universitatea tehnicĂ gheorghe asachi din iaŞi … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe...

of 47 /47
1 UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA DEPARTAMENTUL DE MASURARI ELECTRICE SI MATERIALE ELECTROTEHNICE Ramura de ştiinţă: INGINERIE ELECTRICA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Domeniul de studii: INGINERIE ELECTRICA FIŞA DE VERIFICARE pentru postul de profesor universitar Cadru didactic: Foşalău Cristian Ioan, Data naşterii: 15.08.1963, Funcţia ocupata: Profesor universitar, Data numirii în funcţia actuală: Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4084/4.06.2003. Tabel 1: Conditii minimale / punctaje obtinute (in conformitate cu Domeniul CNATDCU de la titularizare sau abilitare) Nr. crt Domeniul de activitate Condiţii profesor Punctaj obtinut 1 Activitatea didactică/profesională (A1) Minimum 80 153,8 2 Activitatea de cercetare (A2) Minimum 300 1317 3 Recunoaşterea impactului activităţii (A3) Minimum 60 786 TOTAL Minimum 440 2256,8 Criteriul C 2.1 Calitatea resursei umane Scor j (U) = 2256,8/440; Scor j (U) = 5,13

Upload: others

Post on 01-Sep-2019

63 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA DEPARTAMENTUL DE MASURARI ELECTRICE SI MATERIALE ELECTROTEHNICE Ramura de ştiinţă: INGINERIE ELECTRICA ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII Domeniul de studii: INGINERIE ELECTRICA

FIŞA DE VERIFICARE pentru postul de profesor universitar

Cadru didactic: Foşalău Cristian Ioan, Data naşterii: 15.08.1963, Funcţia ocupata: Profesor universitar, Data numirii în funcţia actuală: Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4084/4.06.2003.

Tabel 1: Conditii minimale / punctaje obtinute (in conformitate cu Domeniul CNATDCU de la titularizare sau abilitare)

Nr. crt Domeniul de activitate Condiţii profesor Punctaj obtinut 1 Activitatea didactică/profesională (A1) Minimum 80 153,8 2 Activitatea de cercetare (A2) Minimum 300 1317 3 Recunoaşterea impactului activităţii (A3) Minimum 60 786

TOTAL Minimum 440 2256,8

Criteriul C 2.1 Calitatea resursei umane Scorj

(U) = 2256,8/440;

Scorj(U) = 5,13

Page 2: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

2

Tabelul 2. Structura activitatii cadrelor didactice / cercetatorilor si punctaje realizate Centralizarea îndeplinirii cerințelor standardului minimal național

Cerințe Valoare minimă Realizat Cărţi cu ISBN/capitole ca autor didactice sau monografii 4 10

Suport de curs inclusiv electronic 2, din care 1 ca prim-autor 3, din care 2 ca prim-autor Îndrumare de laborator/aplicaţii 2, din care 1 ca prim-autor 2, ca prim-autor Articole în extenso în reviste cotate şi în volume proceedings indexate ISI Thomson-Reuters*), brevete de invenţie

8 39

Articole în revistele şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

16 86

Director de proiect /responsabil partener 2 12 Total puncte Activitatea didactică/profesională (A1) 80 153,8

Total puncte Activitatea de cercetare (A2) 300 1317 Total puncte Recunoaşterea impactului activităţii (A3) 60 786

Total A1+A2+A3 440 2256,8 COMISIA INGINERIE ELECTRICĂ - Standarde minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Nr. crt.

Tipul activităţilor

Categorii şi restricţii Subcategorii Indicatori

(kpi)

0 1 2 3 4 5

1

Act

ivita

tea

dida

ctic

ă şi

pr

ofes

iona

lă (

A1)

1.1

Căr

ţi şi

cap

itole

în

cărţ

i de

spec

ialit

ate

1.1.1 Cărţi cu ISBN/capitole ca autor didactice sau monografii pentru profesor/CS I minimum 4;

1.1.1.1 internaţionale

nr. pagini/ (2*nr. autori)

1.1.1.2 naţionale nr. pagini/ (5*nr autori)

C. Foşalău, M.Temneanu, C.Zet, E.Vremeră, Noi materiale în construcţia de senzori,, Casa de editură Venus, Iaşi, 2006, 171 pagini ISBN: 973-756-020-5 171/(5x4)=8,55

L. Niţă, C.Sărmăşanu, C.Foşalău, Sisteme informatice pentru gestionarea consumului de energie electrică, Casa de editură Venus, Iaşi, 2003, 157 pagini. 157/(3x5)=10,46

Page 3: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

3

C.Foşalău, M. Creţu, Senzori şi traductoare cu fire magnetice amorfe, Editura TEHNICA-INFO Chişinău, 2002, 157 pagini. 157/(5x2)=15,7

Donciu C., Fosalau C., Temneanu M., Tehnici de teletransmisie a datelor în învăţământul tehnic la distanţă, Casa de Editură Venus, Iaşi, 2006, ISBN: 973-756-009-4, 158 pag

158/(5x3)=10.53

C.Foşalău, Fire magnetice amorfe cu magnetostricţiune ridicată. Proprietăţi şi efecte, capitol în Tendinţe novatoare în instrumentaţie şi măsurări electrice, coordonator M. Creţu, Editura Sedcom Libris Iaşi, 2001 (32 pagini).

32/(5x1)=6,4

L.Niţă, M.Creţu, C.Foşalău, O.Postolache, Interfaţarea şi programarea calculatoarelor pentru realizarea sistemelor informatice de măsurare, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2000, 206 pagini 206/(5x4)=10,3

C.Foşalău, O.Postolache, Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de măsură, Editura Gh.Asachi, Iaşi, 1999, 191 pagini. 191/(5x2)=19,1

1.2

Sup

ort

dida

ctic

1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic pentru profesor/CS I: minimum 2 din care 1 ca prim-autor

nr. pagini/ (10*nr. autori)

C. Foşalău, Proiectarea şi simularea circuitelor electronice de măsurare, Ed. Politehnium, Iaşi, 2009, 205 pg. ISBN 978-973-621-208-6 205/10=20,5

O. Postolache, M. Creţu, C. Foşalău, Tratarea numerică a semnalelor. Teorie şi aplicaţii, Editura Gh.Asachi, Iaşi, 2000, 233 pagini. 233/(10x3)=7,66

C.Foşalău, Environmental monitoring, curs electronic, 115 pg. www.ee.tuiasi.ro/~emse 115/10=11,5

1.2.2 îndrumare de laborator/aplicaţii; pentru profesor/CS I - minimum 2, din care 1 prim-autor;

nr. pagini/ (20*nr. autori)

C. Foşalău, Introducere in instrumentaţia virtuală, Ed. Cermi, Iaşi, 2010, 161 pg., ISBN 978-973-661-318-8 161/20=8

C. Foşalău, Basics of virtual instrumentation, electronic, 102 pg. www.ee.tuiasi.ro/~eec 102/20=5,1

1.3

Coo

rdon

are 1.3.

Coordonare de programe de studii

Coordonator Erasmus Facultatea de Electrotehnică Iaşi Director program studii master Sisteme informatice de monitorizre a mediului

10 10

TOTAL Puncte Activitatea didactică/profesională (A1) 153,8

2

Act

ivita

tea

de

cerc

etar

e (A

2)

2.1

Artic

ole

inde

xate

IS

I Th

omso

n-Reu

ters

*), br

evet

e de

in

venţ

ie

Min

imum

8 p

entr

u pr

ofes

or/C

S I

(25 + 20 * factor impact)/ nr. de

autori

1. C. Fosalau, C. Damian, C. Zet, A high performance strain gage based on the stressimpedance effect in magnetic amorphous wires, Sensors and Actuators A 191 (2013) 105– 110 (revista ISI), IF = 1,943.

(25 +20x1,943)/3 =21,28

Page 4: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

4

2. C. Zet, C. Fosalau, Magnetic nanowire based sensors, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 1, January - March 2012, p. 299 – 306 (revista ISI), IF = 1,123

(25 +20x1,123)/2 =23,73

3. C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 ISSN 1582-9596 IF = 1.258

(25 +20x1,258)/2 =25,08

4. C. Foşalău, C.Damian, C.Zet, Pspice Model for Simulating the Giant Magnetoimpedance Effect in Magnetic Amorphous Wires, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVI (2009), no.1, pp. 171-182, ISSN 0860-8229, IF = 0,609

(25+20x0,609)/3 =12,40

5. E.Vremera, C.Fosalau, L.Brunetti, Instrumentation set-up for characterisation of the sensors based on amorphous wires, Measurement, Elsevier, Vol. 41 (2008), pp. 327 – 333. IF = 1,526

(25 +20x1,526)/3 =18,50

6. C. Foşalău, M. Creţu, O. Postolache, A Circular Displacement Sensor Using Magnetostrictive Amorphous Wires, IEEE Transactions on Magnetics, nr. 3, vol. 36, May 2000, 557-560, IF = 1,213

(25 +20x1,123)/3 =15,82

7. D.Petrişor, C.Foşalău, Visual attention communication method for impaired people by eye and eyelid movements: A framework for real world scenarios, 9th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, IEEE MeMeA 2014; Lisbon; Portugal; 11-12 June 2014 pp. 627-632 (indexat ISI Web of Science, IEEExplore, Scopus)

25.00/2=12,50

8. C. Fosalau, C. Zet, D.Petrişor, C.Damian, A New Type of Highly Sensitive Strain Gage Based on Microstructured Magnetic Materials, IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments ROSE 2013, Washington DC, USA, October 21-23, 2013, pp. 102-106 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications, ISI Web of Science, SCOPUS).

25.00/3=8,33

9. Felix Măriuţ, Cristian Foşalău, Daniel Petrişor, Traffic Sign Recognition using Wireless Communication, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 59-63 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge).

25.00/3=8,33

10. Monica Sălcianu, Cristian Foşalău, A New CAN Diagnostic Fault Simulator Based on UDS Protocol, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 820-824 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge).

12,50

11. C. Damian, C. Foşalău, José Miguel Dias Pereira, Octavian Postolache, Pedro Silva Gir ão, Sensor Network for Water Quality Assesment, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 849-852 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge)

6,25

12. D. Petrisor, C. Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, F. Mariut, High Speed Video Monitoring System for Eyelid Movement Measurements, 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, July 3-4, 2012, Prague, Czech Republic, p. 730-734 (lucrare indexată ISI Web of Science, IEEExplore 978-1-4673-1116-8/12/$31.00 ©2012 IEEE)

5

13. Daniel Petrişor, Cristian Foşalău, Felix Măriuţ, Video Acquisition Framework for High Speed Video Measurements of Human Eyelid Mobility, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 857-860 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge

8,33

14. Ioan Toma, Mihai Doruş, Cristian Foşalău, Implementation of a Biogas Plant at Apavital Iasi, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 867-870 (lucrare indexată

8,33

Page 5: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

5

IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge).

15. Felix Măriuţ, Cristian Foşalău, Daniel Petrişor, Lane Mark Detection Using Hough Transform, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 871-875(lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge)

8,33

16. F. Mariut, C. Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, Experimental Traffic Sign Detection using I2V Communication, 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012), July 3-4, 2012, Prague, Czech Republic, p. 141-145 (lucrare indexată ISI Web of Science, IEEExplore 978-1-4673-1116-8/12/$31.00 ©2012 IEEE)

6,25

17. R. Ciobotariu, C. Fosalau, C, Rotariu, Virtual Instrumentation on Mobile Devices for Measuring the Pulse Wave Velocity, 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, July 3-4, 2012, Prague, Czech Republic, p. 570-573 (lucrare indexată ISI Web of Science, IEEExplore 978-1-4673-1116-8/12/$31.00 ©2012 IEEE)

8,33

18. D.Petrişor, C.Foşalău, F.Măriuţ, Measurement algorithm for amplitude, duration and velocity of upper eyelid movements, E-Health and Bioengineering Conference (EHB), Iaşi, November 24-26, 2011, p. 439-442 (IEEExplore si ISI Web of Knowledge)

8,33

19. F. Măriuţ, C.Foşalău, M. Avila, D. Petrişor, Detection and Recognition of Traffic Signs Using Gabor Filters, 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, August 18-20, 2011, Budapest, Hungary, p. 554-558 (lucrare indexată IEEExplore 978-1-4577-1409-2/11/$26.00 ©2011 IEEE si ISI Web of Knowledge

6,25

20. D. Petrişor, C.Foşalău, M. Avila, F. Măriuţ, Algorithm for Face and Eye Detection Using Colour Segmentation and Invariant Features, 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, August 18-20, 2011, Budapest, Hungary, p. 564-569 (lucrare indexată IEEExplore 978-1-4577-1409-2/11/$26.00 ©2011 IEEE si ISI Web of Knowledge

6,25

21. C.Foşalău, C.Zet, Including nanotechnologies in e-learning applications, the 7th International Conference Management of Technological Changes – MTC 2011, Alexandroupolis, Sept. 1 – 3, 2011, vol. 2, pp. 345-348 ISBN 978-960-99486-3-0 (indexed in ISI Web of Knowledge database)

12,50

22. I.Tudosă, C.Foşalău, C.Zet, A new adaptive tool for recovering information from noise, the 7th International Conference Management of Technological Changes – MTC 2011, Alexandroupolis, Sept. 1 – 3, 2011, vol. 1, pp. 625-628 ISBN 978-960-99486-3-0 (indexed in ISI Web of Knowledge database)

8,33

23. I.Tudosă, C.Zet, C.Foşalău, Migrating from software to hardware in digital signal processing, the 7th International Conference Management of Technological Changes – MTC 2011, Alexandroupolis, Sept. 1 – 3, 2011, vol. 1, pp. 629-632 ISBN 978-960-99486-3-0 (indexed in ISI Web of Knowledge database).

8,33

24. C.Zet, C.Fosalau, C.Damian, Nanomaterials – a new challenge in building miniaturized measurement devices, Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3-5, 2009, Alexandroupolis, Greece, pp.489-492 (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

25. C.Damian, C.Fosalau, C.Zet, Efficient implementation of digital signal processing algorithms with field programmable gate arrays, Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3-5, 2009, Alexandroupolis, Greece, pp. 613-616 (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

Page 6: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

6

26. C.Zet, C.Damian, C.Fosalau, Creating templates for preparing nanosensors, Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3-5, 2009Alexandroupolis, Greece, pp. 761-764 (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

27. C.Damian, C.Zet, C.Fosalau, Hybride networks for remote measurements and control in restricted areas, Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3-5, 2009, Alexandroupolis, Greece, pp. 481-484 (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

28. D.Luca, M.L. Craus, Nicoleta Cornei, C.Fosalau, Carmen Mita, M. Lozovan, The La0.54Sm0.11Ca0.35MnO3 Perovskites Doped with Cu for the Magnetoresistive Sensor. International Conference ,,Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and Nanotechnologies – ATOM-N 2008”, Constanta, 2008. (indexată ISI Web of science)

4,16

29. C. Fosalau, C.Sarmasanu, M.Cretu, C.Donciu, V.Ilie, Virtual laboratories – tools for improving the quality of distance technical learning, Proceeding of the 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, August 25-26, 2007, pp. 501-507 (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

5

30. C.Sarmasanu, C.Fosalau, Several methods for interfacing pressure sensors to microcomputers, Proceeding of the 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, August 25-26, 2007, pp. 357-363. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

12,5

31. C. Zet, C. Foşalău, C. Damian, Advances in remote monitoring, Proceeding of the 5th International Conference on the Management of Technological Changes, Alexandroupolis, Greece, August 25-26, 2007, pp. 147 - 156. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

32. A. Trandabat, M. Pislaru, M. Branzila, C. Schreiner, C. Fosalau, Distributed Measurement System Dedicated to Peculiar Areas with Increased Risk for Environment Safety, Proceedinghs of the 4-th International Conference on the Management of the Technological Changes, Chania, Greece, August 19-20, 2005, vol. II, pp. 121-124 ISBN 960-8475-05-8. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

5

33. C. Temneanu, C. Fosalau, D. Socotar, Fuzzy Library for Labview Applications, Proceedinghs of the 4-th International Conference on the Management of the Technological Changes, Chania, Greece, August 19-20, 2005, vol. II, pp. 107-110 ISBN 960-8475-05-8. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

34. C. Sarmasanu, C. Fosalau, M. Cretu, New Methods to Perform Fuzzy-Symbolic Measurements, Proceedinghs of the 4-th International Conference on the Management of the Technological Changes, Chania, Greece, August 19-20, 2005, vol. II, pp. 101-106 ISBN 960-8475-05-8. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

35. A. Trandabat, M. Branzila, M Pislaru, R.Ciobanu, C.Fosalau, High Altitude Air Quality Mapping System for Large Area Using GPS Technology and Distributed Measurement System, Proceedinghs of the 4-th International Conference on the Management of the Technological Changes, Chania, Greece, August 19-20, 2005, vol. I, pp. 431-434 ISBN 960-8475-05-8. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

5

36. C. Fosalau, C. Sarmasanu, M. Cretu, New Technologies in Sensors Construction, Proceedinghs of the 4-th International Conference on the Management of the Technological Changes, Chania, Greece, August 19-20, 2005, vol. I, pp. 121-126 ISBN 960-8475-05-8. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge)

8,33

37. C. Zet, C.Damian, C.Foşalău, I.Enculescu, Remote automated system for nanowire electrodeposition Proceedings of the 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2008, 22-24 May 2008, Brasov, pp. 101 – 106. (indexat în baza de date ISI Web of Knowledge, SCOPUS)

6,25

38. C. Harja, C. Foşalău, Convertor tensiune-frecvenţă cu sensibilitate ridicată şi neliniaritate controlată, Brevet nr. Ro 113906 B1/1998. 12,5

Page 7: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

7

39. Craus, M.-L.; LOZOVAN, M.; DOBREA, V.; LUCA, D.; GHEORGHIU DIANA; FOSALAU, C.; Mita, CARMEN; Cornei, NICOLETA Senzor magnetorezisitiv. Brevet de invenţie nr. RO125633-A2; RO125633-B1 3,12

2.2

Artic

ole

în r

evis

te ş

i vol

umel

e un

or m

anife

stăr

i ştii

nţifi

ce in

dexa

te în

alte

baz

e de

dat

e in

tern

aţio

nale

**)

Min

imum

16

pent

ru p

rofe

sor/

CS I

20/nr. de autori

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Analysis of data transmitted between the server and the client through different types of communication, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LIX (LXIII), Fasc. 1, 2013, pp. 105 - 118, ISSN 1223-8139

10

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Study of parameter variation under the influence of temperature in diodes using virtual instrumentation, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 81 - 91, ISSN 1223-8139.

10

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Use of modern IT in the study of resonance in a parallel RLC circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 93 - 104, ISSN 1223-8139.

10

I. Tudosa, C. Fosalau, M. Albu, C. Zet, Harmonics and interharmonics measurement using an new adaptive filtering method based on LMS algorithm, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011, pp. 99-109 , ISSN 1223-8139.

5

I. Tudosa, C. Fosalau, C. Zet, Implementation of the NLMS algorithm on the Cyclone II FPGA circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, pp. 95-102, ISSN 1223-8139.

6,66

I. Tudosa, C. Fosalau, C. Zet, Adaptive Filtering Real-Time Algorithm Using PXI Platform, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, pp. 79-86, ISSN 1223-8139.

6,66

Monica Sălcianu, C. Foşalău, Anamaria Hariton, Simulation of an inteligent-adaptive front-lighting system, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 79-91.

6,66

Monica Sălcianu, C. Foşalău, Anamaria Hariton A new can simulator for a rain sensing system using LabVIEW Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 69-78 6,66

Lăcrămioara Iftode, C. Foşalău, Teaching DC measurements using modern computer techniques, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 123-136. 10

D.Costineanu, C.Zet, C.Foşalău, I.Tudosă, An Angular Position Sensor Using Multilayer Nanowires, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LV (LIX), Fasc. 3, 2009, pp. 57-66. 5

E. Vremera, C. Fosalau, High Frequency Vectorial Measurement Characterization of the Giant Magneto-Impedance Sensors, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LIV (LVIII), Fasc. 1, 2008, pp. 55-67. 10

Olga Plopa, C. Fosalau, Considerations on Digital Impedance Measurement, Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie electrică, Anul 31, nr. 31, 2007, Vol. II, pp. 32-37. 10

C. Zet, C.Fosalau, E.Vremera, A new magnetic field transducer based on magneto-impedance amorphous wires, Buletinul IPI, tomul LII (LVI), Fasc. 1-2, 2006, pp. 67 – 77. 6,66

C. Fosalau, A magnetic device based on amorphous materials for measuring electrical quantities, Buletinul IPI, tomul LII (LVI), fasc. 5, 2006, pp. 1019-1025. 20

C.Foşalău, M.Temneanu, Study upon the magnetic amorphous wires properties under various factors of influence, Buletinul 10

Page 8: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

8

IPI, Sectia Matematica. Mecanica teoretica. Fizica, Tomul LII(LVI) Fasc. 3,4/2006, pp. 115-122.

M.Temneanu, C.Foşalău, C.Temneanu Modeling the static hysteresis loop of magnetic materials Buletinul IPI, Sectia Matematica. Mecanica teoretica. Fizica, Tomul LI(LV) Fasc. 3,4/2005 pp. 117-120. 6,66

C. Foşalău, M. Creţu, L. Niţă, A novel angle transducer using amorphous materials, Revista “Mecatronica”, Nr. 2, 2004, ISSN 1583-7653, pp. 34-37 (EBSCO). 6,66

M. Temneanu, C. Zet, C. Foşalău, C.Donciu, Sample auto-ranging data acquisition using low level programming techniques, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul L (LIV), 2004, pp. 906-909. 5

C. Foşalău, M. Brînzilă, M. Temneanu, L. Niţă, A digital acquisition board with data transfer by parallel ports, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul L (LIV), 2004, pp.826-829 5

C.Foşalău, L.Niţă, M.Antoniu, Virtual instrument for digital signal processing learning, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul L (LIV), 2004, pp.820-825. 6,66

M.Albu, C.Foşalău, M.Brînzilă, Programmed ac source for the simulation of the line voltage disturbances, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul L (LIV), 2004, pp.939-944. 6,66

Angela Antoniu, M. Antoniu, C. Foşalău, L. Matei, F. Tarhon, Researches regarding the electrostatic charge in electronic industry’s working rooms, Buletinul Stiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Seria Energetică, Fasc. 1-2, Tom 48(62), 2003, pp. 27-38.

4

L. Niţă, C. Sărmăşanu, C.Foşalău, Sistem de măsurare real-time in Windows, Buletinul Stiinţific al Universităţii din Piteşti, seria “Metrologie, Sisteme de măsurare şi Ingineria calităţii”, nr. 2-3 din 2002, pag. 124-130. 6,66

L. Niţă, C. Sărmăşanu, C.Foşalău, Enterprise energy management system, Buletinul I.P.I., Tomul XLVIII(LII), fasc. 5B, 2002, pag. 289-294. 6,66

A. Corjan, M. Creţu, C.Foşalău, Speed Regulation System for D.C. Motors Using Virtual Instrumentation, Buletinul Stiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, tomul 45 (59), fasc. 1, 2000, 113-116. 6,66

M. Creţu, B. Baraboi, C. Foşalău, Carbon monoxide and methane detection with a single sensor element, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 334-337. 6,66

B. Baraboi, M. Creţu, C. Foşalău, Automated system for air quality monitoring, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 330-333. 6,66

M. Temneanu, C. Foşalău, Cristina Temneanu, Virtual instrumentation in measurements. Case of study, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 295-298. 6,66

C. Foşalău, O. Postolache, B. Baraboi, Ion concentration and pH measurement by using a multisensor system, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 342-345. 6,66

E. Vremeră, C. Foşalău, C. Zet, Virtual instrumentation for RF power measurement, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 307-312. 6,66

C. Zet, C. Foşalău, M. Creţu, Virtual D/A converter test-bench, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 313-321. 6,66

C. Foşalău, E. Vremeră, M. Temneanu, Virtual characteriscope for bipolar transistors, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 1999, 236-239. 6,66

M.Cretu, L.Nita, C.Sarmasanu, C.Fosalau, Systeme pour la gestion de puissance et d'energie a les consommateurs, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, sectia III, 1995, 311-316.

5

Page 9: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

9

O. Postolache, M.Cretu, C.Fosalau, About the measurement of elastic permitivity and damage factor for dielectric materials, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, sectia III, 1995, 305-310.

6,66

O. Postolache, M.Cretu, C.Fosalau, A virtual instrument for calibration the thermocouple probe, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, sectia III, 1995, 295-304.

6,66

M. Creţu, O. Postolache, C. Foşalău, A thermocouple verification approach using the RTD sensors, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, sectia III, 1995, 289-294. 6,66

M. Creţu, O. Postolache, C. Foşalău, System with microcontroller for measuring the heat quantity, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, sectia III, 1995, 279-288. 6,66

C.Foşalău, M.Cretu, O.Postolache, Digital phase sensitive detection aided by microcomputer, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLI (XLV), Fasc. 5, sectia III, 1995, 269-278 6,66

M.Buzduga, C.Foşalău, Linearisation of the response of an A/D converter for measuring non-electrical variables, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XLV, Fasc. 1-4, sectia III, 1995, 81-84. 10

C.Foşalău, Conductance and capacitance measurements using phase sensitive detection, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tomul XL (XLIV), Fasc.1-4, sectia III, 1994, 65-70. 20

S. Silion, C.Foşalău, Wet Road Surfaces Detection by Measuring the Infrared Reflected Radiation, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania (indexat în SCOPUS, IEEExplore).

10

S. Silion, C.Foşalău, Wet Road Surfaces Detection by Measuring the Air Humidity in Two Points, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania (indexat în SCOPUS, IEEExplore).

10

C.Foşalău, S. Silion, C.Zet, A Low Frequency Current Transducer Using Amorphous Materials, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania (indexat în SCOPUS, IEEExplore)

6,66

C.Ionescu, C.Fosalau, D.Petrisor, A study of changes in image contrast with various algorithms, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania (indexat în SCOPUS, IEEExplore)

6,66

M.Albu, D.Sticea, C.Fosalau, G. Chiriac, Low-Cost Low-Power Microgrid with Photovoltaic Panels, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania (indexat în SCOPUS, IEEExplore)

5

C.Zet, C.Ionescu, C.Foşalău, Automated Electrospinning System, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania (indexat în SCOPUS, IEEExplore) 6,66

C.Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, A new landslide inclinometer using highly sensitive gauges, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK, pp. 220-224, publicat în International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems ISSN 1178-5680, (Google Scholar)

6,66

C. Zet, C.Fosalau, D. Petrisor, Study of the sensitivity and stability of a landslide sensor based on magnetic amorphous wires, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK, pp. 216-219, publicat în International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems ISSN 1178-5680, (Google Scholar).

6,66

D. Petrişor, C. Foşalău, C. Zet, C. Damian, Measurement of Landslide Displacement and Orientation using Strain Gauges Based on Amorphous Magnetic Microwires, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, Barcelona, 5

Page 10: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

10

July 18-19, 2013, pp. 655-660, ISBN-13: 978-84-616-5438-3 (indexat SCOPUS)

C. Zet, C. Foşalău, D. Petrişor, C. Damian, Landslide transducer based on amorphous wire strain gauges, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, Barcelona, July 18-19, 2013, pp. 286-289, ISBN-13: 978-84-616-5438-3 (indexat SCOPUS)

5

C. Damian, C. Fosalau, E. Lunca, Virtual Instrumentation for Measuring Amorphous Magnetic Wires Strain Gauges Characteristics, REV2012 - Remote Engineering & Virtual Instrumentation, Bilbao Conference, Spain, 4 – 6 July 2012, 195-199, IEEE Catalog Number: CFP1249T-USB, ISBN: 978-1-4673-2541-7 (indexat IEEExplore, SCOPUS)

6,66

C.Foşalău, M.Creţu, M.Temneanu, Angle Transducer with Frequency Output based on Magnetostrictive Amorphous Wires, Proceedings of the 12th IMEKO-TC4 International Symposium, Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002, pp. 438-442. (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE)

6,66

M. Temneanu, C.Zet, M.Creţu, C.Foşalău, Iron Losses Measurement Using Sampling Auto-ranging Data Acquisition Techniques, Proceedings of the 12th IMEKO-TC4 International Symposium, Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002, pp. 33-37 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE)

5

C.Zet, M. Temneanu, C. Foşalău, M. Creţu, Testing Total Harmonic Distortion for Sample Auto-ranging Systems, Proceedings of the 12th- IMEKO-TC4 International Symposium, Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002, pp. 518-521 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE).

5

C.Donciu, C.Foşalău, M.Creţu, Method for Detecting Narrow Spikes, Proceedings of the 12th IMEKO-TC4 International Symposium, Zagreb, Croatia, September 25-27, 2002, pp. 286-290 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE) 6,66

B. Baraboi, M. Creţu, C. Foşalău, Carbon monoxide-dangers, detection. CO level control system, Proceedings of the 7th International Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipements OPTIM 2000, Braşov, May 11-12, 2000, pp. 827-830 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE).

6,66

C. Foşalău, M. Creţu, A new method for period determination of very distorted and noisy signals, Proceedings of the 7th International Conference on Optimisation of Electric and Electronic Equipements, OPTIM 2000, Braşov, May 11-12, 2000, pp. 817-820 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE).

10

C. Foşalău, O. Postolache, Computer aided measurement of quality parameters in electric power systems, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, tomul XLVI(IL), fasc. 3-4, 1999, 97-101 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE) 10

M. Albu, C. Foşalău, R. Bojoi, Torque and speed ripples in low speed drive systems with induction motor, Buletinul I.P.I., Tomul XLV(IL), fasc. 5B, 1999, 17-21 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE) 6,66

O. Postolache, C. Foşalău, Using genetic algorithms for optimization of ANN used in transducer fault detection, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, tomul XLVI(IL), fasc. 3-4, 1999, 103-109 (indexat în baza de date INSPEC & GEOBASE) 10

C.Foşalău, C.Zet, M.Temneanu, M.Antoniu, A Novel Current Sensor Using Magnetostrictive Amorphous Wires, IMEKO-TC4 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications, Athens, 29 September – 1st October 2004, pp. 592-596 ISBN 960-254-643-3 (SCOPUS)

6,66

M. Brînzilă, C.Foşalău, E.Luncă, M.Creţu, A complex system for environmental monitoring with a prototype data acquisition board, IMEKO-TC4 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications, Athens, 29 September – 1st October 2004, pp. 428-430 ISBN 960-254-643-3. (SCOPUS)

5

C.Zet, C.Foşalău, Real time digital pulse processing applied to heavy ion irradiation, IMEKO-TC4 13th International Symposium on Measurements for Research and Industry Applications, Athens, 29 September – 1st October 2004, pp. 26-31. ISBN 960-254-643-3 (SCOPUS)

10

C. Foşalău, C. Zet, An automatic compensation of external disturbances for a high sensitive magnetic sensor, 17th 10

Page 11: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

11

Symposium IMEKO TC 4, 8-10 Sept. 2010, Kosice, Slovakia, Paper ID 30 ISBN 978-80-553-0424-3 (SCOPUS) (CD-ROM)

C. Zet, C. Foşalău, Improved digital phase measurement, 17th Symposium IMEKO TC 4, 8-10 Sept. 2010, Kosice, Slovakia, Paper ID 85, ISBN 978-80-553-0424-3 (SCOPUS) (CD-ROM) 10

D.Costineanu, C.Fosalau, C.Damian, O.Plopa Triangulation-based 3D image processing method and system with compensating shadowing errors Proceedings of the 16th IMEKO-TC4 Symposium, Florence, Italy, Sept. 19-21, 2008, pp. 460-463 (SCOPUS). 5

C. Damian, C. Zet, C. Fosalau, M. Cretu, Real, Reactive and Apparent Power Computing Using FPGA and PWM Intermediary Conversion Proceedings of the 16th IMEKO-TC4 Symposium, Florence, Italy, Sept. 19-21, 2008, pp. 301-304 (SCOPUS). 5

A.S. Fiorillo, C.Fosalau, G.Scarfone, C.Damian, A remote web system for testing PVDF sensors, Proceedings of the 15th IMEKO-TC4 Symposium, Iasi, Romania, Sept. 22-24, 2007, vol 2, pp.509-513 (SCOPUS).

5

C.Damian, C.Fosalau, C.Zet, Wireless Communication System for Environmental Monitoring, Proceedings of the 1st IMEKO-TC19 International Symposium on Measurement and Instrumentation for Environmental Monitoring, Iasi, Romania, Sept. 19-21, 2007, pp.108-112 (SCOPUS).

6,66

E.Vremeră, C.Foşalău, L.Brunetti, Design requirements for sensors based on amorphous wires resulting from measurements and simulation XVIII IMEKO WORLD CONGRESS Metrology for a Sustainable Development, September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil. (publicată pe CD-ROM). SCOPUS

6,66

C.Foşalău, E.Vremeră, M.Temneanu, M.Creţu, Using the GMI effect for detecting small rotational movements, XVIII IMEKO WORLD CONGRESS Metrology for a Sustainable Development, September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil (publicată pe CD-ROM). SCOPUS, Google Scholar

5

C. Fosalau, M. Temneanu, C. Zet, E. Vremera, A New Current Sensor Based on Giant Magnetoimpedance Effect, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 499-504 ISBN 83-89786-37-0. SCOPUS

5

M. Temneanu, C. Fosalau, C. Temneanu, Modeling the GMI Effect in Amorphous Wires by Means of Electric Equivalent Circuits, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 492-495 ISBN 83-89786-37-0. (SCOPUS)

6,66

M. Brinzila, C. Fosalau, C. Donciu, M. Cretu, Virtual Library Included in LabVIEW Environment for a New DAS with Data Transfer by LPT, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 535-540 ISBN 83-89786-37-0 (SCOPUS)

5

E.Vremera, C. Fosalau, L. Brunetti, Instrumentation Set-Up for Characterisation of the Sensors Based on Amorphous Wires, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 458-462 ISBN 83-89786-37-0 (SCOPUS)

6,66

C. Marcuta, C. Fosalau, C. Petrescu, A Virtual Impedance Measuring Instrument Based on a Quasi-Balanced Bridge, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 517-523 ISBN 83-89786-37-0. (SCOPUS)

6,66

C. Zet, M. Temneanu, C. Fosalau, M. Cretu, Sample auto-ranging data acquisition using national instruments support, Proceedings of the 6th Euro Workshop on ADC Modelling and Testing, Lisbon, Sept. 13-14, 2001, pp. 147-150 (Google Scholar) 5

B. Baraboi, M. Creţu, C. Donciu, C. Foşalău, Digital signal processing algorithms for gas concentration measurements, Proceedings of the 11th IMEKO TC-4 International Symposium, Lisbon, Portugal, September 13-14, 2001, vol.2, pp. 414-417 (Google Scholar).

5

Page 12: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

12

Baraboi B., Cretu M., Fosalau C., Donciu C., Gas Analysis System Based on Artificial Neural Networks, 11th IMEKO TC4 Symposium – Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, Lisbon, Portugal, pp. 380-383, 13-14 September 2001; (Google scholar)

5

O. Postolache, P. Girao, M. Pereira, C. Fosalau, Microcontroller - Based Data Processing for Non-Linear Measuring Sensors, Proceedings of the 11th IMEKO TC-4 International Symposium, Lisbon, Portugal, September 13-14, 2001, vol.2, pp. 428-432 (Google Scholar).

5

Fosalau C., Cretu M., Postolache O., Donciu C., Baraboi B., A Virtual Instrument for Real Systems Identification and Modeling, 11th IMEKO TC4 Symposium – Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, Lisbon, Portugal, pp. 83-86, 13-14 September 2001; (Google scholar)

4

C.Zet, C.Damian, C.Fosalau, New tipe ADC using PWM intermediary conversion, Proceedings of the 12th International Workshop on ADC Modelling and Testing, Iasi, Romania, Sept. 19-21, 2007, pp.113-117 (Google Scholar). 6,66

M. Temneanu, R. Ciobanu, C. Foşalău, M. Creţu, Magnetic amorphous nano-structured wires characterisation using impedance spectroscopy, XVIII IMEKO WORLD CONGRESS Metrology for a Sustainable Development, September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil (publicată pe CD-ROM) (Google Scholar).

5

O. Postolache , M. Pereira , P. M. B. Silva Girao , M. Cretu and C. Fosalau "Application of neural structures in water quality measurements", Proc. IMEKO World Congr., Wien-Austria, Sept. 25-28, 2000, vol. IX, pp.353 -358 (Google Scholar). 4

C. Foşalău, M. Creţu, O.Postolache, A Virtual Periodmeter for Signals Buried in Noise, Proceedings of the XVI IMEKO World Congress, Hofburg, Wien-Austria, Sept. 25-28, 2000, pp. 97-102 (Google Scholar). 6,66

Foşalău C., Donciu C., Samoilă A., Virtual Instrumentation-an Easy Solution for Industrial Video Inspection, Acta Electrotehnica, vol. 48, no. 2, pp. 144-150, 2007; Viniti 6,66

Total puncte articole 987,83

2.3

Gra

ntur

i/pr

oiec

te c

âştig

ate

prin

com

petiţ

ie

2.3.

1 D

irec

tor/

resp

onsa

bil -

min

imum

2 p

entr

u pr

ofes

or

2.3.1.1 internaţionale 20*ani de desfăşurare

2.3.1.2 naţionale 10*ani de desfăşurare

Proiect PN2 Parteneriate PN-II-PT-PCCA- 2013-4-0471(responsabil ştiinţific din partea UTI) Titlu: Retea inteligenta de microsenzori pentru masurarea neinvaziva a debitelor (SmartFlow) Contract nr. 37/2014 Contractor principal : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi, Perioada de derulare: 07.2014 – 07.2016 Valoare contractată: 125.000 RON

20

Proiect PN2 Parteneriate nr. 82096/01.10.2008 (responsabil ştiinţific din partea UTI) Titlu: Sistem pe baza de microfire magnetice pentru neutralizarea activarii de la distanta a explozivilor prin intermediul telefoanelor mobile (NADEX) Perioada de derulare: 10.2008 – 10.2011 Autoritate contractantă : CNMP Bucureşti

30

Proiect PN2 Parteneriate nr. 12110/01.10.2008, (responsabil ştiinţific din partea UTI) Titlu: Microsenzori magnetici implantabili pentru aplicaţii medicale (MEDISENS) Autoritate contractantă : CNMP Bucureşti Contractor principal : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi

30

Page 13: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

13

Perioada de derulare : 10.2008 – 10.2011 Valoare contractată: 250.000 RON

Proiect PN2 Parteneriate nr. 12114/01.10.2008 (responsabil ştiinţific din partea UTI) Titlu: Microsenzori acustici pe bază de nanofire magnetostrictive pentru aplicaţii medicale (SANAM) Autoritate contractantă : CNMP Bucureşti Contractor principal : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi Perioada de derulare : 10.2008 – 10.2011 Valoare contractată: 225.000 RON

30

Proiect PN2 Parteneriate nr. 12109/01.10.2008 (responsabil ştiinţific din partea UTI) Titlu: Senzori bazati pe elemente de detectie nanometrice pentru aplicatii în nano-medicina (SENAN) Autoritate contractantă : CNMP Bucureşti Contractor principal : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi Perioada de derulare : 10.2008 – 10.2011 Valoare contractată: 200.000 RON

30

Proiect CEEX modulul 4 nr. 110/10.08.2006 (director de proiect) Titlu: Extinderea posibilităţilor de măsurare continuă on-line a parametrilor poluanţi din apă şi aer pentru un laborator de mediu Autoritate contractantă : RENAR Bucureşti Perioada de derulare : 2006 – 2008 Valoare contractată: 770.000 RON

20

Proiect CEEX modulul 1 nr. 06-11-58/2006 (responsabil ştiinţific din partea UTI) Titlu: Procese fizice în fire magnetice amorfe utilizate în funcţionarea senzorilor magnetici Autoritate contractantă : Program CERES Subcontract nr. 3660P/24.07.2006 Contractor principal : Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi Perioada : 08.2006 – 09.2008 Valoare UTI : 200.000 RON

20

Proiect nr. 3853/12.04.2005, grant tip A CNCSIS cod CNCSIS 453 (director de proiect) Titlu: Noi materiale în construcţia de dispozitive de măsură Periaoda de derulare: 06.2005 – 10.2007 Valoare totală contractată: 42.000 RON

20

Proiect PNCDI nr. 258(408)/2004 (director de proiect) Titlu: Microtraductoare cu elemente sensibile din materiale magnetice amorfe Autoritate contractantă: Program MATNANTECH Perioada de derulare: 2004 – 2006 Valoare contractată: 1,681 miliarde lei

20

Proiect PNCDI nr. 132/23.08.2004 (director de proiect) Titlu: Sistem informatic virtual pentru educaţie interactiva la distanta in domeniul ingineriei electrice Autoritate contractantă: Program INFOSOC Perioada de derulare: 2004 – 2006 Valoare contractată: 1,95 miliarde lei

20

Contract nr. 35259/2001, grant tip A CNCSIS cod CNCSIS 237 Titlu: Utilizarea ariilor logice programabile la realizarea de microsisteme de măsură dedicate Periaoda de derulare: 2001 – 2003

20

Page 14: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

14

Valoare totală contractată: 146.000.000 lei

Contract nr. 6177/2000, grant tip A ANSTI, COD 178 (director de proiect) Titlu: Realizarea de microcontrolere dedicate pentru instrumentatie utilizând arii logice programabile Periaoda de derulare: 06.2000 – 11.2001 Valoare totală contractată: 46.000.000 lei

10

1 2.3.

2 m

embr

u in

ech

ipa

2.3.2.1 internaţionale 4*ani de desfasurare

2.3.2.2 nationale 2*ani de desfasurare

Proiect PN2 Parteneriate nr. 72157/01.10.2008 Titlu: Microtraductoare cu elemente sensibile bazate pe nanofire magnetice (NANOSENS) Autoritate contractantă : CNMP Bucureşti Contractor principal : Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare : 10.2008 – 09.2011 Valoare contractată: 1.391.800 RON

2*3=6

Contract CEEX modulul 1 nr. 51 / 2006 Titlu: Sistem inteligent de irigare de precizie implementabil pe structuri automate cu deplasare circulara sau liniara Autoritate contractantă: Programul AGRAL Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 07/2006 – 09/2008 Valoare totală: 1.010.000 RON, Valoare UTI: 467.300 RON

2*2=4

Proiect PN2 Parteneriate nr. 63/2.07.2012 Titlu: Sistem complex de monitorizare a alunecarilor de teren utilizand traductoare bazate pe noi materiale si tehnologii COMPLEX LANDSLIDE MONITORING SYSTEM USING TRANSDUCERS BASED ON NEW MATERIALS AND TECHNOLOGIES (LANDSLIDE) Autoritate contractantă : CNMP Bucureşti Contractor principal : Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare : 07.2012 – 07.2015 Valoare contractată: 2.780.000 RON (1.460.000 lei UTI)

2*3=6

Contract CEEX modulul 1 nr. 137 / 2006 Titlu: Sistem informatic de instruire interactiva bazat pe algoritmi multitask de mare viteza dezvoltat pe platforma reconfigurabila online pentru aplicatii de tip laborator virtual Autoritate contractantă: Programul INFOSOC Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 07/2006 – 09/2008 Valoare totală: 880.000 RON, Valoare Univ. Tehnica: 606.160 RON

2*2=4

Contract CEEX modulul 1 nr. 57 / 2006 Titlu: Sistem integrat de inspectie video-inteligenta a materialelor textile dezvoltat prin metode virtuale de procesare a imaginii Autoritate contractantă: Programul INFOSOC Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 07/2006 – 09/2008 Valoare totală: 1.040.000 RON, Valoare Univ. Tehnica: 499.000 RON

2*2=4

Contract CEEX modulul 3 nr. 201 / 2006 2*2=4

Page 15: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

15

Titlu: Dezvoltarea parteneriatelor C/D in vederea promovării unor proiecte europene în domeniul sistemelor distribuite de monitorizare a mediului Autoritate contractantă: Centrul Naţional de Management Programme (CNMP) Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 07/2006 – 04/2008 Valoare totală: 180.000 RON, Valoare Univ. Tehnica: 155.400 RON

parteneriatelor C/D in vederea promovării unor proiecte europene în domeniul video-inspecţiei inteligente a materialelor textile Autoritate contractantă: Centrul Naţional de Management Programme (CNMP) Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 07/2006 – 04/2008 Valoare totală: 180.000 RON, Valoare Univ. Tehnica: 160.000 RON

2*2=4

Contract CEEX modulul 3 nr. 238 / 2006 Titlu: Racordarea principiilor româneşti de evaluare şi atestare a instituţiilor de CDI la criteriile ERA Autoritate contractantă: Centrul Naţional de Management Programme (CNMP) Contractor principal: ICPE Bucureşti Perioada de derulare: 07/2006 – 04/2008 Valoare partener Univ. Tehnica: 20.000 RON

2*2=4

Contract CEEX modulul 1 nr. 66 / 2006 Titlu: Crearea unui mecanism suport de determinare a indicatorilor stiintifici pt. evaluarea si atestarea institutiilor romanesti de CDI, nu cele academice si universitare, in perspectiva aderarii la ERA Autoritate contractantă: Program CERES Contractor principal: ICPE Bucureşti Perioada de derulare: 07/2006 – 04/2008 Valoare partener Univ. Tehnica: 150.000 RON

2*2=4

Contract CEEX modulul 1 nr. 21/3.10.2005 Titlu: Nanofire multistrat cu structura de tip valva de spin. Proprietati de magnetorezistenta gigant Autoritate contractantă: Program MATNANTECH Contractor principal: INCDFM Bucureşti Perioada de derulare: 2005 – 2008 Valoare partener Univ. Tehnica: 120.000 RON

2*3=6

Contract CEEX modulul 1 nr. 1/2006 Titlu: Nanofire de oxizi metalici semiconductori magnetici diluati Autoritate contractantă: Program CERES Contractor principal: INCDFM Bucureşti Perioada de derulare: 08/2006 – 09/2008 Valoare partener Univ. Tehnica: 150.000 RON

2*2=4

Contract CNCSU tip C nr. 39628/11.09.98 Titlu: Monitorizarea calităţii mediului folosind sisteme automate de măsură multisenzor şi tehnici avansate de prelucrare a informaţiei Autoritate contractantă: CNCSU, cu împrumut de la Banca Mondială Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 09/1998 – 08/2002 Valoare totală contractată: 120.000 USD

2*4=8

Contract CNCSU tip A nr. 37/7/1998, cod CNCSU 479 Titlu: Implementarea prelucrării neuronale în sisteme de măsură şi control de tip virtual cu aplicaţii în domeniul proceselor industriale, etapa Implementarea prelucrării neuronale în domeniul calibrării.

2*1=2

Page 16: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

16

Contractor principal: Universitatea Tehnică Iaşi Perioada de derulare: 07/1997 – 11/1998 Valoare totală contractată: 79.000.000 lei

Total puncte proiecte director 270

Total puncte proiecte membru 60

TOTAL PUNCTE Activitatea de cercetare (A2) 1317,83

3

Rec

unoa

şter

ea im

pact

ului

act

ivită

ţii (

A3)

3.1

Cită

ri în

rev

iste

şi v

olum

ele

conf

erin

ţelo

r IS

I şi

BD

I

3.1.1 ISI 5/nr autori ai art. citat

C. Fosalau, C. Damian, C. Zet, A high performance strain gage based on the stressimpedance effect in magnetic amorphous wires, Sensors and Actuators A 191 (2013) 105– 110 CITĂRI ISI WEB: 1. Agra, K.; Mori, T. J. A.; Dorneles, L. S.; et al. Dynamic magnetic behavior in non-magnetostrictive multilayered films grown on glass and flexible substrates JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS Volume: 355 Pages:136-141 2. Atalay, S.; Kaya, H.; Atalay, F. E.; et al. Magnetoimpedance effects in a CoNiFe nanowire array JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS Volume: 561 Pages: 71-75 3. Zhenyuan Jia1, Yifei Gao2, Zongjin Ren3, Wei Liu4, Yongyan Shang5, Shengnan Gao6, Research on the characteristics of a piezoelectric balance for the dynamic motion device, International Journal of Industrial and Systems Engineering Volume 18, Number 3/2014, 364-381

3x5/3=5

C. Zet, C. Fosalau, Magnetic nanowire based sensors, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 1, January - March 2012, p. 299 – 306 CITĂRI ISI WEB: Jahangirian, Hossein; Ismail, Mohd Halim Shah; Haron, Md Jelas; et al., Synthesis And Characterization Of Zeolite/Fe3o4 Nanocomposite By Green Quick Precipitation Method, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES Volume: 8 Issue: 4 Pages: 1405-1413

2,5

C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 CITĂRI ISI WEB: 1. Buckus, Raimondas; Strukcinskiene, Birute; Raistenskis, Juozas, The assessment of electromagnetic field radiation exposure for mobile phone users VOJNOSANITETSKI PREGLED Volume: 71 Issue: 12 Pages: 1138-1143 2. Liao, Gongyun; Sakhaeifar, Maryam S.; Heitzman, Michael; et al., The effects of pavement surface characteristics on tire/pavement noise, APPLIED ACOUSTICS Volume: 76 Pages: 14-23 3. Baltrenas, Pranas; Buckus, Raimondas, Measurements and analysis of the electromagnetic fields of mobile communication antennas, MEASUREMENT Volume: 46 Issue: 10 Pages: 3942-3949 4. Postolache, Octavian; Girao, Pedro Silva; Postolache, Gabriela METHOD FOR UNOBTRUSIVE MEASUREMENT OF INDOOR AIR EFFECTS ON THE CARDIO-RESPIRATORY FUNCTIONS, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL Volume: 12 Issue: 6 Pages: 1239-1254 5. Petrescu, Valentin; Borza, Sorin RESEARCH ON NOISE POLLUTION IN DENSELY POPULATED URBAN AREAS, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL Volume: 12 Issue: 2 Pages: 409-415 6. Pawlaczyk-Luszczynska, Malgorzata; Dudarewicz, Adam; Zaborowski, Kamil; et al., Noise induced hearing loss: Research in central, eastern and south-eastern Europe and newly independent states, NOISE & HEALTH Volume: 15 Issue: 62 Pages: 55-66 7. Paun, Florin Adrian; Paraian, Mihaela; Vatavu, Niculina, INNOVATIVE METHOD FOR TESTING ELECTROSTATIC PROPERTIES OF CONVEYOR BELTS IN ORDER TO PREVENT EXPLOSION HAZARDS, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL Volume: 11 Issue: 7 Pages: 1317-1321 Baltrenas, Pranas; Buckus, Raimondas; Vasarevicius, Saulius RESEARCH AND EVALUATION OF THE INTENSITY PARAMETERS 8. OF ELECTROMAGNETIC FIELDS PRODUCED BY MOBILE COMMUNICATION ANTENNAS, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL

2,5x8=20

Page 17: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

17

ENGINEERING AND LANDSCAPE MANAGEMENT Volume: 20 Issue: 4 Pages: 273-284

C. Foşalău, C.Damian, C.Zet, Pspice Model for Simulating the Giant Magnetoimpedance Effect in Magnetic Amorphous Wires, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVI (2009), no.1, pp. 171-182 CITĂRI ISI WEB: 1. Ababei, G.; David, V.; Dafinescu, V.; et al., Omni-Directional Selective Shielding Multilayered Material for High Frequency Radiation, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS Volume: 48 Issue: 11 Pages: 4309-4312 2. Ababei, G.; Chiriac, H.; David, V.; et al., Omni-directional selective shielding material based on amorphous glass coated microwires, REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Volume: 83 Issue: 1 Article Number:014701

2x5/3=3,33

C.Damian, C.Zet, C.Fosalau, Hybride networks for remote measurements and control in restricted areas, Proceedings of the 6th International Conference on Management of Technological Changes, September 3-5, 2009, Alexandroupolis, Greece, pp. 481-484 CITĂRI ISI WEB: Cretescu, Igor; Craciun, Ioan; Benchea, Roxana Elena; et al., DEVELOPMENT OF AN EXPERT SYSTEM FOR SURFACE WATER QUALITY MONITORING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL Volume: 12 Issue: 8 Pages: 1721-1734

1,66

C. Foşalău, M. Creţu, O. Postolache, A Circular Displacement Sensor Using Magnetostrictive Amorphous Wires, IEEE Transactions on Magnetics, nr. 3, vol. 36, May 2000, 557-560. CITĂRI ISI WEB: 1. Karafi, Mohammad Reza; Hojjat, Yousef; Sassani, Farrokh; et al., A novel magnetostrictive torsional resonant transducer, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL Volume: 195 Pages: 71-78 2. Ababei, G.; Chiriac, H.; David, V.; et al., Omni-directional selective shielding material based on amorphous glass coated microwires, REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Volume: 83 Issue: 1 Article Number:014701 3. Hristoforou, E Magnetostrictive delay lines: engineering theory and sensing applications, MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 14 Issue: 2 Pages: R15-R47

3x5/3=5

C. Marcuta, C. Fosalau, C. Petrescu, A Virtual Impedance Measuring Instrument Based on a Quasi-Balanced Bridge, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 517-523 CITĂRI ISI WEB: 1. H. Amira, M. Hfaiedh, M. Valentin, Quasi-balanced bridge method for the measurements of the impedances, IET Science, Measurement & Technology, Volume 3, Issue 6, November 2009, p. 403 – 409 (Revista ISI). 2. Cichy, A., Non-bridge circuit with double quasi-balancing for measurement of dielectric loss factor Science, Measurement & Technology, IET (Volume:7 , Issue: 5 ), 274 – 279, (Revista ISI).

2x5/3=3,33

Donciu C., Fosalau C., Cretu M., Method for detecting narrow spikes, 12th IMEKO TC4 International Symposium, Zagreb, Croatia, pp. 286-289, 25-27 September 2002; CITARI ISI WEB: Tarasiuk T., Szweda M., DSP instrument for transient monitoring, COMPUTER STANDARDS & INTERFACES, vol. 33, no. 2, pp. 182-190, 2011;

1,66

Donciu C., Fosalau C., Cretu M., Modul de transfer bidirectional al datelor la distanta, Revista de instrumentaţie virtuală, vol. 4, nr. 3, pp. 68–70, 2001; CITARI ISI WEB: Costache G., Distributed data acquisition system for environment monitoring nonlinear processes, Device Applications of Nonlinear Dynamics, Book Series: Understanding Complex Systems-Springer Complexity, pp. 201-210, 2006;

1,66

Donciu C., Cretu M., Fosalau C., Communication in Virtual Instrumentation, Management of technological changes, Iasi, Romania, pp. 69-74, 25-26 October 2001; CITARI ISI WEB: 1. Trandabat A., Pislaru M., Schreiner C., Ciobanu R., E-survey instruments based on remote measurements, dedicated to peculiar areas with increased risk for environment safety, Proceedings of the International Conference on Environmental

2x5/3=3,33

Page 18: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

18

Science and Technology, pp. B933-B938, 2005; 2. Trandabat A., Pislaru M., Ciobanu R., Virtual instrumentation and virtual laboratories: The key for the continues personnel education and training, Management of Technological Changes, Book 1, pp. 159-163, 2003;

C.Zet, C.Damian, C.Fosalau, New tipe ADC using PWM intermediary conversion, Proceedings of the 12th International Workshop on ADC Modelling and Testing, Iasi, Romania, Sept. 19-21, 2007, pp.113-117 CITARI ISI WEB: Damian, C. ; Lunca, E. A low area FIR filter for FPGA implementation, Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2011 34th International Conference on, Budapest, 18-20 Aug. 2011, 521 – 524

1,66

O. Postolache , M. Pereira , P. M. B. Silva Girao , M. Cretu and C. Fosalau "Application of neural structures in water quality measurements", Proc. IMEKO World Congr., Wien-Austria, Sept. 25-28, 2000, vol. IX, pp.353 -358 CITARI ISI WEB: 1. Postolache, O.A. ; Inst. de Telecomun., Lisbon, Portugal ; Pereira, J.M.D. ; Girao, P.M.B.S. Smart Sensors Network for Air Quality Monitoring Applications, Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on (Volume:58 , Issue: 9 ), 3253 – 3262 2. Octavian Adrian Postolache, Member, IEEE, Pedro M. B. Silva Girão, Senior Member, IEEE, J. Miguel Dias Pereira, Member, IEEE, and Helena Maria Geirinhas Ramos, Member, IEEE, Self-Organizing Maps Application in a Remote Water Quality Monitoring System, IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, VOL. 54, NO. 1, FEBRUARY 2005, 322-329. 3. O. Postolache, P. Silva Girão, J. M. Dias Pereira Water Quality Assessment through Smart Sensing and Computational Intelligence, New Developments and Applications in Sensing Technology Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 83, 2011, pp 191-206 (Springer)

3x5/5=3

3.1.2 BDI 3/nr. autori ai art. citat

3.1

Cită

ri în

rev

iste

şi v

olum

ele

conf

erin

ţelo

r IS

I şi

BD

I

Felix Măriuţ, Cristian Foşalău, Daniel Petrişor, Lane Mark Detection Using Hough Transform, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 871-875 CITARI BDI: Android-based driving assistant for lane detection and departure warning , Chien, T.-Y., Chung, S.-L. 2014 Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference, CCC 2014, Nanjing, China, 28-30 July 2014, 174 – 179, INSPEC, Ieeexplore.

1

F. Măriuţ, C.Foşalău, M. Avila, D. Petrişor, Detection and Recognition of Traffic Signs Using Gabor Filters, 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, August 18-20, 2011, Budapest, Hungary, p. 554-558 CITARI BDI: M Ozdamar, R Edizkan, Detection and recognition of traffic signs using Gabor filters, Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd, Trabzon, 23-25 April 2014, 574 – 577, INSPEC, Ieeexplore

0,75

D. Petrişor, C.Foşalău, M. Avila, F. Măriuţ, Algorithm for Face and Eye Detection Using Colour Segmentation and Invariant Features, 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, August 18-20, 2011, Budapest, Hungary, p. 564-569 CITARI BDI: Montenegro, J.; Gomez, W.; Sanchez-Orellana, P., A Comparative Study of Color Spaces in Skin-Based Face Segmentation, 10th International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE), Mexico City, MEXICO SEP 30-OCT 04, 313-317 IEEEXPLORE

0,75

C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 CITARI BDI: R Buckus, P Baltrenas, Research and analysis of electromagnetic radiation from mobile telephone base station antennas in residential environment, 19th International Conference on Microwave Radar and Wireless Communications (MIKON), 2012, vol. 1 21-23 May 2012, Vilnius, Lituania, 171-175 IEEEXPLORE

1,5

Page 19: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

19

C. Foşalău, M. Creţu, O. Postolache, A Circular Displacement Sensor Using Magnetostrictive Amorphous Wires, IEEE Transactions on Magnetics, nr. 3, vol. 36, May 2000, 557-560. CITARI BDI: Linera, F.F. ; Oviedo Univ., Spain ; Lopera, J.M. ; Prieto, M.J. ; Pernia, A.M., A novel speed measurement system in steel industries based on new magnetic contact-less sensor, Industry Applications Conference, 2001. Thirty-Sixth IAS Annual Meeting. Conference Record of the 2001 IEEE, Sept. 30 2001-Oct. 4 2001, Chicago, USA, 961 – 967 (Ieeexplore)

1

A.S. Fiorillo, C.Fosalau, G.Scarfone, C.Damian, A remote web system for testing PVDF sensors, Proceedings of the 15th IMEKO-TC4 Symposium, Iasi, Romania, Sept. 22-24, 2007, vol 2, pp.509-513 CITARI BDI: 1. Damian, C., Lunca, E., Ilinca, M., Remote administration of hardware resources using TCP/IP protocol and WEB technologies EPE 2014 - Proceedings of the 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, Iaşi, pp. 123-126 2. Fiorillo, A.S., Lamonaca, F., Pullano, S.A., Piezo-polymer based sonar for mobile robots, IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 2009. IDAACS 2009. 511 – 514 (INSPEC, IEEExplore) 3. A. S. Fiorillo, F. Lamonaca, S. A. Pullano, PVDF Based Sonar for a Remote Web System to Control Mobile Robots, Sensors & Transducers Journal, Vol. 8, Special Issue, February 2010, pp. 65-73 (Engineering Vilage, Scopus)

3x3/4=2,25

M. Brinzila, C. Fosalau, C. Donciu, M. Cretu, Virtual Library Included in LabVIEW Environment for a New DAS with Data Transfer by LPT, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 535-540 CITARI BDI: 1 Branzila, M., Cretu, M., Alexandru, C.I., Schreiner, C., Intelligent system for monitoring the environmental 16th IMEKO TC4 Int. Symp.: Exploring New Frontiers of Instrum. and Methods for Electrical and Electronic Measurements; 13th TC21 Int. Workshop on ADC Modelling and Testing - Joint Session, Florence, Italy, 20-22 Sept. 2008. 2 Branzila, M., Schreiner, C., Trandabat, A., Pislaru, M., Intelligent system for monitoring of exhaust gas from hybrid vehicle 4th International IEEE Conference Intelligent Systems, IS 2008 3. Branzila, M.C., Donciu, C., Alexandru, C.I., Schreiner, C., From real world experiment to virtual laboratory and next generation grid 2008 16th IMEKO TC4 Int. Symp.: Exploring New Frontiers of Instrum. and Methods for Electrical and Electronic Measurements; 13th TC21 Int. Workshop on ADC Modelling and Testing, Florence, Italy, 20-22 Sept. 2008. 4. Branzila, M., Alexandru, C., Ciobanu, C., Schreiner, C. New DAQB and associated virtual library included in Lab VIEW for environmental parameters monitoring VECIMS 2008 - IEEE Conference on Virtual Environments, Human-Computer Interfaces and Measurement Systems Proceedings, Istanbul, Turkey, 14-16 July 2008. 5. Branzila, M., Alexandru, C., Trandabat, Al., Cretu, M. , A prototype of web-E-nose device to be used in medicine fields 15th IMEKO TC4 Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Iaşi, 18-21 sept. 2007.

5x3/4=3,75

C. Marcuta, C. Fosalau, C. Petrescu, A Virtual Impedance Measuring Instrument Based on a Quasi-Balanced Bridge, Proceedings of the 14th International Symposium IMEKO TC4, Gdynia/Jurata, Poland, 12-15 September 2005, pp. 517-523 CITARI BDI: 1. Adam Cichy, Artur Skórkowski, Sebastian Barwinek, Automated quasi-balancing in virtual quasi-balanced circuit designed to capacitance measurements, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability July 18-19, 2013, Barcelona, Spain 275-280. (SCOPUS) 2. Artur Skórkowski, Adam Cichy, Sebastian Barwinek Virtual quasi-balanced circuits and method of automated quasi-balancing ACTA IMEKO, Vol 4, No 1 (2015) 3. Adam Cichy, Artur Skórkowski, Sebastian Barwinek, Double quasi - balanced meter for measurement of inductor quality factor 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop Advances in Instrumentation and Sensors Interoperability July 18-19, 2013, Barcelona, Spain. 265-269 (SCOPUS).

1

O. Postolache, P. Girao, M. Pereira, C. Fosalau, Microcontroller - Based Data Processing for Non-Linear Measuring Sensors, Proceedings of the 11th IMEKO TC-4 International Symposium, Lisbon, Portugal, September 13-14, 2001, vol.2, pp. 428-432 CITARI BDI:

0,75

Page 20: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

20

Postolache, O., Pereira, J.M.D. ; Girao, P.S. Real-Time Sensing Channel Modelling Based on an FPGA and Real-Time Controller Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2006. IMTC 2006. Proceedings of the IEEE, Sorrento, Italy, 24-27 April 2006, 557 – 562 (Ieeexplore)

C.Zet, C.Damian, C.Fosalau, New tipe ADC using PWM intermediary conversion, Proceedings of the 12th International Workshop on ADC Modelling and Testing, Iasi, Romania, Sept. 19-21, 2007, pp.113-117 CITARI BDI: Maier, S. ; Xin Yu ; Heimpel, H. ; Pascht, A. Wideband base station receiver with analog-digital conversion based on RF pulse width modulation, Microwave Symposium Digest (IMS), 2013 IEEE MTT-S International, Seattle, USA, 2-7 June 2013, 1 – 3 (Ieeexplore).

1

O. Postolache , M. Pereira , P. M. B. Silva Girao , M. Cretu and C. Fosalau "Application of neural structures in water quality measurements", Proc. IMEKO World Congr., Wien-Austria, Sept. 25-28, 2000, vol. IX, pp.353 -358 CITARI BDI: 1. Postolache, O. ; Inst. de Telecomunicacoes, DEEC, Lisboa ; Pereira, M. ; Girao, P. Smart Sensor Network for Air Quality Monitoring Applications, Instrumentation and Measurement Technology Conference, 2005. IMTC 2005. Proceedings of the IEEE, Ottawa, Canada, 16-19 May 2005, 537-542 (Ieeexplore) 2. Postolache, O. ; Instituto Politecnico de Setubal, Escola Superior de Tecnologia, Setubal, Portugal ; Girao, P. ; Pereira, M. ; Ramos, H. Increasing ion selective electrodes performance using neural networks, Sensors for Industry Conference, 2002. 2nd ISA/IEEE, 19-21 Nov. 2002, 127 – 132 (Ieeexplore).

2x3/5=1,2

Total puncte citări 67,05 3.2. Prezentări invitate Conferinta invitat Workshop de diseminare NANOSENS organizat de Institutul de Fizica Tehnica Iasi, 22.10.2014 5

3.3.

Mem

bru

în c

omite

tele

de

reda

cţie

şi c

omite

tele

şt

iinţif

ice

al

e re

vist

elor

şi m

anife

stăr

ilor

ştiin

ţific

e,

orga

niza

tor

de m

anife

stăr

i ştii

nţifi

ce,

rece

nzor

pen

tru

revi

ste

şi m

anife

stăr

i ştii

nţifi

ce n

aţio

nale

şi i

nter

naţio

nale

. 1. Membru în comitetul editorial al revistei cotata ISI „Environmental Engineering and Management Journal” (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ) 2. Membru in comitetul editorial ştiinţific al revistei “International Journal on Measurement Technologies and Instrumentation Engineering” (http://www.igi-global.com/journals.aspx) indexată ACM, DBLP, Inspec

10+6 = 16

Membru în comitetul de organizare al simpozioanelor internaţionale: EPE 2010, EPE 2012, 15th IMEKO-TC4, 1st IMEKO-TC19 40

Recenzor pentru următoarele:

1. Revista ISI “Computer Standards and Interfaces” 1 lucrare recenzată “Methods of Assessing the Time Efficiency in the Virtual Measurement Systems”16.09.2010

2. Revista ISI “Textile Research Journal”lucrarea TRJ-12-0100 3. Revista ISI “Sensors Journal” 4 lucrări: Sensors-7043-2012, Sensors-7693-2013, Sensors-8390-2013, Sensors-

10816-2014 4. Recenzor simpozion ISI TSP 2012, 3 lucrări recenzate: ID14, ID114, ID147 5. Recenzor simpozion ISI TSP 2013, 3 lucrări recenzate: Automatic detection of brain tumors…, Detection of which heart

valve…, REM-NREM sleep stage classification… 6. Recenzor simpozion ISI TALE 2013, 3 lucrări recenzate: ID176, ID252, ID263 7. Recenzor simpozion IEEE IDAACS 2009, 6 lucrări recenzate: I09-006, I09-051, I09-069, I09-095, I09-122, I09-136 8. Recenzor simpozion ISI EPE 2012, 11 lucrări recenzate: ID05, ID34, ID41, ID53, ID66, ID70, ID78, ID114, ID243,

ID244, ID262 9. Recenzor simpozion international EPE 2014, 4 lucrări recenzate: ID531, ID547, ID609, ID729 10. Recenzor XX IMEKO World Congress, 2 lucrări: A_P_TC19_242_267, A_P_TC19_205_264 11. Recenzor XVIIth IMEKO TC4 Symposium, 5 lucrări: 1, 34, 41, 66, 112 12. Recenzor XIX IMEKO World Congress, 5 lucrări: 167, 170, 337, 557, 681 13. Recenzor simpozion ICATE 2014 2 lucrări: 14, 28

10

10 40

30 30

30 36

110

24 12 30 30 12

Page 21: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

21

14. Recenzor 19th IMEKO TC4 Symposium, 6 lucrări recenzate: 3, 13, 63, 82, 91, 92 15. Recenzor 20th IMEKO TC4 Symposium, 4 lucrări recenzate: 194-617-1-RV, 329-684-1-RV, 353-727-1-RV, 354-729-1-

RV 16. Recenzor Simpozion OPTIM 2012, 4 lucrări recenzate: tmp-2703-000019, tmp-4120-000027, tmp-5046-000035, tmp-

6669-000019 17. Recenzor simpozion TSP 2014, 3 lucrări recenzate: 19, 93, 191.

36 24

12

18

Total recenzii 494

3.4.2 Membru organisme conducere (senat, consiliul facultăţii, consiliu departament, consiliu de administraţie, consiliu ştiinţific) 2*nr. ani

Membru în Consiliul Facultatii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 16 ani 2x16=32

3.5. Referent în 17 comisii de doctorat pentru următoarele persoane: Brînzilă Marius, Donciu Codrin, Petrescu Camelia, Păuleţ Marius, Toma Lucian, Ababei Gabriel, Tibu Mihai, Corodeanu Sorin, Damian Cătălin, Plopan Vasilică, Costineanu Dumitru, Socotar Dinu Gheorghe, Adochiei Narcis, Ardeleanu Andrei, Bargan Liliana, Ionete Eusebiu, Muntean Oana

17x5=85

Total puncte Recunoaşterea impactului activităţii (A3) 734,05 Criterii opţionale

3.6. Premii

ASAS, AOSR, academii de ramură şi CNCS 15 Premiu premiere rezultatelor cercertării CNCS pentru articolul C. Fosalau, C. Damian, C. Zet, A high performance strain gage based on the stressimpedance effect in magnetic amorphous wires, Sensors and Actuators A 191 (2013) 105– 110

15

Premiu de excelenţă în cercetare acordat de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”din Iaşi, Octombrie 2013.

15

3.7. Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

1. Membru al Institute of Electrical and Electronic Engineering, S.U.A 2. Membru ca reprezentant al României în Comitetul Tehnic Internaţional al IMEKO-TC19 (International Measurement Confederation – Technical Committee 19) 3. Membru al Asociaţiei de Standardizare din România (ASRO) Comitet Tehnic 59 – Metrologie 4. Expert al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Invaţământul Superior (ARACIS)

5 5

2

10

Data: 5 octombrie 2016 Semnatura

Page 22: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Anexa nr. 1

Domnule Decan,

Subsemnatul/ FOŞALĂU CRISTIAN IOAN, cadru didactic al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași cu funcția actuală de profesor uniuversitar în cadrul Departamentului de masurări electrice şi materiale electrotehnice solicit, prin prezenta, înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit pentru perioada 2016 - 2021.

Data, Semnătura,

10.10.2016 ......................

Page 23: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Anexa nr. 2

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII PENTRU ANII 2012– 2015

Numele şi prenumele: FOŞALĂU CRISTIAN IOAN Funcţia didactică: profesor universitar Facultatea/ Departamentul: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Departamentul de măsurări electrice şi materiale electrotehnice

Criteriul 1. Activitatea didactică In perioada 2012-2015 indicatorii de performanţă referitori la activitatea didactică, conform fişelor de evaluare ataşate, au constat în dezvoltarea a două discipline noi (curs + aplicaţii) ce au fost predate la studenţii grupei de master Environmental Management andSustainable Energy şi ai grupei specializării Electrical Engineering andComputers (anul III), în elaborarea unor lucrări de laborator noi şi a unui software specializat pentru disciplina Tratarea numerică a semnalelor, în elaborarea şi publicarea unor manuale universitare şi în modernizarea tehnologiei didactice din finanţări din proiecte, contracte cu agenţi economici şi donaţii. Punctajele obţinute la acest criteriu sunt: Anul 2012 – 491,5 puncte Anul 2013 – 770,6 puncte Anul 2014 – 354,21 puncte Anul 2015 – 339,47 puncte Criteriul 2.Activitatea de cercetareștiințifică Activitatea de cercetareştiinţifică din perioada 2012-2015, conform fişelor de evaluare, esteconcretizatăînpublicarea de articoleştiinţificeînrevistecotate ISI, revisteindexateBDI, volume ale conferinţelorinternaţionaleindexate ISI şi BDI, înelaborareaunorbrevete de invenţie, înrealizarea de contracteîncadrulplanuluinaţional PNII şi cu agenţieconomicişiînelaborarea de standardecamembru al ASRO-TC58. O listă a citărilor pe categorii de publicaţii este de asemenea furnizată în anexa cu documente justificative. Punctajele obţinute la acest criteriu sunt: Anul 2012 – 991,73 puncte Anul 2013 – 653,58 puncte Anul 2014 – 963,24 puncte Anul 2015 – 980,36 puncte Criteriul 3. Recunoaşterea naţională şi internaţională Recunoaşterea naţională şi internaţională este concretizată, conform fişelor de evaluare ataşate, prin calitatea de membru în mai multe societăţi ştiinţifice şi profesionale, membru în comisii de doctorat, membru în colectivele de redacţie ale unor reviste cotate ISI sau indexate BDI, membru în comitetele ştiinţifice ale unor reviste sau simpozioane internaţionale, membru în echipe de expertizare ARACIS, referent ştiinţific la numeroase reviste şi simpozioane internaţionale, membru în comisii de concurs pe posturi didactice sau în jurii şi concursuri profesionale. Punctajele obţinute la acest criteriu sunt: Anul 2012 – 443 puncte Anul 2013 – 364 puncte Anul 2014 – 387 puncte Anul 2015 – 519 puncte

Page 24: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Criteriul 4. Activitatea cu studenţii In perioada 2012-2015 m-ampreocupat de coordonareaunorechipe de studenţipentruparticipare la concursuristudenţeşti, conducerealucrărilor de diplomăşi de dizertaţie, îndrumareaanului V master SIMM, realizareade vizite de promovare a facultăţiiînliceedinPiatraNeamţşiîndrumareaunorstudenţifranceziveniţiprinprogramul Erasmus săstudiezeîncadrullaboratorului de sisteme moderne de măsurare.Punctajeleobţinutela acestcriteriusunt: Anul 2012 – 105 puncte Anul 2013 – 128 puncte Anul 2014 – 137 puncte Anul 2015 – 143 puncte Criteriul 5. Activitatea în comunitatea academică Conformacestuicriteriu, înperioada 2012-2015 amparticipatla mai multe simpozioaneşiworkshopuri, amactivatîn diverse comisiişiamcoordonatprogramul de studii de master Sistemeinformatice de monitorizare a mediului. Punctajeleobţinutela acestcriteriusunt: Anul 2012 – 45 puncte Anul 2013 – 50 puncte Anul 2014 – 46 puncte Anul 2015 – 36 puncte Pentrufiecaredincei4 ani, punctajelecumulate fărăevaluarea de cătredirectorul de departamentsunt: Anul 2012 – 2076,23 puncte Anul 2013 – 1966,18 puncte Anul 2014 – 1887,45 puncte Anul 2015 – 2017,83 puncte

Semnătura ……………………….. Data 12.10.2016

Page 25: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ DEPARTAMENTUL MASURĂRI ELECTRICE

FIȘA DE AUTOEVALUARE Și DE EVALUARE DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT (pentru activitatea în departamentul de încadrare conform contractului de muncă) Anul 2012

Numele şi prenumele cadrului didactic evaluat FOŞALĂU CRISTIAN

Funcţia didactică Profesor Criteriul de

evaluare Indicatori de performanţă

(cu explicitarea modului de calcul a punctajului pentru fiecare realizare, conf. Anexa 1)

Punctaj

1. Activitate didactică*

(minimum: • 30 puncte

prof.; • 15 puncte

conf.; • 10 puncte ș.l.; • 5 puncte as.)

1.1. Predare discipline/ cursuri noi în planul de învăţământ, pe direcţii neelaborate anterior Realizări:

1.1.1 Disciplina Environmental monitoring Master EMSE Engleză 1.1.2 ...........................

10

1.2. Elaborare manuale universitare (inclusiv în sistem e-learning) Realizări:

1.2.1. C. Foşalău, Introducere in instrumentaţia virtuală, Ed. Cermi, Iaşi, 2010, 161 pg., 1.2.2. C. Foşalău, Proiectarea şi simularea circuitelor electronice de măsurare, Ed. Politehnium, Iaşi, 2009, 205 pg.

32 40

1.3. Elaborare suporturi de cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte Realizări: .

1.3.1. ........................... 1.3.2. ...........................

1.4. Elaborare manuale şi alte materiale pentru învăţământul preuniversitar Realizări:

1.4.1. ........................... 1.4.2. ...........................

1.5. Modernizare tehnologie didactică Realizări:

1.5.1. 102093 lei LANDSLIDE et. I 2012/2 autori 1.5.2.

7 lucrări lab. la disciplina TNS + un soft specializat + suport de curs

364,5 45

Total punctaj Criteriu 1 491,5 2. Cercetarea

ştiinţifică (minimum: • 150 puncte

prof.; • 100 puncte

conf.; • 60 puncte ș.l.; • 30 puncte

asist.)

2.1. Elaborare cărţi/ monografii/ tratate Realizări:

2.1.1. ................................. 2.1.2. ...................................

2.2. Articole publicate în reviste de specialitate Realizări:

a) C. Zet, C. Fosalau, Magnetic nanowire based sensors, Digest Journal of Nanomaterials and

Biostructures, Vol. 7, No. 1, January - March 2012, p. 299 – 306 (revista ISI), IF (2011) = 2,079 C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human

health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 ISSN 1582-9596 (revista ISI)

C. Foşalău, C.Damian, C.Zet, Pspice Model for Simulating the Giant Magnetoimpedance Effect in Magnetic Amorphous Wires, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVI (2009), no.1, pp. 171-182 (Revistă ISI, ISSN 0860-8229)

b)

30 30 20

Page 26: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Study of parameter variation under the influence of temperature in diodes using virtual instrumentation, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 81 - 91, ISSN 1223-8139.

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Use of modern IT in the study of resonance in a parallel RLC circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 93 - 104, ISSN 1223-8139.

I. Tudosa, C. Fosalau, M. Albu, C. Zet, Harmonics and interharmonics measurement using an new adaptive filtering method based on LMS algorithm, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011, pp. 99-109 , ISSN 1223-8139.

I. Tudosa, C. Fosalau, C. Zet, Implementation of the NLMS algorithm on the Cyclone II FPGA circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, pp. 95-102, ISSN 1223-8139.

I. Tudosa, C. Fosalau, C. Zet, Adaptive Filtering Real-Time Algorithm Using PXI Platform, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, pp. 79-86, ISSN 1223-8139.

Monica Sălcianu, C. Foşalău, Anamaria Hariton, Simulation of an inteligent-adaptive front-lighting system, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 79-91.

Monica Sălcianu, C. Foşalău, Anamaria Hariton A new can simulator for a rain sensing system using LabVIEW Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 69-78

Lăcrămioara Iftode, C. Foşalău, Teaching DC measurements using modern computer techniques, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 123-136.

15 15 7,5 10 10 10 10 15

2.3. Conferinţe invitate/ lucrări de sinteză prezentate la manifestări organizate sub egide ştiinţifice recunoscute, lucrări comunicate Realizări:

2.3.1. ...................................... 2.3.2. .....................................

2.4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor Realizări:

ISI

Felix Măriuţ, Cristian Foşalău, Daniel Petrişor, Traffic Sign Recognition using Wireless Communication, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 59-63 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge).

Monica Sălcianu, Cristian Foşalău, A New CAN Diagnostic Fault Simulator Based on UDS Protocol, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 820-824 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge).

C. Damian, C. Foşalău, José Miguel Dias Pereira, Octavian Postolache, Pedro Silva Gir ão, Sensor Network for Water Quality Assesment, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 849-852 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge)

Daniel Petrişor, Cristian Foşalău, Felix Măriuţ, Video Acquisition Framework for High Speed Video Measurements of Human Eyelid Mobility, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 857-860 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge)

Ioan Toma, Mihai Doruş, Cristian Foşalău, Implementation of a Biogas Plant at Apavital Iasi, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 867-870 (lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge).

Felix Măriuţ, Cristian Foşalău, Daniel Petrişor, Lane Mark Detection Using Hough Transform, 2012 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2012), 25-27 October, Iasi, Romania, 871-875(lucrare indexată IEEExplore Conference Publications şi ISI Web of Knowledge). F. Mariut, C. Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, Experimental Traffic Sign Detection using I2V Communication, 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2012), July 3-4, 2012, Prague, Czech Republic, p. 141-145 (lucrare indexată IEEExplore

10 15 7,5 10 10 10 7,5

Page 27: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

978-1-4673-1116-8/12/$31.00 ©2012 IEEE)

D. Petrisor, C. Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, F. Mariut, High Speed Video Monitoring System for Eyelid Movement Measurements, 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, July 3-4, 2012, Prague, Czech Republic, p. 730-734 (lucrare indexată IEEExplore 978-1-4673-1116-8/12/$31.00 ©2012 IEEE)

R. Ciobotariu, C. Fosalau, C, Rotariu, Virtual Instrumentation on Mobile Devices for Measuring the Pulse Wave Velocity, 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, July 3-4, 2012, Prague, Czech Republic, p. 570-573 (lucrare indexată IEEExplore 978-1-4673-1116-8/12/$31.00 ©2012 IEEE) BDI C. Damian, C. Fosalau, E. Lunca, Virtual Instrumentation for Measuring Amorphous Magnetic Wires Strain Gauges Characteristics, REV2012 - Remote Engineering & Virtual Instrumentation, Bilbao Conference, Spain, 4 – 6 July 2012, 195-199, IEEE Catalog Number: CFP1249T-USB, ISBN: 978-1-4673-2541-7.

7,5 10 8,33

2.5. Brevete acordate, produse omologate Realizări:

C. Harja, C. Foşalău, Convertor tensiune-frecvenţă cu sensibilitate ridicată şi neliniaritate controlată, Brevet nr. Ro 113906 B1/1998.

Craus, M.-L.; LOZOVAN, M.; DOBREA, V.; LUCA, D.; GHEORGHIU DIANA; FOSALAU, C.; Mita, CARMEN; Cornei, NICOLETA Senzor magnetorezisitiv. Brevet de invenţie nr. RO125633-A2/2010

30 7,5

2.6. Premii ştiinţifice Realizări: 2.6.1. .............................................. 2.6.2. .............................................

2.7. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare câştigate prin competiţie Realizări:

Proiect PN2 Parteneriate nr. 63/2012 Proiect PN2 Parteneriate nr. 159/2012 Proiect PN2 Parteneriate nr. 30/2012

446,6 66,5 91,8

2.8. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare încheiate cu institute de cercetare, companii, regii, societăţi comerciale Realizări: 8.035 lei din contracte cu ag. economici: Electrocontact Botoşani, Arcom Internaţional,

Fertrax SRL, National Paints, Tess Conex, MAE SRL, Iasitex SA

4

2.9. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte plastice Realizări: 2.9.1. .............................................. 2.9.2. .............................................

2.10. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale (BDI) Realizări conform anexă: 13 citări în reviste cotate ISI 4 citări în reviste cotate BDI

65 12

2.11. Finalizare teză de doctorat Realizări: 2.11.1. ..............................................

2.12. Elaborare standarde Realizări: 2.12.1. .............................................. 2.12.2. .............................................

Total punctaj Criteriu 2 991,73 3.

Recunoaşterea naţională şi internaţională

3.1. Profesor invitat pentru prelegeri la univ. de prestigiu Realizări: 3.1.1. .............................................. 3.1.2. .............................................

Page 28: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

(minimum: • 15 puncte prof.; • 10 puncte conf.; • 5 puncte ș. l.) 3.2. Membru în academii (Academia Română, Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe

Agricole şi Silvice, Academia Oamenilor de Ştiinţă etc. ) Realizări:

3.2.1. .............................................. 3.2.2. .............................................

3.3. Doctor Honoris Causa Realizări:

3.3.1. .............................................. 3.3.2. .............................................

3.4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale Realizări: Membru IEEE Instrumentation & Measurements Society Membru IEEE Industrial Electronics Membru IEEE Smart Cities Community Membru IEEE Internet of Things Community Membru IEEE Life science Community Membru IEEE Signal Processing Society Membru ASRO CT-58 Membru în Comitetul Tehnic Internaţional al IMEKO-TC19 Membru International Frequency Sensor Association (IFSA) Membru International Association of Online Engineering (IAOE)

10 10 10 10 10 10 5 10 10 10

3.5. Membru în comisii de doctorat Realizări:

Comisie susţinere: Adochiei, Ardeleanu, Petrisor, Mariut, Salcianu Comisii referate: 5 de la David, Ciobotariu (2), Ungureanu (2), Petrisor (1), Mariut (1), Salcianu (1) Silion (1) 4 de la Salceanu

25 17

3.6. Membru în colective de redacţie ale revistelor Realizări:

„Environmental Engineering and Management Journal” (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ) (ISI) International Journal on Measurement Technologies and Instrumentation Engineering” (http://www.igi-global.com/journals.aspx) (BDI)

20 10

3.7. Membru în comitete științifice naționale/ internaţionale/ de program (la congrese, conferinţe etc.)

Realizări: 4th Imeko TC19 Symposium on Environmental Instrumentation and Measurements, Lecce, Italia, 2012

http://imekotc19.2013.unisalento.it/ 2nd International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communi cati

Mathematics (EDSCM '12) Saint Malo & Mont Saint-Michel, France, April 2-4, 2012 35th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2012, Prague, 1-3 July 2012. http://tsp.vutbr.cz/?page_id=1379

30

3.8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetării ştiinţifice (proiecte CNCS, PNCDI II, FP7, Phare; centre de cercetare etc.) Realizări:

3.8.1. .............................................. 3.8.2. .............................................

3.9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a procesului educaţional (ARACIS, EUA etc.) Realizări: Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Oradea, Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Lucian Blaga Sibiu)

5 5

3.10. Membru în consilii naţionale de specialitate Realizări:

3.10.1. .............................................. 3.10.2. .............................................

3.11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale / sesiuni invitate Realizări:

Comitet organizare EPE 2012

10

3.12. Referent ştiinţific / expert naţional şi internaţional (pentru reviste, congrese etc.) Realizări:

Referent la 19 lucrări reviste şi congrese conform anexă

190

3.13. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice universitare Realizări:

Concurs post Damian Cătălin

6

Page 29: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Concurs post Brănzilă Marius

3.14. Membru în jurii, comisii, concursuri profesionale Realizări:

Membru comisie admitere doctorat septembrie 2012. Membru comisie echivalare credite ERASMUS Membru comisie selecţie mobilităţi Erasmus studenţi Membru comisie selecţie cadre didactice Erasmus

30

3.15. Cercetător invitat pentru activităţi de cercetare în universităţi/firme de prestigiu

Total punctaj Criteriu 3 443 4. Activitatea cu

studenţii*) (minimum: • 10 puncte prof.; • 7 puncte conf.; • 5 puncte ș.l.)

4.1. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti Realizări:

4.1.1. .............................................. 4.1.2. ........................................

4.2. Pregătire pentru concursuri profesionale (pentru fazele naţională şi internaţională) Realizări:

4.2.1. .............................................. 4.2.2. ........................................

4.3. Conducere lucrări de absolvire2), licenţă (diplomă), disertaţie, doctorat ((inclusiv cotutelă, membri în echipa de îndrumare)

Realizări: Dizertatie: Strungariu, Hanganu, Morariu, Musat, Năslău Doctorat: Petrisor, Mariut, Salcianu, Ungureanu, Silion

25 75

4.4. Îndrumare ani de studii Realizări:

Indrumare master an I SIMM

5

Total punctaj Criteriu 4 105 5. Activitatea în

comunitatea academică

(minimum: • 15 puncte

prof.; • 10 puncte

conf.); • 5 puncte ș.l.;

5.1. Participare la simpozioane, mese rotunde etc. Realizări: Participare la workshop prezentare rezultate proiect CUANTUMDOC Participare la workshop prezentare rezultate proiect EURODOC Participare la workshop prezentare rezultate proiect PERFORMERA

15

5.2.Activitate în comisii Realizări:

Consiliu facultate Coordonator Erasmus Comisie etica universitate Comisie promovare facultate Comisie finalizare studii master SIMM

18 7

5.3.Coordonare programe de studii de licență/ masterat/ postuniversitare de formare continuă Realizări: Coordonare program de studii Master SIMM

5

Total punctaj Criteriu 5 45 Total punctaj Criterii 1-5 2076,23 6. Evaluarea de către Directorul de Departament

(0-50 puncte)

Justificări: • ................................; • ................................; • ................................; • ................................; • .................................

Total general *) conform Fişei postului Data: 20.11.2013

Funcție didactică/ Nume și prenume Semnătura

Page 30: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Director Departament Prof.dr.ing. Marinel Temneanu

Cadru didactic evaluat Prof.dr.ing. Cristian FOŞALĂU

Page 31: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ DEPARTAMENTUL DE MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI MATERIALE ELECTROTEHNICE

FIȘA DE AUTOEVALUARE ȘI DE EVALUARE DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT Anul 2013

Numele şi prenumele cadrului didactic evaluat

FOŞALĂU CRISTIAN

Funcţia didactică PROFESOR

Criteriul de

evaluare Indicatori de performanţă

(cu explicitarea modului de calcul a punctajului pentru fiecare realizare, conf. Anexa 1) Punctaj

1. Activitate didactică*

(minimum: • 30 puncte

prof.; • 15 puncte

conf.; • 10 puncte

ș.l.; • 5 puncte as.)

1.1. Predare discipline/ cursuri noi în planul de învăţământ, pe direcţii neelaborate anterior Realizări:

1.1.1 Disciplina Environmental monitoring Master EMSE Engleză 1.1.2 Disciplina Basics of virtual instrumentation EEC an III

10 10

1.2. Elaborare manuale universitare (inclusiv în sistem e-learning) Realizări:

1.2.1 C. Foşalău, Introducere in instrumentaţia virtuală, Ed. Cermi, Iaşi, 2010, 161 pg. 1.2.2 C. Foşalău, Proiectarea şi simularea circuitelor electronice de măsurare, Ed. Politehnium, Iaşi, 2009, 205 pg.

32 40

1.3. Elaborare suporturi de cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte Realizări:

1.3.1 C. Foşalău Basics of virtual instrumentation curs electronic www.ee.tuiasi.ro/~eec 102 pg.

21,6

1.4. Elaborare manuale şi alte materiale pentru învăţământul preuniversitar 1.5. Modernizare tehnologie didactică

Realizări: 1.5a.1 1102093 lei Proiect 63/2012 LANDSLIDE et. I 2012/2 autori 1.5a.2. 23464 lei Proiect 63/2012 LANDSLIDE et. II 2013/2 autori 1.5a.3 31.848 lei Proiect 159/2012 Electrospinning et II/2013/2 autori 1.5b.1 7 lucrări lab. noi la disciplina Environmental monitoring, master EMSE 1.5b.2 12 lucrări lab. noi la disciplina Basics of virtual instrumentation

364,5 83,8

113,7 35 60

Total punctaj Criteriu 1 770,6 2. Cercetarea

ştiinţifică (minimum: • 150 puncte

prof.; • 100 puncte

conf.; • 60 puncte ș.l.;

• 30 puncte asist.)

2.1. Elaborare cărţi/ monografii/ tratate Realizări:

2.1.1.

2.2. Articole publicate în reviste de specialitate Realizări:

a) C. Fosalau, C. Damian, C. Zet, A high performance strain gage based on the stressimpedance effect in magnetic amorphous wires, Sensors and Actuators A 191 (2013) 105– 110 (revista ISI), IF (2011) = 1,802. C. Zet, C. Fosalau, Magnetic nanowire based sensors, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 1, January - March 2012, p. 299 – 306 (revista ISI), IF (2011) = 2,079 C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 ISSN 1582-9596 (revista ISI) C. Foşalău, C.Damian, C.Zet, Pspice Model for Simulating the Giant Magnetoimpedance Effect in Magnetic Amorphous Wires, Metrology and Measurement Systems, Vol. XVI (2009), no.1, pp. 171-182 (Revistă ISI, ISSN 0860-8229)

b)

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Analysis of data transmitted between the server and the client through different types of communication, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LIX (LXIII), Fasc. 1, 2013, pp. 105 - 118, ISSN 1223-8139

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Study of parameter variation under the influence of temperature in diodes

20

30

30

20

15

15

Page 32: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

using virtual instrumentation, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 81 - 91, ISSN 1223-8139.

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Use of modern IT in the study of resonance in a parallel RLC circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 93 - 104, ISSN 1223-8139.

I. Tudosa, C. Fosalau, M. Albu, C. Zet, Harmonics and interharmonics measurement using an new adaptive filtering method based on LMS algorithm, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 4, 2011, pp. 99-109 , ISSN 1223-8139.

I. Tudosa, C. Fosalau, C. Zet, Implementation of the NLMS algorithm on the Cyclone II FPGA circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, pp. 95-102, ISSN 1223-8139.

I. Tudosa, C. Fosalau, C. Zet, Adaptive Filtering Real-Time Algorithm Using PXI Platform, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, 2011, pp. 79-86, ISSN 1223-8139.

Monica Sălcianu, C. Foşalău, Anamaria Hariton, Simulation of an inteligent-adaptive front-lighting system, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 79-91.

Monica Sălcianu, C. Foşalău, Anamaria Hariton A new can simulator for a rain sensing system using LabVIEW Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 69-78

Lăcrămioara Iftode, C. Foşalău, Teaching DC measurements using modern computer techniques, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, Tomul LVII (LXI), Fasc. 5, 2011, pp. 123-136.

c) R. Ciobotariu, C. Foşalău, C. Rotariu, Pulse Wave Velocity Measuring System Using Virtual Instrumentation on Mobile Device, International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, Vol. 2, no. 2, 2013, pp. 51-55, ISSN: 1805-5443

15

7,5

10

10

10

10

15

5 2.3. Conferinţe invitate/ lucrări de sinteză prezentate la manifestări organizate sub egide ştiinţifice

recunoscute, lucrări comunicate

2.4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor Realizări:

a) ISI C. Fosalau, C. Zet, D.Petrişor, C.Damian, A New Type of Highly Sensitive Strain Gage Based on Microstructured Magnetic Materials, IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments ROSE 2013, Washington DC, USA, October 21-23, 2013, pp. 102-106 (lucrare indexată Thomson Reuters) b) BDI D. Petrişor, C. Foşalău, C. Zet, C. Damian, Measurement of Landslide Displacement and Orientation using Strain Gauges Based on Amorphous Magnetic Microwires, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, Barcelona, July 18-19, 2013, pp. 655-660, ISBN-13: 978-84-616-5438-3. (SCOPUS) C. Zet, C. Foşalău, D. Petrişor, C. Damian, Landslide transducer based on amorphous wire strain gauges, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, Barcelona, July 18-19, 2013, pp. 286-289, ISBN-13: 978-84-616-5438-3 (SCOPUS). c) neindexate BDI

7,5

6,25

6,25

2.5. Brevete acordate, produse omologate C. Harja, C. Foşalău, Convertor tensiune-frecvenţă cu sensibilitate ridicată şi neliniaritate controlată, Brevet nr. Ro 113906 B1/1998.

Craus, M.-L.; LOZOVAN, M.; DOBREA, V.; LUCA, D.; GHEORGHIU DIANA; FOSALAU, C.; Mita, CARMEN; Cornei, NICOLETA Senzor magnetorezisitiv. Brevet de invenţie nr. RO125633-A2/2010, RO125633-B1

30

7,5

2.6. Premii ştiinţifice Realizări: 2.6.1. Premiu de excelenţă în cercetare acordat de TUIASI

20

2.7. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare câştigate prin competiţie Propuneri finanţate:

Proiect PN2 Parteneriate nr. 63/2012 (566910 lei, 3 membri) Proiect PN2 Parteneriate nr. 159/2012 (102000 lei, 2 membri)

Propuneri nefinanţate care au indeplinit punctajul minim:

94,48 25,5

Page 33: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Proiect PN – II – PT-PCCA-2013-4-0482 Competitia 2013 respponsabil V. David Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0408 Competiţia 2013 Responsabil C. Damian

71 50

2.8. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare încheiate cu institute de cercetare, companii, regii, societăţi comerciale 11.146 lei din contracte cu ag. economici: Electrocontact Botoşani, Auto DAS Ciric, Auto Mayer,

Moldotrans Iasitex SA

5,6

2.9. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte plastice 2.10. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale (BDI)

Realizări conform anexă: 21 citări în reviste cotate ISI 4 citări în reviste cotate BDI

105 12

2.11. Finalizare teză de doctorat 2.12. Elaborare standarde

Total punctaj Criteriu 2 653,58 3.

Recunoaşterea naţională şi internaţională

(minimum: • 15 puncte

prof.; • 10 puncte

conf.; • 5 puncte ș. l.)

3.1. Profesor invitat pentru prelegeri la univ. de prestigiu 3.2. Membru în academii (Academia Română, Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Agricole

şi Silvice, Academia Oamenilor de Ştiinţă etc. )

3.3. Doctor Honoris Causa 3.4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale

Realizări: Membru IEEE Instrumentation & Measurements Society Membru IEEE Industrial Electronics Membru IEEE Smart Cities Community Membru IEEE Internet of Things Community Membru IEEE Life science Community Membru IEEE Signal Processing Society Membru ASRO CT-58 Membru în Comitetul Tehnic Internaţional al IMEKO-TC19 Membru International Frequency Sensor Association (IFSA) Membru International Association of Online Engineering (IAOE)

10 10 10 10 10 10 5 10 10 10

3.5. Membru în comisii de doctorat Realizări:

3.5.1. 3 comisii susţinere teza doctorat (Ungureanu, Ciobotariu, Bargan) 3.5.2. Referate: Ciobotariu (2), Silion (1), ref de la David (2), 2 ref de la Salceanu (2)

15 4

3.6. Membru în colective de redacţie ale revistelor 1. „Environmental Engineering and Management Journal” (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ) (ISI) 2. International Journal on Measurement Technologies and Instrumentation Engineering” (http://www.igi-global.com/journals.aspx) (BDI)

20 10

3.7. Membru în comitete științifice naționale/ internaţionale/ de program (la congrese, conferinţe etc.) 1. Membru in International scientific committee 4th Imeko TC19 Symposium on Environmental Instrumentation and Measurements, Lecce, Italia, 2013, http://imekotc19.2013.unisalento.it/ 2. Membru International Steering Committee 6th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology, ICET 2013, Novi Sad, 15-17 May 2013, http://www.psu-uns2013.com/2011/11/02/international-steering-committee/ 3. Membru Scientific committee 1st International Conference on Custom Integrated Circuits, CIC13, Antalya, 8-10 October 2013 http://www.wseas.org/cms.action?id=5508 4. Membru Technical Board Committees 2013 International Joint e-Conference Journals on Engineering,

Technology and Advanced Developments (Series A), http://www.irjabs.com/editor_file/IRJABS%20e-conference%20journals%20joint.pdf

5. Membru Scientific committee 1st international conference on power and energy systems, POES’13, Chania, Greece, Chania, Crete Island, Greece, August 27-29, 2013 http://naun.org/cms.action?id=4842

10

10

10

10

10

3.8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetării ştiinţifice (proiecte CNCS, PNCDI II, FP7, Phare centre de cercetare etc.)

3.9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a procesului educaţional (ARACIS, EUA etc.) Comisii evaluare periodica ARAACIS la Univ. Craiova şi Univ. Oradea Comisie evaluare internă program studii Fac. Electronică

Realizări: Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Craiova, Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Oradea

Membru Comisie evaluare internă program studii Facultatea de Electronică

15

Page 34: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

3.10. Membru în consilii naţionale de specialitate 3.11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale / sesiuni invitate

Realizări: 3.11.1.

3.12. Referent ştiinţific / expert naţional şi internaţional (pentru reviste, congrese etc.) Realizări:

Referent ştiinţific pentru 14 lucrări conform anexă

140 3.13. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice universitare

Realizări: 3.13.1.

3.14. Membru în jurii, comisii, concursuri profesionale Comisie admitere doctorat 2013 Comisie concurs studenţesc Dumitru Bărbulescu Comisie finalizare teză diplomă Miguel Cayón Ruisánchez 28 mai 2013

5 5 5

3.15. Cercetător invitat pentru activităţi de cercetare în universităţi/firme de prestigiu

Total punctaj Criteriu 3 364 4. Activitatea

cu studenţii*)

(minimum: • 10 puncte

prof.; • 7 puncte

conf.; • 5 puncte ș.l.)

4.1. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti 1 lucrare concurs D. Barbulescu

3 4.2. Pregătire pentru concursuri profesionale (pentru fazele naţională şi internaţională) 1 echipă concurs profesional Electromobility Continental

15 4.3. Conducere lucrări de absolvire2), licenţă (diplomă), disertaţie, doctorat ((inclusiv cotutelă, membri în

echipa de îndrumare) Realizări:

4.3.1. Disertaţie: 3 studenţi 4.3.3. Doctorat: Silion, Ciobotariu, Ungureanu, Ionescu, Constantin, Largu

15 90

4.4. Îndrumare ani de studii Realizări:

Indrumare master an II SIMM

5

Total punctaj Criteriu 4 128 5. Activitatea

în comunitatea academică

(minimum: • 15 puncte

prof.; • 10 puncte

conf.); • 5 puncte ș.l.;

5.1. Participare la simpozioane, mese rotunde etc. Realizări: Participare la workshop prezentare rezultate proiect CUANTUMDOC Participare la workshop prezentare rezultate proiect PERFORMERA Simpozion ROSE 2013 Washington

5 5 10

5.2.Activitate în comisii Realizări:

Consiliu departament Consiliu facultate Comisie etica univ. Comisie promovare facultate Comisie finalizare studii master SIMM

3 5 7 5 5

5.3.Coordonare programe de studii de licență/ masterat/ postuniversitare de formare continuă Realizări: 5.3.1. Coordonare program de studii Master SIMM

5

Total punctaj Criteriu 5 50

Total punctaj Criterii 1-5 1966,18

6. Evaluarea de către

Directorul de Departament

(0-50

puncte)

Justificări:

Total general *) conform Fişei postului Data: 2 iunie 2014

Page 35: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Funcție didactică/ Nume și prenume Semnătura

Director Departament Prof.dr.ing. Temneanu Marinel-Costel

Cadru didactic evaluat

Page 36: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ DEPARTAMENTUL DE MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI MATERIALE ELECTROTEHNICE

FIȘA DE AUTOEVALUARE Și DE EVALUARE DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT (pentru activitatea în departamentul de încadrare conform contractului de muncă) Numele şi prenumele cadrului didactic evaluat

FOSALAU CRISTIAN

Funcţia didactică PROFESOR

Anul 2014

Criteriul de evaluare

Indicatori de performanţă (cu explicitarea modului de calcul a punctajului pentru fiecare realizare, conf. Anexa 1)

Punctaj

1. Activitate didactică

(minimum:

• 30 puncte prof.; • 15 puncte conf.; • 10 puncte ș.l.; • 5 puncte as.)

1.1. Predare discipline/ cursuri noi în planul de învăţământ, pe direcţii neelaborate anterior (se punctează nr. de discipline noi)

Realizări: 1.1.1 Disciplina Environmental monitoring Master EMSE Engleză (curs + aplicaţii) 1.1.2 Disciplina Basics of virtual instrumentation EEC an III (curs + aplicaţii)

30 36

1.2. Elaborare manuale universitare (inclusiv în sistem e-learning) Realizări:

1.2.1. C. Foşalău, Introducere in instrumentaţia virtuală, Ed. Cermi, Iaşi, 2010, 161 pg 1.2.2.

48,3

1.3. Elaborare suporturi de cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte Realizări:

1.3.1. C. Foşalău Basics of virtual instrumentation/Course documentation/Signals&DAQ curs electronic www.ee.tuiasi.ro/~eec 102 pg. 1.3.2. C.Foşalău Environmental Monitoring, curs ppt, 115 pg www.ee.tuiasi.ro/~emse

3 3,45

1.4. Elaborare manuale şi alte materiale pentru învăţământul preuniversitar Realizări:

1.4.1. ........................... 1.4.2. ...........................

1.5. Modernizare tehnologie didactică din alte surse decât din cele publice (donații, sponsorizări etc.) Realizări:

1.5.1. Achiziţie reactivi analize mediu pentru disciplina Instrumentaţie de măsură şi control a parametrilor de mediu (master), sursa contracte cu agenţi economici, an 2012, valoare 5428 lei

1.5.2. Achiziţie cameră video , sursa contracte cu agenţi economici, an 2011, valoare 8654 lei 1.5.3. Achiziţie senzori O2 pentru aparat Wohler500, sursa contracte cu agenţi economici, an 2013,

valoare 1422 lei. 1.5.4. Ca membru IEEE avem acces la revistele IEEE I&M, IEEE Sensors Journal, IEEE I&M Magazine,

IEEE spectrum. Taxa de membru pe 2014 – 583 lei, 2013 – 564 lei, 2012 – 347 lei, 2011 – 344 lei, 2010 – 366 lei. Revistele sunt material curricular auxiliar si se gasesc în biblioteca laboratorului pentru documentarea studenţilor si sunt utilizate la cercetare proiecte de diploma, dizertatie si doctorat.

1.5.5. Elaborarea a 12 lucrări de laborator noi la disciplina Basics of virtual instrumentation, EEC an III (anul 2013-2014) (în limba engleză) cf. anexă

1.5.6. Elaborarea a 7 lucrări de laborator noi la disciplina Environmental monitoring (an 2012) (în limba engleză) cf. anexă

38,77 61,8 10,15 15,74 72 35

Total punctaj Criteriu 1 354,21 2. Cercetarea

ştiinţifică (minimum: • 150 puncte prof.; • 100 puncte conf.; • 60 puncte ș.l.;

2.1. Elaborare cărţi/ monografii/ tratate Realizări:

2.1.1. ................................. 2.1.2. ...................................

2.2. Articole publicate în reviste de specialitate Realizări:

a) reviste cotate ISI C. Fosalau, C. Damian, C. Zet, A high performance strain gage based on the stressimpedance

35,4

Page 37: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 2

• 30 puncte asist.) effect in magnetic amorphous wires, Sensors and Actuators A 191 (2013) 105– 110 (revista ISI), IF = 1,903. C. Zet, C. Fosalau, Magnetic nanowire based sensors, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 1, January - March 2012, p. 299 – 306 (revista ISI), IF = 0,945 C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 ISSN 1582-9596 (revista ISI) IF = 1,065 b) reviste BDI

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Analysis of data transmitted between the server and the client through different types of communication, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LIX (LXIII), Fasc. 1, 2013, pp. 105 - 118, ISSN 1223-8139

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Study of parameter variation under the influence of temperature in diodes using virtual instrumentation, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 81 - 91, ISSN 1223-8139.

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Use of modern IT in the study of resonance in a parallel RLC circuit, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LVIII (LXII), Fasc. 1, 2012, pp. 93 - 104, ISSN 1223-8139. b) reviste neincluse în BDI

33,9 36,3 15 15 15

2.3. Conferinţe invitate/ lucrări de sinteză prezentate la manifestări organizate sub egide ştiinţifice recunoscute, lucrări comunicate Realizări: a) conferinţe invitate

2.3.1. Invited speaker Workshop NANOSENS organizat de Institutul de Fizică Tehnică Iaşi, 22.10.2014 b) lucrări comunicate

2.3.2. Comunicare orală lucrare A Low Frequency Current Transducer Using Amorphous Materials, la EPE 2014 (3 autori)

2.3.3. Comunicare orală lucrare A new landslide inclinometer using highly sensitive gauges la 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK (3 autori)

c) lucrări comunicate sub formă de poster

2.3.5. Poster lucrare A study of changes in image contrast with various algorithms , la EPE 2014 (3 autori)

60 5 5 3,3

2.4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor Realizări: a) volume indexate ISI 2.4.1. S. Silion, C.Foşalău, Wet Road Surfaces Detection by Measuring the Infrared Reflected

Radiation, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.738-743 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore).

2.4.2. S. Silion, C.Foşalău, Wet Road Surfaces Detection by Measuring the Air Humidity in Two Points, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.744-747 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.3. C.Foşalău, S. Silion, C.Zet, A Low Frequency Current Transducer Using Amorphous Materials, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.801-904 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.4. C.Ionescu, C.Fosalau, D.Petrisor, A study of changes in image contrast with various algorithms, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p. 100-104 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.5. M.Albu, D.Sticea, C.Fosalau, G. Chiriac, Low-Cost Low-Power Microgrid with Photovoltaic Panels, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.941-947 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.6. C.Zet, C.Ionescu, C.Foşalău, Automated Electrospinning System, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.857-862 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.7. C. Fosalau, C. Zet, D.Petrişor, C.Damian, A New Type of Highly Sensitive Strain Gage Based on Microstructured Magnetic Materials, IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments ROSE 2013, Washington DC, USA, October 21-23, 2013, pp. 102-106 (lucrare indexată în ISI Web of Science, IEEExplore Conference Publications).

2.4.8. D.Petrişor, C.Foşalău, Visual attention communication method for impaired people by eye and eyelid movements: A framework for real world scenarios, 9th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, IEEE MeMeA 2014; Lisbon; Portugal; 11-12 June 2014 pp. 627-632 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore).

b) volume indexate BDI 2.4.9. C.Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, A new landslide inclinometer using highly sensitive gauges,

Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK, pp. 220-224, publicat în International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems ISSN

25 25 16,6 16,6 12,5 16,6 12,5 25 10

Page 38: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 3

1178-5680, indexat în SCOPUS, Engineering Village, INSPEC, EBSCO. 2.4.10. C. Zet, C.Fosalau, D. Petrisor, Study of the sensitivity and stability of a landslide sensor based on

magnetic amorphous wires, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK, pp. 216-219, publicat în International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems ISSN 1178-5680, indexat în SCOPUS, Engineering Village, INSPEC, EBSCO.

2.4.11. D. Petrişor, C. Foşalău, C. Zet, C. Damian, Measurement of Landslide Displacement and Orientation using Strain Gauges Based on Amorphous Magnetic Microwires, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, Barcelona, July 18-19, 2013, pp. 655-660, ISBN-13: 978-84-616-5438-3 (indexat SCOPUS).

2.4.12. C. Zet, C. Foşalău, D. Petrişor, C. Damian, Landslide transducer based on amorphous wire strain gauges, 19th Symposium IMEKO TC 4 Symposium and 17th IWADC Workshop, Barcelona, July 18-19, 2013, pp. 286-289, ISBN-13: 978-84-616-5438-3 (indexat SCOPUS).

10 7,5 7,5

2.5. Brevete acordate, produse omologate Realizări: 2.5.1. C. Harja, C. Foşalău, Convertor tensiune-frecvenţă cu sensibilitate ridicată şi neliniaritate

controlată, Brevet nr. Ro 113906 B1/1998. 2.5.2. Craus, M.-L.; LOZOVAN, M.; DOBREA, V.; LUCA, D.; GHEORGHIU DIANA; FOSALAU, C.; Mita,

CARMEN; Cornei, NICOLETA Senzor magnetorezisitiv. Brevet de invenţie nr. RO125633-A2/2010, RO125633-B1

30 7,5

2.6. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare câştigate prin competiţie

Realizări: 2.6.1. Grant PN II nr. 37/2014 cu titlul Retea inteligenta de microsenzori pentru masurarea neinvaziva a

debitelor (SmartFlow), val. UTI 125.000 lei (responsabil proiect) 2.6.2. Grant PN II nr. 63/2012 cu titlul Sistem complex de monitorizare a alunecarilor de teren utilizand

traductoare bazate pe noi materiale si tehnologii val. 328.300 lei / 3 membri 2.6.3. Grant PN II nr. 159/2012 cu titlul Electrospinning de înaltă eficienţă val. 55.911 lei / 2 membri

187,5 164,15 41,93

2.7. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare încheiate cu institute de cercetare, companii, regii, societăţi comerciale Realizări: 2.7.1. 10.461 lei din contracte cu ag. economici: ISPAL Iaşi, MAE SRL, Electrocontact Botoşani,

National Paints Miroslava, Iasitex, CNUD-EFCO Iaşi (director de proiect)

10,46

2.8. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte plastice efectuate prin Universitate Realizări: 2.8.a. .............................................. 2.8.b. .............................................. ........................................................

2.9. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale (BDI) Realizări conform anexă 2.9.1. 24 citări fără autocitări în reviste ISI Web of Science 2.9.2. 6 citări fără autocitări în reviste BDI 2.9.3. 8 citări în volume conferinţe BDI 2.9.4. 9 citări în volume conferinţe non-BDI

70 18 16 9

2.10. Finalizare teză de doctorat Realizări: 2.10.1. ..............................................

2.11. Elaborare standarde Realizări: 2.11.1. .............................................. 2.11.2. .............................................

Total punctaj Criteriu 2 963,24 3. Recunoaşterea

naţională şi internaţională

(minimum: • 15 puncte prof.; • 10 puncte conf.; • 5 puncte ș. l.)

3.1. Profesor invitat pentru prelegeri la univ. de prestigiu Realizări: 3.1.1. .............................................. 3.1.2. .............................................

3.2. Membru în academii (Academia Română, Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia Oamenilor de Ştiinţă etc. ) Realizări:

3.2.1. .............................................. 3.2.2. .............................................

3.3. Doctor Honoris Causa Realizări:

Page 39: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 4

3.3.1. .............................................. 3.3.2. .............................................

3.4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale (AGIR, asociațiile absolvenților etc.) Realizări: Realizări: Membru IEEE Instrumentation & Measurements Society Membru IEEE Industrial Electronics Membru IEEE Smart Cities Community Membru IEEE Internet of Things Community Membru IEEE Life science Community Membru IEEE Signal Processing Society Membru în Comitetul Tehnic Internaţional al IMEKO-TC19 Membru International Frequency Sensor Association (IFSA) Membru International Association of Online Engineering (IAOE)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.5. Membru în comisii de doctorat Realizări:

3.5.1. Comisie susţinere Ionete Eusebiu (UTI) 3.5.2. Comisie susţinere Muntean Oana (UTCluj) 3.5.3. Comisii referate: Ionescu, Silion, Stefan C. + 4 doct. Sălceanu + 2 doct David.

5 5 9

3.6. Membru în colective de redacţie ale revistelor Realizări:

3.6.1. „Environmental Engineering and Management Journal” (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ) (ISI) 3.6.2. „International Journal on Measurement Technologies and Instrumentation Engineering”

(http://www.igi-global.com/journals.aspx) (BDI)

20 10

3.7. Membru în comitete științifice naționale/ internaţionale/ de program (la congrese, conferinţe etc.) Realizări:

3.7.1. Membru Technical Programme Committee TSP 2014 http://tsp.vutbr.cz/ 3.7.2. Membru International Program Committee IMEKO TC19 Symposium on Environmental

Instrumentation https://www.tu-chemnitz.de/etit/messtech/imeko/seite.php?seite=organization 3.7.3. Membru steering Committee 2014 16th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC) 22–24 September 2014, Antalya

10 10 10

3.8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetării ştiinţifice (proiecte CNCS, PNCDI II, FP7, Phare; centre de cercetare etc.) Realizări:

3.8.1. .............................................. 3.8.2. .............................................

3.9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a procesului educaţional (ARACIS, EUA etc.) Realizări: 3.9.1. Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Braşov, 3.9.2. Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Baia Mare 3.9.3. Membru Comisie acreditare Aracis la Universitatea Târgovişte

15

3.10. Membru în consilii naţionale de specialitate Realizări:

3.10.1. Membru Asociaţia Română de Standardizare (ASRO), Comitetul tehnic 58 - Metrologie 3.10.2. .............................................

15

3.11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale / sesiuni invitate Realizări:

3.11.1. .............................................. 3.11.2. .............................................

3.12. Referent ştiinţific / expert naţional şi internaţional (pentru reviste, congrese etc.) Realizări:

3.12.1. Referent ştiinţific la 5 lucrări WSEAS (nr. 5709-503, 5709-313, 5701-219, 5714-332, 5714-337) 3.12.2. 3 lucrări la TSP 2014, Berlin, 1-3 iulie 2014 (id. 19, 93, 191) conferinţă ISI 3.12.3. 4 lucrări la IMEKO-TC4 Benevento, 15-17 sept. 2014 (194-617-1-RV, 329-684-1-RV, 353-727-1-RV, 354-729-1-RV) conf. BDI 3.12.4. 5 lucrări la EPE 2014 (531-1307-1-RV, 531-1988-1-RV, 547-1337-1-RV, 609-1430-1-RV, 729-1648-1-RV) conf ISI 3.12.5. 4 lucrări la ICATE 2014, Craiova, 23-25 oct. 2014 (id. 14, 86, 113, 125) conf BDI 3.12.6. 2 lucrări la TALE 2014 (IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, Wellington, 8-10 dec. 2014 ( ID 36, 147) conf. BDI 3.12.7. 1 lucrare IEEE Sensors Journal (Manuscript ID Sensors-10816-2014) revistă ISI

15 15 12 25 12 6 10

3.13. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice universitare Realizări:

3.13.1. Membru comisie concurs Oana Neacşu 3.13.2. .............................................

3

3.14. Membru în jurii, comisii, concursuri profesionale Realizări:

3.14.1. Comisie admitere doctorat

5

Page 40: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 5

3.14.2. Comisie concurs D.Barbulescu 3.14.3. Comisie disertaţie master 3.14.4. Comisie sustinere proiect diploma stud francezi Frederic Delaveau si Kevin Hopman

5 5 10

3.15. Cercetător invitat pentru activităţi de cercetare în universităţi/firme de prestigiu 3.15.1. .............................................. 3.15.2. ..............................................

3.16. Cadru didactic invitat în programe ERASMUS (prelegeri) 3.16.1. ............................................... 3.16.2. ...............................................

3.17.Cadru didactic care gestioneaza acorduri bilaterale ERASMUS 3.17.1. 9 acorduri Erasmus gestionate (Villanova Catalunya, Chateauroux, Setubal, Lisabona, Catanzaro, Isparta, Benevento, Torino, Calabria) 3.17.2. ...............................................

45

3.18. Premii Realizări: 3.18.1. Premiu Best Technical Paper ICST 2014, Liverpool, 2-4 septembrie 2014 3.18.2. .............................................

20

Total punctaj Criteriu 3 387 4. Activitatea cu

studenţii (minimum: • 10 puncte prof.; • 7 puncte conf.; • 5 puncte ș.l.)

4.1. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti Realizări:

4.1.1. Coordonare echipă concurs Electromobility 2014, Continental 4.1.2. O echipă concurs D.Barbulesc ed. 2014

3 3

4.2. Pregătire pentru concursuri profesionale (pentru fazele naţională şi internaţională) Realizări:

4.2.1. .............................................. 4.2.2. ........................................

4.3. Conducere lucrări de absolvire2), licenţă (diplomă), disertaţie, doctorat ((inclusiv cotutelă, membri în echipa de îndrumare)

Realizări: 4.3.1. 2 studenţi licenţă + 3 la master 4.3.2. 5 doctoranzi (Silion, Ionescu, Constantin, Hogas, Ursu)

21 75

4.4. Îndrumare ani de studii Realizări:

4.4.1. Indrumare grupa master SIMM an II. 4.4.2. ........................................

5

4.5. Organizarea de excursii de studii, prezentarea ofertei educaționale a universității în licee Realizări: 4.5.1. vizită promovare la 4 licee în Piatra Neamt (Liceul Cartianu, Liceul Transporturi, Liceul de

informatică, Liceul economic PN) 4.5.2. ............................................

20

4.6. Activități cu studenți ERASMUS Realizări: 4.6.1. Indrumare 2 studenţi francezi Frederic Delaveau si Kevin Hopman în perioada 14.03-21.06.2014 4.6.2. ...........................................

10

Total punctaj Criteriu 4 137 5. Activitatea în

comunitatea academică

(minimum: • 15 puncte prof.; • 10 puncte conf.); • 5 puncte ș.l.;

5.1. Participare la simpozioane, mese rotunde, dezbateri organizate la nivelul facultății/ universității etc. Realizări:

5.1.1. Participare EPE 2014 5.1.2. Participare Simpozion ICST 2014, Liverpool 5.1.3. Participare Workshop NANOSENS, IFT Iaşi

5 5 1

5.2.Activitate în comisii Realizări:

5.2.1. Membru Consiliu departament 5.2.2. Membru Consiliu facultate 5.2.3. Membru Comisie etică facultate 5.2.4. Membru Comisie Etică UTI 5.2.5. Comisie promovare facultate 5.2.6. Comisie evaluare credite studenţi Erasmus

3 5 5 7 5 5

5.3.Coordonare programe de studii de licență/ masterat/ postuniversitare de formare continuă Realizări:

5.3.1. Director program studii master SIMM 5.3.2. .......................................

5

Total punctaj Criteriu 5 46

Page 41: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 6

Total punctaj Criterii 1-5 1887,45 6. Evaluarea de către

Directorul de Departament (0-50 puncte)

Justificări: • ................................; • ................................; • ................................; • ................................;

• .................................

Total general Data: ________

Funcție didactică/ Nume și prenume Semnătura

Director Departament Prof.dr.ing. Temneanu Marinel-Costel

Cadru didactic evaluat Prof.dr.ing. Foşalău Cristian Ioan

Page 42: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ DEPARTAMENTUL DE MĂSURĂRI ELECTRICE ŞI MATERIALE ELECTROTEHNICE

FIȘA DE AUTOEVALUARE Și DE EVALUARE DE CĂTRE DIRECTORUL DE DEPARTAMENT (pentru activitatea în departamentul de încadrare conform contractului de muncă) Numele şi prenumele cadrului didactic evaluat

FOSALAU CRISTIAN

Funcţia didactică PROFESOR

Anul 2015

Criteriul de evaluare

Indicatori de performanţă (cu explicitarea modului de calcul a punctajului pentru fiecare realizare, conf. Anexa 1)

Punctaj

1. Activitate didactică

(minimum:

• 30 puncte prof.; • 15 puncte conf.; • 10 puncte ș.l.; • 5 puncte as.)

1.1. Predare discipline/ cursuri noi în planul de învăţământ, pe direcţii neelaborate anterior (se punctează nr. de discipline noi)

Realizări: 1.1.1 Disciplina Environmental monitoring Master EMSE Engleză (curs + aplicaţii) 1.1.2 Disciplina Basics of virtual instrumentation EEC an III (curs + aplicaţii)

30 36

1.2. Elaborare manuale universitare (inclusiv în sistem e-learning) Realizări:

1.2.1. 1.2.2.

1.3. Elaborare suporturi de cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte Realizări:

1.3.1. C. Foşalău Basics of virtual instrumentation/Course documentation/Signals&DAQ curs electronic www.ee.tuiasi.ro/~eec 102 pg. 1.3.2. C.Foşalău Environmental Monitoring, curs ppt, 115 pg www.ee.tuiasi.ro/~emse

3 3,45

1.4. Elaborare manuale şi alte materiale pentru învăţământul preuniversitar Realizări:

1.4.1. ........................... 1.4.2. ...........................

1.5. Modernizare tehnologie didactică din alte surse decât din cele publice (donații, sponsorizări etc.) Realizări:

1.5.1. Achiziţie reactivi analize mediu pentru disciplina Instrumentaţie de măsură şi control a parametrilor de mediu (master), sursa contracte cu agenţi economici, an 2012, valoare 5428 lei

1.5.2. Achiziţie cameră video , sursa contracte cu agenţi economici, an 2011, valoare 8654 lei 1.5.3. Achiziţie gaze etalon pt lab. Mediolab, an 2015, valoare 4045 lei 1.5.4. Achiziţie senzori O2 pentru aparat Wohler500, sursa contracte cu agenţi economici, an 2013,

valoare 1422 lei. 1.5.5. Ca membru IEEE avem acces la revistele IEEE I&M, IEEE Sensors Journal, IEEE I&M Magazine,

IEEE spectrum, IEEE Signal Processing Magazine. Taxa de membru pe 2015 – 752 lei, 2014 – 583 lei, 2013 – 564 lei, 2012 – 347 lei, 2011 – 344 lei - Revistele sunt material curricular auxiliar si se gasesc în biblioteca laboratorului pentru documentarea studenţilor si sunt utilizate la cercetare proiecte de diploma, dizertatie si doctorat.

1.5.6. Donaţie carte Measurement and Instrumentation, 2nd Edition. Theory and Application, val 266 lei Cartea este materiial curricular auxiliar (1.5.a) si este la dispoziţia studenţilor, în biblioteca laboratorului.

1.5.7. Elaborarea a 12 lucrări de laborator noi la disciplina Basics of virtual instrumentation, EEC an III (anul 2013-2014) (în limba engleză) cf. anexă

1.5.8. Elaborarea a 7 lucrări de laborator noi la disciplina Environmental monitoring (an 2012) (în limba engleză) cf. anexă

38,77 61,8 28,9 10,15 18,5 1,9 72 35

Total punctaj Criteriu 1 339,47 2. Cercetarea

ştiinţifică

2.1. Elaborare cărţi/ monografii/ tratate Realizări:

2.1.1. ................................. 2.1.2. ...................................

Page 43: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 2

(minimum: • 150 puncte prof.; • 100 puncte conf.; • 60 puncte ș.l.; • 30 puncte asist.)

2.2. Articole publicate în reviste de specialitate Realizări:

a) reviste cotate ISI C. Fosalau, C.Zet, D.Petrisor, Multiaxis inclinometer for in depth measurement of landslide movements, Sensor Review, vol. 35, no. 3, pp. 296-302 (2015) (ISI Web of Science, IF 2015 = 0,898) C. Fosalau, C. Damian, C. Zet, A high performance strain gage based on the stressimpedance effect in magnetic amorphous wires, Sensors and Actuators A 191 (2013) 105– 110 (revista ISI), IF = 2,201 C. Zet, C. Fosalau, Magnetic nanowire based sensors, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 1, January - March 2012, p. 299 – 306 (revista ISI), IF = 0,756 C. Damian, C. Foşalău, Sources of indoor noise and options to minimize adverse human health effects, Environmental Engineering and Mangement Journal, March 2011, vol.10, nr.1, p. 393-400 ISSN 1582-9596 (revista ISI) IF = 1,008 b) reviste BDI

Lacramioara Iftode, C. Fosalau, Analysis of data transmitted between the server and the client through different types of communication, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Secţia Electrotehnica, Energetica, Electronica, publicat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Tomul LIX (LXIII), Fasc. 1, 2013, pp. 105 - 118, ISSN 1223-8139 c) reviste neindexate C.Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, A Highly Sensitive Transducer for Landslide Monitoring, MATTER: International Journal of Science and Technology, Vol. 1, Fasc. 1, p. 1-11 – July 2015

21,97 39,34 30,12 35,16 15 5

2.3. Conferinţe invitate/ lucrări de sinteză prezentate la manifestări organizate sub egide ştiinţifice recunoscute, lucrări comunicate Realizări: a) conferinţe invitate

2.3.1. Conferinta invitat workshop „Cele mai noi tehnologii pentru cercetare şi educaţie” organizat de firma National Instruments 3.02.2015.

http://www.tuiasi.ro/evenimente/workshop-la-tuiai-cele-mai-noi-tehnologii-pentru-cercetare-si-educatie

b) lucrări comunicate 2.3.2. Comunicare orală lucrare A Highly Sensitive Transducer for Landslide Monitoring, la simpozion

ICSER 2016, 18-19 iunie 2015, Singapore c) lucrări comunicate sub formă de poster

60 5

2.4. Lucrări publicate în volumele conferinţelor Realizări: a) volume indexate ISI 2.4.1. D.Petrişor, C.Foşalău, C. Zet, Remote Measurement and Surveillance Grid for Landslide Risk

Assessment and Mitigation, 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2015, July 9-11, 2015, Prague, pp. 154-158.

2.4.1. S. Silion, C.Foşalău, Wet Road Surfaces Detection by Measuring the Infrared Reflected Radiation, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.738-743 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore).

2.4.2. S. Silion, C.Foşalău, Wet Road Surfaces Detection by Measuring the Air Humidity in Two Points, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.744-747 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.3. C.Foşalău, S. Silion, C.Zet, A Low Frequency Current Transducer Using Amorphous Materials, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.801-904 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.4. C.Ionescu, C.Fosalau, D.Petrisor, A study of changes in image contrast with various algorithms, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p. 100-104 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.5. M.Albu, D.Sticea, C.Fosalau, G. Chiriac, Low-Cost Low-Power Microgrid with Photovoltaic Panels, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.941-947 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.6. C.Zet, C.Ionescu, C.Foşalău, Automated Electrospinning System, 2014 International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, EPE 2014, 16-18 October 2014, Iasi, Romania, p.857-862 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore)

2.4.8. D.Petrişor, C.Foşalău, Visual attention communication method for impaired people by eye and eyelid movements: A framework for real world scenarios, 9th IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications, IEEE MeMeA 2014; Lisbon; Portugal; 11-12 June 2014 pp. 627-632 (indexat în ISI Web of Science, SCOPUS, IEEExplore).

b) volume indexate BDI 2.4.9. C.Zet, C.Fosalau, D.Petrisor, Pore water pressure sensor for landslide prediction, IEEE Sensors

2015, Busan Coreea, 1-4 nov. 2015, pp. 1-4 (IEEExplore, Scopus). 2.4.10. Catalin Ionescu, Cristian Fosalau, Daniel Petrisor, Cristian Zet, A Pupil Center Detection

Algorithm Based on Eye Color Pixels Differences, IEEE E-Health and Bioengineering EHB 2015, November 19-21, 2015, Iasi, Romania, Paper ID: 202, (indexat în SCOPUS, IEEExplore)

2.4.11. C.Fosalau, C. Zet, D. Petrisor, A new landslide inclinometer using highly sensitive gauges, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK, pp. 220-224, publicat în International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems ISSN

16,66 25 25 16,6 16,6 12,5 16,6 25 10 7,5 10

Page 44: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 3

1178-5680, indexat în SCOPUS, Engineering Village, INSPEC, EBSCO. 2.4.12. C. Zet, C.Fosalau, D. Petrisor, Study of the sensitivity and stability of a landslide sensor based on

magnetic amorphous wires, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology ICST 2014, 2-4 September, 2014, Liverpool, UK, pp. 216-219, publicat în International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems ISSN 1178-5680, indexat în SCOPUS, Engineering Village, INSPEC, EBSCO.

10

2.5. Brevete acordate, produse omologate Realizări: 2.5.1. C. Harja, C. Foşalău, Convertor tensiune-frecvenţă cu sensibilitate ridicată şi neliniaritate

controlată, Brevet nr. Ro 113906 B1/1998. 2.5.2. Craus, M.-L.; LOZOVAN, M.; DOBREA, V.; LUCA, D.; GHEORGHIU DIANA; FOSALAU, C.; Mita,

CARMEN; Cornei, NICOLETA Senzor magnetorezisitiv. Brevet de invenţie nr. RO125633-A2/2010, RO125633-B1

2.5.3. C. Fosalau, C.Zet, D.Petrisor, Traductor de deformaţie de înaltă sensibilitate, Cerere nr. A00110/2015 (publicat)

30 7,5 20

2.6. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare câştigate prin competiţie

Realizări: 2.6.1. Grant PN II nr. 37/2014 cu titlul Retea inteligenta de microsenzori pentru masurarea neinvaziva a

debitelor (SmartFlow), val. UTI 37.500 lei (responsabil proiect) 2.6.2. Grant PN II nr. 63/2012 cu titlul Sistem complex de monitorizare a alunecarilor de teren utilizand

traductoare bazate pe noi materiale si tehnologii val. 336.211 lei / 3 membri 2.6.3. Grant PN II nr. 159/2012 cu titlul Electrospinning de înaltă eficienţă val. 46.720 lei / 2 membri

56,25 168,1 35,04

2.7. Proiecte/ Contracte/ Granturi de cercetare-dezvoltare încheiate cu institute de cercetare, companii, regii, societăţi comerciale Realizări: 2.7.1. 9.402 lei din contracte cu ag. economici: ISPAL Iaşi, MAE SRL, Electrocontact Botoşani,

National Paints Miroslava, Iasitex, CNUD-EFCO Iaşi (director de proiect)

9,42

2.8. Creaţii de arhitecturǎ, urbanism, restaurǎri, design şi arte plastice efectuate prin Universitate Realizări: 2.8.a. .............................................. 2.8.b. .............................................. ........................................................

2.9. Citări în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale (BDI) Realizări: 2.9.1. 31 citări fără autocitări în reviste ISI Web of Science 2.9.2. 12 citări fără autocitări în reviste BDI 2.9.3. 10 citări în volume conferinţe ISI 2.9.4. 10 citări în volume conferinţe BDI

155 36 20 10

2.10. Finalizare teză de doctorat Realizări: 2.10.1. ..............................................

2.11. Elaborare standarde Realizări: 2.11.1. Ca membru în ASRO CT-58 Metrologie, am particpat la verificare/elaborare standard

„Geometrical product specifications (GPS) - Basic concepts - Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviation (ISO/DIS 17450-4:2016)”

2.11.2. .............................................

30

Total punctaj Criteriu 2 980,36 3. Recunoaşterea

naţională şi internaţională

(minimum: • 15 puncte prof.; • 10 puncte conf.; • 5 puncte ș. l.)

3.1. Profesor invitat pentru prelegeri la univ. de prestigiu Realizări: 3.1.1. .............................................. 3.1.2. .............................................

3.2. Membru în academii (Academia Română, Academia de Ştiinţe Tehnice, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Academia Oamenilor de Ştiinţă etc. ) Realizări:

3.2.1. .............................................. 3.2.2. .............................................

3.3. Doctor Honoris Causa Realizări:

3.3.1. .............................................. 3.3.2. .............................................

3.4. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale (AGIR, asociațiile absolvenților etc.) Realizări:

Page 45: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 4

Membru IEEE Instrumentation & Measurements Society Membru IEEE Industrial Electronics Membru IEEE Smart Cities Community Membru IEEE Internet of Things Community Membru IEEE Life science Community Membru IEEE Signal Processing Society Membru în Comitetul Tehnic Internaţional al IMEKO-TC19 Membru International Frequency Sensor Association (IFSA) Membru International Association of Online Engineering (IAOE)

10 10 10 10 10 10 10 10 10

3.5. Membru în comisii de doctorat Realizări:

3.5.1. Comisie susţinere Silion Stefan (UTI) 3.5.3. Comisii referate: C.Ionescu, Stefan C. Hogaş I, Ursu Gh., + 3 doct. Sălceanu + 3 doct David. + 1

Iacobescu

5 11

3.6. Membru în colective de redacţie ale revistelor Realizări:

3.6.1. „Environmental Engineering and Management Journal” (http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ) (ISI) 3.6.2. „International Journal on Measurement Technologies and Instrumentation Engineering”

(http://www.igi-global.com/journals.aspx) (BDI)

20 10

3.7. Membru în comitete științifice naționale/ internaţionale/ de program (la congrese, conferinţe etc.) Realizări:

3.7.1. Membru Technical Programme Committee TSP 2015 http://tsp.vutbr.cz/ 3.7.2. Program scientific committee IEEE Sensors Busan, Coreea 1-4 nov. 2015 http://ieee-sensors2015.org/organizing-committee

10 10

3.8. Membru în echipe de expertizare / evaluare a cercetării ştiinţifice (proiecte CNCS, PNCDI II, FP7, Phare; centre de cercetare etc.) Realizări:

3.8.1. Evaluare 9 proiecte de cercetare în programul PN II TE 2015 (nr. 0342, 0385, 0499, 0532, 1562, 1683, 2965, 2975, contestatie 2115.

3.8.2. .............................................

45

3.9. Membru în echipe de expertizare (evaluare) a procesului educaţional (ARACIS, EUA etc.) Realizări: 3.9.1. Membru Comisie evaluare institutionala Aracis la Universitatea Politehnica Bucuresti, 3.9.2. Membru Comisie evaluare institutionala Aracis la Universitatea Eftimie Murgu Resita 3.9.3. Membru Comisie evaluare internă Mecatronică 3.9.4. Membru Comisie evaluare internă Robotică

20

3.10. Membru în consilii naţionale de specialitate Realizări:

3.10.1. Membru Asociaţia Română de Standardizare (ASRO), Comitetul tehnic 58 - Metrologie 3.10.2. .............................................

15

3.11. Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale / sesiuni invitate Realizări:

3.11.1. .............................................. 3.11.2. .............................................

3.12. Referent ştiinţific / expert naţional şi internaţional (pentru reviste, congrese etc.) Realizări:

3.12.1. Lucrări în reviste WSEAS - 3 lucrări WSEAS Transactions on Signal Processing Journal (5714-332, 6752-010, 6761-008) - 2 lucrări WSEAS Transactions on Information Science and Applications Journal (6764-027, 68102-082) - 5 lucrari WSEAS Transactions on Communications Journal (5704-234, 5709-503, 69002-013, 69002-009,

68101-043) - 3 lucrări WSEAS Transactions on Systems and Control Journal (5803-594, 5805-1161, 5703-338) - 1 lucrare WSEAS Transactions on Computers Journal (68504-011) - 1 lucrare WSEAS Transactions on Circuits and Systems Journal (71006-103) - 1 lucrare WSEAS Transactions on Environment and Development Journal (72301-130) 3.12.2. 1 Lucrare ACTA IMEKO 250-1441-3-SP 3.12.3. 3 lucrări la TSP 2015, Praga 9-11 iulie 2015 (id. 34, 91, 153) conferinţă ISI 3.12.4. 14 lucrări la Simpozion SENSORS 2015, Busan, conf. BDI (1037, 1309, 1417, 1473, 1635, 1640, 1670, 1672, 1683, 1769, 1777, 1781, 1841, 1929) 3.12.5. 1 lucrare revista EEMJ (Workshop electromagnetism EPE) conf ISI (EEMJ_Pasarica_Costin) 3.12.6. 10 lucrări ICST 2015, 8-10 dec. 2015, Auckland, New Zeeland conf. BDI (EDAS papers 1570150415, 1570157591, 1570158401, 1570162949, 1570169021, 1570170475, 1570181063, 1570182545, 1570078531, 1570129119) 3.12.7. 1 lucrare Sensors Review (revista ISI) (SR-07-2015-0120) 3.12.8. 3 lucrări IEEE Sensors Journal (revista ISI) (Sensors-12621-2015, Sensors-13291-2015, Sensors-13509-2015) 3.12.9. 1 lucrare Sensors & Actuators A: Physical (revista ISI) (SNA-D-15-01113) 3.12.10. 4 lucrări Analele Universităţii din Craiova (revista B+) (83, 93, 100, 111)

9 6 15 9 3 3 3 3 15 42 10 30 10 30 10 12

3.13. Membru în comisii de concurs pentru posturi didactice universitare

Page 46: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 5

Realizări: 3.13.1. Membru comisie concurs Daniel Petrişor 3.13.2. .............................................

3

3.14. Membru în jurii, comisii, concursuri profesionale Realizări:

3.14.1. Comisie admitere doctorat 3.14.2. Comisie concurs D.Barbulescu 3.14.3. Comisie disertaţie master 3.14.4. Comisie sustinere proiect diploma stud francezi Marina Douillard şi Kevin Leloup

5 5 5 10

3.15. Cercetător invitat pentru activităţi de cercetare în universităţi/firme de prestigiu 3.15.1. .............................................. 3.15.2. ..............................................

3.16. Cadru didactic invitat în programe ERASMUS (prelegeri) 3.16.1. ............................................... 3.16.2. ...............................................

3.17.Cadru didactic care gestioneaza acorduri bilaterale ERASMUS 3.17.1. 9 acorduri Erasmus gestionate (Villanova Catalunya, Chateauroux, Setubal, Lisabona, Catanzaro, Isparta, Benevento, Torino, Calabria) 3.17.2. ...............................................

45

3.18. Premii Realizări: ………………………………………

Total punctaj Criteriu 3 519 4. Activitatea cu

studenţii (minimum: • 10 puncte prof.; • 7 puncte conf.; • 5 puncte ș.l.)

4.1. Conducere cercuri ştiinţifice studenţeşti Realizări:

4.1.2. Două echipe concurs D.Barbulesc ed. 2015

6

4.2. Pregătire pentru concursuri profesionale (pentru fazele naţională şi internaţională) Realizări:

4.2.1. .............................................. 4.2.2. ........................................

4.3. Conducere lucrări de absolvire2), licenţă (diplomă), disertaţie, doctorat ((inclusiv cotutelă, membri în echipa de îndrumare)

Realizări: 4.3.1. 4 studenţi licenţă (Ungureanu, Enea, Pancu, Agarici) + 3 la master (Ameiroaei, Fînaru, Negură) 4.3.2. 5 doctoranzi (Silion, Ionescu, Constantin, Hogas, Ursu)

27 75

4.4. Îndrumare ani de studii Realizări:

4.4.1. Indrumare grupa master SIMM an I. 4.4.2. ........................................

5

4.5. Organizarea de excursii de studii, prezentarea ofertei educaționale a universității în licee Realizări: 4.5.1. vizită promovare la 4 licee în Piatra Neamt (Liceul Cartianu, Liceul Transporturi, Liceul de

informatică, Liceul economic PN) 4.5.2. ............................................

20

4.6. Activități cu studenți ERASMUS Realizări: 4.6.1. Indrumare 2 studenţi francezi Marina Douillard şi Kevin Leloup în perioada 18.03-19.06.2015 4.6.2. ...........................................

10

Total punctaj Criteriu 4 143 5. Activitatea în

comunitatea academică

(minimum: • 15 puncte prof.; • 10 puncte conf.); • 5 puncte ș.l.;

5.1. Participare la simpozioane, mese rotunde, dezbateri organizate la nivelul facultății/ universității etc. Realizări:

5.1.1. Participare workshop Enered

1

5.2.Activitate în comisii Realizări:

5.2.1. Membru Consiliu departament 5.2.2. Membru Consiliu facultate 5.2.3. Membru Comisie etică facultate 5.2.4. Membru Comisie Etică UTI 5.2.5. Comisie promovare facultate 5.2.6. Comisie evaluare credite studenţi Erasmus

3 5 5 7 5 5

5.3.Coordonare programe de studii de licență/ masterat/ postuniversitare de formare continuă Realizări:

5.3.1. Director program studii master SIMM 5.3.2. .......................................

5

Total punctaj Criteriu 5 36

Page 47: UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI … · 1 . universitatea tehnicĂ "gheorghe asachi" din iaŞi. facultatea de inginerie electrica, energetica si informatica aplicata

Formular TUIASI.POB.12-F1, rev.0 6

Total punctaj Criterii 1-5 2017,83 6. Evaluarea de către

Directorul de Departament (0-50 puncte)

Justificări: • ................................; • ................................; • ................................; • ................................;

• .................................

Total general Data: 12.07.2016

Funcție didactică/ Nume și prenume Semnătura

Director Departament Prof.dr.ing. Cristian Zet

Cadru didactic evaluat Prof.dr.ing. Foşalău Cristian Ioan