horaŢiu popa-bota geografie - · pdf filedefinite cele două noţiuni și prezentate...

Click here to load reader

Post on 29-Aug-2019

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Această primă ediţie (pilot) este finanţată de Uniunea Europeană.

  MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

  HORAŢIU POPA-BOTA

  GEOGRAFIE Modulul 1 Spaţiul geografic Ghidul elevului

  Proiect Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” Programul „A doua șansă”

 • © Ministerul Educaţiei și Cercetării

  Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” 2003 – au fost realizate de o echipă de experţi ai Ministerului Educaţiei și Cercetării, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentală a programului educaţional revizuit „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior.

  Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Lucia Copoeru, coordonatoarea componentei „A doua șansă”– învăţământ secundar inferior Dorina Kudor, autoare „Limba și literatura română” Carmen Costina, autoare „Limba engleză” Ariana-Stanca Văcăreţu, autoare „Matematică” Nicolae Pellegrini, autor „Matematică” Luminiţa Chicinaș, autoare „Știinţe” Ioana Mihacea, autoare „Știinţe” Mihai Stamatescu, autor „Istorie” dr. Horaţiu Popa-Bota, autor „Geografie” dr. Doina-Olga Ștefănescu, autoare „Cultură civică” Paul Vermeulen, expert U.E., componenta „Elaborare curriculum și materiale educaţionale”

  Ghidul este realizat în conformitate cu programa școlară pentru disciplina Geografie din cadrul programului „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior, aprobată de Ministerul Educaţiei și Cercetării prin Ordinul nr. 5375/29.12.2005 și este distribuit gratuit cursanţilor înscriși în acest program educaţional.

  Toate materialele din cadrul programului educaţional „A doua șansă” vor fi modificate, conform sugestiilor de îmbunătăţire formulate în urma utilizării lor în școală. În acest sens, trimiteţi comentariile și sugestiile dumneavoastră pe adresa [email protected]

  Coordonator editorial: Laura Codreanu Design copertă, layout: Elemér Könczey Design și dtp: András Tánczos Ilustraţii: Levente Szekeres Corectură: Mirabela Mitrică

  Acest material este publicat în scopuri educaţionale, non-profit, pentru a fi folosit în primul an de aplicare experimentală a programului educaţional „A doua șansă” – învăţământ secundar inferior. Autorii s-au străduit să intre în legătură cu proprietarii imaginilor pentru a obţine permisiunea de a le folosi în această ediţie. Îi rugăm pe aceia pe care nu i-am putut contacta să ia legătura cu noi la [email protected]

  Această publicaţie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, componenta „A doua șansă”. Editorul materialului: Ministerul Educaţiei și Cercetării Data publicării: februarie 2006

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

 • PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 3

  Cuprins Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Capitolul I. Spaþiul geografic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Universul ºi Sistemul Solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2. Pãmântul – planeta noastrã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3. Ora pe glob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Evaluare capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Capitolul II. Reprezentãri ale suprafeþei Pãmântului . . . . . . . 15 1. Globul geografic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. Harta geograficã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3. Schiþa geograficã – ghidul elevului . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Evaluare capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Capitolul III. Mijloace naturale de orientare în spaþiu ºi timp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1. Mijloace naturale de orientare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2. Mijloace artificiale de orientare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Evaluare capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  Capitolul IV. Orientarea în spaþiu ºi timp . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1. Orientarea cu ajutorul materialelor cartografice . . . . . . . 30 2. Orientarea în teren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Evaluare capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Mic dicþionar de termeni întâlniþi în geografie . . . . . . . . . . . . . 35 Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Cuvânt final autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 • SPAŢIUL GEOGRAFIC

  Introducere

  GEOGRAFIE • GHIDUL ELEVULUI4

  Ghidul de faþã a fost elaborat pentru elevii din cadrul programului „A doua ºansã”.

  Am pornit de la premisa cã fiecare elev pose- dã o bazã de cunoºtinþe constituitã dintr-o varie- tate de cunoºtinþe (cunoºtinþe declarative, cuno- ºtinþe procedurale, atitudini ºi competenþe), reprezentate mental prin diverse modalitãþi. Pe acest fundament deja existent, se pot clãdi noi cunoºtinþe, de data aceasta aplicabile în viaþa cotidianã. În acest fel, ceea ce veþi învãþa la geo- grafie în modulul intitulat „Spaþiul geografic” va fi util ºi accesibil pentru fiecare dintre voi.

  Prin parcurgerea acestui modul, vei dobândi o serie de competenþe cu aplicabilitate practicã, indinspensabile vieþii cotidiene, în concordanþã cu necesitãþile vieþii moderne. Dupã parcurgerea modulului, va trebui sã te poþi orienta cu sau fãrã ajutorul materialelor cartografice, sã citeºti diferite hãrþi, sã poþi efectua mãsurãtori pe hartã ºi pe teren etc.

  Pentru accesibilizarea învãþãrii este necesarã utilizarea unor suporturi educaþionale variate: hãrþi, atlase, fotografii, filme documentare, fiºe, ghiduri etc., iar lecþiile se vor desfãºura, pe cât posibil, în cabinetul de geografie.

  Realizarea competenþei generale „Orientarea în spaþiu ºi timp”, pe care în mod normal va trebui sã o dobândiþi pânã la sfârºitul acestui modul, este posibilã prin intermediul a patru competenþe specifice:

  a. Identificarea elementelor naturale care susþin orientarea în spaþiu ºi timp;

  b. Citirea materialelor cartografice; c. Interpretarea materialelor cartografice ºi a

  elementelor naturale; d. Orientarea cu ºi fãrã ajutorul materialelor

  cartografice sau naturale. Pentru acest modul au fost gândite patru teme

  majore: 1. Spaþiul geografic; 2. Reprezentãri ale suprafeþei Pãmântului; 3. Mijloace naturale de orientare în spaþiu

  ºi timp; 4. Orientarea în spaþiu ºi timp. Fiecare dintre temele majore cuprinde una

  sau mai multe lecþii. Temele majore sunt pre- zentate succint, însoþite de o imagine sugestivã.

  Prezentarea fiecãrei lecþii se face pe parcursul a douã pagini, fãrã excepþie. Dupã titlul lecþiei ne-am gândit la o foarte scurtã introducere în lecþie, conceputã sub forma: Discutaþi în grup, unde vei avea câteva minute la dispoziþie pentru a înþelege rapid despre ce va fi vorba în lecþia ce urmeazã a fi studiatã. Tot aici sunt câteva întrebãri care þi se adreseazã, legate de tema lecþiei. Urmeazã Ce ºtii despre…? Ce ai vrea sã afli despre…?, care este de fapt un tabel pe care voi îl veþi trece pe caiet, care are douã coloane, prima ªtiu, iar a doua Mã intereseazã.

  De exemplu în lecþia „Harta geograficã” aceas- tã rubricã se prezintã astfel:

  Ce știi despre…? Ce ai vrea să afli despre…?

  În rubrica marcatã cu Reþine! sunt furnizate cele mai multe informaþii din lecþie. Acestea sunt de regulã informaþii cu caracter general, acce- sibile fiecãrui elev înscris în cadrul acestui program. Aici sunt concentrate elementele cu ca- racter informativ, definiþii, enunþuri reguli etc.

  Pentru a încuraja munca – individual sau în echipã – ai posibilitatea de a-þi pune mintea la

  contribuþie pentru a descoperi ºi alte lucruri im- portante în rubrica Lucreazã ºi vei afla! (Desco- perã!). Aici sunt multe întrebãri, aplicaþii intere- sante, care stimuleazã permanent gândirea.

  În rubrica ªtiaþi cã… sunt prezentate diverse curiozitãþi, care au rol complementar rubricii Reþine! ªi aceste curiozitãþi sunt foarte impor- tante, ele fiind o sursã mai aparte de informare ºi

  Harta geograficã ªtiu Mã intereseazã

  Completeazã tabelul pe caiet

 • documentare. Am aflat… este rubrica gânditã sub forma unor întrebãri, cu spaþii libere pentru completarea rãspunsurilor; rãspunsurile vor fi gãsite chiar în conþinutul lecþiei predate. Atât

  întrebãrile, cât ºi rãspunsurile vor fi transpuse în caiet. De exemplu în lecþia „Harta geograficã”, aceastã rubricã se prezintã astfel:

  PROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ” • NIVEL SECUNDAR INFERIOR 5

  Am aflat… Completeazã spaþiile libere cu rãspunsul corect. Care sunt elementele pe care o hartã trebuie sã le conþinã în mod obligatoriu pentru a putea fi cititã? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

View more