primĂria municipiului dorohoi...

62
PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI Exemplar nr.__ COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.1 la H.C.L.nr. din 22.01. 2016 P L A N U L DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR PE TERITORIUL COMUNEI RAUSENI

Upload: others

Post on 14-Feb-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI Exemplar nr.__COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Anexa nr.1 la H.C.L.nr. din 22.01. 2016

P L A N U LDE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

PE TERITORIUL COMUNEI RAUSENI

Page 2: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

STRUCTURAPlanului de analiză şi acoperire a riscurilor

Structura Planului de analiză şi acoperire a riscurilor Capitolul I – Dispoziţii generale Secţiunea 1 – Definiţie,scop,obiectiveSecţiunea 2 – Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor2.1. Acte normative de referinţă 2.2. Structuri organizatorice implicate2.3.Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniuCapitolul II – Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale Secţiunea 1 – Amplasare geografică şi relief Secţiunea 2 – Caracteristici climaticeSecţiunea 3 – Reţea hidrograficăSecţiunea 4 – Populaţia Secţiunea 5 – Căi de transport Secţiunea 6 – Dezvoltare economică Secţiunea 7 – Infrastructuri locale Secţiunea 8 – Specific regional/zonal Capitolul III – Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă Secţiunea 1 – Analiza riscurilor naturale Secţiunea 2 – Analiza riscurilor tehnologice Secţiunea 3 – Analiza riscurilor biologice Secţiunea 4 – Analiza riscurilor de incendiu Secţiunea 5 – Analiza riscurilor sociale Secţiunea 6 – Analiza altor tipuri de riscuri Secţiunea 7 – Zone de risc crescut Capitolul IV – Acoperirea riscurilor Secţiunea 1 – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie Secţiunea 2 – Etapele de realizare a acţiunilor Secţiunea 3 – Faze de urgenţă a acţiunilor Secţiunea 4 – Acţiunile de protecţie-intervenţie Secţiunea 5 – Instruirea Secţiunea 6 – Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare Capitolul V – Resurse umane, materiale şi financiare Capitolul VI – Logistica acţiunilor

2

Page 3: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Anexe PLANUL

DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR

CAPITOLUL I : Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 : Definiţie,scop,obiective.

Planul de analiză şi acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potenţiale identificate la nivelul comunei Rauseni, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopul planului de analiză şi acoperire a riscurilor este de a asigura cunoaşterea de către toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt :- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenţei

de producere ori limitarea consecinţelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării şi evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

- amplasarea şi dimensionarea Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, a Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, a unităţilor operative şi a celorlalte forţe destinate asigurării funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- stabilirea concepţiei de intervenţie în situaţii de urgenţă şi elaborarea planurilor operative;- alocarea şi optimizarea forţelor şi mijloacelor necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.

SECŢIUNEA 2 : Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor.2.1. Acte normative de referinţă :

- Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;- Legea nr.481/08.11.2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată prin legea nr.212/24.05.2006; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de

urgenţă, aprobată cu modificări prin legea nr.15/28.02.2005;- H.G.R.nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;- H.G.R.nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;- H.G.R.nr.2288/09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte autorităţi publice centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;- Ordinul comun nr.638/420/2005 a Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

3

Page 4: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

- Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 158/22.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;- Ordinul nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

2.2. Structuri organizatorice implicate :- Comitetul local pentru situaţii de urgenţă;- Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;- celulele pentru situaţii de urgenţă de la instituţii publice şi operatori economici ;

2.3. Responsabilităţi ale organismelor şi autorităţilor cu atribuţii în domeniu :Responsabilităţile privind analiza şi acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de

sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil teritorial.Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de Consiliul local.Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele

analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. După elaborare şi aprobare, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, se pune la dispoziţia secretariatului tehnic al CLSU, iar extrase din documentele respective se transmit celorlalte instituţii şi organisme cu atribuţii în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă, acestea având obligaţia să cunoască, în părţile ce le privesc, conţinutul planului şi să-l aplice corespunzător situaţiilor de urgenţă specifice.

2.3.1. Consiliul local :- aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte

resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează; - adoptă hotărâri cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe

care o reprezintă;- instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;- înfiinţează serviciul voluntar de urgenţă, la propunerea primarului şi cu avizul inspectoratului şi aprobă regulamentul de

organizare şi funcţionare al acestuia;- desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;- prevede distinct, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării

şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul de urgenţă voluntar şi exercită controlul folosirii acestora;- asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces

pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;- analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-

teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;- aprobă organizarea protecţiei civile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, analizează activitatea desfăşurată şi adoptă

măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;- aprobă planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi

gestionării situaţiilor de urgenţă;

4

Page 5: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

- participă la asigurarea finanţării măsurilor şi a acţiunilor de protecţie civilă, precum şi a serviciului de urgenţă şi a structurilor care au atribuţii legale în acest domeniu;

- gestionează, depozitează, întreţin şi asigură conservarea aparaturii şi a materialelor de protecţie civilă prin serviciile specializate din subordine.

2.3.2. Primarul localităţii :- asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;- asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului

de organizare şi funcţionare al acestuia;- coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ- teritoriale, asigură

participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă;- asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;- asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând

domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;- asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de

alimentare cu apă în caz de incendiu;- organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la

gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;- asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi

antrenarea acestuia;- asigură dotarea serviciului de urgenţă voluntar;- analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia;

- asigură desfăşurarea activităţii de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei.- propune consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă;- aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecţiei civile;- aprobă planurile operative, de pregătire şi planificare a exerciţiilor de specialitate;- propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecţie civilă;- conduce exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă;- coordonează activitatea serviciului de urgenţă voluntar;- dispune măsuri de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective, urmăreşte realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor

şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, răspunde de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie civilă;

- exercită controlul aplicării măsurilor de protecţie civilă în plan local;- coordonează nemijlocit evacuarea populaţiei din zonele afectate de situaţiile de protecţie civilă;- asigură evaluarea şi centralizarea solicitărilor de ajutoare şi despăgubiri în situaţii de protecţie civilă, precum şi distribuirea

celor primite;- stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării şi alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate;- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

5

Page 6: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

- gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă, prin serviciile de specialitate subordonate;

- primarul, în calitate de preşedinte al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, are următoarele obligaţii principale : convoacă întrunirea comitetului, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative; îl informează operativ pe preşedintele comitetului ierarhic superior.

2.3.3. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă :- informează prin centrul operaţional judeţean privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa

ameninţării acestora;- evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, stabileşte măsuri şi acţiuni specifice

pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;- declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale;- analizează şi avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor

de urgenţă;- informează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii desfăşurate;- îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de organismele şi organele abilitate.

2.3.4. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă :- desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva

incendiilor şi în alte situaţii de urgenţă;- verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi a dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor,

alte situaţii de urgenţă, în domeniul de competenţă;- asigură prevenirea, intervenţia pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, animalelor şi a bunurilor

periclitate în situaţii de urgenţă.CAPITOLUL II : caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale

SECŢIUNEA 1 : Amplasare geografică şi relief. 1.1. Repere istorice.

Cea mai veche asezare din componenta comunei este satul Rauseni atestat documentar din 14 decembrie 1433conform datelor mentionate in lucrarea „Documente Moldovenesti –Inainte de Stefan cel Mare”volumul I,pagina 373,anul 1931,unde autorul Mircea Costachescu vorbeste de Rausenii pe Jijia ,unde este casa lui Micle,asezare care isi trage numele de la satul Huseni sau Husoini,situata pe malul drept al raului Jijia ce strabate comuna pe o lungime de circa 12 km,pe directia N-V,S-E.Comuna a purtat initial denumirea de Comandaresti,dupa numele satului Comandaresti,mai dezvoltata si mai populata pana in anul 1924,cand va primi denumirea de Rauseni,dupa datele istorice mentionate mai sus.In prezent comuna are o populatie de 2787 locuitori ,iar centrul administrativ se afla in satul Rauseni unde sunt principalele sedii administrative,social-culturale si politice.

1.2.Aşezare geografică.

6

Page 7: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Comuna Rauseni este situata in extremitatea sud-estica a judetului, invecinandu-se la sud cu comuna Sipote si comuna Plugari judetul Iasi, la vest cu comuna Plugari judetul Iasi si comuna Hlipiceni, judetul Botosani, la nord cu comuna Calarasi si la est cu comuna Calarasi si cu comuna Andrieseni, si se intinde pe o suprafata de 50,99 km patrati.1.2. Relief.Situat in partea centrala a Campiei Moldovei, comuna Rauseni se prezinta sub forma unei regiuni colinare, cu dealuri prelungite si scurte (altitudinea maxima de 208m in dealul Comandaresti), iar o alta parte apartine de lunca Jijiei, inaltimea minima fiind de 56,2m, in punctul cunoscut ,,Ses Rauseni” situate in apropierea trecerii de cale ferata din satul Rauseni.In zona predomina cernozomurile levigate si a aluviosolurile in mare parte afectate de alcalizare si intr-o mica masura de gleizare.

SECŢIUNEA 2 : Caracteristici climatice.Fiind situata in partea N-E a tarii, creeaza comunei Rauseni, ca de altfel intrega regiune din care face parte ,,Campia

Moldovei” sunt conditii de climat temperat continental cu influiente de ariditate.Concret, caracteristicele climatului continental excesiv in care se afla teritoriul comunei Rauseni, sunt date de inregistrarile efectuate in cadrul statiei meteorologice Rauseni (47,34 latitudine E, alt-62dupa cum urmeaza:-temperatura medieanuala(1963-1977) a fost de9,2C-temperatura maximaabsoluta +38,1Cla 18.07.1989-temperatura minima absoluta a fost de -29,9 Cla18.01.1999-vanturile dominate sunt cele din NV-23Km/h si din SE-17,2 Km/h-precipitatiile atmosferice nu depasesc in medie25l/an,reprezentand mari variatii in cursul anului si de la an la an cu tendinta scaderii cantitatii in ultimii ani.SECŢIUNEA 3 : Reţea hidrografică.

Reţeaua hidrografică a comunei Rauseni ,este formata din raul Jijia cu un debit multianual de 8mc/s,care este si cel mai important,comuna mai fiind strabatuta de paraiele :Slobozia,Vultur si Dragalina In cursul anului cele mai scazute debite se inregistreaza spre sfarsitul verii si in prima parte a iernii (septembrie-ianuarie),iar cele mai ridicate in perioada martie-aprilie. In comuna exista doua acumulari permanente de apa ,prevazute cu dig din pamant si cu deversoare ce permit evacuarea de fund ,prima fiind cunoscuta sub denumirea de iaz Mihaiasa,care apartine primariei Rauseni dar in momentul de fata este concesionat pe o perioada de 49 ani de catre dl.Marciuc Florin ,are o suprafata de 10,13 ha care in momentul de fata este in curs de renovare,a doua apartine lui Tiliuta Mihai ,are o suprafata de 5,00 ha si este folosit in special pentru piscicultura Factorul principal care ar putea influenta calitatea apei ar putea fi folosirea necorespunzatoare a metodelor si mijloacelor de administrare a igrasamintelor chimice sau substantelor fitosanitare precum si incalcarea regulilor de mediu privind depozitarea gunoaielor si deseurilor diverse in apropierea surselor de apa.SECŢIUNEA 4 : Popula ţie

Populaţia comunei Rauseni este de 2787 locuitori, la ultimul recensământ din 2011,din care :- bărbaţi – 1247;- femei – 1540

Structura populaţiei se prezintă astfel :

7

Page 8: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

- populaţia cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani şi 11 luni :-550- populaţia cu vârsta peste 18 ani -2237

În structura pe vârste a populaţiei se constată o pondere ridicată a persoanelor adulte şi vârstnice cu precădere a celor sub 60 de ani şi o scădere importantă a populaţiei tinere. Principalele cauze care determină această situaţie sunt pe de o parte cele legate de scăderea natalităţii iar pe de altă parte cele legate de migraţia masivă către alte zone din ţară şi străinătate.

Structura etnică : români-2775, romi- 12Persoane salariate – 386

SECŢIUNEA 5 : C ăi de transport Legătura cu exteriorul a comunei Rauseni se face pe drumuri publice, cale ferata. Căile de acces rutier : către municipiul Botosani ,Hlipiceni si Calarasi este DJ 282,spre Andrieseni.DE 349 si spre Sipote DCL384Distanţele pe şosea între comuna Rauseni şi principalele localităţi sunt :

localitatea distanţa pe şosea(km)Botoşani 55Hlipiceni 5

Iaşi 76-prin Calarasi-Bivolari -prin Sipote-Vladeni

Calarasi 7Andrieseni 9-prin Rediu-Glavanesti

-prin Stolniceni-GlavanestiSipote 9

.Situaţia reţelei stradale din comuna se prezintă astfel :

-drumuri comunale- 7,23 km -drumuri de explotatie -81,44 km - drumuri satesti -42 km -drumuri judetene 13,80 km

Căile ferate : Comuna Rauseni este deservita de o staţie de cale ferată, situată în satul Rediu si o halta situata in satul Rauseni. Distanţele pe calea ferată între cmuna Rauseni şi principalele localităţi sunt :

localitatea distanţa pe calea ferată (km)Botoşani 80Dorohoi 70

Iasi 70Trusesti 35

8

Page 9: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Lungimea liniei de cale ferata insumeaza 9,4km din care pe teritoriul satului Rauseni 3,4km.si 6km pe teritoriul satului RediuSECŢIUNEA 6 : Dezvoltare economică.

1. Agricultura este o ramura importanta si o ocupatie de baza a locuitorilor comunei RauseniSuprafata agricola a comunei este de 4349 ha,cea mai mare pondere o ocupa suprafata arabila care este de 3151ha,urmata de pasuni 1108 ha,fanete 67 ha,livezi 12 ha,vii17 ha.Padurile si alte terenuri cu vegetatie forestiera ocupa o suprafata de145 ha,ape si balti -80 ha si15 ha alte terenuri

2. Cresterea animalelor este tot o ocupatie de baza in comuna Rauseni,in special cresterea bovinelor,ovinelor,porcinelor,cabalinelor si in procent redus animale de blana(iepuri de casa),situatia prezentanduse astfel:

Distribuirea agenţilor economici după domeniul de activitate, la finalul anului 2006 se prezintă astfel :CATEGORIA DE ANIMALE Număr capete

BOVINE 1210OVINE 3787

SUINE(PORCINE) 320 EQUINE(CABALINE) 322

PASARI 17659-gaini si curci-9744 - rate si gaste-7915

FAMILII DE ALBINE 310CAPRE 124EPURI 290CIINI 950PISICI 323

.Situaţia agentilor economici care au ca obiect de activitate comertul ,moara de porumb,presa de ulei se prezintaasfel:

Satul Număr agenti economiciRauseni 8Doina 3

Stolniceni 2

9

Page 10: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Rediu 5

Pe teritoriul comunei sunt si trei societati agricole cu profil zootehnic si cu profil agricol , o moara de porumb si o presa de ulei.SECŢIUNEA 7 : Infrastructuri locale.

a. Alimentarea cu apă.Reteaua de distribuire a apei potabile cuprinde un numar de 3 localitati,iar lungimea totala este de 16 km din care:-Rauseni -10 km-Doina -3km-Pogorasti-3kmPe lungimea retelei de distribuire a apei se afla montati un numar de 4 hidranti exteriori distribuiti astfel:-1 in satul Doina(are presiune mica)-2 in satul Rauseni-1 in satul Pogorasti(defect)Serviciul de apa, este asigurat de catre Nova Apa Serv SA BotosaniMentionam ca pe teritoriul comunei se afla un numar de 310 fantani din care populatia se aprovizionarea cu apa desi cetatenii au fost avertizati ca apa nu este potabila (din analizele efectuate nu au toti indicii calitativi, au un continut ridicat de nitrati)

b. Electricitate: Alimentarea cu energie electrica este realizata prin Sistemul Energetic National de catre EON MOLDOVA SA., din statia Trusesti.

Lungimea retelelor electrice din comuna Rauseni este de 40 km repartizata astfel:-17 km Rauseni-9 km Rediu-8 km Doina-4 km Stolniceni-2 km pogorastiLa reteaua electrica sunt racordati un numar de 1460 de gospodariiDe un succes deosebit s-a bucurat, in comuna Rauseni, lansarea in luna decembrie 2006 a serviciului de televiziune digitala prin satelit, DOLCE, serviciul de care beneficiaza circa 50 de clienti Romtelecom, dar si un numar ridicat de clienti abonati la serviciul Digi TV totodata, in comuna pe langa cei 85 abonati romtelecom mai functioneaza toti marii operatori nationali de telefoanie mobile.La nivelul comunei Rauseni invatamantul este organizat in sistem prescolar(3gradinite), primar si gimnazial, la nivel de comuna fiind un numar de 3 scoli.Ca unitati culturale functioneaza-Camin Cultural-Biblioteci scolare-3-Biblioteca comunala -1Sistemul medical cuprinde un cabinet medical deservit de un medic de familie si un asistent medical

10

Page 11: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Sistemul medical sanitar-veterinar cuprinde un dispensar veterinar, deservit de un medic si un asistent veterinar.

SECŢIUNEA 8 : Specific regional/local.a.Vecinătăţi

-Comuna Rauseni este situata in partea de sud a judetului si are ca vecini:-la nord –comuna Calarasi-la sud- comuna Sipote si comuna Plugari-la est-comuna Calarasi si comuna Andrieseni-la vest- comuna Hlipiceni si comuna Plugarib.Riscuri transfrontaliere. Pe teritoriul Ucrainei , la 130 km de Kiev, la data de 26 aprilie 1986, a avut loc cel mai tragic accident nuclear din lume, care a afectat o parte din statele Europei,o parte din Asia,ajungand pana in Japonia si care a fost dat publicitatii la cateva zile dupa declansarea sa sub presiunea statelor din Peninsula Scandinava. Urmarile exploziei au fost aruncarea in aer a planseului reactorului 500T la o inaltime de 1,5km si pulverizarea a peste 100t combustibil radioactiv sub forma unei sfere mari defoc intunecate,formata din aerosoli radioactivi ca dioxid de uraniu ,cesiu,strontiu,iod si plutoniu cat si grafitul folosit ca moderator si expulzant in aer lapeste 10 km. Temperatura miezului reactorului a atins 1600-2500grade celsius si timp de 12 zile cat a durat incendiul ,izotopii radioactivi de tipul iodsi strontiu s-au raspandit in admosfera iar datorita ploilor s-au depus pe sol marind radioactivitatea de20-30 de ori

CAPITOLUL III : Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă.

Analiza riscurilor impune cunoaşterea mecanismelor şi condiţiilor de producere/manifestare, amplorii şi efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor şi evidenţelor statistice, precum şi a altor documente avute la dispoziţie-studii, prognoze,etc.,fiind avute în vedre :SECŢIUNEA 1 : Analiza riscurilor naturale.

Factorii care generează sursele de risc natural sunt : formele de relief, reţeaua hidrografică, clima, gradul de acoperire(vegetaţie), compoziţia solului şi dispunerea straturilor geologice şi, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziţia geografică a ţării în raport cu traseul principalelor falii tectonice ale Pământului.

Riscurile naturale pot fi grupate în :a. fenomene meteorologice periculoase;b. incendii in masă;c. înzăpeziri;d. fenomene distructive de origine geologică.

a.fenomene meteorologice periculoase sunt gestionate de către comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în conformitate cu Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale, care se constituie ca anexă la Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.

a.1.inundaţiile, specifice bazinului hidrografic a râului Jijia, de regulă sunt previzibile, cu suficient timp

11

Page 12: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

înainte pentru a organiza şi desfăşura evacuarea persoanelor, bunurilor materiale şi animalelor.Mentionam faptul ca pe cursul raului jijia in ultima perioada s-au facut lucrari de largire a albiei,s-au adancit canalele de scurgere si

totodata s-a inaltat digul din spatele gradinilor care erau in pericol de inundatie.În eventualitatea unei evacuări, locurile de cazare a sinistraţilor, sunt specificate în Planul de evacuare a populaţiei, bunurilor

materiale şi animalelor într-o situaţie de urgenţă.Starea tehnică şi de întreţinere a lucrărilor hidrotehnice (iazurile) din comuna, este satisfacatoare.Zonele planificate a fi inundate controlat, inventarierea construcţiilor realizate în zone inundabile, măsurile de protecţie suplimentare

şi analiza posibilităţii strămutării construcţiilor respective în zone ferite de inundaţii, se regăsesc în planul propriul de apărare împotriva inundaţiilor.

Inundaţiile cele mai mari s-au produs de-a lungul raului Jijia, de la intrare în comuna inundând 25 gospodării,trei stani si teren arabil si pasuni in suprafata totala de 664,71 aflate de o parte si alta a raului,drept pentru care in anul 2012 s-a inaltat digul din spatele gospodariilor cetatenesti cu pericol de inundare. In cazul cand avem inundatii la case si anexe gospodaresti la nivelul localitatii intervenim cu saci cu nisip,cu motopompa pentru evacuarea apei din cladiri,anexe si curti , 2 autocamioane si doua remorci ale societatilor agricole pentru evacuarea animalelor si bunurilor materiale ,interventie la care participa voluntarii din SVSU. a.2.furtuni,tornade,secetă,îngheţ,etc. – se pot produce pe intreg teritoriul comunei Rauseni, de regula nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea producerii acestora, Comitetul local pentru situatii de urgenta primeste de la Inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta avertizari de fenomene meteorologice periculoase, in vederea luarii masurilor ce se impun. De multe ori, timpul necesar pentru luarea unor masuri de protectie si interventie intr-o asemenea situatie, nu este suficient. Efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari, de producerea de evenimente catastrofale cu efecte mai grave decat cele ale evenimentelor generatoare.Astfel, furtunile pot avea ca urmari:-inundatii ca urmare a scurgerilor de torenti de pe versanti;-avarii si explozii;-avarii la locuintele si anexele gospodaresti, retelele de alimentare cu energie electrica, apa, etc.-incendii;-distrugerea culturilor agricole;-pierderi in randul animalelor. b)incendii de padure Pe teritoriul comunei Rauseni,sunt 145 ha padure de foioase,pot aparea incendii in aceste zone impadurite ,mai ales in anotimpurile uscate si pe timp secetos datorita focului deschis , a jocului copiilor cu focul,a aruncarii resturilor de tigara aprinse,dar mentionam faptul ca din evidenta statistica rezulta ca in ultimii zece ani nu s-au inregistrat asemenea evenimente.

In anul 2015 a fost o perioada foarte secetoasa,iar ca masura de prevenire a unor evenimente neplacute prin hotararea Consiliului Local Rauseni s-a aprobat transportul de apa potabila de la hidranti in satele Rediu si Stolniceni pentru consumul populatiei cat si a animalelor.

c.înzăpezirile

12

Page 13: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere, produse de căderi masive de precipitaţii sub formă de zăpadă, fiind accentuate de condiţiile meteorologice în care se produc.

Efectele imediate sunt :- blocarea căilor de transport;- întreruperea alimentării cu energie electrică,apă,etc.;- afectarea unor activităţi industriale şi sociale;- prăbuşiri de planşee şi acoperişuri

Efectele pe timp îndelungat se datorează topirii zăpezii şi producerea de inundaţii.In cazul izapezirii drumurilor comunale si satesti la nivel de comuna actionam cu autotraker IVECO cu lama deservit de 5 voluntari dotati cu harlete si lopeti si un buldoexcavator.d.fenomene distructive de origine geologică.d.1.cutremure – seismicitatea zonei Moldovei,implicit şi a comunei Rauseni, se datorează cutremurelor tectonice, ce sunt

generate de acumulări de energii potenţiale în sistemul de falii existente, până la valoarea critică, ce depăşesc rezistenţa rocilor, când se produce o descărcare bruscă de energie, sub formă de energie cinetică sau seismică.

Din punct de vedere geologic, Câmpia Jijiei şi dealurile ce o străjuiesc de jur-împrejur, se caracterizează prin existenţa unor cuverturi de roci sedimentare neogene neconsolidate, cu grosimi variabile, în general înregistrând o creştere de la câţiva zeci de metri în partea de EST, până la peste 400m în partea de SUD-VEST. Acest aspect influenţează considerabil alura câmpului macroseismic al cutremurelor produse în această parte a ţării, capacitatea ridicată de atenuare a energiei seismice în rocile sedimentare existente fiind benefică pentru judeţul Botoşani, deci şi pentru comuna Rauseni.

Nu avem focare de seisme în zona noastră şi nici în zonele limitrofe. Cutremurele produse în zona Vrancea au afectat comuna Rauseni într-o măsură redusă.

Din punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte, din care : 2 blocuri cu un total de 8 apartamente ,din care 4 apartamente cu doua camere si patru apartamente cu trei camere,20 vile cu 5-6 camere iar restul de 1120 sunt locuinte cu doua ,trei s-au patru camere,construite din chirpici ,paianta si un procent scazut din caramida sau boltari cu etaj ,acestea fiind construite mai recent. Circa un numar de 200 de locuinte au o vechime de 100 ani. In conditiile aparitiei si dezvoltarii unui seism,,este posibila producerea urmatoarelor efecte:

- prabusiri totale sau partiale de constructii,avariere unora dintre cladiri- inclinari sau rasturnari de cladiri ,ca urmare a unor tasari ale trenului de fundare- alunecari de teren- ruperea cailor de comunicatii,a retelei de apa- avarierea lucrarilor hidrotehnice la iazurile din comuna.

In anul 1977,la zonarea seismica a teritoriului tarii,judetul Botosani a fost inclus in zona cu grad seismic 6.

d.2.alunecări de teren – care afectează teritoriul comunei Rauseni, sunt situate în terenul extravilan in urmatoarele tarlale:

-VULTURUL BATRAN

13

Page 14: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

-POGOROIA -SUB STOLNICENI-PONORUTA-DOMNEASCA.COASTA RUPTURA STANGA-VULPARII-COASTA VALEA DOINEI-VALEA BROASTEI-SEMNAL PONOARE-ODAIA

In intravilan avem pericol de alunecari de teren in Stolniceni-la locuintele din margine inspre imas si raul Jijia(Brosteanu,Rades,Perju,Starpu,Pascaru) ,la Rediu in dreptul locuintei Buzic Loredana,in dreptu locuintei lui Adumitroaie Dumitru care afecteaza DJ 282,la Rauseni locuintele:Pucicovici Toader(nelocuita),Repede Ioan,Nechifor Maria .In situatia unor ploi abundente ,de lunga durata exista pericolul amplificarii fenomenului de alunecare de teren pe malul raului Jijia

În prezent nu se pune problema evacuării persoanelor şi bunurilor din zonele cu alunecări de teren. Când situaţia impune, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă a stabilit locurile de cazare a eventualilor sinistraţi.SECŢIUNEA 2 : Analiza riscurilor tehnologice

a. riscuri industriale –nu estecazulb. riscuri de transport şi depozitare produse periculoaseSubstanţe periculoase sunt considerate acele produse chimice care pe timpul transportului cu mijloace auto sau pe cale ferată ( în

cisterne, containere sau alte ambalaje), datorită unor accidente de circulaţie, avariilor apărute la mijlocul de transport, reacţiilor chimice neprevăzute, nerespectării normelor tehnice de ambalare,etc., pot conduce la apariţia unor explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau la răspândirea de substanţe periculoase pe sol sau în mediul înconjurător.

Explozia,incendiul,emisia de gaze sau de vapori se pot produce direct în mijlocul de transport sau în urma răspândirii substanţelor periculoase pe sol.

Măsurile de protecţie şi intervenţie pe timpul transportului substanţelor periculoase se stabilesc în funcţie de tipul substanţei (substanţe explozive, gazoase sau lichide toxice, inflamabile, corosive, infectante,etc.) şi clasa substanţei periculoase.

În funcţie de aceste date se poate trece la o evaluare a pericolului prin stabilirea :- zonei de răspândire;- zonei de pericol;- zonei de izolare;- zonei de evacuare

Dimensiunile zonelor şi măsurile de protecţie sunt specifice fiecărei clase de substanţe periculoase şi de tipul acesteia.

14

Page 15: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Monitorizarea transporturilor substanţelor periculoase se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu, de către instituţiile abilitate.

b.1.riscuri majore pe căile de transport rutierAccidentele majore pe căile rutiere reprezintă fenomenele de întrerupere temporară a circulaţiei, generând distrugerea acestor căi,

rezultând victime(umane şi animale) şi pagube materiale. Statisticile în acest domeniu ne indică faptul că în ultimii zece ani pe teritoriul comunei Rauseni, nu au fost înregistrate accidente grave, din care să rezulte un număr mare de răniţi grav . De menţionat că în accidentele uşoare care au avut loc, nu au fost implicate autovehicule ce transportau substanţe periculoase.

b.2.riscuri majore pe căile de transport feroviarReţeaua de cale ferată care străbate comuna Rauseni este mică(are o lungime de 9,4 km). Numărul de călători anual este de cca 5000

iar transportul de marfă nu incubă nici el un volum de marfă prea mare. În ultimii ani nu au fost înregistrate evenimente deosebite.b.3.riscuri majore de transport prin reţele magistraleÎn comuna Rauseni nu există reţele magistrale de transport. Alimentarea cu apă,energie electrică se realizează prin reţele medii de distribuţie.Pe teritoriul comunei Rauseni, a judeţului Botoşani şi al judeţelor limitrofe, nu avem obiective potenţiale de risc nuclear. Totuşi, aşa cum s-a

întâmplat în cazul accidentului de la CERNOBÎL, comuna Rauseni poate fi afectata de unele accidente nucleare transfrontieră.Procedurile de răspuns în cazul unor urgenţe radiologice asigură o concepţie unitară privind evaluarea de bază şi capacitatea de

răspuns, în scopul protejării populaţiei şi a angajaţilor în cazul urgenţelor radiologice, în conformitate cu recomandările internaţionale.Obiectivele generale ale răspunsului la urgenţă sunt :

- reducerea riscului sau limitarea consecinţelor accidentului;- prevenirea efectelor deterministe asupra sănătăţii prin luarea de măsuri înainte sau la scurt timp după expunere şi menţinerea dozelor

individuale pentru populaţie şi personalul de intervenţie sub nivelurile admise;- reducerea riscului efectelor stocastice asupra sănătăţii(cancer) prin implementarea acţiunilor de protecţie.

d. riscuri de poluare a apelorPe teritoriul comunei Rauseni nu avem agenti economici potentiali de poluare,riscul de poluare este dat de incalcarea legislatiei in domeniul protejarii mediului prin depozitarea gunoaielor si deseurilor diverse in imediata apropiere a surselor de apa si in albia majora a riului Jijia.

- .e. prăbuşiri de construcţii,instalaţii sau amenajăriSe pot produce în zona unde fondul construit este vechi,unde casele nu mai sunt locuite si nici nu au fost intretinute o perioada indelungata de timp,riscul este dat de efectele unor miscari tehtonice sau activarea zonelor cu alunecari de teren unde exista constructii,zone inundabile.Vechimea construcţiilor,faptul că acestea au fost expuse în timp la seisme importante, care au consumat din rezerva de capacitate

portantă, determinând apariţia şi evoluţia ulterioară a unor trasee de fisurare, ridicarea pânzei freatice şi înmuierea terenurilor de fundare, cu afectarea fundaţiilor din zidărie, conduc la risc seismic important pentru aceste construcţii.

f. eşecul utilităţilor publice Prin eşecul utilităţilor publice înţelegem imposibilitatea instituţiilor respective de a asigura buna desfăşurare şi funcţionare a reţelelor ce asigură utilităţile publice, ca urmare a unor accidente, avarii sau disfuncţionalităţi survenite pe timpul funcţionării acestora sau a unor fenomene, accidente sau incidente externe, care afectează reţelele respective.

Principalele utilităţi publice sunt :- reţelele telefonice,comunicaţii;- reţele de alimentare cu energie electrică

retele dealimentare cu apa,15

Page 16: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Efectele acestor avarii pot fi :- întreruperea pe perioade medii sau lungi a alimentărilor de orice fel şi transmiterii de date;- deteriorarea mediului ambiant;- cheltuieli bugetare suplimentare;- generarea de alte accidente(incendii,epidemii,etc.).

g. căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmosPe teritoriul comunei Rauseni nu au fost înregistrate astfel de fenomene şi nici posibile locuri de apariţie a acestora.,riscul din acest punct de vedere fiind redush. muniţie neexplodatăMuniţia neexplodată este încărcătura de luptă explozivă,incendiară sau toxică rămasă din timpul războiului, ca urmare a operaţiunilor de luptă,

depozitare sau transport. Asanarea înseamnă descoperirea şi ridicarea muniţiei neexplodate din locurile unde acestea se găseşte şi transportul acesteia în locuri

special amenajate, unde este distrusă.Muniţia neexplodată este deosebit de periculoasă deoarece pe timpul operaţiunilor de cercetare, identificare, transport, depozitare şi

distrugere a acesteia se pot produce accidente grave soldate cu pierderi de vieţi omeneşti.Muniţiile rămase neexplodate din timpul războiului constituie un pericol real pentru populaţie şi în special pentru copii. Locurile

unde se găsesc de obicei astfel de muniţii sunt:terenurile agricole, în desişuri, în zidăriile unor construcţii vechi, în râuri, lacuri sau bălţi, etc. Pentru evitarea unor accidente trebuie respectate următoarele reguli elementare de protecţie civilă :

- nu se atinge,loveşte sau se mişcă muniţia găsită;- nu se apropie de foc sau se introduce în acesta;- nu se demontează muniţia;- nu se lasă copii să se joace cu muniţiile de nici un fel;- nu se transportă şi depozitează muniţia în încăperi sau locuinţe;- nu se aruncă la fier vechi;- se anunţă organele competente(poliţia,protecţia civilă), interzicerea circulaţiei în zona respectivă şi asigurarea pazei până

la sosirea specialiştilor. Pe raza comunei Rauseni mai precis in tarlaua Chisculita din satul Rediu a fost descoperit in data de 03.11.2008 un adevarat depozit de munitie neexplodata ,mai precis 81 proiectile antitanc,antiaeriene si antiinfanterie de diferite calibre. Munitia a fost descoperita de catre cetateni care arau terenul in vederea insamantarilor de toamna . In momentul descoperiri munitiei au fost anuntate organele competente ,politia Rauseni si protectia civila,apoi s-a izolat zona respectiva ,s-a interzis circulatia in acea zona si s-a sigurat paza pana la sosirea specialistilor pirotehnisti. Dupa ce au fost scoase la suprafata toate proiectilele au fost asanate pe teritoriul tarlalei Chisculita cu acceptul primariei in conditii de maxima securitate.

SECŢIUNEA 3 – Analiza riscurilor biologicePe teritoriul administrativ al comunei Rauseni, sursele de risc sunt determinate de :

- depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere,-poate genera epidemii si epizotii in special in sezonul cald;- gradul ridicat de sărăcie, situaţia grea din punct de vedere economic-poate influenta masurile de preventie.

16

Page 17: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Epidemia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la oameni cu efecte negative asupra starii de sanatate a populatiei şi epizootia constă în răspândirea în proporţii de masă a unei boli transmisibile la animale.Principalele măsuri specifice în caz de epidemii şi epizootii sunt:

- aplicarea măsurilor igienico-sanitare;-impunerea si monitorizarea cu strictete a regulilor si masurilor igienico sanitare in locurile publice si gospodariile cetatenilor

- supravegherea epidemiologică a populaţiei;- aplicarea măsurilor de profilaxie urgentă a întregului personal infectat;- introducerea de restricţii severe privind consumul alimentar şi al apei potabile.

Principala formă de răspuns în astfel de situaţii o reprezintă respectarea normelor de igienă individuală şi colectivă, izolarea rapidă a cazurilor confirmate şi, dacă este necesar, introducerea interdicţiei de acces şi ieşire în/ din zonă (carantina), până la stăpânirea fenomenului, concomitent cu folosirea antidoturilor şi vaccinurilor recomandate fiecărui tip de agent patogen care a declanşat epidemie (epizotia).

În contextual actual există posibilitatea apariţei gripei aviare. La nivelul localităţii este constituit Comandamentul Antiepizootic Local, sunt constituite echipele de intervenţie , cărora le este asigurată dotarea necesară.

În cazul unor epidemii sau epizootii, asistenţa medicală şi veterinară este asigurată de Dispensarul medical din comuna cat si de Dispensarul sanitar-veterinar,dar se impune si solicitarea sprijinului personalului specializat din institutiile existente la nivel judetian.

In ultimii ani,pe teritoril comunei au fost doua cazuri de rabie.SECŢIUNEA 4 – Analiza riscurilor la incendiuDezvoltarea slabă din punct de vedere economic a comunei Rauseni şi inexistenţa unor obiective industriale mari, reduc considerabil

posibilităţile producerii unor incendii de mari proporţii. Totuşi există posibilitatea producerii unor incendii la punctele de desfacere a buteliilor de pe raza comunei mai sus mentionate.

Efectele principale ale unui incendiu se manifestă prin :- pierderi de vieţi umane şi materiale;- avarierea şi distrugerea clădirilor, instalaţiilor, centrelor de depozitare,etc.;- distrugerea culturilor agricole, a fondului forestier;- avarierea reţelelor electrice şi de telecomunicaţii, etc.

Riscul la incendiu se apreciază pe niveluri de risc(pentru clădiri civile) şi categorii de pericol de incendiu(pentru construcţii de producţie şi depozitare).

Gestionarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităţilor de fundamentare. elaborare şi implementare a unei strategii coerente de prevenire, limitare şi combatere a riscurilor de incendiu, incluzând şi procesul de luare a deciziilor în situaţiile de producere a unui asemenea eveniment.

SECŢIUNEA 5 – Analiza riscurilor sociale Asigurarea şi restabilirea ordinii publice cu ocazia adunărilor publice sau a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi implică aglomerări de persoane, se realizează prin misiuni specifice ale Poliţei locale, în conformitate cu dispoziţiile şi planurilor de cooperare întocmite în acest scop.

17

Page 18: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Primarul comunei Rauseni coordonează, în condiţiile legii, acţiunile şi activităţile de asigurare şi/sau restabilire a ordinii publice pe raza localităţii. SECŢIUNEA 6 – Analiza altor tipuri de risc Intervenţiile cele mai des desfăşurate, privind alte tipuri de risc, se referă la : asistenţa medicală, deblocări de persoane, evacuarea apei din subsolul clădirilor si beciuri, salvări de animale . SECŢIUNEA 7 – Zone de risc crescut În activitatea de analiză a riscurilor se pot defini zone având o concentraţie a riscurilor de aceeaşi natură, legate de infrastructuri şi construcţii, denumite zone de risc crescut. Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt :

- clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilităţii lor, aşa cum sunt : dispensarul uman, instituţiile de învăţământ, bănca,bisericile,etc.

- Zonele cu risc crescut pe teritoriul comunei Rauseni sunt cele cu alunecari de teren(satul Stolniceni) si zona inundata de riul Jijia CAPITOLUL IV – Acoperirea riscurilor SECŢIUNEA 1 – Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţieComitetul local pentru situaţii de urgenţă şi Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Rauseni organizează, planifică şi asigură punerea în aplicare a măsurilor de prevenire,

protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice zonei de competenţă. Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă Rauseni este în subordine consiliului local Rauseni şi este coordonat de dl.primar.Florin Olaru Elaborarea concepţiei de desfăşurare a acţiunilor de protecţie-intervenţie constă în :

- stabilirea etapelor şi fazelor de intervenţie, în funcţie de evoluţia probabilă a situaţiilor de urgenţă;- definirea obiectivelor;- crearea de scenarii pe baza acţiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiţiile viitoare;- identificarea şi alegerea alternativei de acţiune optime şi care recomandă planul de acţiune ce urmează să fie aplicat;- selectarea cursului optim de acţiune;- stabilirea dispozitivului de intervenţie;- luarea deciziei şi precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii şi cele de cooperare.

În organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie, Comitetul local prin primar Olaru Florin-presedinte şi Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă prin Baciu Elena-sef SVSU

aplică următoarele principii de bază :- al organizării teritorial-administrative – sectorul de competenţă este teritoriul comunei Rauseni ;- al decontrentrării şi descentralizării responsabilităţii – fiecare structură are stabilite atribuţiile şi răspunde de modul de planificare,

pregătire, organizare şi desfăşurare a acţiunilor de răspuns în situaţii de urgenţă;- al corelării cerinţelor cu resursele – stabilite prin bugetul local;- al cooperării – cooperează conform planurilor de cooperare;- al legalităţii şi solidarităţii – toate acţiunile de planificare, pregătire, organizare şi desfăşurare a acţiunilor de intervenţie în situaţii de

urgenţă trebuie să respecte prevederile legilor, regulamentelor şi ordinelor specifice în scopul asigurării în condiţii de eficienţă maximă salvarea vieţii oamenilor, protecţia bunurilor şi limitarea efectelor negative a situaţiilor de urgenţă produse.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenţei de producere ori limitarea consecinţelor acestora se realizează prin următoarele acţiuni:

18

Page 19: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, de mediu, hidrografici şi transmiterea datelor la instituţiile responsabile într-o situaţie de urgenţă şi înştiinţarea populaţiei;

b. activităţi preventive, pe domenii de competenţă;c. informarea populaţiei asupra pericolelor specifice localităţii şi asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol

– prin pliante, afişe, etc.;d. exerciţii şi aplicaţii – conform planului de pregătire.

Activităţile preventive planificate, organizate şi desfăşurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:a. controale la instituţiile publice şi operatorii economici organizaţi în structurile pentru situaţii de urgenţă;b. asistenţa tehnică de specialitate;c. informarea preventivă;d. pregătirea populaţiei şi salariaţilor;e. constatarea şi sancţionarea încălcărilor prevederilor legale;f. alte forme.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă elaborează planul de intervenţie într-o situaţie de urgenţă care cuprinde informaţii referitoare la :

a. categoriile de servicii de salvare/intervenţie în caz de urgenţă;b. încadrarea şi mijloacele de intervenţie şi protecţie a personalului;c. zona de acoperire a riscurilor;d. timpii de răspuns;e. activitatea operaţională, prin prezentarea detailată a ponderii intervenţiilor la incendii,asistenţa medicală,salvări de

persoane,animale,etc.;f. alte informaţii considerate necesare.

SECŢIUNEA 2 – Etapele de realizare a acţiunilorDesfăşurarea intervenţiei cuprinde următoarele operaţiuni principale :

a. alertarea şi/sau alarmarea Comitetului local şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;b. informarea asupra situaţiei create;c. deplasarea la locul intervenţiei;d. intrarea în acţiune a forţelor, amplasarea mijloacelor şi realizarea dispozitivului preliminar de intervenţie;e. transmiterea dispoziţiilor preliminare;f. recunoaşterea, analiza situaţiei, luarea deciziei şi darea ordinului de intervenţie;g. evacuarea, salvarea şi/sau protejarea persoanelor, animalelor şi bunurilor;h. realizarea, adaptarea şi finalizarea dispozitivului de intervenţie la situaţia concretă;i. manevra de forţe;

19

Page 20: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

j. localizarea şi limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;k. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;l. regruparea forţelor şi a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;m. stabilirea cauzei producerii evenimentului şi a condiţiilor care au favorizat evoluţia acestuia;n. întocmirea procesului verbal de intervenţie şi a raportului de intervenţie;o. retragerea forţelor şi a mijloacelor de la locul acţiunii;p. restabilirea capacităţii de intervenţie;q. informarea eşalonului superior;r. analiza intervenţiilor şi evidenţierea măsurilor de prevenire necesare.

SECŢIUNEA 3 – Faze de urgenţă a acţiunilorÎn funcţie de locul, natura, amploarea şi de evoluţia evenimentului, intervenţia serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, este

organizată astfel :a. urgenţa I – deblocare şi salvare persoane, animale, evacuarea acestora şi a bunurilor materiale;b. urgenţa II – acordarea primului ajutor şi transportul la dispensar;c. urgenţa III – înlăturarea avariilor la reţelele electrice,apă,telefonice,etc., punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie

avariate, restabilirea normalităţii.

SECŢIUNEA 4 – Acţiunile de protecţie-intervenţieComitetul local pentru situaţii de urgenţă, echipele specializate din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, acţionează conform domeniului lor de competenţă, pentru :

a. salvarea şi/sau protejarea oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale, evacuarea şi transportul victimelor, cazarea sinistraţilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente şi materiale de primă necesitate;

b. acordarea primului ajutor medical şi psihologic, precum şi participarea la evacuarea populaţiei, instituţiilor publice şi a operatorilor economici afectaţi;

c. aplicarea măsurilor privind ordinea şi siguranţa publică pe timpul producerii situaţiei de urgenţă specifice;d. dirijarea şi îndrumarea circulaţiei pe direcţiile şi în zonele stabilite ca accesibile;e. diminuarea şi/sau eliminarea avariilor la reţele şi clădiri cu funcţiuni esenţiale :sediile primăriei, poliţiei, dispensar, scoli;f. limitarea proporţiilor situaţiei de urgenţă specifice şi înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

In cazul interventiilor la un incendiu la nivel local dispunem de:- motopompa

- 9stingatoare-8 cangi PSI-8 furci-8 lopeti

- 1 drujba-2 vidaje ce apartin societatilor agricole din comuna- 5 voluntari de la echipa de interventii si 3voluntari din echipa de evacuare

20

Page 21: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

SECŢIUNEA 5 – InstruireaInstruirea se face în conformitate cu Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă,timp de doua ore atat teoretic cat si practic aprobat prin Dispoziţia primarului Comunei Rauseni, pentru însuşirea cunoştinţelor necesare intervenţiei într-o situaţie de urgenţă. Instruirea se execută în scopul cunoaşterii modalităţilor de acţiune cuprinse Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.SECŢIUNEA 6 – Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperareSistemul informaţional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării

şi prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii şi transmiterii informaţiilor şi a deciziilor de către factorii implicaţi în acţiunile de prevenire şi gestionare a unei situaţii de urgenţă.

Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, a centrului operaţional al Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă asupra locului producerii unei situaţii de urgenţă specifică, evoluţia acesteia, efectelor negative produse, precum şi asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.

În urma primirii unor avertizări sau atenţionări despre iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă, Comitetul local,serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă,conducerile instituţiilor publice şi operatorilor economici, au obligaţia declanşării acţiunilor preventive şi de intervenţie.

CAPITOLUL V – Resurse umane, materiale şi financiare

Alocarea resurselor materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii de analiză şi acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Consiliul local prevede,anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare analizei şi acoperirii riscurilor din comuna Rauseni.

În funcţie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele şi condiţiile de producere/manifestare, de amploarea şi efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forţe şi mijloace necesare de prevenire şi combatere a riscurilor, astfel :

a. comitetul local pentru situaţii de urgenţă, centrul operativ cu activitate temporară şi secretariatul tehnic permanent;b. serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;

Aceste structuri organizate la nivel localitate, cooperează pentru limitarea şi lichidarea unei situaţii de urgenţă cu detasamentul de pompieri Trusesti si politia locala: Pe lângă aceste forţe, într-o situaţie de urgenţă, din rândul populaţiei şi salariaţilor din zona respectivă se vor forma echipe pentru înlăturarea efectelor dezastrului.

CAPITOLUL VI – Logistica acţiunilor.Forţele şi mijloacele de intervenţie, în cazul producerii unei situaţii de urgenţă, se stabilesc prin organigrama aprobată de Consiliul

local şi bugetul local.Logistica acţiunilor de pregătire teoretică şi practică, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă, se asigură de către Consiliul

local, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare. Logistica actiunilor cuprinde toate fortele si mijloacele financiare,materiale si umane pe care Comitetul Local le pune la dispozitia SVSU pentru indeplinirea misiunilor de prevenire,interventie si restabilirea normalitatii in cazul situatiilor de urgenta si consta in urmatoarele:-mijloace financiare

21

Page 22: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

-mijloace materiale (anexa 11)-mijloace umane

ANEXE :

1. lista autorităţilor şi factorilor care au responsabilităţi în analiza şi acoperirea riscurilor în comuna Rauseni;2. atribuţiile autorităţilor şi responsabililor cuprinşi în PAAR;3. tabel cu personalul Comitetului local, Centrului operativ, Secretariatului tehnic şi şeful SVSU;4. graficul cu principalele activităţi desfăşurate de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă;5. riscurile potenţiale ce se pot produce pe teritoriul comunei Rauseni;6. măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a

consecinţelor acestora, pe tipuri de risc;7. mijloacele de înştiinţare-alarmare într-o situaţie de urgenţă;8. tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă;9. schema fluxului informaţional-decizional;10. spaţii de evacuare în caz de urgenţă;11. tabel cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente;12. reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;13. sinopticul activităţilor ofiţerului de serviciu;14. sinopticul activităţilor desfăşurate de Comitetul local pentru situaţii de urgenţă Rauseni.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCALPENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

P R I M A R

FLORIN OLARU

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Consilier, Secretar Spaiuc Petru Trata Nicoleta-Felicia

22

Page 23: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAUSENI ANEXA NR.1COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

LISTA Autoritatilor si factorilor care au responsabilitati in analiza si acoperirea riscurilor in comuna Rauseni

Nrcrt

Denumire autoritate Cordonate autoritate Persoanade contact

1 Primaria Rauseni Adresa :loc RauseniTelefon-0231548220Fax -0231548137Email:[email protected]

Olaru Florin-primarTel.0231548120 0231548220Tel.mobil 0745227016Loc.Rauseni

Rosu Neculai-viceprimarTel.0231548220Tel.mobil0745235483Loc.Rauseni

Ing.Baciu Ioan-consilier superiorTel 0231548138 0231548220Tel.mobil 0760685390Loc.Rauseni

Ing.Baciu Elena-sef SVSUTel.0231548138

23

Page 24: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

0231548220Tel.mobil 0760685400Loc.Rauseni

Popescu Mihaiela-BIBLIOTECARTel. 0231548220Loc Doina

2 Postul de politie Rauseni Tel.fix 0231548150 Ag.sef de post Raba ConstantinTel mobil0741084358

3 Dispensar veterinar Loc.RauseniJudetul botosani

Asistent veterinar Codau BogdanTel. Mobil 0740799157

4 Scoala generala Rauseni Loc RauseniJud.BotosaniFax 0231548114Tel.0231548114

Dir.Mogosanu IuliaTel.0231548114Tel.mobil 0755796991

5 Dispensarul uman Loc.RauseniJudetul botosani

Dr.Pralea Gianina –IulianaTel0231548140Tel.mobil 0744305048

6 Parohia Rauseni

Parohia Doina

Parohia Rediu

Loc Rauseni

Loc Doina

Loc.Rediu

Preot Oancea Ghe.AurelTel mobil 0724020340Preot Boncila Viorel Tel mobil-0746387515

Preot Padure DanTel. Mobil-0764115553

24

Page 25: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

COMITET LOCAL PTRU SITUATII DE URGENTA ANEXA Nr. 2

ATEIBUTIILE AUTORITATILOR SI RESPONSABILILOR CUPRINSI IN P.A.A.R.

Nr.Crt.

DENUMIRE AUTORITATE

NUMELESI PRENUMELE PERSOANEI CU ATRIBUTII

ATRIBUTII IN P.A.A.R.

1 PRIMARIA RAUSENI -OLARU FLORIN-PRIMARPRESEDINTELE C.L.S.U.

-Conduce si coordoneaza realizarea masurilor din P.A.A.R.Conduce C.L.S.U.si coordoneaza S.V.S.U.(anexa 2.1)

-ROSU NECULAI-VICEPRIMAR -Coordoneaza realizarea masurilor din P.A.A.R.-este seful CCCE(anexa 2.2)

-BACIUELENA-CONSILIER SUPERIOR

-delimitarea zonelor de riscridicat la inundatii, alunecari de teren

-Popescu Mihaiela -mentinerea in stare de functionare a sistemului de instiintare-alarmare

2 POSTUL DE POLITIERAUSENI

RABA CONSTANTIN-AGENT SEF DE POST

-asigura masurile de paza si ordine publica(anexa 2.4)

3 DISPENSARVETERINAR

CODAU BOGDAN -asigura realizarea masurilor sanitar-veterinare(anexa 2.5)

4 SCOALA GENERALARAUSENI

MOGOSANU IULIA-DIRECTORCOORDONATOR

-coordoneaza actiuni de salvare si evacuare a elevilor intr-oSituatie de urgenta

5 DISPENSARUMAN

PRALEA GIANINA-IULIANA-MEDIC UMAN

-coordoneaza realizarea masurilor pe linie sanitare(anexa 2.4)

Consilier,,25

Page 26: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

ELENA BACIU

ANEXA NR.3 Tabel nominal cu personalul din comitetul local,centrul operativ si seful SVSU Rauseni

Nrcrt

NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA ADRESA TELEFON (FIX-MOBIL)

1 OLARU FLORIN PRESEDINTE RAUSENI 07452270160321548220

2 ROSU NECULAI VICEPRESEDINTE RAUSENI O7452354833 TARATA NICOLETA-FELICIA SECRETAR REDIU 07438321794 BACIU IOAN SPECIALIST PROBLEME NBC RAUSENI 07606853905 BACIU ELENA SPECIALIST CU PROBLEME INSTIINTARE-

ALARMARERAUSENI 0760685400

6 SIMION MARCEL SPECIALIST CU PROBLEME DEBLOCARE-SALVARE RAUSENI 07606854017 VOINICIUC MIHAI SPECIALIST CU PROBLEME LOGISTICE RAUSENI 07606854028 POPA ANGELICA SPECIALIST CU PROBLEME PSI RAUSENI 07433052009 RABA CONSTANTIN SPECIALIST CU PROBLEME DE ORDINE PUBLICA RAUSENI 074108435810 PRALEA GIANINA-IULIANA SPECIALIST CU PROBLEME SANITARE RAUSENI 023154814011 CODAU MARIN SPECIALIST CU PROBLEME SANITAR-VETERINARE CAL;ARASI 074079915712 DANILA CRISTIAN SPECIALIST CU PROBLEME CERCETARE-CAUTARE RAUSENI 074606888013 MOTRIUC IULIA SPECIALIST CU PROBLEME DE EVACUARE RAUSENI 075579699114 OANCEA GHEORGHE AUREL SPECIALIST CU PROBLEME DE EVACUARE RAUSENI 023154810315 AMIHAIESEI CIPRIAN CONSULTANT RAUSENI 02315481141617

MOTRIUC LIVIAPOPESCU MIHAIELA

CONSULTANTCONSULTANT

RAUSENIDOINA

07606853910742705932

CENTRUL OPERATIV Nr crt Numele si prenumele Functia Adresa Telefon1 TARATA NICOLETA-

FELICIASECRETAR REDIU 0743832179

2 ROSU NECULAI VICEPRIMAR RAUSENI 0745227016

26

Page 27: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

3 GHIDUS SILVIA REFERENT RAUSENI 076068539545

MATENCIUCLUMINITABALAN VALERICA

REFERENTCONSILIER

RAUSENIREDIU

07606853930760685396

ANEXA NR.4

RISCURI Potentiale in localitati vecine care pot afecta zona de competenta

Unicul risc care poate prezenta un pericol real pentru comuna Rauseni este cel din punct de vedere al inundatiilor prin revarsarea raului jijia pe teritoriul comunei Hlipiceni

27

Page 28: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI ANEXA Nr.5COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

RISCURILE POTENŢIALEce se pot produce pe teritoriul Comunei Rauseni.

1. Cutremur. Pe teritoriul localităţii nu sunt focare sau zone seismice, dar se resimte transmiterea undelor elastice ale zonei seismice Vrancea.

Totuşi, în cazul unui cutremur de mare intensitate în zona Vrancea, teritoriul localităţii poate fi afectat, creinduse, probabil, 5 raioane de distrugeri, delimitate pe sate : raionul nr.1 satul Rauseni; raionul nr.2 satul Doina raionul nr.3satul Rediu; raionul nr4 satul Stolniceni,raionul 5 satul Pogorasti(sunt vizate casele foarte vechi si cladirile cu etaj(politie,scoala Rauseni,blocurile de locuit,case de locuit cu etaj si primaria).

2. Accidente la construcţiile hidrotehnice. IazulMihaiasa(Marciuc Florin) in suprafata de 10,3 ha in momentul de fata nu prezinta nici un pericol deoarece toata apa este evacuata din el in vederea efectuarii lucrarilor de renovare iar iazul Tiliuta in suprafata de 5 ha si cu un volum de 105 mii mc care ar putea inunda 15 ha de pasuni si fanete.

3. Alunecări de teren. Zonele în care sunt posibile alunecări de teren sunt : suprafata de 112,98ha teren extavilan situat in mai multe tarlale atat teren arabil cat si pasuni si fanete conform tabelului anexat cat si locuintele marginase din satele Stolniceni si Rediu,precum si D.J.ce face legatura intre Rauseni si Rediu pe portiunea situata in fata locuinteilui Adumitroaie Mihaela.

.4. Inundaţii

Zonele de producere de inundatii sunt:

- râul Jijia : care poate inunda o suprafata de 664,71 ha teren arabil si pasune precum si un numar de25 de gospodarii si trei stani

Toate suprafetele cat si gospodariile ce pot fi inundate sunt specificate in tabelul anexat.

28

Page 29: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

.

7. Furtuni şi tornade.

Pe teritoriul localităţii,pe marginea drumului au mai ramas cativa copaci de talie mare , plantaţi de mult timp, scorburoşi, care pe timpul unei furtuni puternice sau tornade, prin rupere sau scoatere din rădăcini pot afecta casele şi autoturismele din apropiere, pot pune în pericol viaţa oamenilor care trec prin zonele respective.

8.Explozii şi incendii Pe teritoriul comunei Rauseni sunt amplasate si functioneaza 17 puncte de desfacere a buteliior amplasate astfel: -Simihai Ioan- Stolniceni -Jijie Eugen - Rauseni -Adomnica Mihai -Rauseni -Caslaru Ovidiu -Rauseni - Ciogolea Mihaela - Rauseni -Negru Constantin -Rediu -Balus Cornelia -Rediu -CauneacPalade Monica-Rauseni - Ovisim-Lucaveschi -Doina -Clim Dumitru - Doina -Hrebenciuc I.Ioan - Doina

-Spaiuc Petru -Rauseni-Grosu Gheorghe -Rauseni-Nemesniciuc Viorica -Doina

-Malaimare Cristian -Pogorasti -Achitei Neculai - Stolniceni -Botezatu Remus -StolniceniIn cazul unor naglijente in manipulare,depozitare,a folosirii focului deschis si fumatuluise pot produce exploziisi incendii punand in pericol viata oamenilor si a bunurilor materiale.Pe teritoriul comunei mai avem si centrale termice care pot provoca explozii la postul de politie Rauseni,Scoala Rauseni,Primaria Rauseni,locuinte particulare(Adomnica Florin, Jijie Eugen,Adomnica Mihai,Baciu Ioan,Sarghi Liviu,Molie Andrei,Jijie Eugen)cat si societati comerciale(SC Genion,A.F.Caslaru Ovidiu9. Secetă, îngheţ şi înzăpeziri.

Asemenea tip de risc se poate produce pe teritoriul comunei Rauseni având în vedere condiţiile meteorologice, când verile sunt secetoase iar iernile geroase şi cu căderi masive de zăpadă. Înzăpeziri se pot produce în zonele joase ale localităţii, unde se adună zăpada datorită viscolului. Mentionam faptul ca in vara anului 2015 pe teritoriul comunei a fost cea mai mare seceta din ultimii 20 de ani

29

Page 30: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

10. Eşecul utilităţilor publice. Acest tip de risc se poate produce datorită avarierii grave a sistemelor de gospodărie comunală: reţele de apă, electrice, telefonice . În cazul avarierii acestor utilităţi publice se pot produce inundaţii, explozii, electrocutări şi incendii. Operatorii economici care gestionează şi exploatează asemenea utilităţi publice au obligaţia verificării şi întreţinerii, în conformitate cu normele tehnice specifice, a acestor reţele.

11. Explozii necontrolate ale muniţiei rămase din timpul conflictelor militare. Muniţiile rămase neexplodate din timpul războiului constituie un pericol real pentru populaţie şi în special

pentru copii. Locul unde se găsesc de obicei astfel de muniţii sunt : pe terenurile agricole, în desişuri, în zidăriile unor construcţii vechi, în râuri, lacuri sau bălţi, etc. Pentru evitarea unor accidente trebuie respectate regulile elementare de protecţie civilă şi anume : să nu se atingă,lovească sau să se mişte muniţia descoperită, să fie anunţaţi organele de specialitate ale poliţiei şi protecţiei civile, se interzice circulaţia în zona respectivă şi se asigură paza până la sosirea specialiştilor. Precizam faptul ca pe teritoriul comunei Rauseni s-au descoperit adevarate depozite de munitie nexplodata in satul Rediu in tarlaua chisculita si Dupa padure stat.

12 .Epidemii şi epizotii. În contextul actual există posibilitatea apariţiei gripei aviare. La nivelul localităţii este constituit Comandamentul antiepizootic

local, sunt constituite echipele de intervenţie, cărora le este asigurată dotarea necesară. Asistenţa medicală în cazul unor epidemii este asigurată de către CMI Pralea Gianina-Iuliana, iar în caz de epizotii, asistenţa

sanitar-veterinară este asigurată de dispensarul sanitar-veterinar din comuna Pe teritoriul comunei Rauseni in luna ianuarie 2010 s-a descoperit un caz de rabie la bovine ,s-au luat masuri speciale sanitar- veterinare si totodata s-a constituit comandamentul antiepizotic la nivel de comuna.

Consilier , ing.Elena Baciu

30

Page 31: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA CMUNEI RAUSENI ANEXA NR.12COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

REGULI DE COMPORTAREîn cazul producerii unei situaţii de urgenţă

1. În caz de cutremur a.în timpul producerii cutremurului : a.1.când sunteţi într-o clădire :

- păstrarea calmului, evitarea panicii, protejareacopiilor, bătrânii şi femeile, acţionare imediată;- nepărăsirea locuinţei – puteţi fi surprinşi în hol,scară,unde vă puteţi accidenta.Nefolosire ascensorul- protejarea sub o masă, un birou, tocul uşii sau orice alt obiect de mobilier mai rezistent;- protejarea feţei şi capuui;- nu se staţionează lângă ferestre, uşi de sticlă, oglinzi, sobe, biblioteci, mobilier înalt;- întreruperea alimentării cu apă, gaze, electricitate.

a.2.când sunteţi afară :- staţionarea pe loc, dacă este cazul, deplasarea spre o zonă mai sigură, departe de ferestre, clădiri,

stâlpi de electricitate,etc.b.după cutremur :

- participarea la înlăturarea urmărilor cutremurului;- acordarea primului ajutor celor răniţi;- persoanele grav rănite, dacă nu sunt în pericol imediat, nu se mişcă;- participarea, după posibilităţi, la evacuarea sinistraţilor de sub dărâmături;- nestânjenirea activităţii salvatorilor voluntari şi profesionişti;

2. În caz de accident chimic : - anunţarea imediată a organelelor abilitate ( protecţia civilă, pompieri, poliţie, jandarmi, etc.);- departarea de la locul accidentului şi ajutarea celorlalte persoane să părăsească zona;- evitarea atingerii substanţelor rezultate din accident;- protejarea căile respiratorii până la părăsirea zonei, cu orice mijloc care îl aveţi la îndemână (batistă,

material textil,etc.); - evitaţi inhalarea de gaze, fum şi nu fumaţi; - evitarea staţionării victimelor accidentului până la identificarea substanţelor periculoase.

3. În caz de inundaţii :

31

Page 32: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

- mutarea obiectelor, care se pot mişca, în partea cea mai de sus a casei;- deconectarea aparatelor electrice;- blocarea ferestrelor astfel încât ele să nu fie sparte de vânt, apă,etc.;- evacuarea animalelor şi bunurile de valoare în locurile de refugiu;- părăsirea locuinţei şi deplasarea spre locul de refugiu;- luarea documentelor personale, aprovizionarea cu alimente, apă, medicamente, etc.;- participarea la acţiunile de limitare şi lichidare a urmărilor inundaţiilor.

4. La descoperirea muniţiilor neexplodate :- se evită atingerea, lovirea, mişcarea muniţiei descoperită;- nu se introduce în foc şi nu se apropie focul de muniţia descoperită la o distanţă mai mică de 50 m;- nu se demontează focoasele sau alte componente;- nu se lasă coopii să se joace cu nici un fel de muniţii;- nu se transportă muniţiile neexplodate în încăperi şi locuinţe;- nu se aruncă la fier vechi muniţii sau componente ale acestora.

5. În caz de alunecări de teren : - evacuarea locuinţei ;- întreruperea alimentării cu apă, energie electrică, a locuinţei înainte de părăsirea acesteia;- scoaterea animalelor din gospodărie şi dirijarea lor către locurile care oferă protecţie;- luarea documentelor personale, aprovizionarea cu apă,alimente,medicamente;- la locurile de cazare se vor respecta măsurile stabilite de organele abilitate.

6. Explozii şi incendii : - anunţarea, la telefon 112, în situaţia observării unui incendiu sau explozie;- luarea măsurilor urgente, după posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului;- întreruperea alimentării cu energie electrică a imobilului incendiat;- evacuarea persoanelor bolnave, a copiilor, a animalelor şi a bunurilor materiale;

- participarea alături de personalul specializat la localizarea şi stingerea incendiului;- persoanele afectate să aibă asupra lor documentele de identitate;- păstrarea calmului şi grija de a-l transmite celor din jur.

7. Poluare accidentală :- neconsumarea apei de către cetăţeni şi animale;- evitarea scăldatului, spălării rufelor cu apa poluată;- luarea probelor pentru analize de laborator;

Consilier

32

Page 33: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Ing.Elena Baciu

PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI ANEXA NR.6COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MĂSURI corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de limitare a consecinţelor acestora,

pe tipuri de risc.Nr.crt.

Tipuri de risc. Măsuri . Observaţii

0. 1. 2. 3.

1. Cutremur

a.la domiciliu : - identificarea locurilor cele mai sigure din locuinţă în caz de cutremur şi exersarea refugierii în acele zone; - învăţarea copiilor să ocupe în cel mai scurt timp aceste locuri; - învăţarea şi însuşirea metodelor de prim ajutor medical, inclusiv resuscitare cardio-pulmonară; - îndepărtarea din locuinţe a materialelor inflamabile; - evitarea depozitării unor bunuri pe dulapuri, şifonere, biblioteci,etc. - asigurarea unei truse de prim ajutor.b.la serviciu: - amplasarea obiectelor fragile şi valoroase în locuri cât mai joase şi sigure, iar recipienţii cu produse chimice, combustibili, etc. în dulapuri astfel încât să nu se poată sparge sau răsturna; - asigurarea uşilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilaţii, astfel încât deplasarea materialelor depozitate să nu producă accidente; - reţinerea locului de amplasare al comutatoarelor, siguranţelor şi robineţilor pentru apă şi electricitate şi modul lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să se poată lua măsurile minime de intervenţie; - păstrarea la îndemână a unei truse de scule adecvată.

2. Accident chimic

- asigurarea mijloacelor de protecţie individuală;- cunoaşterea mijloacelor şi semnalelor de alarmare;- cunoaşterea măsurilor de intervenţie;- instruirea populaţiei din zonă privind regulile de comportare şi protecţie.

0. 1. 2. 3.

33

Page 34: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

3. Inundaţii, accidente la construcţiile hidrotehnice

- elaborarea planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale şi a planului de evacuare;- verificarea şi întreţinerea mijloacelor de înştiinţare-alarmare;- asigurarea condiţiilor de funcţionare la primărie a serviciului de permanenţă;- pregătirea populaţiei pentru realizarea acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de inundaţii;- asigurarea stocurilor de materiale şi a mijloacelor de apărare;- asigurarea realizării şi întreţinerii corespunzătoare a şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos şi a deşeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, decolmatarea secţiunilor de scurgere a podurilor şi podeţelor, întreţinerea corespunzătoare a construcţiilor hidrotehnice;- efectuarea de către proprietarul Iazului din Valea Doinei –Tiliuta Mihai a verificărilor periodice în vederea asiguirării condiţiilor tehnice şi funcţionale corespunzătoare ale acestor construcţii;- instruirea structurilor constituite pentru situaţii de urgenţă.

4. Alunecări de teren

- elaborarea de studii şi analize privind caracteristicile geologice şi geografice ale zonelor ce pot fi afectate de acest tip de dezastru;- stabilirea locurilor de cazare a sinistraţilor;- constituirea rezervelor de apă, alimente, îmbrăcăminte, medicamente;- ţinerea sub observaţie a condiţiilor favorizante alunecărilor de teren şi avertizarea populaţiei în timp util;- planificarea şi realizarea lucrărilor specifice de ţinere sub control, de asigurare a stabilităţii straturilor şi de diminuare a condiţiilor de apariţie şi dezvoltare a alunecărilor de teren;- reducerea zonelor cu alunecări de teren, definitiv sau temporar, prin : exploatarea raţională a zonei, împădurirea zonelor, lucrări de terasament, crearea unor puţuri de scurgere a apelor din pânza freatică.

5. Explozii şi incendii

- pregătirea salariaţilor şi populaţiei pentru cunoaşterea normelor PSI şi acţiunilor de stingere a incendiilor;- supravegherea permanentă a instalaţiilor şi proceselor tehnologice;- respectarea strictă a regulilor de depozitare a produselor combustibile;- dimensionarea scărilor de evacuare a oamenilor şi bunurilor materiale;- ignifugarea materialelor lemnoase, asig.sist.de detectare a incendiului.

0. 1. 2. 3.

34

Page 35: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

6. Epidemii şi epizotii

a. Epidemii: - educaţia sanitară; - vaccinarea preventivă; - asigurarea igienii aerului,solului,apei,alimentaţiei,a locuinţei; - asigurarea igienei individuale şi colective.b. Epizotii : - asigurarea şi aplicarea regulilor sanitar-veterinare şi de zooigienă în colectivităţile de animale cu privire la popularea,adăpostirea,îngrijirea, hrănirea, reproducţia şi transportul animalelor; - asigurarea vaccinărilor şi tratamentelor obligatorii; - aplicarea carantinei profilactice a animalelor nou aduse din alte ferme; - dezinfecţia,dezinsecţia şi deratizarea profilactică; - efectuarea examenelor medicale periodice a personalului îngrijitor; - aplicarea măsurilor de profilaxie generală în târguri, oboare şi expoziţii de animale;.

7. Poluări accidentale

- realizarea măsurilor din Ordinul MMGA nr.278/1997;- actualizarea planurilor de prevenire şi combaterea poluării de către fiecare operator economic potenţial poluator, planuri aprobate de SGA Botoşani;

Consilier , ing.Baciu Elena

35

Page 36: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI ANEXA NR.7COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

MIJLOACELE DE ÎNŞTIINŢARE-ALARMARE ÎNTR-O SITUAŢIE DE URGENŢĂ.Nr.Crt.

Mijlocul de înştiinţare şi alarmare

Cantitatea Locul de instalare Observaţii

0. 1. 2. 3. 4.

1.

a. Mijloace de înştiinţare :.

Telefon fix 10 Sediul Primarieiportavoce 1 Masina politiei

2.b. Mijloace de alarmare :- sirena electrica

l.

In holul de la intrarea in Scoala Rauseni

-clopote biserici 5 In satele: Rauseni,Rediu,Doina,Stolniceni,Pogorasti

Consilier, ing. Baciu Elena

36

Page 37: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA CMUNEI RAUSENI ANEXA NR.8COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

TABELcuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă.

Nr.Crt.

Tipul de risc Obiectivul afectat Adresa Observaţii

0. 1. 2. 3. 4.

1. Cutremur

-Scoala generala - Rauseni Rauseni -Rediu Rediu -Doina Doina-Postul de politie Rauseni-Primaria Rauseni-Dispensarul uman(CMI) Rauseni-Dispensarul Veterinar Rauseni-Blocurile 1si2 Rauseni-Statia CFR Rediu-Baza Comcereal Rediu

2. Accident chimic

--- -

3. Inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice

Baza comcereal Rediu

37

Page 38: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI ANEXA NR.10COMITETUL LOCAL PENTRUSITUATII DE URGENŢĂ

SPAŢII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENŢĂNr.Crt.

Tipul de risc Locul (spaţiul ) de evacuare Adresa Observaţii

0. 1. 2. 3. 4.

1.

Cutremur- raionul nr.1 distrugeri

-populatia-Scoala Rauseni -Camin cultural

Loc.Rauseni

-bunuri materiale-halelefostului CAP Loc.Rauseni-animale baza Rediu Rediu

- raionul nr.2 distrugeri-populatia-Scoala Doina -Doina-bunuri materiale-scoala veche Doina -Doina-animale-grajduri AF Tiliuta -Rauseni

- raionul nr. 3 distrugeri-populatia-Scoala Rediu -Rediu

-animale-grajd AF Baraboi Rediu-baza comcereal Rediu

- raionul nr. 4 distrugeri-populatia- Scoala Solniceni Stolniceni-animale-grajd Tiliuta Mihai Rauseni-scoala veche stolniceni Stolniceni

2. Accident chimic-

3. Alunecări de teren

-populatia-Scolie :-Rauseni Rauseni -Doina Doina -Rediu Rediu -Stolniceni Stolniceni -Camin cultural RauseniBunuri-baza Rediu Rediu

38

Page 39: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

Inundaţii Populatie-Scoala Rauseni RauseniBunuri materiale-camin cultural Rauseni

PRIMĂRIA COMUNEI RAUSENI ANEXA NR.11COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

TABELcu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente.

Nr.Crt.

Denumirea mijloacelor şi materialelor. U/M Cantitatea Observaţii.

0. 1. 2. 3. 4.

1. Sirena electrica Cpl. 12. motopompa Buc. 13. Scara culisabila buc 14. Centura de siguranta buc 15. Trusa sanitara buc. 16. Trusa electrica Buc. 17. atomizor Buc. 18. Cangi PSI Buc. 89. furci Buc. 710 drujba buc 111. lopeti Buc. 812. tarnacop Buc. 2

Consilier, ing.Elena Baciu

39

Page 40: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

PRMĂRIA COMUNEI RAUSENI ANEXA NR.9COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

SCEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL – DECIZIONALîn situaţii de urgenţă

40

COMITETUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ JUDEŢEAN

BOTOŞANITelefon : 0231505401

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

Telefon : 0231508015//////////////////////////////////////////Centrul Operaţional Judeţean pentru

Situaţii de UrgenţăTelefon : 0231508014

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ RAUSENI

Telefon : 0745227016

Centrul Operativ cu Activitate Temporară

Telefon : 0231548220

DISPENSAR VETERINARAsistent Codau Bogdan- Telefon 0740799157

Dispensar umanDr.Pralea Gianina-IulianaTelefon 0744305048

S.V.S.U.- Şef serviciu Baciu Elena- Telefon 0760685400

PopulaţieObiective surse de risc

SERVICII DESCENTRALIZATE

- Poliţia locală,tel.0231548150 0741084358

consilier ,ing.Elena Baciu

Page 41: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI NESECRETrauseni.botosani.ro/wp-content/uploads/2016/01/PLANUL-DE... · Web viewDin punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1148 locuinte,

41

relaţii de coordonare propuneri pentru gestionarea informare privind s.u. şi şi managementul situaţii urgenţă activitatea desfăşurată