manualul calitatii facultate 2008

of 178 /178
UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE TEATRU MANUALUL CALITĂŢII 2008

Upload: iovisalon

Post on 02-Jul-2015

605 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: manualul calitatii facultate 2008

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE TEATRU

MANUALUL CALITĂŢII

2008

Page 2: manualul calitatii facultate 2008

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de MUZICĂ

CUPRINS

I. PREZENTAREA FACULTĂŢII DE TEATRU

1. Scurt istoric

2. Organizare

3. Misiunea facultăţii

4. Obiective

II. PREZENTAREA SPECIALIZĂRII

III. PREZENTAREA PROGRAMULUI FACULTĂŢII DE TEATRU: „ARTELE

SPECTACOLULUI ( ACTORIE)”

III. ANALIZA EFICACITĂŢII PROGRAMULUI FACULTĂŢII

DE TEATRU:

Analiza raportului predare - învăţare

Analiza sistemului de evaluare

Analiza procesului de admitere

Absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii

Analiza eficacităţii cadrelor didactice

IV. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

V. BAZA MATERIALĂ

VI. CONCLUZII

Page 3: manualul calitatii facultate 2008

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Teatru

I PREZENTAREA FACULTĂŢII DE TEATRU

Strategia Facultăţii de Teatru în domeniul calităţii se subordonează hotărârilor

Senatului Universităţii “Spiru Haret” cu privire la asigurarea calităţii şi OMEdCT

nr.3298/04 2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de

învăţământ superior

Date de identificare:

- Denumire: Facultatea de Teatru, Bucureşti

- Sediul facultăţii: Palatul Sporturilor şi Culturii, Parcul Tineretului nr. 1,

sector 3, Bucureşti

- Adresă de web: [email protected]

1. Scurt istoric

FACULTATEA DE TEATRU este una dintre facultăţile componente ale

prestigioasei Universităţi Spiru Haret.

Facultatea de Teatru funcţionează în cadrul Universităţii Spiru Haret, instituţie

de învăţământ superior acreditată prin Legea nr.443 din 5 iulie 2002, publicată în

Monitorul Oficial al României nr. 491 din 9 iulie 2002.

Ca urmare a excepţionalelor rezultate obţinute an de an, ca şi a îndeplinirii

integrale a prevederilor legale, Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret a

fost acreditată prin Hotărârea Guvernului României nr. 410/2002, publicată în

Monitorul Oficial nr. 687 din 30 septembrie 2003.

Page 4: manualul calitatii facultate 2008

2.Organizare

STRUCTURA ACADEMICĂ A FACULTĂŢII:

Consiliul Facultăţii

Biroul Consiliului Facultăţi

Decan

Cancelar

Şef de catedră

Activitatea managerială este asigurată de decanul facultăţii – prof. univ. dr.

Lucia Mureşan de profesie actriţă, Consiliului Facultăţii alcătuit din cancelarul

facultăţii – lect. univ. dr. George Grigore, de formaţie actor, şef de catedră – conf.

univ. Vlad Rădescu, de formaţie actor.

Consiliul Facultăţii coordonează întreaga activitate derulată la nivelul facultăţii,

atât în ceea ce priveşte activitatea profesională a studenţilor şi cadrei didactice

(orarul activităţilor didactice – curs, seminar, lucrări practice, practică artistică pe

fiecare semestru în parte, desfăşurarea propriu-zisă a activităţii la clasă prin asistenţe şi

interasistenţe, organizează comisii pentru evaluare-examinare la disciplinele practice,

asigură verificarea pe parcurs) cât – mai ales – proiectarea acesteia prin plan de

învăţământ, programe analitice, legătura cu Departamentul IT, legătura cu alte instituţii

de învăţământ sau culturale etc.

Catedra – prin şeful de catedră, conf. univ. Vlad Rădescu şi colectivul de

catedră: pentru discipline prin excelenţă teoretice – prof. univ. dr. Eugen Virgil

Nicoară, pentru cele practice prof. univ. Sanda Manu şi conf. univ. Margareta Pogonat

acţionează în conformitate cu exigenţele contemporane ca şi cu nivelul de exigenţă

instituit la nivelul Universităţii Spiru Haret, în viziunea noii calităţi a învăţământului

universitar românesc.

Comisii:

1. Comisia de etică universitară

Comisia de etică universitară este condusă de conf. univ. Margareta Pogonat,

şef de catedră – Conf. univ. Vlad Rădescu; membrii: asist. univ. Dana Voicu.

Page 5: manualul calitatii facultate 2008

Misiunea acestei comisii este să vegheze la respectarea conduitei universitare, a

ţinutei academice, rezolvând toate problemele care îi sunt sesizate. Lucrează în

legătură cu Comisia de etică a Universităţii SPIRU HARET.

2. Comisia pentru asigurarea calităţii

Comisia pentru asigurarea calităţii este condusă de prof. univ. dr. Eugen Virgil

Nicoară - preşedinte şi următorii membri: conf. univ. Vlad Rădescu – şef de catedră,

asist. univ. Anca Iorga, asist. univ.Dana Voicu, asist. univ. drd. Ioana Visalon.

La nivelul Facultăţii, Comisia de calitate monitorizează planurile de învăţământ

ale celor 3 ani de studii de licenţă, programele analitice ale tuturor disciplinelor, care

organizează formele de evaluare-examinare şi monitorizează întreaga activitate a

cadrelor didactice la nivelul facultăţii, inclusiv interacţiunea cadru didactic-student.

Aceeaşi comisie de calitate evaluează periodic şi activitatea de cercetare şi creaţie

artistică, acordând calificative cadrelor didactice şi promovând în acţiuni – recitaluri,

spectacole de teatru, concursuri, festivaluri teatrale – la TvRM sau în cadrul

manifestărilor organizate la nivelul Facultăţii, cele mai valoroase spectacole teatrale

susţinute de cei mai buni studenţi.

În acest sens, toate cadrele didactice ale facultăţii primesc anual calificative, pe

măsura cantităţii şi calităţii muncii efectuate, ca şi prin raportarea rezultatelor acestei

munci, reflectată în creşterea calităţii procesului de predare-învăţare, rezultatele muncii

în cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică.

Tot privitor la activitatea Comisiei de Calitate, este de consemnat acţiunea

continuă a membrilor acesteia în vederea monitorizării materialelor didactice: cursuri

scrise, studii de caz, aplicaţii practice urmărind nivelul lor ştiinţific, reflectat în

bibliografia de specialitate şi cerinţele noi ale realităţii economico-sociale.

În acest sens, s-a avut în vedere orientarea spre alinierea cursurilor la nivelul

european.

3. Comisia pentru curriculum

Page 6: manualul calitatii facultate 2008

Comisia pentru curriculum – preşedinte – prof. univ. dr. Lucia Mureşan -

decanul facultăţii, conf. univ. Vlad Rădescu - şef de catedră, lect. univ.dr. George

Grigore – cancelar şi secretarul comisiei: asist. univ. drd. Ioana Visalon.

„Curriculumul”, concretizat în planurile de învăţământ şi programele

disciplinelor de studiu este în concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare a artei

teatrale şi cu realităţile pieţei muncii, este un tip de învăţământ modern, dinamic şi

activ, prin excelenţă vocaţional.

Planul de învăţământ al celor trei ani de studii de licenţă se înscrie pe linia

creditelor transferabile, fiecărui semestru fiindu-i atribuit un număr de 30 de credite;

totalul creditelor pe ciclul I de studii de licenţă este de 180 de puncte de credit.

Pe lângă disciplinele obligatorii, cele care asigură pregătirea viitorului actor prin

discipline fundamentale, de specialitate şi complementare (istoria teatrului universal şi

românesc, arta actorului, improvizaţie scenică, vorbire scenică, canto, tehnică vocală,

dans scenic, expresie artistică etc.şi, în mod logic, practica artistică, un întreg set de

discipline facultative completează oferta de studii a Facultăţii de Teatru, specializarea

Artele Spectacolului de Teatru; avem disciplinele Departamentului pentru Pregătirea

Personalului Didactic, obligatorii pentru cei care doresc să îmbrăţişeze o carieră

didactică. În fiecare semestru, numărul săptămânal de ore de curs, seminar şi lucrări

practice este 20. În viziunea corpului profesoral al facultăţii, toate strategiile de

predare, cele ale învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale motivării, pregătirii şi

formării studenţilor sunt în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului superior

românesc şi european.

4. Comisia pentru activitatea ştiinţifică

Comisia pentru activitate ştiinţifică este formată din : preşedinte - prof.univ. dr.

Lucia Mureşan – decanul facultăţii - preşedinte, prof. univ. dr. Eugen Virgil Nicoară,

lector univ. dr. George Grigore – secretar.

Calitatea cercetării ştiinţifice şi a creaţiei artistice a cadrelor didactice şi a

masteranzilor a constituit şi constituie o preocupare majoră a comisiei de calitate, care

a analizat îndeaproape activitatea profesorilor. Astfel, Comisia pentru activitatea

Page 7: manualul calitatii facultate 2008

ştiinţifică - alături de Comisia pentru calitate - a examinat planul de cercetare

ştiinţifică şi creaţie artistică a facultăţii, şi, mai ales, rezultatele cercetării cadrelor

didactice şi modul în care ele răspund unor cerinţe practice ale vieţii din ţara noastră.

Drept urmare, a unei asemenea preocupări, a rezultat o implicare mai mare a

facultăţii pentru organizarea, conducerea şi eficientizarea cercetării ştiinţifice şi a

creaţiei artistice.

Astfel, pot fi menţionate rezultatele obţinute de cadrele didactice ale Facultăţii de

Teatru – prof. univ. dr. Lucia Mureşan – decanul facultăţii, Prof. univ. Sanda Manu,

Prof. univ. Constantin Codrescu, conf. univ. Vlad Rădescu, conf. univ. Margareta

Pogonat, lect. univ. dr. George Grigore, lector univ. Marius Ţeicu, ale căror apariţii au

fost şi sunt programate în mod frecvent la diverse posturi de radio sau televiziune, în

stagiunile de teatru din capitală, cât şi în cadrul festivalurilor de teatru_naţionale şi

internaţionale. La cea de a XXVII.- a Ediţie a Festivalului „Lucian Blaga 2008”,

doamna decan prof. univ. dr. Lucia Mureşan a primit titlul de cetăţean de onoare al

oraşului Sebeş ( Lancrăm), pentru îndelungata şi valoroasa sa participare la aceste

festivaluri anuale. De asemenea, vocea inconfundabilă a doamnei decan profesor univ.

dr. Lucia Mureşan este prezentă de ani de zile în cadrul emisiunii „Teleenciclopedia”

de la TVR – 1. Doamna prof. univ. Sanda Manu a semnat regia artistică a numeroase

spectacole teatrale de marcă. Domnul profesor univ. Constantin Codrescu a interpretat

magistral nenumărate roluri actoriceşti, printre care amintim rolul memorabil din

filmul:”Moara cu noroc”. Domnul conf. univ. Vlad Rădescu a interpretat cu deosebită

acurateţe memorabilul rol al lui Ciprian Porumbescu, în filmul cu acelaşi nume.

Doamna conf. univ. Margareta Pogonat este cunoscută atât din filmele în care a jucat,

cât şi din rolurile memorabile din teatru. Domnul lector univ. dr. George Grigore are o

colaborare permanentă cu Teatrul de Comedie din capitală, cât şi cu casele de film

( roluri precum Nostradamus, Leonardo da Vinci, Henric III, etc. ). Domnul lector

univ, Marius Ţeicu este autorul multor muzicaluri, al muzicii unor filme cunoscute, al

unor spectacole de revistă şi autorul a peste 200 de cântece de muzică uşoară Are

numeroase premii pentru compoziţie muzicală, a fost membru în numeroase jurii

Page 8: manualul calitatii facultate 2008

naţionale şi internaţionale. Pentru întreaga activitate artistică depusă până în prezent a

primit distincţia „Meritul Cultural”, în rang de Cavaler.

În paralel, în ultimii ani, aceiaşi profesori au editat CD-uri cu rolurile lor, dar au

semnat şi valoroase lucrări de istoria teatrului de uz didactic, pentru studenţii facultăţii,

lucrări apărute la Editura Fundaţiei România de Mâine.

Prin prezenţa doamnei decan prof. univ. dr. Lucia Mureşan, Facultatea de

Teatru a fost reprezentată şi la Congresele Mondiale de Teatru de la Tempico – Mexic

şi Manilla – Filipine, la cursurile de vară de specializare de la Sinaia, la work-shop-

urile unor importanţi oameni de Teatru din ţară şi din străinătate: David Esrig, Radu

Peciulescu, englezoiaca. Studenţii noştri au participat la Work.shopuri internaţionale,

ca exemplu putem menţiona pe Dragoş Ianoşi, prezent în Egipt la Alexandria,

împreună cu colaboratoarea noastră de la Facultatea de Teatru, asist. univ. dr.Liana

Ceterchi

Participări de prestigiu ale

profesorilor Facultăţii de Teatru

Participări la work-shop-uri:

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2000;

Work-shop internaţional susţinut de Nedal Colic şi Ilija Ludvig de la Blue

Theatre Belgrad, CIAC Bucureşti, în anul 2001;

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2001;

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2002;

Arcub Proiectul Zepelin, cursuri de teatru cu elevii claselor I-VIII, Bucureşti,

în anul 2003;

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2003;

Curs de stand-up comedy cu Radu Gherghe, Club la Scena, Bucureşti, în anul

2004;

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2004;

Congresul Internaţional şi Atelierele Şcolilor de Teatru din toată lumea,

organizate la Tampico – Mexic, în anul 2004;

Page 9: manualul calitatii facultate 2008

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2005;

Work-shop internaţional la Kychirklarely – Turcia, în anul 2005;

Atelierele catedrei UNESCO şi ITI organizate la Sinaia, în anul 2006;

Congresul Internaţional şi Atelierele Şcolilor de Teatru din toată lumea,

organizate la Manila – Filipine, în anul 2006;

Work-shop internaţional organizat în cadrul Festivalului Internaţional

Shakespeare, în colaborare cu catedra Teatru UNESCO, “Muzică, mască şi mit

la Shakespeare”, la Craiova, în 2006;

Work-shop internaţional susţinut de Radu Penciulescu, Bucureşti, în anul

2007;

Curs intensiv de flamenco susţinut de Ivan Gongora şi Monica Cano,

Bucureşti, Teatrul Metropolis, 2007;

Work-shop internaţional “International work-shop on voice and breath: the

consciousmess of breath in sound”, organizat la UNATC, catedra Teatru

UNESCO, la Bucureşti, în februarie 2008;

Work-shop internaţional de Contact Improvization, organizat la Cluj, în 2008.

3. Misiunea facultăţii

Facultatea de Teatru şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire

superioară, universitară, în domeniul teatrului, în concordanţă cu: „Clasificarea

Internaţională tip a profesiunilor” a „Biroului Internaţional al Muncii” al Organizaţiei

Internaţionale a Muncii, organism de specialitate al O.N.U., cu Clasificarea

Ocupaţiilor din România, cu noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti,

exigenţe generate de tranziţia spre un alt tip de societate şi redefinirea ei în condiţiile

aderării României la Uniunea Europeană.

1. Formarea de cadre de specialitate cu o pregătire superioară care să

asigure inserţia rapidă pe piaţa muncii;

2. Realizarea de lucrări originale în care se cuprind cunoştinţe ştiinţifice

specifice domeniului Teatru – artele spectacolului prin cercetări valoroase şi apariţii

editoriale;

Page 10: manualul calitatii facultate 2008

3. Dezvoltarea capacităţilor profesionale şi de cercetare ale cadrelor

didactice care vor asigura predarea, învăţarea, creaţia şi performanţa în domeniul

Teatrului;

4. Dezvoltarea cunoaşterii potenţialului actoricesc în profilul specializării

vocaţionale Artă Teatrală.

În realizarea misiunii sale, Facultatea de Teatru urmăreşte, respectă şi

promovează principiile şi obiectivele cuprinse în Carta Universităţii Spiru Haret.

5. Obiective

- pregătirea actorilor cu performanţe care să le asigure locuri de

manifestare a calităţilor în echipe de teatru în ţară şi străinătate;

- formarea de cadre competente pentru diverse instituţii ale mass mediei

româneşti: comentatori ai vieţii culturale, redactori, realizatori, crainici,

prezentatori, moderatori;

- formarea de cadre necesare celor mai variate tipuri de instituţii de

cultură de anvergură naţională sau la nivel comunitar în care teatrul îşi

are rolul său: case de creaţie, cluburi ale copiilor sau tineretului, case

de cultură, formaţii şi ansambluri teatrale;

- compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor

absolvenţilor facultăţii cu standardele Sistemului european de credite

transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi recunoaşterii

diplomelor în spaţiul european, odată cu integrarea ţării noastre în

Uniunea Europeană.

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, facultatea urmăreşte, prin

întreaga sa activitate, să asigure o relaţie organică între pregătirea teoretică,

metodologică şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către

studenţi, în diferitele domenii de activitate în care aceştia se vor integra în viaţa

profesională activă.

Specializarea Pedagogie are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni

specialişti superior calificaţi, competenţi în a forma – pe mai departe - tinerele

Page 11: manualul calitatii facultate 2008

generaţii de elevi în spiritul dragostei, a ataşamentului şi a respectului faţă de valorile

culturii spirituale.

Obiectivele Facultăţii de Teatru pot fi definite astfel:

În domeniul activităţii didactice

însuşirea de către studenţii a bagajului necesar de cunoştinţe, a principiilor,

normelor şi cerinţelor specifice domeniului care să le asigure competenţe

profesionale durabile;

dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale studenţilor, pentru a fi capabili să

aplice cunoştinţele acumulate în domeniu;

perfecţionarea continuă a planurilor de învăţămînt, a metodelor didactice la

nivelul standardelor europene;

selecţionarea, promovarea şi acoperirea posturilor didactice din statul de funcţii

cu cadre didactice titulare valoroase;

selecţionarea şi promovarea studenţilor bine pregătiţi în vederea susţinerii

concursului pentru ocuparea posturilor de asistent universitar.

În domeniul activităţii ştiinţifice şi al creaţiei artistice

Dezvoltarea de programe de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică este

menită să implice direct şi activ atât cadre didactice ale facultăţii, profesionişti

recunoscuţi ai scenei, dar şi din televiziune, cinematografie şi a teoriei de teatru,

cât şi studenţii, care vor dobândi astfel un nivel de cunoaştere şi de experienţă,

capabile să ducă la obţinerea unor performanţe superioare în concordanţă cu

cerinţele integrării în criteriile sistemului european de profil.

Ne propunem dezvoltarea de programe legate de misiunea formativă a

specializării noastre la nivel universitar cât şi de misiunea formativă

complementară (legatăp de funcţia socială a artelor spectacolului) şi de cercetare

interdisciplinară.

găsirea de noi metode menite să ducă la îmbunătăţirea calităţii

învăţământului artistic;

Page 12: manualul calitatii facultate 2008

orientarea învăţământului universitar vocaţional spre programe şi

forme pedagogice noi şi performante;

răspândirea rezultatelor obţinute în mediul universitar imediat;

relaizarea unei colaborări benefice şi eficiente în cadrul reţelei

universitare de profil;

promovarea în toate mediile de informare a rezultatelor activităţii de

cercetare şi creaţie artistică;

Rezultatele cercetării ştiinţifice şi de creaţie artistică sunt valorificate prin:

lucrări ştiinţifice;

sesiuni şi comunicări;

spectacole de teatru şi poezie;

filme artistice şi documentare;

interviuri în reviste de specialitate;

work-shop-uri de artă teatrală şi mişcare scenică;

ateliere interdisciplinare cu imact social benefic (teatru-psihologie =

dramaterapie), teatru de stradă;

ateliere teatrale pentru copii;

prezenţa personalului didactic şi a studenţilor în emisiuni culturale

la posturi de televiziune de prestigiu din ţară;

produse TV şi multimedia (seriale de televiziune, sit-com-uri etc.);

participări în programe educaţionale având la bază teatrul în

parteneriat cu alte instiuţii de cultură.

realizarea laboratorului de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică;

participarea în competiţiile de obţinere de granturi şi contracte de cercetare;

organizarea de colective de cercetare interdisciplinară pe teme asumate;

atragerea în activitatea de cercetare a studenţilor;

organizarea sesiunii ştiinţifice anuale şi publicarea lucrărilor în Analele

facultăţii;

participarea la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

Page 13: manualul calitatii facultate 2008

organizarea de mese rotunde pe teme specifice domeniului cu participarea unor

personalităţi recunoscute din ţară şi străinătate.

În domeniul pregătirii postuniversitare

înscrierea la studii universitare de doctorat a cadrelor didactice şi obţinerea

titlului ştiinţific de doctor în Teatru;

participarea la cursuri de perfecţionare şi specializare în străinătate a cadrelor

didactice;

posibilitatea organizării examenelor de definitivare în învăţământ şi de obţinere

a gradelor didactice pentru profesorii din învăţământul preuniversitar;

În domeniul deontologiei universitare

cunoaşterea şi respectarea de către cadrele didactice a facultăţii a Cartei şi

regulamentelor proprii;

exigenţă şi autoexigenţă în activitatea profesională, în relaţiile cu colegii şi

studenţii;

eliminarea tuturor formelor de corupţie posibile;

păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului facultăţii;

promovarea transparenţei în luarea deciziilor.

În domeniul activităţii studenţeşti

coordonarea activităţii de tutoriat de către cadrele didactice pentru cunoaşterea

reală a problemelor studenţilor;

cazarea studenţilor în cămine în limita locurilor disponibile;

atragerea şi participarea studenţilor la activităţile culturale, la emisiunile

Televiziunii „România de Mâine” şi spectacolele de la sala Euterpe.

În domeniul cooperării universitare

realizarea de schimburi universitare şi parteneriate cu universităţi şi facultăţi de

profil din ţară

realizarea de schimburi universitare şi parteneriate cu universităţi din străinătate

Page 14: manualul calitatii facultate 2008

În domeniul bazei materiale

realizarea laboratoarelor de specialitate dotate cu materiale privind didactica

artei teatrale;

dotarea şi modernizarea cabinetelor existente cu noi materiale didactice şi cu

aparatura tehnică necesară (DVD-player; televizor etc);

dotarea Bibliotecii cu noi manuale, cursuri şi reviste necesare desfăşurării în

bune condiţii a procesului didactic;

editarea cursurilor, îndrumarelor şi a caietelor de lucrări practice

II PREZENTAREA SPECIALIZĂRII: „ARTELE SPECTACOLUL

(ACTORIE)”

Specializarea Artele Spectacolul (Actorie) este prin excelenţă vocaţională,

vizând formarea viitorilor formatori ai elevilor şi tinerilor care prin disciplina Teatru

îşi lărgesc nivelul şi orizontul de cunoştinţe în sfera esteticului în general şi a

cunoştinţelor teatrale în special. Din acest motiv, Comisia de calitate şi Conducerea

facultăţii s-au preocupat continuu de modelarea şi remodelarea planurilor de

învăţământ şi programelor analitice.

Începând cu anul 2001/2002, planul de învăţământ este alcătuit conform

sistemului de credite transferabile. Creditele sunt o valoare numerică acordată unei

discipline de studiu, valoare care desemnează volumul de muncă al studentului (ei), -

participarea la ore de curs, seminar, laborator, studiu individual, pregătirea pentru

examen, activitate şi stagii de practică etc., suficientă şi necesară pentru a asigura

asimilarea disciplinei respective. Introducerea sistemului de credite transferabile

permite recunoaşterea unor examene efectuate la facultăţi de profil sau înrudite din

străinătate ca şi recunoaşterea diplomelor absolvenţilor facultăţii de către statele Uniunii

Europene.

Numărul de credite obligatorii pentru un an de studii, obţinute la disciplinele

obligatorii şi opţionale, este de 60, la toate formele de studii universitare de licenţă.

Page 15: manualul calitatii facultate 2008

Planul de învăţământ al facultăţii este fundamentat pe tradiţia şi experienţa

învăţământului de profil din ţara noastră şi al unor instituţii de specialitate de prestigiu

din Europa şi asigură, prin desfăşurarea unui proces de învăţământ modern

transmiterea către studenţi, într-o manieră interdisciplinară, a celor mai noi cunoştinţe

teoretice şi practico-metodice, ce contribuie la realizarea unei pregătiri profesionale

superioare.

Planul de învăţământ al facultăţii urmăreşte o pregătire fundamentală prin

studierea unor discipline de specialitate, în domeniu şi discipline complementare

grupate la rândul lor în discipline obligatorii, opţionale şi facultative şi sunt elaborate,

discutate şi aprobate de consiliu facultăţii şi apoi aprobate de Senatul Universităţii.

Disciplinele de studiu din planul de învăţământ sunt prevăzute într-o succesiune

logică şi au în vedere îndeplinirea următoarei cerinţe:

definirea şi delimitarea precisă a competenţelor generale şi de specialitate pe

domeniul de studii universitare de licenţă, în corelaţie cu competenţele

corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat.

Examenul de licenţă finalizează studiile la Facultatea de Teatru şi constă

în susţinerea unui examen pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de

specialitate, precum şi prin susţinerea lucrării de licenţă. Admiterea la examenul de

licenţă este condiţionată de obţinerea certificatului de competenţă lingvistică.

Programele analitice ale disciplinelor din Planul de învăţământ cuprind:

obiectivele disciplinei; conţinutul tematic de bază; repartizarea numărului de ore de

curs, seminar şi activităţi aplicative (practice) pe teme; sistemul de evaluare a

studenţilor; bibliografia minimală.

Anul universitar este structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni în medie,

cu 20 de ore/săptămână, iar 50% din formele de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele

de studiu prevăzute în planul de învăţământ sunt examene.

Modalitatea de desfăşurare a examenelor, scris, oral (practic), se propune pentru

fiecare disciplină în parte de către titularul de disciplină, cel care asigură şi calitatea

prelegerilor la cursurile de sinteză.

Page 16: manualul calitatii facultate 2008

Corpul profesoral al Facultăţii de Teatru este alcătuit din cadre didactice de

elită, cu vastă experienţă de predare, la curent cu cele mai noi orientări în domeniu şi

cu fenomenul viu al artei teatrale inclusiv la nivel european – actori, regizori,

spectacole de referinţă în festivalurile naţionale - cercetători în domeniul teatrului,

autori de manuale, cursuri sau tratate.

Din totalul de 10 cadre didactice titulare şi 5 cadre didactice asociate, 4 cadre

didactice au obţinut titlul ştiinţific de doctor în teatru, 2 cadre didactice sunt

doctoranzi; în acelaşi timp, datorită preocupărilor susţinute în plan ştiinţific, de creaţie

şi interpretativ, la nivelul corpului profesoral există 10 membrii ai UNITER-ului şi 1

membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor - actori şi regizori, compozitori şi

muzicologi recunoscuţi în plan naţional şi internaţional, iar o parte dintre aceştia sunt

absolvenţi ai Facultăţii de Teatru a Universităţii Spiru Haret

În consecinţă, în continuare, în oferta noastră de program de studiu, calitatea

învăţământului teatral care a impus Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret în

peisajul cultural şi universitar românesc va răspunde exigenţelor unui învăţământ

performant.

Actualmente Facultatea de Teatru are peste 100 studenţi.

Menţionăm că am avut absolvenţi nominalizaţi la Galele UNITER şi premiaţi,

cu rezultate excelente la diversele festivaluri, concursuri, competiţii sau la

manifestările artistice din viaţa comunităţii în oraşele în care îşi desfăşoară activitatea.

Aceasta se datorează - în egală măsură - excelentului cadru academic ce le

asigură formaţia de specialişti cât şi muncii susţinute de studenţi şi cadrele didactice

care le îndrumă devenirea. Tot la acest capitol menţionăm şi susţinuta activitate de

practică artistică, activitate concretizată în recitaluri, spectacole, emisiuni în direct

sau înregistrate la TvRM. În ultimii ani, profesorii şi studenţii Facultăţii de Teatru sunt

o prezenţă constantă în programe de Radio, de Televiziune, de Teatru.

Factorii acestor susţinute şi continue succese trebuie căutate – în principal – în

preocuparea conducerii facultăţii pe direcţia stabilirii coordonatelor unui învăţământ de

calitate, modern, flexibil şi dinamic, axat pe cerinţele noutăţii şi cerinţele pe piaţa

muncii, a îmbunătăţirii permanente, an de an, a planurilor de învăţământ, după o

Page 17: manualul calitatii facultate 2008

documentare realizată profesional; aceasta cu atât mai mult acum, la reorganizarea

specializărilor circumscrise unor domenii de studii de licenţă, cu respectarea integrală

a Legii Învăţământului, a Legii nr. 88/1993 cu privire la evaluarea academică şi

acreditarea instituţiilor de învăţământ superior, a Legii nr. 288/2004 privind

organizarea studiilor universitare şi a H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor

universitare de licenţă.

Conducerea facultăţii s-a preocupat intens şi continuu de creşterea susţinută a

calităţii procesului de instruire universitară, de racordarea acestuia la cerinţele

modernităţii şi la opţiunile studenţilor, oferta programului de studiu fiind în

permanentă remodelare.

III PREZENTAREA SPECIALIZĂRII FACULTĂŢII DE TEATRU:” ARTELE SPECTACOLULUI (ACTORIE)”

Specializarea Artele Spectacolului (Actorie) este un ciclu intermediar şi

pregăteşte viitorii candidaţi ai ciclului următor, cel de masterat, urmat de studii

doctorale. Considerăm important acest aspect, deoarece în ciclul continuator al liniei

specializării « Artele spectacolui (Actorie) « , în cadrul programului de studii de

masterat ARTA TEATRALĂ şi perspectivând studiile doctorale, se va pune un accent

deosebit pe componenta de cercetare şi - în general – pe strategia cercetării ştiinţifice

şi a creaţiei artistice în domeniul fundamental TEATRU.

În adoptarea soluţiilor privind structurarea şi conţinutul facultăţii s-a urmărit în

mod consecvent ca acestea să fie puse în deplin acord cu tendinţele evoluţiei

cunoaşterii umane contemporane, precum şi cu evoluţiile generate de transformarea

societăţii în care trăim într-o societate bazată pe şi dominată de ideea de cunoaştere şi

de informatizare. În aceste condiţii, facultatea s-a constituit ca unitate academică de

factură modernă şi dinamică, asigurând nevoia de cadre specializate în domeniu, atât

Page 18: manualul calitatii facultate 2008

în sistemul profesiunilor şi ocupaţiilor din ţara noastră, cât şi dincolo de graniţele ei, în

prezent sau în viitorul ce se profilează deja.

Misiunea programului de studii al Facultăţii de Teatru, specializarea „ Artele

Spectacolului ( Actorie)”, este cuprinsă în obiectivele acestuia, însăşi titulatura

indicând dorinţa declarată de acoperire a unei arii extinse în domeniul unei

problematici atât de vaste şi de diverse ; concepţia acestei specializări s-a orientat către

asigurarea direcţionării pe sensul de aprofundare a studiilor de arta actorului, dar şi pe

viabilitatea ideii de cercetare ştiinţifică.

Prin această specializare, Facultatea de Teatru oferă absolvenţilor studiilor

universitare diploma de licenţă, cât şi cadrul propice şi posibilitatea de a aprofunda

laturi semnificative ale specializării pe care o urmează şi de asemenea de a-şi lărgi

semnificativ orizontul teoretico-ştiinţific, cu cele mai noi experienţe sau puncte de

vedere din spaţiul culturii contemporane. Totodată, studiile de masterat, care în

momentul actual sunt în pregătire – conform cu H.G. nr. 404/2006, art.3 (2), vor

asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, ca

şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Programul de studii de masterat ARTA TEATRALĂ axat pe creaţia artistică şi pe

cercetarea ştiinţifică, are rolul declarat vocaţional, de a extinde şi a aprofunda nu doar

cunoştinţele generale şi cele de specialitate din domeniul studiilor de licenţă, ci de a

realiza o introducere în noi competenţe generale sau de specialitate complementare

domeniului şi de a crea noi abilităţi cognitive în vastul domeniu artistic, cu

aplicabilitate în zona practicii şi a teoriei teatrului. Aceasta cu atât mai mult acum,

când România, parte semnatară a documentului de excepţională importanţă pentru

învăţământul superior – facem aici referire la « momentul BOLOGNA » –face parte,

începând cu 1 ianuarie 2007, din Uniunea Europeană, deci se supune aceloraşi legi şi

exigenţe inclusiv în ceea ce priveşte organizarea programelor de studii universitare, de

masterat sau doctorale.

Studiile programului de masterat ARTA TEATRALĂ pot fi urmate de absolvenţi

cu diplomă obţinută la finalizarea primului ciclu al studiilor universitare, din domeniul

Page 19: manualul calitatii facultate 2008

artistic (licenţiaţi în artă teatrală, regie, coregrafie, teatrologie, muzicologi) şi nu

numai, după cum precizează Legea Învăţământului nr. 84/1995, art. 72, al. 4-6.

Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată prin acest program se

poate îndeplini în totalitate pe obiectivele propuse, respectiv creaţia vocaţională şi

cercetarea ştiinţifică, deoarece programul are un pronunţat caracter interdisciplinar,

ceea ce îi conferă eficienţă, flexibilitate, dinamism, adaptabilitate şi modernitate;

totodată, el oferă celor interesaţi posibilităţi de specializare postuniversitară în domenii

de stringentă actualitate, pe piaţa muncii.

Programul de studii de masterat ARTA TEATRALĂ îşi propune să valorifice şi

să aprofundeze la un nivel calitativ superior cunoştinţele de specialitate în domeniul

artei spectacolului de teatru; el uzează atât de elementele clasice ale teoriilor

tradiţionale despre teatru şi tipurile de limbaje teatrale pe triada creator – interpret –

public, cât şi pe cele mai noi teorii din domeniu: dialogul interartistic.

Cadrul oferit de acest program de studii de masterat devine propice tuturor

absolvenţilor primului ciclu de studii de licenţă care doresc să se specializeze şi care

îşi pot optimiza astfel cariera viitoare, indiferent de domeniul pentru care vor opta. Vor

avea o justă scară de valori, capacitatea de a discerne şi a alege în cunoştinţă de cauză

a celor mai potrivite căi prin care tânăra generaţie poate accede la actul scenic, la

substanţa acestuia, fără « deformările » inerente – tribut al unei « pieţe  teatrale »

defectuos gestionate. Din contră, toţi cei care vor urma acest curs de masterat vor

putea realiza şi singuri, fără sprijin – uneori neavenit – interacţiuni ale diverselor

paliere ale creaţiei sau valorilor spirituale contemporane.

Beneficiind de o bună pregătire, notabilă prin complexitatea ei, masteranzii îţi

vor perfecţiona gradat aptitudinile şi abilităţile pentru a putea activa ulterior, cu succes,

în instituţii de învăţământ, artă sau cultură. În acelaşi timp, ei vor deveni beneficiarii

unui mod suplu şi flexibil de a gândi şi a pune în pagină proiecte de tip teatral, ce se

vor distinge prin caracter personal, vizionar şi o mare doză de creativitate.

Viitorul program de studii de masterat supus în prezent evaluării îşi propune

cooperarea cu alte instituţii din ţară şi din străinătate – pe paliere de învăţământ sau de

cultură – pentru a se realiza schimburi vii de idei, inclusiv în cadrul sesiunilor

Page 20: manualul calitatii facultate 2008

ştiinţifice ale masteranzilor, al recitalurilor, al spectacolelor ; avem în vedere inclusiv

continuarea sub formă de cicluri de conferinţe sau mese rotunde cu participarea unor

proeminente personalităţi din domeniu.

Din perspectiva recentei intrări a României în structurile culturale şi de instruire

ale Uniunii Europene, programul de studii de masterat ARTA TEATRALĂ devine o

necesitate.

Toate activităţile didactice de lucrări aplicative şi de proiecte sunt acoperite de

cadre didactice proprii, titularizate în învăţământul superior – profesori, conferenţiari

sau lectori universitari - cu titlul ştiinţific de doctor în specialitataea disciplinelor

aflate în postul didactic pe care îl ocupă, cadre didactice angajate cu norma de bază în

instituţia respectivă şi care au studii şi în direcţia formării lor ca personal didactic

Toţi profesorii, conferenţiarii şi lectorii universitari implicaţi în activităţi de

curs, seminarii curs practic sau lucrări practice sunt personalităţi de excepţie ale vieţii

noastre culturale, sunt autori de cursuri sau tratate ori ale unor tipuri de lucrări cu

caracter teatral-cultural.

IV. ANALIZA EFICACITATII PROGRAMULUI DE MASTERAT

„ARTA TEATRALĂ”

Consiliul facultăţii şi conducea catedrei s-au preocupat constant şi sistematic

de asigurarea calităţii activităţii didactice, de ridicarea nivelului teoretico-ştiinţific al

cursurilor şi seminariilor, a lucrărilor practice, de creşterea eficienţei formative,

teoretice şi practice, a procesului de învăţământ, de perfecţionarea metodelor de

predare şi instruire a studenţilor, acordându-se o deosebită atenţie dialogului profesor–

student şi pe formarea de competenţe şi abilităţi în măsură să asigure integrarea

eficientă a absolvenţilor în activitatea profesională.

În conformitate cu hotărârile adoptate de Senat şi cu prevederile programului

Comisiei pentru calitate de la nivelul Universităţii şi facultăţii, în ultimii ani accentul a

căzut pe:

asigurarea unor planuri de învăţământ de calitate la studiile de licenţă şi de

masterat;

Page 21: manualul calitatii facultate 2008

perfecţionarea programelor analitice ale disciplinelor prin racordarea lor la

direcţiile de vârf ale cunoaşterii şi culturii contemporane, prin eliminarea cunoştinţelor

depăşite, prin situarea în prim plan, ca prioritate, a aspectului formativ, respectiv

formarea de competenţe teoretico-ştiinţifice şi abilităţi practice;

amplificarea substanţei şi ponderii componentei de pregătire practică a

studenţilor prin creşterea, mai ales, a valorii instructive şi formative a stagiilor de

practică;

diversificarea formelor şi metodelor de predare şi de instruire a studenţilor,

cu apel la folosirea largă a mijloacelor moderne audiovizuale şi informatice.

Studenţii şi masteranzii au la dispoziţie următoarele categorii de resurse: carte

tipărită, asigurată prin Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine şi cărţi de

strictă specialitate editate de UNITER (Uniunea Teatrală din România), emisiuni–

consultaţii transmise prin TvRM, program TV accesibil tuturor; sistem modern de e–

learning BlackboardTM, susţinut de o dotare adecvată cu computere.

1. Analiza raportului predare-învăţare

Domeniul nostru de licenţă Artele spectacolului de teatru operează cu

obiective cadru şi obiective de referinţă, care sunt foarte complexe, iar metodele de

predare-învăţare cu care operăm sunt:

metode informaţionale prin care studentul dobândeşte informaţii din literatura

de specialitate, pentru formularea de argumente, decizii şi demersuri concrete în

scopul folosirii în procesul didactic ;

metode formative prin care se realizează deprinderile de formare şi de însuşire

temeinică a conţinuturilor adecvate ale artei teatrale.

Din analiza metodelor întrebuinţate în predare-învăţare, principala metoda

folosită, este expunerea sistematică, indiferent de disciplina predată. Aceasta are la

bază utilizarea cuvântului, deoarece comunicarea orală nu poate fi evitată, formele

expunerii sistematice utilizate fiind explicaţia, conversaţia, demonstraţia.

Page 22: manualul calitatii facultate 2008

Acest raport nu poate fi măsurat cu exactitate fără a preciza avantajele

expunerii şi fără a înţelege limitele şi dezavantajele acestei metode. Folosită raţional de

către cadrele didactice, expunerea cunoştinţelor prezintă un avantaj sesizat atât de

profesori cât şi de studenţi: este o cale simplă, directă şi rapidă, de transmitere a unui

volum mare de informaţii într-un timp determinat.

2. Analiza sistemului de evaluare

Orice proces de predare-învăţare are ca finalitate evaluarea randamentului

studenţilor. Evaluarea şi autoevaluarea rezultatelor obţinute de studenţi în procesul

predării-învăţării constituie o componentă de bază a curricumului şi reprezintă etapa

finală a circuitului complet al învăţării.

Examinarea, aprecierea şi notarea reprezintă operaţii fundamentale în

evaluare. Examinarea este totuşi cea mai importantă dintre ele, deoarece de

obiectivitatea şi exactitatea cu care se înfăptuieşte, depinde, în mare măsură, conţinutul

evaluării. În aprecierea randamentului studenţilor, aplicând criteriile calitative,

creativitatea ocupă un loc privilegiat. Exigenţele variază în raport cu progresul

studenţilor şi cu complexitatea sarcinilor.

Între formele de evaluare a studenţilor enumerăm:

evaluarea iniţială care cuprinde examenul de admitere, testările de la

disciplinele practice şi teoretice. Astfel, profesorul va cunoaşte nivelul de cunoştinţe,

priceperile şi deprinderile studenţilor. În funcţie de realităţile constatate, va stabili

strategia educaţională a disciplinei, căutând să elimine deficienţele constatate.

evaluarea continuă, realizată prin lucrările sau verificări pe parcursul unui

semestru cu scopul de a stabili un stadiu al performanţelor grupei de studenţi;

evaluarea sumativă (finala) prin care profesorul examinează, apreciază şi

notează corespunzător rezultatele studentului la final de semestru şi de an universitar.

3. Analiza procesului de admitere

Studenţii masteranzi sunt recrutaţi în baza unei metodologii de admitere

unitară, pe bază de concurs, această metodologie a fost adoptată la nivelul Universităţii

SPIRU HARET, metodologie ce respectă toate normele legale în domeniu; modalitatea

Page 23: manualul calitatii facultate 2008

de admitere este făcută publică prin toate mijloacele: presă scrisă –presa centrală,

revista Opinia Naţională – sau TvRM.

Începând din anul 2008, există editat în excelente condiţii grafice, un pliant cu

MASTERATUL la Universitatea SPIRU HARET – Admiterea în ciclul de studii

universitare de masterat, zi, pentru anul de învăţământ 2008/2009. Acesta este un

preţios instrument de informare pentru tinerii care doresc să se perfecţioneze pe căile

deschise prin oferta de studiu a Universităţii Spiru Haret; deja, din anul universitar

2008/2009, pe întreaga Univeristate Spiru Haret se instruiesc 180.000 de studenţi.

Pentru a se asigura o cât mai bună informare a viitorilor masteranzi, toate

procedurile legate de admitere sunt demarate cu 6 luni înainte.

Admiterea la ciclul de studii universitare de masterat se face prin concurs,

organizat de Universitatea Spiru Haret, instituţie organizatoare de studii universitare

de masterat. Comisia de admitere la ciclul de studii universitare de masterat pentru

specializarea ARTA TEATRALĂ se numeşte prin decizie a Preşedintelui Universităţii

şi este formată, de regulă, din 3 membri, din care unul este numit preşedinte.

Procedurile de admitere la programul de studii universitare de masterat ARTA

TEATRALĂ sunt proprii Facultăţii de Teatru a Universităţii SPIRU HARET şi pun

accent pe calitatea candidaţilor, pe nivelul cunoştinţelor dobândite de aceştia pe

parcursul şi la finele primului ciclu de studii de licenţă, ca şi pe interesul manifestat

(concretizat în programe, acţiuni, colaborări artistice) pe direcţia aprofundării şi

dobândirii de competenţe generale - privind familiarizarea cele mai noi şi avansate

dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu, dobândirea de abilităţi superioare de cercetare

independentă şi a capacităţii de a aplica teoria în cele mai diferite situaţii - şi de

specialitate - prin acumularea de importante cunoştinţe noi, identificarea, abordarea şi

soluţionarea unei diverse arii de probleme profesionale noi comparativ cu cele

tradiţionale, totul în vederea sesizării direcţiilor noi de creştere a cunoaşterii şi de

dezvoltare a profesiei.

Conform cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de

masterat, aprobat în şedinţa Senatului Universităţii Spiru Haret din ziua de 17 ianuarie

2005, cu modificările şi completările adoptate în şedinţa de Senat din data de 15 martie

Page 24: manualul calitatii facultate 2008

2007, studiile programul de studii de masterat ARTA TEATRALĂ este delimitat prin

proceduri distincte de admitere şi de absolvire şi constituie o etapă pregătitoare

obligatorie pentru studiile doctorale.

Conform cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, ( art.

72), la concursul pentru studiile de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă

obţinută la finalizarea studiilor universitare de licenţă, profil vocaţional sau de

specialitate; înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat se

poate face doar în domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă ( respectiv

Artele Spectacolului (Actorie )).

Înscrierile pentru admiterea la ciclul de studii masterale se fac în perioada iulie-

septembrie 2008, la sediile facultăţii organizatoare de programe de masterat a

Universităţii spiru Haret din Bucureşti.

Pot candida la admiterea la ciclul de studii universitare de masterat, cetăţenii

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic

European şi al Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru

cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Accesul la programul de studii de masterat se realizează prin concurs de

admitere, candidaţii fiind evaluaţi de către Comisia de admitere la masterat.

La programul de studii universitare de masterat se pot înscrie doar acei

candidaţi care fac dovada finalizării primului ciclu de studii universitare de licenţă

(diploma de licenţă) şi sunt admişi cei care fac dovada unui nivel de cunoştinţe

compatibil cu exigenţele noii calităţi a învăţământului superior la nivelul Universităţii

SPIRU HARET printr-un interviu şi motivaţia scrisă pe care fiecare candidat o depune

la data înscrierii, în vederea examinării de către Comisia de Admitere; se iau în

consideraţie media finală şi mediile generale ale anilor de studii universitare,

motivaţia, interesul şi preocupările candidatului la specializarea pentru care optează.

Aşadar, candidaţii pot prezenta, facultativ, în dosarul de admitere, pe lângă

documentele obligatorii ce fac obiectul pieselor necesare la dosarul de înscriere, un

scurt memoriu de activitate profesională şi ştiinţifică, o scrisoare de intenţie de circa 4-

5 pagini cu motivarea alegerii programului respectiv, precum şi orice alte documente

Page 25: manualul calitatii facultate 2008

ce pot susţine interesul şi realizările candidatului în domeniu legat de programul de

studii de masterat Arta Teatrală.

Documentele obligatorii pentru înscrierea la admitere, cuprinse într-un dosar

plic, sunt:

-cerere tip de înscriere pentru admitere

diploma de licenţă sau echivalentă (în original)

diploma de bacalaureat (copie legalizată)

curriculam vitae

certificat de naştere (copie legalizată

certificat de căsătorie (copie legalizată) dacă este cazul

copie xerox după buletinul (cartea) de identitate

adeverinţă medicală tip

3 fotografii tip buletin de identitate.

Interviul fiecărui candidat în faţa comisiei de concurs va fi de aşa natură încît va

evalua motivaţia, activitatea ştiinţifică şi artistică, cea publicistică precum şi

disponibilităţile de cercetare ştiinţifică în domeniu, reflectate în curriculum vitae,

reieşite în cursul interviului candidatului cu comisia sau în motivaţia personală.

Admiterea la ciclul de studii de masterat se desfăşoară în perioada 15- 30

septembrie 2009, iar rezultatul admiterii la studiul de masterat se comunică prin afişare

pe Internet, în termen de 48 de ore de la încheierea acesteia.

Studiile universitare de masterat se desfăşoară pe baza unui contract de studii

masterale, încheiat între masterand şi Universitatea Spiru Haret. În contract sunt

prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare

de masterat, astfel încât să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii.

4.Analiza eficacităţii cadrelor didactice

Cadrele didactice sunt, în acelaşi timp, deţinătoare ale unor distincţii naţionale

şi internaţionale, după cum reiese din CV-ul fiecăruia.

Se va avea în vedere – pe viitor, funcţie de orientarea şi necesităţile pieţei

muncii în noile condiţii ale aderării României la Uniunea Europeană – iniţierea şi

Page 26: manualul calitatii facultate 2008

organizarea unor programe realizate prin cooperare internaţională la care să participe

personalităţi de specialitate din străinătate.

Este de remarcat susţinuta activitate de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică

desfăşurată în mod permanent de toate cadrele didactice ce susţin programul de

masterat ARTA TEATRALĂ: toate cadrele didactice la care facem referire sunt membri

definitivi ai Uniunii Teatrale din România, unii dintre ei implicaţi inclusiv în viaţa

acestei Uniuni sau a organismelor sale. Numele aceloraşi cadre didactice sunt mereu

prezente pe afişele unor festivaluri de poezie şi teatru din ţară.

Sectorul cercetării ştiinţifice este reprezentat prin prof. univ. dr. Lucia Mureşan

- în acelaşi timp coordonatoarea programului de studii de masterat ARTA TEATRALA–

şi de lect.. univ. dr. George Grigore – secretar ştiinţific al Facultăţii de Teatru. Rubrici

permanente, emisiuni sau cicluri de emisiuni, participări la programele Radio România

Cultural, Televiziunea România de Mâine, Tv România Cultural, revistele Teatrul azi,

Acasă, Opinia Naţională etc. ca şi alte colaborări în mass media românească sunt

semnate de cadre didactice antrenate în programul de masterat ARTA TEATRALĂ al

Facultăţii de Teatru a Universităţii SPIRU HARET.

Numele unui cadru didactic care este în acelaşi timp şi actor de prestigiu,

exponenţial pentru viaţa teatrală a ţării, este o garanţie a succesului studiilor cu

important grad de specializare vocaţională în sfera actului interpretativ-artistic.

Ca o concluzie, se poate constata activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi

de creaţie artistică a tuturor cadrelor didactice implicate în programul de studii

universitare de masterat, fiecare dintre acestea distingându-se prin contribuţii

personale în planul didacticii teatrale, al creaţiei artistice pe scene reputate ale

teatrelor din ţară.

1. Prof. univ. dr. Lucia Mureşan – decan, coordonator program de studii

universitare de masterat

/ licenţă în Teatru   : Arta actorului – 1958 – Insititutul de Artă Teatrală şi

Cinematografică « I. L. Caragiale » (Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi

Cinematografică din Bucureşti)

Page 27: manualul calitatii facultate 2008

/ doctor în teatru al Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din

Bucureşti

/ ca dru didactic universitar , actriţă, membră a Uniunii Teatrale din România.

Activitate

pedagogică

1963-1992 Preparator, asistent universitar, lector, conferenţiar UNATC –

Bucureşti, curs de Arta şi Tehnica vorbirii

1992 – 1996 Universitatea Hyperion Bucureşti, curs de Arta actorului, Vorbire

scenică, Analiza procesului scenic

1996 – 2002 Conferenţiar universitar, Universitatea Ecologică Bucureşti,

Facultatea de Arte, specializarea Actorie, din anul 1997 devenind

Decan la specializarea Actorie

2002 –

prezent

Prof.univ.dr. – Decan, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Teatru

Activitate

ştiinţifică

• Teza de doctorat în Teatru, cu titlul „Rolul cuvântului în realizarea

imaginii scenice” 2004

• Articole în Tribuna Steaua – Cluj

• Revista Teatrul

• Gazeta literară Bucureşti

• Paşii profetului Alba – Iulia

Page 28: manualul calitatii facultate 2008

Alte activităţiRoluri interpretare în teatru

Sonia din Unchiul Vania, de Cehov

Laura – din Arborele genealogic, de Lucian Demetrius

Ofelia – din Hamlet, de William Shakespeare

Aniutka – din Puterea întunericului, de Lev Tolstoi

Becky Thacher – din dramatizare după Mark Twain

Domnica – din Secunda 58, de Dorel Dorin

Valia – din Poveste din Irkukt, de Arbuzov

Ilinca - din Aristocraţii, de Pogodin

Ana – din Azilul de noapte de Maxim Gorki

Polixenia – din Hecuba, de Euripide

Ana – din Take, Ianke şi Cadîr, de Victor Ion Popa

Ondine – din piesa Ondine, de Giraudoux

Julia – din Echilibrul fragil, de E. Albee

Dezdemona - din Othello, de William Shakespeare

Ranovskaia – din Livada de vişini, de Cehovi

Hermia – din Visul unei nopţi de vară, de William

Shakespeare

Page 29: manualul calitatii facultate 2008

Laura - din Şi eu am fost în Arcadia, de Horia Lovinescu

Amelia – din Al patrulea anotimp, de Horia Lovinescu

Mama – din Îngeri în America, de T. Kushner

Achiţa – din Vino la pod iubita mea, de Kiszely Gabor

Frumoasa Elena - din Întoarcerea la Micene, de Averoff

Tossitza

Împărăteasa Tulia - din Negru şi Roşu, de Horia

Lovinescu

Stephanie - din Floarea de cactus, de Barillet şi Gredy

Soţia - din Micul infern, de Mircea Ştefănescu

Stana - în dramatizarea după Stana, de Ion Agârbiceanu

Doamna – din Cruciada copiilor, de Lucian Blaga

Şi alte roluri din dramaturgia românească din piese de

I. D. Şerban, Paul Everac, Sidona Drăguşanu,

Virgil Stoenescu, Leonida Teodorescu, Ştefan

Berciuc, Ion Hristache şi Eugenia

Busuioceanu

Emisiuni la Televiziune

Club Femina

Albumul Duminical

La sfârşit de săptămână

Teleenciclopedia

Page 30: manualul calitatii facultate 2008

Emisiune literare

Viaţa spirituală

Momente de poezie

Interviuri la Radio:

Mese rotunde pe teme profesionale

Teatru radiofonic (biografii ale oamenilor celebri)

Emisiune de week-end

Serate literare (periodice)

La TvRM

Participare la spectacolul închinat Papei Ioan Paul al-II-lea

Examene şi spectacole comentate

Emisiuni de versuri cu studenţii Facultăţii de Teatru (periodice la date

aniversare)

Participări şi interviuri la emisiunile redacţiei culturale

Spectacole de muzică şi poezie la Ateneul Român

Participare în fiecare an la Festivalul Blaga 6 – 9 Mai la Sebeş-Lancrăm, preşedintă a juriului şi spectacol de poezie cu Tudor Gheorghe, cu Adela Mărculescu, cu Aurelian Octav Popa, cu Mihai Dinvale, cu George Motoi, cu studenţii cei mai buni.La Centrul Cultural al României de la Budapesta – recitaluri Mihai Eminescu şi Lucian BlagaLa Centrul Cultural al României de la New – York în 1997 de Ziua naţională – recital cu Sofia VicoveancaLa Centrul Cultural al României de la Paris – recital bilingv Blaga în 1995 la Centenarul naşterii marelui Poet (participare la Simpozion cu o comunicare despre teatrul lui Blaga în spectacole)În 2004 – recital Eminescu în limba franceză împreună cu Constantin CodrescuÎn fiecare an Galele Absolvenţilor de la Facultatea de Teatru şi participare la Galele Hop ale tinerilor actori de la Costineşti şi Mangalia cu nenumărate premii de grup şi individuale

Filme

Gioconda fără surâs în regia Malvinei Urşianu

Serata în regia Malvinei Urşianu

Page 31: manualul calitatii facultate 2008

Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu în regia Malvinei Urşianu

Liniştea din adâncuri în regia Malvinei Urşianu

Figuranţii în regia Malvinei UrşianuBuletin de Bucureşti în regia lui Virgil CalotescuRaliul regia Mircea Drăgan Al 5-lea As regia Mircea DrăganDrumeţ în calea lupilor regia Constantin VaeniRosemil regizor Radu GabreaDivorţ din dragoste regizor Andrei BlaierDizidenţii – regizor Nicolae Mărgineanu3 filme în colaborare cu Atlantis şi echipe franceze pentru canal M6

Teatru pentru televiziuneTroienele, de EuripideJudecătorul şi călăul, de Fr. DüremattÎn noaptea asta nu doarme nimeni, de I. CristeaConsimţământul, de I. CristeaTimp şi adevăr, de Eugenia BusuioceanuStâlpii societăţii, de Henryk IbsenCititorul de contor, de Paul EveracStrada Sycomore, de Paul EveracTrei generaţii, de Lucia DemetriusPluta meduzei, de Marin SorescuUn serial poliţist de Ş. BerciuTurnee în străinătate1972 la Praga şi Bratislava1975 la Köln, Paris, Lisabona1976 la Atena şi Salonic1979 la Ciudat de Mexico, Goanahato, Veracruz, Morelia, Halapa, Guadalahara1979 la Budapesta1985 la Avingnon – premiul special al juriului pentru spectacolul „Les aigles rempent”1985 la Moscova şi Leningrad1989 la Chişinău1990 la Chişinău1991 la Chişinău1995 la Rennes, festivalul de teatru cu Ion Lucian în Aquarium şi Trafique, de Louis Calaferte1995 la Paris1995 la Rennes – St. Malo – St. Brieuc - Acigné1997 la New York şi Chicago de ziua naţională alături de Sofia Vicoveanca2003 – la Paris – recital Eminescu (în limba franceză) alături de Constantin Codrescu

Fetivaluri1959 – Festivalul Teatrelor Dramatice, Bucureşti1972 – Festivalul de Dramaturgie românească, Bucureşti1985 - Festivalul de la Avingnon – premiul special al juriului pentru

Page 32: manualul calitatii facultate 2008

spectacolul „Les aigles rempent”1990 – Festivalul Crizantema de Aur, Târgovişte1994 – Festivalul „Cerbul de Aur”, Braşov1995 – Festivalul Ile et Vilaine, Rennes1996 - Festivalul „Cerbul de Aur”, Braşov1981-2003 – participare în fiecare an la Festivalul „Lucian Blaga”; premiul special al Festivalului 1992, premiul Fundaţiei Blaga 1993, premiul pentru participare excepţională în 1995

2. Prof. univ. Sanda Manu - profesor

Manu Alexandra Ioana___________________________________________________________________________________________________________

Date personale •

Data şi locul naşterii: 6.08.1933 Bucureşti

Stare civilă: căsătorită

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • Facultatea de Regie – Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică

Bucureşti, absolvită în anul 1956

• Din anul 1956 până în prezent, activitate constant permanentă în

două direcţii:

a. În teatru şi TV ca regizor

b. 10 ani în învăţământul de Teatru: 1956 – 2003 la Universitatea

Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”

Bucureşti;

2003 – prezent - profesor universitar Universitatea Spiru Haret,

Facultatea de Teatru

Activitate

pedagogică

Asistent universitar, UNATC – Bucureşti

Lector universitar, UNATC – Bucureşti

Conferenţiar universitar UNATC – Bucureşti

Profesor universitar, UNATC - Bucureşti

Activitate • Participări cu lucrări la simpozioane, workshop-uri şi cursuri la:

Page 33: manualul calitatii facultate 2008

pedagogică în

străinătate

Toronto (Canada); Moscova (URSS); Varşovia (Polonia); Riccione

(Italia); Malmő (Suedia); Saratoga Spirngs (SUA)

• Profesor invitat:

1973 – 1974 Havana (Cuba) cursuri de specializare pentru actorii unui teatru care

se înfiinţa

1981 – 1982 Schidmore College (SUA), cursuri pe teme de A.P.Cehov

1994 – 1995

şi

1997 – 1998

Schidmore College (SUA), pe temem de Commedia dell’Arte

2000 Malmő (Suedia), cursuri pe teme shakespeariene

Activitate profesională

• Am regizat aproximativ 120 de spectacole de teatru şi televiziune. Amintesc pe cele mai reprezentative, într-o posibilă ordine cronologică, începând cu ianuarie 1956:

○ Tăunul de E. Voinych (Teatrul Naţional din Iaşi)

○ Lângă poarta Brandenburg de E.M. Remarque (Teatrul Nottara)○ Pygmalion de G.B. Shaw (Teatrul Nottara)○ Teroarea şi mizeria celui de-III-lea Reich de B.Brecht (Teatrul

Nottara)○ Vizita bătrânei doamne de Fr. Durrenmatt (Teatrul de Stat din

Oradea)○ Patima roşie de M. Sorbul (Studioul Cassandra)○ Acest animal ciudat de A.P.Cehov (Teatrul Nottara)○ Frumoasa duminică de septembrie de U. Betti (Teatrul Nottara)○ Crimă şi pedeapsă după F. Dostoievski (Teatrul Nottara)○ Caragiale … dar nu teatru (Studioul Cassandra)○ Diavolul alb de J. Webster (Studioul Cassandra)○ Alcor şi Mona după Mihail Sebastian (Teatrul de Comedie)○ Să nu-ţi faci prăvălie cu scară de E.Barbu (Teatrul Naţional din

Bucureşti)○ Mincinosul de Carlo Goldoni (Teatrul L.S. Bulandra)○ Anunţ la mica publicitate de N. Ghinsburg (Teatrul L.S.Bulandra)○ Inimă rece de E. Covali (Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ)○ Valiza cu fluturi de I. Naghiu (Teatrul Naţional Bucureşti)○ Ferma de D. Storey (Teatrul L.S.Bulandra)○ Într-o singură seară de I.Naghiu (Teatrul L.S.Bulandra)○ Căsătoria de N. Gogol (Teatrul Naţional Bucureşti)○ Romulus cel Mare de Fr.Durrenmatt (Teatrul Naţional Bucureşti)○ A treia ţeapă de Marin Sorescu (Teatrul Naţional Bucureşti)○ Monolog cu faţa la perete de P.Georgescu (Teatrul Naţional

Bucureşti)○ D’ale carnavalului de I.L. Caragiale (Teatrul naţional Bucureşti)○ Luna dezmoşteniţilor de E. O’Neill (Teatrul L.S.Bulandra)○ Cheile oraşului Breda de Ş. Berceanu (Teatrul Naţional Bucureşti)○ Bună seara, domnule Wilde după Oscar Wilde (Studioul Cassandra)○ Uite-l, nu e ! de Michaela Tonitza, după Ion Creangă (Teatrul Ion

Creangă)

Page 34: manualul calitatii facultate 2008

○ Hatmanul Baltag de I.L.Caragiale, C. Negruzzi (Studioul Cassandra)○ Acul cumetrei Gurton, autor elisabetan anonim (Studioul Cassandra)○ Visul unei nopţi de vară de W.Shakespeare (Teatrul Naţional

Timişoara)○ Bolnavul închipuit de Molière (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca)○ Cum iubeşte cealaltă jumătate de Alan Aekbourne (Teatrul Mic)

Din spectacolele TV realizate menţionez:

○ Michelangello de Al. Kiriţescu○ Apollon du Belac de J.Giraudoux○ Gaiţele de Al.Kiriţescu○ Pădurea de A.N.Ostrovski○ Femeile savante de Molière ○ Moartea unui comis voiajor de A.Miller şi …multe emisiuni de

divertisment Activitate în străinătate: ○ Sâmbătă la Veritas de M.R. Iacoban (Teatrul Naţional din Weimar,

R.D.G)○ Copiii soarelui de M.Gorki (Teatrul Naţional din Weimar, R.D.G)○ Pescăruşul de A.P. Cehov (Teatrul Saratoga Springs, SUA)

Turnee în străinătate: ○ Belgrad (2 Festivaluri BITEF, cu Crimă şi pedeapsă şi Să nu-ţi faci prăvălie cu scară), Varşovia, Moscova, Riga, Berlin

1979 – 1981 Vicepreşedinte al comitetului Internaţional pentru Învăţământ

Teatral al ITI (Institutul Internaţional de Teatru)

1994 – 1998 Vicepreşedinte Executiv al UNITER (Uniunea Teatrală din

România)

1997 – 2000 Membru al Comitetului Executiv al ITI (Institutul Internaţional de

Teatru)

Premii obţinute

1961 Premiul Ministerului Învăţământului pentru spectacolul „Alecsandri”

1967 Premiul Ministerului Învăţământului pentru spectacolul „Năpasta” de I.L.Caragiale

1971 Premiul Ministerului Învăţământului pentru spectacolul „Caragiale…dar nu teatru”

1971 Premiul pentru Cel mai bun spectacol pentru copii „Inimă rece” de E.Covali

1976 Premiul de comedie pentru spectacolul „Romulus cel Mare” de Fr.Durrenmatt – Teatrul

Naţional Bucureşti

1981 Premiul pentru spectacolul „A treia ţeapă” de Marin Sorescu – Teatrul Naţional

Bucureşti

1992 Premiul de Excelenţă al UNITER (Uniunea Teatrală din România)

1995 Premiul pentru comedie pentru spectacolul „Hatmanul Baltag” de I.L.Cragaile,

C.Neguzzi

2001 Premiul APTR (Asociaţia Profesioniştilor de Televiziune din România) pentru Emisiune

de Varietăţi

2003 Premiul Naţional al Ministerului Culturii şi Cultelor pentru spectacolul „Bolnavul

Page 35: manualul calitatii facultate 2008

închipuit” de Molière – Teatrul Naţional din Cluj – Napoca

2000 Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler

3. Prof. univ. dr. Aurelia Petra (Aura) Corbeanu – profesor Master Teatru

Date personale •

Data naşterii: 28 sept. 1963

Stare civilă: Căsătorită

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • Academia de Studii Economice Bucureşti, 1988

• Master – Management cultural - 1996

• Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică,

Bucureşti – doctor în teatrologie

Activitate pedagogică 2001-2006 – Prof. univ. dr.; Şef de catedră la Universitatea de Litere

şi Artă „Lucian Blaga”, secţia Arta Actorului, catedra de Teatrologie şi

Management cultural.

2004-2008 – Prof. univ. dr. la U.N.A.T.A.C. la Catedra de Teatrologie

şi Management

2003 – până în prezent – Prof. asociat la Ministerul Culturii şi Cultelor

– Centrul de perfecţionare

Activitate

ştiinţifică

• Ianuarie 2004 – Teza de doctorat

• Articole în revista „Reţete culinare europene”, 2000-2001

• Articol în revista „Teatrul azi”, 2004, - „Teatrul opresanţilor”

• CD–Bazele managementului cultural, realizat de F.I.M.A.N. şi M.C. C,

2000

• CD-curs „Managementul proiectelor culturale”, realizat de S.N.S.P.A.,

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, Bucureşti,

2003

Page 36: manualul calitatii facultate 2008

Publicaţii

Managementul proiectului cultural – noţiuni şi

instrumente, Aura Corbeanu, Editura Centrului

pentru Formare, Educaţie Permanentă şi

Management în domeniul culturii – Ministerul

Culturii şi Cultelor, Bucureşti, 2005

Formare şi re-formare prin teatru – Aura Corbeanu,

Editura Kreiron, Bucureşti, 2004

Activitate profesională 1988-1991 Economist la ICCPT Bucureşti

1991-1992 Economist Uniunea Teatrală din România UNITER,

Bucureşti

1992-1997 Director economic Uniunea Teatrală din România

UNITER, Bucureşti

1997-2006 Director executiv Uniunea Teatrală din România UNITER,

Bucureşti

2006- până în prezent Vice-preşedinte executiv Uniunea Teatrală din

România UNITER, Bucureşti

Experienţă profesională cu Instituţii europene şi alte organizaţii

Belgia, Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Ungaria, etc

- CE, DG X / C1 Kaleidoscop 1994, Bruxelles – elaborarea şi

implementarea proiectului cultural european „Întâlnirile şcolilor

europene de teatru” în cadrul unei reţele culturale europeană

formate din 17 ţări.

România - PHARE Sesam (fonduri Phare TACIT) 1996 –

proiect socio - cultural –“Casa Artistului”, manager de proiect

România , Irlanda, Franţa, Germania - Proiect

„CaleidoscopTeatral”, 1996, Bruxelles CE, DG X / C1

Kaleidoscop, manager de proiect

Olanda - Asociaţia Culturală ECUMEST şi Fundaţia Culturală

Europeană, Amsterdam 1999-2005; Programe de politici

Page 37: manualul calitatii facultate 2008

culturale

Belgia, Franţa, Spania Manager de proiect - Culture 2000,

proiect „Memoria celor care au trecut” 2003-2004

Franţa ( proiect în reţea – 18 ţări): Franţa, Belgia, Italia, Spania,

România, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, etc.

Corespondent naţional pentru România din 1996 până în prezent

- Culture 2000,

-program multianual „Pepiniere europene pentru tineri artişti”

(1996- 1998, 1998-2001)

-program multianual „Procesul de mobilitate al artiştilor

europeni”; 2001-2004, 2004-2008

Spania – 2003, 2004 Manager al proiectului „Două extreme de

latinitate – Cultura română şi catalană”

Spania - Program Erasmus, Profesor invitat pentru Cursurile

europene „Integrare socială prin teatru” în cadrul Universităţii

din Alicante; iulie 2004

Franţa - Sesiune de comunicare cu tema„Memoria celor care au

trecut”şi coordonare grup de lucru în cadrul Centrului Cultural

European”Sfântul Iacob de Compostela” de la St.Jean D;Angely,

Franţa - Seminar „ Religia, Război şi Pace”; Mai 2004

Apartenenţă la alte organisme:

- Martie 1996 Prezent – Director – Fundaţia Arte şi Meserii

“Floare Albastră” ( RO)

- Mai 1996 Prezent – Membru fondator şi Director executiv –

Asociaţia Culturală ECUMEST ( RO)

- Mai 1996 Prezent – Membru în Consiliul de conducere al

Asociaţiei Franceze-Pepiniere Europene pentru tineri artişti

şi Corespondent naţional pentru România (FR)

- Martie 1997 Prezent – membru în board – Centrul Cultural

European Rapsodia (RO)

- Iunie 1997 Prezent – membru în I.E.T.M. (Be)

- Iulie 1997 Prezent – membru în EFAH ( Be)

Page 38: manualul calitatii facultate 2008

- Noiembrie 1998 Prezent – membru în Senatul Uniunii

Teatrale din România (RO)

- Septembrie 1999 Prezent - Membru - ORACLE

Network(NL)

- Octombrie 2000 Prezent, membru în Consiliul de

Administraţie al Fundaţiei Internaţionale pentru Copil şi

Familie (RO)

- Iunie 2006 Prezent membru CITF

Evenimente culturale organizate:

Gala Premiilor UNITER - Director executiv pentru cele 12

ediţii ale Galei. Gala Premiilor Uniter are loc anual şi acordă

premiile UNITER pentru fiecare stagiune teatrală încheiată.

Decernarea premiilor se face după principiul nominalizărilor

decise de un Juriu format din critici teatrali. În seara Galei, un

alt Juriu, format din personalităţi ale vieţii teatrale, decide, prin

vot secret, dintre aceste nominalizări, câştigătorul fiecărui

Premiu.

Gala Tânărului Actor – HOP – Director executiv pentru cele 7

ediţii. Evenimentul, care a fost reluat în anul 1998, după o

întrerupere de mai mulţi ani, reprezintă o primă carte de vizită a

tinerilor absolvenţi ai institutelor de învăţământ superior teatral la

care puteţi contribui şi dumneavoastră. La GALA TÂNĂRULUI

ACTOR sunt invitaţi să participe, în secţiunea competitivă,

absolvenţi ai tuturor institutelor de învăţământ superior din ţară,

după ce a avut loc selecţia preliminară asigurată de către un juriu

alcătuit din personalităţi ale vieţii teatrale. Un alt juriu, în perioada

desfăşurării festivalului, decide câştigătorii. Alături de concurenţi,

sunt invitaţi toţi directorii de teatru din România, critici de

specialitate, jurnalişti, profesionişti din zona teatrului, în dorinţa de a

crea o piaţă culturală capabilă să îi absoarbă pe baza competenţei pe

tinerii artişti dornici de afirmare.

Festivalul Naţional de Teatru - ediţiile 2000 - 2005 Director

executiv al Festivalului

Page 39: manualul calitatii facultate 2008

ARTSCHOOL – ARTÉCOLE – Director de program.

Programul s-a conturat în cursul anilor ce au trecut din

decembrie 1989 ca o necesitate pentru copiii orfani sau

abandonaţi în case de copii preşcolari şi şcolari mici. UNITER

şi-a propus să sprijine prin mijloace specifice resocializarea

acestora contribuind astfel la reintegrarea lor în viaţa normală.

CASA ARTIŞTILOR - Director de program. Programul

funcţionează ca un grup de asistenţă a cărei menire este

resocializarea artiştilor pensionari prin implicarea lor într-un

set de programe care să facă să funcţioneze din nou relaţia

activă dintre ei şi comunitate.

Alte activităţi: Cursuri de Management Cultural pentru studenţii Academiei

de Teatru şi Film - 1997

Cursuri de Management Cultural pentru studenţii Academiei de

Teatru de la Cluj-Napoca – 1998

Cursuri de - Management Cultural

- Politici culturale

- Evaluare proiecte

pentru persoane care-şi desfăşoară activitatea în organizaţi culturale

ca reprezentant al Asociaţiei Culturale ECUMEST în cadrul

programului “Core Training Programme” – parte a programului

cultural Phare “Dimensiunea culturală a democraţiei” – 2000

Audit financiar la Teatrul “Ion Creangă” 2002, 2003

Profesor asociat la SNSPA, Bucureşti pentru cursurile masteratului

cultural „Managementul proiectelor culturale” 2001 -2004

Director executiv Festivalul Internaţional de teatru pentru Copii

„ 100, 1000 un milion de povesti” – Bucureşti 2005, 2006.

Director executiv „Gala Noilor Generaţii – Capul de ...regizor”

Buzău -6

Expert în Comisia Naţională pentru Sibiu Capitală Culturală

Europeanp 2007 ) 2005, 2006,2007)

Experienţă specifică în regiune:

2000 Prima participare românească a unei compani de teatru

independent la Encounters From Bussang (o săptămână de

reprezentaţii, workshop-uri, dezbateri pentru actori tineri

Page 40: manualul calitatii facultate 2008

organizat de Asociaţia franceză Les Theatrales Des Jeunes

En Europe) - selectarea şi organizarea proiectului.Acest

proiect se continuă şi în prezent.

1996- Prezent - Membru în Board-ul Executiv PEJA –

Pepinieres Europeennes Pour Les Jeunes Artists (Paris)

Corespondent naţional pentru România

Evaluarea proiectelor europene pentru selecţia

bianuală a artiştilor în rezidenţă în peste 35 de

structuri culturale europene.

Implementarea proiectelor culturale multianuale în

România şi în celelalte 16 ţări partenere.

Participarea în grupuri de lucru pentru realizarea unor

structuri artistice funcţionale la nivel European

1996 – Prezent - Membru în Ansamblul General al EFAH -

European Forum For Arts And Heritage (Bruxelles). EFAH este cel

mai mare forum interdisciplinar cultural în Europa. Are 75 membrii

(reţele şi organizaţii).

1998, BARCELONA, CULTURAL POLICIES (Politici

culturale) reuniune organizată de Cultural Observatory for

Cultural Policies din Barcelona.

Septembrie 1997, BARCELONA, CULTURAL POLICIES

(Politici culturale) reuniune organizată de Cultural

Observatory for Cultural Policies din Barcelona. Stagiu de

perfecţionare în cadrul acestei instituţii.

August 1995, AMSTERDAM, Stagiu de perfecţionare

„CULTURAL MANAGEMENT WORKSHOP” organizat

de Amsterdam University în colaborare cu Theater Institut

Netherlanden

Septembrie 1994 - MANCHESTER, CITY OF DRAMA.

Stagiu de perfecţionare la nivelul managementului

evenimentelor culturale internaţionale derulate la nivelul unui

Page 41: manualul calitatii facultate 2008

an calendaristic.

Februarie 1994 - PARIS, LA MAISON DES CULTURES

DU MONDE, promovarea culturii româneşti, implementarea

unui proiect de colaborare româno-francez. Stagiu de

perfecţionare la nivelul managementului şi marketingului

cultural în Teatrul „Le rond Point” şi în cadrul instituţiei „LA

MAISON DES CULTURES DU MONDE”

Martie 1993 – LONDRA, stagiu de perfecţionare în domeniul

managementului cultural în cadrul Asociatiei Britanice pentru

schimburi culturale europene.

4. Conf. univ. Margareta Pogonat

Date personale •

Data şi locul naşterii: 6.03.1933, Iaşi

Stare civilă: necăsătorită

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, în anul 1959, clasa prof. Alexandru Finti

Activitate pedagogică

1995 - 2002 Conferenţiar universitar, Facultatea de Arte, specializarea Actorie, disciplinele Arta actorului de film şi Arta actorului.

2002 – prezent

Conferenţiar universitar, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Teatru

Activitate profesională

1959 - 1960 Teatrul „Mihail Eminescu” Botoşani

Ziariştii de Al.Mirodan - TothAu ajuns la oraş de I.B. Priestley - AliceEdiţie specială de Mariana Pârvulescu - IleanaO chestiune personală – Alexandra IvanovnaMincinosul de Carlo Goldoni - RosauraVlaicu şi feciorii luiÎn căutarea extraordinarului de I.D.Şerban – MariaFemeia îndărătnică de W.Shakespeare - Catarina

1961 – 1963 Teatrul Naţional din Iaşi

Anna Karenina de Tolstoi – AnnaPatru sub un acoperiş de Semionova şi M.Kreidel – LenaÎn amurg de Haupman – InkenBalul florilor de KrostiliovFebre de E. Lovinescu – NelyCiocârlia de Jean Anouilh – IoanaCezar şi Cleopatra de G.B.Shaw – CleopatraDincolo de zare de O.Neill –RuthPassacaglia de Titus Popovici – Ada

Page 42: manualul calitatii facultate 2008

Richard al-III-lea de W.Shakespeare – Lady AnneAdam şi Eva de Aurel Baranga - Eva

Teatrul „Toma Caragiu” din PloieştiGrădina cu trandafiriZoo de Vercors – Sybil GreameCare de valeţi de Jean Valjan – DoamnaPriveşte înger spre casă de Katty Frienks – FattyAmintirile rămân vii de Stasov – mamaCafeneaua de Carlo Goldoni – VittoriaNeîncredere în foişor de Tudor Popescu – EaO noapte furtunoasă de I.L.Caragiale – VetaReţeta Makropolos de Karl Capek – Elina MakropolosDe seară până la amiază de Rozov – NinaStâlpul societăţii de Henrik Ibsen – Lana HesselGaiţele de Al.Kiriţescu – VandaFii cuminte, Cristofor de Aurel Baranga – AdaDomnişoara Iulia de Somerset Maugham – IuliaAlexandru Ioan Cuza – Doamna ElenaPetru Rareş – Doamna MariaAzilul roşu de Gordan Mihic – SavkaMitică Popescu de Camil Petrescu – PatroanaDezertorul de Mihail Sorbu – AretiaHedda Gabler de Henrik Ibsen – HeddaCasa Bernardei Alba de F.Garcia Lorca – BunicaDiogene câinele de Dumitru SolomonDragă mincinosule de Jeromme KiltyCroitor de dame de Georges Feydeau – Doamna AigrevilleToţi fii mei de Arthur Miller – mamaSe caută un vinovat de I.B.Prestley – Doamna MaillardBaltagul de Mihail Sadoveanu – Vitoria LipanUnchiul Vanea de A.P. Cehov – Elena AndreevnaTeatrul Giuleşti şi Nottara Bucureşti

Gaiţele de Al.Kiriţescu – MargaretsPiticul din grădina de vară de D.R. Popescu Patru lacrimi de Rozov – trei roluri: Larisa, Nina, EvdohiaCarambol de I.D. Şerban – mamaCitadela sfărmată de Horia LovinescuFamilia Toth de Orköny – Doamna TothSentimente şi naftalină de S. Drăguşan – FlorenţaO noapte furtunoasă de I.L. Caragiale – Veta Casa Bernardei Alba de F.Garcia Lorca – BunicaPensiunea Doamnei Olimpia de I.D.Şerban – Ligia Copii Soarelui de M.Gorki – Elena AndreevnaJocul de Aurel Băieşu – fosta colegăOameni feluriţi de A.Holban – OrtansaClipa de Dinu Săraru – MariaAdio Charlie de G. Axelrod

Page 43: manualul calitatii facultate 2008

Dansul morţii de August Strindberg - Alice

Patru zeci de carate de G.Barillet – MarietteOmul care face minuni de Radu Feldman Alexandru - mamaTeatrul Naţional din Bucureşti

Ultimul set de Marica Beligan – LauraTeatrul vesel

Un prieten neprevăzut de C.Riznet – Margret VarnetActivitate cinematografică

Pasărea furtunii , regia Dinu NegreanuDouă lozuri, regia Gh.NaghyLumină de iulie, regia Gh.NaghyAmintiri din copilărie, regia Eugenia BostanTinereţe fără bătrâneţe, regia Eugenia BostanMeandre, regia Mircea SăucanApoi s-a născut legenda, regia Andrei BlaierDrum în penumbră, regia Liviu BratuDragostea începe vineri, regia V.CalotescuZestrea, regia Letiţia PopaTrei scrisori secrete, regia V.CalotescuActorul şi sălbaticii, regia Manole MarcusPapessa Ioana (film englez), regia D. AndersenClipa, regia Manole MarcusE atât de aproape fericirea, regia P.DinulescuOraşul văzut de sus, regia Lucian Bratu Gloria nu cântă, regia Al. BocăneţPistruiatul (serial tv), regia Francisc MunteanuLumini şi umbre (serial tv), regia Andrei BlaierCrucea de piatră, regia Andrei BlaierBinecuvântată închisoare, regia Nicolae Mărgineanu Amantul doamnei dracula (serial)Teatru de televiziune

Baltagul, regia Lidia IonescuSurorile Boga, regia C.DinulescuUnchiul Vania, regia I. BarnaCazul Enăchescu, regia C.Motric Zestrea, regia Letiţia PopaPasărea speranţei, regia Domniţa MunteanuVisul unei nopţi de iarnă, regia Dan NecsuleaFata şi caruselul, regia Domniţa MunteanuÎndrăzneala, regia Letiţia Popa Constandina, regia Cornel PopaSamba pentru îndrăgostiţi, regia Cornel PopaCabana, regia Cornel PopaCasa noastră, regia Cornel PopaLivada din noi, regia Cornel PopaLuptătoarea de la Iaşi, regia Nae Cosmescu

Page 44: manualul calitatii facultate 2008

Centrul înaintaş a murit în zori, regia C.Dicu

Premii atribuitePentru activitatea teatrală

1960 Premiul I de interpretare de la „Concursul tânărului actor” pentru Ileana din piesa Ediţie specială, de Mariana Pârvulescu

1986 Premiul pentru rol secundar la „Concursul teatrului istoric” pentru Maria din Clipa de Dinu Săraru

1989 Premiul revistei „Teatru” pentru activitate

Pentru activitatea cinematografică

1972 Premiul ACIN pentru interpretare feminină – pentru rolul din filmul Drum în penumbră

1973 Premiul ACIN pentru interpretare feminină – pentru rolul din Zestrea

1973 Premiul ACIN pentru interpretare feminină – pentru rolul din Dragostea începe vineri

5. Conf Univ. Vlad Rădescu

Date personale •

Data şi locul naşterii: 18.11.1952 Bucureşti

Stare civilă: căsătorit

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • 1975, diplomat în arte (actorie), Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" Bucureşti;

• 1975 - 1995: actor, Teatrul Naţional Târgu Mureş (peste 40 de roluri principale şi secundare);

• 1995 - 1997: actor, Teatrul Mic Bucureşti• 1972 - 2002: actor de film şi TV ( roluri principale şi secundare în peste

20 de filme de lung metraj, seriale TV, coproducţii), colaborări multiple radio si TV, asistenţă regie şi regie teatru etc.

Activitate pedagogică

din 2002: Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Teatru, conferenţiar universitar / şef catedră (actorie), doctorand

1996 - 2002: Universitatea Ecologică, conferenţiar universitar / şef catedră (actorie)

1994 - 1995 Academia de Teatru şi Film Bucureşti, cadru didactic asociat (arta actorului de film)

1987 - 1994 Academia de Artă Teatrală Târgu Mureş, cadru didactic asociat (arta actorului de teatru şi film)

Responsabilităţi manageriale

din 2006: director general Port Computer România (www.port.ro)

din 2005 director artistic Creaton Studio

Page 45: manualul calitatii facultate 2008

din 2001 director general, Centrul Cultural European Bucureşti

2002 - 2005 consultant artistic, Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei

Municipiului Bucureşti (ARCUB)

1997 - 2002 director (consultant artistic), Teatrul NOTTARA Bucureşti

1995-1996 administrează (în colaborare) reconstrucţia Teatrului Foarte Mic

Bucureşti

1994-1996 consultant artistic al rectorului, coordonator al Departamentul de

relaţii internaţionale al ATF Bucureşti

1993-1994 director general, Teatrul Casino Victoria Bucureşti;

1990-1994 director adjunct executiv Teatrul Naţional Târgu Mureş

Iniţiator şi administrator de proiecte şi programe culturale

1991 – 1992 Târgu Mureş: director proiect: Concurs de dramaturgie tânără

românească; partener: Hostage Production Londra

1992 – 1994 Târgu Mureş: coproducţii teatrale cu Inspectoratul pentru Cultură Bistriţa Năsăud, Academia de Artă Teatrală Târgu Mureş, Centrul European de Cultură Peleş-Sinaia, Pygmalion Theaterschule Viena, Hostage Production Londra, Teatrul Inoportun Bucureşti (director de proiect).

1992,1993 Bistriţa: Festivalul Internaţional "Alegoria", (director secţiunea spectacole).

1992 – 1994 Spectacol itinerant: TRUPA PE BUTOAIE. (Farse populare ambulante) Târgu Mureş, Cluj, Sinaia, Victoria, Bucureşti, Satu Mare, Piatra Neamţ, Vaslui, Galaţi, Sighişoara; (director de proiect).

1993 şi 1994 Târgu Mureş: director Festivalul Internaţional de Teatru: INTÂLNIREA SCOLILOR SI ACADEMIILOR EUROPENE DE TEATRU; parteneri: Academia de Teatru şi Film Bucureşti, programul KALEIDOSCOPE al CE, Pygmalion Theaterschule Viena; participanţi din: Germania, Tunisia, Japonia, Ungaria, Anglia, Croaţia, Elveţia, Polonia, Bulgaria, Austria, Moldova, Italia, România.

1993 Târgu Mureş: Aniversare Teatrală, GENERAŢIA DE AUR; parteneri: Teatrul Naţional Sloven, Televiziunea Română, Teatrul Ariel Târgu Mureş

1994 Peleş, Sinaia: laborator de cercetare teatrală: Istoria comică a magului Faust; coorganizator: Centrul European de Cultură Peleş

1993,1994 Turnee internaţionale: Ungaria, Austria, Slovenia (director de proiect).1995 Târgovişte şi Lancaster: director de proiect TEATRU SI

PREJUDECATĂ; parteneri: UNITER, Dukes Youth Theatre Lancaster, Academia de Teatru şi Film Bucureşti, Academia Thalia Târgovişte.

Page 46: manualul calitatii facultate 2008

1995 şi 1996

Târgovişte: director Festivalul Internaţional de Teatru: A TREIA şi A PATRA INTÂLNIRE A SCOLILOR ŞI ACADEMIILOR EUROPENE DE TEATRU; parteneri: UNITER, Academia de Teatru şi Film Bucureşti, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Local Târgovişte, Fundaţia "Târgovişte 600"; laureat al programului cultural KALEIDOSCOPE al CE; participanţi din: Australia, Belgia, Iugoslavia, Olanda, Ungaria, USA, Anglia, Croaţia, Slovenia, Japonia, Moldova, Argentina, Scoţia, Suedia, Norvegia, Franţa, Austria, Germania, Hong Kong, Albania, Tunisia, Bulgaria, Lituania, Coreea, Venezuela şi România.

mai 1995 Bucureşti: director (din partea română) Festivalul Britanic de Teatru.1995, 1996 Bucureşti: TRUPA PE BUTOAIE, producţie independentă.1995 - 1996 Târgovişte: Programul Cultural Târgovişte 600martie 1996 SPECTACOLUL COSTUMULUI DE TEATRU, reprezentaţie unică,

producţie independentă.februarie - martie 1996 - Slobozia: consultant Festivalul Studenţesc de Regie

1996, 1997, 1998, 1999

Bucureşti: director CINEMAIUBIT (Festival internaţional de filme studenţeşti; organizaator: ATF)

1997 Bucureşti: director Festivalul Filmului European (Delegaţia CE).1998 – 2000 Turnee teatrale în Germania, Venezuela, Finlanda, Bulgaria, SUA,

Elveţia, Australia (director proiect).2003 Bucureşti: TEATRU SPORT, PARADIS SERIAL (producţii

independente la Centrul Cultural European, Sala Rapsodia)2004 Director Executiv al Festivalului de Artă Medievală Sighişoara

Experienţă profesională conexă

2006/2009 “artistic coach” în proiectul Artistne(s)t (proiect sustinut de ProHelvetia si Ministreul Culturii din Romania)

1998 - 2002 membru în CA al FDSC1996 raportor la seminarul Starea artelor cu tema Legea dreptului de

autor si gestionarea drepturilor conexe (organizator: ANUC)1995 participant la Seminarul Internaţional: The Management of

International Projects in Arts Education, Amsterdam; organizator: Theatre School Amsterdam & ELIA (European League of Institutes of the Arts)

1994 -1998 membru supleant în Senatul UNITER1994 nominalizat pentru personalitatea teatrală a anului1993 Târgu Mureş: Atelier de dramaturgie în parteneriat cu Teatrum

Mundi şi Bush Theatre Londra (coorganizator)1993 participant la Schimbul de experienţă pentru manageri în domeniul

cultural, Londra; organizator: British Association for Central and

Page 47: manualul calitatii facultate 2008

Eastern Europe şi UNITER1993 Budapesta: raportor la Conferinţa directorilor de teatre naţionale din

Europa, (organizator: Teatrul Naţional Budapesta) 1992 Bratislava: participant la Seminarul Internaţional de Management

Artistic şi Gestiune Culturală; organizator: Arts International New York

1992 Peleş, Sinaia: participant la Seminarul Internaţional "Anatomia succesului"; organizator: Centrul European de Cultură Peleş Sinaia al M.C.

1992 invitat la National Producers Network, Columbus, (Ohio, USA) de către Dance Theatre Workshop, New York

1991-1992 participant la programul: Seeding a Network (organizator: UNITER)membru în juriile Festivalului Naţional de Film (1981), Festivalului Naţional de Teatru I.L. Caragiale (1993), Festivalului Studentesc de Regie (Slobozia 1998), Festivalului DAKINO (1999), Concursului de scenarii de film Sundance Festival (2000)realizator emisiuni radio, producţie audio & TV, creaţie şi experienţă semnificativă în publicitate, design evenimente etc.articole şi interviuri, presă scrisă, audio şi TV.

FIŞĂ SELECTIVĂ DE CREAŢIE ARTISTICĂ – Vlad Rădescu

Roluri importante în teatru: Montserrat (Montserrat - E. Robles)

Rudy (Patima Roşie - Sorbul)Florindo (Mincinosul - Goldoni)Horatio (Hamlet - Shakespeare)Alonso (Furtuna - Shakespeare)Ajutorul de şerif (Omul care aduce ploaia - R. Nash)Alioş aKaramazov (Fraţii Karamazov - Dostoievski)Ferdinand (Intrigă şi Iubire - Schiller)Horace & Frederik (Invitaţie la castel - J. Anouilh)Menestrelul (Soldăţelul de plumb)Henrich (Regele gol – C. Gozzi)Doctorul, Soţul, Savantul, Marchizul (Farse ambulante - Trupa pe butoaie)Lt. Lucas (Soldatul Svejk - J. Hasek)Judecătorul (Evul mediu întâmplător - R. Guga)Oedip (Regina Iocasta - C. Zărnescu)Locotenentul (Milionarul sărac - T. Popescu)Baba (Cazul Gavrilescu după La ţigănci - Mircea Eliade)

Filmografie:

Page 48: manualul calitatii facultate 2008

1973: Ciprian Porumbescu; 1975: Pe aici nu se trece; 1976: Dimitrie Cantemir, Muşchetarul Moldovean; 1977: Vlad Ţepeş; 1978: Războiul de Independenţă (serial TV); 1980: Moisei; 1981: La răscrucea marilor furtuni, Muntii in flacari, Anul revoluţionar 1848 (serial TV), 1982: Burebista; 1993: Abel a rengetenben, Somnul Insulei; 1995: Ochii care nu se văd (serial TV); 1996: Carol cel Mare (docu drama), Lunga călătorie cu trenul; Diplomatic Siege, 1997: Omul zilei; 1999: Vlad “The Impaler”; 2003: Cave, Numai Iubirea (telenovelã); 2004: Jaquou le Croquant; 2005: Sweenney Todd, Mafalda di Savoya, 2006: Primo Carnera, Cocoşul decapitat, Decizii (TV); alte prezenţe în producţii din SUA, Franţa, Suedia, Germania etc

Regie:Balada celor doi îndrăgostiţi (Dimitrie Roman)Gaiţele (Al. Kiriţescu), Azilul de noapte (M. Gorki), Unchiul Vanea (A. P. Cehov), în colaborare cu prof.univ. Constantin CodrescuConu’ Leonida faţã cu reacţiunea (I.L.Caragiale)Descurcãreţele (dupã Pensiunea Doamnei Olimpia de I.D.Serban)Fasole Bătută Măr De Marin Sorescu (după texte de M. Sorescu), în colaborare cu conf.univ. Adriana Piteşteanu (2006)Gala Radio Bucureşti (Romexpo - 2003,2004,2005)Marele Concert Annual de Muzică Populară ( Sala Palatului:2003,2004)Lansare Office 2003 (TNB)Ariston Convention (2006,2007)Festivitatea de premiere a Bucharest Film Festival (2007)Realizator şi/sau producător: emisiuni & spoturi radio, clipuri TV; alte evenimente (festivaluri, spectacole ocazionale, gale etc.)

Am colaborat cu regizorii:G. Harag, Sanda Manu, Dan Alecsandrescu, Victor Ioan Frunză, Cristian Mihăilescu, Nicolae Scarlat, E. Mercus, Cristian Hadji-Culea, Constantin Codrescu, Gelu Colceag, Adriana Piteşteanu, K. Elemer, Tudor Chirilă, E. Mercus, Dan Micu, Dragos Galgotiu, L. Oniga, E. Todoran, Vlad Massaci, Gh. Vitanidis, Dan Piţa, S. Nicolaescu, D. Năstase, V. Calotescu, Dan Necşulea, Mircea Veroiu, Mircea Moldovan, Tudor Mărăscu, Sinişa Dragin, Adrian Popovici, Iura Luncaşu, Radu Gabrea, Petre Năstase şi alţiiPrezentator & M.C.- Unilever S.E. Euopean Convention (2002)- Premiile Avantaje (2002) - Gala Radio Bucureşti (2003,2004,2005)- Lansarea campaniei D.A. (2004)- Ziua Poliţiei Române (2006)- Festivalul Corurilor Bărbăteşti din Balcani (2006)- PR GALA Award (2005,2006)- Lotto Christmas Party (2005,2006)- Gala BFF(2007)

Page 49: manualul calitatii facultate 2008

6. Conf. univ. Sabina Ivaşcu

Sabina Ivaşcu

___________________________________________________________________________________________________________

Date personale •

Data şi locul naşterii: 25 octombrie 1949 la Cluj

Stare civilă: necăsătorită

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • Liceul « Mihai Viteazul », Bucuresti• În anul 1974 este absolventa a Institutului de Arte Plastice « Nicolae

Grigorescu » din Bucuresti , clasa profesor Simona Vasiliu-Chintila.• Teza de de doctorat susţinută în decembrie 2001cu tema:

„Pateticul în arta bizantină şi vechea artă românească” Activitate pedagogică

Ca absolventă a unei instituţii de învăţământ superior de arte, am ocupat în perioada 1974 – 1990 o serie de funcţii cu caracter teoretic şi practic, în următoarele domenii : Design Ambiental, Muzeografie, Organizare de expoziţii, Editura Didactică şi Pedagogică

1991 – prezent

În anul 1991 am fost asistent asociat, apoi, în 1992, am devenit prin concurs, lector universitar la Academia de Arte Bucureşti, la secţia Pedagogia Artei, unde activez şi în prezent.

1992-1995 Am predat ca lector asociat în cadrul catedrei de Design a Universităţii Româno-Americane

din 1993 - prezent

Am avut colaborări cu Universitatea Ecologica, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Media Am condus lucrări de licenţă, lucrări de master, de definitivat, precum şi lucrări de grad didactic cu subiecte preponderent din domeniul Artelor Vizuale şi Educaţiei Artistice Plastice.

Activitate de cercetare ştiinţifică

• Prelegeri şi conferinţe pe teme de Artă Românească si Artă Europeană – în cadrul Muzeului de Istorie şi Artă Bucureşti.

• Conferinţe şi prezentări de specialitate ocazionate de Programele de perfecţionare din cadrul MIU, referitoare la Designul Ambiental şi Designul vestimentarRealizarea concepţiei grafice, prezentare şi ilustrare pentru un număr de manuale şcolare în colaborare cu Editura Didactică şi PedagogicăColaborare cu Fundaţia Româno-Germană, precum şi cu biblioteca Astra, din Sibiu, în perioada 1998-1999

Page 50: manualul calitatii facultate 2008

Contribuţia ştiintifică

Un alt moment care a contribuit la aprofundarea studiului ştiinţific în domeniul fenomenului plastic dar şi al vizualului, specific învăţămîntului superior de artă, a constituit-o proiectul Enuntio 2004.

1971-1974 revista Amfiteatru (eseuri, reportaje, cronici plastice, ilustratii)1978 Radiodifuziunea Bucuresti colaborari la emisiunile: “Universul

artelor” /”Atlas cultural”, “Pictorul Catargi”1979 Radiodifuziunea Bucuresti , “Insemnari despre pictura lui

Ciucurencu”1980 Radiodifuziunea Bucuresti, “Matematica, muzica, desen” interviu cu

Adina Caloenescu1985 Radiodifuziunea Bucuresti, “Atelierele din strada Doamnei”1987 Radiodifuziunea Bucuresti, “Arta romaneasca din sec XIX in colectia

Slatineanu1988 Este consemnată de Valentin Ciucă–Acuarela contemporană

românească, Editura Meridiane.1992 Radiodifuziunea Bucuresti, “Memorand geometria ecoului” (despre

arta mozaicului), “Kitsch-ul istoric”, Trei emisiuni pe teme de arta comparata, la “Universul artelor”.

1994 Radiodifuziunea Bucuresti, “Fascinanta lume a lui Andrew Wyeth”1994 Realizarea a patru casete video in Centrul Pompidou, Paris, Franta,

cu prilejul retrospectivei Brancusi (in colaborare cu Conf.Dragos Gheorghiu). Postul de televiziune Antena 1, a prezentat cateva fragmente din acest film.

1995 Participare la Conferinta Internationala “Oral history”, cu tema “Experienta comunicata”, Goteborg, Suedia.

1996 Comunicarea eseului: ”Principiul serialitatii in compozitiile lui Vermeer”, propunerea proiectului , fiind acceptata de Muzeul Mauritshuis din Haga, Olanda

1996 Tradiţie şi experiment, UNA , Bucureşti1996-1997 Colaborare la revista “Curierul romanesc”, la rubrica “Catalogul

artistului”.2002 Colaborare la revista „Argeş” : Patetic si sublim in arta ortodoxiei2003 Prezentată cu lucrari de grafica in galeria virtuala „Asymetria” Paris2003 Este consemnata in volumul regretatului critic de artă Radu Ionescu

“Printre artistii plastici contemporani” aparut la editura Maiko2004 Este consemnata in “Enciclopedia artistilor romani contemporani”

aparuta la editura ARC 20002004 Colaborari la revista Asymetria, Colaborari la revista Agora on line2007 Colaborari la revista Respiro

Colaborări 1990 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual de limba

Page 51: manualul calitatii facultate 2008

edituri engleza,G.Farnoaga1991 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual

engleza,A.Ionici,Popovici,Iliescu1992 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual limba

italiana,Haritina Gherman1992 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual limba

italiana,Gherman, Popescu 1992 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual limba

bulgara, L. Belciov / Z Iofu1992 Ed.Acvila, prezentarea grafica, Culegere de probleme de

matematica,Octavian Stanasila1994 Ed.didactica si pedagogica, coperta si ilustratii Manual italiana,H

Gherman, GPopescuListă de lucrăripublicate

I. TEZA DE DOCTORATPateticul în arta bizantină şi vechea artă românească (Universitatea de Arte, Bucureşti, 2001), în curs de editare.II. Cărţi publicate - Grafica, colaborari cu edituri (anul, editura, autorul):

1968 E.P.L Doina Cetea

1969 E.P.L Corneliu Belciugateanu1970 Ed.Eminescu Zamfir Vasiliu1970 Ed.Eminescu Henriette Yvonne Stahl1972 Ed.Minerva Henriette Yvonne Stahl1981 Electrecord Elena Gantolea ,Irina Rachiteanu, Eduard Caudella1986 Electrecord Piotr Ilici Ceaikovski1990 Ed.didactica si pedagogica Georgiana Farnoaga/Ecaterina Comisel1991 Ed.didactica si pedagogica Anca Ionici/Ruxandra Popovici/Anca

Iliescu1991 Ed.didactica si pedagogica Haritina Gherman1991 Ed.didactica si pedagogica Luca Belciov/Zlatca Iofu1992 Ed.didactica si pedagogica Haritina Gheman/Georgeta Popescu1992 Ed.Acvila Octavian Stanasila1992 Ed.Acvila Aura Matei Savulescu1994 Ed.didactica si pedagogica Haritina Gherman/Georgeta Popescu1994 Ed.didactica si pedagogica Haritina Gherman/Georgeta Popescu1998 Ed.Nemira Mihaela Sturza2006 prezentarea grafica, Exercices de resurrection, Paris, Dana

Shishmanian2007 Ed. Agerpress, prezentare grafică, Povestiri pentru cei mici, Elvira

Ivaşcu2007 Editura Agerpress, prezentare grafică, Leacuri pentru suflet, Elvira

Ivaşcu

Sub tipar: Pateticul în arta bizantină şi vechea artă românească (Universitatea de Arte, Bucureşti, 2000), în curs de editare.Programul interactiv de explorare, înţelegere şi utilizare al principalelor elemente de limbaj şi al tehnicilor specifice artelor vizuale

Page 52: manualul calitatii facultate 2008

In lucru: Expresie şi formă în arta contemporanăIII. Articole publicate în periodice (presa scrisă, radio, internet)

1971-1974 Amfiteatru (eseuri, reportaje, cronici plastice, ilustratii)1978 Radiodifuziunea Bucuresti (colaborari la emisiunile: “Universul artelor”

”Atlas cultural”): “Pictorul Catargi”1979 “Insemnari despre pictura lui Ciucurencu”1980 “Matematica, muzica, desen” (interviu cu Adina Caloenescu)1985 “Atelierele din strada Doamnei”1987 “Arta romaneasca din sec XIX in colectia Slatineanu1991 “Memorand geometria ecoului” (despre arta mozaicului)1992 “Kitsch-ul istoric”1992 Trei emisiuni pe teme de arta comparata, la “Universul artelor”1994 “Fascinanta lume a lui Andrew Wyeth”1996-1997

Colaborare la revista “Curierul romanesc”,la rubrica “Catalogul artistului”.

2002 Colaborare la revista „Argeş” : Patetic si sublim in arta ortodoxiei.2003 Prezentată cu lucrari de grafica in galeria virtuala „Asymetria” Paris2003 Este consemnata in volumul regretatului critic de artă Radu Ionescu

“Printre artistii plastici contemporani” aparut la editura Maiko2004 Este consemnata in “Enciclopedia artistilor romani contemporani”

aparuta la editura ARC 2000.IV. Proiecte recente de cercetare-dezvoltare şi artistice

1996

Tehnici artistice decorative aplicate pentru murală, textile, designNoţiuni de ambientare convenţională şi neconvenţională în spaţii sociale şi culturale.Program interactiv destinat perfecţionării şi extinderii educaţiei vizualeTehnici artistice decorative aplicate pentru murală, textile, designNoţiuni de ambientare convenţională şi neconvenţională în spaţii sociale şi culturale.Coordonator stiintific al lucrarilor pentru obtinerea gradului didactic I:“Linia – mijloc de expresie plastica”., Prof.Eugenia Titorov

1997 “Valoarea expresiva, urmarind armonia cromatica specifica exprimarii copilului de varsta scolara”.,Prof.Nicoleta Stancu

1998 “Contributii la imbunatatirea mijloacelor de invatamant pentru predarea elementelor de limbaj artistic in scoala”.,Prof.Cucurichi Atanasia

1999 “Importanta disciplinelor artistice plastice in invatamantul general“ ,Prof.Popa Alexandrina.

V. Activitate editorială tehnoredactare, ilustraţii, prezentare grafică cadrul editurilor, casei de discuri Electrecord

1986 Electrecord, grafica, Concertul nr 1 pentru pian si orchestra op 23,Piotr Ilici Ceaikovski

1990 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual de limba engleza, Georgiana Farnoaga

1991 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual de limba engleza, A.Ionici, Popovici Iliescu

1992 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual limba

Page 53: manualul calitatii facultate 2008

italiana,Haritina Gherman1992 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual limba

italiana,Gherman, Popescu 1992 Ed.didactica si pedagogica,coperta si ilustratii, Manual limba bulgara,

L.Belciov /Z Iofu1992 Ed.Acvila, prezentarea grafica, Culegere de probleme de

matematica,Octavian Stanasila1994 Ed.didactica si pedagogica, coperta si ilustratii Manual italiana, H

Gherman, G.Popescu1981 Electrecord, coperta si ilustratii, Recital de harpa, Elena Gantolea.1981 Electrecord, coperta si ilustratii, „De viata, de dragoste, de moarte”

Irina Rachiteanu 1981 Electrecord, coperta si ilustratii, Compozitii simfonice, Eduard

Caudella 1992 Cedime,France, Colectia CIME nr.5, prezentarea grafica "Fetes

traditionelles roumaines" VI. Activitate artistică - Lucrari colective de arta monumentala:

1972 Tempera, “Compozitie decorativa”, Sala Consiliului Popular Orasenesc /Medgidia

1972 Sgrafitto, “Compozitie decorativa”, Fatada Cinematografului /Medgidia1973 Mozaic, “Compozitie decorativa”, Exteriorul Liceului /Medgidia1973 Sgrafitto, “Compozitie decorativa”, Fatada Spitalului /Medgidia1973 Tempera, “Compozitie cu tema istorica”, Liceul ‘Ion Neculce”/Bucuresti

Lucrari personale de arta monumentala:1973 Tempera, “Compozitie decorativa”. 8x16 m Liceul 26, Militari/Bucuresti1974 Mozaic, “Compozitie decorativa”, 50 x 50 m, paviment, Institutul

Agronomic/BucurestiVII.Participări la conferinţe naţionale/ internaţionale

1995 Participare la Conferinta Internationala “Oral history”, cu tema “Experienta comunicata”, Goteborg, Suedia.

1996 Comunicarea eseului: ”Principiul serialitatii in compozitiile lui Vermeer”, propunerea proiectului , fiind acceptata de Muzeul Mauritshuis din Haga, Olanda

1996 Comunicarea „Tradiţie şi experiment” , UNA , Bucureşti.

Participari la expozitii colective (anul, specificul expozitiei, galeria, locul)

1973 Proiecte de arta monumentala Institutul Politehnic/Iasi 1974 Pictura Dalles/Bucuresti 1975 Pictura Dalles/Bucuresti (anuala) 1975 Grafica Muzeul Simu/Bucuresti 1975 Grafica Orizont 1975 Grafica Expo/Hunedoara 1977 Grafica Salonul de gravura Victoria/Brasov 1977 Grafica Orizont/Bucuresti 1977 Grafica Tabara de creatie Praid/Harghita 1980 Pictura Dalles/Bucuresti (municipala) 1982 Pictura Dalles/Bucuresti 1982 Pictura Dalles/Bucuresti (municipala)

Page 54: manualul calitatii facultate 2008

1983 Pictura Dalles/Bucuresti 1983 Pictura Dalles/Bucuresti (municipala) 1985 Pictura Dalles/Bucuresti (municipala) 1986 Pictura Muzeul de Arta/Bucuresti (municipala) 1986 Pictura Dalles/Bucuresti (bienala) 1986 Acuarela Orizont/Bucuresti 1987 Pictura Caminul Artei/Bucuresti 1987 Pictura Dalles/Bucuresti (municipala) 1988 Pictura Caminul Artei/Bucuresti 1988 Pictura Muzeul de Arta/Bucuresti (municipala) 1989 Grafica Dalles/Bucuresti (salonul de grafica) 1991 Pictura Salonul de primavara ARTEXPO/Bucuresti 1992 Pictura Salonul de primavara ARTEXPO/Bucuresti 1993 Pictura Salonul Municipal ARTEXPO/Bucuresti 1994 Pictura Salonul Municipal ARTEXPO/Bucuresti 1995 Pictura Salonul Municipal ARTEXPO/Bucuresti 1996 Obiect Centenarul Tristan Tzara /Bacau 1996 Pictura Salonul Municipal ARTEXPO/Bucuresti 1997 Pictura SCIF ARTEXPO/Bucuresti 1998 Pictura SCIF ARTEXPO/Bucuresti Lucrari personale de artă monumentală:

1973 Tempera “Compozitie decorativa”, Liceul 26, Militari/Bucuresti1974 Mozaic “Compozitie decorativa”, paviment, Institutul Agronomic/Bucuresti

Participari la expozitii romanesti in strainatate:

1972 Grafica Bienala Knokke Le Zout/Belgia1989 Pictura Beijing/China1993 Pictura Salonic/Grecia1994 Pictura Belgrad/Jugoslavia

Expozitii personale:

1981 Picura Hanul cu Tei/Bucuresti1982 Pictura Metopa/Pitesti1989 Grafica Galateea/Bucurest1996 Pictura Casa Americii Latine/Bucuresti1996 Pictura / Grafica Simeza/Bucuresti1997 Grafica / Pictura Bochum / Germania2002 Tehnica mixta, galeria “Fern” Bishop-Coventry, Marea Britanie.2003 Pastel Clubul francez, Sofitel, Bucuresti2004 Pastel Trakomakedones, Atena. 2004 Pastel Ingolstadt GermaniaLucrari in colectii particulare:Marea Britanie, Belgia, China, Franta, Germania, Grecia, Italia, Nigeria, SUA, Suedia, Turcia.

Este membra a UAP si doctor in Arte Vizuale.Din 1969 participa cu lucrari de grafica, arta decorativa, pictura la expozitii din ţară şi din străinătate.

Page 55: manualul calitatii facultate 2008

7. Conf univ. Olga Csorvasi

Olga Csorvási

Date personale •

Data naşterii:14 februarie 1945

Stare civilă: căsătorită

Studii / Pregătire • 1962 am absolvit liceul teoretic “Mihai Eminescu”• 1970 am absolvit cursurile conservatorului “Ciprian Porumbescu”

secţia canto• 1973 am participat la cursurile de măiestrie şi interpretare muzicală

conduse de prof. Lore Fischr la Weimar, Germania.• 1977 am particiipat la cursurile de interpretare muzicală din cadrul

concursului internaţional de canto “Francisco Vinas” (cursuri de operă italiană conduse de Gino Bechi, cursuri de lied clasic german conduse de Paul Schilhawsky), Barcelona, Spania

Activitate pedagogică

1957-1959 Am predat cursul de canto la U.N.A.T.C. Facultatea de Actorie

1999 - 2002 Am predat cursul de canto, ca profesor asociat la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti

2004- prezent Cadru didactic asociat (lector) la Universitatea Spiru Haret – Facultatea de Teatru, predau cursul de canto

Activitate profesională

1971 - 2007 Am participat ca solistă în recitaluri şi concerte vocal sinfonice în ţară şi străinătate (Franţa, Italia, Spania, Elveţia, Insulele Canare) sub bagheta dirijorilor: L. Bács, C. Mandeal, I. Ionescu Galaţi, H. Andreescu, N. Boboc, M. Brediceanu, M. Basarab, C. Dumbrăveanu, C. Litvin, M. Plasson, Ph. Entremont, E. Civjel, J. Wehner, A. Sunschine, L. Botstein, Shinya Czaki, M. Minsky, Misha Katz, E. Elenescu, Atsushi Nuki, Didier Benetti, K. Karabits, P. Altrichter, S. TsialisÎn 1984 am participat la premiera pe ţară a operei “Il mondo della luna” de J. Haydn, regizor Cătălina BuzoianuDin 1971 şi în prezent activez ca artist liric în cadrul Filarmonicii “George Enescu”Din 1993 sunt membru în Consiliul artistic al Filarmonicii “George Enescu”

Distincţii 1980 premiul al II-lea la Concursul internaţional de canto, de la Geneva2004 Medalia “Meritul Cultural” clasa I, categoria “Arta spectacolului”

Limbi străine Franceză, italiană, rusă

Olga Csorvási - Activitatea solistică

Page 56: manualul calitatii facultate 2008

1968

SCHUMANN – “Viaţa şi dragostea de femeie” în montare scenică– orchestra conservatorului “Ciprian Porumbescu”

1970

- G.M.CLARI – “Stabat Mater” – oratoriu – cu orchestra “Camerata”- H.PURCELL – “Dido şi Aeneas” – orchestra “Camerata” în Ateneul Român

1972

Ciclul “Muzica de epocă” – Şcoala engleză - Ateneul Român1973Recital de lieduri - Ateneul Român

1974

Concert omagial D.D.Botez - Ateneul RomânConcert cu arii din oratorii şi opere - Ateneul RomânL.BEETHOVEN – Simfonica a IX-a orchestra filarmonicii “Oltenia” – Craiova

1975

Concert aniversar “N. LUNGU” - Ateneul RomânConcert de prime audiţii de muzic româneasc – Sala mic a Palatuluiǎ ǎ ǎS.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” - Ateneul Român dirijor N. BobocS.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” - Ateneul Român dirijor N. Boboc

1976

Recital de lieduri – Râmnicu VâlceaS.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” - Paris – sala Plavel – dirijor F. EntremontS.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” – Toulouse – dirijor Michel Plasson

1978

A. Stroe “Orestia II” – Sala Radio, dirijor L. Bacs

1979

Antologia artei vocale – lieduri – Sala mica a PalatuluiPrime audiţii de muzic românească - lieduri – Sala mica a PalatuluiǎRecital de lieduri - Ateneul RomânConcert de muzică românească – Muzeul de ArăL.BEETHOVEN – Simfonica a IX-a orchestra filarmonicii “Oltenia” – CraiovaPagini celebre din opere - Ateneul Român

Page 57: manualul calitatii facultate 2008

1980

Concert de arii din opere - Ateneul RomânConcert de arii din opere - Ateneul RomânConcert de arii din opere - Ateneul RomânConcert de arii din opere - Ateneul RomânConcert de muzică veche – cu formaţia “Cantus Serenus” BraşovConcert la fundaţia “Golden Way” – ElveţiaConcert la Geneva, în urma câştigării premiului II la concursul de canto de la GenevaConcert cu cvartetul “Orferu” – la filarmonica “Oltenia” – CraiovaConcert aniversar - Ateneul Român

1981

Concertul laureaţilor concursurilor internaţionale din anul 1980 - Ateneul RomânConcert al cvartetului “Orferu” – filarmonica PloieştiConcert cameral – liedrui – FocşaniW.A.Mozart – Concert de arii şi lieduri – Muzeul de ArtăŞcoala Naţională Poloneză – lieduri - Ateneul RomânConcert al cvartetului “Orferu” - Muzeul de ArtăLaureaţi ai concursurilor internaţional – Cvartetul “Orfeu”Concert de arii - Ateneul RomânConcert cu cvartetul “Orferu” – la filarmonica “Oltenia” – CraiovaMedalion “G. Verdi” - Ateneul Român

1982

Seară de muzică italiană - Ateneul RomânJ.Haydn – Cantata “Alegerea unui dirijor” – primă audiţie - Ateneul Român, dirijor A.O. Popa transmisă în direct de Televiziunea NaţionalăJ.Haydn – Cantata “Alegerea unui dirijor” – Filarmonica din Satu Mare, dirijor A.O. Popa

1983

18 februarie - R. Schumann – “Paradis şi Peri” – Filarmonica de Stat din Tg. Mureş21 februarie - Concert de muzică românească - Ateneul Român22 iunie- Concert de arii din opere de G. Verdi şi R. Wagner - Ateneul Român5 decembrie - Arii din operele lui G. Verdi şi R. Wagner - Ateneul Român

1984

Concert vocal instrumental - Ateneul RomânI. Mureşanu – “Erculean” - Ateneul Român, dirijor M. BrediceanuI. Mureşanu – “Erculean” - Ateneul Român, dirijor M. BrediceanuI. Mureşanu – “Erculean” - Ateneul Român, dirijor M. BrediceanuJ. Haydn – “Il mondo de la luna” – oper în premier pe ţar - Ateneul Român – dirijor A. Andreescuǎ ǎ ǎJ. Haydn – “Il mondo de la luna” – oper în premier pe ţar - Ateneul Român – dirijorǎ ǎ ǎ A. AndreescuJ. Haydn – “Il mondo de la luna” – oper în premier pe ţar - Ateneul Român – dirijor A. Andreescuǎ ǎ ǎ

1985

Page 58: manualul calitatii facultate 2008

Concert “Muzic pentru toţi” - Ateneul RomânǎConcert “Muzic pentru toţi” - Ateneul RomânǎConcertul cvartetului “Ofreu” – Filarmonica din Cluj

1987

J.S.Bach – Cantata 198 - Ateneul Român , dirijor P. StancuJ.S.Bach – Cantata 198 - Ateneul Român , dirijor P. StancuPersonalităţi şi epoci creatoare în lumea muzicii - Ateneul RomânCălătorii în lumea muzicii - Ateneul RomânConcert “Muzica pentru toţi” - Ateneul Român

1988

Concert coral – dirijor D.Nicoară - Ateneul RomânConcert de muzică românească– lieduri - Ateneul RomânS.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” - Ateneul Român dirijor E. Civjel S.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” - Ateneul Român dirijor E. Civjel “De la Monteverdi la Enescu” – lieduri- Ateneul Român

1989

Concert “Dimandi Gheciu” – lieduri - Sala Radio

1990

G. Rossini – “Stabat Mater” – dirijor C. Litvin - Sala Radioteleviziunii – concert televizat

1991

W.A. Mozart – Requiem - Ateneul RomânP. Constantinescu – “Naşterea Domnului”, dirijor Cristian Mandeal - Ateneul RomânP. Constantinescu – “Naşterea Domnului”, dirijor Cristian Mandeal - Ateneul Român 1992

Fr. Schubert – Misa în Mi bemol major, dirijor Cristian Mandeal - Ateneul RomânFr. Schubert – Misa în Mi bemol major, dirijor Cristian Mandeal - Ateneul RomânA. Vivaldi – Cantata – Sala RadioJ.S.Bach – “Oratoriul de Crăciun”, dirijor J. Wehner - Ateneul RomânJ.S.Bach – “Oratoriul de Crăciun”, dirijor J. Wehner - Ateneul Român

1993Concert de arii din opere – Las Palmas de Gran Canaria – Spania

Page 59: manualul calitatii facultate 2008

1994

L. Beethoven – “Misa în Do Major” dirijor A. Sunshine – Sala RadioL. Beethoven – “Misa în Do Major” dirijor A. Sunshine – Sala RadioG.Fr. Händel – “Judas Maccabaeus” dirijor Fl. Mihăilescu - Ateneul RomânG.Fr. Händel – “Judas Maccabaeus” dirijor Fl. Mihăilescu - Ateneul RomânG.Fr. Händel – “Messias” Biserica EvanghelicǎConcert de arii, las Palmas de Gran Canaria – SpaniaG.Fr. Händel – “Messias”, dirijor C. Dumbrăveanu, Catedrala Catolic din BraşovǎJ.S. Bach - “Oratoriul de Crăciun”, dirijor I.I.Galaţi, Biserica Neagr , BraşovǎP. Constantinescu - “Oratoriul de Crăciun”, dirijor L. Bacs - Ateneul Român

1995

Fl. Schmit – “Tragedia Salomeei” dirijor E. Elenescu - Ateneul RomânFl. Schmit – “Tragedia Salomeei” dirijor E. Elenescu - Ateneul Român26 februarie - G. Rossini – “Mica mis solemn ” - Ateneul Românǎ ǎ25 noiembrie - L. Beethoven – “Fantezia” dirijor Cristian Mandeal - Ateneul Român21 decembrie - G. Rossini – “Mica misă solemnă” dirijor I. Prunner - Ateneul Român

1996

J. Haydn “Missa Nelson” - Ateneul Român J.S. Bach “Marea misă în si minor” dirijor J WehnerJ.S. Bach “Marea misă în si minor” dirijor J WehnerL. Beethoven “Simfonia a IX-a” Tg. Mureş, dirijor Shinya Ozaki

1997

R. Schumann “Paradis şi Peri” dirijor L. BolsteinR. Schumann “Paradis şi Peri” dirijor L. BolsteinW.A. Mozart “Krönung Messe” dirijor Fl. MihăilescuW.A. Mozart “Krönung Messe” dirijor Fl. MihăilescuFr. Schubert “Missa solemnă dirijor L. BacsFr. Schubert “Missa solemnă dirijor L. BacsConcert la Craiova

1998

J.S. Bach “Matthaus Passion” dirijor J. WehnerJ.S. Bach “Matthaus Passion” dirijor J. WehnerH. Berlioz “Romeo şi Julieta” dirijor E. ElenescuH. Berlioz “Romeo şi Julieta” dirijor E. Elenescu

1999

Fr. Schubert Messe EsDur dirijor J. PrunnerFr. Schubert Messe EsDur dirijor J. PrunnerG. Rossini – “Mica misă solemnă”, Agnes Dei

Page 60: manualul calitatii facultate 2008

2000

J.S. Bach “Matthaus Passion” dirijor Fl. MihăilescuJ.S. Bach “Matthaus Passion” dirijor Fl. MihăilescuW.A. Mozart “Requiem” dirijor Meyr MinskiW.A. Mozart “Requiem” dirijor Meyr MinskiConcert de coruri şi arii50 ani de la înfiinţare – Mozart “Missa în Do major, dirijor C. Mandeal

2001

J.S. Bach “Missa în si minor” dirijor C. MandealJ.S. Bach “Missa în si minor” dirijor C. Mandeal

2002

J. Haydn “Missa în si bemol major” dirijor Meyr MinskiJ. Haydn “Missa în si bemol major” dirijor Meyr MinskiW.A. Mozart “Requiem” dirijor Atsushi Nuki

2003

W.A. Mozart “Requiem” dirijor Fl. Mihălescu, Sala PalatuluiS.PROCOFIEV “Alexandr Nevski” dirijor Didier Benetti, Sala Palatului

2004

Fr. Schubert “Missa La bemol major”Fr. Schubert “Missa La bemol major”

2006

W.A. Mozart “Requiem” dirijor Misha KatzW.A. Mozart “Requiem” dirijor Misha KatzW.A. Mozart “Missa Încoronării” dirijor Kirie KarabitsW.A. Mozart “Missa Încoronării” dirijor Kirie Karabits

2007

J. Haydn “Theresienmesse” dirijor Petr AltRichter - Ateneul RomânJ. Haydn “Theresienmesse” dirijor Petr AltRichter - Ateneul RomânFr. Schubert “Messe in Es – Dur” dirijor S. Tsialis - Ateneul RomânFr. Schubert “Messe in Es – Dur” dirijor S. Tsialis - Ateneul Român

8. Lect. univ. drd. Mircea Constantinescu –

Page 61: manualul calitatii facultate 2008

Date personale •••

Data şi locul naşterii: 4.01.1952, BucureştiStare civilă: căsătoritNaţionalitate: română

Studii / Pregătire

• Academia de Teatru si Film, Bucuresti, Facultatea de Teatru, Sectia Actorie

Activitate pedagogică

1986–1990 Profesor asociat la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, Bucureşti

din 1994 Profesor la Academia de Arte LUCEAFARUL, Facultatea de Teatru, Catedra Arta Actorului

2004- prezent

Cadru didactic asociat (lector) la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Teatru

Activitate profesională

1975–1981 actor la Teatrul de Stat Oradeadin 1981- prezent

actor la Teatrul Odeon

Roluri în teatru – Teatrul OdeonDoctorul, Domnul in IONESCO - CINCI PIESE SCURTE de Eugene Ionesco, regia Alexandru DabijaCharlotte von Mahlsdorf in SUNT PROPRIA MEA SOTIE de Dough Wright, regia Beatrice RanceaPilula in AVENTURILE LUI HABARNAM dupa Nikolai Nosov, regia Alexandru DabijaBufon in CYMBELINE de William Shakespeare, regia Laszlo BocsardiGaev, Leonid Andreevici in LIVADA DE VISINI, de A.P. Cehov, regia Sorin MilitaruPaulo Coelho in VERONIKA SE HOTARASTE SA MOARA de Paulo Coelho, regia Gelu ColceagARDEN DIN FEVERSHAM text englez anonim din sec. XVI, regia Dragos GalgotiuCONUL LEONIDA FATA CU REACTIUNEA de I.L.Caragiale, regia Mihai ManuMORTI SI VII de Stefan Caraman, regia Ana Margineanu tiu

ALCHIMISTUL dramatizare de Radu Macrinici dupa romanul omonim de Paulo Coelho, regia Anca Maria ColteanuCARTOFI PRAJITI CU ORICE de Arnold Wesker, regia Alice BarbINGERUL ALBASTRU dramatizare dupa "Profesorul Unrat" de Heinrich Mann, regia Razvan MaziluASTA SEARA SE IMPROVIZEAZA de L. Pirandello, regia Alexa VisarionFRATII KARAMAZOV adaptare dupa "Fratii Karamazov" de F.M. Dostoievski, regia de Al. VasilacheAVEA DOUA PISTOALE... de Dario Fo, regia Grigore GontaCAFENEAUA de Carlo Goldoni, regia Dragos GalgotiuSARAGOSA–66 DE ZILE dramatizare de Alexandru Dabija dupa “Manuscrisul gasit la Saragosa” Jan Potocki, regia Alexandru DabijaDON JUAN A LA RUSSE dupa "Piesa fara titlu" de A.P. Cehov, regia

Page 62: manualul calitatii facultate 2008

Gelu Colceag...AU PUS CATUSE FLORILOR… de F. Arrabal, regia Alexander HausvaterRICHARD III de William Shakespeare, regia Mihai ManiutiuMINCINOSUL de Carlo Goldoni, regia Vlad MugurTANGO de Slawomir Mrozek, regia Laurian OnigaPALARIA FLORENTINA de Labiche, regia Tudor MarascuOPERA RANJETULUI de Dario Fo, regia Dragos GalgotiuColaborăriSCAPINO de Moliere, regia Alexandru Dabija, Teatrul NottaraEUNUCUL de Terentiu, regia Mihai Malaimare, Teatrul BulandraCLOVNII, scenariu si regia Mihai Malaimare, Teatrul National BucurestiMANTAUA dupa Gogol, regia Mihai Malaimare, Teatrul National BucurestiEMIGRANTII de Slawomir Mrozek, regia Al. Colpacci, Teatrul de Stat OradeaFONTANA DI TREVI de Bernini, regia Sergiu Savin, Teatrul de Stat OradeaASTA SEARA SE IMPROVIZEAZA de L. Pirandello, regia Al. Colpacci, Teatrul de Stat OradeaBALCONUL de D.R. Popescu, regia Al. Colpacci, Teatrul de Stat OradeaTARTUFFE de Moliere, regia Laurian Oniga, Studioul de teatru Casandra, BucurestiFilme:OMUL ZILEI regia Dan PitaSCOPUL SI MIJLOACELE regia Dan MarcociCENUSA DIN URNE regia Frieder SchullerROCHIA ALBA DE MIREASA regia Dan PitaPAS IN DOI regia Dan Pita

ASTEPTAND UN TREN regia Mircea VeroiuSTEFAN LUCHIAN regia Petru MargineanuBIETUL IOANIDE regia Dan PitaMAI PRESUS DE ORICE regia Nicolae Margineanu si Dan PitaColaborator la emisiunile de divertisment, teatru radiofonic si teatru TV

Turnee şi festivaluri

2002 Festivalul National de Teatru “I.L.Caragiale”, Bucuresti cu spectacolul ALCHIMISTUL

2000 Expozitia Mondiala de la Hanovra, sectiunea teatru, cu spectacolul SARAGOSA–66 DE ZILE

2000 Festivalul National de Teatru, Bucuresti cu spectacolul SARAGOSA–66 DE ZILE

1999 Festivalul Theater der Welt, Berlin cu spectacolul SARAGOSA – 66 DE ZILE

1994 Turneu in Marea Britanie cu spectacolul RICHARD III1994 Festivalul Terra Incognito si turneu in Germania cu spectacolul AU PUS

CATUSE FLORILOR1993 Festivalul National de Teatru “I.L. Caragiale”, Bucuresti cu spectacolul

RICHARD III

Page 63: manualul calitatii facultate 2008

1993 Turneu in Italia cu spectacolul MINCINOSUL

Premii obţinute şi nominalizări

2002 Premiul Consiliului Britanic pentru spectacolul CARTOFI PRAJITI CU ORICE

acordat in cadrul Galei UNITER

1994 Nominalizare pentru Cea mai buna productie straina in turneu in Marea

Britanie,

in cadrul Theatre Managers' Association Awards pentru spectacolul RICHARD

III

1993 Cel mai bun spectacol la Festivalul National de Teatru, Bucuresti pentru

spectacolul RICHARD III

1992 Cel mai bun spectacol la Gala UNITER pentru spectacolul MINCINOSUL

1992 Premiul de excelenta pentru întreaga echipa de actori pentru spectacolul…AU

PUS CATUSE FLORILOR… la Gala UNITER

1978 Premiul de interpretare la Festivalul de Teatru de la Satu Mare pentru rolul din spectacolul BALCONUL

1977 Premiul de interpretare la Festivalul de Teatru Piatra Neamtpentru rolul din spectacolul EMIGRANTII

9. Asist. Univ. Drd. Iulia Boroş – Trifan

Date personale •

Data şi locul naşterii: 21. 07. 1958, Bucureşti

Stare civilă: căsătorită

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • Liceul teoretic ,,Ion Creangă”—Bucureşti Bacalaureat—1977• I.A.T.C. ,,I.L.Caragiale”- Facultatea de teatru - secţia Actorie

SPECTACOL de ABSOLVENŢĂ—,,Gustul mierii”-Shelagh Delaney - rolul—HelenRegia - Prof. univ. Ion Cojar şi Prof. dr. Adriana Marina Popovici

Page 64: manualul calitatii facultate 2008

• Colaborare cu Teatrul I.L.Caragiale în diverse spectacole• 2003 - Doctorand - în cadrul -U.N.A.T.C.-Tema : ,,Poezie şi adevăr

la J.Giraudoux, J. Cocteau şi J. Anouilh şi valenţele lor spectaculare”-conducător ştiinţific – prof.univ.dr. Adriana Marina Popovici

Activitate pedagogică

1998-2002 Asist.univ. la clasa conf.univ. Adriana Piteşteanu, Universitatea

Ecologică Bucureşti.

REGIA LA SPECTACOLUL ,,CERERE ÎN CĂSĂTORIE”-A.P

CEHOV-TEATRUL EXCELSIOR BUCUREŞTI

ROLUL ,, BEATRICE ” ŞI REGIE - ADAPTARE - SPECTACOL

,,EFECTUL RAZELOR GAMA ASUPRA ANEMONELOR”-

-PAUL ZINDEL-TEATRUL HANUL CU TEI-BUCUREŞTI

ADAPTARE ŞI CO-REGIE- ,,POVESTE STUDENŢEASCĂ”

-DUPĂ ,,OH, STUDENŢIE”-MIHAIL SORBUL-T.HANUL CU TEI

2002-2005 Asist.univ. la clasa prof.univ. Constantin Codrescu şi conf.univ.

Vlad Rădescu, Universitatea Spiru Haret Bucureşti

-ADAPTARE ŞI CO-REGIE -,,DESCURCĂREŢELE”-

DUPĂ,,PENSIUNEA DOAMNEI OLIMPIA”-I.D.ŞERBAN-

-TEATRUL ACT BUCUREŞTI

ADAPTARE ŞI REGIE -,,URSUL”-A.P.CEHOV-

TEATRUL ACT BUCUREŞTI

Activitate artistică

1977 – 19831995 – 1998

TEATRUL NAŢIONAL,, I.L.CARAGIALE” BUCUREŞTI

COLABORARE LA SPECTACOLELE:„,DANTON” - CAMIL PETRESCU -REGIA HOREA POPESCU

,,UN FLUTURE PE LAMPĂ”-PAUL EVERAC- REGIA-HOREA POPESCU,,CĂRUŢA CU PAIAŢE”-M. ŞTEFĂNESCU- REGIA-MIHAI BERECHET,,GIMNASTICA SENTIMENTALĂ”-V. VOICULESCU

REGIA MIHAI BERECHET,,CĂSĂTORIA”-N. GOGOL - REGIA SANDA MANU

Page 65: manualul calitatii facultate 2008

ROLUL,, MATROANA LOLA”-,,BUCUREŞTI...CUIBUŞORDE VIJELII...!”-SPECTACOL MUZICAL- ADAPTARE-COREGRAFIE-REGIE—FELICIA DALU

1995 ROLUL,,MIRIAM”-,,GHETOU”-J. SOBOL - REGIA VICTOR IOAN FRUNZĂ

1996 - ROLUL ,,ÎNGERUL CĂZUT”-,,TEHNICA RAIULUI,, - MIHAI ISPIRESCU - REGIA DAN MICU

1982-1984 TEATRUL DRAMATIC ,,MIHAIL EMINESCU”BOTOŞANI

ROLUL-,,SARMISEGETUSA”-,,TITANIC VALS”-

-TUDOR MUŞATESCU - REGIA ANCA OVANEZ-DOROŞENCO

ROLUL ,,APOLONIA”- ,,SĂRBĂTOAREA PRINCIARĂ”-

-THEODOR MAZILU - REGIA-ALEXA VISARION

ROLUL ,,CATINCA”- ,,DESTINE ŞI IUBIRI” - OCTAVIAN SAVA

- REGIA CONSTANTIN DINISCHIOTU

1984-1991 TEATRUL DRAMATIC,, TOMA CARAGIU”-PLOIEŞTI

ROLUL ,,SILVIA”- ,,JOCUL DRAGOSTEI ŢI AL ÎNTÎMPLĂRII”-

MARIVAUX - REGIA DRAGOŞ GALGOŢIU

SPECTACOL NICHITA STĂNESCU-ce a inaugurat Festivalul

,,Nichita Stănescu” - REGIA EUSEBIU ŞTEFĂNESCU

1995 „TRUPA PE BUTOAIE”-PROIECT U.N.I.T.E.R. - Regia-Victor Ioan Frunză

Filmografie 1978-1980 ÎN REGIA LUI SERGIU NICOLAESCU:

-,,ULTIMA NOAPTE DE DRAGOSTE, PRIMA NOAPTE DE

RĂZBOI”

-,,CAPCANA MERCENARILOR”

1982 ÎN REGIA LUI DAN MARCOCI -,,MULT MAI DE PREŢ E IUBIREA”

1985 ÎN REGIA LUI DAN PIŢA - ,,PAS ÎN DOI”

1986-1987 ÎN REGIA LUI NICOLAE MĂRGINEANU:

—,,PĂDUREANCA”

—,,FLĂCĂRI PE COMORI”

1989-1990 ÎN REGIA LUI MIRCEA DANELIUC: - ,,A UNSPREZECEA

PORUNCĂ”

1995-2007 DIVERSE COLABORĂRI LA COPRODUCŢII

Page 66: manualul calitatii facultate 2008

FRANCO-ROMÂNE ŞI AMERICANO-ROMÂNE

ÎN CADRUL STUDIOURILOR CINEMATOGRAFICE

DIN ROMÂNIA

- COLABORĂRI LA SERIALE T.V. LA T.V.R.,PRO.TV., KANAL D.

2006 ÎN REGIA LUI MIKE HURST – „PUMPKINHEAD 2- LOVE HURTS”

ÎN REGIA LUI ALEXANDER DRAGICI,,CÎND BOBUL NU MOARE,,

ÎN REGIA LUI BRUNO COPOLA ,,THE DOT MAN,,

2007 ÎN REGIA LUI PAUL SCHRADER ,,ADAM RESURRECTED,,

Premii 1981 PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI-,,GUSTUL MIERII”

FESTIVALUL TINERETULUI-PIATRA NEAMŢ

1983 PREMIUL PENTRU DEBUT-ROL ,,SARMISEGETUSA”

,,TITANIC VALS”- TUDOR MUŞATESCU FESTIVALUL

RESTITUIRILOR DRAMATURGICE - BOTOŞANI

1985 PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL- ,,JOCUL

DRAGOSTEI ŞI AL ÎNTÎMPLĂRII”- FESTIVALUL DE COMEDIE-

GALAŢI

1991 MARELE PREMIU A.C.I.N. filmul -,,A UNSPREZECEA PORUNCĂ”

1997 PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN

SPECTACOL-,,BUCUREŞTI...CUIBUŞOR DE VIJELII...”

FESTIVALUL COMEDIEI-VASLUI

10 Asist. Univ. Drd. Ioana Visalon

Page 67: manualul calitatii facultate 2008

Date personale •

Data şi locul naşterii: 27 martie 1966, Bucuresti

Stare civilă: necăsătorită

Naţionalitate: română

Studii /

Pregătir

e

• 1984 absolventa a Liceului “Mihai Viteazul” Bucuresti

• 1990 absolventa a Institutului de Constructii Bucuresti

• 1994 absolventa a Facultatii de Arte, specializarea Actorie,

clasa Marcel Iures, Universitatea Ecologica Bucuresti

• 1996 licentiata a Universitatii de Teatru si Film Bucuresti

• 1999 cursuri specializare post-universitare,jurnalism radio tv,

BBC

Activitate

pedagogică

1996 -

2002

Asistent universitar, Facultatea de Teatru, Universitatea

Ecologică, Bucureşti

2002 -

prezent

Asistent universitar, Facultatea de Teatru, Universitatea Spiru

Haret

Experienţă profesionala:

1994-1998 angajată a Teatrului Naţional Sibiu

Roluri principale:

Sonia -“Unchiul Vanea” de A.P.Cehov

Diana – “Invitaţie la castel” de J. Anouilh

Vasilisa – “Azilul de noapte” de M. Gorki

Edna – “Echilibru fragil” de E. Albee

din 1997 membră a trupei “Passe-Partout Dan Puric”

Spectacole :

“Costumele”, Teatrul Nottara Bucuresti

“Made in Romania”, Centrul Cultural European, sala

Rapsodia

“Hic sunt leones” , Teatrul National Bucuresti

“Cei 150”, Teatrul National Bucuresti

Festivaluri şi turnee internaţionale :

Spectacolul “Costumele”

Page 68: manualul calitatii facultate 2008

1999

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2001

2002

- “Menden a la Carte” ,Menden, Germania

- “Zilele Culturii Române”, Budapesta

-“Zilele Culturii Române”, Bratislava

- Expoziţia Internaţională Hanovra, Germania

- Festivalul Internaţional de Teatru, Zurich, Elveţia

- Festivalul Internaţional de Teatru “Toursky”,Marsilia, Franţa

- Festivalul Internaţional de Teatru , Tourun, Polonia

- Festivalul Internaţional de Teatru “MESS”, Sarajevo,

Bosnia-Herzegovina

- Festivalul Internaţional de Teatru al Primăverii, Salonic,

Grecia

Spectacolul “Made in România“

2002

2002

2003

- Festivalul European de Teatru, Grenoble, Franţa

- “Donau Fest”, Ulm, Germania

- Festivalul Internaţional de Teatru, Butrinti, Albania

Spectacolul “Hic sunt leones“

2004 Aniversarea a 50 de ani de relaţii diplomatice China-

România” Beijing, Tsingdao, China

Filme:D-na Wurmbrand, film artistic tv SUA “Richard Wurmbrand”Sfânta Margareta , documentar dramă Germania

10. Lector Univ. Dr. George Grigore

Date personale: •••

Data şi locul naşterii: 27.07.1961: loc.Mislea, Jud.Prahova - Stare civilă: căsătoritNaţionalitate: română

Studii / Pregătire • Facultatea de Arte, specializarea Actorie din cadrul Universităţii Ecologice - Bucureşti – promoţia 1994, clasa prof. asoc. Cristian Munteanu şi asist. asoc. Sorin Gheorghiu;

• Licenţiat Actorie U.A.T.C. – 1996• Absolvent anul I – regie film, teatru, TV – Academia de Arte

“Luceafărul“ – clasa prof. Mircea Daneliuc, Savel Ştiopul, George Cornea

• Licentiat S.N.S.P.A. – Facultatea de Comunicare Sociala si Relaţii Publice “ David Ogilvy “- anul 2001

• Absolvent cursuri post - universitare, Facultatea de Drept- Universitatea Bucureşti, Specializarea – Drept Internaţional, promoţia 2002

• Absolvent cursuri cu profil didactic ( modul psiho – pedagogic)

Page 69: manualul calitatii facultate 2008

Universitatea Ecologica- Sef Catedră Prof.univ.dr. Ioan Bontaş promoţia 2002

• Doctorand în Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “ I.L.Caragiale “ in domeniul Teatru, la forma de studii cu frecvenţă din 1 noiembrie 2003

Activitate pedagogică

1997 – 2002 Asistent universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Ecologice din Bucureşti, catedra Arta actorului

2002 - prezent Asistent universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, catedra de Arta actorului

Activitate ştiinţifică

“ Identitatea nationala in contextul infaptuirii politicii externe de securitate comuna a Uniunii Europene ”, referat prezentat pe 28.05.2002, in cadrul lucrarilor sesiunii stiintifice “ Identitatea romaneasca si integrare europeana “ organizata de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Litere, Departamentul de Relatii Internationale si Studii Europene- aparut in volumul “ Identitate romaneasca si integrare europeana- Probleme si perspective “, Editura Ars Docenti, Bucuresti 2003 ( pag. 265 ).

Articole şi cărţi publicate

“ Fanii intunericului – Lanterne rosii in Pestera Ialomitei “, in revista “Romania Pitoreasca “ nr. 7 ( 259 ), 1993;“ O punte Mogosoaia – Atena – Peles “ in revista “ Cuget “ nr. 32, august 1993; “ Revolutia Macilor “ in revista “ Cuget “ nr.39-40, noiembrie 1993;“ Vino Doamne, sa vezi ce-a mai ramas din oameni!”, in revista “Cuget” nr.41, decembrie 1993;Volumul “ Apocalipsa – pericolul din spatiu “ martie 2005, Editura Miracol, Bucuresti; “ Secretul cel mare al Centuriilor “ ( I ) in “ Magazin Parapsihologic “ nr.56 Anul VI, 2005 Serie Noua pag.2-5;Volumul “ Meta Tempesta – Tornada cosmica apocaliptica “ iunie 2006, Editura Miracol, Bucuresti; “ Regnum Decebalii – Cei din neamul calului “ in revista “ Dacia Magazin “ nr.33, iunie 2006. ( Lucrari prezentate la cel de al VII-lea Congres International de Dacologie – Decebal 2006 ).Volumul ”Teatrul - tentatia realitatii intru realitate”, dec.2006, Editura Proxima, Bucuresti. Volumul “ Vorbire – Dicţiune sau Rostirea cuvântului românesc – exerciţii practice pentru cei care vorbesc mult: actori, avocati, politicieni, persoane din P.R. şi mass-media ”, mai 2007, Editura Proxima, Bucureşti.

Articole si eseuri “ Enigmatica Dacie “ salveaza ” imperiul roman”; “ Omul modern si liber – Creatie si Creator ”; “ Gelatina globalizarii “ : “ Pestera scufundata – Nevoia de comunicare pe verticala “; “ Starea de conflict si dorinta de pace – Utopia si Societatea Natiunilor

Page 70: manualul calitatii facultate 2008

– Natiunile Unite si Legile Universale “;“ Commedia dell’ Arte “;“ Romania in contextul infaptuirii politicii externe de securitate comuna a Uniunii Europene – Autoritatea Mondiala versus sfidarea terorista

Activitate profesională

Festivaluri1993 Festivalul Tanarului Actor- Costinesti, cu spectacolul “Bacantele”, regia

Maria Nistor, clasa prof.univ. Catalina Buzoianu1993 Festivalul de Antropologie Teatrala- Mogosoaia –, spectacolul

“Bacantele“- regia Maria Nistor, clasa prof.univ. Catalina Buzoianu1994 Festivalul “ Quo Vadis “ Teatrul – Iasi, cu spectacolul “ Raul de Balci “-

regia prof. univ. Cristain Munteanu- rolul Optimus Superbus1995 Festivalul de Teatru Clasic de la Arad 1996 Festivalul de la Timisoara, cu spectacolul “ Fuga “- regia Catalina

Buzoianu ( cu Stefan Iordache, Silviu Stanculescu, Dan Tufaru, Vladimir Gaitan, George Mihaita ) rol preot

1996 Festivalul de la Satu Mare, cu spectacolul “ Fuga “- regia Catalina Buzoianu

1996 Festivalul de la Iasi, cu spectacolul “ Fuga “ – regia Catalina Buzoianu1996 Festivalul de la Tg.Mures, cu spectacolul “ Mireasa Muta “- regia

Alexandru Tocilescu;1996 Festivalul de la Piatra Neamt, cu spectacolul “ Ciocoii Vechi si Noi “ –

regia Gelu Colceag1998 Festivalul de Teatru Imagine de la Satu Mare si festivalul de teatru

Clasic de la Arad 1998, cu spectacolul “ Comedia Erorilor “ –regia Alexandru Dabija

1998 Festivalul de la Piatra Neamt, cu spectacolul “ Palaria “ – regia Horatiu Malaele

1999 Festivalul de Teatru Clasic de la Arad, cu spectacolul “ Palaria “ – regia Horatiu Malaele;

2000 -Festivalul National de Teatru- Bucuresti /Sectiunea Off, cu spectacolele “ Gaitele “ de Al. Kiritescu ( 13 noiembrie ), “ Unchiul Vania ( 14 noiembrie ) de A.P.Cehov si “ Azilul de noapte “ de M.Gorki ( 15 noiembrie ) la Sala Studio a Teatrului Nottara. Reprezentatiile sunt spectacole de examen si licenta ale promotiei 2000, de la Facultatea de Teatru a Universitatii Ecologice Bucuresti, clasa prof. univ. Constantin Codrescu, conf. univ. Vlad Radescu si aist. univ. George Grigore

2002 Festivalul de Dramaturgie Romaneasca, Timisoara Marele Premiu cu spectacolul “ Tara lui Abuliu “, regia Horatiu Malaele

2002 Festivalul de Dramaturgie Contemporana, Brasov Editia a XIV-a, cu spectacolul “ ...ESCU “ de Tudor Musatescu, regia Alexandru Dabija

2002 Festivalul de Teatru Clasic Arad, cu spectacolul “ ...ESCU “ de Tudor Musatescu, regia Alexandru Dabija

2002 Festivalul de Comedie de la Galati, cu spectacolul “ Tara lui Abuliu “ dupa D.Solomon, regia Horatiu Malaele

13-15 iunie 2003

Colocviul National al Dramaturgilor Editia a II-a, Sinaia, , cu trupa Teatrului Incomod, fragment din comedia “ Declaratie de Avere “, de Dinu Grigorescu, regia Candid Stoica (cu Iurie Darie, Anca Pandrea etc)

oct. 2003 Festivalul “ Tony Bulandra “ –Targoviste– cu spectacolul “Palaria“- regia Horatiu Malalele

2003 Festivalul National de Teatru I.L. Caragiale – pe scena Teatrului

Page 71: manualul calitatii facultate 2008

Nottara cu spectacolul “ Tara lui Abuliu “, regia Horatiu Malalelenoiembrie

2003Festivalul de dramaturgie contemporana, Brasov, cu spectacolul “ Tara lui Abuliu “- regia Horatiu Malalele

octombrie 2004

Festivalul de Teatru de la Piatra Neamt- Editia a XIX-a –cu spectacolul “ Napasta “ de I.L.Caragiale al promotiei 2004 de la Facultatea de Teatru a Universitatii “ Spiru Haret “ –Bucuresti clasa prof.univ Constantin Codrescu, asist. univ. drd. George Grigore

2004 Festivalul de Teatru “ I.L.Caragiale “ Bucuresti, cu spectacolul “Napasta “ de I.L.Caragiale al absolventilor de la Facultatea de Teatru a Universitatii “ Spiru Haret “, clasa prof. univ. Constantin Codrescu, asist.univ. drd. George Grigore

22-30.oct.2005 Festivalul de Teatru de la Piatra Neamt- Editia a XX-a cu spectacolul “ Vrem sa fim fericiti “ patru comedii dupa Theodor Mazilu, cu studentii anului IV al Facultatii de Teatru a Universitatii “Spiru Haret “ Bucuresti clasa prof.univ.dr.Lucia Muresan, asist.univ. drd.George Grigore- spectacol premiat cu Diploma de Excelenta

2006 Festivalul International de Teatru “ Hyperion Stud Fest organizat de Institutul European de Cultura pentru Comunicare si Educatie prin Imagine si Fundatia Universitara “Hyperion” cu spectacolul “ Vrem sa fim fericiti “ – trei comedii de Theodor Mazilu, productie a anului IV al Facultatii de Teatru a Universitatii “ Spiru Haret “ clasa prof. univ. dr. Lucia Muresan, asist. univ.drd. George Grigore prezentat la sala Rapsodia Romana pe 23.05.2006

2006 Festivalul National de Teatru “ Stefan Banica “ organizat de Centrul Judetean pentru conservarea si promovarea Culturii traditionale- Calarasi , cu spectacolul “ Vrem sa fim fericiti “ dupa Theodor Mazilu productie a anului IV al Facultatii de Teatru a Universitatii “Spiru Haret“, clasa prof.univ. dr. Lucia Muresan, asist. univ. drd.George Grigore – spectacolul a obtinut placheta si diploma de laureat al festivalului;

oct. 2006 Festivalul de Teatru Clasic de la Arad – , cu spectacolul “Revizorul“ de Gogol, regia Horatiu Malaele, rol: Negustorul Turc, ( cu Stefan Banica Jr. si George Mihaita )

oct. 2006 Festivalul de Teatru de la Piatra Neamt, cu Th. de Comedie, spectacolul “ Escu “ de Tudor Musatescu, regia Alexandru Dabija, rol: Pislica ( cu Ion Lucian si Vladimir Gaitan );

30.11.2006 Festivalul de Dramaturgie Contemporana – Brasov – editia a XVIII-a, , spectacolul din Seara de Gala cu “ Revizorul “ de N.V.Gogol, regia Horatiu Malaele, rolul: Negustor turc

2007 Festivalul Internaţional de Teatru “ Hyperion Stud Fest , cu spectacolul “ Cântăreaţa Cheală “ de Eugen Ionescu, producţie a anului IV a Fac. de Teatru a Univ. Spiru Haret, clasa prof. univ. dr. Lucia Mureşan şi asist. univ. drd. George Grigore, Sala Rapsodia, 24.05.2007

2007 Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, ediţia a XIV-a, 24 mai – 3 iunie, spectacolul “Revizorul “ de N.V.Gogol. regia Horaţiu Mălăele, 28.05.2007, cu rolul: Judecătorul Ammos Feodorovici Leapkin-TeapkinGalele absolvenţilor claselor la care am colaborat ca asistent universitar

2000 Spectacolele “ Azilul de Noapte “, “ Unchiul Vania “ si “Gaitele” prezentate pe scena Teatrului Nottara si scena Rapsodia Romana –

Page 72: manualul calitatii facultate 2008

clasa prof. univ. Constantin Codrescu, conf. univ. Vlad Radescu2004 Spectacolele “ Napasta “ de I.L.Caragiale si “ Un pahar cu sifon “ de

Paul Everac prezentate pe scena Teatrului Act- clasa prof.univ. Constantin Codrescu, conf. univ. Vlad Radescu;

2006 Spectacolele “ Vrem sa fim fericiti “ dupa Theodor Mazilu ( trei comedii ) “ Impaiati-va iubitii! “, “ Inundatia “ si “ Frumos e in septembrie la Venetia “ pe scena Studio a Teatrului de Comedie si “ In largul marii “ ambele prezentate in Gala Absolventilor 2006 pe scena Teatrului Foarte Mic din Bucuresti, clasa prof. univ. dr. Lucia Muresan;

2007 Spectacolele “ Cântăreaţa cheală “ de Eugen Ionescu şi “ Moştenirea “ de Martivaux, 11, 12, 13.06.2007, Gala Absolvenţilor 2007 la Teatrul Foarte Mic din Bucureşti, clasa prof. univ. dr. Lucia MureşanSpectacole la Teatrul de Comedie

1993 “Amphytrion “- de Moliere, regia V.Moisescu, rol Soldat1994 “ Colivia Nebunelor “ de J.Poire, regia V. Moisescu1995 “ Fuga “- de M.Bulgakov, regia Catalina Buzoianu rol Calugar1995 “ Mireasa Muta “- dupa Ben Jonson, regia Alexandru Tocilescu, rol

Preotul1996 “ Ciocoii Vechi si Noi “ dupa I.Filimon, regia Gelu Colceag, rol Arendasul1997 “ Comedia Erorilor “ de W.Shakespeare, regia Alexandru Dabija, rol

Antipholus din Ephes;1998 “ Palaria “ dupa E.Labische, regia Horatiu Malaele , rol Nuntas;1998 “ Casatorie in stil olandez “ dupa C.Goldoni, regia Alice Barb, rol Kahil2002 “ Tara lui Abuliu “ dupa D.Solomon, regia Horatiu Malaele, rol Romeo2002 “ ...ESCU “ de T.Musatescu, regia Alexandru Dabija, rol Pislica2004 “ Ubu inlantuit “de Alfred Jarry, regia Tompa Gabor, roluri Fratele

Tibergiu si Decanul Ocnasilor2006 “ Revizorul “ de Gogol regia Horatiu Malaele, rol Negustorul Turc ( şi

dublat-înlocuire Judecătorul Ammos Feodorovici Leapkin-Teapkin ).2007 “ Galy Gay “, de B. Breht, regia L.Giurchescu, rol Mah-Sing, in repetitii...

Colaborări film

1992 „Timpul liber” regia Valeriu Dragusan, rol intelectualul autodidact ( cu Ion Haiduc, George Constantin );“ Eu sunt Adam “ regia Dan Pita, rol tanar avocat ( cu Stefan Iordache, Alina Chivulescu, Marius Stanescu, Geanina Corondan);“ Femeia in Rosu “ regia Mircea Veroiu, rol emigrant ( cu Maria Junghetu, Ionel Mihailescu );“ Dublu Extaz “ regia Iulian Mihu, rol regizor de cabaret ( cu Rona Hartner, Daniela Nane );

1996 “ Napoleon Bonaparte “ regia Martin Papirowschi, docu- drama, coproductie ZDF- Parafilm rol comandant militar

1997 “ Scufundarea Bataviei “ regia Martin Papirowschi, docu-drama,coproductie ZDF- Parafilm, nominalizat la premiile EMMY, inscris la premiile OSCAR 1997- premiera in Romania la Cinema Eforie

Page 73: manualul calitatii facultate 2008

29.11.2000, rol – ofiter maritim ( cu Dan Baradau, Ioana Moldovan, Alin Pank, Sorin Tofan )

1997 “ Carol cel Mare “ regia Martin Papirowski, docu-drama, coproductie ZDF- Parafilm, rol cavaler in garda regelui ( cu Vlad Radescu, Monica Ghiuta );

1999 “ Nostradamus “ regia Gunter Klein, documentar artistic, coproductie romano- germana, Parafilm, rolul principal- Nostradamus- premiera in Romania la Cinema Eforie 26.03.2001;difuzat la TVR 1 la Teleenciclopedia cu titlul “ Nostradamus : Profetul Apocalipsei “;

1999 “ Misterul Romanovilor “ regia Martin Papirowski, productie Parafilm si Digital Drama Film Production Hamburg, rol Preot ( cu Camelia Maxim );

2000 “ Sub semnul crucii –de ani de crestinism “ regia Martin Papirowski, ZDF- Parafilm 1999, rol Calugar

2000 “ Dark Prince- The True Story of Dracula “ regia Joe Cappelle, productie Castel Film Romania si Pueblo Film USA ( cu Peter Weller, Razvan Vasilescu ) premiera in Romania la Cinema Patria 27.01.2001, rol Preot ortodox;Filmul a rulat in SUA si Germania( 2005 );

2000 “ Capul Horne “ ( Tara de Foc ), regia Gunter Klein, peoductie ZDF – Parafilm rol Marinar ( cu Ion Haiduc );

2001 “ Proprietarii de stele “ regia Savel Stiopul- premiera Cinema Scala, rol Baiat de cartier, zis si Cocostarcul “. Film prezentat la Festivalul filmului de la Montreal – ONF – Canada 2002 ( cu Heliana Popa, Dan Bitman, Monica Anghel, Stefan Banica jr. Gabriel Andronache, Serban Georgevici, Pierre- Henri Deleanu ); Drama

2001 “ First Gipsy in Space” regia Agneta Olson, productie Giraff Film Suedia, rol Traficant de frontiera

2001 “ The Money Man “ regia Andy Lupu, productie Castel Film Romania, rol Mafiot rus ( cu Tomi Cristin, Cristi Iacob );

2001 “ Callas Forever “ regia Franco Zeffirelli, coproductie Italia, Franta, Spania, Romania, Marea Britanie, studiourile Mediapro, rol- Violonist, premiera Romania- TV 20.11.2004 la Pro Cinema reluat 2005 Pro Cinema;“ Dracula Legacy “ – Partea a III-a a filmului “ Dracula 2000 “- regia Patrick Louissier, productie Miramax USA si Castel Film 2001 ( cu Jason Scott Lee, Roy Schnaider, Jason London si Rutger Hauer ) rol- Vampirul Bruno; aparut DVD 2005;

2002 “ Razboiul de 30 de ani “ regia Martin Papirowschi, ZDF si Parafilm, rol principal- muschetarul mercenar- Hagendorf ( film in doua parti);

2003 "Prophecy “ regia Joel Soison, productie Miramax si Castel Film, rol Throne ( cu Jason Scott Lee );

iunie 2003 “ Mad House “ regia William Butler, Madhouse Productions LLC, C/O Hollywood, USA si Media Pro Studios, rol Scat Man ( cu Lance Henriksen ) aparut pe DVD 2005

Page 74: manualul calitatii facultate 2008

Modigliani “ regia Mick Davis- coproductie SUA, Franta, Germania, Italia, Romania( Media Pro Studios )- Marea Britanie, iunie 2003- premiera 2004- rol Pictor ( cu Andy Garcia, Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Omid Djalili, Eva Herzigova, Udo Kier, Dan Astilean, George Ivascu; Drama 128 min. Premiera in Romania in 2005 la Cinema Pro. Aparut pe DVD in 2005“ James “ sau “ Gun Powder, Treason and Plot “ ( “ Praf de pusca, tradare si complot “); ( in part 1 “ Mary Queen of Scots “) regia Gillies Mac Kinnon, Media Pro Pictures si Box TV ( BBC, England), septembrie 2003 rol Hamish ( cu Robert Carlyle, Clemence Poesy); Film care a fost difuzat pe postul TV Hollmark in 2005 si Antena 1 in 2006

2003 “ Legendele tornadei “ regia Alain Jakubowicz, Canada 2004, productie Media – Pro – U.K. – CAN., rol Malik ( cu Daniel Bernhardt, Larry Day, Ruth Platt, Anya Lalhiri, Larry Potter, Dorin Andone ). Premiera a avut loc in Romania pe data de 9 noiembrie 2004

2003 “ Sliding Dice “ regia John Riley & John Ketchum, Carter Films, , rol Preot Ortodox ( cu Barry Mulligan, Irina Dinescu, Adrian Ciglenean );

mai 2004 “ French Revolution “ regia Douglas Shultz, Partisan Pictures New York & Domino Film & Media Pro Pictures, docu – drama, rol – Revolution Man, ( cu George Ivascu, Toma Cristian );

august 2004 “ Blood Rayne “ –regia Jwe Boll, Brightlight Pictures Production Canada Inc.& Media Pro Studio, rol Throll ( cu Sir Ben Kingsley, Kristanna Loken, Michael Madsen, Matt Davis, Michelle Rodriguez, Will Sanderson, Alicia Vela Bailey )

sept. 2004 “ Michelangelo “- regia Martin Papirowschi, Parafilm & ZDF,docu-drama, rol Leonardo da Vinci

aprilie- iulie 2005

“ Jacquou le croquant “ – regia Laurent Boutonnat, productie Pathe Reen Production Franta/ Heathcliff S.A. Franta/S.P.I. Franta / C.P. Medien Deutschland & Media pro Pictures, rol Payson Bergerie ( cu Gaspard Ulliel, Gerald Thomassin, Tcheki Karyo, Dora Doll, Judith Davis, Florin Busuioc, Vlad Radescu, Mihai Verbitchi, Ilie Galea, Camelia Zorlescu, Clara Voda);

mai 2006 “ Ecaterina cea Mare a Rusiei “ regia Louise Wagner-Ross, coproductie Rofilm Romania- Digital Drama Film Produktion Hamburg- Germany, docu-drama, rol Pugaciov ( cu Mircea Teodorescu );

august 2006, “ Tubul cu oxigen “, regia Adina Pintilie, producator “ Filmex S.A. pentru TVR 1- rol- Pescarul

sept. 2006 “ Cand bobul nu moare” regia Sinisa Dragin , producator Mrakonia Film,,rol Legendary Deacon ( cu Horatiu Malaele, Dan Condurache, Relu Poalelungi);

febr.2007 “Apostolul rege”, regia Martin Papirowski, docu-drama, producator S.C.MEN@WORK FILM PRODUCTION S.R.L., coproductie Romania-Germania, rol Apostolul Ioan

febr.2007 “Apostolul rege”, regia Martin Papirowski, docu-drama, producator

Page 75: manualul calitatii facultate 2008

S.C.MEN@WORK FILM PRODUCTION S.R.L., coproductie Romania-Germania, rol Apostolul Ioan

aprilie 2007 “ Ghouls - a.k.a.- Ghosts “, regia Gary Jones, Fiwi Entertainment-Germany & Castel Film România, rol Radu, ( cu Kristen Renton, William Atherton, Erin Gray, Dan Bădărău, Ion Haiduc, Cornel Cimpoaie, Lucia Maier, Silvia Popa ).Colaborari permanente Radio: Redactia Teatru/ Cultural

1997 ” Aglaia “, de Stefan Zidaru, rol secundar;“ Oreste in strainatate “ , rol secundar;“ Leonce si Lena “, adaptare radiofonica de Adrain Pintea;“ Scrisorile lui Condurica “, rol secundar;

2000 “ Legendele Olimpului “ rol secundar, regia Vasile Manta;

2001“ Frumoasa Lumii “ dupa Mihai Eminescu de Monica Patriciu regia Vasile Manta cu Victor Rebengiuc, rol secundar;“ Realizarea Visului “ rol Petrica regia Vasile Manta;“ Titanic Vals “ rol secundar regia Vasile Manta;“ Zeii din Olimp “ regia Vasile Manta, rol Hefaistos cu Lucia Muresan, Mircea Constantinescu Teodosiu;“ Zeii din Olimp “ regia Vasile Manta, rol secundar cu Florin Anton, Virginia Mirea;“ Nasterea lui Isus “ regia Vasile Manta, rol secundar

2002“ O scrisoare pierduta “ de I.L.Caragiale regia Dan Puican, rol secundar cu Ilie Gheorghe;“ Lacrimile fierbinti ale iernii “ de Ina Sterescu regia Vasile Manta, rol secundar;“ Pasarea Galbena “ regia Vasile Manta, rol secundar;“ Icoana ascunsa “ de Ina Sterescu regia Vasile Manta rol secundar;“ Caragiale- Fantasticul “ adaptare de Constantin Codrescu dupa I.L.Caragiale, cu Mihai Dinvale regia Vasile Manta si Constantin Codrescu, rol secundar;“ Maica prea curata, pururea Fecioara “ regia Vasile Manta, rol secundar;“ Hanul de la ... regia Dan Puican, rol secundar;“ Epopeea lui Ghilgames “ regia Mihai Lungeanu rol secundar cu Dan Astilean, Amzulescu

2003 “ Povestea Seherezadei “ regia Mihai Lungeanu rol secundar;“ Iisus: Patimile – Rastignirea “ regia Vasile Manta, rol secundar cu Lucia Muresan, Dan Condurache;“ Sfantul Gheorghe “ rol secundar regia Vasile Manta;“ Harap Alb “ regia Vasile Manta, rol secundar cu Valentin Uritescu

“ Improvizatia de la Versailles “ de Byron regia Cristian Munteanu, rol secundar cu Eusebiu Stefanescu;“ Copilaria lui Enescu “ de Ion Arcudeanu, regia Vasile Manta, rol secundar;“ Prietenii lui Mowgli “ dupa “ Cartile Junglei “ de Kiplin, regia Vasile

Page 76: manualul calitatii facultate 2008

Manta, rol secundar;“ Procesul tatalui lui Liviu Ciulei “ regia V.Manta;“ Gemenii “, regia Dinischiotu, rol secundar cu George Ivascu;“ Frumosul din regatul Adormit “ de Ana Ripka- Rus, rol sfetnic rege, regia Mihai Lungeanu;“ Carul de foc al lui Santilie “ de Ina Sterescu, rol secundar, regia Vasile Manta;“ Aventura cocosului galic “ de Elena Papileon Enache, rol Huhurezul, regia Toma Enache & Vasile Manta cu Ion Lucian;“ Vlad Draculea, fiul lui Vlad Tepes “ rol Cersetorul, regia Vasile Manta cu Dan Condurache;“ Piticul bucatar “, scenariu liber dupa Wilhelm Hauff de Sanda Socoliuc, rol Barbierul Urban, regia Vasile Manta cu Victor Rebenciuc;“ Viata si faptele sfantului Vasile cel Mare “ de Ina Sterescu, rol barbat posedat, regia Vasile Manta cu Alexandru Repan, Constantin Codrescu;

2004 “ Viata unei vedete – Edith Piaff “, Radio- nuvela “ Non je ne regrette rien!” episodul 1, de Viorel Popescu, rol Luis, regia Vasile Manta cu Ion Arcudeanu, Genoveva Preda;Radio – nuvela “ Non je ne regrette rien1” episodul 2 rol Jean Cocteau, regia Vasile Manta de Viorel Popescu cu Catalina Mustata, Dan Condurache;Radio- nuvela “ Viata, cantecul dragostei, cantecul durerii – Edith Piaff, episodul 3, rol Rean Luis, de Viorel Popescu, regia Vasile Manta, cu Catalina Mustata, Dan Astilean;“ Pataniile baiatului Indaata “ de Ina Sterescu, rol Curios de ciocolata, regia Vasile Manta cu Ion Lucian, Claudiu Bleont, Dan Astilean;“ Ucigasul de inimi albastre – Julio Iglesias “ episodul 1, de Viorel Popescu, rol prieten, amic, jurnalist, regia Vasile Manta cu Mihai Dinvale;

“ Ciudata disparitie a culorilor de Paste “ de Ina Sterescu, rol Delfin, regia Vasile Manta cu Mihai Constantin, Bianca Brad, Marius Rizea;“ Calatorie prin imposibil “ dupa Jules Verne, rol Herald si Hangiu, regia Mihai Lungeanu, cu Marius Bodochi, Constantin Codrescu;“ Roman nazdravanul “ de Mariela Otoiu, rol Zmeul Tartacot, regia Vasile Manta cu Marius Rizea, Dan Astilean;“ Alb- Negru sau trista poveste a printesei din cel mai mic regat “ de Ana Ripka- Rus, rol Maresalul, regia Mihai Lungeanu cu Virginia Mirea, Valentin Uritescu;

“ Week-end in Univers “ de T. Dumitrescu, rol Fizician si XO-2 regia Vasile Manta, cu Eugen Cristea, Marius Rizea, Mihai Dinvale;“ Fost-au Stefan Voda “ de Ina Sterescu, rol Boier si Ostas, regia Leonard Popovici cu Mihai Constantin, Gelu Nitu, Ion Siminie, Ion Chelaru;“ Oameni de rezerva “ de Bogdan Ficeac, dramatizare radiofonica de

Page 77: manualul calitatii facultate 2008

Camelia Stanescu, roluri: Andreas si Alberti, regia Vasile Manta cu Victor Rebengiuc, S.Sileanu. Mihai Dinvale, C.Bleont; pe 08.08.2005 prezentata in programul “ Auditii la Majestic “;“ Aix Nebunul “ de Radu Andrei Hora, dramatizare radiofonica si regia artistica Mihai Lungeanu; Coordonator de proiect Magda Dutu ( Dramaturgi romani contemporani ) ; prezentat pe 27.06.2005 in programul “ Auditii la Majestic “ rol: Infirmierul, cu Marius Bodochi, Serban Celea, Valentin Uritescu, Constantin Codrescu, Irina Movila ; piesa inregistrata pe C.D.;

“ Ucenicii lui Mos Craciun “ de Maria Ioana Vasiloiu, regia Leonard Popovici, rol Cometa, cu Eugen Cristea, Mihai Bisericanu, Mircea Constantinescu, Petrica Lupu

2005 “ Papucii lui Abu Cassem “ piesa in cinci tablouri dupa o povestire araba de Radu Andrei Hora, adaptarea si regia artistica Mihai Lungeanu, producator Irina Soare ( Teatru pentru copii ), prezentat pe 21 februarie 2005 in programul “ Auditii la Majestic “, roluri: Slujitor seic si pescar, cu Virgil Ogasanu, Virginia Mirea, Valentin Uritescu, Petrica Lupu;“ Atelier de reparat amintiri “ info-drama radiofonica de Valeriu Sarbu, regia Cristian Munteanu, rol Cuvantul, cu Virgil Ogasanu, Claudiu Istodor, Dan Condurache, Irina Movila, George Ivascu;“ Patimile lui Hristos “ dramatizare si regia artistica Brian Moore ( SUA ), la Radio Vocea Evangheliei, rol principal Isus Hristos cu Elena Cernat, Mihai Baranga;“ Francesca Da Rimini “ de Gabriele d’ Annunzio, traducerea si adaptarea Silvia Cucu, regia Cristian Munteanu producator Vasile Manta; prezentat pe data de 18.04.2005 in programul “ Auditii la Majestic “ rol Viviano de’ Vivii, cu Mihai Constantin, Mircea Rusu, Mihai Dinvale, Claudiu Istodor;

2006 “ Povestea Ursei mari “ de Popa Constantin Venerus, regia artistica Mihai Lungeanu, rol Masinist, cu Radu Beligan, George Mihaita, Dan Puric, Gelu Nitu, Radu Panamarenco, Virginia Mirea, Mircea Rusu;

2007 Spectacolul Radiofonic “ Bon Ton “( dat pe post pe 02.05.2007 ) - autori Sorin Petrescu, Teodor Oprişan, Ioan Drăgoi, regia artistică Vasile Manta, Radio România Actualităţi; roluri: Georgel – din “Fenomene paranormale”, Nae – din “ wwwcadouridebelea “, Gore – din “ Răzbunarea e arma...postului “, Directorul – din “ La angajare “, Şef personal – din “ Numai şef să nu fi “, Stamate – din “ Sociobuzul “ şi altele ( cu Claudiu Bleonţ, Julieta Strâmbeanu, George Mihăită ş.a.);

Colaborari :T.V.R. 1 si 2, International, Cultural , PRO TV, ACASA TV, Prima TV, Antena 1,

Colaborari O.N.G-uri si ARCUBAlte activităţi Colaborator- realizator TV- SOTI 1993-1994

Colaborator- realizator Radio Contact 1993- 1998Colaborator la revistele “ Cuget “ si “ Romania Pitoreasca “ 1990- 1995Membru fondator si presedinte al Clubului de Speologie “ Adancurile “ din Campina in perioada 1982-1990, club afiliat la Comisia Centrala de

Page 78: manualul calitatii facultate 2008

Speologie Sportiva din cadrul Federatiei Romana de Turism- Alpinism, colaborator al Institutului de Speologie “ Emil Racovita “ din Bucuresti;Membru fondator si presedinte al Fundatiei pentru Turism Cultural “Amphytrion “ din 1999, partener al F.D.S.C. din Romania ( pentru informatii legate de fundatie si activitatea acesteia vizitati www. amphytrion.ro );Colaborator actor- regizor – Centrul Cultural al Ministerului Administratiei si Internelor Bucuresti cu spectacoleleActor la Teatrul de Comedie din Bucureşti.Membru UNITER din anul 1996 si membru CREDIDAM din anul 1999;Presedinte al Fundatiei pentru Turism Cultural “ AMPHYTRION “ din anul 1999Asociat unic si administrator la SC. GEO MEDIA ART SRL( editare carti/ servicii web) din anul 2005“ Eternul si fascinantul Caragiale “ 24.03.2002“ Musatescu... la aniversare! “ 05.04.2003“ Arta de a trai “ 21.05.2005-“ Frumos e in septembrie la Venetia “ 25.02.2006

11. Prof. univ. dr. Eugen Virgil Nicoară

Eugen Virgil Nicoară

___________________________________________________________________________________________________________

Date personale •

Data şi locul naşterii: 28.02.1934, Bucureşti

Stare civilă: căsătorit

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • 1954 – 1958 Facultatea de Teatru, secţia Teatrologie din I.A.T.C• 1959 februarie examen licenţă, calitatea critic de Teatru• Doctorat în Filologie, decembrie 1970 susţinerea tezei de

doctorat la Universitatea Bucureşti

Activitate pedagogică

1958 – 1960 Redactor la revista Teatrul 1960 – 1999 Transferat la Universitatea Naţională de Teatru şi Film1999 – 2002 Prof.univ.dr. - transferat la Universitatea Ecologică Bucureşti,

Facultatea de Arte 2002 – prezent

Prof.univ.dr. Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Teatru

Activitate • Am efectuat documentări () în U.R.S.S, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franţa Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii

Page 79: manualul calitatii facultate 2008

profesională ( una – trei luni)• Cărţi publicate:

Danton în dramaturgia universală, Ed. Universităţii din BucureştiTeatrul francez între cele două războaie (În colaborare cu Angela Colomei) sub auspiciile aceluiaşi forFederico Garcia Lorca şi omul curat ca apa de izvor, Ed. Universităţii din BucureştiOmul nou în dramaturgia lui Cehov, , Ed. Universităţii din BucureştiIstoria teatrului universal, vol.II (în colaborarea cu Ileana Berlogea, Silvia Cucu) , Ed. Didactică şi Pedagogică, 1983

•Cărţi publicate la Editura Fundaţiei România de

MâineTeoria teatrului de-a lungul vremiiIstoria teatrului din perspectivă antropologică, vol.: Antichitatea, Evul MediuIstoria teatrului din perspectivă antropologică, vol.II: Renaşterea, BaroculIstoria teatrului din perspectivă antropologică, vol.III: Clasicismul, Iluminismul, Apogeul german, RomantismulIstoria teatrului din perspectivă antropologică, vol.IV: Epoca marilor înnoiri

•Cărţi publicate la Editura Semne - poeziiAnotimpurileAngela ColomeiEvreul idealCei ce s-au dus şi-au devenit izvorA pus în tine Domnul nemărginiri de gândire (Mihai Eminescu)Psalmii meiAstronaut prin cosmosul BrâncuşiAngeliadaOameni frumoşi ca ziua de arminderiÎn aceeaşi editură – Vulnerabilul invincibil – roman.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti mi-a conferit în anul 2002 distincţia Magna cum Laudae, însoţită de Medalia I.L.CaragialeE pregătit pentru a fi predat tiparului – Istoria teatrului de perspectivă antropologică, vol.V

Teatrul şi-a ieşit din matcă (1940 – zilele noastre, iunie 2007). Data de predare octombrie 2007.

12. Prof. univ. Constantin Gabor

Page 80: manualul calitatii facultate 2008

Date personale •

Data şi locul naşterii: 11 iulie 1929, comuna Purcăreni, jud. Braşov,

Stare civilă: căsătorit

Naţionalitate: română

Studii / Pregătire • Liceul Teoretic Dr.I. Meşotă Braşov, Şcoalapopulară de Artă Braşov, Profesor canto V. Corpaci

• Conservatorul Cirpian Porumbescu – Bucureşti. Absolvent promoţia 1958, media 10 (zece). Diplomat în Arte, Solist concertist 1959, solist Operă.

• Debut artistic: 1949 Ansamblul Artistic al Sindicatelor1952 - Solist27.05.1957 - Solist Opera Română – Nunta lui Figaro – rol Bartolo05.05.1958 TVR – Don Pasquale – rol titular

• Gen principal: Operă, Bas comic• Specializări: Filosofie, Istoria filosofiei, Estetică, Axiologie, Antropologie,

Filosofia culturii, Antropologie culturală

Activitate pedagogică

1969 – 1971 - Profesor de Canto Ansamblul Artistic “Rapsodia Română”1982 – 1983 – Profesor asociat la Conservatorul « Ciprian Porumbescu » Bucureşti1975 – 2000 - Profesor asociat la I.A.T.C “I.L.Caragiale” BucureştiProfesor asociat – Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret

Activitate profesională

Repetoriu de operă, interpretări în primă audiţie la noi:Cosi fan Tutte - Mozart, 1961, Opera M.Popa, rol Don AlfonsoCosi fan Tutte - Mozart, 1965, Opera M.Popa, rol Don AlfonsoLogodnă la Mănăstire - Prokifiev, 1963, Opera E. Massini, rol MendozaFata cu garoafe - Gh. Dumitrescu, Opera M.Brediceanu, rol GeneralulMotanul încălţat - C.Trăilescu, 1964, Operă, rol Slujitor IVPrometeu - D. Popovici, 1964, Operă, rol HefaistosAmorul Doctor - P. Bentoiu, 1966 Opera M.Popa, rol SganerelleOra Spaniolă - M.Ravel, 1967, Opera P.Popescu, rol Ingio GomezFarmacistul - J.Haydn, 1970, radio C.Litvin, rol SempronioBălcescu - C.Trăilescu, 1974, Opera C.Trăilescu, rol M. KogălniceanuDragoste şi Jertfă - C.Trăilescu, 1977, Opera C. Trăilescu, rol TricaVulpea, Stravinski - 1982, Teatrul Ţăndărică I.Conta, rol MotanulOrfeu - Gh.Dumitrescu, 1984, Opera C.Litvin, rol Carpo-DacPedeapsa - A. Vieru, 1984, radio L. Bacs, rol PomanăGeamgii din Toldeo - T. Olah, 1970 radio C. Litvin, rol Godzila

Roluri interpretate în opere şi opereteBartolo, Bărbierul din Sevilla, G.Rossini, operă, 1959Jupân Dumitrache, O noapte furtunoasă. P. Constantinescu, operă, 1960Ochs V. Lercheanau, Cavalerul Rozelor, R.Strauss, operă 1963Mendoza, Logodnă la Mănăstire, Prokofiev, operă, 1963Don Alfonso, Cosi fan Tutte, Mozart, operă 1965Sganerelle, Don Juan, Mozart, operă, 1968, Pimpione, Pimpione, Tellman - Filarmonică, 1968Kezal, Mireasa Vândută, Smetana, operă, 1970

Page 81: manualul calitatii facultate 2008

Fra Melitone, Forţa Destinului, G. Verdi, radio 1972Papageno, Flautul fermecat, Mozart, operă 1972Uberto, La Serva, Padrona Perglezi, operă, 1976Geronimo, Căsătorie secretă, Cimarosa, operă, 1980Jupân, Voievodul Ţiganilor, J.Strauss, operetă, 1980Sempronio, Farmacistul, J.Haydn, radio, 1970Bartolo, Nunta lui Figaro, Mozart, operă, 1958Antonio, Nunta lui Figaro, Mozart, operă, 1958Benoit, Boema, G. Puccini, operă, 1959Alcindoro, Boema, G.Puccini, operă, 1959Pistola, Flastaff, Verdi, operetă, 1959Sacristanul, Tosca, G. Puccini, operă 1958Nachtigal, Maeştrii Cântăreţi, R.Wagner, operă, 1961Generalul, Fata cu garoafe, Gh.Dumitrescu, operă, 1961Le Veilleur, Oedip, Enescu, operă 1962Hefaistos, Prometeu, D. Popovici, operă, 1964Slujitorul IV, Motanul încălţat, C.Trăilescu, operă 1964Skula, Cneazul Igor, Borodin, operă 1971Mălai, Ion Vodă cel Cumplit, Gh.Dumitrescu, operă 1975Kogălniceanu, Bălcescu, C.Trăilescu, operă 1974Trică, Dragoste şi Jertfă, C. Trăilescu, operă 1977Godzila, Geamgii din Toldeo, Olah, radio 1970Motanul, Vulpea, Stravinski, Teatrul Ţăndărică, 1982Pomană, Pedeapsa, Vieru, operă 1984Pinellio, Gianni Schichi, Puccini, operă 1975Rotnii, Oneghin, Ceaikovski, operă 1958Peste 1500 de speactole la Opera din Bucureşti27 mai 1957 – Primul spectacol27 decembrie 2002 – Ultimul spectacolLa toate acestea se adaugă spectacolele din ţară la toate instituţiile de operă. Se mai pot adăuga – zecile de concerte şi emisiuni TV ; 28 de premiere numai în Bucureşti.

Filme şi TV. Lung metraj

1976 Buzduganul cu trei peceţi1982 Lovind o pasăre de pradă, 19821984 Acordaţi circumstanţe atenuante1984 Piciul

Muzicale

ToscaContele Ory, Franţa

1981 Oedip TV, BBC, TV Belgia, Animaţie:

1966 RăpireaTurnee în străinătate: 1950-

1954Cu Ansamblul artistic C.G.M în: URSS, Ungaria, Germania, Polonia, Austria

1960; 1984

Moscova: O Nopate furtunoasă, Oedip, Nunta lui Figaro

1963 Paris, Bărbierul din Sevilla, Oedip1965 Sofia, Oedip1966 Atena, Oedip

Page 82: manualul calitatii facultate 2008

1969 Enna, Festival, Bărbierul din Sevilla1969 Belgrad, Festival, Bărbierul din Sevilla1970 Germania, Wiessbaden, Stuttgard; Oedip, Boema1970 Liege, , Turneu individual, Cneazul Igor (în limba rusă)1971 Russe, Bărbierul din Sevilla1971 Praga, Bărbierul din Sevilla1975; 1984

Skopje, Turneu individual, Bărbierul din Sevilla

1975 Saarbrucken, Flautul fermecat (în limba germană) – alte două turnee individuale

1974 Besancon, Flautul fermecat (în limba germană)1975 Stockolm, Oedip1977 Ankara, Bărbierul din Sevilla – premieră (în limba italiană)1981 Lousanne, Oedip1981 Lucerna, ,Oedip cu Opera din Cluj (în limba franceză)1982 Spania, Vulpea, Madrid, Sevilla, Alicante, Valencia, Turcia, etc.1984 Dresda, Vulpea, Festival Mondial al Teatrelor de Păpuşi1990 Siracussa, Tosca1991 Israel, Concert – Selecţii din opere1994 Italia, Cocert – Selecţii din opere

Funcţii muzicale:

1949 – 1952 Corist Ansamblul Artistic C.G.M Bucureşti

1952 – 1958 Solist Ansamblul Artistic C.G.M Bucureşti

1958 – 1984 Solist Opera Română Bucureşti

Decoraţii :

1957 Medalia Muncii

1968; 2004 (comandor)Ordinu l “Meritul Cultural”

1975 Medalia “B. Smetana” Guvernul Republicii Cehoslovacia

13. Asist univ Anca Iorga

Date personale: •••

Data şi locul naşterii: 14.11.1968, BucureştiStare civilă: necăsătorităNaţionalitate: română

Studii /

Pregătire

• 1986 – 1988 – Lic. de filologie-istorie Zoia Kosmodemianskaia, Bucureşti

• 1989 – 1990 – curs intensiv de limbă germană, în cadrul Universităţii Cultural – Ştiinţifice Dalles, Bucureşti.

• 1990 – 1994 – Academia de Teatru şi Film, Facultatea de Teatru, Secţia Coregrafie, Bucureşti.

• 1991 – 1993 –“ La danse en voyage “ cursuri de specializare în dans contemporan organizate de Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Franţa, cu : Karine Saporta, Dominique Bagouet, Mathilde Monnier, Josef Nadj, Angelin Preljocaj, Christine Bastin, Bouvier / Obadia.

Page 83: manualul calitatii facultate 2008

• 1994 - cursuri de specializare în Olanda la Amsterdam Summer University cu Cesc Gelabert şi Lydia Azzopardi.

• 1996 - am participat la un workshop în Germania la Ausburg.• 2000 - cursuri intensive de operator PC în cadrul PRO Management,

Bucureşti.• 2000 - 2002 – masterat la Academia Naţională de Educaţie Fizică şi

Sport, Bucureşti, specializarea : antrenament sportiv de înaltă performanţă.

• 2002 – curs de specializare la Academia Română, organizat de Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii ( C.R.I.F.S.T.).

• 2003 – curs de specializare postuniversitar de psiho-pedagogie, organizat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Activitate pedagogică

1997 – 2002 Asistent universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Ecologice din Bucureşti, catedra de dans şi expresivitate corporală.

2002 - prezent Asistent universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, catedra de dans şi expresivitate corporală.

Activitate profesională

1991 Am participat la realizarea filmului de televiziune “Anotimpurile “, pe muzica lui Antonio Vivaldi, coregrafia Sergiu Anghel, redactor Silvia Ciurascu, la Televiziunea Română.

1992 Am participat la ediţia a-II-a a Festivalului Internaţional al Muzicii Noi, Bucureşti, cu spectacolul “ December Epitaphs “ , muzica Dinu Ghezza, coregrafia Liliana Iorgulescu.

1992 Am fost distribuită în spectacolul “Miniaturi coregrafice”, coregrafia Dominique Bagouet, la Opera Naţională din Bucureşti, spectacol realizat în cadrul schimbului cultural român – francez “La danse en voyage”.

1992 – 1998 Ca angajată a companiei Centrul de Expresie Artistică al Teatrului

Odeon din Bucureşti, condusă de coregrafa Raluca Ianegic, am fost

distribuită în spectacolele:

“Omul care vorbeşte singur”, de Matei Vişniec– coregrafia Mihaela

Santo, regia Mihaela Săsărman;

“Laborator de dans”, după texte de Mircea Eliade şi Jorge Louis

Borges – coregrafia şi regia Raluca Ianegic;

“Visul descompus”- coregrafia Raluca Ianegic;

“Hattaresare”- coregrafia Susane Buirge ( S.U.A.);

“Eu nu. Solo.”, de Samuel Becket – coregrafia Raluca Ianegic;

“Maria Tanase” – coregrafia Anca Iorga.1996 Am fost distribuită în spectacolul de comedia dell’arte “Luminile lunii”,

Page 84: manualul calitatii facultate 2008

în rolul Colombinei, în regia Lianei Ceterchi, colaborare la Teatrul Mic, Bucureşti.

1996 Am realizat filmul de televiziune “Remember Maria Tanase”, scenariul şi regia Adriana Trandafir, coregrafia Anca Iorga, redactor Marioara Murărescu

1996 Am realizat filmul de televiziune “Lecţia de muzică”, muzica Felicia Donceanu, regia Dan Manoliu, coregrafia Anca Iorga, redactor Beatrice Lupu.

1997 Am fost distribuită în spectacolul “Să nu faci umbră”, de Ellen Kaplan, regia Liana Ceterchi, colaborare la Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureşti.

1994 – 2003 Profesor colaborator, la catedra de dans clasic, ritmică şi repertoriu, a Liceului de Coregrafie “Floria Capsali”, din Bucureşti.

1998 Am participat la ediţia a-VIII-a, a Festivalului Internaţional al Muzicii Noi, Bucureşti, cu spectacolul “ Gardens “, muzica Arne Mellnas ( Suedia ), coregrafia Anca Iorga.

1999 Am fost distribuită în spectacolul “ Magicianul “, coregrafia Alina Zahariuc, colaborare cu Studioul de Teatru Echinox, din Ploieşti

1999 Am realizat coregrafia spectacolului ”Miss Stampiluţa”, organizat cu ocazia alegerilor locale din sectorul III, în Bucureşti

1999 am participat la ediţia a-VI-a, a Festivalului de Artă Medievală de la Sighişoara, ca interpret şi coregraf, cu spectacolele :“ Cercul pătrat “, coregrafia Alina Zahariuc;“ Metanoia “, coregrafia Anca Iorga şi Robert Zahariuc.

2000 Am realizat coregrafia spectacolului de licenţă “Piaţeta”, de Carlo Goldoni, al clasei conferenţiar universitar Lucia Mureşan, asistent Gianina Aron din cadrul Universităţii Ecologice, Facultatea de Arte, la Teatrul Rapsodia Română din Bucureşti.

2001 M-am ocupat de pregătirea coregrafică a Lotului Naţional Individual de Junioare, de Gimnastică Ritmică al României, organizat de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică.

2001 Am realizat mişcarea scenică pentru spectacolul de licenţă “Femeia îndărătnică” de William Shakespeare, al clasei conferenţiar universitar Margareta Pogonat, din cadrul Universităţii Ecologice, Facultatea de Arte, la Teatrul Rapsodia Română, din Bucureşti.

2001 Am realizat mişcarea scenică pentru spectacolul de licenţă “Cameristele”, de Jean Genet, al clasei conferenţiar universitar Margareta Pogonat, din cadrul Universităţii Ecologice, Facultatea de Arte, la Teatrul Rapsodia Română din Bucureşti.

2001 Am participat la ediţia a-IX-a a Festivalului Hurmuz de la Tulcea, cu spectacolul “ Ordine – Dezordine”, coregrafia Anca Iorga, muzica

Page 85: manualul calitatii facultate 2008

Meredith Monk.2001 Am realizat coregrafia spectacolului pentru copii, “Muck cel mic”,

regia Mihai Alexandru Nicolae, organizat de Romexpo, la Bucureşti, cu ocazia zilei de 1 iunie

29 iunie – 1 iulie 2001

Am fost distribuită în spectacolul “De la tradiţie la modernitate”, în regia lui Eugen Ciocan, coregrafia Anca Iorga, costume şi scenografie Victoria şi Marian Zidaru, prezentat la Târgul Meşteşugarilor, organizat de Muzeul Satului din Bucureşti

2002 M-am ocupat de pregătirea coregrafică a Secţiei de Gimnastică Ritmică din cadrul Clubului Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport.

2002 –2003 A participat la emisiunile postului de televiziune România de Mâine « Atelier studenţesc », redactor Eugenia Grosu-Popescu, din:-18 noiembrie 2002, având ca temă : Facultatea de Teatru a Universitatii Spiru Haret ;-15 ianuarie 2003, având ca temă : consilierea şcolară din România ;- 2 ianuarie 2003, având ca temă : sănătatea prin mişcare.

mai 2003 A participat la ediţia a-II-a a Festivalului Internaţional al Muzicii Electronice şi de Computer – Acousmania, care s-a ţinut la Bucureşti, în sala de concerte « Emile Jora » a Radiodifuziuni Române, fiind distribuită în coregrafiile :« Cassiber », muzica : Chris Cutler, Zygmunt Krauze şi Lutz Glandien, coregrafia : Raluca Ianegic ;« Sonal Atoms », muzica : Curtis Roads, coregrafia : Raluca Ianegic ;«Improvisatio», muzica: Josh Ronsen şi John Grzinich, coregrafia Raluca Ianegic.

7 iunie 2003 A participat la emisiunea “Viaţă de student”, la Televiziunea România de Mâine, redactor şi realizator Mugur Popovici.

2003 - 2005 M- ocupat de pregătirea coregrafică a Lotului Naţional de Ansamblu, de Junioare, de Gimnastică Ritmică al României, organizat de Federaţia Română de Gimnastică Ritmică, având ca obiectiv Campionatul European de Gimnastică Ritmică de la Moscova, ediţia a XXI-a, din 10 – 12 iunie 2005.

2004 am realizat coregrafia spectacolului ”Doamna în negru“, regia Alexandru Conovaru, la Casa de Cultură Nicolae Bălcescu din Bucureşti.

10 – 16 aprilie 2006

am participat la schimbul cultural internaţional „Our stage”, cu spectacolul „Love story on the Romanian territory”, pe muzică populară românească, cântată de Maria Tănase, coregrafia Anca Iorga, care s-a desfăşurat în Turcia, în oraşul Kirklareli

2006 am realizat coregrafia spectacolului de licenţă „În largul mării”, de

Page 86: manualul calitatii facultate 2008

Slavomir Mrozek, al clasei profesor universitar dr. Lucia Mureşan, asistent universitar dr. George Grigore din cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Teatru, la Teatrul Foarte Mic, din Bucureşti.

Lista conferinţelor şi sesiunilor ştiinţifice:

“Aspecte de biomecanică întâlnite în sporturile de

expresie şi în dans”conferinţă – Sesiunea anuală de

referate şi comunicări ştiinţifice a studenţilor

A.N.E.F.S., Bucureşti – 3 mai 2001.

“Priorităţi metodice în pregătirea tehnică corporală din gimnastica ritmică”conferinţă – Sesiunea de comunicări ştiinţifice dedicate celei de-a 79-a aniversări a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti – “Actualităţi şi perspective în domeniul culturii fizice” – 16 iunie 2001.“Ştiinţa artei – arta ştiinţei în ultimele decenii” conferinţă – Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii din cadrul Academiei Române, Bucureşti – 15-17 aprilie 2002.”Pregătirea artistică în antrenamentul de gimnastică ritmică”conferinţă – Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii Spiru Haret, ediţia a IX-a – „Educaţia / Cultura Fizică şi Sportul în contextul integrării României în Uniunea Europeană” - Bucureşti, 23 aprilie 2004.”Locul pregătirii coregrafice în antrenamentul de gimnastică ritmică”conferinţă - Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport – „Dimensiuni sociale, diversitate, actualitate în cultura fizică” – Bucureşti, 18 iunie 2004.”Stimularea expresivităţii de mişcare prin exerciţii de deblocare corporală – aplicaţii în sporturile de expresie corporală” conferinţă - Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport – „Dimensiuni sociale, diversitate, actualitate în cultura fizică” – Bucureşti, 18 iunie 2004.

Publicaţii  „Pregătirea tehnică la nivelul copiilor”, coordonator Sabina Macovei, coautori Anca Iorga, Georgeta Niculescu, Irina Deleanu, 2004, editura Bren, Bucureşti

Lista activităţii teatrale înperioada

1991 – 2007

“Anotimpurile”, muzica Antonio Vivaldi, coregrafia Sergiu Anghel – film 1991, Televiziunea Română. “December Epitaphs”, muzica Dinu Ghezza, coregrafia Liliana Iorgulescu, 1992, Festivalul Internaţional al Muzicii Noi, ediţia a II-a, Sala de Concerte

“Emil Jora”, Bucureşti.“Omul care vorbeşte singur” de Matei Vişniec, regia Mihaela Săsărman, coregrafia

Page 87: manualul calitatii facultate 2008

Mihaela Santo – 1992, Teatrul Odeon, Bucureşti.“Miniaturi coregrafice”, coregrafia Dominique Bagouet (Franţa) – 1992, Opera Naţională, Bucureşti.

“Laborator de dans” după texte de Mircea Eliade şi Jorge Louis Borges, coregrafia Raluca Ianegic – 1993, Teatrul Odeon, Bucureşti.

“Visul descompus” sau “Drumul spre centru”,coregrafia Raluca Ianegic – 1993, Teatrul Odeon, Bucureşti.

“Hattaresare”, coregrafia Susane Buirge (S.U.A.) – 1993, Teatrul Odeon, Bucureşti

Eu nu. Solo” de Samuel Becket, coregrafia Raluca Ianegic – 1994, Teatrul Odeon, Bucureşti.“Maria Tănase”, coregrafia Anca Iorga – 1995, Teatrul Odeon, Bucureşti.

“Luminile lunii”, regia Liana Ceterchi – 1996, Teatrul Mic, Bucureşti.

“Remember Maria Tanase”, coregrafia Anca Iorga, – film 1996, Televiziunea Română.

“Lecţia de muzică”, muzica Felicia Donceanu, coregrafia Anca Iorga, , regiaDan Manoliu, – film 1996, Televiziunea Română.“ Să nu faci umbră” de Ellen Kaplan, regia Liana Ceterchi, mişcarea scenicăAnca Iorga – 1997, Teatrul Evreiesc de Stat, Bucureşti.“Gardens”, muzica Arne Mellnas (Suedia), coregrafia Anca Iorga, 1998, FestivalulInternaţional al Muzicii Noi, ediţia a VIII-a, Sala Mică a Palatului, Bucureşti.“Magicianul”, coregrafia Alina Zahariuc, 1999, Studioul de Teatru Echinox, Ploieşti.

“Cercul pătrat”, coregrafia Alina Zahariuc, 1999, Festivalul de Artă Medievală, ediţia a VI-a, Sighişoara.“Metanoia”, coregrafia Anca Iorga şi Robert Zahariuc, 1999, Festivalul de Artă Medievală, ediţia a VI-a, Sighişoara.“Miss Ştampiluţa”,coregrafia Anca Iorga, 1999, spectacol realizat de Primăria sectorului 3, Bucureşti.”Piaţeta” de Carlo Goldoni, regia Lucia Mureşan, coregrafia Anca Iorga, 2000, Teatrul Rapsodia Română, Bucureşti.“Femeia îndărătnică” de William Shakespeare, regia Margareta Pogonat, mişcarea scenică Anca Iorga, 2001, Teatrul Rapsodia Română, Bucureşti.“Cameristele” de Jean Genet, regia Margareta Pogonat, mişcarea scenică Anca Iorga, 2001, Teatrul Rapsodia Română, Bucureşti“Ordine – Dezordine”,coregrafia Anca Iorga, 2001, Festivalul Hurmuz, ediţia a-IX-a, Tulcea.

“Muck cel mic” de Wilhelm Hauff, regia Mihai Alexandru Nicolae, coregrafia Anca Iorga, iunie 2001, Romexpo, Bucureşti.“De la tradiţie la modernitate”,regia Eugen Ciocan, coregrafia Anca Iorga, iulie 2001, Târgul Meşteşugarilor Muzeul Satului, Bucureşti“Cassiber”, muzica Chris Cutler, Zygmunt Krauze, Lutz Glandier (Canada) ,coregrafia Raluca Ianegic, mai 2003, Festivalul Internaţional al Muzicii Electronice şi de Computer – Acousmania, ediţia a-II-a, Sala de Concerte “Emil Jora”, Bucureşti.“Sonal Atoms”, muzica Curtis Road (S.U.A.), coregrafia Raluca Ianegic, mai 2003,

Page 88: manualul calitatii facultate 2008

Festivalul Internaţional al Muzicii Electronice şi de Computer – Acousmania, ediţia a-II-a, Sala de Concerte “Emil Jora”, Bucureşti.“Improvisatio”, muzica Josh Ronsen şi John Grzinich (S.U.A.), coregrafia Raluca Ianegic, mai 2003, Festivalul Internaţional al Muzicii Electronice şi de Computer – Acousmania, ediţia a-II-a, Sala de Concerte “Emil Jora”, Bucureşti.“Doamna în negru”, de Murray Schisgal, regia Alexandru Conovaru, coregrafia Anca Iorga, 2004, Casa de Cultură Nicolae Bălcescu, Bucureşti.„Love story on the Romanian territory”, muzică populară românească, coregrafia Anca Iorga, aprilie 2006, Schimb cultural „Our stage”, Kirklareli, Turcia.„În largul mării”, de Slavomir Mrozek, regia Lucia Mureşan, coregrafia Anca Iorga, 2006, Teatrul Foarte Mic, Bucureşti.

Premii şi nominalizări:

1994 Premiul pentru cel mai bun spectacol de dans contemporan al stagiunii 1993 – 1994,

acordat de Uniunea Artiştilor şi Interpreţilor din România, pentru spectacolul “Eu nu. Solo.” de

Samuel Becket, coregrafia Raluca Ianegic, de la Teatrul Odeon din Bucureşti, spectacol în

care am avut rolul principal.

1994 Nominalizare pentru cel mai bun interpret de dans contemporan din Romania, pentru

rolul din spectacolul “Eu nu. Solo.” de Samuel Becket, coregrafia Raluca Ianegic, de la Teatrul

Odeon din Bucureşti.

aprilie 2005 – locul trei, medalia de bronz, la Concursul Internaţional Cupa Irina

14. Lector univ. Marius Ţeicu

Date personale •••

Data şi locul naşterii: 9 Mai 1945 în oraşul Reşiţa - România.Stare civilă: căsătoritNaţionalitate: română

Studii / Pregătire • “Liceul de muzică” din Timişoara in 1963, la secţia oboi-pian • “Academia de muzică” din Bucureşti în anul 1968, la secţia dirijat

Activitate pedagogică În perioada 1968-1974, profesor la Şcoala Populară de Artă din Bucureşti, catedra de Muzică Uşoară.Printre elevii absolvenţi: Angela Similea, Dida Drăgan, Mirabela Dauer, Olimpia Panciu, Mihai Constantinescu, Adrian Romcescu, Ioan Luchian Mihalea etc

1991-2002

Cadru didactic Facultatea de Arte, din cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti.

2002 - prezent

Lector univ. Facultatea de Teatru, Universitatea Spiru Haret

Activitate profesională

Creaţie muzicalăCreaţia sa muzicala cuprinde un număr de peste patru sute de melodii de muzică uşoară, majoritatea lor făcând parte din programele de Radio şi

Page 89: manualul calitatii facultate 2008

Televiziune, fiind editate pe CD-uri, casete sau discuri vinyl.A semnat partiturile muzicale pentru filme artistice de lung metraj, filme muzicale, musical-uri pentru copii şi tineret, show-uri de televiziune, muzică pentru copii, spectacole de revista, operetă, etc.

Musicaluri

“Examene, examene” (libret-E.Rotaru) -Teatrul de Opereta din Bucureşti, Teatrele Lirice din Constanta, Iaşi, Braşov“Nota zero la purtare” (libret-O.Sava) -Teatrul de Revista”Constantin Tanase” din Bucureşti, Teatrul “Luceafărul” din Iaşi„Divanul Persian” (libret-O.Sava si Grigore Gonta)-Teatrul Naţional Timişoara.„Prostia omenească”(scenariu:Bogdan Ulmu)-Teatrul Anton Pann Râmnicu Vâlcea„Omul care a văzut moartea”(libret-O.Sava dupa Victor Eftimiu)-Teatrul de Revistă „C.Tănase” Bucureşti.„Estera”(libret O.Sava)Teatrul Evreesc

Activitate profesională

Musicaluri pentru copii

“Marry Poppins” (libret-Silvia Kerim) –Teatre din Bucureşti, Timişoara, Cluj, Oradea, Craiova şi Reşiţa“Micuta Dorothy” (libret-Silvia Kerim) – Teatre din Bucureşti, Craiova, Turda, Timişoara, Braşov, Brăila..“Gulliver în ţara piticilor” (libret-Silvia Kerim) –Teatre din Bucureşti, Valencia-Spania“Frumoasa din pădurea adormită” (libret-Silvia Kerim) –Teatrul “Ţăndărică” din Bucureşti, Opera Craiova., Opereta Bucureşti.Filme muzicale de lung metraj“Rămăşagul” (regia Ion Popescu Gopo) -Film distins cu premiul III la Festivalul Filmului pentru copiii şi tineret –Chicago-1987“Zâmbet de soare” (regia Elisabeta Bostan) – Film distins cu premiul II la Festivalul filmului pentru tineret din Portugalia-1989Filme şi Show-uri muzicale pentru Televiziune“Racheta albă” (regia Cristiana Nicolae)“Cenuşăreasa” (regia Titus Munteanu)“Marius, Olimpia şi Mihai” (regia Titus Munteanu)“Un trio formidabil” (regia Titus Munteanu) –Show distins la Festivalul filmului de televiziune de la Gabrovo-Bulgaria 1987, pentru cel mai bun film muzical de scurt metraj“Popeye marinarul” (regia Titus Munteanu)“Fantezii, fantezii” (regia Titus Munteanu)“Frumoasa din pădurea adormită” (regia Titus Munteanu)“Orăşelul muzicii” (regia Titus Munteanu)“Unul pentru toţi, toţi pentru unul” (regia Titus Munteanu)“Carnaval” (regia Titus Munteanu), etc

Page 90: manualul calitatii facultate 2008

Spectacole de Revista“Telefantasio” (Constanţa-1978)“Revista pălăriilor” (Deva-1978)“Savoy, Savoy” (Bucureşti-Teatrul “C.Tănase”- 1987)Muzică pentru filme artistice de lung metraj“Angela merge mai departe” (regia Lucian Bratu –1982)“Al patrulea gard lângă debarcader” (regia Cristiana Nicolae –1983)“Acordaţi circumstanţe atenuante” (regia Lucian Bratu –1984)Muzică uşoarăPeste 450 lucrări muzicale, vocale şi instrumentale, pentru toate vârsteleCD-uri, Casete, Discuri

CD-uri si casete de autor“Parada Vedetelor” prezentate de Marius Ţeicu“Love Songs” – Cântece de dragoste“Te aştept draga mea” – Marius Ţeicu“Mari succese – Angela Similea” – Marius Ţeicu“Şlagăre de Marius Ţeicu”MARIUS TEICU-„Chemarea dragostei”-20 de Şlagăre„Best of MARIUS ŢEICU”

Discuri si Casete de autor

“Ploua cu soare”“Telegrame”“Fotografia”“Angela Similea şi Marius Ţeicu” vol.I“Angela Similea şi Marius Ţeicu” vol.II“Gulliver în ţara piticilor”“Flacăra nestinsei iubiri”Aproximativ 200 cântece editate pe albume CD, casete, discuri.

Activitate interpretativă

Ca solist vocal a imprimat peste 40 de melodii, prezente la Radio, Televiziune sau pe CD-uri, casete şi discuri. De asemenea a susţinut spectacole pe scenele din Germania, Polonia, SUA, Canada, Rusia,e.t.c.În aceeaşi calitate de solist vocal, pianist şi orchestrator a contribuit la realizarea show-urilor de Televiziune la care a scris muzica.În calitate de pianist a facut parte din urmatoarele formatii:”DIXI’67”,“MODERN GROUP”, ”Perpetuum Mobile Group”, ”Noi Patru”,e.t.c.

Premii pentru compoziţie

Premiul Uniunii Compozitorilor – “Mamaia 1973” pentru melodiile “Chemarea dragostei” şi “Tineri”

Page 91: manualul calitatii facultate 2008

Premiul III – “Mamaia 1974” pentru melodiile “Acum te-am regăsit” şi “Doar pacea”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1976 pentru melodiile “Umbra plopilor” şi “Stai, stai, stai”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1979 pentru melodia “Lumina vieţii”

Premiul Juriului – “Melodii 1980”pentru “Dragostea nu are asemănare” şi “Tăcerea nu-i de aur”

Premiul Juriului – “Melodii 1981” pentru “Voi râde iar”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1981 pentru melodia “Planete”

Marele premiu – “Melodii 1982” pentru melodia “Mama, doar mama”

Premiul Publicului – “Melodii 1982” pentru melodia “Unde erai?”

Premiul UNICEF – Berna (Elveţia) 1982 pentru lucrarea “Voi, copii” – disc, casetă şi album

Trofeul – “Mamaia 1983” pentru melodiile : ”Nimic nu poate învinge iubirea” şi “Să cântăm azi

omenirii”

Premiul Publicului – “Melodii 1983” pentru melodia “Trăiesc”

Marele Premiu – “Melodii 1984” pentru melodia “Trăiesc”

Premiul I – “Melodii 1984” pentru melodia “Nu te enerva”

Marele Premiu – “Melodii 1985” pentru “Voi cânta pentru Mileniul III” şi “Nu te enerva”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1985 pentru opereta “Examene, examene” şi pentru melodia “Voi

cânta pentru Mileniul III”

Premiul I – “Mamaia 1985” pentru melodia “Voi cânta pentru Mileniul III”

Marele Premiu – “Melodii 1986” pentru melodiile “Nu-mi lua iubirea” şi “O planetă a iubirii”

Premiul Juriului – “Melodii 1987” pentru melodia “Cheamă iubirea, ad-o-napoi” şi “Eu te voi iubi”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1988 pentru Spectacolul de Revistă “Savoy, Savoy”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1992 pentru melodia “Ce va fi cu iubirea mea?”

Trofeul “Mamaia 1992” pentru melodia “Ce va fi cu iubirea mea?”

Trofeul Festivalului internaţional “Bucureşti 1992” pentru melodia “Spune-mi, iubire”

Trofeul “Mamaia 1994” pentru melodia “Dau viaţa mea pentru o iubire”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 1995 pentru melodiile “O viaţă, un destin” şi “Dragoste fugară”

Premiul II – “Mamaia 1998” pentru melodia “Vreau să trăiesc”

Trofeul “Festivalului naţional al muzicii uşoare pentru copii” 1998 pentru melodia “N-am răbdare”.e.t.c.

Trofeul „Golden Star”Bucureşti 2001”Festivalul internaţional al muzicii pentru copii”, pentru melodia

„Dacă vreau aprind o stea”.

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 2002 pentru Musical-ul „Divanul Persian”

Premiul Uniunii Compozitorilor pe anul 2005 pentru Musical-ul „Omul care a văzut moartea”

Premiul revistei Actualitatea Muzicala 2007 pentru musical-urile:”Omul care a văzut moartea” şi „Estera”

Tipărituri muzicale în ţară şi în străinătate

Page 92: manualul calitatii facultate 2008

Volumul “Melodii alese – Marius Ţeicu” Bucureşti

Berna – Elveţia , din volumul “Sing mit uns” – melodia “Voi, copii”

Alte circa 50 de melodii la diverse edituri

“A opta minune a lumii – cântece pentru copii mici şi mari” de Marius Ţeicu, Editura “Z” Bucureşti

Jurii naţionale şi internaţionale

Festivalul internaţional “Cerbul de Aur”

Festivalul naţional „Mamaia”

Festivalul naţional „Mamaia copiilor”

Festivalul „Aurelian Andreescu”

Festivalul “Melodiile Bucureştilor”

Concursuri de interpretare

Concursul “Steaua fără nume” Televiziune

Concursul “Ploaia de stele” Televiziune, e.t.c

Nenumărate Festivaluri interjudeţene

Printre studenţi: Laura Stoica, Monica Anghel, Anca Ţurcaşiu, Narcisa Suciu, Daniela Gheorfy, Paul Surugiu - Fuego - , Manuela Fedorca, etc, etc...

15. Asist Univ. Dana Voicu

Date personale: •

••

Data şi locul naşterii: 23 ianuarie 1970, BucureştiStare civilă: căsătorităNaţionalitate: română

Studii /

Pregătire

• Liceul de Matematică - Fizică nr. 1, Bucureşti, secţia informatică, promoţia 1988

• ACADEMIA DE TEATRU ŞI FILM Bucureşti, Secţia actorie, promoţia 1997

• Seminarul pedagogic din cadrul ATF, promoţia 1997Activitate pedagogică

1998- 2000 Centrul social Sf. Dimitrie / TERAPIE prin Teatru cu copii gazduiti in Centru.

2003 Arcub PROIECTUL ZEPELIN / cursuri de teatru cu elevi clasele I-VIII.2005 - prezent Asistent universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii Spiru Haret

din Bucureşti, catedra de Arta actoruluiActivitate profesională

Teatrul Inexistent1998 -1999 FEMEIA DE AFACERI "Banca" regia Teodora Herghelegiu

1999 ADOLESCENTA "Vitrina" regia Teodora Herghelegiu1998 PRINŢESA DE ZĂPADĂ “Feerie de iarna” regia Teodora

Herghelegiu

Page 93: manualul calitatii facultate 2008

1999 FEMEIA "Să zbori spre paradis" regia Teodora Herghelegiu - prezentat la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamţ şi Festivalul de Teatru Atelier de la Sfântul Gheorghe - premiul publicului, la Altfest Bistrita, Dramafest de la Tg. Mures si Sectiunea Off a Festivalului National de Teatru, Arad - Fun, 2005

1999 DOAMNA OVAL / "Domnul si Doamna Oval" regia Teodora Herghelegiu, găzduit de Muzeul Literaturii Romane,Teatrul Act si de Clubul Prometeus- prezentat la Hummoror 2000, Altfest Bistrita 2000, Sectiunea Off a festivalululi National de Teatru 2000, Festivalul de Teatru Atelier de la Sfântul Gheorghe 2001

2000 ZOZO "Numaratoarea inversa" regia Teodora Herghelegiuprezentat la Sectiunea Off a festivalululi National de Teatru 2000.

2002 CABINIERA " Premiera" de John Cromwell, regia Teodora Herghelegiu

2004 FRICA LUI HELGE "Viata lui Helge" regia Teodora Herghelegiu2003/2004 MADAM TITZA "Locuind cu vampirul" regia Teodora Herghelegiu

2005 LUCY "Proasta cu spume" de Cusi Cram, regia Teodora Herghelegiu

2006 FATIMA MANSUR "Noaptea Araba" de Roland Schimmelpfennig, regia Teodora Herghelegiu

2007 TEREZA "Eu, tu si Costica", regia Teodora HerghelegiuTeatrul Odeon

2005 ZAMFIRA "Gaitele" de A. Kiritescu, regia Alexandru Dabija2005 BONDOCICA "Aventurile lui Habarnam" de Nicolai Nosov, regia

Alexandru Dabija2004 STAND-UP COMEDY/ Clubul La Scena

Centrul International de Arta Contemporana

2001 Actriţa Dana Voicu “Sa dansam Tutuguri” regia Nenad ColicFundaţia Teatrul Fără Frontiere

1999 HERMIA, BLANDUL TÂMPLARU / “Visul unei nopţi de vară” regia Liana CeterchiTeatrul Lucia Sturdza Bulandra

1992 PRINŢUL INDIAN ZÂNA "Visul unei nopţi de vară" regia Liviu Ciulei1997 LĂCRĂMIOARA/ "Trandafirii roşii" regia Vlad Masaci,1992 Teatrul Naţional Bucureşti

MARTA "Vrăjitoarele din Salem" regia Felix AlexaTeatrul Studenţesc Podul

1990-1991 "Aventura Japoneză" regia: Cătălin Naum"Ştefan Vodă" regia: Cătălin NaumTeatrul Casandra

Page 94: manualul calitatii facultate 2008

1997 NATAŞA "Azilul de noapte" rolul de diplomă / regia

Ion Cojar,

ALTE CURSURI/ WORKSHOP-URI

- Curs de Commedia dell' arte cu Prof. Sandu Mihai

Gruia

- Participare la Workshop susţinut de David Esrig / Târgovişte 1995. - - Curs de musical susţinut de Prof. S. Elliott.Workshop susţinut de Radu Penciulescu / Olaneşti 1997- Workshop sustinut de Nenad Colic si Ilija Ludvig de la Blue Theatre Belgrad / CIAC Bucuresti 2001- Curs de stand-up comedy cu Radu Ghorghe / Club la Scena 2004- Workshop susţinut de Radu Penciulescu / Bucuresti 2007- Curs intensiv de flamenco sustinut de Ivan Gongora si Monica Cano Bucureşti, Teatrul Metropolis, 2007

ANALIZA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică este componentă principală

şi obligatorie a activităţii universitare, pe întreaga durată a studiilor masterale şi pe

parcursul fiecărui semestru în parte, cercetarea ştiinţifică făcând parte integrantă din

programul de studii masterale; vârful de sarcină al acestei activităţi se înregistrează în

semestrele 3 şi 4 , când i se acordă o importanţă deosebită.

În afară de aceasta, în norma fiecărui cadru didactic, 25 % este reprezentat de

cercetarea ştiinţifică cu caracter artistic şi spectacologic.

Este binecunoscut faptul că Facultatea de Teatru desfăşoară activitate de

cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică proprie în domeniu, rezultatele acestor

cercetări având vizibilitate naţională şi internaţională. Este de notat faptul că

personalul didactic al facultăţii include actori şi regizori de prestigiu ai ţării, membri ai

UNITER-ului şi ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a căror

activitate se manifestă strâns legat de cercetarea teatrală şi muzicologică, dar şi de

cercetarea creativ-teatrală, a înnoirilor din spectacolele prezente pe scenele româneşti,

Page 95: manualul calitatii facultate 2008

şi nu numai, prin care contribuie în mod direct şi nemijlocit la îmbogăţirea

patrimoniului teatral românesc şi universal.

Preocuparea centrală a cadrelor didactice ale Facultăţii de Teatru implicate în

programul de studii universitare de masterat este aceea de a ridica în mod continuu

nivelul cercetării ştiinţifice teatrale şi, prin exemplul personal dat studenţilor, să

sădească în aceştia dorinţa de a de implica direct în colectivele de cercetare ale

facultăţii, de a participa la simpozioane, spectacole teatrale, recitaluri, la emisiuni de

televiziune - TvRM, aşa precum profesorii lor o fac atât în viaţa universitară, cât şi în

afara acesteia: congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale, granturi

internaţionale, tipărirea cursurilor şi a notelor de curs ce se constituie într-un valoros

fond de material didactic etc.

Cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Teatru se desfăşoară pe baza Planului de

cercetare ştiinţifică anuală, aprobat de Consiliul Facultăţii.

Activitatea de cercetare a masteranzilor va fi parte integrantă a planului de

activitate şi cercetare ştiinţifică a catedrei, în profilul căreia se înscrie acest program de

studii de masterat, prin temele de cercetare ale masteranzilor care activează alături de

şi împreună cu cadrele didactice şi studenţii facultăţii în colective de cercetare dar şi

individual, pentru investigarea anumitor teme. Acestea vor fi stabilite de către titularul

de disciplină şi sunt legate de profilul de cercetare al cadrelor didactice care predau la

programul de masterat respectiv, precum şi de obiectivele de cercetare ale catedrei şi,

implicit, ale facultăţii. An de an, la propunerea colectivului catedrei, această tematică

a activităţilor de cercetare pentru masteranzi se va îmbunătăţi şi se va diversifica

anual, la propunerea colectivului catedrei, incluzând aici şi propunerile proprii ale

masteranzilor. Aceste teme de cercetare trebuie să aprofundeze un domeniu sau să aibă

un caracter aplicativ, în funcţie şi de experienţa practică şi de cercetare anterioară a

masteranzilor.

Temele de cercetare din programul de studii universitare de masterat vor fi

avizate în catedră odată cu aprobarea programelor analitice ale disciplinelor.

Page 96: manualul calitatii facultate 2008

Colectivele de cercetare vizează următoarele domenii ale activităţii teatrale:

teatru, arta actorului, istoria teatrului din perspectivă antropologică, creaţie şi analiză

teatrală.

Pentru perioada 2007 – 2010, planul de cercetare al Facultăţii de Teatru include

o tematică diversificată:

- cercetare asupra creaţiei regizorilor români cu impact în viaţa teatrală a ţării;

- metodă şi cercetare în pedagogia teatrală modernă în raport cu orientări şi sisteme

educaţional-teatrale ale lumii (italiană, franceză, germană, japoneză, din Marea

Britanie etc.);

- interferenţe muzical-teatrale, proiect de colaborare interdisciplinar;

- bibliografie teatrală românească;

- zone de spiritualitate de interes contemporan;

- integrarea rezultatelor obţinute în circuitul valorilor teatrale şi culturale româneşti;

- realizarea unei mai eficiente popularizări a rezultatelor obţinute;

- atragerea studenţilor masteranzi spre cercetarea ştiinţifică privită ca prioritate pentru

viitorul actor - profesor de actorie, în obţinerea calităţii la nivel educaţional şcolar

teatral;

- promovarea mai intensă a talentelor interpretativ- actoriceşti (deşi facultatea are

profil teoretic-formativ) prin recitaluri, spectacole de teatru, participări la concursuri şi

festivaluri, integrare în viaţa culturală a capitalei şi a ţării, emisiuni TvRM etc.;

- editarea rezultatelor cercetării ştiinţifice teatrale a cadrelor didactice, a studenţilor , a

licenţiaţiloe şi masteranzilor în volume colective/individuale, într-un prim volum de

Anale ale Facultăţii de Teatru, o revistă teatrală studenţească on line etc.

În paralel, avem în vedere:

- organizarea de manifestări teatrale interactive: simpozioane teoretice şi practice ( pe

ateliere de creaţie );

- cicluri de prelegeri asupra fenomenului teatral românesc – cu exemplificări;

- întâlniri cu oameni de teatru (actori, regizori, manageri de proiect, directori de teatru)

de marcă ai vieţii teatrale româneşti;

Page 97: manualul calitatii facultate 2008

- actori- cadre didactice ale Facultăţii de Teatru în dialog cu masteranzii;

- întâlniri cu oaspeţi de marcă din străinătate, în acelaşi timp cadre didactice

universitare de prestigiu, cercetători ai fenomenului teatral contemporan;

- tipărirea în volum a cercetării ştiinţifice de interes în domeniul teatral.

În mod concret, planul pentru activitatea ştiinţifică în anul universitar 2008 –

2009, plan propriu, pe specific teatral, cuprins în planul de cercetare ştiinţifică a

Universităţii Spiru Haret , cuprinde următoarele categorii tematice:

1. Prof. univ. dr. Lucia Mureşan – Repetiţie şi spectacol în universul

Shakesperian”;

2. Prof. univ. dr. Eugen Virgil Nicoară – Absurdul lui Teodor Mazilu subtilă

formă de veştejire a totalitarismului”;

3. Conf. univ. Vlad Rădescu - Despre valoarea teatrală în tranziţie (II);

4. Lect. univ. dr. George Grigore – Nevoia ancestrală de eroi ca repere morale

şi sociale ale umanităţii;

5. Lect. univ. Marius Ţeicu – Culegere de vocalize (melodice, armonice,

contrapunctice şi cromatice);

6. Asist. univ. drd. Ioana Visalon – Actorul şi „măştile sale”. Longevitatea

chipurilor fixe în comedie;

7. Asist. univ. Anca Iorga – Studiu de biometrică: principalele mişcări care se

întâlnesc în tehnica de dans”;

8. Asist. univ. Dana Voicu – Noi tematici apărute în dramaturgia universală în

mileniul III;

9. Asist. univ. Mariana Buruiană – Găsirea centrului interior de concentrare –

punct de încredere în formarea artei actorului. Paşii necesari pentru

atingerea acestui centru;

10. Asist. univ. Iulia Boroş-Trifan – Jean Giraudoux – personajul feminin;

11. Asist. univ. Cristian Toma – Analiza procesului scenic. Studiu individual.

La nivelul anilor anteriori, activităţile de cercetare şi de creaţie teatrală ale

studenţilor şi-au făcut simţită prezenţa prin premiile obţinute în cadrul festivalurilor de

Page 98: manualul calitatii facultate 2008

teatru, lucrările de licenţă ale acestora fiind diversificate în funcţie de temele de

cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice care i-au îndrumat..

Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice ale programului de studii universitare de

masterat ARTA TEATRALĂ se va realizeaza sub formă de comunicări sau referate

asupra unor teme de cercetare, prezentate la manifestările ştiinţifice organizate la

nivelul facultăţii, rezultatele semnificative ale cercetării ştiinţifice putând fi prezentate

şi dezbătute şi în catedră; acolo unde este cazul, rezultatele activităţii de cercetare

ştiinţifică se va valorifica şi prin integrare în lucrarea de disertaţie. În funcţie de

valoarea ştiinţifică, studiile masteranzilor vor putea fi publicate în revista Opinia

Naţională sau în numere ale volumului de Analele Universităţii SPIRU HARET.

Atât cadrele didactice cât şi viitorii masteranzii vor participa la sesiuni

ştiinţifice anuale, după cum urmează:

- cele două sesiuni ştiinţifice ale masteranzilor: în prima săptămână a lunii decembrie

pentru primul şi cel de-al treilea semestru al programului de studii şi în prima

săptămână a lunii aprilie pentru cel de-al doilea şi ultimul semestru de studiu;

- aceste manifestări sunt incluse în planul strategic al facultăţii şi se organizează pe

două componente: cercetare ştiinţifică – valorificată prin comunicări, şi creaţie artistică

– microrecital actoricesc, dublat de componentă de cercetare.

Galele Facultăţii de Teatru este o manifestare complexă, organizată anual în

luna mai - iunie, derulată pe parcursul a 3 - 5 zile în colaborare cu teatrele

profesioniste din capitală ( Teatrul Masca, Teatrul Nottara, Teatrul Act, Sala Rapsodia

Română, Teatrul de Comedie, Teatrul Mic şi Teatrul Foarte Mic din Bucureşti ).

În acest fel sunt puse în valoare performanţele de creaţie artistică de care

dispune facultatea. Ca o notă specială, unele teme de cercetare sunt rodul muncii de

echipă, licenţiaţi şi cadre didactice, fie pe domeniul didacticii de specialitate, fie al

spectacolelor de teatru.

În cazul special al Facultăţii de Teatru, trebuie consemnat faptul că mare parte a

viitorilor masteranzi lucrează deja în instituţii culturale sau de profil din ţară, fiind

cadre didactice, actori, regizori, oameni de teatru, radio şi televiziune, moderatori,

prezenatori, etc.. Cu aceştia se realizează microgrupe speciale de dezbatere, analize de

Page 99: manualul calitatii facultate 2008

caz şi parte din temele lor de cercetare pot fi valorificate prin intermediul mass-mediei

româneşti ( TV, Radio, reviste de specialitate, etc. ).

Rezultatele cercetării ştiinţifice a masteranzilor trebuie să fie valorificate în mod

superior în lucrarea de disertaţie care – la rândul ei – trebuie să fie relevantă atât

pentru evaluarea nivelului cunoştinţelor avansate în domeniu cât şi pentru aprecierea

capacităţii de creaţie a masteranzilor.

În mod special, în ultimele două semestre ale programului de studii de masterat

( ca şi în cazul lucrării de licenţă) se acordă o atenţie deosebită pregătirii şi elaborării

lucrării de disertaţie, prevăzându-se în plan perioade distincte în semestrele 3 şi 4,

consacrate documentării şi cercetării pentru lucrarea de disertaţie - 2 săptămâni în

semestrul 3 şi definitivării lucrării de disertaţie în semestrul 4, respectiv 2 săptămâni

pentru documentare şi 2 săptămâni pentru definitivarea lucrării de disertaţie. Acele

lucrări de cercetare ce întrunesc cerinţele unui proiect ştiinţific fundamentat pe criterii

de originalitate şi valorificare superioară, de sinteză a cunoştinţelor acumulate, de

operare cu concepte valabile pe terenul înţelegerii superioare a actului artistic muzical

îşi găsesc locul – în mod firesc – în lucrarea de disertaţie, reprezentând contribuţia

personală a masterandului la clarificarea problematicii studiate. De asemenea, în

funcţie de valoarea lor ştiinţifică, acestor studii li se oferă oportunitatea publicării în

paginile revistei Opinia Naţională sau în cadrul volumelor Analele Universităţii

SPIRU HARET, alături de cercetări ale cadrelor didactice.

Deoarece în Facultatea de Teatru cercetarea ştiinţifică este dublată de o

susţinută activitate de creaţie artistică iar unii dintre absolvenţii noştrii au susţinut în

cadrul Festivalurilor de Teatru valoroase spectacole, multe din creaţiile lor

interpretative fiind deja prezente în programele televiziunii TvRM şi fiind selectate în

continuare, în datele exigenţei profesionale, de către o comisie abilitată în acest scop,

comisie formată din cadre didactice ale facultăţii.

În direcţia impulsionării activităţii artistice, atât în plan muzical cât şi cultural,

este de notat excepţionalul eveniment care a avut loc miercuri, 4 aprilie 2007, cu

ocazia inaugurării Sălii de Concerte a Universităţii SPIRU HARET şi a pianului de

concert YAMAHA: recitalul extraordinar de pian susţinut de Ilinca Dumitrescu,

Page 100: manualul calitatii facultate 2008

eveniment de amplu răsunet, organizat de Universitatea SPIRU HARET şi de TvRM şi

transmis de postzul naţional, cultural şi universitar TvRM.

La nivelul Facultăţii de Teatru există o dotare corespunzătoare pentru palierul

cercetării ştiinţifice propriu-zise:

- laborator audio-video dotat cu aparatură audio - video (radio-casetofon, C.D., video,

televizor, 1 calculator) şi o bibliotecă de CD –uri şi DVD-uri cu filme şi spectacole de

teatru;

- sală de repetiţii pentru teatru, cu dotările necesare ( reflectoare, culise, recuzită şi

costume );

- sală de sesiuni ştiinţifice, recitaluri actoriceşti şi alte manifestări artistice.

Acestora li se adaugă fondul de carte al bibliotecii, prin care sunt acoperite toate

disciplinele de studiu din planul de învăţământ.

Conform cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor de

masterat, aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret în ziua de 17 ianuarie 2005, cu

modificările şi completările adoptate în şedinţa de Senat din 15 martie 2007, studiile

de masterat se vor încheia cu susţinerea publică a unei disertaţii, în faţa comisiei de

disertaţie; tema acesteia este stabilită de către conducătorul de disertaţie împreună cu

masterandul, în deplină concordanţă cu programul de masterat, cu domeniul de

competenţă al conducătorului de disertaţie, ca şi cu programele de cercetare şi politica

instituţională a Facultăţii de Teatru şi a Universităţii Spiru Haret. Ea trebuie să

demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, să conţină elemente de

originalitate, să dovedească spiritul creativ, modalitatea de abordare şi soluţionare

creativă a problemelor teoretice şi practice, efortul de documentare şi cercetare,

capacitatea de analiză şi sinteză a masteranzilor.

Tema disertaţiei fiecărui masterand în parte va fi aprobată de conducerea

facultăţii şi Comisia de Calitate, nu mai târziu de prima lună a semestrului al doilea de

studii.

Lucrarea de disertaţie se realizează în urma unei documentări îndelungate şi este

pregătită de masteranzi pe întreg parcursul studiilor universitare de masterat, dar având

o pondere mai mare în preocupările lor, pondere oglindită şi în planul de învăţământ în

Page 101: manualul calitatii facultate 2008

semestrele 3 şi 4, aceasta se cere a fi relevantă atât pentru evaluarea nivelului

cunoştinţelor avansate în domeniul supus cercetării, cât şi pentru aprecierea capacităţii

de creaţie şi proiectare a masteranzilor.

În cadrul programului de studii universitare de masterat ARTA TEATRALĂ al

Facultăţii de Teatru, planul de învăţământ consacră 2 săptămâni documentării şi

cercetării pentru lucrarea de disertaţie în semestrul 3 şi 2 săptămâni de continuare a

cercetării iar apoi de definitivare a lucrării de disertaţie pe parcursul semestrului 4.

În fiecare an universitar, susţinerea examenului de licenţă are loc într-o sesiune,

în luna iulie. Pentru masterat susţinerea disertaţiei se poate organiza în două sesiuni: de

iarnă (ianuarie- februarie) şi de vară (iunie – august), la ea putându-se înscrie şi

prezenta doar cursanţii care au obţinut integral volumul de credite prevăzut prin planul

de învăţământ al programului de studii de masterat. Rezultatele evaluării disertaţiei,

punând în lumină contribuţiile masterandului în realizarea acesteia, cu elementele de

originalitate şi seriozitatea realizării documentaţiei şi a punerii în pagină a rezultatelor

unei cercetări ştiinţifice sistematice, creatoare, se exprimă în note de la 1 la 10, ca

medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei; promovarea

disertaţiei se face cu media minimă 6,00 (şase).

În funcţie de zona de interes pe care o manifestă, studenţii şi viitorii masteranzi

vor fi antrenaţi în activităţile de cercetare ale catedrei, rezultatele cercetării lor fiind

fructificate în sesiunea ştiinţifică anuală a Facutăţii de Teatru,: în ultima săptămână a

lunii noiembrie; cu acelaşi prilej, se are în vedere şi realizarea unui recital actoricesc şi

unor comunicări complexe – prezentarea unei teme şi exemplificări teatral-

interpretative de către absolvenţi şi masteranzi.

Totodată, se are în vedere publicarea celor mai bune comunicări în revista

Opinia Naţională, ca şi participarea masteranzilor la emisiuni şi cicluri de emisiuni ale

TvRM.

VI. BAZA MATERIALĂ

Baza materială a Facultăţii de Teatru ce va servi şi programului de studii

universitare de masterat oglindeşte preocuparea permanentă de lărgire şi diversificare a

Page 102: manualul calitatii facultate 2008

acesteia, realizată an de an, expresie a preocupării conducerii Universităţii SPIRU

HARET de a investi în calitatea actului de învăţământ.

Pentru programul de studii universitare de masterat, Facultatea de Teatru

dispune de o bază materială corespunzătoare, alcătuită din spaţii de învăţământ şi

cercetare închiriate, în localul în care îşi desfăşoară activitatea şi ciclul întâi de studii

universitare de licenţă: săli de curs şi laboratoare cu destinaţie distinctă, un laborator

audio-video, bibliotecă şi sală de lectură cu fond de carte şi periodic proprii în

domeniul ARTA TEATRALĂ, săli pentru creaţie artistică, dotate cu reflectoare şi culise.

Spaţiile de învăţământ pentru programul de studii universitare de masterat se

află în incinta Palatului sporturilor şi Culturii din Parcul Tineretului nr. 1, Bucureşti,

sector 4 şi sunt localizate atât la parterul cât şi la primul etaj al clădirii.

- Săli de curs, inclusiv pentru cursuri sau lucrări practice ;

- Săli pentru cursuri practice sau lucrări practice;

-Săli destinată lucrărilor practice;

- Laborator audio-video;

- Bibliotecă;

- Sală de lectură;

- Secretariat:

- Bibliotecă şi sală de lectură: în biblioteca facultăţii , situată la etajul 1 al clădirii şi

deschisă zilnic pentru studenţi în intervalul orar 9,00 – 18,00, aceştia pot găsi carte de

teatru, DVD-uri cu spectacole şi filme reprezentative pentru repertoriul românesc şi

universal, în cele mai variate genuri, de la cel clasic la cel modern, experimente

culturale şi work-shopuri.

- Fond de carte: pe lângă fondul de carte obişnuit, respectiv carte de istorie şi teorie a

teatrului – parte din ele tipărite de Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine

şi puse la dispoziţia studenţilor şi a viitorilor masteranzi în număr suficient de mare.

Alături de toate acestea, în Biblioteca Facultăţii de Teatru se află cursuri,

manuale, sinteze, antologii, culegeri semnate de cadrele didactice ale Facultăţii de

Teatru, editate de Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine sau de alte edituri

reprezentative, cărţi ce au cunoscut lansări în cadrul târgurilor de carte universitară şi

Page 103: manualul calitatii facultate 2008

care pot fi achiziţionate de studenţii şi masteranzii facultăţii de la centrele de vânzare

carte universitară ale Universităţii SPIRU HARET, librăriile din Bucureşti şi de la

Centrele Teritoriale ale Universităţii, cu o reducere de 30% faţă de preţul cu care ele se

cumpără în librării. De altfel, Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine

asigură deplina valorificare a muncii de cercetare a cadrelor didactice ale Facultăţii de

Teatru, materialele puse la dispoziţia studenţilor şi masteranzilor remarcându-se prin

diversitate, originalitate şi chiar primat pe piaţa românească.

Laboratorul audio-video este dotat cu aparatură de înregistrare şi redare audio –

video necesară cursurilor de specialitate şi de cercetare ştiinţifică.

Televiziunea România de Mâine, post naţional universitar şi cultural, o

televiziunea unică în peisajul universitar românesc, cu o rază de emisie ce acoperă şi

depăşeşte continentul european, programează săptămânal o serie de emisiuni cu profil

muzical în care sunt implicate atât cadrele didactice cât şi studenţii şi viitorii

masteranzi ai Facultăţii de Teatru, realizându-se astfel programe dinamice, interesante,

de mare actualitate, cu adresabilitate directă în rândul tinerilor (prin două redacţii:

culturală şi de tineret ale TvRM).

Alte facilităţi acordate studenţilor şi viitorilor masteranzi au în vedere

petrecerea timpului liber: săli şi terenuri de sport pentru toate disciplinele sportive,

clubul Universităţii SPIRU HARET, restaurantul şi cantina subvenţionate de Fundaţia

România de Mâine, posibilitatea de a cumpăra carte universitară cu o reducere de 30%

faţă de preţul din librării, consultaţiile de la TvRM şi din paginile revistei Opinia

Naţională, accesul la o bogată ofertă de mijloace de studio video-audio, carte de teatru,

enciclopedii privind arta spectacolului, posibilitatea de a fi îndrumaţi şi în afara orelor

de curs sau de consultaţii în legătură cu principalele direcţii ale vieţii cultural - teatrale

naţionale şi internaţionale, accesul şi îndrumarea de specialitate asigurată de cadrele

didactice ale Facultăţii la manifestări teatrale şi culturale de prestigiu: Concursuri,

festivaluri, concerte, simpozioane, accesul la biblioteci de specialitate - (Biblioteca de

documentare a UNATC-ului ) pentru îmbogăţirea cunoştinţelor privind fondul de

manuscrise româneşti de specialitate şi nu numai, etc.