percepţia timpului

of 8 /8
Percepţia Percepţia timpului timpului Studenti: Dunastu Timpul este o altă dimensiune, Timpul este o altă dimensiune, alături de spaţiu, în care se alături de spaţiu, în care se desfăşoară existenţa umană. Alături desfăşoară existenţa umană. Alături de timpul real, cronologic, există de timpul real, cronologic, există şi şi timpul subiectiv, psihologic, trăit timpul subiectiv, psihologic, trăit

Upload: fawn

Post on 07-Jan-2016

167 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studenti: Dunastu. “ Timpul este o altă dimensiune, alături de spaţiu, în care se desfăşoară existenţa umană. Alături de timpul real, cronologic, există şi timpul subiectiv, psihologic, trăit “. Percepţia timpului. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Percepţia timpului

Percepţia Percepţia timpuluitimpului

► Studenti: Dunastu

► ““Timpul este o altă dimensiune, Timpul este o altă dimensiune, alături de spaţiu, în care se alături de spaţiu, în care se desfăşoară existenţa umană. Alături desfăşoară existenţa umană. Alături de timpul real, cronologic, există şi de timpul real, cronologic, există şi timpul subiectiv, psihologic, trăittimpul subiectiv, psihologic, trăit ““

Page 2: Percepţia timpului

► După opinia lui Paul Fraisse, După opinia lui Paul Fraisse, psihologia timpului nu este psihologia timpului nu este altceva decât “studiul altceva decât “studiul tuturor conduitelor omului tuturor conduitelor omului în raport cu schimbările.” în raport cu schimbările.” (Fraisse, 1967) (Fraisse, 1967)

► . “Când omul constată că trăieşte . “Când omul constată că trăieşte în timp, el afirmă simplu că este în timp, el afirmă simplu că este angajat în multe schimbări.” angajat în multe schimbări.” (Fraisse, 1975).Trei probleme par (Fraisse, 1975).Trei probleme par importante pentru înţelegerea importante pentru înţelegerea problematicii percepţiei timpuluiproblematicii percepţiei timpului

percepţia şi estimarea durateipercepţia şi estimarea durateiorientarea temporalăorientarea temporală

percepţia succesiuniipercepţia succesiunii

Timpul

Page 3: Percepţia timpului

Percepţia succesiuniiPercepţia succesiunii

► NNu există schimbare, deci nici u există schimbare, deci nici timp, atâta vreme cât nu timp, atâta vreme cât nu există o derulare de faze, o există o derulare de faze, o trecere de la un moment la trecere de la un moment la altul altul

► Problema care se pune în Problema care se pune în acest caz este cea a trecerii acest caz este cea a trecerii de la simultaneitate (două de la simultaneitate (două stări care se produc în acelaşi stări care se produc în acelaşi timp) la succesiune (două timp) la succesiune (două stimulări care urmează una stimulări care urmează una după alta) după alta)

► Factori care intervin in Factori care intervin in percepţia succesiunii percepţia succesiunii

► fizici (viteza de transmitere a fizici (viteza de transmitere a luminii sau a sunetului);luminii sau a sunetului);

► biologici (distanţa de la biologici (distanţa de la receptor la cortex;receptor la cortex;))

► psihologici (atitudinea psihologici (atitudinea subiecţilor, organizarea subiecţilor, organizarea stimulilor, ordinea lor).stimulilor, ordinea lor).

Page 4: Percepţia timpului

Percepţia şi estimarea Percepţia şi estimarea durateiduratei

► DDurata se referă la intervalul care urata se referă la intervalul care separă doi stimuli între ei separă doi stimuli între ei

► A percepe durata, spune Fraisse, A percepe durata, spune Fraisse, înseamnă a vedea capacitatea omului înseamnă a vedea capacitatea omului de a cuprinde cvasisimiltan aspectele de a cuprinde cvasisimiltan aspectele succesive ale schimbării succesive ale schimbării

► Perceperea duratei, care implică o Perceperea duratei, care implică o reacţie a individului la o stimulare reacţie a individului la o stimulare prezentă cu durată determinată, este prezentă cu durată determinată, este mult mai obiectivă decât estimarea mult mai obiectivă decât estimarea duratei, care presupune intervenţia duratei, care presupune intervenţia memoriei şi este realizată memoriei şi este realizată retrospectiv, în acest ultim caz retrospectiv, în acest ultim caz intervenind o multitudine de factori intervenind o multitudine de factori

Durata

Scurtă (< 0,5 sec)supraestimării

Intermediară Lungă (1 –2 sec.)

subestimării

Page 5: Percepţia timpului

► Atunci când un interval este Atunci când un interval este saturat de activităţi intense, saturat de activităţi intense, complexe va fi estimat ca fiind complexe va fi estimat ca fiind mai scurt decât unul sărac în mai scurt decât unul sărac în activităţi, care va părea mai activităţi, care va părea mai lung.”Plăcutul”vine parcă mai lung.”Plăcutul”vine parcă mai greu atunci când este aşteptat, greu atunci când este aşteptat, pe când “neplăcutul” vine mult pe când “neplăcutul” vine mult mai repede în exact aceleaşi mai repede în exact aceleaşi condiţii de aşteptare. condiţii de aşteptare.

► Dacă ne concentrăm asupra Dacă ne concentrăm asupra timpului, indiferent de timpului, indiferent de caracterul plăcut sau neplăcut caracterul plăcut sau neplăcut al evenimentelor trăite, timpul al evenimentelor trăite, timpul trece mai greu. trece mai greu.

► Vârsta este un alt factor care Vârsta este un alt factor care influenţează estimarea influenţează estimarea timpului. timpului.

Piaget, punând copiii mici să spună care dintre două lămpi s-a aprins mai întâi, deşi ele se aprindeau simultan, a descoperit că aceştia indicau ca aprinzându-se mai repede lampa la care li s-a spus să fie atenţi

Page 6: Percepţia timpului

Orientarea temporalăOrientarea temporală

► CConstă în a situa o fază a onstă în a situa o fază a schimbării în raport cu un schimbării în raport cu un întreg ciclu de schimbări. întreg ciclu de schimbări.

► Principala problemă care Principala problemă care se ridică este aceea a se ridică este aceea a reperelor de care se reperelor de care se foloseşte omul pentru a se foloseşte omul pentru a se putea orienta putea orienta

Trei sisteme

sistemul fizic şi cosmic alternanţa zi/ noapte

sistemul biologic ritmicitatea funcţiilor

organismului

sistemul socio –cultural existenţa şi activităţile

umane

Page 7: Percepţia timpului

Modelul lui Modelul lui ChurchChurch

► Sase elemente organizate pe Sase elemente organizate pe trei nivel.trei nivel.

► Primul nivel se refera la Primul nivel se refera la masurarea durateimasurarea duratei

► Al doilea nivel –cel al Al doilea nivel –cel al memoriei de lucru si de memoriei de lucru si de referinta care permite referinta care permite stocarea temporala sau stocarea temporala sau permanenta a impulsurilor permanenta a impulsurilor contabilizate de acumularecontabilizate de acumulare

► Al treilea nivel –cel al Al treilea nivel –cel al decizei,compara continutul decizei,compara continutul informatiei din memoria de informatiei din memoria de lucru cu cea din memoria de lucru cu cea din memoria de referinta in vederea luari referinta in vederea luari deciziei.deciziei.

► Procesorul temporal Procesorul temporal este,asadar,un fel de este,asadar,un fel de cronometru interior.cronometru interior.

Page 8: Percepţia timpului

BibliografieBibliografie► ZLATE, M., (2009) ZLATE, M., (2009) Psihologia mecanismelor Psihologia mecanismelor

cognitivecognitive, Editura Polirom, Editura Polirom