla lor, publlclm mal _ modul'" ...... mia.e expe­rlmenQII • p.arametrllOl' dlt. •• arelor dlnilmlc ..

L POPA

F/g.2

R

i fuLar

o Penlru d~ln.r .. frecventel cit .zon.nl,l. unul

d lfuZOf dlneilk .In! nec; ... ,. un ........ or .u6lo. un ... ollmat", e*tIOfIIc .. o rezlst~t..,jul .. '.ce conlorm IChernei tMoc

m. a dlluzOl'\lluJ cu formula: m - --~ In c.r.

(l!or' Re.r:i.tenta R trebuie si fie de c .. putin zece ori lIIIIi

mIIre decit Impadan" dlfuzoRllui de mI.urat. Milurltoarea .. t_ prin Crettef .. Ir.pletl. fr.c­

.... "Ie1 generatofulu!, Incepind de .. aprodmam 20 Hz. plni cind obtinem brulC un mIIllmum la ... oItmetrul alectronlc. Ac ....... te frec:wents da l'azonenCl-' etilu­lorulul Um"ezi ..,01 mIIW1I' • ..."... ,1 constante; da .... IIcitate. II.temului mobil Cunosc:lneI tr.c:Y_ta de rezonan~. dHUIOl'Ului, .. fiquJ tem~o mai cunoscuti (o bocll da carton NU de mabal) pe ma_ br.ne difuzorului .... determini din IKXI Iracotenl' da rezon.nţl. Din c.u.r:. mII. mal m.r!, fr8C'l'efltll v. fi mai .clzutl. Se poate determl"" .. Hei mIII.

m - .,... pieeelor mobi" ~ ko; m. _ masa .upl~ mentiflln ilD; fo - frec:.venta • rezON~' difuzo­rului In Hr, '(ti; - Irec"'8flţa de rezonantl cu ""M .upllmenlllrt In HL

Cunoscind "",sa tI.lemulul maoll, con.lanta de ..... tlcit..ta .... fi: ,

Cd 4If'Lhn ,In c:are:'o_ Irec:w8fltl! de re.r:o""ntl

• dlfuzorululln H.r:; II' - """ sI.temului mobil iri ilO. In .cHi fel .... am loate datele nec ... re c.lcullril

CuttllOf ec:u.t1ce pentru dlluzo.e.

,

,

Page 6: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

G. NICOLAE

In COnllnu;ueil •• ri •• nout,. de constructii T .... ... , prezentim un mod.1 original de anlen'. economic ,1 u,or de reall.lat., o conatruc,ie menlll al aalgure, atit un ci,tlg ridicat {lai' de dipolul elementar> cit ,i o bun' d lrectl ... ltat • .

Pentru cei care, din anum ite motl ... e, nu pot sau nu ... or si monte~e antena de tele ... I~lune pe acoperi~ , dlm mal jos descrie­rea unei antene slm~le , dar foar­te eficace can! se montează in podul cuei. Ca performanţf' , menţionlm ci se apropie de o antenl montat! pe casl ~I es-te mult mai buni ca o anteni de cameri Totodati. (aţi de un d ipol simplu montat. in pod. are un ci~tlg de 5-9 ori. Trebuie subliniat insi el antena descrisi are eficacitate numai in cazul in care acoperJ~ul nu este meta­lic (tablă, beton armat).

D imensiunile din schlţl per­mit recepţionarea canalelor 6--12. Unghiul de dlrectl ... ltate - 46-58~ Antena este de tip Vagi, originalitatea constind in faptul că elementele sint benzi metalice lipite pe un SUPOrt izola tor, Iar dlspoziti ... ul. dup3 ' ....... . M ~ ... ' .................... , .......... "'a

ce este orientat, este fixat in patru colţuri prin ni~te fi re de nailon sau sfoară, la rnllţime. ca .d nu fie accesibil persoanelor care circulă in pod .

Benzile metalice pot fi din staniol. aluminiu (cond ensatoa­re ... echl). tablă de fier (benzi balot), cupru etc. Important este ca banda care formem un ele­ment să fie dintr~ singuri bu­cad .. Trebuie asigurat, de ase­menea. un contact bun intre cablul de coborire şi bandi (nl­

tu ire, lipire cu cositor). Benzile metal ice sînt lipite sau nituite pe un suport izolant d in mate­rial plastic. textolit. pre~pan.

la ne ... oie carton. Pentru a evita orice posibilitate de accidenta­re prin electrocutare la atinge­rea antenei in Calul defectlrH televizorului . se recomandă ca la ieşirea din tele ... izor sl se ,. ,"'"" "'. U,,, L"""''''LU' ". "'"

In,. C. POPESCU

Acordarea circuitelor osci1ante, atît in radiorecep­toare cit li fn emlţltoare. constituie o operaţie dificilă pentru orice radloconstructor. ma l ales ci de frecven~a pe care sint acordate aune circuite depinde bUIlil funcţionare a intrelulul aparu.

F •• 1

monteu in serie cu fiecare fir al cablulul de coborire a antenei cite un condensator de 1 000--1000 Of " '500 V Z V\.AJ pr la l;'W V.

Vi recomandim spre executare un ;aparat deosebit de simplu. cu precl:r.le buni in acordarea circuitelor pe o anumiti frflcvenţ:l .

Tn esenţl. este ... or~ despre un oscllator de band! construit cu partea trlodi a tubului EM 84. Tot tubul EM &4 serveşte ~I ca indicator de acord .

Boolnele sint executate cu sirmi din Cu-Em cu .dia .. metrul de 0 .4 mm. pe o carcad. firi miez cu dlametrul de 12 mm.

Oscilatorul acoperi o bandi de frec ... enp intre 6 MHz ,i 80 MHz. subdlyl:r.ati In 4 sub,ame. Schimbarea de lami se face prin schimbarea boblnel ... aria~ia frec­... enţei in gamă flcindu-se prin Intermediul condensato­rului variabil. Gama 1 este cuprind intre 6 $i 12 MHz. bobina ,vind 54 de spire. lama 2 cuprinde frec ... enţele intre 11.S,I 22 MH l, Iar bobina are]') de spire ; lama ] cu prinde frecvenţele intre 20 ,1 40 MHz. bobina avînd 1S splre: lama 4 cuprinde freC'lenţele intre 35 $i 80 MHz. bobina avînd 10 spin

- .

Pentru mburarea frecvenţei de rezonanţi a unui circuit oKi1ant necunc»cut. cuplăm inductl ... această bobinl cu bobina circuitului rezonant al instrumentului.

la rezonanp absorbţia, fiind mare. infiuenţead sec­torul luminos al tubului EM 80. Butonul de rot ire al condenutorulul variabi l eue etalonlt in rreC'lenţă cu ~jutorul altor instrumente uu al unor circuite oscilame etalon.

Valorile pieselor sint trecute pe schemi. Cuplarea bobinelor la aparat se face prin Intermediul unul cuplu soclu-cu lot.

In locul tubului EM 84 poate fi utilizat tubul 6E1lT.

''1-'

fig. , - AnlMl ~,u c.blu de cobo­",. lIP {Mnglkl (1_ 2401L)

FIfI 2 - Anl.nI ~nvu "blu dI! co­botl,. «*I.J (1 _ $O-15n) (t.~.,t.

d"n~nslulII sint id.n~ cu c.~ din figu­rII 1)

Antena descrisi se poate dl­mensiona şi la alte canale res­pectind regulile de: dimensiona­re pentru antenele tip Ya~i. re pentru antenele tip ragl.

PLACAREA PERTINAXULUI CU FOLII DE CUPRU

In s ituaţia In care nu dispunem de o pllcuiJ de clrcul~ Imprima" vlr,ln. o vom PUt .. elCecuUl in propriul nO'itl"U

labontor. printr-un procedeu foule simplu II Ieft in. Ca supOrt vom folosi o plad de pertlnalC de 1,S-1 mm Iro­,Ime. dlre'l ii .. om uperlu cu lmirchei de cnnula~le fini una dIntre iupnfeţe ~~dupl aceea. o vom delresa, Itercind-o cu spirt sau acetonl. Acelil$1 proces 11 YO<TI apUca ,1 follel de cupru. care 'i;1

avu o Croslme de O,OS 0,08 mm. Ca openţie urmltoar •. vom aplla. un unt subţire de IK de bachelit~ sau _It adetlv pe bul 6e r"lnl epoxldlce pe suprafap! hperiutl. pette care \rOII't preA folla de cupru cu ajutorul unei ,reutl~I,

Stntul d. adetiv 'i;1 trebui 11·1 poli· merlz.lm la o tempenturt de cea 100't . openţie nre se va jWtea faee intr-un CUp!:Of' cu posltMliuteJ de control al tempenturll IIU. cel m;al UfOf'. cu un fier de dlnt elear1c cu termore,ulatOf'. Poziţia rotetel de re,laj al tempenturll o .. om determiN cu ajutorul unul Ief"_

mometl"U de laborator de lOOc.:

Page 7: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

"

PENTRU ÎNCERCAT SI SORTAT

Apu~tu' pe are-j prezent1m ne permite, ~ cum se predu:ul ,i in tit lu. s~ incerdm tranzli· to~rele " totodati d le sordm corupundtor calltlţli i l parametrilor. Schema nu reprezinti dedt un oscllator de Joasl frec.venţl. allment.at de la O baterie de -4.5 V. ~a cum se constati, sistemul permite Ineerare .. nit a trantlstoarelor n-p-n cit " 1 celor ~--p, prin utilluru cores­punzltoare a comutatorulul K. _ In montaj se pot conecu. rte 2 tranzlstoilre de aceiaşi tip. cind do rim d bcem o sortare pent ru a Ilsi 2 tranzis­toare Identice, fie 1 tnnzistor. cind dorim numai sI_1 verlficim. SI vedem cum functloneazl siste­muL Se conectead cele 2 tranzistoare ,1 se pune comutatorul Kl corespundtor tipului de erall­zlster. Apoi se inchide int rerupltorul '1' daci tn.nzistoarelol locerute sint de mld putere.. Se aplld tensiunea de aUmentare inchizind În t re­rupltorul l, In acest caz se aprinde becul cu neon N. Se cauti, dupA aceuta, aqionlnd din potenflo­metrul P, si se adud sistemul J.a limita lui de ac~are, adld atunci cind b«ul cu neon ani

Teh. P. DOHWALD

tendlnp. si se st ln8i. Apoi comutăm pe K, pe tranzistorul TJ' $Î sltuJţlJ trebuie d rimini ne­schimbul dad cele doui tranIistoare sint iden. tice. OJd nu, se va schimba tranzistorul TJ pinl vom 8isl unul Identic cu TI _ In cazul in care incer. dm dad un tranzistor este bun, este necenr si putem aduce sistemul si osclleze, d«i becul N 51 se aprlndl Pentru control se po;iIte ut iliza ,i un 05cUolraf catodic, conectat ia bprnele secun· darului transformatorulul Tr " cu comutatorul K pus pe pozlţJ.a R" Se vizuaUl.em daci oscila· torul lucrează nu nu.

Ca. bec cu neon se va folos i un b~ t ip M~·3 sau orice alt tu b cu neon. Transformatorul T r se va realiu. pe un miez. de tole de tip E cu s«ţlunp miezului de 1 cml . Pri marul are 120 de splre cu priză la a 2IHo spiri ,i este ruUut cu sirmi din Cu·Em cu _ 0,3 mm, Iar secundarul are 1 SOO de spin! din sirmi de Cu·Em cu _ 0,1 mm. Sistemul eue fe»rte util t i il recomandlm cu ellduri tutu· ror electroni$t ilor.

--_ ... .... ,.. .. ~. PENTRU APARATURĂ

Transformatorul de reţea esu prevazut si debl teze mal multe tensiuni (in schemă au fan omise prizele) la un curent egal cu Intensicate. maxim! redresati de elementul redresor folosit Per$onal am folosit o punte de selenlu de 18 V,O.S A. in a:a:ul folosirii diodelor D7J. curentul maxim redresat va fi de 150 mA Transformnorul folOSIt de mine are urmltoarele date u:qlune~ din fier - 4 cm l

• primarul - 2x 200 de splfe din Cu·Em f1I 0.15 mm ,1 secund~rul. pentru 6 v. 12 V $' 18 V _ 7S+13S+ 1S9 de s plre din Cu· Em _ 0,5 mm. Datele celorlalte piese sînt noute pe schemi. Bobina de Joc se re~lil.eul pe un p~chet de tale de 0,5--2,0 cml , boblnind cit innpe pe carcui cu sirma de _ 0 .15--0.25 mm Personotl am folOSIt tolele si urc~u transforma·

torulul de 1e:;;lre de I~ recl!'ptorul IIMamaia». pe c~re I·am rebobln~t cu sirml de " 0.2 mm. Mon. taJul SI!' re~lbead practic pe o plic ud de AI. Cu sau Fe, cu dimenSiunile in funcţie de g~bafltul pieselor folOSite Se \Ia avea 8nil (;1 la prinderea eleclfo!ltlclror C

2, C

J fi C .. minu~ul aces-ton, să

nu f~d contact cu şuiul Realizat separat. redre. sorul poate fi incasetat într-o cutie de metal uu material plastiC previzutl cu 81uri pentru răclreoli transformatorului EI va fi prevlzut cu un bec Je control. un comutator pentru tensiUnile se· cundare $1. event ual, cu un Inst rument conectat la 1e:;;lre care d ne Indice {('nliunea de {uncllo. nare in 101 Personal I·am '~orntrU lt in Interiorul unUI amplificator. dind rezulta te excelente

LEONIDA DAN dl!'v

v

Celor interesaţi in realizarea unor sonorldri Interioare, pentru uculu· rea discurilor sau inregistrirllor mal' netlce, le recomandlm constructia unul netice, r. recomandlm conJtf'uqla unul simplu ampllflc.ator de mici putere

Particular ltatea amp llficatorulul con· sti in f~ptul el utili:a:eul numai dou! duble tr lode. TI - GH2Tşl"2 - 6~1W sau ech ivale nt, are o putere de le,lre de 0.6 W, d istorsIuni 1.5% intr·o b~ndl de freeve nt1 de 40 plni la 10 000 ~z.

Primul etaj a mplificator de tensiune este prevhut cu reglajut ampllfidrii tonului ,1 reacţ./e negat ivi A doua triodli a tubului TI este un euj defuor. care uilU" exc!tarea etaju lui f1n~1

Eta jul nn~I, construit cu tubul Tl de tipul 'H111', Jucre~d in contra timp. asl8 urind puterea la ie:;;ire de 0 .6 W

"

Trandormatorul de ie:;ire este con-­strult pe un miel. cu secpune.a de 1,8 cm -. coli E 16. Primarul este boblnat cu sirml din Cu·Em cu secţiunea de 0,12 mm. avind 2 X 750 de splre.

Secund~rul are 55 de spini din Cu·Em cu seqiun.~ de O,S mm pentru difuzor cu Im pe(tInţa de .. n.

Ali mentarei se face de la IJn redre­sar co d.blteau 240 V tensiune redre­sati ~I 6,3 V pentru alimenure~ (11; ••

mentelor MontaJulle realizeau pe un 1i1$Iu de

200 x 100 )( 40 mm .

Page 8: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

1

DE

cu .-,~

TBJ\NZISfOJ\RE Un generator de audiofrecvenţi pe (rec­

venţi firi Ji cu nivel de ie;lre yariabil este intotdeau na util pentru a controla rapid un lanţ de loasl frecvenţă. Indiferent daci este cu tuburi sau traruJstoare. Totodati. el permite d se aprecie~ şi amplificarea lanţU­lui, constatind daei sistemul este sau nu in ordine. Montajul pru.entat utilizead primul tranzistor TI ca oscilator RC. folosind pen­tru defa.ul uel celule Re, identice.. Montalul

TUBUL CU :m INSTRU-

• MENT.... .... DEMASURA

Pentru il veni in ajutorul connrucoorilor ama· tori, vom prezenta, incepind cu acest numir, diferite connruqll de aparate de mburi avind OI Indlc:atOl' un tub cu neon ; 'n cele: CI: urmeazl : schema unui indicator ai tensiunii de reţea.

Aceu indicator ne arati. cind tensiunea reţe­lei este mai mare de 210 V ,1 cind ea scade sub lOD V. Sistemul are doui tuburi cu neon, TI ,1 T2· Cind tenSiunea reţelei este cuprinsi. intre 200 ,1210 V, se aprinde doar TI' iar cind ea este sub

liJ

• • • RUL

lucrează pe frecvenţa de 800-900 H:r.., eil putindu-se modifia prin alegerea unei alte villori pentru CI <; $1 CJ • Daci dorim să obţinem o frecven{i mai ridicati. trebuie scUute valorile condensatoarelOf" CI' Cl şi C.I indicate pe figuri. Pentru a obţine o bună stabilitate de frec:venţi, se recomandi a se utiliza condensatoare styroflex. Rezistenţa R5 este dată numai ca valoare medie. deoa­rece valoarea exacli H' va alege prin incer­ciri cu re'l.ist e n~e avind Valoarea in jurul celei india-te FC schemi, pentru a obţine o funCţionare stabili a monujului şi o formă cit mal sinusoidală (firi distorsiunI). Cel de-al doilea etaj. cu tr.m'l.lstorul T l' este un repetor pe emitor. ceea ce permIte ca oscilatorul si lucreze pe o impedanţl. mare şi constanti, iar la ieşire sistemul si se

I ~ ( o

LUI

comporte ca un generator de tensiune constanti. Cuplajul intre etaje se face'cu un transformator Tr cu raportul de transfor· mare 1/10--1/20. Se pot utiliza ca transfor­mator transformnoare iludic folosite in receptoar-ele cu tranzistoare. MonUjul se poate .. !imenta cu o tensiune E de 3+1.5 V. Tranzistoarele Ti' TI sînt de fabricaţie româ­nenel.de tip se 107. BC 108 sau SC 109. Monujul se poate realln pe circu it impri­mat sau pe o plaei de pertinax cu dimensiu­nile de 5 x S cm ~i se introduce intr~ cutie de material plastic împreună cu sursa de alimentare. le,irea a-O se face cu un ablu ecranat cu două borne. cu care se merge la aparatul pe care dorim să-I Încercăm . Nivelul semnalului de I~lre este cuprins intre 1 Ji 200 mV.

R. J,o"F /;()"F !to"F ~ rr-<> 8

'~'~~~~'K~ ______ >-H'~'~~k ____ -J~:~~~ __ -l ______ -c~~ ______ ~1~K-L __ ~b

200 V (deci aparatura nu mai funqJonem in condi~ii bune) nu se aprinde nici un tub cu neon. Pentru ilCest montaj se '101' folosi tuburi sovle· tice de tip MH·) . cu tensiunea de ap..-Indere de 65 V. Valorile pleselOl' sint tre<:Ule pe schemi. Se poe: folosi ,i alte tipuri de tuburi cu neon. dar se vor modifica nlorlte ruistenţelor Rl' R2 •

RJ ~i R.. In acest cu. re:dstenţa RJ (orlenutiv. indltim modul de ClIlcul al acestor rezistenţe) are valoarea :

200--U, R, _ - ---' (Ol.

'. unde U esle tensiunea de aprindere a tubulUI • cu neon. iar I este curentul nominal al tubului

n cu neon. la fel :

210 U ____ o

II. - - , n

Inl ' MIRCEA IVANCIOVICI '-

Rez i slen~a RI = u •

210 U U·

R, _ __ o II. 2)0 Ua

Dupl. ce aparatul a fost confeqlonat, funCţio­narea se compari cu un voltmetru profeSio nal.

<6----,...-T""""---.---, 7; /"1::-,:4

:::;220 V

=

I

Page 9: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

I

r

tn,. H . HURGU

Un fTecventmelru cu tranlÎetCHIre cu chlre direcUJ, lucrll'Ki inlra 10 Hz $ilO) KHz, este foarte util In orice mie laboralor. VA prazentAm un astfel de apalal penlru mlsurer811 frecventalor cind nivelul semnalu­lulesle mal mare de 0,4 V. Pentru tensiuni pina la 5 V aplicAm semnalul la bornele AI~' laI pentru ten­siuni peste 5 V semnalul se aplica la bornele A,.-l'. Impedanta de Intrare a frecvenlmetrulul este de circa t kn. Oacl dorim ° Impedant6 de intrare mai mare, putem monta la inlrare un repetor poe emitol. Primele doua etate lucreazA ca empllflcatoare, etajul al doflea lucrind practic la saturalie. Ca urmare a acestui fapt, elajul limiteazA puternic. U ieşire elistA un circuit de integrare, care dA o tensiune proporţlonalA cu fTecven1a. Aceasta tensiune esle masuratA cu un vollmetru electronic cu diode O~ . CU ajutolul butonului B se pOlIte mAsura cu vollmelrul elecllonic tensiunea la intrare. Aparatul poate mAsu­ra frecvente pe patru scArlllniare, folosind comutato­rul K, cu doua sectiuni ,16 pozllll, Acesl comutator folose,te" ca Intrerupator pentru aparal, pe poziţia ,.

Pe pozl11a 2 ee ml50ari frecvenja pina la 100 Hz, pe poziţia 3 -1 KHz, pe poz iţia 4 - 10 KHI, iar pe poziţia 5 -100KHz. In poziţia II se permite mlsura­rea lensJunH de alimentare.

Alimentar .. mont.tjului .. face de la o tensiune de 22,5 V,Iar tensiun_ efectiv. de alimentare trebuie al" de 16 V Cu comutatorul pe poziţlll6 se regleazl rezistenţa R.. utfel CI II avem tensiunea de 111 V III bornele luT C;. Se face un mic semn pe cadranul Instrumentulul ,1, cind facem o mlsurAtoare, fil.Am K, pe politia fi ti reglam pe R... CI sa ajung..,.. Ia semn. Cind reglajul nu este po.roll, sursa de alimen­ter. trebuie schimbati. Ca Instrument de mburl 18 .... folos' un mlcroampermetru cu cedru mobil de 1!Xl"uA. Tntregul Iistem .. '18 realiza pe placA de pertinax •• u circuit Imprimat cu dimensiunea de 7x8 cm .,1 A .... monta Inl,-O cutie de plastic "u tabll. Panoul hontal .... cuprinde cele Irel born., Instrumentul de masuri, butonul potenţiometrulul R,.,. comu1atorul K, fi butonul B. Pentru etaJonar •• se va aplica la Inlrare tensrUIleIII de la retea ,1, pe scara de 100 Hl, se .... regla polenliomelru! R.~ plnl cind acul Instrumentulul va fi la mijlocul scalel (Indlcatia 50), Scala fiind liniarA, totul este In ordine, tinind $Uma de ordinul de multiplicare.

In radioreeepioarele superhete.­rodină de inalta clasă, precum şi in radioreceptoarele de trafic, inhe antenă şi etajul mixer esle interca­lat elajul amplificator de inaltă frec­'lentă.

Acest etaj are circuite acordate pe frecventa postului recep110nat atitia Intrare cit şi la ieşire. In acest mod se imbunătăţeşte seleclivila­tea radioreceptorulul, mărlndu-se şi sensibilitatea, prin folosirea unul tub electronic cu panta mare. Dacă prin cuplarea antenei direct

pe grila de comanda a tubului mher receplorul funcţionează nor· mal, dar cu antena cuplatA pe con­densatoful C, receplorul nu func· Ilon9l!lZ4, defectul esle, sigur, In e18-jul amplificator de inall.ă frecventA.

Se inlimpl4 ca numai pe anumite game receptorul sa nu functioneze; atunci vom verifica in primul rind bobinele ce Intră in respectiva ga· mA, contactele din comutator sau Irimerli de acord al bobinelor.

Nefunctlonarea pe toale game le impune verific-area tensiunilor de polarlzare direct la sodul tubului, a stării condensatorulul variabil, comulatorului de gama, condensa·

TEHNICA DEPANĂRII

DEPANAREA ETAJULUI ...,~. ~.~,...,.,~""' .......... J .............

torulul CI şi a eventualelor contacte imperfecte.

Producerea unor oscilatil para­zite, flu i erături sau pocnete se da­toreşte condensatoarelor de decu­plare C; , e" C" care vor fi masu· rale şi , eventual, inlocuite; totodata se vor mAsura rezistentele din cir· cultul de CAA. Scăderea amplificarii se poate

datora epulzărll tubului electronic T sau devalorizlirii rezlstentelor

In,. IL tE MtHĂESCU

R, . R,. R,_ Pentru depanare folosrm un avo­

metru adecvat sau un generator de semnal şi '1011 metru electronic, pri­cepere şi Indeminare.

A fosl prezentată schema unui amplificator clasic, unele radiore­ceptoare putind uliliza alte variante, de exemplu lipsa circuitelor acor­date la Intrara sau la ieşire etc., dar la loate depistarea defectelor făcindu·se in aceeaşi manieră.

Et~ ~mP/If/Ciitor de RF cu circuite iKO(d~f.

le, T

c, '. "1 "c.

tl!C;2i---=~~. ItAA

C. RAA Rs

'" Ea

RE DRESOR PENTRU NEGATIVARE

ftrof.I,... IUE BRE8EN

In sch~mI este repre­zentu un redrflOl" folosit pentru tensiunea de nega­tivare a ,rllelor pentode-­lor finale sau a tetrodelor cu fucicul dirijat

O dubli diodl conec­tati Într·un montaj de re­dreure a unei singure al­ternan~e cu dublare de tensiune este alimentat! de la acee~i in~urare de filament: ca l' filamentul tubului ampHficatorului

(.I.,r. •• • r~ ,

f--<,y

Tensiunea de te:tÎre de· pinde de capacitatea con­densatorulul C .. de va-­Ioarea reZiSten~el R. Cind capacitatea ,1 rezistenţa It sint de valoare mare, .. poate obtine O tensiune corwand de necatlvare CU 'IIIoara. pinl la 18 Y

,

J

Page 10: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

Podţla

, 2

l

• , •

pe

Ing. M. LAURIC

Nu vrem sa vA prezentam avantajele glmnasllcll zilnic., nld nu ... a amintim n_placerile cauzate de lipsa acesteia. VA Invllim doar si va construiţi un aparat foarte simplu ear. reproduce lnloc;:ma; ml:şcer. ~ Canglllj III schlf. Desigur, cunoaştetl gama mare de fibre musculare sollcltala ele acest sport 51 Influenţ!! SI rapida asupra creşterii capacitatii pulmonar • .

Aparalul se poate re.llza lesne, cu mijloacele avute la Indemlni de catre flfIQr • •

Vom incepe prin II conhlclloN ca­drul: leav8 1" 811 va Indoi CII In fig. 1 ş' se VI aolldiza cu un cap din lemn care Intr' pllsuit In ambele capete.

Flgul'1I 2 ofert toate Indlcalille 1Mtn­Iru construirea 8cluOlliuiui cu rotile (vAzut de Jos). c: ... ,_.~ L~ RR .. A_ . ... ___ •. ___ ......

( .... zut de joa). Scrlpetala. pe caf. trece cureaulI.

sa construieşte din sirmA cu _ S mm " unul dintre mOloar. ,1 se montaati cain fig. 1, Unul dintre minerele exten­sorulul sa prinde cu clrllgul A de miJ­locul traverael din spate a oadrulul, In timp ce el doilea se leagl de un caplt el cureleI. CelAlalt capit al curelei 88 peultai peshl scripete" B t1 se prinde de un miner din lemn.

Prin aşezaree scaunelulul pe cedru, aparatul este pregatit. Miscer. vi e.te, des igur, cunoscuti ... Fo". poate fi f8{lllta s implu, modificind lungimea curelei: curea lunga - forţA miel; curea scurtA - forţA mare.

{SOO

~ ~ ~ L. ..... __ ..J'

LISTA DE MATERIALE

o.nurrtiru Cantlulea

Tead tllnalallll" 4 000 rrtm

Slrml cu ; 5 mm (poate n $1 ner_beton) 2000 rrtm

utensCH" din comerţ (CII arcuri sau QIKIIK) ,,~

MosOl,.. dlll lerrtn pentru .,. 5 buc.

Curea d. pl.le l bllC,

PlaaJ lros 5 mm i,)ux""SO mm

lAXA Ing, R. DUlGHERU

N umeroşi sllli cel care, din experienţA proprie, din rllClam"e cinemato­grafice sau ziar lst lce, cunosc cali tAl l1e odihnltoare e~ceptiona" ale eallalelor . Relua» din cauciuc spongios, Acestora le of.rim ocaZia de a-,' construi un pal-canap8a cu saltea _Relaxa •. Esta o construCţie s impla. laftlnA ,1 frumoes.A. Ce" doua variante din figura alaturata 5e deosebesc prin construc­tia pllcll de baza. una fiind din panel, Iar cealalta din ,Unghii dtspuse sub forma de gratar. Cadrut (-.lb) se executa din aclndurl de brad, care se Imbina ca in figura (nit ,1 pana sau ştifturi de lemn) şi H InlAresc cu colllre de metal (d). Picioarele, din leavA (c), se IudeUl cu suportl1 din tabll, Care H f1KeuA In şuruburi pe cadru. la varlanm cu ttlnghll, In Interiorul cadrului se lipesc ,1 se fixeaza In şuruburi douA scinduri de ghldal (elI), Iar In spatiul dintre ecestea se Introduc capetele sllnghillor (g). Pentru salleeua . Relalld se recomanda solll\ia cu placa de panel, la care cadrul se rlgldr,ea:a cu doua scinduri transvarsale (h), pe care se fixeazA In şuruburi placa de panel; bineinţeles, placa de panel se fixeall şi pe al1nghlile de capat (1). Forma lalurilor cadrului se alege de cAtre constructor; epol se taculeşte petul In ton cu restul mobileI.

Dimensiunile cadrului se stabilesc in functie de salteaua dlsoonlblll.

LISTĂ DE MATERIALE

Piesa I Bllcllti) Denumirea M.,erlel Dlmenelunl

VA,'UANTA A, • 2 Laturi cadru ' Blad (pentru 1110 )( 10)( 2.5 ' cm

mobilA)

b 2 , "

110)( 10 )( 2,5 mm " "

, • Plcloa" ŢeavA , 50 )(2)(210 mtll 5upofll PletballdA 150 )( 40 )(3 mm

d • CoU.re Plalballda 130 )(2,5)(3 mm

• 2 Stlnghll de ghldara Lemn laII 185 )( 2 " ' ,5 cm t 2

" " " " " 185_2 _ 1,5 cm

• " " " " " .. 84,8_ 5 )(0,8 cm

VARIANTA II ..-.d ca ,1 pie"~'e cor .. punzatoare dlll varianta A

h 2 Scinduri tren,verute L.mn 'er. 85_ee)(2,5 cm

I 2 51111go11 de capat " "

8$ _2)(I,5cm

I , Plad d, panel Penel 185 _ 85 _ 1.2 cm

, Dimens iunile e.acl. In functie de modul de Imbinata.

I

Page 11: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

PENTRU

BAIA CELOR

MICI _Tehnologl,. Imblileril unul copii nu IntrI In mod

normlll In profllul reYlltel nOlltre •• " el nu ne vom ocupa d. Ia, dae i poate ci ,1 ,Ici ,r " cit. clVa d. IPUI, Inla ...

Intre noi. plrlntll, !le vorba, probl.ma _ulll'Julul. necH,r ,celtel operatII n.a PUI de mull. or~ In Incurelturl. Unda se poate ampl ... bllta?

PI ml5l? Eltl un loc Inlt.bll ,1, un.orl, pf .. Inalt. Pe Joa? E Incomod; de alHal . ee I I In cazul anterior,

lIe Icurge api In Jur . . ln cada de bale? Din nou Incomod, trebuind'" ne

epleclm mult, ,1 larl,l In_tabU. SOlutia de laII conl'tl In .Iubdlmenllonar.a' clzll

obl,nulta de bale la dlmenllunl" micului IIran al 'amlnel.

NACEV aAOESCU

Vom procurlO dec i. mal InUl. O cada din material plaa· tic apeclaLi panlru copII. O pl.naati de lemn Icoaal dIn \LI va fI. aJulleti ta dlmenllunlle elzil din bala. In parteaJnfarloeri se mont.azl o rama dIn ,h)(:1 d. lemn cu lecţlunea de 30 lOC 30 mm.

Pentru. da un a.pect mal plleut Inter1orululloeuln­tel dv ...... recomandlm .. ,1 confKţJonatl un ".1".'" muci plntru ealorlt."

El pcN.UI fi confKllonat din buclt'" placaj da 5 mm, '10palt tllleull. din Mmn furnltult In culoar .. mobl"" dV, HU din foi o. plac.J Imbrleate In hirtia Imprlmetl cu Imlt.tle de lemn, IIcultJ.

Pllclle • I.mn VOI' " fllilte cu cit . .. holJ;~uruburt (de prlf.,lnti nichelate) pe dout ,UnghII d. lemn 0.3x2em.

Lungim .. atlnghlllor" numarul pll<:llof Iim In func­lle de numlrul I'ementelor de calorii ... CI trebuie umuflat ..

In achiti am d-'. dlm*",lun'" pentru un Plf1lV,-" de.tlnat camuillrll Cllonf,retor din "roduella at.:lu." cu car. sint dotdl noile loculnle. Pentru calOrlfer. de tip mal veeh~ dlm.n.lunUe lor trebuie Idaolele IC"­,,~

In ,Unghia da lUI .. fac doul acobltur~ pentru ea pal1lvanul .. poeti fi Igl\et In c." dau' suporturi conf.cllOfllte din tabll de t-4 mm, car. Ia filleazi Intre .t.mantl cu lIjutorul • doul placut. !Mtalle. Ilrtn .. cu un .... ,lIb !MClnle de 18-17 cm lungime.

Par,vanul poate " dat JOIi u,or pin Iru ,lergerNl pralulu!.

DIN

o consvuqie 11mpli tl d. efect : rahuri montat. lnas· tn.t, an! permit miri rea bI­blioteciI fie tn lnitţJme, fie Jn tiţlme.

Connruqb 1e ob~lne prin UIImbtarea a d~i .temerit_ d. bul. unul yertJaJ 11 unul orlmnul. Elementele yertk;lle se leql In tre e~ prin Imbln.,.. cep-buca (c.pul drept). 1.,. ce" ori· zonula w Clip coadl da rIn. dunld. Polip! oMzontalJ pol' ta nea trei mal"llnl, pentru a pune dr~le, nu mal"linl pa Ulllta bturile. pentru a servi df'lPt Hl'tlf.

Mnerlalul 'omit poItII .. lamn, PA.l. pIkt melaminate \penttll nhuri) etc.

Oistanp dintre elementele yertla!e esti! da SO-65 c:m. 1.,. C\!II dintre .lementela of"\. zenta" _ dupl dorlnp.

R,ma poata ay. un dublu ,01: 1. Nu Impiedici depta .. ,. pl.n,etel IaU d. c.dl. 2_ Rlgldll'eazl, ayenlual. o plan"tA crlpatA .. 1.1

realizati din doul bucll l. O remerel: grollm. mlnlmi a pl,n,.'.I- 10 mm. In planaati .. practicii un orificiu d. dlmanllunl

corllpunlltoara ciI" din material plaatlc. Oad .. ceallll din urml nu .. te prevAzuta cu ,curgarl. " praellcl un orificiu cu Ufl dlam'lru de lG-20 mm, care le IIlupA cu un dop d. cauciuc,

Fata auperloari I planletel SI vop .. ,I. cu vop.ea " ulei 111J 18 .coperi cu o lolla de material pla.lle.

Cu ajutorul In.tallatlel d. mal .1,1" pulem 'mblla Ilnl,tIţI cel mal lvipllat ,1 reealcltrant «murdAriei., lirA ajutorul competant al Intr.gll echIpa d. bunicI.

sĂ ÎNVĂTĂM CUM ... • .~.I gr.vlm Inecrlpţll ,.. .tldl

Pafll"" e gra .... In.crlptll ·pa ,tk;If (p. borcane ..... pe fI.coana • chlmlcal.) .. pregAteac: dau!. aolutll: I - .olutie compu'" din clorurl. zinc _14 pArti, acid elOfhldrle - 115 de pirt~ .pl -500 • Plrtl: II - aoMIe compusA din .. ra de bucltlr" - 31 de parti, &UUal de aodlu - 7 plrtl. apoi - 500 de partI.

Intr.o .dlncltura tlcutl Ifllr-o bucati "roa'" da paratiNi ... me.t.clln pArti .gela ambele .011.1111 (nu ...... iRtrebuin­\1 un VII de Illcli NU din alt material, d.oarece ac .. ta 1011.1111 actioneazA dl. tructlv .. Iupr. 101) ,1 ... daugl ii!-3 pl. cilu,1 de tu, (nu cerneal,). Greyarea le face cu Ylrful "culli al unei penlula da .cu.r,1a eau CI,I o pafl!ţi noul, curati. Dupa aprollmatlv o lumltel. de ori, .. obtin. Ifllcrlptla proprlu·zlsi p •• tlcll al ecellta tr.bul •• pAlati bine.

Atenlla, lubltan,e" ce Inlrlln com­pozitia Itnt olrhltoarel

._SA hlc.m crel_ne d, acri, pa IUetl

Sa tecI Ufl amllt.: din 10 g cearl d. albina" 31 g de parallnl. ca,. se '"" calle,1t> plfll ca .. lopeat • . In topllur. .. adaugI :JO.-.«) g de plgman! (negru 6e turn, o~ld de line, miniu de plumb alc,), M ... c.ldA .. lo.rnlln tubutoare de hirtie atezale yertlc,1 ti sa tati ... se ric.aael. Sa Ind.ptrteall hirtia" .. aeoate creionul.

.~N IIplln porţMaAul

O~I.1e din porţelan .. pot lipi cu :11'1 a"""ee IOfmat din 10 parti caaelnl, 3 pjrtl var Itlrl .. s Olirtl .odl de ruta, 4 pArti Itlclt .alublLi ewa .. arglatt) ,i

apti plnl .. obtina o ma .. cl.lo .... ln unele eazuri .. pOlII. renun~ la ,odA ,1 .. atlc" _olubUI.

eaaelne .. poat. prepara din la"te .eri! Iau din brtnu de wKl degraN1.lln acelt acop: laptele .crlt taU br1nuo .se lasa ai .. llItr.ze prlntr.o pinII deali. .. lpalt blM cu apa (e ... ."tuel ,1 cu

P\lllni lodl) ,1 apoi .. UIUC', CIoeIuI trebuia ptapere' num.1 Inalnht

de folol l". deo.rtca el poall ti 'fI'r. bulntal numai timp de o ori duDA "r. perarl.

P.ntru U,," port.lanul m.1 pulem a· mesteca In cll.ya IIn"uri de.pa cildutl­gumi arable. plaatl bine. pullnl fllfll ,1 un albu, de ou. Cu acaastl IOlulle ungem plrtlla pa car. vrem II .. Upim, le legim Ilrtnl ,1 1. la.am sa .. uluce .

Se mal poata loloel II urmlloltftl r. ţltlA: blolld de man"an - 4 plrtl. ollld de zinc - 5 plrţl, IlIlca' da aodlu (lticUi lolublll) - 1 p.rt •. ACII' clm.nt .. ulucl rep •• ,1 rezltti III cllduri.

_SI Pfepulm:

CIe4 pentN .Ucl&. Se emelteel 1 paria (In gr.utale) ca .. lnI cu 5 pl",1 1tk:1I IOlublll; cu ma .. omogefll obtl· nuta .. ung plrtlle Obleclulul da Uplt, MI preleazl ,1 .. 1 ....... UIUC • . Sa mal poate foloal ,1 urmltoarea ret.ta: 3 plrtl .Ibu, de ou, 1 p.rt. YII' n .. tln, (CaO), 1 paria apti JI 5 plrtl ghlp • •

Clei pantnl .bo .. ..a. Doul plici din ebonltt .. pot lipi folosind urmAloar .. m,todA: .. Inmoale clei d. tlfn916rlli In acid .cetk:.. Sa IlICItzllta toM pe IIbM ele .pl .. t..lnlrabulntar .... pilei 1011.1' tII caldA pa pllclle ,.apacU ... eara ta tlrl"" puternic ",ni cind lolutla .. ra· cesta.

m

Page 12: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

r

-

-

Al Etaj ampliflCa/or .. 8) Etaj multiplicator i C) Oscila/Of Ca/pills; DI O .schemA greşit r~",ul.t

Ee 92

"

" -~

~ ., ., ţ-jH

" -- -.. H -r ~ E61'1I!I

-'x ---~ ,,:"!, ,. - .,...

50 It;, Al Receptorul (unctlonuri /'t(xmill ;

8) Are p1e~ In plus ' e) Are piese lipu ; • O) Are ple~ montate {urşi/.

Ce montaj puieti 'H/iZ. cu prese/e tit miii jos: R' - 'OK; R2-~K, ~ - nK; Rs_5'K; m - IOK. CI _ Cl' _ el - 2fJJffi r rllnzistor EFT 323 T'imlteti, lolodill',şi schemll

folo

FoI.Of1,a(ia a fost lormiJlJ prlnq il) !luprapunerN a rinri ~JJve

b) prin acllonar .. de cinci ori. dec//UlplO" rulul apara/v/ul (elo c) prin acflonarea de cincr orr-a decl.nşafo­rvlul dfl b/ilz.

". FoiOfIrlJrliJ liste ezecutafA cu : a) (iltru rOJu b) (illIu galbtln-vfII'dfl c) {a" filtru.

'" •

'------"--J-j-±:--.•

Al Alimentata In pet'{eclll SllIre

B) Alimen/a/Of g'f'şJl concepul .. C J Scheml/ locQll1pfel1

de luncI/onan ,

r-,-------------------,---------+I5DV

-- - f---f-," 20'

Cum SI cu ce pine IeU co(',plelil $Che")11 .laluT.I ... {n au (el Incit monlaJul U (IInr:I,onue : A - Cii ampllr/Cillor; 8 - Cii oscila/ar.

SIII tell . - lItDI"d ci (oIograr .. ,lidA un Juetta • tIIn" In m/$Cllrel Care fISie PfondeUf-1 . cu ~UIOfUI clTu;, /1 (osl obtlllul" ~ prln,..l!-,miJff' şi Cor"ff"e suprapuU II

"n""'n/~ . " bf tu a/ulolCi ma; mullor (ulflel'e ekelro­

nk:fI cv ~zPVf)ffN 1/30 000 secundi; cI culljulorul mal mvllor (ulgen! elee/ro­

fllre cu npunerH 1/500 Sflcundi •

c. reprezintI (oI.Of1ral/a? a) o rachfltl CII,e decoleazA O) o 'khetă ca!. II/fir/zelUl c} un glonle

Page 13: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

,

1 In ~e p~oPOl1le nte lndmtl O buer;" de ~cumuluoa~ ;avind densl-utea electralitulul 1 , 2 1

:o) complet indrud : b) pe lumlitue desdiratl ~ el complet desdiratli. 2. Li cîţi kilometri (sau tlle. in UL de suţ l on;are) se verifici nivelul elecuo-

IIfuJui/ ;a) 2500 km (5:OU 15 lil,,) : b) 10000 km (sau 6 I ... nl) : el 1 000 km (sau 5 :zile). 1. FrIna de mini ;acţlone3Z~ : a) toate cele -4 ro~j : b) ro~ile din Rtl; el rotile din s~te. 4. De la ce di5un~ mInimA trebuie si fi" vltibile lumlnUe de pozitie ale

unui ;lutomobJll a) 150 m : b) SO m; el 800 m. 5. La vlten de 40 km/ori. pe drl,lm Ulut cu aderenp optimi. drumul

de frinue complet (Inclusiv timpul de reaqre) este de : a)12m ;

. '

b)20m: el 30 m. 6. lncărarllll "Ioenro$tilt,d:o auclucurUor ,1 ilutomobilului poate atlnle: a) 50000 V ; b)10000V ; el 500 V. 7 . FrinueiI complm cu friru. de minI se va realin : al 1.1 lumitale de curU pe sectorul dlnţ;n ; b) la cur» completl; c) la trei sfenuri din curU.

graflc! de mai jos? ~ I,t. Ce esle fals In reprezen/cuea ~- _

'r", .r-...... ----~:r=;;;=

• • In c.e direcţie se roleşte rotlţa A

dac! roall! diOlatl mare se roleşte in direcţI.!! slgelU?

Unul fierar I s-au adus 5 segmente d. I!lnl. fi8C!lre avind cite 3 verigi,şi I 6-8 ce rut sa le reuneasc! Intr-un lanţ. fnalnte de a se apuca de lucru, fierarul s-a gindit cite verigi Irebuie sa desfac! şi si indoaie la loc. EI crede eA trebuie sa lac! aceastA operatie cu 4 verigI. Oare nu se poate cu mai put/ne?

Ce figurA descrie capatul lib8f al unei bucap de platbandA de olel, prinsa cu cel31alt capAt in menghina, daca illrllllsm pe diagonala şi li dam drumul? PrlKlzam cA acest capalliber al platbandei afeclueala oscHatii cu perioade diferite In doua planuri ver­tlcele perpendiculare, IlIr lorma curbe­lor descrise depinde de raportul celor doua dimensiuni ale platbandel $i de direc11a primului impuls.

Ce figuri S8 obllne cu aJulorul unei rue de lu­mina reflectatA de oglinzi "_at. pe dlapazoaneafla­le In vibratie?

,

---

---

-

--- -

-

-

1III111111111111111111

CONDITII • DE PARTICIPARE Competi1Je de largA solicitare creaUva, angajind In e galI!. mAsura

cunO$tlnleJe tehnice, fantezia efi şi spIritul practic al participanţi· lor, noul concurs cTehnlum--711 !lr. ca principal obiectiv sa dis· lingA şi sA puna corespunzator in v!lloar. cel. mal bune lucrari INDIVIDUALE sau COLECTIVE !l1e dlferltetor categorII de con­structori amatori.

Pentnl a nu limita participarea, concursul se desfAşoarA pe patru discipline distincte;

a) radloconslrucţii ; b) mlnlautomallzAri; c} dispozitive şi tehnici originale folo: d) construcţii mecanice (de cea mal diversa ut{lizare). lntr-o prima etapl, concurentii sint Invlteti si! rAspundA la o

sullA de IntrebAri-l&st menite sa 8'lldenţie:ze cunoştlntele lor tehnica ,1, tolodalA, -In lunctle de domeniul In CIIre vor concura­capacitatee lor de a desctlra prompt şi corect o schemA electroni­c!, de a descoperi ,1 discerne COlI mal Judicioasa lehnlcA folo sau de a opta, In sftrşit, pentru o soluţion!lre practica de maximA eficienti·

Tntr-a doua etapA., concurenţii vor trimite pe adresa revistei noaslre securle prezentari ale lucrarilor originale, cu care vor sa concur~ urmind ca - dupa o competenta triere - lucrArile re­tinut. de J~rlu sa 1. apreciata şi din punctul de ... edere, decisiv, al realizArii lor practice.

Cele mal buna lucrari, in afara premlerl! lor corespundllollre, VOf fi prezenlate. in cadrul unei e_politil speciale ITehnlum 71».

OesfA,urat sub egida Ce. al U.T.C., bucurlndu-se de sprijinul caselor şi C9rcurilor tehnice, concursul cTehnlum-~l. 1$1 propun~ .... Iinn. ti ... recom.nd • .tentlel publice pe cel mal talentatI consbudori amatori, d-i s timuleze material ,i si of. r. celo r mlH'ituo,i, cele mai bune condiţii da lucru.

Venind in intimpinarN c ititorilor cant nu , i-au p~t~ procura intreb&J-ile-t..t publica te In numerele 1 ,1 8 ale ~vI~tei noastre (iuU .. a ugust). le republlclm integral, g rupate pe speClal.'tă11, res pec­tiv pe ca" patru dome nii de d .. flşu,.,. a co nc urs uluI.

P e ntru participantii la concunlul de e lectronicA, 1010 ,1, respectiv, auto , preci.la rea s uplimentara:

a) de ... a lege de tiecare da ti rAs puns ul c orect d in cele J-t pro­p ... t nok-.fin."Vj""'hl1llIl'r.".,th 00ll9al1a oe a se raspunde la toale cele cinci probleme cuprins. in chest ionar.

ÎN VIZITĂ LA. ..

CONSTRUCTORII AMATORI D IN GALATI

Oalvoltarea in rindurile tineretului a pasiunii pentru şflinlA şI tehnica - crearea unor daprlnderi pracllce epl1catlve _ constituie Indiscutabil , un Imperativ al apocii contemporane. j

Fantezia şi Indemlnaretl viitorului specialist, capabil sa dea relolv!ri originale diverselor problema puse de vl.Ja şi soclatale, se formeaza Inca din anii de şcoal", din perioada realizArii primuluI apara! cu un tranlistor, a primei Inslalatil penlru o sonerie elaelrica a primelor eonstrucţW mecanice, aefO sau na~omodele. '

Recenta expoliţle a conslructOrilor gllA)enl deachlsA la Casa pionierilor se conamuia a.tfel prin prezenlarea unei varlete game de exponate, intr-o do .... dă elocvente a InloJigentei şl indemina"i celor mallinerl conlltructori. fn mod deosebit alrag atentia: radio. receptOltrele cu tuburi electronica sau tranzistoare _ stationare sau portabile -, diferitele !adlotelaloane, sistemele de automaU. zare şi telecomanda, mllchetele unor comple~a instala)" Indus • trlale. Interesantul panou didactic continind sislemul perIodic iii elementelor dupa Mendeleev, precum şi seria vehIculelor cu pernA de a81. Un astfel de vehicul proiectat li In wr. de constructie 'Ia fi uUlizal, gralie calitatilor sala, in Delta DunArii.

VilIoar811 casA a tehnicII din Gelaţi - In prezenl. in constructie­are menirea sa Cfeeze condiţiile adecvate, optime, pentru dezvol­larea diferitelor activitAll desfAşurale pinA In prezent In cadrul cer­curilor tehnice-ştiinţifice dIn şcoli şi Intreprinderi ($anllerul naval, Uceul nr. 1 elc.).

Revista IT ehniumlt foloseşte prilejuI acestei scurle prelentArl penlru a Invita, o data In plus, pe loji constructorilamalorl gAtiteni, tineri şi vIrstnici, &li. devinA colaboratori activi al revislel şi, In mod speciei, d participe, cu lucrlri de inalta IInuta tehnicI, la noui concurs ITehnium 711,

,

Page 14: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

DE

100 n

--~---. .... , hA'" --

'ng. D. POL DAN

APU5Ul 508111ul r""amo' InceUl'u .cU~llalti 1010gl.lulul? lummlle strAzII sau .Ie ,"teriOfurlll unei .,,11 dll a,leptarern gara 5'"1, Inlr-adedr, In.uflelenll! pentru lologl.lierBa la luminI •• I,lenll. Armllorli Cled IIdel. cA lualu unei imagini "oaplea este o p,oblamll eale pmett. In prlnclpa' perform_nlele ulll.jurul. AUllm • de.ea Intreblrea naiv,: Cu acesl apara' poli d laci pOle noaplea?

RIospunlul coreCI la ICI •• tA 1"lrebal ••• ,. ea orlee apara' lotograllul nOII pl •• dac' ,t,m cum d-I 1010slm.

Situatiile de 1010g,"'i", ., c,,,llld! dupa p,uentl! IIIU ab.enta lIumlnlril genlfale In 1010g,.lle. Alttll, Interiorul unul ,e,.aura,,1 11111 al unIII dll '" CI". III. loc un m&cl dl bO. dlapulM de o Uumlnart gaoMala. dar ca,e •• t. In.unclenlA .,."Iru obli"ern Ullel 1010glllili cu limpii obl,nultl Olt fIlpuner • .,. mllt.rla" de Sell.!bililate nOlm .... P •• lladA, In ",'CUd, ~ plaja. III Umpul Iloptil lIumill"" gellelalA e5111 1l1lO1I)abll&, dar existA IlllOldeaunll ,UIA da 'umillll cu •• ,atuclre ma •• , Cilre dewln tehet.tul lolografla!.

Oild In primul caz utlllur .. axponomelrulul lI.te IlIComandabll" cu cOlld,,1a tA 108 destul de ,,"slbl~ In cel a..1 doilea, upollomelrul nu poate ,1 IIU trebuie 51 lIa 'ntrllbulll!lIl.

Luml"lI nll1entA ~aliill' In limite foarte largi, dar 111111 aproape Intoldll8unll corellll! cu !!CllvltAflie Cilla " det'hoa.! In Inclnl!! dllior publice, ceea ce permite ullll ~lI rlla unor Ilm.,1 de a~punare dllerltl,

Vom retille astlel urmltoarelll villorl de la care te poale porni:

R]E:V]~LArolR la 1tellDp.e:raltum

constalllta Pentru indll.ire;l sol uni lor foto­

grafice, ca " pentru mellVnerea lor la temperaturi consUntă, vi pro­punem să vi constrUIti dlspoziti.ul simplu descris m~l los Problem~ indlx1riJ soluţiilor se pune pe timp rece, iar problem~ mentinerii la temperat uri const~ntll este impor­untl in special pentru revelator Dispozitivul este, de f~pt, o cu[ie de indlzire, cu becuri a sursi de

călduri fn primul rind, se ['lle dill placaj gros de 10 mm pereţii ti fun-­dul unei cutii avirld d lme/'lsiunile 25 x 1S x 10 cm (lungime x liţi­me x i/'lilţime) . Se aumbleul cu­tia ,i se dptu,e~te cu tabli de cutie de conserve. In locul celuI de-al patrulea perete lueral (peretele inlu~t) se monteui Ull cadru din lemll zlmpilt. Cutl~ se acoperi cu un capilc din ubli zincall de 1 mm fixat

LABORATQRUL FOTO VA PROPUNE:

.1l.lbltllalea T imp Olalragm peliculei de .xpu-ner.

111 publice cu Uumille,lallllenlA, 11'1 cerII 5e del hosrA dll oblcai ac". II, \1 CII d lnamlcllnlell", e, d. uemplu: dU de IPOrl, Icene, 1111 de 21"0lN 1~1f1 3,~2,8 eSIOIlilall1 bine lIumln81e, IIb,Arli elc. 'lICundll

III publica cu lIumlllatle .llIb., In care se del-',oarl de obicalaellvlI'll cu dlllamieA redu'A,

21"OIN II, d, uemplu: .'11 da a"e.,II'" culoare '1 1-1/2 3,5-2,' ~rl In lmoblle de locull, 1"llIurante slab lIu- secunda

Illele

AC.I'e .1I10d 51nl med II Cilr. lin .ellma de lIuml/'llll" cO/'l,lderete normille In .. ame/'lea 1111. Ablllllrlie llI"d d .. lul de mllrl, .. 1, d, d011t II uUUdm expunerell repetall cu Ilmpl dllerltl . Vallll!llll.pUnerll cu aJuloru l dlalraomel nu .. a recomllndA, dloarecl profunzImile de cimp Ilnl In mllJorllllltil caturllor Inlullellnla chlllr la dlllirloma 3,5.

Daci dllpunlm dll un ex~onomllru .utlell/'ll de .Inllbll, dellgur cj .om Plalera si m'lurlm luminii cu lI.Iulolul Ilu. Slngul1l praclutle Cil11 Ilebule lI~utl In vedere e.11I ... miaurim numai lumln. lubleetulul, I.ltlnd lumina dilacta I bacurllor nu tuburllor tluorelicellle.

Oa.igul ci. aplratul da lotograllal va fi aprlJlnll de un punct 1Ix, 1111' pe/'ll'" Umpli mal lungi al VII ulIU" declan,alorul fle~lbll.

Lumina exislllnta noaplea pe .1"dă provine d. II lur.1 I/'Itorne ,1 dl dlamel,u mIc, bpUnlleil 1/'1 aco.1 caz depInde In primul rtnd da Intonliile celui care fotoglil_ lIazl.

Fllclorll care Irebule lua" In considerare .Inl: - CO"lr .. lul 10llrle mara al lubleclulul; - replrtlureil JurHlor ,1 a elriluelrllor '" cimpul 10togl1lfia+; - contulurlla naclare .te obl.clelor aflate In I/'Itunellc; - ,alllxute pal1lzlte " .taclela Iconogllllce dIre de Jupralete" r.ltaclante; - •• lllallta lactorilor Ilmoshtriel .,.rTurblllort Plllcullt IdealA plnlru iIIlm.ntil 10logralll .. te 2~IN, dlOlI-aca are C811 ma'

miII lalltudlne de e.punllle,111 gl1lnula!ia 58 pl.rde In alb ieU /'IeglU 1"Ie/'ll. Re-gula Cla,leA II 1010gralle! dl Iloaple Ipune ci llilbuia obUnul un negativ cu toale aml­nuntele din Intuneric, •• tfel Incit plin expunerell mere In Iilborelor IA H poati obtine pozlllve Cilre pol II Inlerpretate ca 'olog,,111 .xacutal, In timpul tll,l SilU, prin Ilpunll. mici , ca 1010g,,1II de nOllple.

In reaJlt!!te, "emetl,a performante le oblln mal II"U, ,1 InCllcarll1l de a lepro­dUCI loala IImanunlelll.tsWcI .carll CO/'lIIIllI.lol. Comportamalliui opUm lite si '"carclm .A rlproduClm dIstributia .ursllor de lumina II linIIle asanUI" .Ie IU­blecluluL

Vllorill medii a" expunaril In dlfllritll .lIulllll de folograflere nOllpl" allll:

Se/'l.lbllltatea Timpul

pellculai Olalr.gma da upu-/'1."

In IIploolllell IUltelOI d. luminA: ~Itrloe lumi 21"OIN .". nala. 1/'1 lilla vltlinllor lumln.I., lub fellner 3,5--4,'

" . lacunde

Slritl bine luminate, plete 1" carI au loc lelU 21"DIN 3,~U 1/15-1/8 vltlll publice, 51111ul UlU clAdiri lumlnille c

prolacto"l lacunda

Sub IImlla deSl:l'llibllllllta e ochiului umllll,. _~ 21"DIN 3,5-2,' I /S-IO Xlmplu .trb! Inlullacoal., 1/'1 alara ora,,,lu

elc. sacull.

Trabule ,Uut cj penlru fotografii d. ""pl. pulem d fOlograll.m din ml/'ll, chiar cu timpul de 1/ 10 .acund., de"race naclarflAliI. /'IU les III IIvldanlA.

CII mijloc dl IUitlnere a • .,aralulul fotografic .om ullllZil U/'I trlpled foarte ulor IIU, ,1 mIII bine, o mlnghlnA de .tumlnlu.

In Inchelell. vA sugerlm cllove leme elellct caII .. e pot Innoi In l"tarpretar811 dv.: o ,lradA dupa plOllll, luminile unei g1,1 vAlUl' din Irl/'l seIra, ,~ple.1e orlYllo­rulul 1/'1 IlIta ullei vllrlne, linia munlllor dincolo da Cil11 II apU5 'o.Ir.'I.

(\1 luruburl. In peretele la teral se face o decu­

pa rc rotu/'Idl (diametru <tO mm) pen­tru o duHe, care se Ilxeu.i intre doui rondele de lemn (pliiCiil 10 mm grosime) Interiorul discului despi­cat in doui se pile~te, pentru potri­vile pe dulle, ~pol cele doui Jumi­titi - cu duli~ prinsi intre ele -se flxuu de discui intreg D IscurIle se fi.eu.i in decupa re cu suruburi, Iar peretele se prinde I~ cutii' cu doui cirlige finte pe peretii l;ne­nil , udel incit si se poată demonta U$or pentru $chlmbare~ becul ul. Cildrul din lemn zimţat uiguli e-­tallfarea luminoui .

Cutiil se pone executa $1 integral din tablA monuti pe un cadru de

'lemn In loc de un bec puternIC se pot folosi şi trei becuri mal mic i, cu dulie subţire, montate j" serie 11 IIxate in cutie Uil cum reiue din filun illAtund.

Page 15: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

)

Pentru posC$ofll de d l~pol 't l ve cu a~ttl!r $c llnpflc· doc:umentu. prop<l nem un I nU! r~:lnt dlapro.ecto r, U ni pmte fi fo loSIt comod Intr. un Labontor, in cond l ~H normlJe de ,luminari! ;a a.mere, de lucru, urmlrlru imazinll Bdndu·sc In Interiorul a~n.tuluJ,

Conltruqla aparatului H'le I lmpll , nKle$it ind d~r confeqlonareJ citorva pie:$e mecan,ce.

De la Jopar'lul de mlrlt fatO de tip . lucl. se utlU· leul conden,orLiI ,1 vb'e<:tJYul 6e tip elnduuar·SO • .

Ca su"" de lumINi se fol~te un bec de la fIOrul IIII ln rap. al unul «f'1osk ... ici ., JiUrnenUot cu 12 V

Prindpiul de 'unqionare p<Qtl! fi lesne 1nleles ob­servînd fi,. 1

melcului luminos emis de becul Il trecO! prin (on· den'orul dhl 11 (ie obline IIImln1 C\I rue pan.lele) , apoi prin dlapotltl .... obiectivul 8 , I lntilnt:$te OC1incb 1 Astfel, !m.,trlel este prolecutl pe ecranul l ,1 poate fi priviti prin ~rta din bţ:l • diaprolectorulul

PIKiII dc rlurll" a d laproiec~~ulu l :fi placa lilstemulul Op~1C 1 liint dIn lemn de [III nu din panel (eventual. $C ln­Guri de b~dl .

Ec~nul 3 pt are se faCil prolflqia ene din hlrtlll albi. a~ forml p.lt~ti 136 X 136 mm ,1 iii! llpe,u de plaa postamcnt .. cu lipi noI.

Plaa 15 d. IiUSl incrc a bKulul. placa 1: pentru '1,1$'

Ilncr. slnemulul optic ~f bralele 5 sînt construite dm cabli m~1e de aluminiu de 1 mm.

eareua dlaprolectorulul 16 este construiti din tablA d. aluminiu dl! 1.5 mm.

Locqul In care iiI! introduc dlapolltlvu l t i li iHemul de licoatere • d iapolltlvulul ene l1uliu,1l in fi, 8. Iar dltele coniCn/ctlve ale iCestul dbpolltl ... sint prfIm. tlte in fl,. 1

Dlspoxiti ... u l este construit din lemn ti .iii! fiucIID d. placa 2 prin lipi re.

O,Und. refl« tt>rluntl 1 este o pllcup pltr.tI cu latura de 60 mm b 'ati pe axul 6.

D1tl!le connruecln ale celorlll~e plrţl componente

Inl. MARIA ZAMFIR

d,n dlapro,(!ccor. si ,nu m. liu,ţinli toru l tondenso­rulu' 11, liusţiniro rul obleeu ... ulu i 9 tl sUlillnlto rul ~cullli 14 lie construIesc tot din ubll de a lumin,u. conform desenelor

CirCUit ul e lK trK (fii _ 12) eupronde trVl$formarorul de ~~ea. becul ti intrerupltoru l_

Tnnsformatorul H exetuti pe un miel de fier ~ lp E cu lieqlunn de 8 croY ,

Primuul iii! bobinl!!l.D cu sîrmi dIn Cu· Em. cu dia. metrul de 0.6 mm. Pentru tensl,uneJ de reţ. 220 II iii! vor bobina 1 180 de lipi re, cu priu ~ spin 190 pentru 120 V

Secundarul pentru ten,lunu de 12 V se bobinelzi cu 8l de splre d in sirmi de Cu-Em cu dilmetn/ll,S mm.

Reamint Im d datele conJtn/et lve prezentate ,int pentru un obiectl" cu dlliul'II' focall de sa mm

Cind dispunem dc un obiect .... cu alti d l liunţi focali, pentn/ a obţi ne o bu.u lnu,ine, trebuie d corectim dinanţ:l de la obiKtl" la ecnn

'" fi, 13 Util prezenUt $Chematie drumul lumini i in sisu,mut optic, .... ind : I _ dlsun" de ~ planul ecn­nulu l pl"' 1. planul principal fiP. de oblectl ... ul H ; b _ dl$tln" de la plinul d iap<lJ:ltl~ulul pinl la planul din spate al obiKt I ~ulu l H': I - dimensiunea dlap<l­ritl ... "I"I; l - dJme"slunel Iml,lnli ; d _ dilitlnp din_ tre planul principal fa,ltl pl.nul principal SpUIl al o­bieeclvulu l; t - d'5tlmp de la pbnul fl"Onul pinl la e~tremltatea frontali I ob,ect.î ... ulu l: t' _ dlJtanp dintre planul spate ~i extremitatea spate a obiectl ... ulu l.

Fololi lnd formula rellliel de scari (miri re) : 11 l-f r

- - -. In OIre m - _, ; m _ _ ,Iar f titll d is· L m b-f unţa focali il "oului ob 'Kliv In mm. determlnim :

f(m+l)

m f llura 14 reprezinti drumulluminil 'n diapro,ec~or.

in u re S5' repre'll nti OJlinda reflectorlnntl

.:Ii'

Fig. J - Sec/!u". pr/nlf-un d,.ptOIector: , -/Hnou d. ruşl/fI.fe • • 1.lemulul e/eclrk , 1 optic; t - placi (fofl'clllI de .u.tln"e; ] - H:1.n; 4 - plK' rh potI. ment; 5 - IN.,. th .wsl/n.,e cii Of//inzil; a - •• uI d. n • .,... OţJllflZII,' l-Of/llndl; '-ob/eel/.; '-C'OI~ th ~u.uM'e. obi«ti,ulul; fl! -loc ""Irll d~POZI/I" , " - ,usllner .. t:OfId~.tru/u': "-Ir'fI.(ormMor: Il - b«; 14 - colI«' de su.tln_ e l)«ul0llr l5 - pl.:;. de ~uttlfl_' bet:vlul: 16 - Uf(cIIU.

Fig . 2

D1telt! cQflstrueci"'ll .Ie celorlalte plrţi componente Fi,un 14 reprezl"tl drumul luminii In dllproiector in OIre 55' reprezinti 0l linda reflectoriuntl .

• • •

" '

Fig. ,

220

120

o

T

fIg. 12

" - ,

-

J

L

Fig. II

Flg, 6

I S

Fig. II

FiCl. 6 - ---.1:':"

H R'

b

d SI

~ FIII . 10

, S

Fig. t - C.,UM (fa) Fig. J - P~. tit po5lMn.n' ( 4} Fig. <1 - PI«' (ronull de tu./ln". (t} L Fig. 5 - PIKcII de .us/l".,. • b«ului (15) Fig. a - S,.t.1e th .uSlln., • • Qflllnzll (5) Fig. 7 - DltpQzltIyul th ghid.,. ,1 nIVW • dlcllpozili­

ruluI: cii - ghidl/llie d~pozltJrulul; b - ezlrM:lor; c ­pIrghia ezlr«torulu/; d _ preluflglt«u/ plfQh;"; ._ ffUHrlele ezlr«lorulul.

F,. ,_ Modul de Iut:fU -' ellretorulul ':1'1. ,- Suşrlnllorui oondensaulul ( I'} Fig. '0 - Su.lfnllorul OOIl!cI/'ulUl fII) FI{}. ,,- Su.t/nl/arul b«ulul (fof} Fig. 11_ Sch.~ el«tfld Fiti. 13 - Schema ".'Hrlu/uIOptIc Fig. 14 -iJ,umul luminII In dl.,DI«IOI FIg. 15 - 'AlfIIl tit .ustlfl"e. Of/llnzlI (a)

Fi, J

Fig. 7

Fig . '4

Page 16: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

, ('

r

--

<----- ------

Pali"l ruliDtl de Inl_ DAN PETROPOL

Elaborarea unui film presupune 'eZOlll'lIr811 unei probleme spinoase pentru amator, şi anume ac_ li sunetului. OeşL uneori, se mai aud aflrma1i! despre Independenţa Imaginii cinematografica sau despre rolul numai auxllle, al sono­Iltllll, totuşi rAmlM un fapt cen ca filmul mut produal un sentiment de Insa­tisfactie.

Din punct de vedere tehnic. aonorizarN lIatelegallII da dlficulUili ele culegere ,1 prelucrare II materialului 50nOl cit ,1 de dificultati de sincronizare. Amatorul UliUlllali de cele mal multe ori inregistrarea magnetIcA şi lac. epella o "fle de dlspodtive aurilla'e, ca pupitrul de mllal, dlspozitl.,. de sincronizare etc. Ceea ce surprinde de la Inceput liste reproduce,N, care nu seamlnl Intotdeauna cu sunetele nalulllle car. 81,1 fosl inreglstrate. In func1ie ele camat_ mijloacelor de Inregistrare si de cunostlnţele celui car. operea.tl culeger. Informatiei sonore, aceste diferan1e pot Il mal mari sau mal mici. Dar ellsll uneori sltua1i1lrelolva­ba, dac3 nu sa recurge la ttucajul sonor. SI presupunem ca trebuie reprodusa emisiunea sonorlll a unei mitraliere; devine evident ce dlflcultAţI materiali ,1 orgonllatorlGe avem de intimpinat ,1, In plus, chiar daca reu,lm ti Inregi$I!Am sunetul unei mitraliere reala, 'II asiguram G6 relull.lliui nu va fi cal scontal.

De aceea vom recurge cel mal adeaea la slmu1llr8iJ sunetelor din nalurl cu aiuiorui unor procedee şi dlsPOliltva . imple. lista auslora poale fi edinsl ele amalor In luncţ .. ele necesitAţi şi de capacitBtIMl; de a sesiza analogU sonore.

1 1 •

• Un ven .. l.tor ele ~rou reproduce de.tul ~ corect zgomotul unul avlon cu moto.re et .. lce. Penlru obţinerea unei allminiri mal buna, ae va utiliza o aurat de alimentare cu tan,lun .. mal mici eleclt Caii nomlnali.

• Efactul de aproplera ,1 dapirtare .. Ia prafer.bU si MI oblln' Orln .oro­oler. nu Indeplrlar .. ele microfon, f.11I a .. fac •• peI It: butonul de reglaJ al volumului .

• Puner. In functlUM a unul a.plra­tor ele pod reproduce zgomotul cafac­lerl.tlc al unui lift cere porn .. I • . Ace-1,,1 •• plr.lor de pral •• Inlr.bulnleaz. pantru ,Imularea eleclulul .0nor.1 unul avion cu reaclle, prin .,tup.rea gurII de IIIplralla cu ajutorul unul carton.

• L.ovlr. unei Unglrl de .rama cu un ckM:en de lemn produc' un sunet "".minllor cu acela al unul oong chI­nei. dacA se tale freevenl.le Inelte cu ajutorul lon-conlrolulul ,au un .... nel asemlnator cu un clopot dec' tabla din ca" "le conlactlonatli Ilnglrea esle ,uflcJ.enl de .ubtire,

• Un bldon de malerlal plasllc trecal ritmic eu unohllie devin. analooul .onor al unu.! I.I1I,tt1Iu. UtqI dlnl" gr.,elila c ... m. frecvente ralultl din dealncro­nlt.r. ml,drllor Illetowlul cu zoomo­tul produs ele ferlefriu.

• a t.... cu margInI .uliclenl H 1nelta Imlli lovIrea valurllor da ,nnel daci a,le umpluUi cu griunta " asle ba.culatl. aaci In auea,1 tavi se toarni apA cu ajuloNI unal .Iropllorl sau .. Iad sA catli gr'un,_ da orez . se poala obtina o ploaie foarte convin· Oltoar. ,t, eventuel, cu ralate.

• FrwearM uMi .tlcla cu aJuloru l unul dep mulat In apl "produCti ".Titul aripilor unI!! pasllorl In aer, desi acesl

CONFECŢIONAREA

de la

A-I elect poata IIp,l, de cele mal multe ori, tlrili ca Injelag8r. scenei ali fie preju· dlclat • .

• Focul se poate reda prin O] ,).olollrea unal foi de celofan, de calc sau de sta· n lol. In luncUa de distanta pinii la micro­Ion, pOll11ll butonului de ton·conlrol sau a modulu l In care II tace mololo-1I"a. focul 'Ia avea diferite nuante p, lho­logic • .

• Focul de puse! set Imlt" .Implu prin lovlr. hOlilirl\ă a marolnil me,aI cu o rioti platii de lemn. ŞI In aCII! c~ .e pune problema tiieril lIecvenlell)f' Inalla, cara nu poate fi rezolvatA decn prin Incerclirl .

• Toale zgomotele descrise mal sua au In comun ° anumiti p.rtlcutarltate, ,1 anume aceea ci au spectrul ele frec· ventil foarte laro tl ,Inl de scurta duratA sau ,Inl lormale dinlr-un comple~ ele zgomote ~ scurti dura ti.

• Din cateoorla zgomOlelor mal mu­zicala fac parta acel ... c." nece.lti d lapotltlva acordala (termenII tr.bule Inlele.1 In aen, relallv , dloarece, In fond, loale alectete .onore dupre care vorbim ,Inl Igomole).

• Dispodilvel. da acordaj .Int cutii sonore dlll lamn uscal de dllerlle dl­men,lunl. In care .·au practlc.1 una sau doua gaur! de dl.matru s-a cm sau reme din lemn ,au din melal pe ca" '·.u Inllns timpane dlll plela.

• Cavilalea bucati poate deveni culle ~onor'. Se pol Imitl!l .,tfel de.tul de ~ , mplu plcillurlle de ploaie Izolille ,tiU .,a lopul unul cal.

In Incheiere, trabule mentiona! clI loa'e ac"la mijloace de eml.1e .onoril produc afecta diferite In funclle de ca· racta, l. hcile lanlulul de In"ollirare ,1 amohllcare a semnaluluI

PENTRU FILMUL DE ANIMATIE

P a mihllfl ce miiloacel. de e .. pri­mare ale artei an lmallal devlO mai

complue, "paclul lehnlcil cinemalo grallce r'mlne In umbra.

Astfel, confecllona"a ,1 mane",ar" pilputllor animale .ntreneazil cea mal mare parte a aforlulul amalorulul. Ac. tlunaa filmului .. deaf"oaril Inlr-un .patlu leenle Irldlmln.lonal, pe un pla-

55

1

tou da filmare In care fiecare m"care a fleclrul personaj ilie d.scompusi In faze ,uec"lve. Daci materl.lul cu c.re .. lu!;: ... ,1 nu a.te .ullcl.nl de malea­bil. .. planle conllllulla"8. P",upu­nlnd In" ci .malorul a acumula! o oare­Cilre uparlenţi cu privira la descompu­ner.. ml,cArllor, rimloe de IIzolval , lolu,~ ° problemi prlnclplal noua laţa d. lehnlca anlmaUel cartoanelor, ,1 a­numi repartizarea .pellali a ml,clrllor ,1 se.lzarea tuluror elementelor cafe concul1l 111 realizarea unei ml,cilrl.

Unul dintre cele mai lipiCI uemple .,te problema centrului de greu tale. un paflonl!li uman reel ." cenlrul de oreutat. amplasat ap,ollmaUv pe .u c.pulul, la Inl"lmee ficatuluI. In functMI da ml,car .. pe care ° •• acutil., poliţia cenlrulul de greulat ... modilici IatA da .nsamblul plrtllor corpuluI, dar a­c ...... modificare re,pactl regula ,Im. pla CI" .pune el prolact1ll vertlcati a centrului de greutale cade In Inieriorul luprafelel de sprilln. a pillpu .... orldl ele In""nlOll conlectlona"', nu pOlile pllt,.. o repartltle I oreuli\lIo, .semA­niloare cu a corpuluj uman, ele aceea esle foalie prob.bll ci va " capabili sA e.ecule mlscirl inlenlse unul om .au, d,mpolflv", " va ,I.turna .Iunci cind nu". "teptoilm.

De aceea. Ia confecllonare. este de dorit ca centrul de greutale si fie tolusl amplasat asemlnilor CI la omul real, cal puUn In POlitia olio,tallc&. Iar .upra-

• fali de spril ln sili lle cn mal mare.

Problema IIlabllltltH .e poale rlzolvil ,1 cu Ijuiorui unor mici magn.t! lnlro­du,! In pantofii pl.pu,lI, dar lolul ia rlmlnl 101u, 1 Incomodl;.

Scheletul papueUor 'Ia fi cII mal male­abil. Ma!erialele cele mai utlllta ta , Int ' Irma de plumb, plumko,ltor, aremill sau aluminIu cu diametrul de 1,5- :i!mm.

Penllu il flaUliI o dlmen,lonare co­rect.i a dimensiunilor pi!lpu,lI, vom adop. ti montarea prin Inlermedlul unar ele­mente de prlnGere elasllc., ele uemplu lama dIn cupru sau din olel, lolldarilale cu aJulorul ,u.uburrlor.

Redu. Iii cea ma' simpli con.lruc tle, SCheletul a'le lormat d in douA mlln. , doua picIoare, corpul, form'le d.n slrmi , 1 din elemele de prlnd.re.

a solutie este arjlall. In tigura aii. tUflll;, CaJ)ul, panlo"I, burta " toale .'.menlele vesllmenlllre 'e pol con. tecllona din orice maler,,,1 u,or, cu J)oalbUitilti de prelucr.re , l lIn ls.r. sufi­cient de larg I. Se pol ullltza lemn, DOII,lIren .. pandal. cnl'. plnd. co-.,i1 de ou, hIrtie. Se poale renunta chiu la orice meler lal da Inveltl, du alunci deltour ci vom renunta 1 • • olulla de prindere cu clerne Si ,uruburl.

Im.Olna,1a poate Iflnsforma un ,er_e­lel d. ma ... din hirtia In Ir·o balerină. Prlmekt prIncipII ele anlmalorulul sini 'Impllllcar8l, delaller81 cII ma' preciSll a s cenarIului. ,1, odall. flspaclate aceste principii, nimic nu elte Interzll.

Page 17: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

f

TEHNOLOGIA DIA

COLOR ALBI REA

Dupii d""'Oparea alb-negru, IOlarizar. ~ de­velopere cromogerii, trebuie Indeptrtata granulele ele .rgint obtlnule din prima opentle.

v . fi n •• oie deci c. .rglntul metalic si fie Inlln$­lurma' Inlr-o lubslattt;J solubtll In bala de liure prII' Iratare cu Ieric:lanurt de potasJu. Panlru peliculeie ORWO, UT le. UI< 14 se va

1010111 relela ORWO COLOA 51. cu ufmatOlirea compozlUe:

1. Ferlclanuri de potasiu Bromunl de potasiu Fostal monopotallc FOllal d lsodlc Api

- 500, -1,5 0: -2,90: - 2,2 g; - plnl .. "'"'

Timpul de prelucrare In ac ..... ba'e _ 5 minule. TampetetuIW de lucru - ma.lmum 18"c. De regulA, reactia feric:lanuri cu .rglnlul metalic

Oegejl o OIIrecare cantitate de dldurl, c.re, In lip .. unei 'ermo.tatarl permanente, poata produce rldlc'r •• 'empenilurU In doza la valon periculoase (pe,le 2O"C). Sini rac;:omandabU, In le.s' caz o 'emperalunl Initla&ii mal 1000si (chl.r ,s-t:) ,1 o prelungire s timpului de pre1uc,.r, cu cea 50"­du"tt peste care solutia nu msl IUCISsti, ssHel Inclliolersn\ll la Ump In acestUi bete este mal largi (-3-(1 minute). Atentie la n\llnlpularel Solutia este usor 10dcA, mar ain la zglr!elurl pe miIn i.

Urmeui ° spllare Jn eurenl continuu de apa cu o tem~lurt de ma.lmum II"C. Din nou alentlel Apa sa ~a Inlroduce cu ajutorol unul racord de Clucluc: In centrol bobinei dOze( de deYIHopal SII,­,Itul spillrfl ... eonatati prin IIMI eYSeuatA, cere mi mal prezinta coklntll!l ItIIlbefll cte la IncepuL (Ourlta: CCi 5-10 minute)

Oupi Indepirtarea eomp!et6 I soiutie( de Ilbire prin spllare, sa elllCUUl flur. Intr~ II&lutle de tiolUIfI' de lodlu, lolulie In ca .. sa produce ,nml. n~lf" urII de srginl metalic produ'" In operalia precedenll.

Pentru pellculele 6e tabrleltle 1O~I,Uc' (TSD2) reteta baII de alblre este ceva mai slmpl.: i Fericianurl de potasiu - 50 g: _

Bromurt de potasiu _ 1 g; Timpul de prelucrl,e - 5 minute: T,mperltu .. de lucru - msrJmum 18"c

Pentru pelicUla ORWO (UT 16 tt UK 14) vom lolosi relela ORWO COLOR 11:

1 TlosUnl1 de 10diu (Cristal/ZI!) _ 100 g; Ap.I - pln;l ta 500 mi;

tar pentru peticule6e color sorieUce (ŢSO 2) retata nr. 4:

.. Tlosullal de sodiu (cns'allzal) _ 125 g; Api - plni Is 500 mi.

Tn Imbete cazuri, du .. ta de prelucra .... 1, de cea 5 minute (cu o lolerlnti de CCI + 2 mlnule) , rar lempar.tu .. de lucru _ 1."W'C.

Atn solutia de albire cit tt c ... de Ilure, spre deosebire de cel doi revalalorl _ cromogen ,1 Ilb_ negru -. se cons8rYi !oarle bine, tiri precauliuni Speciale, productiYitala. lI(:eslo.. mnd de cca 6--7 fUme(l,It Htru de soiutle.

De ramlreat ci solutia de fi.are poale fi Inlre-­bulntatl cu deplin succes tt la liur .. msteri .... lor loto Ilb·n-oru, 1. cea de albire - pentru bila ce precede, de elemplu, loniri" p'in sullUllfe (cu Na.S). Dupa o noui spAlare (2!1 minute _ 111"C), sa POale Ireee ta uscarea lilmuluL

Daci dorim ca geilUnI pelicule( si prezinte o rezlslen~ mecanici sporiti, vom Interc ... Tnlte lI",r. tt spalsr .. finali o sPiI, .. de scurti durall (5 minute - 18"C) si o It,tare In b,iI, de lan,re ORWO COLOR nI . 205:

5. Acelal de aodlu C,nhldru) _ 30 g; Sulr,1 de 11um1nÎu -10 g; Api _ plni

""'"' Timpul de Imersie e peliculei In ,ceu" bale -cca 5 mlnuta la 18"C.

Pentru a preveni depoz"lIIe neplicut. de airuli pe auprl'l" peliculei, InaÎnt, de uscare, leaasta sa va trabl In agentul de Inmuler. ORWO F li05 (din com.rt) - 5 mIII I de llJ)I; 2-3 minute; ,.-c ­ai Ipol se 'Ia c1.t~ ftenlu,l, In apt d l,mat4. Filmul se aUrnlln POzl1lev..rtk:Ui ,1 salndapirtHzl de pe peliculi plc'lurIle de apa In elcn cu un burele 1000rte mOI" AU eu puti"" hirtie de filtru. Oupi CI IIImul 1 ... Ulcat complel (In nici un cu nu se "'1 usca In curenl de ser cald), se tale In slrellurl de cca +-fi ImaginI. RularlIIiI peliculei prezint. periCOlul aplrlUel unor zglrietur~ ce nu m,1 pOllllndep'rl,te ulterior.

Ina'nle de Inltoduem-ea In lame, esle recoman. d,bill p,.. .. ,'" slreifurilor Inlr~ Clrle mal grOllsi, pentru I .. ap!allZL

OUponitivelt colot' $JIU I Ib-nelru tÎnt destln;ate in special proleqiitor pe ecnn. Insi pent", IC_ta e nevoie de Intuneric; or. de multe ori dorim Ă ne pri. vim eoiec:ţg de diapozitive la lumiru zilei . In cele ce urmenl Sol prezlntl un ~emena dispozitiv, are per. mite o vizionare de buni Cliltate a Imlllnllo.- dlapozl. tlve pinl la rormatul de 60 x 60 mm. Pentru conuruc. ile .vem nevoie de plaa! de 1,3 x 8 ti 10 mm lroslme, o lentUl de condensuor CIJ S6 90 mm. 0.0 dlsun", focIli de 100 mrn. ti ce ..... tablL Su~ de luminii o VI constitui un bec .iumlnatet de 15 W (110-220 V) 0JliI1.

Pe o foi .. de plfQj cu Il"O$imea de 3 mm lot! dese­~ r ..... ,.. 1,1.3, " , 5. 6. 7, 13 $114 $1 se w. cu atit­torul unul fer!striu de. tnfor;aj DU eu ~ndl pe contur. Se executi purlle (\1 ~ 5 mm ce servI$( pentru rk .. tI:.I beculul ,1 decu~i.1e intel'ioare d in reperele 3, ".11$1'''.

CUlb se iWmblf!llLd cu dei de tTmplirie ,1 lot! ullur1i cu tinte o,Hnda meta-Ud se Introduc. forpc In fun.

LISTA DE MATERIALE

1P0ll. BJc.MiJterLr O'lI'HInsiunlln tia In Denumi, . .- mm

1 P .. ete lalerll Placaj 3xlOx15O -, Idem 1 rdem 3 x 9O x 15O

3 Idem Idem 3x84xl50

• Placi de lund 1 ldo 3xlOx98 , Perele ~,.

cest lentill , ld~ 3x60x.

• Idem , IdeII 3x60x9O , Suport ver1icl 1 Iden 10x54x113

• Supari d. bad 1 Ide" tO x l00x210

• Difuzor optic 1 Gum mal (f;l ri de--lecte) 2x84xlO alo 10 lentUl de 1 Stiei' _ 90, dislantl

condensor optici caii 100 mm

" h5ung 1 Bache-- Din comf!l'1 _mlgnon. IItI (fi 28)

Ing. 'V. LA URI C

dul cutiei ,1, deasuplll Iri. lot! R_ud intr·unul dintre. pereţi fasunlut 11 .

u dlsunp' de SO mm de plICI de fund .. , 51! pouni difuzorul optic: 9, cu ajutorul unor ,ipd de lemn de S x 5 mm (Inclelate).

TOt acum MI montem '" Ihidajele supo/"tulul dia (5 x 5 mm) In Interiorul cutiei. In dreptul celor dou. bnu de 10 X 13 mm din pe""lil latenll 3.

In mod aserninlitOl' confeqlonltn ClI"Q:A lentl1ei 10, ati! are drept funcl diafralfN H. cu un orifICiu circu­lar cu J1S 80 mm. Se Introduce Ient!1;a ,i, sub ea. dbl..,· rm13,ClreMlfixeni,de t.sel'l\etla.cu Jlpa(5 x 5mm) lncleU.te.

UraR .... putea eulisol UJGt' pe cutie. pucind rella clariutea ima,inU. Potip. udel obţ.inut1 se flxe:ad (\1

alUU)rullimit.t~relor L (5 x 5 x 15 mm -1 bucifi), ee vor pltrunde in Iocqurile A.

Suportul dia lot! executi d In placaj de 1 mm lrosirne (15), cu mÎnetl! (16) ti dilunţier (17) din pbClj de 8 mm Irosim!!, u~mblatl! eu cleI. 'nainte de ~mblue, In .' _ ...... _ ... ~,_ ... ~ .. ~ ....... ".~.,,"" '"" "",.n, ... r~, ... In

Interior se introduc arcurile de presIune 18 ( .. bue.), din tabli de oţel de 0,1 mm. ~ MI uiluri cu nÎ[Uri cu ~ 1 x ) mm Înl ropate.

Dupi cum MI observi.. luponul este dimem.· ~" (m), x, pentru diapozitive de 6 x 6 cm (nme 7 x 7

pentru eele de 1 .. x 16 mm. cu mlrima rvnei 5 an. se modifkli CIOf'apundu.- ferestrele _ d . " mir. 55 x SS mm I;a 16 x 16 mm -" lpa~lul intre " t~tI!- de b 7 X 7 em ta 5 X 5cm.

Int"lul ansamblu se ,/efult!ŞtI!. se \'O~te (in Int~ portul rior cu l;ac nqru mu) ,1 se :a.ambleazl cu su

format din reperele 7 ,1 8 din placaj de 8 mm. Dupi in,urulNre.a bec:ulul ti ncordal'e:il la ref

eleetricl, putem Introduce dllpozlt,vele 5ub lu eaua

pl.

~ J"r- "-, ._- . . "lT.t:- - - , mI-- .. -- .' . ::: . 2t: : . . ' :U q: . \~ ... ~'" • " :'" , 1 '" " " ::!,;ţ= '._. ' -

~~'

, • , ,

Bec _Iumln.rl Din comert ) \

*~ : ;:" . " 1 - 15 W/ llG--220

13 Muci 1 Placaj 3x 90 x \110 , .. "'oeI 1 Idem 3 x gQ x\110

" Suport i dia , Id_ I x72x l67

t--' 1'" G,ci ! ~ • " Mrnere , Idem 8,.21 x72 , , , • " Olsll"lIer 1 Idem Ix7x70

18 Arcuri lamel,_ T,blii dFJ ra tt ~ • r, de pr .. lun' • Iei ,2)(5x67 . ,.-----

L ---~;-.- I , "

" Oglindi ablide melallci 1 lumi· , ------<r iu lo.o:s·

t::;:;;/ • -Irulli ,2 xlO x65 -,- ...... -. , 1· P-=4 -

Page 18: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

• Mieromoloarllle eu ardere InternA -

acesle bijuterII tehnice - au In trai de multa vreme etn In arsenalul marilor campioni cn " In al tuturor amatorilor de modellsm. Performantele modelelor echipate cu astfel de motoare, fie e le aeromodele, navomodele Iau chiar au­lomodela, depind -ln foarle mara mil­auri -. In afară de clalUl de cilindru, de condit II le de funcllonare ,1, Implic!!, de combustibilul folo_ll Spre deosebire de alte sporluri, aici cdopajul» nu esle Interzis. Relele amlnune» ,u caracter universal Iru;1 nu ulst!, chler dacII sInt comerclallute In ambalaje frumos coio­rala, cu rllClamil .foriltoare ,1 cu pre­turI plperate. Cea mal bunii reteta pen. tru fiecare mlcromolor nu poa.\e fi da­terminaU! decit pe cala uperlmenlaUI.

In cele ce urmeaza, vom Incerce d prezentAm proprietAtile principalilor :omponenţl al combulttbllIIor pentru mlcromoloare, Inlluenta «!fil lvllor , 1 chiar citeva rele te .peclale ce pol servi CII punct de plecare penlru uperlmen-

.!ar:!",,, ... "" .. '" .... ,,, .. """" " A .. """' .. ..-tare.

Inalnle de loate, va Irebul s.I vorbim delpre cl1"'l1 lacto rl de bazl ce con­d ltlonead functionarea mlcromoloare­lor, lactori ce ne Inlere_aazl pentru re­telele de amestecuri combustJblle.

Se ,11e ci un mOlor cu ardere Interni lunctionellll cu detonal ll cind se folo­seate un combustibil cu c"rl oelllnld prea mici. Ame_tecul combultibll-aer pilruns In cilindru nu arde progrellv, ci A auloaprlnde la un anumit grad de comprimare (necont rolat), ceea ce a re ca efeet Imediat mlc,of1lru pulltrU mo­lorului. Combust lb llul-etlllon pentru Ita­blli rea cifrei oclanlce eete un amestec de Ilooetan (CO - 100)" n-heplan 100 (CO - lero). Cllra octanlci este data da cantitatea procenlual .. de izoaclan din amestec.

o altA cifra ImportantA la un combusti­bil este pulerea la calorld (In calor1ll gram sau calorU/cm1.

Ta'-II.II I

Motoare cu aprin-

Oenumlrea

108

dere prin Clcloheun t; Hl2. Incan_ descenlA Matanol CH30H

" .. După cum se observ! d in tabelul

nr. 1, energia degajati In timpul procet;u­lui da a rdere dlte r! de la o componenta la sIta. Acells ta depinde de atructurll moleeulolltl, respectiv de raportul dlntra atom II ~e carbon, hidrogen ,1 ollgen. pentru I,ecar. dintre componentele unl,ll ames tec co mbustib il.

Mal Important! decit puterea celorlci specilicA (In cal./cm' ) este m3r1mel! energiei cli lo rice conVnule de amestecul aer-combu_tlbil asplral In molor (In cal/gram IImestec). Astlel, collnlitatea de aer ma d mi nece .. ", a rderii com­bus tl bilului condlllonellA C,lllracterls­liclle molorulul (clpollcitll ie cHlndrlcl rapo r1 de comprima re, carburator ell:.):

Sub acest aspect, reiese elll r cA com. ponen~ combustibil" ce cont'ne In

Formula omponenla chlmlcl ombusUbiUI. bruti

O , Metanol HOH

Etanol c;l-\0H

bop'openol It H. OH

tzooctall c. H,.

Benzen C.". NII.ometl\Tl CH, NO.

Nllroeta Tl C, H,NO.

2-Nitropropan C, H,NO.

Aceloni!i CH,COCH.

molecula - lata oe numirul de atomi de (:arbon al hidrogen - un numAr ma~lm de atomi de ollgen garanteazl

, Pulerea calorlcl

80, t"C II B60 8 650

0 ,119 80,1"C 11200 11700

0,803 6-4.6"C 5 400 4 340

Inl_ A,N, PETRESCU

obtlnerell unei enelliil calorlce medme la arderel! cu oceelli i cantlteta de aer.

Ameatecul de bul pentru mlcromo-­toarele cu aprindere prin InC,lllndescenl! se compune din 20 plnl la 25% ulei de rlc!n, ea lubr1lianl, ,1 75 plni la 80"-" melanol (procentul ma)1.lm admis de me!onollUnd de 118%). Intrucit melano­luI aste pulernlc h idrolll, acesta se va pblra In vase etanşe, pentru a nu InrllulAţI ca!llatea combustlbllulul prIn prelentl!apeL Metanolul c,lllre a ab$orbil apll In Cllnt!tlilt m,lllrl asta Inulltllabll ,1 prel lntll o coloralle I"ptoasl-tulbure.

Daci dorim iii obtinem o pule re su­pllmenlerA la un micro motor cu apr'n­dere prin IncandescentA, va trebui .a 'nloculm din amealec o anumltll canll­tate de metanol "rlntr-un adltlw de dO'paj .

In acesl scop, se lolosesc de mal multi ani derlva\1 nllroparallnlc l, CII: n!tro­metan, nltrobulan, nllroelan, 2-nllropro­pan, ca ,1 un nllraderlV/.t de benzen -

rnn11

[eP] -----,.-.....

" "

" " , ,

' I'CAldur" Punctul Puterea C810+ F.~ldUIII dil

RlI!)orlu _ eg"latA IndIce lIer{com la erde- te de de e~a- rliJea vaporl18r;:l bUlltbll au lo--parere Densitate (calJlIl (In grame rea cu Clfr. aprln-("C, (glcm') calJg aVc~ la ard.,e I qrlllTl oc!anlc;! dere complelA 011 10111)

-, 3 • , • 7 a 9 10

",9 0,803 "oi . ,.. '" ',' 1130 .. -110

-28

78,4 0,189 "OI "" ... 9,' '" " eu5%

I 'f! 82,' 0,185 7900 .... 15' lI,g 730 " -99,' 0,&92 " ... 7950 " t5,2 780 'OI +50

90,' 0,819 '860 96'" " 13,2 '" 108 +30

101 .3 t ,l39 , 800 3180 '" 1,7 1620 - -114,8 t ,052 4 3l1li 4520 - ' ,1 1 050 - -120.3 0,992 , 400 , 350 - ',a '50 - -358,1 0,191 7 350 , 800 ". ',' 7110 1110 +18

I

Page 19: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

I f

I

Anumite. dt:talll de reallure a nodurilor se impun a se da. Astfel. nodul A se realiz.euJ com· plet din lemn. Se va decupa un cub cu luun cQl.. O fea~ de 2 x 2 mm. in care se vor da o lauri stribltutl pentru cepul en. ,1 doul ,lUri inclinata la. 60° pentru cepurlle «m», care se VOf introduca '1 inclela. In final. dupI uscare, se va ala 'Iona «.1. Se vor confeqlona 12 piese de lel;llurl.

PentnJ v,,.,anUi a doWl nu mal trebuie date uplicative.

Nodul B se poate reilhza dintr-un apac de (r.up cirUlil il tllem mar, lOIle ~I in Qrll dlm ,Iurl pentru CUiele de slguran,i, din 60 in 6O~ pentru prinderea cepUrilor din lemn co •.

I nlt'. ST ELIAN STAN K O VSKY

Dupl ce s-a croit, dupa. fiecare sector. folla din masl plastici. aYÎnd Iflji si lbim o margine de 20 mm pentr\l Îmbinare, fo/iUe se vor lipI la cald cu flerul de cilcat: utfel. pe o bucati de pinzl sau 1Iar se ~w una peste alta marllnile de lipit, se pune deuupn o alti pind ,1 se trece cu flerul de dkat.

Inci din primele ore ale dimineţ ii, pe plaja miril sau la mafJinu unul lile, cei aflaţi in con· cediu, in toate 1I Ieie torlde, dar cu un vint ce ne rbcol~te. lucrurile sau ne azvirle nis ip in 5 ochi, se straduiesc si .dune be~e , bolovani pen- ~

tn.t a Improvlu un paravan sau un con. rudlmen· \'Ii

tilr. Oar proverbul vechi al bunului lospodar (cel

cu arul ,1 sania) ne imbie de a ne preliti din t imp diverse ustensile pentru construirea unul par.ll· nn sau a (on:ului propus ele noi.

Se reali :r.eul un cadru, fie din feavi de aiu­miniu (pentn.t cel ce au). fie din tub de protec­~ie pentru cond ucte e lectrlce-(din mm plastlcl), ca cel dl" fI,ur.ll 1, pene care se ap..d. o fotle din masa plasticl crolddupl cadru, inflorat!, trans­parenti sau combinat!, rezultind un frumos. practic ,1 elelant con: de plajl , Iar, şi inclpltor

• lfi. ')\ . a - ._. _ _ ... _.~ ._ .. ..... ~_ .. __ •

(fi,_ 2). -Dupl ce se VfX ti la la lunarmlle indlQte. ţevile

se vor imbina cu variantele de lepturi propuse pentru nodurile A II 8 , urmind Q {evile de legi­turi (poZiţiile 5 ~i 6) s.Ii se Uite la fa~ locului. dupl ce s-a rid ic.at in picioare scheletul, avind Irijl si disUinţlm in mod elai picioarele po:r.l­ţ.llar 2- ] - 6 bueiţ l.

T,NIUI'

Adltlvul 6e dop-,J

Nltrometan Nlttoel.n 'l.Nltropro~n

"Ittobenz.". Ac .. tI .dlll"" au urmllto.rele formule

chlmlclt: NUrom.U1n - CHJ.N0. Hltroeta" - C .. H~Ob Nllrobulan - '"" 2-Hilropropan - ;t~r~O. NitrolMntell - c.nsNO. Dintre aee,tla cel mal Import.nl .ate

"1Iromet.nolul, car. poale fi ulUlzat pentru Inlocui, .. met.nolulul dintr-un .m.alee pinii la ~ In fun<:"- de Ileellre tip de mlc:romotOf . .. poal, merge plnl la un procent d. Inlocuire r:ie 70%. mijlocul dtt dopl] fiind In acest caz un .mettac da n"rop.r.li~ cu nltrobentln. O asemenea conc.nlr,ţi, nu .... put" fi Ind utlllutll decft In lll, .. fierbintI ,1 useata d. var'.

Ot.gr.mele .Iltur.ta el tJbt'lui 2 ne prezinta et .. t.r .. de pul',. Ia dlfertte eonc:entr'llI de cdopplng • .

Blnelnlel." conslnlctla ,1 ,t.r .. de ulufi a mlcromolorulul loael! un rol deoleblt de Importatlt. Dintr-un molor

Proc.ntul de Il'Ilocul,. • m.lanolulul cu _doppl";_ .... ..,. I "'" Cre'lltf"l' d. pUI,r,. maIoruluI

li( 1,13 · ,.., x I • ..e )( 1,1 • 1.tl )( 1,30 x 1,0. • '.1» )It 1,12

lent, 'ItlIII" Ind.lung, .. poata obllne prin d~ lot atit d, putin al "dintr-un molor M .port ~,. ar. Jocuri mall fl ac,"", comprnla In al".,. In afart M .e"Ita, nu orlc, motor IUporti dOla mart de dopaj, ,tiind elin aC'.la cazuri Inclrcat .. tarmlel I pl,lonulul, In ,p. elal, cr"tIt conalda,.bll. Eailtll "lfal, chilii' la motoare da ,port. In cllul utl­Il1lrll unor doza l'IBControlata de ntlro­Plratln" tiacul dl,tru~L Vom pro­cada deci ... xpaflmentJti cu proc,nta mIcI de dopa;, poli cara la vom miri lenl. urmlrlnd. In primul r1nd, .. nu ~ung.m la o ,uprall'!Cllzlta • motorulu l.

Ptoaln'elIt minime da n!trom'lan 1a CII,. ap.r. o cr.,t~ vizibilA d. pule" . Int de 5 pin' 1. I~.

In ea.zul In c.r ... utUilnzJ amu· taeuli cu nltrometan ., nltrobenzan. .0lublHtataa raelllfoci • tuturor con.n. tuanţllor aste conaklal1lbll tmbunltJ· 11t1 prin adAug.,.. a Cal 2% acela! da

ICOHFlHt.WI(. ~ HG. UI

NODUL A

AUTOMATIZĂRI

VI prtunum in cele ce ur~l1 sene­nu unuI dIspoZitIV C\I 'lutOf\lI dru.a se pot ObPM Jlmulun dac:hrdera au_ ton'IlIt1 a praiului ti apnnder_ lumlmi. D,spozltlvul ene aqiOflllt de brurde alltomob,lului prin oIummanll. un81 (oto­

diode. Un amplrflcnor cu tnnz,norl ul,url

andlnpra cu tempo..iure a unul releu de comanda "~ o pnn Intermediul unul mnuctor. inch,de ci rollt .... opel"l~ nale de execu~'L

Menţltler. releulul se poate re,la ut­(el CI si rSminl anda~t timp de 1.~ 10 de minUte.

R, _ 10 K. potenpomet1'U pent1'U r"bt senslbihtata

Rl _ 1 M, potenlJomet1'U poIInt.ru re-, lat t impul de men~lne",

RJ _ rezIstenţi 21 K ~ = rtr.Jltenp. 1 K C, - mndeltl.ltDr electrohtk t 000

J,lF/15 v 51 _ bYton C\I contact norm.ll in­

chIl ; 11 apăsa,.. .. eadude in· tinara şi se ~te re,b sen­s i blli tau~a

8, _ baterie de 12- 15 V

LA GARAJ lcxocelul1 IaU fotochodl (I.P.R.5. tip OF-1) sau tn.n~ls­tor mod lr.-cat releu 1 K, contao: norm~ des· chis

T,' TJ - tl"lnz'ltorll de la euJul On,1 ~ n.dlereceptcrulul .. Zefir "

EFT 32) ,1 5FT )n O _ diodl EFOt08. Descludaru I.utomau se rezolvi. mal

U$Of la acele IIJÎ ca", ,hse1lD ori pe orI­zontalI. ori pe vertleall. In KfIlIt caz se monteal1 pe u~ un cablu de oţel ,1 o eonUl,reuute CI,.. deschide "la, Iar conuctorul aqloneul un elec:tromaa· net care atrqll piedica $1 eare in poziţ .. norma" oprl:$te d~hlderea u,'i.

.. C,le.' 1J It'" ., .....

+ -",

Page 20: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

, .. •

Desenele pe care le vedeţi sîni opera unui artist-robot Acesta, in funcţie de reglarea şi impulsul Initial, da la Iveala o infinilale de mo­dele, ce par a fi primite de pe altă planetă..

In principiu, harmonograful se compune d in douA pendula, ale câror mişcări sint combinate prin douA pirghii cu articulatii cardanice şi transmise unui creion sau stilou cu pasta.

Intregului sistem i se imprimă o mişcare I niţi ală anumita ( liniară, circularA, eliptica etc.) , după care creionul traseaza desenul pină la amortizarea completA a m.işcArilor celor două pendule.

Tn cazul in care lungimile pendulelor sint egale. desenul rezulta simetric. A j ustind greu­lal tle pe cele doua Ilie, suprapunind desene c u mişcări iniţiale diferite, inlocuind culoarea la stiloul cu paslă, se obtin desene hlpnotizanle.

Vom Incepe cu executia mesei (1). A ceasta se realizează, conform figuri I. dIntr-o iJJacă de

--

- -VA PREZENTAM:

ARTISTUL ROBOT

lemn cu grosimea de cca 20 mm, de marime 560x9OO mm. Din colturile din spate se taie cite două Iriunghiurl de 15Oxl50 mm şi in latu­rile astfel formate se execută cite o degajare penlru tija pendulului (100 mm Iătime x 125 mm adincime).

De fiecare parte a degajării se bale cite o l inl! de tapiterie (2) cu floarea de cca fi 10 mm, in care apoi, cu un punctator, se realizează lagarele de oscila1ie ale pendulelor. Planşeta astfel obtinuta se poate amplasa pe

-c-oltuJ unei mese sau i se pot confecţiona 3 picioare proprii (3) din teavă de ~ 2S--3O mm, imbinata cu eclise (5), şurub (4) şi cu apăratorl de cauciuc la partea Inferioară (n.

PtlOdulele sini identice. La pel.llea suptuioar4 sint consLUuite din cite un bloc de ~emn (8) de dimensiuni 38x65x 200 mm. Pe una dintre laturile mari se el8Cufâ o gaură cu _ 16X2:) mm penlru tija pendulului (9). Tija pendululUI, din teavă de ~ 16x 9OO mm, se introduce in blocul de lemn şi se lIs igură cu un şurub pentru lemn (., ." ... 911 mm' ue ",,11111 ~. _ a:.."vla ... v V" :;OV'V V ...... "u ''''''''' U1' 4x 2O mm) .

Tot la partea inferioara a blocului de lemn, se introduc cele doua ace de oscilatie (10) (o'el J5 2x 15 mm), ascu1ite la capetele libere şi executate din bandA de tablă (grosime: 0,6-1 mm) de dimensiuni 2O x 90 mm. Distanta inhe

EX~L1CATIE LA "c;UAI

1. P/a,.fj (1 bue.) 2. Tln(r dr /.ipil~~ (4 buc.) 3. Picloart (3 buc.) 4 . Suruburl M 8 (3 bue.) 5. Eeliw cu 3 g'url (3 bue.) 6. Suruburl pentru lemn

_ 4 )( 15 (6 bue.' 7. Apkllorl de CIUC/UC (3 buc.' 8. BloCuri dt Irmn (2 buc.) 9. Tlje th ~ndul (2 bue.)

10. Au d. oscl/alle (4 buc.)

g: ~~~ul;i~d~:'~!n(~t bue.) Il. Suruburl pentru I.mn

".2 )( 12 (5 buc.) 14. Cruci cardanicl (2 buc.) 15. T/It dt COtltt/UM (2 buc.' 16. Cleşt. th pt lnd~e ( 1 bue.' 17. AI! cardanle (1 buc. ) II. Grru!11i tit pendul (2 bue.) 19. C/tm. dt p; ind«t (2 buc.'

I

Inl. L VINTILĂ

bratele furci lor este de ';fi mm. _Lagarele_ se realizeazA, de asemenea, cu alulorul unui punc­tatar.

Crucile cardanice (14) le vom realiza din sirma de otel (JI15) cu virfurlkt ascu1ile. lungimea bra­telor fiind de 19 mot, iar Imbinarea se va face prin "pire cu cositor.

Tijele de conexiune (1S) se el8Cuta din teava cu _ 9-10 mm )( 455 mm.

Una dintre tl)e poartA o furci cardanica, Iar cealalta un cleşte de ptindere (16) a sliloului cu pastA. Se poate utiliza un cleşte realizat din doua cleme de prins rufe din material plastiC (conforT1J detaliului B) .

AiCt. In locul crucii cardanlce (14) se utili­.l6it.c..!i un singur ali. (17), de aceleaşi dimensiuni 6!f1,5 x 38), solidarizat cu cleştele de prindere prin lipire de arcul metalic al acestuia. Ţija (15) se prinde de cleştele (16) prin lipire cu adeziv sau, mecanic, cu şuruburi pentru lemn.

Cele douA greutati (18) ale pendulelor se execută identic, din plu'mb UI 20 ţnm) . reglarea NO, liiA Af,.....l"inrh, __ ,.,,, diA n ~lAmlii mMAlir.A ..... """"v .... ' ........... , .... ' ... , ....... ., ... ...... 1' , .. V-· .. .. pe tijă efectuindu-se cu cite o clemă metalicl (19) cu gaura de " 16 mm. După montaj, sa ung toate articulatiile cu

ulei mineral, pe planşel! se amplaseaza un suport oarecare (20) cu o foaie de desen şi se pune aparatul in mişcare.

J

J

Page 21: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

Ai

,

,

I • .. -

I

o cisi dm zona su bcar-p,ltidi; O poard, m,lIr"am ure~anj; O sugestivă harti a ~ri1 Un veritabil t~lent intru reconstiwlfe.l celor m;1I auten­

tice forme $i mOtl"e de afli popular.ii $1, mal presus de orice - O PASIUNE, Iii Inelden~. dintre rigurOzitatea constructi"i, echilibrul de "olume si cunoa~terea de esentă a rokloruiui

Este [ee; ce un pasionat, actorul MO",. 8cnea. ne de<:lara il fi hobby-ul său, UU"Iutea !'neOiti să-i ocupe timpul Detreeut in afara scenei

o. curind lucrar ii. 11.1, H B.nea;au cons ­lI luit Ob •• Clul un •• in_ t.r . ... nte •• p oz,t il Pf'.z.ntAti mAr. lui pu­b lic d. CIlS& C.ntf1llll • Creaţi.i Buc urest i.

C,"lorÎl m' . r.Mll 'n pr. luan~ a c • • t el , tAfeta • Ing. nlozilA-1,lor ~ mliestriel .int f ugaţi si i .. ad r •• e~. pun m termed.ul fe vil-

'"

Fotoreportaj

rea.llzu de C. RADU

I

Page 22: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

-

K

Daci. din voastri 3 .ulult nop~iI ,1 este ţie ""pldli la rmltli, blemi.

O

A R E dintr-o sub~lre, lalm fiind ooslto-

pune-~J~~~~~~~~:""--:":"~~~~~~~~f,~ac mIci adinci-

- student

p~rţl componente - dulle pentru tOC de baterie (din

comerl) (1)

tean t.lbla II ';:'~;',::;:;;::-::;;;~ .... ! O alti solUţie co",tI ' budfele de furtun de Quduc. lilm de prlndere fixindu-:w: in ."est cu intre dulle $1 tub

Conul de protecj.le front;1.1 :w: con(l!C­(ionud dintr-o labt:5 , pUI'lC_

s-au pilit micile d~n esle dau

I duliel Dimensiunile nu oirec.e reIultiii ~;,~;,;;;;;

,~

de pratec~le se Pmlte utillili dru'a I Ii~ tllu fundlll.

- bec pentru biiterJe cu 'UP~QţI re­flectoriunu (2)

Jntrebulnp,rea acestui mijloc de minire poate fi mult mai larl~: in repuirll unor mecanisme de miel di •

.... ~ m.'~."',";, de exemplu, el Pmlte ~,ne lunei yeloze de arte (alimenure

- con de proteqle;1(~,;:;" ... de reflector pentru bec obltnult)

- fir electric (6). Tubul confecţioneuJ direct pe

unei fi,i l de hirtie cu un IImi de prlnderll! (dlO alami slme) fiind I

Se poilte. evident de

~~:-,.,.".

.,

sonerie). conulul, ,\O-

prlUupune o m1lcue de conului cu [ele do05

Iona c",iti (prin plll­de II a spre b

DE FIZiCĂ

'. ". , .'" .sene ,!~\'î;;,:,~,',;;;~ cu fl~_ "! Intensitlltea

si se sting'

-INTUITI PER-

I

SD" ITATE 1) S-a observat

un glonţ intr-un metrul

" ",",,,,,'1 giurii flcute de este mai mic decit d Ia·

Puteţi si spuneţi care este , unii n,teliţl a"ifidall ai Pimintu· orbitei astfel incl inat incit flceau

65° (latitudine nordici) cu plmÎntesc, Aceşt i $ateliţl au

observ"'ţi uior pe cer. D in. ce pan.e cardin",l) păreau ci «risar. aceşt i sarea lor s· a flcut in sensul de rotaţie

planul

tuluQ l) In ce cu este nevoie de ~'~~ energie

pentru lansaru unei I c.iUul cind luna se aflI in ~p~;",~ sau cind luna

in mome,mul in care

~ţ.~~ pomi lor ~I . in general , "" ... --:!.------t~ ~I verzi capltl O; culoare cu ° nuanţl mai inchisi decit de obicei!

5) Sint ~i acum unii care, vrind si se conving'­da~ o piatri 'preţioas~ este ver itabilI, opun in palm1li observi daci ea atrage unele corpuri

ConstruqA unul periscop ~re, in':~~~~~~~l~;i~~~~~ I vertical (2) rNlidim patru pnţun ' uşoare. Puteţi s.l aflati pe ce proprietate se ba-~e fi lentile.(luneU Ga.lileu) nu şe monuni °illnIile. J:eazi acest mod de recunoaşterel

au. Avem nevoie de placaj , clei, douA I I ~~~:p;'~'~'";m; .. ~'~ .. :".'.~'_U2 V.aţJ pus vreodatl intrebarea de ce I .. ~.., doui lentile ~I... puţi ni ribdare. al proc:uririi lor. ,;".,. Din placaj de 6 mm lroslme realirim fi-

'>~."'~'" " • 1 • ei nu se guri, conform dimensiunilor Indlate pe - entl p an coocl.v cu din $Ipdi de brad Cu seqiunea de 12 mm~ •• ;;,~::~~ cu un anumit scop. ~ prlndere a lentilelor ("). 'ntr~ga CI plan con'll!d cu f/J 42 mm. 1) Cum explica~i faptul d,.Înluntrul globurilor. _mbJ~d [u del. se a.siiuri cu ~Inte ,1 se vopseŞte i care Înconjuri becurile cu Î nt;:andescenţ~ se adunll IntenOl" nqru mal. m~, mult praf decit afarl!

--------'

Page 23: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

I

StaUa lovlatlcl .. ,

" " "

1.

1.

careia unde radio num!!l lo;';;;;;;.'i';'';''';;'· do

In loarnnllanulul ll73 va l "lAICle la Cape Kenned)', de o rachetA eAtlas-CentaUn. .... aparel cosmic 111.110-mat de tip «Marlner., In Q( ..... da CCII 400 kgf (din car. peste SO kgf apareltipl "fie,>, cu oblecUv aslronaulic dublu: planet.1iI Mercur .. VenuI! Sonda VII survola In februarie HI7.t ".,.... V"'UI, la o altit u.­d ine de 53 000 km, Iar num~ ....,. doul lunl VII uece prin aproplerllll planetei M9JCUI', '- cell ... 1 000 kml De remarcat cA speclllll,m de 111 N ..... SlA . ,1 J .P.L (Plludenll.) folosesc cimpul ~ al aplanetai furtunilOr» pentru II accelera " ..... spre MerCllf IICIIIII'. 10nO&, prima de acest.... In Statele Unile.

• Pe linia programelor de pere Japonia, ce.

de-a palra membri II .Clubulul ~ • • II anuntat &II In II doua jumltate iii deceniului .. ,. In masuri ti lansllze un latellt de Ielec Ic:atII, mal multi rneteosalelill Intre tll15 ,1 llIre, *j probabil, plnl In 1878 un salellt destinlJt ajutorlr. ~ ocaanlce, domeniu In cera acea.ta ţarl .. de;e ","umale de mare prod uca toare ,1 uportatqare .

.,~

voara, larmlci, nu va

\', '\~~,\'7l:

Prima moleculA tatA In '''cuta

",~,~:~~i ;7l.~~~~~~~~~~~ "" aCN zoni, spaUulul, dar tIIlcate molaculll mult ma'

Iden-

ill delfli,oarl In In aprilie, de pe

~Oi'~'[i~~~Jl:t~~)'~~~~!~i~~~~;~~ cu stablll-

I ellptlcl, la calre N.A .S.A . dII la spec.lall,1II italieni, un astronomice, denumit

~~~~:~ .. ~rmlnate Incercarile .-A lgol .. lII , al ra-va miri pollbUltA-

Prlnlre element,11I conl~"i dll parllclpare a BIIIgl81111 actlvll/ltUe s~ din * ru llIIoclo\l1l1 inter­europene E.LD.D . .. fiU""'" fi; 8fupul de statII de urmiTlre a sateUmor de II Q~n. Dotate cu mo­toare aletlrlce .::u corn.,. ~'"' urmAriraa continui , .. leilflloT cit timp se ... In cdmpul lor vizuala, sta­tll18 de III Grimbllrg&n pOMdI cind anlana pentru re-ceptlonarlNl IIm",,"I« ___ ....... Iţl al una IImi-1ltoate_ !n ImaginII, In prim plan, _ dd douA antene pa~11ce (dlamlltru 4,30 m,I ...... , 1., In plan sllCund, antena emltilto ....

• Rec:ent a avut loc In A ....... ltInt:Io~ ul intarna­

tlon" .. A.ocl«1le1 r'9lle .. ...,. t'~1 ,1 cercetari spaţl.ala, dllstina1 prOgfll"*- .......... da colabo-

rare In

"

L MICRO­MOTOARE

tendJnt;!ll pul&TnJeA da auloaprindere. A cest fenomen este Inlllnit Indeo.ebl la moloarele de competltle cu aprindllrll prin K" .. tele, la care .. InJoculasc SO---9O% din benzlnll cu maia­noi .au ef!lnol. In funclle de IIpul mo­torulul (camerl dll ardara, slstam da r6clra), melanolulll autoapr lnde Inaln­t. de sclnlala bu jlel, de undll rezultl o c onslderabUI plardere da putere, A­ceasti tandlntilla auloaprlndeta consti­tuie o caracteristici pentru !leclTe com­btlltlbll, fIInd mlsurati pr intr-un Ind ice (labelul nr. 3).

I la dopajul cu cu nitrometaro,

, " n-

~,,~,,", de ardere decurge mal

omogenlzeazl ames-

din motivlI de I I nltro-

"

, ,

"

IIIU "Itro-

, ,

" • cu matanol au o

Cu el! valoarea negativi • aClIstul Indice .. te mal mare, cu allt acaasl! caracteristlcA nedoritl este mal puler-

TatJ./ul J

2,5 cm'

'''' .. " "" ,."

3,5 cm'

carbu­• ~

10 cm>

25'" nltrometan 10% nlttobenzen 45" metanol 20" ulai dl ric in

50% n"romellln 1~ nitrobenzen 20% mel.nol 20% ulii de ricin

m

Page 24: CONSTRUCTII PENTRU AMATORI. PUBLICATIE LUNARA … · constructii pentru amatori. publicatie lunara editatĂ de revista " tlinta i tehnica" .24 pagini-2 lei , i -

•••

Aveţi aptitudini pentru MATEMATICĂ?

Tut'" p.iholook.. gluentlte pinii lKum ... ·au d. po.lblU18Iea .... cuna.,tell nl".tul d, dlnofta.el unor IP!Hudln! cu caraCIM o.n.r.l Memoria, allnll .. adlp.­LiMitat... capac'ta,e."" relo1"'1 probleme ele. au II ati. mIII mare de I'HK:-s'ta.le .~ Iirl Indoiala, lolr.o anu­mitA mhu'" le frllnnlm 'a orice pe.!oa. nI. c:ondllionlnd (eu,lla In loal. do­mtniile de adl""'I ..

lncesl!nd cu acut num6r '" 'H,.Iei,ne vom OCUPI diI c"eva apttludinl,pecla'e, Indiapen,.blle obll"lII'lI unor relUna'a bune doar In anumit. domtlflN de acll­'tIlat .. Din". _etil''', aptitudinile pen_ Iru rnatematlet ocupi utili un loc Importa!!' lItft prin prolller.rea prof. ,1utlllo. tehnice cit" ImpllelirU el lot mali ..:e8nlo.o.l.,. In domeniuL ,lUntelll' loclll" ,1 umanistial.

Prin lestul pe are ri.J loMltAm I .. Uid veţi pul •• conlllll, mt.ura In clre I.efl c.p_cUalu pentru rationamentul m,. lemlllc. goslbdil.'.. de 1 opara cu a1mbolun mlt"matlca ,. nu cuoo,tln. ,ale d •. 10 domeniul ml'Mlaticl!. filod un te&/. d. Iptftudlrn,' nu de (:uno"llo\a, el nu v, cuprinda ploblema ca pol fi r.lol ..... cu Ijutorul WlOl calcule sau pcl bala unor regulllnvllliltl! anterlOl' ta .. ... . . '. .. '."'.'- '. _ -- ••••• ' • ..-- ••• • ~ __ • ••• _. r _

dlnala,1. A.tlel oe In!rablli 10111010'1 In mod cureot In lIşa-numitela le,t. pentru Iptltudinl mat.matle •. d. cir. In fond ,.pruiotA In. lrum""te de milur' 1 cuno,tlnlelor uu mijloace de anlr. nlmlnl ml'amaUc. Acest. IIsla dau poalbilltata .. da ••• 0'1111 .. , II constatatl dacA ,inaU m.nte libia lomultlril ._ regulile d. IcAde,. I IfiK!.lIor " daci Iintel. lullelanl de lotrenat pentru a le umIla cu ,.pwcluoe, dar nu permit si aflatI daci Iveţl cIPIICit.l_ de a rallOOl II .. nu cu lIulorul cifrelor. Nefiind \II'! t." aa gerformanta, '"lUi no."u po!:". Il r.zolval chiar 10 Ipoteze unor cuno.· Ilnl. elttmeollIra OI matelrlalicj.

Obtiner .. unul califlcati. IUPlrlor (blOII .au loarte bln.) ... ac.st Iesi r.prezlntl o Q1'ognozl favo.rablllln ceea ca priwa,la Inlu,lr ... m .. emallcllor ,1 r.allzlru rn domenil~ ""da m.temalit:1 cooslrlul. un IldOl" Important Oadl

obtloetl un clliflcatlv ,.tJsfIcIlOl, wa Irabul. probabil. al; declu04lţ1 un efort mal mi" penlru I Itu,i In uemen_ domaoll d. acllwl1lte. 10 CIIU'" unIII calificllI, nautlllacllOl , .. rltl Indk;H ci ,eli awu dlftcult'tlln KlIritttile clra nece.itl, cu pregondlfentt. ' atlon. ment malematlc.

Instruetlunl: Icrletl rAspunlurlle d,. le f!ec .... Intrebara In I",ttul lod'CIt. Ea.clltatM e.t. O\IIÎ importantA dac" wUez .. 10" nu labo.rţl 10Iu,. prN mult la vreuoa din lolrebari. Ollclr vi a,le nece'lIr,puII,1 teca eak:ula pe o foaie dl hirtie IIPlnll Urnit. de lImp ... d. $O "'muie.

1. 01lcA dlotr-o dulinl • mere .lnt Iirielle. cite Ilnl bune? ( )

2. Inlr· o cutie In Cllre .. alll ... m.re, a m.r. din fiecare duzina Ilnl bune. Cft. mere dlO cut .. Iint stricat,? ( \

3. Car. oumir "le cu .tit mal mic decll 60 cu cII elle mal ma,. dl:<:n !507 ( )

.. O lamille 1 cheltuit turnal_ dlfl benll cu ca,e a plec. 11'1 Ofaf plltlnd pentru mass de pt10z ,1 dif1 !umltata dlo .uma Chel lulli penlru mIlA d4 gtTOl • cumplrat cirtl I· eu 11'1111 rAmas ~ de IeI. Cfţl bani 1 ch.tlu.t pentru ma .. .......... ~" , de pr1o,? ( )

5. Citi ore Ti va 'rebul uoul 'u1omobil paotru a part:urga distaote de «ICI 11111 cu o vitel' de SO IIm /orl? ( )

II. !lIS aiIa cu ain mai fftlIre decit 21 cu cit elte mar mic dl<:ft ca numlr? ( )

7. CUiul d1l. rnef"ge loalnw cu • mlnlotle le "kar. H da or .. DacA la oq 1.30 Indica 7.30 ,i lum"II. d. mJnul,cu cite mlnur. VI " to.lol. Ia o,a 12 In Iceeall I t? f )

LA + B _ "6. A n'. cu J ulWtMi mal mie dtdt C. dll' cu • un1t1ti ~ m.... deo;lt B. CU " oum,," "le .gaIC?( )

II. DacA' peraoalNl din l00.lnl bloode, clleperloaoedio500ou Ilo, blonde1 ( )

10. In cn. or .... percurga un IWIon cu reactie 400 km la o vllelA de IlOO km for'? ( )

11 . D.clll metri" juml'ala de huli 1.0$li " lai., cn wot COl" 3 metri 51

COLABORATORll PERMANENŢI AI REVISTEI:

• m.. R. COMAN. Dr. ln&. L FLORU • Teha. NIC. HANU • Ioa. M..IVANClOVJa. 10,. M. LAURlC ..... V. lAURIC • 8101. EL MAl'II'TU • hta. L MARTIN • Ifta. L MlllAEscu • 10,. R. MOSCOVJCI • Pror. L pATRAŞCU • Ia,. D . PE I ROPOL • FU. VLAlCU RADU • In,. L RUDEI.. • Inc. Il.. sucru • Arh. E. VERNESCU • In«- D. ZAMFlRESl."tJ • Dr. lq. FI- ZAGANESCU

Pnunt:aru ardItJdi : ADRIAN MATEESCU Preuntau. ,"Oei: ARCADIE OANEUUC

~ RHacţia" tldmlni.traţla: IIvcu .... ti , Pili" Sdnt.ii 1 htttfon: n _ tI. Int.ricw t1. " 1714

c pc.s. TlpuulelllK"uiM la Combfntdul poI5graHc . .c... Scinteii.

IMPORTANT' Doriţi si primiţi 1. domiciliu almanahul «ştlln~

şi t e hnici. ediţia t,n ? Trimiteţi o carte poştali pe adresa: Libriria

«Cartea prin poştJ.", 8ucurqtÎ,_tr. Se rge nt Nuţu Ion nr. 8-t l ,Sector 6.

Comandtndu-l d in t imp, vi asilUraţl primi rea a lmanahulul Imed iat dupA apariţie.

Plata se face cont ra rambun 1. primirea al m a na.. hului.

N .B.: Alma nahul conţine li un numir inedit al re vist ei «Te hnium •.

)umAtate? ( ) I~. Dadi la uo magazin 'IAllmen'artll

ellllli $utle'enta o~ penlru a agro­'tIzlol\a fJIXJ clienti In timp de 2 slpta­mini, 10 eli timp .. 'lOr eplotlll ouAle dac' Ittrte,l. 400 d. clIenli 1 ( )

13. SA presuguoem cir A B ,1 C sîni ournere. A + 8 + C _ O. In Kest CII O - A Mii ~aI cu B + C?

DI ~ N\.I c:::r POlIP t::J De c Nu o POal1t t::J

1 •. S" pralupunem cA A ,1 B sint num ..... A - B - O. lnac_CIII O + A ., " egl' eu 8 dacA B ISle mal marit dec;" ,..?

Oa c:3 Nu O POlle t::I 15. Ze<:e WDPoate cooaurnl leca T.

lolf'lOlre c#e ~,01 In lece zile 10 cne ,11e va cooluma WI • ."..,.. lin 'a-l....,.,r OI petrol 1 ( )

II. La o II"rgare calul t:latlgillor a aJunl la tin" la ora le ei 1 mlnul C\.I pa,tru lunglml fn.lm_ ce{ul de-.llr~tlea cal.,c_ a ajun. "" flnie cu dou.t. lunOlml du.,. cal de- al dGil_ cat. Cel da_a! ~ilN ~~ a ajuns III "ni, cu palru lu .... g.mI " JumAtate lnaIol ... cetul d@ '" patrul. cal,cara a obtinut "" limp de II' lecunde ,i .\1"10. in ult.ma p.6lrimf' " "erglfl~ Ilacara c.t fAc_ o lung.me 10lr-o clodme de secuoda. la t:e ori II Inceput alergar ... 1 ( )

17. In seria 1, ' . 2. 1 CIIra ilie numlrul ur"'tlor? I )

la. Complala,l cltrflle lip" dio urm. 1001" lomuttlre: ----.1.

0-

7 - S • -

----2 • It. SI prllUgUOam d literele d tn

lomuttir. care urmeazA .Toi dir .. Cu c.e cifra esta ..... IkIcara IIt .. 11

F I F • .. 63C

DOD

Oa8C B_ ;C_ :0- :E_

F _ 20. SI prllUPUneffl cA li..,,,, din

,"mult"'- c.er. urmeaz' Ilot cifre, l..­liac.'. IInlutl reprelintl o Iltarl CIIre

lip...... Completati cu 1It .... 1e CIII'I: "piese II att.p apoi cH,.le cara cores. pund fiec:irel Uter ..

S - .. li{

C'

2 - A V , " • • --.. -~I Intr-o Mrie .,'" galtoana a:d$'1

Clot 3 pattoaoe albe miii pullfl dacn cele fO$1i al 5 paltoane albe mai "'ull det:1t cele ~et'lt Dac:l toate plllto..,ale ,101 ro.Ii, albe 11\.1 .arz~ ctl. palloane ro,ii 110+1 I )

Compaflt' ri,gun$urlle date da eN. cu .oIulille corecte ale t"lulul. Acor. dllli-wj cn, un p .. od penlru flet:llre rAlPUnl CorllClII lume oblinutl rapofta.. Ii-o II \.Irml'orul .l1kIn: Aptitudini penlru matematici toarle tHne dazvoltll. 17-21 p\.locte AplJtudlnl penlru malemetk:1 bine daz. .ollale 1 .... '. puncte Agtitudinl ptonlru mallmiltic.1 Htt$11cA-lor denolllia 11-13 puncta Aghludinl pentru malami/tlel 0_1111111-cll100 deuollale 0-10 guocte

SOLUŢIIU TESTULUI

t . (1). 2. ( 16). J,. (55), of. (10 Iei). 5. (1). • . (43). 1. (1 II. mI01l1.). a. (S3), D. (415). 10. (2i3). II. (1. Iei). 12. (10 1/2 zile) . 13.. (De), 1". (Oa). I$. (10), ,a. (15). 17. (24). II. 10IM le ..

"' .. m •• ...... 1" 6 - 7. C - II. D .. .. E .. 3-

... se<. C'

2FAY A'fII

AC",V

F - 2 •

A-2, C_., F _ 7, V - O. 21 (55'.