tehnium 02 1990

Download Tehnium 02 1990

Post on 06-Apr-2018

362 views

Category:

Documents

25 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  1/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  2/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  3/24

  cuAcestea snt acordateaudio m e n i o n a t e la con-e m i t o r u l u i . De la i e i r e a tensiunea de AF este

  01, D5.fi It r a t con-C31, (;37

  tranzistoarelor T2, T3, T4,circuitul de colector al aces-tranzistoare se a f l releele Rei

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  4/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  5/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  6/24

  Prezentat sub denumirea80 de n Amaterskem. 7 din 1988. acest transceivereste recomandat ca avindelectrice bune o realizaref a c i l . Aparatul poatede ' f r e c v e n e 4de

  VFO se a c o r d e a z . cu d o u . KB213A. Tensiunea pentru elestabliE!ste din R102. Oiodele 026d a c se l u c r e a z pe

  Semnalul de m s u r a t estede la tranzistorul 14cat la terminalele8, tip ,CDB400.

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  7/24

  7

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  8/24

 • 8/2/2019 Tehnium 02 1990

  9/24

  tele R22, R23, C17 a s i g u r caracteristica de f r e c v e n n e c e s a r frecv e n e t o r joase, n timp ce R23, R24,C 16 c o r e c t e a z caracteristica def r e c v e n n domeniul frecventelornalte (cu 15 -;- 18 dB n jurul va.loriide 20 kHz).Rezultate optime se obtin prin utilizarea unui cap magnetic de inregistrare avnd i n d u c t a n a de 20 mH.Pentru cazul se u t i l i z e a z capetecu i n d u c t a n a de 40 -;- 80 mH, se"vam r i valoarea r e z i s t e n e i R27 la20....;,.33 kO astfel ca valoarea lui R27fie de cca 4 or i mai mare d e ~ t i m p e d a n a capului magnetic m s u -r a t la c a p t u l superior al benzii' def r e c v e n r e p r o d u s . Condensatorul C20 este utilizat cas a r c i n de m i c i m p e d a n pentru'filtrul de r e j e c i e L 1-C21 ce mpied i c p t r u n d e r e a in amplificatorulde inregistrare a componentei dei n a l t f r e c v e n l i v r a t de osci.latorulde t e r g e r e premagnetizare. Nivelul semnalului nregistrat se r e g l e a z din R18, iar din R21 se s t a b i l e t e valoarea curentului de nregistrare.Pentru a se asigura banda def r e c v e n m e n i o n a t n primul paragraf este important ca f r e c v e n a curentului de t e r g e r e premagnetizare fie de 5 ori mai mare dectc a p t u l superior al benzii de frecv e n reproduse (23 kHz), deci se vasitua n jurul valorii de 110 kHz.R e c o m a n d m util izarea uneischeme de oscilator de t e r g e r e dela un magnetofon de calitate, deexemplu ROSTOV 105, de la care sevor procura, ca piese de schimb,bobina oscilatorului, ca filtrul der e j e c i e . 2.3. Ampllflcatorul liniar, realizatcu A03, are un c t i g G = R14/R13 =16 p r e z i n t o c a r a c t e r i s t i c l i n i a r n domeniul 20 - 25000 Hz. R e e -lele R1Q-C7 R16-C11 au a c e l a i rol cu filtrul L 1-C21, dar a c i o n n d laintrarea i e i r e a amplificatorului liniar, deosebit de important d a c seva utiliza un sistem de reducere azgomotului de tip compander-expander.I m p e d a n a de intrare a etajuluieste r i d i c a t (cca 200 kO) pentru anu afecta f u n c i o n a r e a amplificatorului de inregistrare.Tensiunea la i e i r e a amplificatorului liniar este 0,775 V nominal (OdB).3. RecomandAri practice:- se vor u ti li za componente decea mai b u n calitate (rezistoarepeliculare, neinductive, condensatoaremultistrat, cu tantal solid);- se va utiliza o s u r s de alimentare cu p r i z m e d i a n de 15 V,avind o tensiune r e z i d u a l de pulsa-

  i e sub 1 mV; .- t ransformatorul de alimentarese va monta ecranat d e p r t a t f a de placa montajului;- la proiectarea cablajului se vorlua in considerare toate r e c o m a n d -rile pentru lucrul cu AO, scurtareala minimum a traseelor de semnal,ecranarea oscilatorului de t e r g e r e premagnetizare, reducerea la minimum a conexiunilor ecranate pentru capetele magnetice;- pentru un reglaj c o r e s p u n z t o r este nevoie de un laborator cu dotare m i n i m (osciloscop, generatorde a u d i o f r e c v e n , multimetru cu Ri> 50 kO/V).BIBLIOGRAFIE:C o l e c i a revistei "Tehniu m" ,1980-1988C o l e c i a "RTE u , R.P.B. ,1980-1987C o l e c i a "Radio", U. R. S. S.,1980-1987Catalog de circuite integrate li niare, R.S.R.Burr Brown, LC. Data Book, 1989,S.U.A.

  TEHNIUM 2/1990

  CIRCUITUL"AKAI ZERO ORI-VE"

  O multitudine de variante in materie de r e a c i e n e g a t i v au fost ncercate de-a lungul timpului, toate cuscopul m b u n t i r i i p e r f o r m a n e l o r amplificatoarelor, deci a c a l i t i i aud i i e i . n cazul a m p l i f i c a ~ o a r e l ~ r audio. In momentul de f a a r e a c i a ne-. g a t i v r i d i c u r m t o a r e l e probleme:1. Coeficientul de distorsiuni 6 = Oeste practic imposibil de realizat.2. Compensarea de f a z este nec e s a r pentru a asigura stabilitateala f r e c v e n e ridicate.3. D a t o r i t punctului 2 (de maisus), valoarea r e a c i e i negative ester e d u s la f r e c v e n e ridicate decila aceste f r e c v e n e cresc distorsiunile. Distorsiunile de tip "cross-over" nu pot fi complet eliminate.4. Semnalul de ta i e i r e (o parte)este readus la intrarea amplificatorului, prin intermediul r e e l e i der e a c i e producndu-se distorsiuni dei n t e r m o d u l a i e (0.1.T.).5. E x i s t pericolul de a .afecta caracteristicile dinamice. In consec i n , nu putem concepe un amplificator audio din zilele noastre f r aface apel la r e a c i a n e g a t i v . Schema de principiu care va fip r e z e n t a t a fost i m a g i n a t de c t r e s p e c i a l i t i i firmei AKAI p o a r t denumirea "ZERO DRIVE CIRCUIT".Ea are rolurile u r m t o a r e : 1. m i c o r a r e a distorsiunilor f r c r e t e r e a gradului de r e a c i e ; 2. fie e f i c i e n t creeze stabilitate la f r e c v e n e ridicate, deci seva baza pe principiul c o r e c i e i erorilo r nu pe tehnica r e a c i e i negative;

  3. nimic nu trebuie a d u g a t sausubstras la componentele semnalului de intrare original;4. eliminarea distorsiunilor de int e r m o d u l a i e . Principiul de f u n c i o n a r e a circuitului

  a. R e a c i a n e g a t i v la un amplificator c o n v e n i o n a l Pentru simplitate, amplificatorul afost m p r i t in ' d o u s e c i u n i : ,,AMPV " = s e c i u n e a amplificatoare n tensiune ,,AMPI" = s e c i u n e a amplifi-

  Amp.,V"

  ( r e a c ~ a n e g a t i v )

  Ing. C R I S T IA N I V A N C I O V I C Icatoare in curent (fig. 1). D a t o r i t progreselor f c u t e n materie decomponente tehnologie, este posibil de realizat un amplificator detensiune cu caracteristici foar:teapropiate de cel ideal. Amplificatorul de curent ,,AMP 1" produce la ie i r e o tensiune e c h i v a l e n t cu tensiunea V f u r n i z a t de ,,AMP V" la intrarea lui. n a c e l a i timp, tensiuneade i e i r e VOUT este d a t de r e l a i a u r m t o a r e : VOUr=V- (V D I ~ Z O U : r i ) (1)n care V=tensiunea e g a l cu cea dela intrarea amplificatorului de curent;V D / . F c o m p o n e n t d a t o r a t distor-siunilor;Z o u r = i m p e d a n a de i e i r e ; i=curentul de i e i r e . O parte a semnalului de i e i r e este r e a d u s la intrare prin r e e a u a de r e a c i e , acest fapt reducind distorsiunile d u p cum va rezulta dinformula ce u r m e a z , cu n o t a i i l e : A = C t i g u l amplificatorului n buci d e s c h i s ; B = c t i g u l amplif icatorului (cu

  r e a c i e ) T=transmisia pe b u c l . Tensiunea V poate fi exprimataprin r e l a i a : T .V = f3VIN + 1+T (V OIS + ZOUT1) (2)

  Din r e l a i i l e (1) (2) o b i n e m tensiunea de i e i r e : 1 .VOUT = f3V IN - - - (V OIS + ZOUTI)l+ T . (3)Deci semnalul de intrare este amplificat de f3 ori (n cazul unui amplificator c o n v e n i o n a l ) , iar distorsiunile i m p e d a n a de i e i r e snt re-

  1duse n raportul -T '1+n figura 2 este reprezentat dinnou amplificatorul c o n v e n i o n a l cur e a c i e n e g a t i v , dar n plus s-a introdus circuitul echivalent al difuzorului (sarcina). Pentru simplificare. V01S a fost o m i s . Tensiunea

  VOUT este d a t de expresia:VRZ OUTTRL + -,-- ZOUTl+ T

  l+ T

  (4)O parte a acestei tensiuni este inj e c t a t prin r e e a u a de r e a c i e dinnou la intrare. Din acest fapt r e z u l t unul din neajunsuri, a d i c distorsiunile de i n t e r m o d u l a i e . b. F u n c i o n a r e a circuitului .,ZERODRIVE"A a cum se poate observa din figura 3, acest circuit d e t e c t e a z componentele VOIS ZouTi cu ajutorul unui amplificator d i f e r e n i a l , notat cu "AMP X", care are c t i g u l unitar este inserat ntre "AMP V""AMP 1":Ve = VDIS + ZouTi (5)Dar revenind la r e l a i a (1)VOUT = V-(VOIS + ZouTi)

  a v ~ V = Vy + Ve = Vy + (V OIS ++ ZouTi) (6)Din r e l a i i l e (1) (6) r e z u l t : VOUT = VvDar Vv = f3VINDeci VOUT = f3V IN

  (7)(8)(9)Reiese faptul c , a d u g n d unastfel de circuit, o b i n e m un amplificator ideal cu distorsiuni impe

  d a n de i e i r e zero. De fapt, np r a c t i c aceste valori nu pot fi o b i -nute d a t o r i t gradului de precizie aelementelor din circuitul de compensare a erorilor, n schimb, o reducere de 1/100 (-40 dB) poate cuu u r i n se a t i n g . CircuitulAKAI ZERO DRIVE c o m p e n s e a z deci dezavantajele amplificatoarelo r o b i n u i t e .

  r ~ ~ __ --+____ __ ....I1IL

  PROBLEME CE APAR LAAMPLIFICATOARELE CU R E A C I E N E G A T i V ' AVANTAJELE CIRCUITULUIZERO DRIVE1. Distorsiuni nule snt imposibil de realizat2 .0 parte a semnalului de