normativ p66

of 25 /25
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE A LOCALITĂŢILOR DIN MEDIUL RURAL Indicativ P 66-2001 înlocuieşte P 66-2000 Cuprins PREVEDERI GENERALE Cap.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1. Obiectul normativului îl constituie proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural cu o populaţie existenta de până fa 10.000 locuitori. 1.2. Prevederile normativului se aplica la realizarea lucrărilor noi, pentru etapa I-a, corespunzător numărului de locuitori existenţi în prezent, indiferent de faza de proiectare în care se găsesc la data publicării normativului. 1.3. Prevederile normativului au caracter de obligativitate pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural. 1.4. Scopul normativului îl constituie: - stabilirea soluţiilor tehnologice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare cât şi a procedeelor de tratare a apei; - asigurarea calităţii apei tratate la cerinţele standardelor existente pentru apa potabilă; - asigurarea igienei, sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului. 1.5. Pentru iucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a societăţilor agricole sau de producţie ce se realizează în mediul rural, prevederile normativului au caracter de recomandare, cu excepţia prevederilor cerinţelor de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995, care sunt obligatorii.

Upload: mihaela

Post on 28-Oct-2015

70 views

Category:

Documents


15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Normativ P66

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE A LOCALITĂŢILOR DIN MEDIUL RURAL

Indicativ P 66-2001 înlocuieşte P 66-2000

Cuprins

PREVEDERI GENERALE

Cap.1. Obiect. Domeniu de aplicare

1.1. Obiectul normativului îl constituie proiectarea şi executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural cu o populaţie existenta de până fa 10.000 locuitori.

1.2. Prevederile normativului se aplica la realizarea lucrărilor noi, pentru etapa I-a, corespunzător numărului de locuitori existenţi în prezent, indiferent de faza de proiectare în care se găsesc la data publicării normativului.

1.3. Prevederile normativului au caracter de obligativitate pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor din mediul rural.

1.4. Scopul normativului îl constituie:

- stabilirea soluţiilor tehnologice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare cât şi a procedeelor de tratare a apei;

- asigurarea calităţii apei tratate la cerinţele standardelor existente pentru apa potabilă;

- asigurarea igienei, sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului.

1.5. Pentru iucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a societăţilor agricole sau de producţie ce se realizează în mediul rural, prevederile normativului au caracter de recomandare, cu excepţia prevederilor cerinţelor de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995, care sunt obligatorii.

Page 2: Normativ P66

1.6. În cazul mai multor localităţi care prin amplasare permit rezolvarea alimentarii cu apă şi canalizării în sistem microzonal, soluţia se compară din punct de vedere tehnic cu soluţia de alimentare cu apă şi canalizare independentă pentru fiecare localitate.

[top]

ALIMENTAREA CU APĂ

Cap.2. Generalităţi

2.1. Alimentarea cu apă a localităţilor din mediul rural în etapa I-a, pentru nevoile gospodăreşti pentru animale, se face prin cişmele. Pentru societăţile agricole sau de producţie, unităţile social-culturale şi clădirile de locuit,.existente, dotate sau care se dotează cu cişmele în curţi sau cu instalaţii interioare, alimentarea cu apă se face de la reţeaua de distribuţie prin branşamente prevăzute cu apometre, amplasate în cămine.

2.2. Pentru lucrările de alimentare cu apă din mediul rural se preferă soluţia de utilizare din surse de apă subterană.

La stabilirea soluţiilor generale şi tehnologice se au în vedere, cu prioritate, acelea care asigură o exploatare simpla şi sigură, cu un minim necesar de personal de exploatare şi cu funcţionare automatizată.

2.3. Pentru realizarea lucrărilor, este obligatoriu să se obţină avizele şi acordurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.4. Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare realizate în mediul rural, se încadrează conform STAS 4273, în categoria 4 şi în clasa de importanţă IV. Aceste lucrări sunt de importanţă " normală" conform HG nr.766/1997.

2.5. Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 şi a "Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor" (aprobat cu HG nr,925/1995), proiectele pentru alimentarea cu apă a localităţilor din mediul rural, se verifică de verificatori atestaţi MLPTL, pentru specialităţile Is, Ie, după caz It, pentru cerinţele:

A - Rezistenţa şi stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv cele seismice;

B - Siguranţa în exploatare;

C - Siguranţa (a foc;

Page 3: Normativ P66

D - Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

E - Protecţia termică, hidrofugă şi economia de energie;

F - Protecţia împotriva zgomotului;

[top]

Cap.3. Cantităţi de apă necesare, debite de dimensionare a instalaţiilor

3.1. Cantităţile de apă necesare se determină analitic, diferenţiat pentru fiecare folosinţă şi cuprind următoarele categorii de apă pentru;

- nevoi gospodăreşti (fiziologice, igienă individuală şi prepararea hranei), conform prevederilor de la art. 3.2.1;

- animalele din gospodării, conform prevederilor de la art. 3.2.2;

- unităţile de producţie existente, conform prevederilor de la art. 3.2.4;

- unităţile social-culturale şi clădirile de locuit, existente, dotate sau care se dotează cu cişmele în curţi sau cu instalaţii interioare, conform prevederilor de la art. 3.2.5;

- combaterea incendiului, conform prevederilor de la art. 3.2.6;

- nevoile proprii sistemului de alimentare cu apă, conform prevederilor de la art.3.2.7;

- acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistem, conform prevederilor de la art.3.2.8.

3.2. Necesarul de apă a localităţilor din mediul rural se stabileşte astfel:

- pentru 70% din numărul de locuitori, alimentare cu apă prin cişmele stradale;

- pentru 30% din numărul de locuitori, alimentare cu apă prin cişmele în curte.

Page 4: Normativ P66

3.2.1. Necesarul de apă pentru nevoile gospodăreşti se stabileşte pentru debitul specific qs = 50 1/omzi, cu Kzi = 1,3, în ipoteza alimentării cu apă prin cişmele stradale.

Coeficientul de neuniformitate orară (Ka), corespunde unui grad de asigurare în alimentarea cu apă de 95% şi se adoptă în funcţie de debitul mediu orar, conform datelor din tabelul nr. 1.

3.2.2. Necesarul de apă pentru animalele din gospodăriile individuale, se stabiieşte numai pentru cele prevăzute în tabelul 2.

Pentru celelalte animale din gospodării, necesarul de apă este acoperit prin necesarul de apă pentru nevoile gospodăreşti.

Tabelul nr.1.

Vanaţia coeficientului de neuniformitate orară în funcţie de debitul mediu orar şi de felul de alimentare cu apă

Debitul mediu orar (m3/h)

Ko alimentarea cu apă prin cişmele

amplasate pe străzi

0,2 7,98

0,3 6,70

0,5 5,41

1,0 4,12

1,5 3,55

2 3,21

3 2,80

4 2,56

5 2,40

Page 5: Normativ P66

6 2,27

8 2,10

10 1,99

15 1,81

20 1,70

25 1,62

30 1,57

40 1,49

50 1,44

60 1,40

Tabelul nr.2.

Necesarul de apă pentru animatele din gospodăriile individuale qs şi valorile coeficientului de neuniformitate zilnică Kzi

Animale qs l/capzi Kzi

vaci 60 1,25

cai 50 1,30

porci 30 1,20

3.2.3. Debitul de calcul pentru cişmele amplasate pe străzi, Qc, se stabileşte cu relaţia:

Page 6: Normativ P66

Qc = Kzi (Kog Qora med g + Koa Oora med a ) [m3/h]

Qora med g = N1 x 50 / 40 x 1000 [m3/h]

Qora med a = Nsa x qsa / 24 x 1000 [m3/h]

în care:

Qora med g - debitul orar mediu de apă pentru nevoile gospodăreşti [m3 /h]

Qora med a - debitul orar mediu de apă pentru animale [W/h]

Kog - coeficientul de neuniformitate orară pentru nevoi gospodăreşti şi Koa, pentru animale (tabelul 1);

N1 - numărul de locuitori existenţi, alimentaţi cu apă de ta cişmeaua respectivă;

Nsa numărul de animale de acelaşi fel existente, alimentate cu apă de la cişmeaua respectivă;

qsa - necesarul zilnic specific de apă pentru animalele de acelaşi fel, conform datelor din tabelul 2.

3.2.4. Necesarul de apă pentru societăţile comerciale existente din mediul rural, care urmează a fi alimentate cu apă dintr-un sistem comun cu localitatea respectivă, asigură nevoile igienico-sanilare ale personalului şi consumul de apă pentru nevoi tehnologice ce necesită apă potabilă, când aceasta nu poate fi asigurată din surse proprii,

3.2.5. Necesarul de apă, pentru unităţile social-cuiturale şi clădirile de locuit, existente, dotate sau care se dotează cu cişmele în curţi sau cu instalaţii interioare de alimentare cu apă, se stabileşte astfel:

- 20 l/omzi, pentru unităţile social-cuiturale şi 801/omzi, pentru clădirile de locuit, pentru cişmele în curţi, în ambele cazuri cu Kzi -- 1,25 şi Ko conform tabelului 1;

- conform STAS 1478, pentru instalaţii interioare de alimentare cu apă.

3.2.6. Necesarul de apă pentru combaterea incendiilor se stabileşte astfel:

- pentru localităţile cu până la 500 locuitori, necesarul de apă pentru combaterea incendiului se realizează printr-o rezervă de apă de 10 m ;

Page 7: Normativ P66

- pentru localităţi având de la 500 până la 5000 locuitori, necesarul de apă pentru combaterea incendiului se realizează printr-o rezervă de apă de 54 m3 pentru asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 5 l/s timp de 3 ore;

- pentru localităţi având de la 5000 până la 10 000 locuitori, necesarul de apă pentru combaterea incendiului se realizează printr-o rezervă de apă de 108 m3, pentru asigurarea unui debit pentru stingerea incendiului de 2 x 5 l/s, timp de 3 ore.

3.2.7. Necesarul de apă pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apă este cuprins între:

- 1,5 - 3% pentru surse de apă subterană;

- 3 - 8% pentru surse de apă de suprafaţă, în funcţie de tehnologia adoptată în staţia de tratare.

3.2.8. Necesarul de apă pentru acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistemul de alimentare cu apă, se consideră de maximum 7%.

3.3. Condiţiile de calitate a apei potabile, pentru localităţile din mediul rural, sunt cele prevăzute în STAS 1342.

[top]

Cap.4. Soluţa generală a alimentării cu apă

4.1. La stabilirea soluţiei generale a alimentării cu apă se ţine seama de următoarele:

- amplasarea geografică şi altimetrică a localităţii în raport cu localităţi învecinate, cu surse de apă existente (captări de apă subterană şi de suprafaţă, conducte magistrale de apă brută sau apă tratată);

- mărimea localităţii, gradul actual cunoscut de dotare privind fondul de locuinţe, şcoli, spitale, dispensare, industrie locală, societăţi economice, agroindustriale şi/sau de alte profile;

- configuraţia generală geodezică a intravilanului localităţii şi a zonelor limitrofe în care se află amplasamentele sursei de apă, staţiilor de pompare, aducţiunilor, staţiei de tratare şi rezervoarelor;

- capacitatea surselor de apă existente sau a surselor de apă nou identificate prin studii de teren;

Page 8: Normativ P66

- cerinţa de apă la sursă;

- presiunile de apă în reţeaua de distribuţie;

- cerinţele de asigurare PSI;

- măsuri speciale necesare în cazul terenurilor sensibile la umezire.0

4.2. Soluţia generală a alimentarii cu apă cuprinde următoarele obiecte:

a. sursele de apă;

b. staţie de pompare (după caz);

c. conducta de aducţiune;

d. staţie de tratare a apei ('după caz);

e. rezervor de înmagazinare a apei;

f. staţie de pompare pentru distribuţia apei (după caz);

g. staţie de repompare (după caz);

h. reţeaua de distribuţie.

4.3. Stabilirea soluţiei generale a alimentării cu apă pentru o localitate sau un grup de localităţi se face pe baza unor calcule tehnico-econornice urmărind realizarea unor costuri minime de investiţii şi exploatare pentru o perioadă de calcul de 10 ani.

4.4. Sursele de apă sunt:

- conducte magistrale cu apă potabilă sau cu apă brută având disponibil debitul cerinţei pentru alimentarea cu apă a localităţii rurale;

- captări de izvoare;

Page 9: Normativ P66

- surse de apă subterană de mică adâncime (captări prin puţuri sau captări prin drenuri din freatic sau infiltraţii de mal);

- surse de apă subterană de medie sau mare adâncime;

- surse de apă de suprafaţă din lacuri existente,

- surse de apă de suprafaţă din râuri, preferabil din captări existente.

Se recomandă sursele cu debite ce respectă gradul de asigurare normat, prevăzute cu posibilităţi de extindere, dându-se prioritate soluţiilor ce reclamă pompări minime.

4.5. Se recomandă conducte de aducţiune cu lungimi minime, în special la alimentările cu apă în sistem microzonal.

4.6. La stabilirea soluţiilor pentru stafiile de tratare se au în vedere:

- amplasamente prevăzute cu posibilităţi de extindere, care asigură transportul apei spre rezervoare prin curgere gravitaţională;

- scheme tehnologice în care, între obiectele staţiei, nu sunt necesare pompări intermediare;

- scheme tehnologice ce se pretează la o exploatare cu minim de personal.

4.7. Rezervoarele pentru înmagazinarea apei pot fi:

- rezervoare îngropate sau semiîngropate amplasate la cote ce asigură presiunea de alimentare a reţelei de distribuţie;

- rezervoare îngropate sau semiîngropate servite de staţii de pompare care asigură alimentarea cu apă a reţelei de distribuţie.

- rezervoare supraterane, în special în cazul nivelului ridicat al apelor freatice, cu condiţia ca rezistenţa termică a pereţilor rezervoarelor să fie de 1 m2.K / W, iar rezistenţa termică a cupolei rezervoarelor să fie de 1,4 m2.K / W, pentru evitarea pericolului de îngheţ sau de supraîncălzire a apei stocate.

4.8. Materialele utilizate pentru protecţia anticorosivă, sau de altă natură, a pereţilor şi părţilor în contact cu apa ale rezervoarelor, se aplică numai pe baza avizului Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind potabilitatea apei înmagazinate în aceste rezervoare.

4.9. Stabilirea poziţiei rezervoarelor în schema distribuţiei apei (rezervoare de trecere sau rezervoare de capăt), se face pe baza unor calcule de optimizare a reţelei de distribuţie şi a staţiilor de pompare.

Page 10: Normativ P66

4.10. Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat, inclusiv în cazul în care, pe anumite porţiuni, se prevăd hidranţi de incendiu. Reţeaua de distribuţie se amplasează pe o parte a drumului principal şi după caz pe ambele părţi ale acestuia, astfel încât la dezvoltările viitoare să se poată realiza un sistem inelar de alimentare, cu un număr minim de traversări ale străzilor.

4.11. Produsele, procedeele şi echipamentele noi, pentru sistemele de alimentare cu apă, se utilizează numai pe baza agrementului tehnic, conform Legii nr. 10/1995.

[top]

Cap.5. Sursa de apă

5.1. Alegerea sursei de apă pe criteriile şi în ordinea de preferinţă indicate la art.4.1 şi la art.4.4 se face pe baza unor studii de teren hidrogeologice, hidrologice, geotehnice şi topografice, care să determine caracteristicile tehnice ale acesteia.

5.2. Sursele de apă de suprafaţă trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice şi de calitate din STAS 4706. Alimentarea cu apă în mediul rural se face numai din surse de categoria I de calitate.

5.3. Proiectul de alimentare cu apă respectă prevederile SR 1628/1 şi SR 1628/2 privind studiile ce se fac asupra surselor de apă de suprafaţă şi subterane.

Studiile cuprind în mod obligatoriu precizările privind mărimea zonelor de protecţie sanitară şi natura perimetrelor ce trebuie instituite, în conformitate cu prevederile HGR nr. 101/97.

[top]

Cap. 6. Captarea apei

6.1. Captările de apă ce servesc alimentările cu apă in mediul rural trebuie să satisfacă condiţiile specifice tipului de captare adoptat, după cum urmează:

6.1.1. Captările din izvoare ţin seama de prevederile STAS 1629/1 şi de următoarele condiţii:

- să fie amplasate în punctul real de izvorâre;

Page 11: Normativ P66

- să asigure captarea integrală a izvorului, pentru eventuale extinderi, (ară pierderi, în care scop construcţia de captare trebuie încastrată în stratul impermeabil de bază;

- să ferească punctul de captare de contaminări exterioare printr-o etanşare corespunzătoare;

- să nu modifice regimul natural de curgere al izvorului; schimbarea locului de ieşire a apei din rocă prin obturarea unor fisuri, sau ridicarea nivelului apei în bazinul de sosire .peste nivelul iniţial de curgere, pot duce chiar la pierderea izvorului;

- construcţia de captare trebuie să fie vizitabila şi ventilată corespunzător;

- să fie construite din materiale rezistente la eventuala acţiune corosivă a apei sau a terenului;

- să aibă asigurate zona de protecţie sanitară.

6.1.2. Captarea apelor subterane respectă prevederile STAS 1629/2, STAS 1629/3, "Normativul pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei" - NP 028, precum şi următoarele condiţii:

- să fie amplasate în zone neinundabile sau protejate prin îndiguiri contra inundaţiilor;

- să aibă asigurate zonele de protecţie sanitară;

- să asigure izolarea straturilor acvifere superioare contaminate în cazul captării straturilor acvifere de medie şi mare adâncime;

- la captările prin infiltraţie de mal, toate lucrările din mal şi din albie se prevăd de tip permeabil, evitându-se bararea albiei sau realizarea de praguri de fund;

- materialul coloanelor filtrante să fie rezistent la coroziune şi să se asigure, prin forma şi dimensiunile fantelor, protecţia împotriva înnisipării puţurilor.

6.1.3. Captarea apelor de suprafaţă respectă prevederile STAS 1629/4 şi STAS 1629/5, precum şi următoarele condiţii:

- să asigure debitul cerinţei de apă şi nivelul corespunzător al apei care să permită captarea în condiţii de siguranţă, în special în perioadele de iarnă;

- să asigure stabilitatea zonei de captare prin apărări de mal, pinteni, îndiguiri, etc;

- să protejeze - prin grătare - pătrunderea plutitorilor în priza de apă şi să asigure posibilitatea evacuării depunerilor din priză spre aval;

Page 12: Normativ P66

- să se prevadă o deznisipare a apei în cadrul construcţiilor de la captare, corespunzător prevederilor STAS 3573.

6.1.4. Legarea la conducte magistrale existente se realizează în următoarele condiţii:

- existenţa acordului prealabil al proprietarului conductei, în care se precizează debitul de apă asigurat, calitatea apei, presiunea minimă în punctul de branşament, preţul de cost al apei livrate, alte condiţii impuse de furnizor;

- prevederea, în punctul de branşament, a unui cămin de concesie cu vană de separaţie, debitmetru, manometru şi dispozitiv de golire sau aerisire / dezaerisire.

[top]

Cap.7. Tratarea apei

7.1. Staţiile de tratare se dimensionează Ia debitul de calcul Qc .

7.2. Soluţia tehnologică a staţiei de tratare cuprinde obiectele destinate limpezirii şi dezinfectării apei şi, după caz, a unor tratări speciale (pentru ape din surse subterane) cum sunt eliminarea hidrogenului sulfurat, a compuşilor de fier şi mangan şi asigură:

- tratarea cu reactivi;

- decantarea;

- filtrarea;

- aerarea ( după caz);

7.3. Dimensionarea staţiei de tratare se realizează în conformitate cu prevederile STAS 12277 şi prin studiu de tratabilitate care stabileşte:

- reactivul folosit: tipul de coagulant, var, polielectrolit şi dezinfectantul;

- dozele maxime de reactivi, modul de preparare a solubiilor şi de administrare, timpii de contact necesari;

Page 13: Normativ P66

- timpul minim de sedimentare, încărcări superficiale;

- viteze maxime de filtrare;

- natura, granulozitatea şi grosimea stratului filtrant;

- gradul de oxigenare necesar pentru sistemele de aerare.

7.4. Dimensionarea obiectelor componente ale staţiei de tratare se face conform SR 12362, STAS 3620/1 ,STAS 3620/2, STAS 3602 şi STAS 9295.

[top]

Cap. 8. Staţii de pompare

8.1. Staţiile de pompare se proiectează respectând prevederile din STAS 10110.

8.2. Din punct de vedere al siguranţei în exploatare, staţiile de pompare pentru mediul rural se încadrează în categoria III, la care se admite întreruperea alimentării cu apă pe durata înlăturării unei avarii, însâ nu mai mult de 24 ore.

8.3. Staţiile de pompare pentru distribuţie se prevăd cu un singur agregat de rezervă şi se dimensionează după cum urmează:

- în localităţi cu până la 500 locuitori nu se prevede debit de calcul pentru incendiu; instalaţiile care asigură presiunea în reţea se dimensionează la debitul maxim orar;

- în localităţi având de la 500 până la 5000 locuitori, instalaţiile de pompare care asigură presiunea în reţea se dimensionează ia debitul maxim orar la care se adaugă 5 l/s pentru stingerea incendiului;

- în localităţi având de la 5000 până ia 10000 locuitori, instalaţiile de pompare care asigură presiunea în reţea se dimensionează la debitul maxim orar, iar pentru asigurarea debitului de 10 l/s pentru stingerea incendiului se prevede o pompă suplimentară acţionată în mod independent. în caz de incendiu, cele două pompe funcţionează în paralel pentru asigurarea debitului maxim orar şi 10 I/s pentru combaterea incendiului.

Alimentarea cu energie electrică şi modalitatea de acţionare a pompei pentru ridicarea presiunii se face conform prevederilor normativelor I 7 şi I 9.

Page 14: Normativ P66

8.4. Staţiile de pompare se proiectează, acolo unde este posibil, ca obiecte comasate cu alte obiecte din cadrul sistemului de alimentare cu apă (prize de apa de suprafaţă, deznisipatoare. staţii de tratare monobloc, rezervoare).

8.5. Pentru calculul şi atenuarea fenomenului de lovitură de berbec se respectă recomandările normativului I30 - "Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acestora in instalaţii hidraulice sub presiune ".

[top]

Cap.9. Conducte de aducţiune

9.1. Conductele de aducţiune, cu nivel liber sau sub presiune, cu funcţionare gravitaţională sau prin pompare, respectă prevederile din SR 6819 privind studiile necesare şi prescripţiile de proiectare.

9.2. Conductele de aducţiune se realizează cu un singur fir.

9.3. Materialul conductelor de aducţiune poate fi; polietilenă de înaltă densitate, policlorură de vinii, poliester armat cu fibre de sticlă etc, în conformitate cu prevederile normativelor:

- I22- "Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor";

- GP 043 - "Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă ".

9.4. Alimentarea cu apă a cişmelelor stradale, a societăţilor economice sau a unităţilor social-culturale din conductele de aducţiune, este interzisa.

[top]

Cap.10. Înmagazinarea apei

10.1. Rezervoarele pentru înmagazinarea apei asigură rezerva de apă pentru combaterea incendiului, rezerva de apă pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă şi după caz, diferenţa dintre rezerva de avarie şi rezerva de incendiu.

Page 15: Normativ P66

10.2. Volumul destinat rezervei de apă pentru combaterea incendiului se stabileşte conform art.3.2.6. în apropierea rezervoarelor se prevede un cămin de racord, conform STAS 9342, cu posibilităţi de acces, pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie.

10.3. Rezerva pentru compensarea variaţiei orare a consumului de apă se stabileşte analitic, ca diferenţa dintre curba clasată a debitului sursei şi curba clasată a consumului din ziua de consum maxim, pentru 70% alimentare cu apă prin cişmele stradale şi pentru 30% alimentare cu apă prin cişmele în curţi. Valori informative ale variaţiei procentuale orare şi ale variaţiei procentuale cumulate, ale cunsumului de apă pentru localităţi rurale în funcţie de consumul mediu orar din ziua de consum maxim, sunt date în tabelul numărul 3 .

10.4. Rezerva de apă pentru avarie se prevede numai pentru diferenţa dintre volumul de apă pentru avarie şi volumul de apă pentru incendiu dacă volumul de apă pentru avarie este mai mare faţă de cel de incendiu. In conformitate cu prevederile STAS 1478, în regim de avarie se admite folosirea rezervei de incendiu cu luarea măsurilor tehnico-organizatorice prevăzute în instrucţiunile de exploatare, necesare pentru funcţionarea cu restricţii de consum în regim de avarie, remedierea operativă a avriei şi întărirea măsurilor de prevenire a incendiilor în zonele aferente .

10.5. Refacerea rezervei de incendiu se face imediat după consumarea acestuia, după care se asigură alimentarea cu apă a localităţii rurale .

10.6. Amplasarea rezervoarelor şi calculul lor (la acţiunile din STAS 1010/01), condiţiile constructive şi dotările cu instalaţii hidraulice corespund prevederilor STAS 4165 .

10.7. Zona de protecţie de regim sever faţă de conturul exterior al construcţiei rezervorului respectă prevederile HGR nr. 101/1997 .

10.8. Înăltimea apei se prevede în următoarea ordine de preferinţă:

- în rezervoare amplasate pe înălţimi naturale care asigură presiunile necesare în reţeaua de distribuţie

- în rezervoare amplasate pe înălţimi naturale care nu asigură presiunea prin alimentarea gravitaţională a reţelei de distribuţie. Presiunea necesară se asigură de o staţie de pompare .

[top]

Cap. 11. Distribuţia apei

11.1. Reţelele de distribuţie sunt de tip ramificat şi se realizează după cum urmează:

- pe porţiunile de reţea care distribuie debitul Qomax < 5 I/s nu se amplasează hidranţi de incendiu;

Page 16: Normativ P66

- pe porţiunile de reţea care distribuie debitul Qomax egal sau mai mare de 5 l/s, pentru localităţi cu până la 5000 locuitori, diametrele sunt cele rezultate din calcul, dar minimum 110 mm; pe aceste porţiuni de reţele se prevăd 3 până la 5 hidranţi de incendiu amplasaţi la distanţe de max. 500 m între ei.

- pe porţiunile de reţea care distribuie debitul Qo max > 10 l/s, pentru localităţi având între 5000 şi 10 000 locuitori, diametrele sunt cele rezultate din calcul, dar minimum 125 mm; pe aceste porţiuni de reţele se prevăd 5 până la 10 hidranţi de incendiu amplasaţi la distanţe de max. 500 m între ei.

Tabelul nr. 3.

Valori informative ale variaţiei procentuale orare şi ale variaţiei procentuale cumulate, ale consumului de apă pentru localităţi rurale în funcţie de consumul mediu orar din ziua de consum maxim :

Ora

Qo med din ziua de consum maxim (m3/h)

2 5 7,5 10 15 20 25

orar % cumul % orar %

cumul % orar % cumul % orar %

cumul % orar % cumul % orar %

cumul % orar % cumul

0-1 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

1-2 0,4 0,8 0,6 1,2 0,8 1,5 0,8 1,6 0,9 1,7 0,9 1,8 1,0 1,9

2-3 0,7 1,5 0,9 2,1 1,0 2,5 1,0 2,6 1,1 2,8 1,3 3,1 1,4 3,3

3-4 0,7 2,2 0,9 3,0 1,0 3,5 1,0 3,6 1,1 3,9 1,3 4,4 1,4 4,7

4-5 2,7 4,9 2,9 5,9 3,0 6,5 3,0 6,6 3,1 7,0 3,2 7,6 3,3 8,0

5-6 5,8 10,7 5,6 11,5 5,5 12,0 5,5 12,1 5,4 12,4 5,3 12,9 5,2 13,2

6-7 5,8 16,5 5,6 17,1 5,5 17,5 5,5 17,6 5,4 17,8 5,3 18,2 5,2 18,4

7-8 5,8 22,3 5,6 22,7 5,5 23,0 5,5 23,1 5,4 23,2 5,3 23,5 5,2 23,6

8-9 3,2 25,5 3,4 26,1 3,5 26,5 3,5 26,6 3,6 26,8 3,6 27,1 3,6 27,2

Page 17: Normativ P66

9-10 3,2 28,7 3,4 29,5 3,5 30,0 3,5 30,1 3,6 30,4 3,6 30,7 3,6 30,8

10-11 6,2 34,9 6,0 35,5 6,0 36,0 5,9 36,0 5,8 36,2 5,7 36,4 5,6 36,4

11-12 8,5 43,4 8,2 43,7 8,0 44,0 7,7 43,7 7,5 43,7 7,0 43,4 6,8 43,2

12-13 13,5 56,9 10,0 53,7 9,0 53,0 8,5 52,2 7,5 51,2 7,0 50,4 6,8 50,0

13-14 6,5 63,4 6,1 59,8 6,0 59,0 5,9 58,1 5,8 57,0 5,7 56,1 5,6 55,6

14-15 5,0 68,4 5,0 64,8 5,0 64,0 5,0 63,1 5,1 62,1 5,2 61,3 5,2 60,8

15-16 4,5 72,9 5,0 69,8 5,0 69,0 5,0 68,1 5,1 67,2 5,2 66,5 5,2 66,0

16-17 1,8 74,7 3,2 73,0 3,5 72,5 3,5 71,6 3,6 70,8 3,7 70,2 3,7 69,7

17-18 2,2 76,9 3,2 76,2 3,5 76,0 3,5 75,1 3,6 74,4 3,7 73,9 3,7 73,4

18-19 6,0 82,9 6,0 82,2 6,0 82,0 5,9 81,0 5,8 80,2 5,7 79,6 5,6 79,0

19-20 6,3 89,2 6,1 88,3 6,0 88,0 6,0 87,0 5,9 86,1 5,9 85,5 5,8 84,8

20-21 6,0 95,2 6,0 94,3 6,0 94,0 5,9 92,9 5,8 91,9 5,7 91,2 5,6 90,4

21-22 2,8 98,0 3,0 97,3 3,0 97,0 3,4 96,3 3,7 95,9 3,9 95,1 4,2 94,6

22-23 1,4 99,4 1,8 99,1 2,0 99,0 2,4 98,7 2,8 98,4 3,0 98,1 3,4 98,0

23-24 0,6 100,0 0,9 100,0 1,0 100,0 1,3 100,0 1,6 100,0 1,9 100,0 2,0 100,0

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11.2. În cazul în care gospodăria de apă alimentează mai multe localităţi rurale, separate prin zone neconstruite de cea 50 m, se consideră un singur incendiu corespunzător localităţii cu cel mai mare număr de locuitori existent, iar staţia de pompare, reţeaua de distribuţie şi volumul intangibil de incendiu se dimensionează la debitul de incendiu respectiv.

Page 18: Normativ P66

În cazul localităţilor rurale care nu sunt separate prin zone neconstruite, pentru dimensionarea instalaţiilor de alimentare cu apă se consideră numărul total de iocuitori al localităţilor respective.

11.3. Hidranţii de incendiu se recomandă să se monteze suprateran; în cazuri justificate de condiţii de amplasare, pericol de lovire sau distrugere, se admite utilizarea hidranţilor subterani.

11.4. Vitezele recomandate pentru dimensionarea reţelelor de distribuţie sunt conform STAS 1478.Calculul de verificare la incendiu se face la viteza de maximum 3 m/s.

11.5. Materialul conductelor din reţea şi pentru branşamente se alege pe considerente economice, ţinând seama atât de costul materialului conductelor şi a patului de pozare, cât şi a pieselor speciale: coturi, teuri, branşamente. Se pot utiliza conducte din policîorură de vinii, polietilenă de înaltă densitate sau polipropilenâ (conform GP 043), poliester armat cu fibre de sticlă şi alte tuburi protejate la interior şi exterior contra coroziunii, agrementate tehnic în ţară pentru a fi utilizate pentru apa potabilă şi garantate pentru o perioadă de 50 ani.

11.6. Presiunea în reţeaua de distribuţie este de max. 6 bar. Presiunea minimă la hidranţii de incendiu este de 0,7 bar. La cişmelele stradale, presiunea minimă de utilizare, este conform datelor producătorului; în lipsa acestora, este de 0,3 bar.

11.7. Reţeaua de distribuţie are robinete de secţionare pe conductele principale (din care se ramifică reţeaua) la distanţe de max. 600 m.

11.8. Ramificaţiife din conductele principale cu lungimi mai mici de 300 m se fac prin branşare directă, fără cămin de vizitare, cu robinet de secţionare subteran.

11.9. Amplasarea reţelelor de distribuţie, în plan şi pe verticală, se faceconform SR 8591 şi SR4163/1.

11.10. Profilul de pozare al conductelor, în special patul de rezemare şi modul de compactare a umpluturilor, este cel prescris de furnizor, ţinând seama de standardul de produs al tuburilor şi în conformitate cu prevederile normativului I22 - "Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor".

11.11. Adâncimea minimă de pozare a reţelelor nu poate fi mai mica decât adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054.

11.12. Toate căminele necesare respectă prevederile STAS 6002 şi SR ISO 4064 – 1,2.

11.13. Capacele şi ramele pentru căminele de vizitare sunt în conformitate cu STAS 2308 şi SR EN 124 .

Page 19: Normativ P66

11.14. Cişmelele stradale se amplasează la distanţa de max. 300 m între ele şi sunt de tipul cu robinet automat de închidere (îngropat) protejat împotriva îngheţului. În zona cişmelei se execută lucrări pentru drenarea apelor spre şanţuri de scurgere. La capetele de reţea, cişmeleie stradale se amplasează ladistanţa de cel mult 150 m înainte de ultimul consumator.

11.15. Subtraversările de CF şi drumuri naţionale sau drumuri expres, cu conducte de aducţiune sau reţele de distribuţie, se fac cu respectarea prevederilor STAS 9312.

11.16. Subtraversările drumurilor judeţene, cu conducte de aducţiune sau reţele de distribuţie, se pot realiza prin amplasarea lor, prin simpla aşezare fără suporţi, în conducte de protecţie din mase plastice, etanşate la capete, prevăzute Ia unul din capete cu o coloană de observaţie cu diametrul de max. 300 mm, prevăzută cu capac de protecţie. Diametrul conductei de protecţie se alege astfel încât să permită introducerea sau scoaterea prin simpla tragere a conductei de aducţiune sau de distribuţie. Subtraversările drumurilor comunale se fac cu conducte de protecţie din mase plastice, etanşate la capete, fără coloana de observaţie.

[top]

Cap.12. Sisteme de monitorizare-automatizare

12.1 Sistemele de alimentare cu apă în mediul rural se prevăd cu un minim de aparatură de monitorizare şi comanda care să asigure funcţionarea sigură în toate compartimentele, şi anume:

a. automatizarea funcţionării pompei la captare;

b. automatizarea agregatelor din staţiile de pompare funcţie de nivelul apei în rezervor;

c. contorizarea locală a debitului prelevat de la sursa de apă;

d. măsurarea presiunii de pompare;

e. automatizarea funcţionării staţiilor de pompare în funcţie de presiunea minimă necesară în reţea;

f. monitorizarea şi automatizarea staţiilor de tratare .

[top]

Page 20: Normativ P66

Cap.13. CANALIZARE

13.1. Apa provenită de la cişmelele stradale se canalizează la rigolele drumurilor.

13.2. Societăţile de producţie, unităţile social-culturale sau clădirile de locuit existente, dotate sau care se dotează cu cişmele în curţi sau cu instalaţii interioare de alimentare cu apă, se prevăd cu instalaţii proprii de preluare, epurare şi evacuare a apelor uzate sau, după caz, se recomandă să se prevadă cu reţele de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate.

[top]

Cap. 14. Principii generale privind executarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural

14.1. Caietele de sarcini care însoţesc proiectul de alimentare cu apă şi canalizare detaliază condiţiile tehnice de execuţie şi montaj al lucrărilor, cuprinzând: calităţile materialelor, utilajelor şi echipamentelor, standarde ce trebuie respectate, toleranţe de execuţie şi montaj, protecţia muncii, protecţia mediului, tehnologii, transporturi, inspecţii, teste, verificări, întreţinere etc

14.2. Proiectul prevede programul de urmărire a comportării în timp a lucrărilor. Acesta se întocmeşte în funcţie de specificul fiecărei lucrări, în conformitate cu reglementarea P130 - "Norme metodologice privind urmărirea în timp a construcţiilor ".

14.3. Se respectă prevederile furnizorilor de tuburi privind transportul, manipularea, depozitarea şi montarea acestora.

14.4. Execuţia reţelelor de distribuţie şi aducţiunilor respectă prevederile normativului 122 şi STAS 4163-3.

14.5. În toate fazele de execuţie (transport, depozitare, manipulare, pozare instalaţii tehnologice, probe necesare şi punere în funcţiune) se respectă prevederile Normativului C300 - "Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ".

14.6. Instalaţiile tehnologice trebuie să corespundă destinaţiei, tipului şi categoriei de importanţă a construcţiei, precum şi nivelului de risc la incendiu, să aibă nivelul de protecţie corespunzător mediului în care sunt amplasate şi să respecte normele generale şi specifice de prevenire şi stingere a incendiilor.

14.7. Asigurarea şi verificarea calităţii se face în condiţiile impuse de prevederile normativului C56 - "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţialucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente".

Page 21: Normativ P66

Verificarea calităţii lucrărilor se face pe parcursul execuţiei, pentru fiecare categorie de lucrări în parte şi separat pe ansamblul lucrărilor, în conformitate cu caietele de sarcini.

14.8. În timpul execuţiei se ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. Documentele încheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a construcţiei.

14.9. Recepţia lucrărilor se face conform HGR nr.273/1994 "Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora" şi conform Legii nr.l 0/1995 privind calitatea în construcţii.

[top]

Cap.15. Organizarea exploatării

15.1. În cazul lucrărilor hidroedilitare din mediul rural, proiectele de investiţii tratează în mod obligatoriu şi modul de organizare al exploatării pe baza unor regulamente detaliate de exploatare.

15.2. Exploatarea acestor lucrări, în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, se poate face prin compartimente de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau de agenţi economici atestaţi şi autorizaţi în condiţiile Legii nr.326/2001, în specialitatea alimentări cu apă şi canalizare, de către Autoritatea Naţională de Reglementare. Exploatarea se face prin contracte de prestări de servicii, încheiate cu consiliile locaie.

15.3. Tarifele pentru apa şi canalizare şi modul de repartizare pe consumatori se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, la propunerea compartimentelor de specialitate autorizate din aparatul propriu al consiliilor locale sau a agenţilor economici autorizaţi care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea localităţilor, pe baza prevederilor din proiect referitoare la costuri şi ţinând seama de consumul efectiv de energie şi de costurile reale de exploatare.

[top]

LISTA PRINCIPALELOR PRESCRIPŢII TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

A. Standarde de stat

Page 22: Normativ P66

- STAS 1342-91 - Apă potabilă

- STAS 1478-90 - Alimentări cuapă la construcţii civile şi industriale

- SR 1628/1 - Surse de apă subterană. Investigaţii, studii de teren şi cercetări de laborator

- SR1629/1-81 -Captarea izvoarelor

- SR 1629/2-96 - Captări prin puţuri

- SR 1629/2-91 - Captări pnn drenuri

- SR 1629/4-90 - Captări de apă din râuri

- SR 1629/5-90 - Captări de apă din lacuri

- STAS 1712/1-90, /2-70, /3-91 - Nisip şi pietriş cuarţos pentru filtrarea apei

- STAS 3573-91 - Deznisipatoare. Prescripţii generale

- STAS 3620/1-85 - Decantoare cu separare gravimetrică

- STAS 3620/2-85 - Decantoare suspensionale cu recircularea mecanică a nămolului

- STAS 3602-87 - Filtre de nisip cu nivel liber

- SR 4163/1-95. Z2-96 şi /3-96 - Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii fundamentale de proiectare, prescripţii de calcul, prescripţii de execuţie şi exploatare

- STAS 4165-99 - Rezervoare. Prescripţii generale

- STAS 4273 - Construcţii hidrotehnice

- STAS 6054-77 - Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului

med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
Page 23: Normativ P66

- SK 6819-97 - Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi execuţie

- SR 8591-91 - Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare

- STAS 9295-73 - Staţii de deferi zare-demanganizare

- STAS 9342-82 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Cămine pentru alimentarea directă a pompelor mobile. Prescripţii de proiectare.

- STAS 9570/1-89 - Marcarea şi reperarea reţelelor de conducte şi cabluri in localităţi,

- STAS 10101/0A-77 - Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale

- STAS 10110-85 - Alimentări cu apă. Staţii de pompare. Prescripţii generale de proiectare

- STAS 12277-84 - Stafii de potabilizare a apei. Studii pentru proiectare

- SR 12362-96 - Gospodării de reactivi

B. Legi şi acte normative

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

- Legea nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală

- H.G, nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

- PI 00-92 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale

- P73-78 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţiîor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide

- NE 012-99 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat

- NP 028-98 - Normativ pentru proiectarea construcţiilor de captare a apei

- 19/94 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare

med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
med12
Line
Page 24: Normativ P66

- 17/98 - Nonnativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până Ia 1000 V ca. şi 1500 V c.c.

- 122/99 - Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor

- P7-2001 - Normativ privind proiectarea şi executarea construcţiilor fundate pe terenuri sensibile la umezire

- NTPA002-97 - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în rcţdele de canalizare a localităţilor

- 130-75 - Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor negative ale acestora în instalaţii hidraulice sub presiune

- C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente

- PD 163-75 - îndrumător departamental privind proiectarea gospodăriilor de reactivi din cadrul staţiilor de tratare a apei potabile

- GP-043/99 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC, polietilenă şi polipropilenă

- MP 005/98 - Manual pentru proiectarea construcţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea oamenilor

- PI18-99 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

- C300-94 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

- O.M.I. nr.775-98 - Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor

- C56-85 - Normativ privind verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

- H.G.273-1994 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora- Ajnexă: Cartea tehnică a construcţiei

- P130/97 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor

- NGPM-93 - Norme generale de protecţia muncii. Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii

Page 25: Normativ P66

[top]