Transcript

LITERATUR| DE SPECIALITATE

LUCR|RI DE REFERIN}| CU CARACTER {TIIN}IFIC {I TEHNICO-METODIC

~n aceast\ partea a lucr\rii sunt incluse fi[ele principalelor c\r]i de referin]\ elaborate `n secolul XIX [i mai cu seam\ `n secolul XX de autori romni, rezultate din experien]a didactic\ [i [tiin]ific\, teoretic\ [i practic\, generate de realit\]ile educa]iei fizice [i sportului [i din activitatea institu]iilor amintite anterior. Profilul acestor c\r]i este variat ca tematic\ [i structur\. Selec]ia c\r]ilor pentru aceast\ sintez\ a fost f\cut\ pe baza titlului, domeniului [i `ndeosebi a calit\]ii abord\rii [i fundament\rii problematicii alese. A contat, de asemenea, data edit\rii, considerat\ ca moment esen]ial [i hot\rtor al dezvolt\rii educa]iei fizice [i sportului `n ]ara noastr\ [i explic\rii rezultatelor acestora pe plan social [i istoric. Monografii sau c\r]i specializate pe teme restrnse de natur\ metodologic\, organizatoric\, istoric\, pedagogic\ [i psihologic\ reflect\ `n]elegerea [i nivelul de cunoa[tere, de analiz\ [i sintez\ al autorilor romni la data elabor\rii lor. Ace[tia au creat o bibliografie na]ional\, preluat\ uneori prin traducere [i de alte [coli din str\in\tate. Prezentarea c\r]ilor s-a f\cut pe baza respect\rii unor criterii unitare: titlul, autorul, locul apari]iei, editura, data, num\rul paginilor, cuprinsul [i ideile esen]iale. ANTRENAMENTUL SPORTIV. Adrian Dragnea, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1996, 322 pagini. Cuprinde treisprezece capitole: 1. Probleme generale; 2. Efortul `n antrenamentul sportiv; 3. Adaptarea `n antrenamentul sportiv; 4. Dezvol-

tarea capacit\]ii de performan]\; 5. Mijloacele antrenamentului sportiv; 6. Metodele; 7. Con]inutul; 8. Principiile; 9. Antrenamentul sportiv proces de preg\tire stadial; 10. Forma sportiv\, caracterul ciclic [i periodizarea; 11. Structura antrenamentului sportiv; 12. Programarea [i planificarea; 13. Evaluarea `n antrenamentul sportiv. Este o lucrare complex\ care trateaz\ antrenamentul sportiv `ntr-o viziune multidisciplinar\ [i unitar\, valorificnd `ntr-un sistem coerent realiz\rile [tiin]ifice [i experien]a speciali[tilor romni [i str\ini, comb\tnd tendin]ele de absolutizare a unor concep]ii, curente sau modele cu efecte negative asupra procesului de preg\tire, pe care autorul `l vede ca pe o pedagogie a m\iestriei pe toate planurile ce urm\re[te constant cultivarea creativit\]ii. ANTRENAMENTUL SPORTIV MODERN. Monografie asupra problematicii antrenamentului sportiv, cartea a fost elaborat\ sub redactarea [i coordonarea prof. dr. Alexe Nicu `mpreun\ cu un colectiv de autori (profesorii univ. dr. M. Georgescu, I. Dr\gan, M. Epuran, T. Tatu, L. Baroga, P. de Hillerin, V. Schor [i al]ii), pe baza studiilor efectuate timp de dou\ decenii asupra preg\tirii loturilor olimpice ale Romniei, Bucure[ti, Editura Editis, 1993, 530 pagini. Structura inedit\ a lucr\rii, rezultat\ din noutatea unor teorii [i metodologii moderne privind antrenamentul sportiv (modelarea [i tipologia modelelor, programarea, ra]ionalizarea, simularea procesului, obiectivizarea informa]iilor emise de

405

LITERATUR| DE SPECIALITATE

sportiv `n preg\tire, standardizarea, algoritmizarea exerci]iilor folosite `n func]ie de specificitatea energetic\, fizic\ [i tehnico-tactic\ a concursului), eviden]iaz\ caracterul experimental [i bog\]ia informa]iilor din diferitele genuri de antrenamente, din sporturile individuale [i colective, ciclice [i aciclice, cu energogenez\ aerob\, anaerob\ [i mixt\ etc. De aici rezult\ valoarea teoretic\ [i practic\ a monografiei, ce are un cuprins destinat antrenorilor, profesorilor, studen]ilor, doctoranzilor, cercet\torilor [i sportivilor. Este conceput\ `ntr-o manier\ modern\ `n ceea ce prive[te problematica antrenamentului [i concursului `n anii 90. APRECIEREA CALIT|}ILOR ~N SPORT. Maria {erban, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1987, 140 pagini. Cartea, sistematizat\ `n treisprezece capitole, se adreseaz\ unui num\r mare de speciali[ti (profesori, antrenori, metodi[ti, instructori sportivi [i sportivi) care contribuie la realizarea performan]ei sportive, prezentnd problemele majore ale cunoa[terii universului bio-psiho-social al sportivului, al rela]iilor lui interumane cu cei care-l slujesc `n drumul anevoios c\tre record. ~n lucrare se g\sesc termeni consacra]i [i accesibili din domeniul educa]iei fizice [i sportului. CIRCUITUL ~N LEC}IA DE EDUCA}IE FIZIC|. Victor Tibacu, Bucure[ti, Editura Stadion, 1973, 298 pagini. Este o lucrare cu profil didactic, care explic\ aplicarea metodei de lucru `n lec]iile de educa]ie fizic\ [colar\. Cartea debuteaz\ cu prezentarea rolului circuitului, istoricului, principiilor [i metodei alc\tuirii [i aplic\rii acestora `n lec]iile de educa]ie fizic\. Abordeaz\ rela]ia dintre efortul circuitului [i momentele de pauz\, de odihn\ ale elevilor. Sunt prezentate grupele de exerci]ii care intr\ `n componen]a circuitelor, `n func]ie de efectele urm\rite `n planul dezvolt\rii calit\]ilor motrice de baz\ sau combinate, al `nsu[irii [i perfec]ion\rii deprinderilor prev\zute de programele didactice, specifice ramurilor sportive pe care acestea le cuprind. Evident, sunt prezentate [i obiectele de inventar didactice folosite `n alc\tuirea [i desf\[urarea circuitelor. Din metodica folosirii acestor

circuite nu puteau lipsi normele de repetare, num\rul de exerci]ii incluse `n circuit [i normarea timpului de efectuare a acestuia. Se prezint\ sistematizarea circuitelor dup\ num\rul de exerci]ii incluse `n structura lor [i gradul de solicitare. De asemenea, autorul clasific\ circuitele: continue, cu intervale, `n val, `n torent att pentru eleve, ct [i pentru elevi. Se dau indica]ii privind organizarea circuitelor `n clas\, `n sala de gimnastic\, la domiciliu [i modul `n care jocurile dinamice [i aplicative pot intra `n compozi]ia circuitelor. Cartea con]ine 84 de schi]e [i figuri, care contribuie la vizualizarea [i valorificarea ei de c\tre profesori [i elevi. CON}INUTUL {I METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV CONTEMPORAN. Elaborat\ de 35 de speciali[ti, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1967, 275 pagini. Reprezint\ o lucrare cu con]inut teoretico-metodic; cuprinde norme, indica]ii [i modele metodice [i organizatorice referitoare la desf\[urarea procesului de antrenament al sportivilor de performan]\. Modelele sunt prezentate `n detaliu la modul cel mai concret, pentru 27 de ramuri de sport, `n acest mod lucrarea devenind un adev\rat `ndrum\tor metodic al antrenorilor. DESPRE METODICA DEZVOLT|RII CALIT|}ILOR FIZICE. Corneliu Florescu, Vasile Dumitrescu, Aurel Predescu, Bucure[ti, Editura UCFS, 1964, 129 pagini (edi]ia a II-a, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1969, 173 pagini). Materialul a fost structurat `n mai multe capitole: I. Generalit\]i privind calit\]ile fizice; II. Metodica dezvolt\rii calit\]ilor fizice (for]a, viteza, rezisten]a, `ndemnarea, for]a-viteza, rezisten]a de vitez\, rezisten]a de for]\); III. Dezvoltarea complex\ (simultan\) a tuturor calit\]ilor fizice; IV. Particularit\]ile dezvolt\rii calit\]ilor fizice `n diferite ramuri sportive; V. Particularit\]ile calit\]ilor fizice la diferite vrste. Scopul c\r]ii este acela de a veni `n ajutorul celor ce desf\[oar\ o munc\ practic\ cu sportivii (antrenori, profesori) [i pentru sportivi. Autorii precizeaz\ dezvoltarea principalelor calit\]i fizice pentru cre[terea performan]elor sportive. Lucrarea se bazeaz\ pe experien]e proprii (`n urma cercet\rilor efectuate `n

406

Lucr\ri de referin]\

]ar\), dar [i pe experien]a speciali[tilor str\ini. Sunt caracterizate principalele calit\]i fizice (for]a, viteza, rezisten]a, `ndemnarea) [i particularit\]ile metodicii dezvolt\rii lor `n diferite ramuri [i la diferite vrste, precum [i calit\]ile fizice combinate: for]\-vitez\, rezisten]\ de vitez\ [i rezisten]\ de for]\; metodica dezvolt\rii complexe a calit\]ilor fizice. DEZVOLTAREA CALIT|}ILOR MOTRICE ~N ACTIVITATEA DE EDUCA}IE FIZIC| {I SPORT {COLAR. Gheorghe Mitra [i Alexandru Mogo[, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1977, 223 pagini. Preocuparea autorilor pentru g\sirea unor noi metode, procedee [i mijloace sau pentru a le proteja pe cele deja cunoscute, clasice, este motivat\ de dorin]a lor de a moderniza [i eficientiza activitatea de educa]ie fizic\ [i sport `n [coli. ~n prima parte a lucr\rii s-a eviden]iat importan]a calit\]ilor fizice `n preg\tirea fizic\ a elevilor, sugerndu-se cteva solu]ii mai eficiente ce pot fi integrate `n lec]ii. ~n partea a doua sunt prezentate caracteristicile motrice [i sistemele de ac]ionare asupra lor `n orele de educa]ie fizic\. Autorii au evitat s\ dea re]ete, rezumndu-se la recomand\ri de principiu. Cartea se adreseaz\ profesorilor, dar [i antrenorilor care lucreaz\ cu sportivi de vrst\ [colar\. Poate fi considerat\ o lucrare de referin]\ privind domeniul cunoa[terii [i dezvolt\rii calit\]ilor motrice. DIC}IONAR SPORTIV POLIGLOT. Constantin Tudose, Bucure[ti, Editura Stadion, 1973, 799 pagini. Lucrarea cuprinde cei mai importan]i termeni folosi]i `n 22 de ramuri sportive exprimate `n limbile romn\, spaniol\, italian\, francez\, rus\, englez\, german\. Num\rul expresiilor folosite `n lucrare sunt `n jur de 7 500. Pentru fiecare capitol, autorul a ales o disciplin\ sportiv\ pentru a `nlesni utilizarea dic]ionarului. S-a urm\rit s\ se acorde o autonomie terminologic\ fiec\rui sport. Sporturile au fost grupate `n ordine alfabetic\, ordine specific\ fiec\rei limbi, iar termenii sunt clasa]i `n ordinea alfabetic\ a limbii romne. Este remarcabil efortul autorului de a aborda o asemenea tem\ complex\ (pentru prima dat\ `n ]ara noastr\), fapt pentru care eventualele inexactit\]i sau lacune sunt pe deplin scuzabile.

DOU|ZECI {I CINCI DE ANI DE VIA}| SPORTIV| ~N ROMNIA. George Costescu, Bucure[ti, 1938, 244 pagini. Cartea prezint\ o istorie a sportului romnesc `ntre anii 1912-1937, bazndu-se pe documente de ordin statistic. EDUCAREA CALIT|}ILOR FIZICE COMBINATE. Laz\r Baroga, profesor [i Antrenor emerit, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1983, 240 pagini. Con]inutul lucr\rii trateaz\ pe larg [i `n mod original preg\tirea fizic\ `n sportul contemporan, cu ajutorul unei metode noi [i complexe de antrenament. Dac\ `ntre anii 50-70 realizarea recordurilor [i performan]elor de valoare interna]ional\, `n mai toate probele [i ramurile sportive, se ob]ineau pe baza dezvolt\rii distincte a calit\]ilor fundamentale: for]\, rezisten]\, `ndemnare etc., `n ultimii 20 de ani con]inutul preg\tirii fizice a dobndit o not\ specific\ determinat\ de abordarea dezvolt\rii combinate a calit\]ilor respective: for]\ `n regim de vitez\, for]\ `n regim de rezisten]\, rezisten]\ `n regim de for]\ [.a.m.d. S-a asigurat astfel efectuarea unui efort specific concursului, `n care toate aceste calit\]i de baz\ se g\sesc combinate `n doze diferite, niciodat\ `n singularitatea lor. Pe lng\ fundamentarea teoretic\ [i practic\, lucrarea prezint\ ca exemplificare 180 de lec]ii cu tematic\ ce privesc dezvoltarea calit\]ilor combinate pentru 56 de ramuri [i probe sportive. Cartea con]ine o bibliografie de referin]\ pentru speciali[tii romni [i str\ini, fiind tradus\ `n mai multe limbi. EDUCA}IA FIZIC| (parte fundamental\ a educa]iei [colare integrale). Constantin Kiri]escu, director general al `nv\]\mntului secundar, Bucure[ti, Editura Cartea Romneasc\, 1930, 187 pagini. Con]inutul ei este adresat oamenilor de stat, pedagogilor sociali [i conduc\torilor din `nv\]\mnt, care urmau s\ acorde o tot mai mare aten]ie educa]iunii fizice din [coala romneasc\ aflat\ la `nceputurile ei. Prin noua lege a `nv\]\mntului trebuia s\ se fixeze starea actual\ a educa]iei fizice, ca problem\ [colar\ `n Romnia (`ncadrat\ `n preocuparea general\ cultural\, social\ [i na]ional\), [i s\ se raporteze ca suport la concep]iile generale [i la experien]a celorlalte popoare.

407

LITERATUR| DE SPECIALITATE

EDUCA}IA FIZIC| A COPIILOR (no]iuni de pedagogie [i organizare pentru cre[terea copiilor `n vrst\ de 1-15 ani). Locotenent-colonel Alexandru Manolescu de la INEF, Bucure[ti, Editura Institutului de Arte Grafice R\s\ritul, 1927, 333 pagini. Prezint\ idei de construire a bazelor sportive. Lucrarea con]ine opt capitole ce privesc principiile generale ce stau la baza dezvolt\rii armonioase a copiilor: exerci]iile fizice [i ac]iunea lor asupra activit\]ii intelectuale [i suflete[ti, igiena fizic\ a copiilor. Autorul dedic\ aceast\ carte dasc\lilor romni, `n semn de admira]ie. A lucrat cu copiii de la Liceul Mn\stirea Dealul `n anul 1912 [i, mai trziu, cu tinerii de la INEF. EDUCA}IA FIZIC| {COLAR|. Doctor Petre Laz\r, Bucure[ti, Editura Monitorul Oficial [i Imprimeria Na]ional\, 1942, 51 pagini. Cartea face parte din publica]iile ANEF, care ap\reau trimestrial sub `ngrijirea Academiei de Educa]ie Fizic\ `n colaborare cu Societatea Medical\ de Educa]ie Fizic\. Lucrarea a constituit un Memoriu pe care autorul, `n calitatea sa de Inspector general pentru Educa]ie Fizic\ `n ~nv\]\mnt, l-a prezentat MEN de mai multe ori: `n 1938 mini[trilor Ar. C\linescu [i P. Andrei, iar `n 1940 mini[trilor D. Caracostea [i Tr. Br\ileanu. Memoriul cuprindea patru p\r]i: 1. Problema educa]iei fizice ( mijloacele educa]iei fizice, reguli de igien\, atitudinile fizice ale elevilor `n [coal\ [i mi[carea [tiin]ific\, educativ\ [i voit\); 2. Organizarea educa]iei fizice (cine, unde, cum, cnd [i ce s\ fac\ elevii cu exerci]iile fizice); 3. Propuneri pentru organizarea sportului [colar (proiect de regulament pentru clubul [colar [i practica sporturilor `n acest club); 4. Principii [i propuneri de organizare na]ional\ a educa]iei fizice `n [coal\. Cartea cuprinde dou\ rezumate `n limbile francez\ [i german\. EDUCA}IA FIZIC| ~N ~NV|}|MNTUL DE TOATE GRADELE. Ernest Lasc\r (pre[edintele Asocia]iei profesorilor de educa]ie fizic\), Bucure[ti, 1934, 168 pagini. Cartea este o culegere de rapoarte, conferin]e [i comunic\ri rostite la Primul Congres de educa]ie fizic\ de personalit\]ile vremii ca: general Virgil B\dulescu Educa]ia fizic\ `n `nv\]\-

mntul de toate gradele; prof. dr. Iuliu Ha]ieganu Educa]ia fizic\ `n Universitate [i Educa]ia fizic\ la femei, asistent Virgil Ro[al\ Considera]ii asupra gimnasticii suedeze de ast\zi; prof. Ernest Lasc\r Educa]ia fizic\ `n licee, [coli comerciale [i profesionale [i Educa]ia fizic\ `n {colile Normale; asistent Iacob Mih\il\ Educa]ia fizic\ `n gr\dini]ele de copii; prof. Victor Cre]u Situa]ia actual\ a educa]iei fizice `n {colile Normale; dr. Sabin Manuil\ Recrea]ia organizat\ ca factor de educa]ie fizic\ [i moral\; prof. Ion Gheorghiu Educa]ia fizic\ `n cadrul cercet\[iei; c\pitan Ion Dim\ncescu Educa]ia fizic\ `n cadrul cercet\[iei; prof. Dem. Ionescu Din istoricul educa]iei fizice la noi; gazetar Nic. Albescu Educa]ia fizic\ `n mediile muncitore[ti [i Ceva despre ziaristica sportiv\; c\pitan C. F. Nicolescu Importan]a presei sportive `n propagarea ideei educa]iei fizice; S. Kr`jijewsky Marca sportiv\ de stat; prof. dr. P. Tomescu Influen]a exerci]iilor fizice asupra dezvolt\rii psihologice. Congresul s-a ]inut sub patronajul principelui Nicolae, cu sprijinul dr. Constantin Angelescu (ministrul Educa]iei Na]ionale) [i doctorului Ion Costinescu (ministrul S\n\t\]ii). EDUCA}IUNEA FIZIC|. Ion Slavici, Bucure[ti, Editura Cartea Romneasc\, 1904, 101 pagini. Abordeaz\ educa]iunea fizic\ ca o condi]ie pentru preg\tirea moral\ [i intelectual\. Considernd c\ educa]ia fizic\ contribuie la s\n\tatea omului, autorul face o prezentare din punct de vedere fiziologic a factorilor care contribuie la ob]inerea [i conservarea ei: nutri]iunea, puritatea aerului [i a apei, importan]a s\rurilor, carbonatelor, azotatelor [i a regimurilor; importan]a prepar\rii alimentelor (fierberea, pr\jirea, coacerea, frigerea), factorii stimulatori naturali (c\ldura, lumina, mi[carea, apa [i sarea). Con]inutul se refer\ [i la acuitatea sim]urilor, la profilul temperamentelor, la `nsemn\tatea sentimentelor [i a mi[c\rii care reprezint\, `n esen]\, mijlocul educa]iei fizice. EDUCA}IA FIZIC| {I SPORTUL FENOMEN SOCIAL. Florian Georgescu, Bucure[ti, Editura Stadion, 1971, 186 pagini. Este o lucrare cu o tem\

408

Lucr\ri de referin]\

pu]in abstract\, aproape f\r\ precedent `n bibliografia autohton\, ce prezint\ `n partea ei introductiv\ sistemul [tiin]elor despre educa]ie fizic\ [i sporturi, modul de constituire [i devenire a fenomenului de practicare a exerci]iilor fizice. Autorul face o radiografie a structurii fenomenului respectiv nominaliznd categoriile fundamentale care `l compun: educa]ia fizic\, sportul de mas\, sportul de performan]\. ~n capitolele finale ale studiului, autorul prezint\ educa]ia fizic\ [i sportul ca fenomen cultural [i rolul educa]iei fizice [i sportului `n contextul social. ERGONOMIA ~N SPORT. Viorel C\t\niciu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1980, 183 pagini. Este structurat\ `n doisprezece capitole: 1. Generalit\]i cu privire la ergonomie. Ergonomia `n sport; 2. Norme ergonomice privind construc]ia bazelor sportive; 3. Materiale sportive. Echipament sportiv; 4. Postura normal\ a corpului [i mi[carea; 5. Generalit\]i privind selec]ia [i orientarea `n sport. Selec]ia pe ramuri de sport; 6. Capacitatea de efort. Clasificarea ramurilor sportive din punct de vedere biologic. Metodologia de obiectivizare a antrenamentului; 7. Energia organismului uman; 8. Aclimatizarea la altitudine; 10. Oboseala; 11. Factorii limitativi ai sportului; 12. Factorii de ambian]\ psihologic\ `n sport. Lucrarea reprezint\ prima `ncercare de stabilire a unor principii [i norme ergonometrice cu aplicabilitate practic\ `n activitatea sportiv\ de mas\ [i de performan]\. FOR}A ~N SPORTUL DE PERFORMAN}|. Laz\r Baroga, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1980, 325 pagini. Lucrarea, de interes pentru toate ramurile de sport, trateaz\ `n partea I urm\toarele probleme: generalit\]i despre for]\; la ce vrst\ se poate `ncepe antrenamentul pentru dezvoltare a for]ei; manifestarea for]ei la diferite regimuri de lucru; principiile de baz\ `n procesul educ\rii for]ei; factorii determinan]i; metodele de dezvoltare a for]ei; indici obiectivi de evaluare a antrenamentului de for]\; for]a [i anabolizantele. Partea a II-a trateaz\ dezvoltarea for]ei `n diferite ramuri de sport (sporturi `n care se manifest\ for]a muscular\; sporturi `n care

se manifest\ for]a `n regim de vitez\, `n regim de rezisten]\), aparate pentru cre[terea for]ei. Autorul propune linia general\ `n metodica educ\rii for]ei cu luarea `n considerare a particularit\]ilor de preg\tire [i competi]ionare specifice fiec\rui sport, precum [i metodologia calcul\rii indicilor de volum [i intensitate. ISTORIA SPORTULUI ROMNESC ~N DATE. Nicolae Postolache, Ia[i, Editura Junimea, 1979, 400 pagini (edi]ia a II-a, rev\zut\ [i completat\, p\strndu-[i aproximativ acela[i titlu: Istoria sportului `n Romnia, Bucure[ti, Editura Profexim, 1995, 400 pagini). Lucrarea cuprinde date [i informa]ii `ntr-o prezentare prescurtat\ [i `ntr-o succesiune cronologic\ ce prive[te evolu]ia activit\]ilor motrice ale omului `n spa]iul romnesc. De fapt, este o spicuire de fapte [i `ntmpl\ri legate de practicarea exerci]iilor fizice `n epoca preistoric\, `ncepnd cu secolele VII `.Hr., `n antichitate (sec. I-IV d.Hr)., `n evul mediu (sec. X-XVII), `n epoca modern\ (sec. XVIII) [i contemporan\ (pn\ `n zilele noastre). Problematica celor dou\ edi]ii vizeaz\ de fapt istoricul succint al practic\rii exerci]iilor fizice, sportul constituind o categorie trzie [i o activitate specific\ secolului XX. Lucrarea ofer\ informa]ii despre legisla]ia structurilor organizatorice [i administrative, despre lucr\rile ap\rute, despre datele biografice ale personalit\]ilor care au edificat sportul, educa]ia fizic\ (sec. al XIX-lea). ~n lucrare au fost consemnate revistele [i periodicele care au reflectat aceast\ activitate complex\ desf\[urat\ `n ultimele dou\ secole. Cele dou\ versiuni confer\ o dimensiune cuprinz\toare a unor fapte, performan]e, institu]ii, legi [i oameni care sunt ctitorii educa]iei fizice [i sportului din ]ara noastr\. M|SURAREA {I EVALUAREA ~N EDUCA}IE FIZIC|. Adrian Dragnea, Bucure[ti, Editura SportTurism, 1984, 253 pagini. Cartea este structurat\ pe capitolele: importan]a cunoa[terii subiec]ilor `n educa]ie fizic\ [i sport; indicatori statistico-matematici uzuali `n analiza datelor ob]inute prin m\surare; capacitatea motric\, factorul esen]ial supus m\sur\rii [i evalu\rii; m\surarea [i evaluarea

409

LITERATUR| DE SPECIALITATE

nivelului de dezvoltare a calit\]ilor motrice; m\surarea capacit\]ii de efort; m\surarea capacit\]ii func]ionale cardiovasculare [i respiratorii; evaluarea aptitudinilor [i a nivelului de preg\tire pentru selec]ie; m\surarea activit\]ii psihice `n educa]ie fizic\ [i sport. Aceasta constituie o pledoarie [i, totodat\, o contribu]ie la `mbog\]irea cuno[tin]elor privind conceptele [i metodologia m\sur\rii [i evalu\rii, oferind instrumente [i procedee care se `nscriu `n metodele obiective menite s\ asigure optimizarea proceselor cunoa[terii [i dirij\rii [tiin]ifice a domeniului educa]iei fizice [i sportului. METODE STATISTICO-MATEMATICE ~N SPORT. Vasile Dumitrescu, Bucure[ti, Editura Stadion, 1971, 170 pagini. Este una din primele lucr\ri care au contribuit la introducerea acestor metode `n sport. Cartea trateaz\ urm\toarea problematic\: no]iuni elementare de teoria probabilit\]ii; no]iuni introductive despre colectivitate [i variabile; parametrii de tendin]\; indicii de `mpr\[tiere; m\surarea leg\turii `ntre variabile; interpretarea datelor statistice; compara]ia statistic\; metodele neparametrice. METODICA EDUCA}IEI FIZICE {COLARE. Gheorghe Mitra [i Alexandru Mogo[, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1980, 502 pagini. Manual destinat studen]ilor [i profesorilor de educa]ie fizic\ (a III-a edi]ie rev\zut\ [i ad\ugit\) structurat `n nou\ capitole. Trateaz\ probleme privind locul [i rolul educa]iei fizice `n formarea tinerei genera]ii; func]iile [i obiectivele educa]iei fizice [colare; organizarea activit\]ii de educa]ie fizic\; componentele procesului instructiv-educativ; formarea deprinderilor motrice; sistemul mijloacelor educa]iei fizice; principiile [i metodele `nv\]\mntului; didactica; planificarea [i formele de organizare a activit\]ilor [colare; antrenamentul sportiv al copiilor [i juniorilor pentru sportul de performan]\. MIC DIC}IONAR AL SPORTURILOR. Tiberiu C\ileanu, Bucure[ti, Editura Albatros, 1984, 406 pagini. Lucrarea are caracter enciclopedic cuprinznd, `n ordine alfabetic\, un bogat material infor-

mativ pentru 84 de discipline. Este prezentat istoricul originii [i evolu]iei ramurilor sau probelor sportive pe plan mondial [i na]ional, caracteristicile acestora [i no]iunile tehnico-tactice, materiale [i echipament, terenul [i amenaj\rile specifice, prevederi regulamentare, competi]ii interne [i interna]ionale, probleme de arbitraj, preg\tire [i organizare pe plan na]ional [i interna]ional. ~n final, prezint\ campionii olimpici de la toate edi]iile JO de var\ [i de iarn\ pn\ `n 1980. PALESTRICA. Constantin Kiri]escu, Bucure[ti, Editura Casei {coalelor, 1943, 477 pagini, reeditat\, integral ref\cut\ [i mult ad\ugit\, a ap\rut cu subtitlul O istorie universal\ a culturii fizice, Bucure[ti, Editura Uniunii de Cultur\ Fizic\ [i Sport, 1964, 639 pagini. Titlul lucr\rii este de origine latin\, cuvnt derivat din grecescul palaistra, nume generic dat [colii clasice elene n care se cultiv\ [i gimnastica [i, mai cu seam\, partea din gimnaziul grec antic unde se practicau exerci]ii fizice care nu necesitau spa]ii ntinse. Prin extensie, conceptul se aplic\ ansamblului de exerci]ii [i jocuri ce alc\tuiesc educa]ia fizic\ n accep]iunea modern\. Monografie dedicat\ Istoriei Educa]iei Fizice din toate timpurile [i la toate popoarele, lucrarea abordeaz\ originile, evolu]ia, concep]iile, metodele, problemele [i mplinirile practic\rii exerci]iilor fizice n preistorie, n lumea antic\, n Evul Mediu, n Rena[tere, n societatea modern\ [i contemporan\, de la pedagogia umanist\, realist\ [i ra]ionalist\ a sec. XVI, XVII [i XVIII pn\ la apari]ia sistemelor na]ionale de gimnastic\ din sec. al XIX-lea [i universalizarea educa]iei fizice [i sportului `n sec. XX. Lucrarea a fost tradus\ n limba rus\ [i a fost prezentat\ n edi]ia a II-a la congresul [tiin]ific preolimpic de la Tokyo (1964), unde s-a bucurat de o primire elogioas\ pentru bog\]ia informa]iei bibliografice, pentru sistematizare, echilibru tematic, fundamentare complex\ (istoric\ filosofic\, pedagogic\, biologic\ [i sociologic\) [i valoare didactic\. Este considerat\ ca una dintre cele mai complete [i mai documentate lucr\ri din lume `n domeniu. PREG|TIREA FIZIC| ~N ANTRENAMENTUL SPORTIV. Gavril Barany, Zeno Dragomir, Ilie

410

Lucr\ri de referin]\

Istrate (au mai colaborat: Octavian B\n\]an, Cornel Florescu, Victoria Fotescu, Dan Popper, Felicia Urziceanu), Bucure[ti, Editura CNEFS, 1968, 295 pagini. Cartea este structurat\ pe dou\ p\r]i distincte: `n prima parte sunt prezentate diferite metode de antrenament (cu intervale, fartlek, maraton, circuit, cu repet\ri, izometrice, culturiste, power-training etc.), `nso]ite de indica]ii metodice privind preg\tirea fizic\, precum [i caracterizarea eforturilor. ~n partea a doua sunt descrise aparatele ajut\toare [i exerci]iile ce se pot efectua cu ele. Scopul lucr\rii, declarat de autori, a fost acela de a-i convinge pe sportivi [i pe antrenorii acestora c\ marile performan]e nu se pot realiza numai printr-o preg\tire tehnico-tactic\ specializat\, f\r\ s\ dispun\ de o baz\ larg\ [i solid\ de preg\tire fizic\ general\. PRESA SPORTIV| DIN ROMNIA. Nicolae Postolache, Bucure[ti, Editura Profexim, 1997, 300 pagini. Carte care `[i propune s\ fie o antologie a publica]iilor periodice, cu o tematic\ ce vizeaz\ procesul de educa]ie fizic\ [i fenomenul sportiv, ap\rute la `nceputul secolului al XIX-lea (Curierul romnesc, Curier de ambe sexe ale lui I. H. R\dulescu, Albina romneasc\ [i Al\uta romneasc\ ale lui Gheorghe Asachi, Gazet\ de Transilvania [i Foaie pentru minte, inim\ [i literatur\ ale lui Gheorghe Bari]iu) [i pn\ `n zilele noastre. Autorul prezint\ descrierea bibliografic\ [i cronologic\ a tuturor categoriilor de periodice cu tematic\ sportiv\ cunoscute pn\ la sfr[itul sec. XX, publicate `n limba romn\ [i `n limbile minorit\]ilor. Fiecare publica]ie este prezentat\ dup\ o schem\ stereotip\: titlu (cu eventualele schimb\ri `n timp), localitatea [i sediul redac]iei, datele apari]iei, periodicitatea, datele redac]ionale: fondator, director, redactor, secretar de redac]ie, colaboratori etc., tipografia, formatul [i cota publica]iei sau sursa bibliografic\. Cartea are valoare de document, fiecare ziar sau revist\ de specialitate, cu o existen]\ mai lung\ sau mai scurt\, constituind un martor `n timp al evolu]iei fenomenului sportiv din ]ara noastr\ din ultimele dou\ secole, o arhiv\ autentic\ a mi[c\rii sportive romne[ti.

PROBLEME DE TEORIE {I METODIC| ~N JOCURILE SPORTIVE. Prof. univ. dr. Leon Teodorescu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1975, 221 pagini. Cartea, adresat\ profesorilor [i antrenorilor, sintetizeaz\ `ntr-o viziune unitar\ problemele teoretice [i metodologice comune tuturor jocurilor sportive; nu lipsesc opiniile autorului referitoare la perspective [i tendin]e `n practica jocurilor sportive. RETRO SPORT MIC| ENCICLOPEDIE. {tefan Nobilescu, Bucure[ti, Editura Enciclopedic\, 1996, 316 pagini. Este structurat\ `n patru capitole: 1. Sporturile olimpice de var\ (25 de discipline [i ramuri); 2. Sporturile olimpice de iarn\ (6 discipline [i ramuri); 3. Sporturi neolimpice (32 de probe [i ramuri sportive); 4. Istorii schi]ate (10 schi]e privind unele evenimente sportive, ac]iuni temerare [i evolu]ia unor domenii). Lucrarea are caracter enciclopedic, urm\re[te familiarizarea marelui public iubitor al sportului cu unele cuno[tin]e de interes general privind disciplinele, ramurile sau probele sportive (istoricul originilor [i evolu]iilor pe plan mondial [i na]ional, prevederi regulamentare, recordurile mondiale, medaliile sportivilor romni la JO [i CM). REZISTEN}A ~N SPORT. Dumitru Buiac, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1983, 187 pagini. Trateaz\ probleme de ordin teoretic [i metodic referitoare la tipurile de rezisten]\ `n sport, caracteristicile acestor tipuri de efort, oboseala, refacerea organismului dup\ efort, metode [i mijloace specifice dezvolt\rii rezisten]ei, raportate la vrst\ [i sex, modalit\]i de testate [i evaluare a rezisten]ei. ROMNIA ~N LUMEA SPORTURILOR. Elaborat\ de un numeros grup de jurnali[ti sportivi, Bucure[ti, Editura Editis, 1995, 422 pagini. Lucrare valoroas\ ce prezint\ evolu]ia de-a lungul timpului a tuturor ramurilor de sport practicate `n Romnia. SISTEME {I METODE DE EDUCA}IE FIZIC|. Virgil Ro[al\, Bucure[ti, 1933, 92 pagini. ~n lucrarea sa, structurat\ pe [ase capitole, autorul sus]ine c\ educa]ia fizic\ nu se poate practica ob]innd acelea[i rezultate `n toat\ lumea. Mijloacele

411

LITERATUR| DE SPECIALITATE

de practicare trebuie adaptate la fiecare popor. Un sistem de gimnastic\ nu se `mprumut\, el trebuie s\ fie un produs propriu fiec\rei na]iuni. Se dau defini]ii asupra termenului de sistem [i metod\ de gimnastic\, ca de pild\: sistem `nseamn\ o `mbinare de elemente (mi[c\ri), a c\ror func]ionare este subordonat\ unui scop unic; metod\ organizarea unei activit\]i fizice, `n vederea unui rezultat maxim, `n minimum de timp [i printr-o ct mai redus\ cheltuial\ de energie. Autorul este preocupat de sistemele de gimnastic\ german, suedez [i danez [i de mai multe metode (`n cadrul aceluia[i sistem): metoda de gimnastic\ feminin\ (a d-rei Elli Bjrksten), metoda pentru tinerii ]\rani (a lui Niels Bukh), metoda prin imagini etc. SPORTUL ROMNESC DE-A LUNGUL ANILOR. Doctor Emil Ghibu [i Ion Todan, Bucure[ti, Editura Stadion, 1970, 627 pagini. Lucrare monografic\, singular\ `n literatura de specialitate a domeniului care, prin dimensiunea [i multitudinea aspectelor ce compun istoria sportului romnesc de la `nceputuri pn\ la sfr[itul anilor 60, reprezint\ o surs\ esen]ial\ de informa]ie, un studiu de referin]\. Cartea abordeaz\ cronologia apari]iei formelor de organizare a sportului romnesc `n ansamblul s\u [i pe ramurile sportive, care au existat ca institu]ii [i activit\]i oficializate de la `nceputul secolului XX, pn\ `n deceniul al [aptelea. Evolu]ia structurilor organizatorice ale forurilor de conducere sportive din Romnia din acest interval, istoricul `nfiin]\rii federa]iilor tradi]ionale (atletism, alpinism [i turism, automobilism, baschet, box, canotaj, kaiac-canoe [i iachting, c\l\rie, ciclism, fotbal, gimnastic\, haltere, handbal, hochei pe iarb\, lupte, motociclism, nata]ie, oin\, pentatlon modern, popice, rugby, [ah, scrim\, sporturi de iarn\, bob s\niu]e, patinaj hochei pe ghea]\, schi, tenis de cmp, tenis de mas\, tir, volei); presta]ia sportivilor romni la edi]iile JO au valoare unic\ de documentare. De asemenea, datele privind istoricul Institutului de Educa]ie Fizic\ [i cele referitoare la sportul muncitoresc, la apari]ia asocia]iilor [i cluburilor sportive, prezentarea performan]elor remarcabile ale acestora [i ale sportivilor, care au generat istoria mi[c\rii sportive din ]ara noastr\ `n

ace[ti 60 de ani, completeaz\ cuprinsul acestui studiu indispensabil cunoa[terii unui trecut de glorie, `mpliniri [i c\ut\ri. Impresioneaz\ prin sursele bibliografice, care confer\ autoritate [i credibilitate studiului respectiv. SPORTUL DE PERFORMAN}|. Corneliu Florescu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1985, 231 pagini. Cartea cuprinde trei p\r]i: 1. Premise preliminare; 2. Factorii care condi]ioneaz\ [i limiteaz\ realizarea performan]elor sportive (metodologia [i tehnologia preg\tirii; sportivii; tehnicienii; condi]ii materiale; conducerea [i organizarea); 3. Elaborarea politicii `n domeniului sportului de performan]\ model optimal. Este o sintez\ a problematicii complexe a domeniului sportului de performan]\ `n ansamblul s\u, a p\r]ilor componente [i a interrela]iilor `n cadrul sistemului. Pornind de la experien]a [i rezultatele ob]inute `n ]ara noastr\ [i `n lume, autorul aduce o contribu]ie `nsemnat\ la definirea unor concepte, a factorilor de progres [i limitativi care ac]ioneaz\ `n acest domeniu, oferind un `ndrumar `n elaborarea unor c\i de urmat, a unor modele opera]ionale de politic\ `n sportul de performan]\. TEORIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV. Prof. univ. Ion {iclovan, [eful Catedrei de Teoria [i Metodica Educa]iei Fizice [i Sportului din IEFS, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1977, 214 pagini (se afl\ la a III-a edi]ie rev\zut\ [i ad\ugit\). Printre problemele cuprinse `n lucrare men]ion\m: obiectul [i sarcinile teoriei antrenamentului sportiv, mijloacele [i factorii antrenamentului, particularit\]i de instruire a copiilor [i juniorilor, principiile [i metodele antrenamentului, organizarea, planificarea [i eviden]a antrenamentului, preg\tirea pentru concursuri. Lucrarea este adresat\ studen]ilor la educa]ie fizic\ [i antrenorilor. Cuprinde exclusiv problematica particular\ a teoriei antrenamentului sportiv, disciplin\ care [i-a dobndit autonomia desprinzndu-se din ansamblul [tiin]ei educa]iei fizice [i sportului (pn\ nu demult era tratat\ `mpreun\ cu teoria educa]iei fizice).

412

Lucr\ri de referin]\

TEORIA ACTIVIT|}ILOR MOTRICE. Prof. univ. dr. Adrian Dragnea, Aurora Bota, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1999, 283 pagini. Autorii doresc s\ fundamenteze [tiin]ific domeniile activit\]ilor motrice de tip educativ, sportiv. Con]inutul c\r]ii se impune ca o necesitate de reunire [i interpretare unitar\ a volumului mare de cuno[tin]e existente [i ca o cerin]\ expres\ de dezvoltare [i integrare `n ansamblul [tiin]ei, `n general, [i a celor despre om, `n special. Aceast\ lucrare rezolv\, cu convingere, problemele impuse de canoanele modelelor pozitiviste (siguran]a cauzalit\]ii, cunoa[terea limitat\ la fapte observabile [i num\rabile, cuantificare, explicare nomotetic\, dac\ se propune sau se prescrie o lege a naturii, separarea net\ a subiectului de obiect). Teoria activit\]ilor motrice constituie [i o provocare la adresa teoreticienilor domeniului, care stau de mult timp `ntr-o zon\ a pre[tiin]ei. Este totodat\ [i un semnal incitant adresat tinerilor pentru a cunoa[te [i alte realit\]i. TEORIA EDUCA}IEI FIZICE {I SPORTULUI. Ion {iclovan, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1979, 258 pagini (este la a III-a edi]ie rev\zut\ [i completat\, celelalte edi]ii au fost tip\rite `n 1970 [i 1972). Lucrarea este structurat\ `n dou\ p\r]i: prima parte trateaz\ bazele generale ale teoriei educa]iei fizice [i sportului (obiectul, statutul, func]iile [i obiectivele educa]iei fizice [i sportului, metodele de cercetare ale domeniului etc.), a doua parte se refer\ la didactica general\ a educa]iei fizice [i a antrenamentului sportiv (componentele procesului instructiv-educativ, sistemul mijloacelor, principiile didactice, metodele [i formele de organizare ale procesului de instruire etc.). Lucrare cu un pronun]at caracter didactic, cuprinde cele mai generale probleme ale domeniului educa]iei fizice [i sportului, tratate de pe pozi]ia disciplinei [tiin]ifice universitare, fiind adresat\ studen]ilor [i profesorilor de educa]ie fizic\. TEORIA EDUCA}IEI FIZICE {I SPORTULUI. Adrian Dragnea (coordonator), Aura Bota, Maria Iancu, Monica St\nescu, Sorin {erb\noaie, Silvia Teodorescu, Virgil Tudor, Bucure[ti, Editura Cartea {colii 2000, 2000, 241 pagini. Lucrarea se adre-

seaz\ unui cerc larg de speciali[ti (cadre universitare, profesori din [coli, antrenori [i studen]i de la facult\]ile de educa]ie fizic\ [i sport) [i trateaz\, de pe pozi]ii [i concep]ii moderne, problema educa]iei fizice [i sportului privit\ ca form\ de integrare european\. Evolu]ia concep]iilor privind educa]ia fizic\ [i sportul `n lume [i `n ]ara noastr\, obiectivele [i func]iile acestora, conceptele fundamentale, mijloacele [i metodele sunt prezentate diferen]iat [i cu note comune, demonstrnd c\ `ntregul sistem de cuno[tin]e acumulate de cele dou\ activit\]i poate fi tratat sub forma unei teorii `nchegate ce `ndepline[te caracteristicile de [tiin]\. Extinderea matematicii la metodologia cunoa[terii [tiin]ifice specifice a educa]iei fizice [i sportului, eviden]ierea rolului eredit\]ii [i mediului, a statului [i speciali[tilor, precum [i principiile de organizare a sistemului de efort sportiv fac din aceast\ lucrare un punct de sprijin necesar oric\rui specialist din domeniul educa]iei fizice. TERMINOLOGIA EDUCA}IEI FIZICE {I SPORTULUI. Elaborat\ de Comisia romn\ de terminologie sub `ngrijirea conf. univ. dr. Alexe Nicu (`mpreun\ cu colaboratorii), Bucure[ti, Editura Stadion, 1974. Cartea are profilul unui dic]ionar enciclopedic, care define[te peste 200 de termeni din domeniul men]ionat `n titlu. A fost tradus\ `n cinci limbi de circula]ie interna]ional\ (englez\, rus\, german\, francez\ [i spaniol\). Termenii sunt organiza]i pe criterii ierarhice [i de corela]ie, `ntr-un sistem original, `n trei mari categorii: a) defini]ii ale no]iunilor fundamentale ale domeniului; b) defini]ii din familia termenului de mi[care; c) defini]ii din familia termenului de antrenament, fiecare categorie avnd substructuri (subcapitole) proprii, specifice problematicii tratate. Astfel structurat\, `n ansamblul ei reprezint\ o sistematizare a unei terminologii [tiin]ifice unitare. TRADI}IILE SPORTIVE ALE ROMNILOR. N. Postolache, M. Postolache, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1969, 340 pagini. Este structurat\ `n [ase p\r]i: 1. Primele lic\riri de via]\ pe teritoriul romnesc; 2. Educa]ia fizic\ [i sportul `n manifest\rile

413

LITERATUR| DE SPECIALITATE

tradi]ionale ale ornduirii feudale; 3. Folclorul romnesc expresie a continuit\]ii preocup\rilor poporului nostru pentru practicarea exerci]iilor fizice, izvor de reconstituire a educa]iei fizice romne[ti; 4. Elemente cu caracter sportiv `n manifest\rile de circ; 5. Sporturi populare; 6. Forme organizate ale educa]iei fizice [i sportului `n secolul trecut. Lucrarea, pe baza studierii unor surse directe [i indirecte, prezint\ un bogat material informativ care dezv\luie serioase argumente ce privesc `nceputurile, evolu]ia [i locul unor practici ale educa]iei fizice [i sportului `n via]a locuitorilor p\mntului romnesc. Autorii aduc o contribu]ie `nsemnat\ la `mbog\]irea surselor de informare asupra istoriei educa]iei fizice romne[ti, la confirmarea [i sus]inerea caracterului tradi]ional [i original, al practicilor sportive, a argumentelor privind scopul acestor practici. 50 DE ANI DE SPORT LA IMF BUCURE{TI. Elaborat\ de O. B\n\]ean [i colaboratorii s\i de la catedra de Educa]ie Fizic\ a Institutului de Medicin\ [i Farmacie (T. B\ia[, C. Banciu, Irina Boldog, M. Frazzei, L. Hector, A. Ionescu, R. Ludu, N. Marcu, Leontina Mircescu, Th. {erb\nescu, Margareta }ig\nu[), Bucure[ti, Editura Stadion, 1970, 208 pagini. Lucrarea a fost conceput\ cu ocazia `mplinirii a 50 de ani de la `nfiin]area primului club sportiv al studen]ilor la Facultatea de Medicin\. Trateaz\ istoricul rela]iilor dintre cadrele medicale ale IMF [i practica exerci]iilor fizice din ]ara noastr\, subliniindu-se contribu]ia adus\ la progresul cercet\rii [tiin]ifice `n domeniul educa]iei fizice [i sportului; organizarea [i func]ionarea `nv\]\mntului de specialitate pentru studen]ii la medicin\, medicii sportivi [i profesorii de educa]ie fizic\ [i antrenori; `nfiin]area unor institu]ii, cluburi [i federa]ii sportive. Sunt, de asemenea, prezentate: evolu]ia organizatoric\ [i activitatea clubului sportiv al studen]ilor medicini[ti [i performan]ele ob]inute `n decursul timpului de ace[tia. Cartea se `ncheie cu un capitol `n care sunt trecute numele celor care au f\cut parte din cele mai bune echipe ale facult\]ii, studen]ilor [i absolven]ilor care au f\cut parte [i din echipele reprezentative ale Romniei; absolven]ilor specializa]i `n medicina sportiv\; cadrelor didactice [i absol-

ven]ilor facult\]ii care au ocupat func]ii de conducere `n domeniul sportiv din ]ara noastr\. * ANATOMIA {I BIOMECANICA EDUCA}IEI FIZICE {I SPORTULUI. Conf. univ. dr. Mircea Ifrim [i prof. univ. dr. Andrei Iliescu (cadre didactice la IEFS), Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1978, 529 pagini. Reprezint\ o monografie consacrat\ anatomiei func]ionale [i biomecanicii educa]iei fizice [i sportului, prefa]at\ de academician {tefan M. Milcu. ~n prima parte a lucr\rii sunt expuse conceptul anatomiei func]ionale [i al biomecanicii, tipul constitu]ional, particularit\]ile de vrst\ [i structurile func]ionale ale organismului uman, iar `n partea a doua se g\sesc bazele teoretice ale biomecanicii, corpul uman privit ca sistem biomecanic, tipurile biomecanice de activitate muscular\, analiza biomecanic\ a diferitelor exerci]ii fizice [i probe tehnicosportive. ~n final, este prezentat rezumatul lucr\rii `n 3 limbi de circula]ie interna]ional\: englez\, francez\ [i rus\. Lucrarea serve[te att cadrelor medicale, ct [i profesorilor, antrenorilor [i studen]ilor la educa]ie fizic\ [i sport. ANATOMIA FUNC}IONAL| A APARATULUI LOCOMOTOR. Clement Baciu, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1967, 430 pagini. Lucrarea este structurat\ `n [apte p\r]i distincte: aspectele generale ale mi[c\rii; caracteristicile morfo-func]ionale ale organelor aparatului locomotor; bazele morfofunc]ionale ale locomo]iei umane; anatomia func]ional\ [i biomecanica segmentelor corpului omenesc; cuplurile [i lan]urile cinematice; pozi]iile principale `n gimnastic\; deprinderile motorii complexe. Lucrarea se `ncheie prin prezentarea a cincisprezece principii generale de anatomie func]ional\ [i biomecanic\, `nso]ite de exemple concrete ale modului cum acestea pot fi studiate `n diferite pozi]ii [i mi[c\ri ale corpului uman. Experien]a personal\ dobndit\ ca sportiv de performan]\, chirurg ortoped, licen]iat `n educa]ie fizic\ [i cadru didactic universitar i-a permis autorului s\ selec]ioneze datele utilizate `n practica [i `n bibliografiile sale. Cercet\rile le-a sistematizat adecvat cerin]elor educa]iei fizice [i sportului.

414

Lucr\ri de referin]\

ATLAS DE ANATOMIE UMAN|. M. Ifrim (coordonator), Gh. Niculescu, B. Cerbulescu, N. Bareliuc, T. Maro[, Bucure[ti, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\ (3 volume), 1983, 1984 [i 1985, peste 750 pagini. Lucrarea se adreseaz\ speciali[tilor [i studen]ilor la medicin\, biologie [i educa]ie fizic\. Sunt prezentate elementele esen]iale operante din anatomie `ntr-o viziune topografic\, a[a cum se g\sesc ele `n organism. Constituie un pre]ios `ndreptar pentru `nsu[irea [i fixarea no]iunilor anatomice necesare exercit\rii profesiei `n domeniile men]ionate. COMPENDIU DE ANATOMIE. Conf. univ. dr. Mircea Ifrim, prof. univ. dr. doc. Gheorghe Niculescu, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, 1988, 767 pagini. Este o lucrare monografic\, cu o prefa]\ scris\ de prof. dr. doc. Ion Juvara, membru titular al Academiei de Medicin\ din Romnia, al c\rei con]inut prezint\ anatomia `n viziune clinic\ [i func]ional\. Potrivit aprecierii academicianului {tefan M. Milcu, lucrarea (prima cu acest con]inut) se `nscrie `n continuitatea tradi]iei [colii de anatomie romne[ti fondat\ de prof. univ. Francisc I. Rainer, cel care a `nfiin]at [i condus Catedra de Anatomie a INF. Lucrarea se adreseaz\ medicilor, studen]ilor la medicin\, precum [i speciali[tilor din alte domenii ale biologiei, educa]iei fizice etc. BAZELE FIZIOLOGICE {I BIOCHIMICE ALE CALIT|}ILOR FIZICE. Prof. dr. Andrei Demeter, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1981, 168 pagini. Culegere de studii [tiin]ifice cu scop didactic [i aplicabil\ `n practica antrenorial\. ~n introducerea lucr\rii se face o caracterizare fiziologic\ a calit\]ilor fizice, pentru ca ulterior s\ se prezinte, din acela[i punct de vedere, calitatea fizic\ a vitezei [i a formelor ei de manifestare (de reac]ie, de execu]ie, de repeti]ie [i de deplasare). ~n ordine, autorul prezint\ bazele fiziologice [i biochimice ale calit\]ilor fizice perfectibile for]\ [i rezisten]\, ale dezvolt\rii lor `n func]ie de vrst\, de sex [i `n perioada de cre[tere. Problematica dezvolt\rii rezisten]ei este amplu abordat\ `n func]ie de tipul de energogenez\ (aerob\, anaerob\ [i mixt\) [i `n concordan]\ cu profilul metodelor aplicate pentru dez-

voltarea acestei calit\]i (metoda efortului continuu, variabil, cu intervale). CORECTAREA DEFICIEN}ELOR FIZICE LA COPIII DE VRST| {COLAR|. Adrian N. Ionescu, Dumitru Mo]et, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1964, 260 pagini. Lucrarea, adresat\ profesorilor de educa]ie fizic\, are dou\ p\r]i: prima parte cuprinde o sistematizare a deficien]elor fizice care pot ap\rea la copiii de vrst\ [colar\, depistarea lor [i influen]ele asupra organismului, prevenirea [i corectarea lor. Partea a doua cuprinde deficien]ele de cre[tere, atitudinea normal\ [i viciile de atitudine ale corpului, deficien]ele par]iale pe regiuni [i segmente ale corpului, deficien]ele par]iale organice [i psihice ale [colarilor, precum [i principalele mijloace ale culturii fizice medicale [i tratamentul diferitelor deficien]e. CRE{TEREA NORMAL| {I DEZVOLTAREA ARMONIOAS| A CORPULUI. Adrian Ionescu, Virgil Mazilu, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1968, 209 pagini. Lucrarea are 10 capitole `n care sunt tratate cele mai variate probleme privind factorii [i legile care asigur\ cre[terea [i dezvoltarea armonioas\ a corpului, criteriile [i metodele de apreciere, precum [i deficien]ele ce le afecteaz\. Scopul lucr\rii este de a actualiza cuno[tin]ele esen]iale despre evolu]ia normal\ [i patologic\ a corpului [i de a semnala problemele pe care le ridic\ `ngrijirea copiilor [i a adolescen]ilor. CULTURA FIZIC| A MAMEI {I COPILULUI MIC. Adrian N. Ionescu, Bucure[ti, Editura CFS, 1958 (edi]ia a II-a rev\zut\ [i ad\ugit\, 1969), 250 pagini. Lucrarea, alc\tuit\ din dou\ p\r]i, trateaz\ problemele culturii fizice a mamei [i a copilului mic. Scopul lucr\rii este de a pune `n lumin\ no]iunile generale [i esen]iale, mijloacele cele mai accesibile [i metodele cele mai bune, specifice culturii fizice, care s\ suplineasc\ lipsa de cuno[tin]e [i deprinderi de cultur\ fizic\ a majorit\]ii mamelor. Lucrarea se adreseaz\ mamelor [i viitoarelor mame, pentru a le ajuta s\-[i educe copiii `n prima perioad\ a vie]ii (de la 0 la 3 ani).

415

LITERATUR| DE SPECIALITATE

EDUCA}IA FIZIC| LA INDIVIDUL NORMAL {I PATOLOGIC. I. Pavel [i Florin CovaciuUlmeanu s-au `ngrijit de publicarea lucr\rii, Bucure[ti, Editura ONEF, 1933, 305 pagini. Con]ine conferin]ele ]inute la cursurile de informare pentru medici, organizate `n Bucure[ti de Societatea medical\ de educa]ie fizic\. Sunt tratate probleme referitoare la: a) Teoria [i metodica educa]iei fizice [i a rolului mediului `n acest domeniu (General V. B\dulescu, V. Ro[al\, C. Petre-Laz\r, I. Mih\il\); b) Igiena exerci]iilor fizice [i a nutri]iei (G. Banu, R. Olinescu, Gh. Libarczeck, Em. Cr\ciun, D. Dim\ncescu); c) Fiziologie (C. Mich\ilescu, A. Teibel-Bernard, A. Ionescu, {t. M. Milcu, Gh. T\t\ranu, T. Saragea, I. Pavel); d) Tehnici [i interpret\ri ale examin\rilor medico-sportive (I. Lasc\r [i A. Ionescu, H. Dumitrescu, Valentina Ro[ca, Ana Strugurescu); e) Aplica]ii ale exerci]iilor fizice `n diverse afec]iuni (I. F\g\r\[anu, I. }i]u, T. Frumu[anu, I. Pavel, M. Popper, {t. Dr\g\nescu). ELEMENTE DE INVESTIGA}IE ~N MEDICINA SPORTIV|. Lucrarea este elaborat\ de speciali[ti din diferite domenii medicale, sub coordonarea dr. I. Dr\gan, Bucure[ti, Editura Stadion, 1970, 363 pagini. ~n prima parte sunt prezentate investiga]ii ale sistemului nervos central [i neuromuscular (A. Demeter [i V. He[tianu), ale sistemului nervos vegetativ (Carmen Dumitru [i N. Zamfirescu), organe ORL (A. Dorizo), investiga]ii psihologice (Fl. Vl\deescu). Partea a II-a se refer\ la investiga]iile cardio-respiratorii (N. Zamfirescu [i A. Szogy, B. Fotiade, S. Papadopol), endocrinometabolice (D. Beloiu), renale [i hematologice (I. Dr\gan), hepatice (V. Ciobanu [i N. Z\lavu), biochimice (Gh. Haralambie) [i ale metabolismului intermediar (R. Barbu). Partea a III-a trateaz\ investiga]iile radiologice (V. {tef\nescu), radio-izotopice (T. Pop), biomecanice (A. Iliescu), antropometrice (Edith Petru]), la altitudine medie (I. Dr\gan) [i probleme de nutri]ie [i farmaco-dinamice (V. Stroescu). EXERCI}IUL FIZIC ~N SLUJBA S|N|T|}II. Adrian N. Ionescu, Virgil Mazilu, Bucure[ti, Editura Stadion, 1971, 220 pagini. Lucrarea se refer\ la

influen]ele exerci]iului fizic asupra aparatului locomotor, aparatului respirator, aparatului cardiovascular, digestiei, nutri]iei [i excre]iei, asupra sistemului nervos [i vie]ii psihice, precum [i forme [i metode de practicare a exerci]iilor fizice `n scop profilactic [i terapeutic. Un capitol se refer\ la corectarea deficien]elor morfo-func]ionale [i par]iale ale corpului, la tulbur\ri [i boli reumatice, tratamentul func]ional al aparatelor [i sistemelor corpului `n coresponden]\ cu complexele de exerci]ii fizice recomandate. Cartea se adreseaz\ tuturor acelora care vor s\-[i p\streze s\n\tatea sau s\ [i-o refac\ dup\ unele `mboln\viri, accident\ri suferite `ntmpl\tor sau `n activitatea profesional\. Este o pledoarie pentru s\n\tate, pentru efectele profilactice [i terapeutice ale exerci]iului fizic. FIZIOLOGIA SPORTURILOR. Andrei Demeter, Bucure[ti, Editura Stadion, 1972, 351 pagini. Cartea cuprinde treisprezece capitole care trateaz\ aspectele fiziologice `n diferite ramuri de sport, ca: atletism, gimnastic\, jocuri sportive (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de cmp, rugby), `not [i sporturi nautice, box, haltere, judo, scrim\, ciclism, motociclism, automobilism, tir, sporturi de iarn\ (schi, patinaj, hochei), alpinism, turism, aducndu-le `n discu]ie [i pe cele ale aclimatiz\rii la altitudine, r\ului de munte etc. Ideea central\ a lucr\rii (formulat\ de autor `n prefa]\) este aceea c\ activitatea sportiv\ nu `nseamn\ numai competi]ie, ci, `nainte de toate, o activitate social\ imperios necesar\ omului modern, amenin]at de poluare, sedentarism, suprasolicitare nervoas\, supraponderabilitate etc. Cartea se adreseaz\ unui cerc foarte larg de cititori: medici, biologi, fiziologi, antrenori, profesori de educa]ie fizic\ [i studen]i. GIMNASTICA ARTICULAR|. Adrian N. Ionescu, Bucure[ti, Editura UCFS, 1954, 140 pagini. Lucrarea are un caracter didactic, este sistematizat\ pe criterii anatomice: gimnastica articular\ a membrelor superioare (um\r, cot, antebra], pumn, degete), a membrelor inferioare ([old, genunchi, glezn\, picior), a gtului [i trunchiului. Un capitol aparte este format din indica]iile [i contraindica]iile gimnasticii articulare.

416

Lucr\ri de referin]\

IGIENA {I CONTROLUL MEDICAL ~N SPORT. Constantin Alexandrescu, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1967, 260 pagini. Lucrarea poate fi socotit\ un `ndreptar necesar antrenorilor sportivi, oferind no]iuni de baz\ ale igienei [i cuno[tin]e referitoare la: c\lirea organismului, folosind diferi]i factori exogeni (aer, soare, ap\); regimul alimenta]iei sportivului, individualiz\rile [i particulariz\rile acestuia, `n func]ie de tipul de efort specific; regimul de via]\ al sportivilor; controlul medical, autocontrolul, supraantrenamentul, primul ajutor `n caz de traumatisme [i accidente, masajul sportiv; igiena bazelor sportive. IGIENA EDUCA}IEI FIZICE {I SPORTULUI. Constantin Alexandrescu, Bucure[ti, Editura SportTurism, 1977, 240 pagini. Autorul se refer\ la scopurile [i sarcinile igienei educa]iei fizice [i sportului `n general [i ale igienei educa]iei fizice [i sportului, `n special, la influen]a mediului ambiant asupra organismului uman, la c\lirea organismului. Un capitol este destinat problemelor referitoare la igiena individual\ (`mbr\c\minte, `nc\l]\minte, alimenta]ie etc.), iar un altul la igiena bazelor sportive (s\li, terenuri, vestiare etc.). Este primul manual de acest gen care a ap\rut `n ]ara noastr\ [i se adreseaz\ studen]ilor la educa]ie fizic\ [i sport, profesorilor de educa]ie fizic\ [i antrenorilor sportivi. ISTORIA IGIENEI. Iacob Felix, Bucure[ti, 1902. ~n lucrare se acord\ o aten]ie deosebit\ exerci]iilor fizice ca factor de `nt\rire a s\n\t\]ii. Dintre tezele sus]inute de autor merit\ s\ fie men]ionate: obligativitatea educa]iei fizice pentru elevii care dep\[esc vrsta de 14 ani; necesitatea ca adul]ii de ambele sexe s\ practice gimnastica, jocurile populare, plimb\rile [i excursiile; cre[terea eficien]ei exerci]iilor fizice prin executarea lor `n aer liber [i prin respectarea regulilor de igien\ a corpului, echipamentului, s\lilor, terenurilor [i materialelor folosite. Preocuparea special\ pentru umblarea cu velocipedul sportul premerg\tor ciclismului, care se bucura de o popularitate crescnd\ `n epoca respectiv\ reprezint\ prima abordare medicosportiv\ din literatura noastr\ medical\.

MASAJUL CU APLICA}II ~N SPORT. Adrian N. Ionescu, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1963, 181 pagini. Are doisprezece capitole, partea I tratnd bazele teoretice, tehnice [i metodice ale masajului (istoric, influen]e asupra organismului, particularit\]i ale automasajului etc.), iar partea a II-a cuprinznd aplica]ii ale masajului `n activitatea sportiv\, aspecte igienice [i terapeutice ale acestuia `n domeniul sportiv. Lucrarea are un pronun]at caracter didactic, de `nv\]are a tehnicii [i metodicii masajului, a practic\rii ct mai corecte a acestuia. MEDICINA CULTURII FIZICE. Fl. C. Ulmeanu, `mpreun\ cu un colectiv de autori, Bucure[ti, Editura Medical\, 1965, 520 pagini. Reprezint\ edi]ia a doua a lucr\rii ap\rut\ `n 1958 cu acela[i titlu [i la aceea[i editur\. Este `ns\ rev\zut\, completat\ [i cu unele schimb\ri `n colectivul de autori. Con]inutul c\r]ii este sistematizat pe trei p\r]i. Prima, cu cea mai mare extindere, intitulat\ Fiziologia, igiena [i controlul medical al exerci]iilor fizice trateaz\: a) aspectele medico-biologice ale mi[c\rii, influen]ei efortului fizic asupra organismului, antrenamentului, concursurilor [i sportului de mas\ (Fl. C. Ulmeanu, {t. M. Milcu [i I. {tefan, C. Obra[cu, A. Iliescu, O. Che]eanu, I. Dr\gan); b) controlul medical [i explor\rile func]ionale `n practica educa]iei fizice [i sportului (N. Zega, C. Obra[cu, P. Ni]u, A. Demeter, I. {tefan, Gh. Haralambie); c) igiena bazelor sportive [i a alimenta]iei (P. Ni]u, V. Nicolau). Partea a doua, intitulat\ Aspecte medico-chirurgicale `n practica sportiv\, abordeaz\: a) aspectele medicale `n practica sportiv\ (I. Dr\gan, V. Nicolau, I. }urai); b) urgen]ele chirurgicale `n practica medico-sportiv\ (I. }urai); c) traumatologia sportiv\ (C. Dobo[iu); d) micro-traumatismele (E. C. Cr\ciun). Partea a treia Cultura fizic\ medical\ con]ine: a) mijloacele culturii fizice (C. Obra[cu); b) cultura fizic\ medical\ `n: tratamentul bolilor interne (C. Obra[cu, P. Ni]u, V. Cotina, Tr. Vasilescu), al afec]iunilor neurologice (A. Kreindler [i Tr. Vasilescu), afec]iunilor chirurgicale [i traumatologice (I. }urai, V. Catina, P. Ni]u), afec]iunilor ginecologice, sarcinii [i l\uziei (V. Catina), medicina infantil\ (Ana Strugurescu Kish) [i balneologie (Tr. Vasilescu). Cartea con]ine [i

417

LITERATUR| DE SPECIALITATE

o larg\ bibliografie a lucr\rilor romne[ti [i str\ine din domeniul educa]iei fizice [i sportului. MEDICINA SPORTIV| APLICAT|. I. Dr\gan, `mpreun\ cu 22 de autori, Bucure[ti, Editura Editis, 1984, 520 pagini. Prefa]a este semnat\ de acad. {tefan Milcu. ~n prima parte a lucr\rii se abordeaz\ diversitatea aspectelor func]ionale ale sistemelor, aparatelor [i analizatorilor sportivilor, aspectele patologice ale acestora [i sistemele de evaluare a func]ionalit\]ii `n condi]ii de normalitate [i de efort. Este prezentat\ o mare diversitate de probleme cu care se confrunt\ medicina sportiv\: traumatologia specific\ activit\]ii de antrenament [i de concurs, recuperarea traumatismelor, urgen]ele medicochirurgicale, deficien]ele fizice, alimenta]ia [i medica]ia `n sport, dirijarea medical\ a antrenamentelor, problematica igienei `n sport, femeia `n aceast\ activitate, aspecte de genetic\ [i antropologie `n sport, implicarea bioritmurilor `n preg\tire [i `n concurs, accesibilitatea efortului sportiv pentru copii [i juniori [i criteriile medico-biologice folosite `n selec]ia acestora etc. Partea a doua este dedicat\ medicinei sportive, aplicate pe ramuri de sport: atletism, automobilism, baschet, box, kaiac-canoe, canotaj, c\l\rie, ciclism, culturism, fotbal, gimnastic\ cu toate ramurile ei, haltere, handbal, hochei pe iarb\ [i pe ghea]\, `not, judo, lupte, pentatlon modern, polo pe ap\, rugby, s\rituri `n ap\, scrim\, sporturi de iarn\, [ah, tenis de cmp [i de mas\, tir, volei, iachting. Lucrare monografic\ ce eviden]iaz\ rolul [i eficien]a medicinei sportive `n sus]inerea [i fundamentarea antrenamentului sportiv. Acesta reprezint\ un proces pedagogic prin organizare, metodic\ [i planificare, dar cu profunde [i determinante implica]ii biologice privind fiziologia [i biochimia organismului sportiv. Este o lucrare complex\, cu o bibliografie selectiv\, bazat\ pe experien]a acumulat\ de medicina sportiv\ romneasc\ `ntre anii 50 [i 90. PRACTICA MEDICINEI SPORTIVE. Conf. dr. Ioan Dr\gan (coordonator), conf. dr. C. Alexandrescu, dr. Georgeta B\jenaru, prof. dr. A. Demeter, lector univ. V. Dimitriu, prof. univ. M. Epuran, conf. dr. M. Ifrim, prof. dr. N. Teleki, dr. W. Wagner,

Bucure[ti, Editura Medical\, 1989, 345 pagini. Lucrarea este structurat\ pe dou\ capitole: primul este destinat diagnosticului medical, c\ruia `i d\ fundamentarea fiziologic\ [i fiziopatologic\ sportiv\. Se trateaz\ evaluarea fizic\ [i func]ional\ a capacit\]ii de efort a sportivului, completat\ cu cea biochimic\, [i problematica complex\ a ob]inerii [i determin\rii formei sportive, a alimenta]iei [i medica]iei de efort `n preg\tirea biologic\ a sportivului pentru concurs. Aceast\ ultim\ tem\ constituie substan]a capitolului doi al lucr\rii, sus]inut\ de prezentarea bazelor fiziologice ale antrenamentului, oboselii, supraantrenamentului [i refacerii. Desigur, nu se neglijeaz\ nici aspectele recuper\rii, ale patologiei sportivului (electroterapie, termoterapie, termoreglare, terapia cu ultrasunete [i infrasunete, radia]ii ultraviolete [i infraro[ii, aspectele ortopedice). ~n finalul capitolului se includ problemele preg\tirii la altitudine medie [i `n condi]ii variate de mediu, metodologia asisten]ei patologice `n antrenamentul sportiv, chestiunea dopingului `n sport [i a bioritmurilor. Lucrarea sintetizeaz\ aspectele medico-biologice `n dirijarea efortului `n antrenamente, actualitatea [i perspectivele cercet\rii [i activit\]ii medico-sportive. PROBLEME DE FIZIOLOGIE A EFORTULUI FIZIC. Eugen Avramoff, Bucure[ti, Editura Stadion, 1974. Lucrarea se bazeaz\ pe adunarea, corelarea [i sinteza unor date relativ disparate rezultate din cercetarea [i explorarea efortului fizic, existente `n literatura de specialitate, cu scopul de a eviden]ia aspecte teoretice [i metodice ale fiziologiei [i biochimiei efortului fizic, `n special ale efortului cu caracter ciclic stereotip. REFACEREA ORGANISMULUI SPORTIV. Prof. dr. I Dr\gan, Bucure[ti, 1967. ~ntr-un articol publicat `n revista Educa]ie Fizic\ [i Sport, editat\ `n Bucure[ti, se lansa termenul de refacere `n sport, ca o component\ a antrenamentului sportiv [i se `ncerca o fundamentare a bazelor teoretice [i o sistematizare a mijloacelor aplicative. De altfel, defini]ia la care s-a ajuns azi ne scute[te de orice comentarii: refacerea dirijat\, regenerarea trofic\, component\ a antrenamentului sportiv (faza ergotrop\), care prin

418

Lucr\ri de referin]\

folosirea unor mijloace cu efecte fiziologice, sintetice sau naturale, provenite din mediul extern sau intern, contribuie la restabilirea homeostaziei organismului sportiv la nivelul avut anterior antrenamentului sau competi]iei, iar prin realizarea supracompens\rii se transform\ `ntr-un mijloc principal al preg\tirii biologice de concurs. SELEC}IA MEDICO-BIOLOGIC| ~N SPORT. Elaborat\ de un num\r mare de speciali[ti, sub coordonarea dr. I. Dr\gan, Bucure[ti, Editura SportTurism, 1971, 576 pagini. Trateaz\ `n prima parte: normele [i criteriile de selec]ie medico-biologic\ `n sport (I. Dr\gan); starea de s\n\tate ca factor de selec]ie (C. Ionescu); biotipul constitu]ional [i selec]ia (Alexandra Popovici); criteriile neuro-musculare [i neuro-psihice pentru selec]ie (A. Demeter [i M. Epuran); criteriile cardio-respiratorii de selec]ie (Virginia Constantinescu, Carmen Dumitru, Anca Rosetti); selec]ia endocrino-metabolic\ (Zoica Cioar\). Partea a II-a a lucr\rii prezint\ modul concret de aplicare a datelor medico-biologice `n selec]ia din fiecare disciplin\ sportiv\. Redactarea acestei p\r]i este f\cut\ de autorii: Alexandra Popovici, Carmen Dumitru, I. Dr\gan [i A. Demeter [i de al]i speciali[ti cu activitate `ndelungat\ `n disciplinele sportive (N. Ploe[teanu, P. Ni]u, G. Cherebe]iu, Marta Baroga, V. Ignat, N. Laz\r, T. Minescu). TOPOGRAFIA }|RII ROMNE{TI {I OBSERVA}IUNI ANTROPOLOGICE PRIVITOARE LA S|N|TATEA {I BOLILE LOCUITORILOR. Constantin Caraca[, Bucure[ti, 1830, 432 pagini. Este prima lucrare, scris\ de un autor autohton, `n care este tratat\ problema exerci]iilor fizice. Capitolul dedicat analizei st\rii s\n\t\]ii, condi]iilor de munc\, de via]\ [i nutri]ie ale popula]iei din }ara Romneasc\ rezerv\ un loc special exerci]iilor fizice ca factor de `nt\rire a organismului. Autorul combate trnd\via [i supraalimenta]ia [i subliniaz\ valoarea mi[c\rii practicate cu prioritate sub forma jocurilor [i plimb\rilor `n aer liber. Asocierea lor cu b\i, efectuate `n scop igienic sau terapeutic, le m\re[te eficien]a. Lucrarea scris\ `n limba greac\ a fost tradus\ `n limba german\ [i tip\rit\ la Budapesta sub `ngri-

jirea lui I. Heliade R\dulescu. Traducerea `n limba romn\ a r\mas sub form\ de manuscris. * ATLETISM. Titus Tatu (coordonator), D. Alexandrescu [i T. Ardelean, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1983, 313 pagini. Este structurat\ `n cinci capitole, prezentate `ntr-o succesiune specific\ cerin]elor didactice ale cursului universitar: obiectul, con]inutul, sistemul de organizare [i istoricul atletismului, tehnica probelor, bazele `nv\]\rii tehnicii, metodica pred\rii `n [coal\, bazele antrenamentului [i particularit\]ile instruirii pe probe. Reprezint\ un manual universitar adresat studen]ilor [i cadrelor didactice din `nv\]\mntul superior de educa]ie fizic\ [i sport, iar prin extensia problematicii tratate poate fi util\ profesorilor [i antrenorilor din cluburile sportive. ATLETISM. Titus Tatu, Bra[ov, Editura Omnia UNI, 1995. Structurat\ `n patru capitole, lucrarea prezint\ bazele generale ale tehnicii probelor de atletism [i particularit\]ile procedeelor moderne ale tuturor probelor; autorul evit\ aspectele descriptive `n favoarea celor de ordin analitic bazate pe principii [i reguli biomecanice. Se adreseaz\ studen]ilor de la facult\]ile de Educa]ie fizic\ [i sport [i antrenorilor de atletism. ATLETISM ARUNC|RI. A. Nagy [i I. Sab\u, Bucure[ti, Editura Stadion, 1971. Lucrarea cuprinde probleme referitoare la evolu]ia [i descrierea tehnicii probelor de arunc\ri, metodica `nv\]\rii arunc\rilor, precum [i aspecte semnificative din antrenamentul arunc\torilor. Este adresat\ studen]ilor de la facult\]ile de Educa]ie fizic\ [i sport [i antrenorilor de atletism. ATLETISM ~N CONDI}II NATURALE {I IMPROVIZATE. T. Ardelean, E. For]u, D. G`rleanu, I. T\n\sescu [i N. Visulescu, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1970. Este o sintez\ metodic\ a organiz\rii [i desf\[ur\rii antrenamentului atletic al `ncep\torilor, `n condi]ii naturale [i improvizate, folosind mijloace accesibile [i materiale sportive simple [i improvizate. Sistematizarea lucr\rii are la baz\ cri-

419

LITERATUR| DE SPECIALITATE

teriul probelor atletice: alerg\ri de vitez\, de semifond fond, de garduri, s\rituri [i arunc\ri; `n cadrul fiec\rei grupe de probe sunt prezentate exerci]iile de dezvoltare a calit\]ilor motrice specifice, sisteme (structuri) de ac]ionare, modele de cicluri s\pt\mnale de antrenament. Lucrarea se adreseaz\ studen]ilor la Educa]ie fizic\ [i sport, `nv\]\torilor [i instructorilor sportivi. ATLETISM LA COPII {I JUNIORI. Lixandru Pandele, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1969, 260 pagini. Cuprinde cuno[tin]e teoretice [i metodice privind procesul de antrenament la copii [i juniori, criterii, etape [i probe de selec]ie pentru atletism, particularit\]ile antrenamentului pe etape de vrst\, `n func]ie de obiectivele strategice ale preg\tirii. O parte din lucrare se refer\ la planificarea antrenamentului pe grupe de probe [i categorii de vrst\, cu prezentarea unor planuri anuale [i de perspectiv\ pentru diferite probe folosind date specifice anului 1967. Lucrarea se adreseaz\ antrenorilor de atletism [i studen]ilor de la facult\]ile de Educa]ie fizic\ [i sport. ATLETISM ~NDRUMAR PENTRU ANTRENAMENTUL JUNIORILOR. Titus Tatu (coordonatorul lucr\rii), D. Alexandrescu, S. Dr\ghi]\, I. Haffer, A. Nagy, D. Roman, G. Rugin\, I. Sab\u, I. St\nescu, M. T\n\sescu, M. Ursac, Bucure[ti, Editura Stadion 1973, 266 pagini. ~n lucrare sunt prezentate principalele structuri temporale ale procesului de antrenament (perioade, etape, cicluri s\pt\mnale), `n care sunt cuprinse acele metode, mijloace [i sisteme de ac]ionare specifice care au caracter permanent [i continuu de-a lungul `ntregului ciclu anual. ~ntregul con]inut metodic opera]ional selec]ionat este conceput, programat [i planificat, `n structuri temporale, `ntr-o form\ unitar\ pentru toate probele atletice. Caracterul de `ndrumar este probat de cele peste 50 de scheme cu cicluri s\pt\mnale [i de peste 100 de lec]ii de antrenament. Lucrarea se adreseaz\ studen]ilor de la facult\]ile de Educa]ie fizic\ [i sport [i antrenorilor de atletism.

ATLETISM DE STADION. Louis C. Schroeder. Ap\rut\ `n anul 1925, 80 pagini. Lucrarea prezint\ toate probele atletice, alegerea atle]ilor pe baza calit\]ilor necesare, antrenamentul pentru diferite probe, organizarea `ntrunirilor atletice [i sfaturi pentru arbitrul general [i starturi. ANTRENAMENTUL ~N ATLETISMUL DE STADION. Louis C. Schroeder, Bucure[ti, Editura Cartea Romneasc\, 1930, 64 pagini. Prezint\ antrenamentul la diferite probe atletice, igiena atletului, rolul, scopul [i efectele antrenamentului asupra omului, principii de antrenament, sfaturi preliminare concuren]ilor, primejdiile concursurilor sportive, longevitate etc. ATLETISMUL ROMNESC. Virgil Ioan. Ap\rut\ `n iulie 1944, 328 pagini. Lucrarea cuprinde o serie de date [i situa]ii statistice din trecutul atletismului romnesc, campionii Romniei [i recordurile ]\rii, campionii balcanici, meciurile inter-]\ri, interna]ionalele Romniei, precum [i numeroase alte date statistice [i documentare din perioada 1919-1943. ATLETISMUL ROMNESC. Nicolae M\r\[escu [i Lucian Vin]an, Bucure[ti, Editura Stadion, 1974, 274 pagini. Lucrarea are un caracter istoric, tratnd o serie de aspecte din atletismul romnesc, de la origini pn\ `n 1974, informa]ii [i date de ordin statistic prezentate sub form\ de bilan]uri, clasamente, performeri [i recorduri. CUM SE ANTRENEAZ| CAMPIONII. Nicolae M\r\[escu, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1968, 150 pagini. Are con]inut tehnico-metodic de atletism, care prezint\ aspecte [i planuri de antrenament ale unora dintre cei mai str\luci]i atle]i ai lumii din toate continentele (Ron Clarke, Tommy Smith, Jim Ryun, Michel Jazy, Ludvik Danek [.a.). O JUM|TATE DE SECOL DE ATLETISM ROMNESC (1912-1962). Romeo Vilara, Bucure[ti, Editura UCFS, 1963, 520 pagini. Lucrarea cuprinde date numerice [i informa]ii de ordin statistic referitoare la evolu]ia atletismului romnesc `n

420

Lucr\ri de referin]\

perioada respectiv\ (recorduri, campioni etc), dar [i rezultate, performan]e `nregistrate la JO, CE, JB, JMU, Campionatele Interna]ionale ale Romniei etc. ATLETISM DE PERFORMAN}| Cicluri s\pt\mnale pentru juniori. Dumitru G`rleanu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1987, 340 pagini. Con]inutul lucr\rii este `mp\r]it `n trei p\r]i, pe criteriul grupelor de probe (alerg\ri, s\rituri [i arunc\ri). ~n cadrul fiec\rei grupe de probe sunt prezentate informa]ii referitoare la natura [i caracteristicile efortului fiec\rei probe, structura perioadelor de antrenament, modele (exemple) de cicluri s\pt\mnale de antrenament `n diferitele etape din perioadele anuale. Lucrarea se adreseaz\ studen]ilor la Educa]ie fizic\ [i sport [i antrenorilor de atletism. ATLETISMUL TEHNICA, METODA, ANTRENAMENTUL {I REGULAMENTUL. A. Lupan, E. Bran, A. Kummer, F. Mathias, Bucure[ti, 1942, 296 pagini. Cu o prefa]\ semnat\ de generalul E. P\l\ngeanu (pre[edintele FR de Atletism `n 19401942), lucrarea este structurat\ `n cinci capitole: I. Generalit\]i; II. Alerg\ri (de vitez\, de fond, de [tafet\, peste garduri); III. S\rituri (`n `n\l]ime, `n lungime, triplu-salt, cu pr\jina); IV. Arunc\ri (greutate, suli]\, ciocan); V. Regulamentul concursurilor feminine la: s\ritura `n `n\l]ime [i `n lungime ( cu [i f\r\ elan), aruncarea greut\]ii, discului [i suli]ei; [tafeta. La sfr[itul c\r]ii exist\ tabele cu recordurile na]ionale de atletism `ntre anii 1928-1940, recordurile mondiale (1936-1939), campionii olimpici (1896-1936), campionii romni din ultimii 10 ani la: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 5 000 m, 10 000 m, 110 m garduri, 400 m garduri, lungime, `n\l]ime, pr\jin\, triplu salt, greutate, disc, suli]\, ciocan (1931-1936). Scopul declarat al c\r]ii este de a propaga atletismul la noi `n ]ar\, prin punerea la `ndemna celor interesa]i a cuno[tin]elor de baz\ ale tehnicii atletice, metodei de `nv\]at, antrenamentului, precum [i regulamentul probelor [i concursurilor. EXERCI}II {I JOCURI PENTRU PREG|TIREA ATLE}ILOR. D. G`rleanu [i V. Firea, Bucure[ti, Editura Stadion, 1972. Exerci]iile [i

jocurile sunt selec]ionate, sistematizate [i prezentate `ntr-un concept metodic bazat pe urm\toarele categorii de vrst\: 7-11, 12-13, 14-16 [i 17-19 ani. Ele vizeaz\ fie dezvoltarea calit\]ilor motrice, fie `nv\]area tehnicii probelor de baz\ din atletism. Lucrarea se adreseaz\ profesorilor de educa]ie fizic\ [i antrenorilor de atletism. METODICA PRED|RII EXERCI}IILOR DE ATLETISM. Conf. univ. Eugen Lauren]iu Bran, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1965, 171 pagini. Lucrarea are un pronun]at caracter didactic (curs universitar), fiind adresat\ studen]ilor la Educa]ie fizic\ [i profesorilor din `nv\]\mntul preuniversitar, care-[i preg\tesc definitivatul [i gradul didactic II. Valoarea lucr\rii const\ `n originalitatea structur\rii mijloacelor specifice care asigur\ `nsu[irea [i perfec]ionarea de c\tre elevi a tehnicilor exerci]iilor de atletism. Traseul metodologic conceput `n acest scop este prezentat `ntr-o form\ unitar\, numit\ de autor schema tip a `nv\]\rii, `n principiu aplicabil\ tuturor probelor (exerci]iilor) de atletism, indiferent de structura motric\ a acestora. ~n viziunea autorului, schema tip sau succesiunea metodic\ general\ a `nv\]\rii este format\ din trei etape legate `ntr-un sistem corelativ, prezentate cu motiva]ii [i argument\ri de ordin pedagogic, psihologic [i fiziologic. Fiecare etap\ are obiective, con]inut (exerci]ii) [i preciz\ri metodice proprii care, `n ansamblul lor, prefigureaz\ principii [i cerin]e ale instruirii programate (principiul pa[ilor mici, al progresului riguros gradat, al ritmului individual etc). Schi]ele [i desenele cuprinse `n lucrare, executate cu m\iestrie de Zeno Dragomir, nuan]eaz\ str\lucit dinamica ac]iunilor motrice descrise `n text. TERENURI, INSTALA}II, MATERIALE {I ORGANIZAREA REUNIUNILOR DE ATLETISM. Conf. univ. E. L. Bran, [eful Catedrei de atletism din IEFS, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1967, 234 pagini. Lucrarea este structurat\ `n dou\ p\r]i [i treisprezece capitole. Partea I termeni, instala]ii [i materiale cuprinde date de ordin topometric, planimetric, opera]iuni pe baz\ de calcul de dimensionare a diferitelor materiale nece-

421

LITERATUR| DE SPECIALITATE

sare `n proiectare, construc]ie [i `ntre]inere a bazelor sportive. Partea a II-a Organizarea reuniunilor de atletism, vizeaz\ activitatea specific\ a forurilor tehnice [i administrative, implicate `n aceste probleme. Prin con]inut, lucrarea dep\[e[te destina]ia declarat\ de autor `n prefa]\, aceea de curs pentru studen]ii `n Educa]ie fizic\. BASCHET TEORIE, TACTIC|, PROBLEME DE METODIC|. Prof. univ. dr. Leon Teodorescu, lector univ. Teodora Predescu, conf. univ. Lucian Vasilescu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1979, 466 pagini. Folosind o bibliografie autohton\ [i str\in\ vast\, informa]ii selective din practicarea jocului de performan]\, manualul specialistului `n baschet cuprinde capitole `n care sunt tratate probleme privind conceptul, con]inutul [i p\r]ile constitutive ale baschetului, istoria [i evolu]ia jocului, teoria, metodica [i concep]ia de joc `n practica echipelor de mare performan]\, tendin]e [i orient\ri moderne, rolul [i statutul social al specialistului [.a. Este o monografie complex\ a jocului de baschet, adresat\ studen]ilor [i cadrelor didactice din `nv\]\mntul universitar de Educa]ie fizic\ [i sport, profesorilor [i antrenorilor din re]eaua cluburilor sportive de performan]\. BOB SANIE. Ion Matei, Bucure[ti, Editura SportTurism, 1985. Este o lucrare de referin]\ care cuprinde dou\ sporturi `nrudite. Cartea constituie totodat\ [i un mod special de informare teoretic\ [i practic\, sintetiznd cuno[tin]e organizatorice, metodice [i tehnice rezultate din practica autohton\ [i interna]ional\. Sunt, de asemenea, abordate probleme de selec]ie [i de preg\tire a sportivilor ce introduc `n intimitatea celor dou\ ramuri de sport speciali[tii, sportivii [i profesorii de profil. BOX ~NDRUMAR PENTRU PREG|TIREA BOXERILOR. Alexandru Vladar, Florea Costin, Ion Chiriac, Nicolae Marin, Bucure[ti, Editura UCFS, 1965. Lucrarea reprezint\ o sintez\ din experien]a practic\ [i metodic\ a autorilor (ca fo[ti boxeri de performan]\ [i antrenori de box), `mpletit\ cu opiniile unor speciali[ti din str\in\tate. Cele mai

ample referiri sunt de natur\ metodic\: `ndrum\ri privind `nv\]area ac]iunilor [i procedeelor, tehnici, elemente [i scheme specifice tacticii de lupt\ `n ring, mijloace [i metode de dezvoltare a calit\]ilor fizice ale boxerului, precum [i prezentarea principalelor opera]iuni de planificare [i eviden]\ a procesului de antrenament. BOX MICA ENCICLOPEDIE. Victor B\nciulescu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1981, 286 pagini. Este structurat\ pe [ase p\r]i. Partea `nti abordeaz\ originile str\vechi ale boxului, permanen]a [i evolu]ia lui `n epoca modern\ [i contemporan\, institu]ionalizarea pe plan na]ional [i interna]ional, universalitatea [i introducerea sa `n programul JO (1924), apari]ia CE [i CM, diferen]ierea `ntre boxul amator [i cel profesionist. Partea a II-a este destinat\ cronicii boxului romnesc, preciznd anii s\i de glorie, perioad\ ilustrat\ de boxerii de elit\ pe care Romnia i-a avut `n perioada interbelic\, de titlurile de campioni continentali pe care le-au de]inut repetat. Autorul completeaz\ tabloul cuprinz\tor al boxului amator autohton dup\ r\zboi, care s-a eviden]iat la JO, CM, CE [i CB. ~n partea a III-a se face o expunere interesant\ asupra regulamentului de concurs [i procesului de instruire, autorul r\spunznd unei suite de `ntreb\ri referitoare la aceste problematici. Avnd preocup\ri recunoscute de spiritualizare a sportului, el face referiri la modul cum boxul, de-a lungul sec. XX, s-a reflectat `n tematica cinematografic\, `n arta clasic\, `n muzic\ [i `n pres\. Dup\ tipicul celorlalte lucr\ri cu profil enciclopedic, cartea con]ine un index alfabetic `n care se prezint\ biografiile succinte ale marilor boxeri profesioni[ti [i amatori interna]ionali [i na]ionali, cu explicarea conceptelor de baz\ folosite `n teoria [i `n practica boxului. ~n finalul lucr\rii se prezint\ palmaresul JO, CM, CE, CB [i al Centurii de Aur, competi]ie de prestigiu organizat\, `ncepnd din 1972, de FR de Box. Desigur, nu lipse[te bilan]ul boxului romnesc la toate aceste tipuri de concursuri oficiale. CANOTAJ. Corneliu Florescu, Victor Mociani, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1983, 284 pagini.

422

Lucr\ri de referin]\

Cuprinde mai multe p\r]i: 1. Canotajul sport masculin sau feminin?; 2. Canotajul sport sezonier; 3. Principalii factori care condi]ioneaz\ [i limiteaz\ performan]ele `n canotaj; 4. Baza sportiv\ pentru canotaj; 5. Despre ambarca]ii; 6. Sportivii; 7. Antrenorul; 8. Bazele fizice [i mecanice ale vslitului; 9. ~nv\]area tehnicii canotajului; 10. Caracterizarea efortului specific competi]ional; 11. Antrenamentul; 12. Aspecte de refacere, c\lire, igien\ [i recuperare specifice canotajului; 13. Alc\tuirea echipajelor [i preg\tirea de concurs; 14. Oboseal\, supraantrenament, plafonarea performan]elor. Este o lucrare de specialitate care propune noi abord\ri [i `mbun\t\]iri substan]iale `n problematica selec]iei [i preg\tirii sportivilor `n canotajul de performan]\. CANOTAJUL. Corneliu Florescu, Bucure[ti, Editura UCFS, 1962, 267 pagini. Cuprinde urm\toarele capitole: 1. Materiale (ambarca]iuni, rame, vsle, bacul de instruire, baza de canotaj); 2. Tehnica vslitului; 3. Preg\tirea vsla[ilor; 4. Planificarea. Este una dintre primele lucr\ri care abordeaz\ principalele probleme ale preg\tirii `n canotaj. C|L|RIE DE LA A LA Z. Emanuel Fntneanu, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1986, 387 pagini. Asemenea c\r]ilor din aceast\ colec]ie, cuprinsul ei este structurat pe trei p\r]i [i cincisprezece capitole. Dup\ abordarea originilor `ntrecerilor de c\l\rie, autorul schi]eaz\ evolu]ia acestui sport `n Europa, Asia [i Africa [i institu]ionalizarea lui `n plan interna]ional, includerea `n programul JO. Prezint\ dezvoltarea [i diversificarea re]elei de concursuri `n lume [i palmaresul acestora, din care se remarc\ prezen]a valoroas\ a sportivilor romni, proveni]i ini]ial din cadrele cavaleriei militare. Nu se omit prevederile regulamentelor [i organiz\rii concursurilor de echita]ie, diferen]iate pe probe [i tipuri de concursuri (de obstacole, de dresaj, de concurs complet). Partea a III-a (cea final\) se dore[te a fi o rememorare a istoriei moderne de echita]ie, concretizat\ `ntr-un index alfabetic `n care se explic\ conceptele de baz\ ale teoriei [i practicii acestui sport, prezentarea marilor concursuri ale secolului XX, a biografiilor c\l\re]ilor de elit\ din echita]ia mon-

dial\. Cartea se `ncheie cu palmaresul acestora la JO, CM, CE, CB, jocurile Pan Americane, Asiatice, la Cupa mondial\, la CN, la Cupa Romniei [i la alte concursuri interna]ionale. Cartea nu-[i propune s\ fie un tratat despre arta [i [tiin]a ecvestr\, dar reprezint\ o monografie f\r\ precedent `n literatura de specialitate despre istoria `ntrecerilor de cai (care se confund\ cu cele din mitologia greac\, preluate de poemele homerice, de legendele scandinave, romane, galice [i celte). DEZVOLTARE, ARMONIE, FRUMUSE}E. Szekely Laszlo, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1988, 264 pagini. Scoate `n eviden]\ efectele practic\rii culturismului `n lume [i `n ]ara noastr\. Cuprinsul ini]ial abordeaz\ `nceputurile culturismului (istoricul apari]iei lui), nominalizndu-i precursorii [i demonstrndu-i vechimea prin m\rturii arheologice. Autorul, folosind o documentare bogat\, delimiteaz\ `nceputurile culturismului modern `n Europa [i `n America, apari]ia primelor concursuri cu campionii lor care au intrat `n legend\, `nfiin]area Federa]iei Interna]ionale de Culturism (International Federation of Bodybuilding IFBB). Evident, substan]a lucr\rii este alc\tuit\ din date [i informa]ii ce privesc apari]ia [i consacrarea culturismului `n Romnia, apari]ia primelor concursuri de culturism, incluse `n cele de haltere, [i coexisten]a celor dou\ sporturi `nrudite `n interiorul unui for unic Federa]ia Romn\ de Haltere [i Culturism. Lucrarea prezint\ informa]ii tehnico-organizatorice privind concursurile de culturism (categorii de vrst\ [i greutate, modul de evaluare a concursurilor, tipologia lor, complexele de exerci]ii pentru diferite categorii de clasificare sportiv\). ~n finalul lucr\rii se prezint\ alfabetic un breviar al culturi[tilor care au dominat concursurile din lume [i din ]ar\ `n secolul XX, al asocia]iilor, antrenorilor, sportivilor [i al palmaresului acestora. FOTBAL Probleme de tactic\ `n jocul modern. Virgil Economu, Bucure[ti, Editura UCFS, 1963, 367 pagini. Cartea este compus\ din dou\ p\r]i: prima parte (capitolele I-XVII) trateaz\ subiectele: scurt istoric al fotbalului romnesc, cum se joac\ fot-

423

LITERATUR| DE SPECIALITATE

balul, evolu]ia metodelor de joc, necesitatea unei concep]ii de joc, despre jocul colectiv, jocul f\r\ minge, despre sistemele defensive, organizarea jocului la mijlocul terenului, marcarea [i demarcarea, atacul, ap\rarea, despre variantele sistemului de joc, sistemul cu patru funda[i, loviturile impuse `n atac [i `n ap\rare, principiile fundamentale pentru construirea unei echipe, `n c\utarea noului `n fotbal [i despre preg\tirea juc\torilor. Partea a doua a c\r]ii (capitolele XVIII [i XIX) relateaz\ despre Turneul de juniori UEFA desf\[urat `n ]ara noastr\ `n anul 1962, c[tigat de echipa Romniei, [i despre CM de fotbal (edi]iile 1950, 1954, 1958 [i 1962). ~n final sunt exprimate unele tendin]e ale fotbalului modern. FOTBAL 2010. Dan Apolozan, Bucure[ti, ap\rut\ sub egida FR de Fotbal, 1997, 434 pagini. Con]ine 16 capitole [i se adreseaz\ `n special antrenorilor care se ocup\ cu instruirea [i preg\tirea copiilor [i juniorilor pentru activitatea fotbalistic\ de performan]\. Con]inutul are un pregnant caracter didactic (de predare-`nv\]are), relatnd `n acela[i timp unele probleme tehnico-tactice separat, de[i ele `n realitate nu pot fi separate; trateaz\, de asemenea, probleme ale [colii atletismului, ale teoriei [i metodicii sportului, precum [i aspectele medico-pedagogice ale instruirii timpurii `n fotbal [i particularit\]ile morfofunc]ionale [i psihologice pe grupe de vrst\. A[a dup\ cum arat\ [i titlul, lucrarea vizeaz\, `n esen]\, fotbalul mileniului al treilea. FOTBAL ANTRENAMENT, EXERCI}II {I JOCURI. Victor St\nculescu, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1968, 185 pagini. Lucrarea reprezint\ un fel de manual de fotbal ce se axeaz\ pe o prezentare de ordin didactic a celor doi principali factori ai jocului, tehnic [i tactic. Indica]iile metodice privesc cu prioritate tehnica exerci]iilor pentru `nv\]area [i perfec]ionarea elementelor constitutive ale acesteia: lovirea mingii cu piciorul, lovirea cu capul, trasul la poart\, intrarea `n posesia mingii, driblingul (conducerea mingii, mi[c\rile `n[el\toare [i protejarea mingii), deposedarea adversarului de minge, aruncarea de la marginea terenului. ~n lucrare sunt incluse [i procedee specifice din jocul portarului, precum [i

jocuri preg\titoare pentru `nv\]area [i perfec]ionarea tehnicii `n condi]ii de tactic\ (de joc). Cartea cuprinde [i un num\r de anexe (fi[e individuale, tabele, planuri), fiind un material valoros `n special pentru antrenorii care activeaz\ la nivelul copiilor [i juniorilor. FOTBAL DE LA A LA Z. Mihai Ionescu, Mircea Tudoran, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1984, 533 pagini. Structurat\ pe cinci mari capitole: primul, File de istorie, o trecere `n revist\ a principalelor evenimente din via]a fotbalului nostru, `ncepnd cu anul 1875 [i terminnd cu anul 1984. Capitolul al doilea este rezervat echipelor romne[ti de frunte `nscrise `n ordine alfabetic\, de la cele `nfiin]ate la `nceputul secolului (octombrie 1904 Olimpia Bucure[ti) pn\ la cele ale c\ror acte de na[tere dateaz\ din deceniul al [aptelea (1962, ASA Trgu Mure[). Capitolul al treilea Figuri reprezentative ale fotbalului romnesc reprezint\ un repertoar alfabetic cu micro-biografii ale unor mari conduc\tori, antrenori, juc\tori [i arbitri, de la deschiz\torii de prtie `n fotbalul romnesc, pn\ la cei din contemporaneitate. Capitolul al patrulea este un breviar de termeni tehnici [i expresii uzuale, iar ultimul capitol, Competi]ii... clasamente... competi]ii, prezint\ echipele campioane, c[tig\toarele Cupei Romniei, activitatea interna]ional\ a echipelor reprezentative [i de club (juc\torii no[tri interna]ionali, baza material\ a fotbalului romnesc). ~n anul 2001 a ap\rut o nou\ edi]ie a lucr\rii, actualizat\, avndu-i ca autori pe Mihai Ionescu, R\zvan Toma [i Mircea Tudoran. Lucrare premiat\ de Asocia]ia presei sportive (premiul II). FOTBAL DE LA A LA Z. (Volumul II) Mircea Tudoran, Mihai Ionescu, Bucure[ti, Editura SportTurism, 1988, 648 de pagini. Este structurat\ pe cinci capitole [i reprezint\ o mic\ enciclopedie a fotbalului interna]ional. ~ncepe cu un Caleidoscop fotbalistic mondial, cu date din preistoria fotbalului (anul 3400 `.Hr.), apoi cu evenimente petrecute `n era noastr\ (anii 180-200) pn\ `n pragul anului 1986. Capitolul al doilea, intitulat Imperiul fotbalului, este rezervat Federa]iei Interna]ionale a Asocia]iilor de

424

Lucr\ri de referin]\

Fotbal (FIFA), confedera]iilor continentale [i federa]iilor na]ionale de fotbal. Capitolul al treilea, Mari echipe ale lumii, este de fapt o selec]ie, pe ]\ri, a celor mai valoroase forma]ii de pe glob, prezentate cu date istorice [i performan]e sportive. Capitolul al patrulea, Stelele fotbalului interna]ional, cuprinde un num\r de micro-biografii ale celor mai celebri oameni de fotbal, conduc\tori, antrenori, juc\tori din soccerul mondial. Capitolul al cincilea, intitulat Fotbalul printre muze, apar]innd publicistului Victor B\nciulescu, este o prezentare a impactului fotbal cultur\, mai bine-zis transpunerea `n art\ [i `n literatur\ a fenomenului fotbalistic cu o att de mare audien]\ la public, mai ales dup\ ce televiziunea a adus fotbalul `n casele tuturor. Lucrarea este completat\ cu o Addenda, care `ntrege[te capitolele volumului I cu echipe romne[ti de frunte [i figuri reprezentative ale fotbalului romnesc, precum [i succinte referiri la marea performan]\ a echipei Steaua, campioana Europei la Sevilla `n 1986 [i superechipa Europei `n 1987 la Monte Carlo. APROAPE TOTUL DESPRE FOTBAL. I. Chiriac Manu[aride [i Chevorc Ghemigean, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1983, 440 pagini. Prima parte cuprinde aspecte legate de evolu]ia jocului de fotbal, evolu]ia sistemelor de joc, organizarea fotbalistic\ interna]ional\ [i competi]ii fotbalistice interna]ionale. Capitolul intitulat Fotbal `n Romnia cuprinde aspecte legate de evolu]ia, organizarea principalelor competi]ii ale fotbalului romnesc. Partea a doua a lucr\rii se refer\ la regulamentul jocului de fotbal, evolu]ia acestuia, modul de interpretare, precum [i modul de aplicare a celor 16 articole ale sale. ~n final autorii ofer\ oamenilor de fotbal un mic dic]ionar terminologic explicativ [i un indice alfabetic pe materii. ASPECTE METODICO-BIOLOGICE ~N FOTBAL. Dr. Gheorghe Untea, Bucure[ti, Editura SportTurism, 1984, 231 pagini. Lucrarea prezint\ aspecte tehnico-metodice `n fotbalul modern, probleme de fiziologie, probleme privind dezvoltarea fizic\, starea de nutri]ie, biomecanica [i selec]ia, dirijarea [tiin]ific\ a procesului de antrenament, preg\tirea

biologic\ pentru joc [i refacerea dup\ efort, desf\[urarea antrenamentului [i jocului `n condi]ii deosebite de mediu, alimenta]ia, probleme psihologice, probleme de traumatologie [i afec]iuni hiperfunc]ionale (de suprasolicitare) ale aparatului locomotor. Bazat\ pe o valoroas\ bibliografie de specialitate intern\ [i interna]ional\, cartea reprezint\ un foarte util material ajut\tor `n practica procesului de preg\tire a fotbali[tilor la toate nivelurile. FOTBAL ASPECTE ACTUALE ALE PREG|TIRII JUNIORILOR. Prof. Mircea R\dulescu, dr. Eugen Cristea, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1984, 183 pagini. Autorii au realizat o lucrare izvort\ din propria experien]\ profesional\ tratnd succesiv problema grupelor de vrst\ [i particularit\]ile acestora; aspectele psihologice `n comportamentul tn\rului juc\tor; capacitatea de efort; jocul [i rolul s\u cu caracteristici [i tendin]e; metodele [i mijloacele folosite pentru formare, prin procesul de antrenament al unit\]ii de ac]iune a echipei; criterii de cunoa[tere [i de apreciere a valorii juc\torilor (9-12 ani) [i promovarea. ~n partea sa final\, lucrarea cuprinde [i cteva modele de lec]ii de antrenament, deosebit de utile mai ales tinerilor antrenori. FOTBAL CADRAN MONDIAL. Mihai Flamaropol, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1984, 286 pagini. Cele 9 capitole ale lucr\rii sunt: Un miracol al erei noastre fotbalul; Geneza fotbalului; Fotbalul `n Anglia [i r\spndirea lui pe glob; Pe ecran fotbalul olimpic; Campionatele mondiale de fotbal; Mari competi]ii europene; A[trii `n galaxia fotbalului (Zamora, Sindelar, Fritz Walter, Matthews, Lev Ia[in, Di Stefano, Kopa, Pele, Boby Charlton, Beckenbauer, Cruyff, Maradona, Breitner, Zico, Rivera); Golgheterii mondialelor (Stabile, Nejedly, Leonidas, Ademir, Kocsis, Fontaine, Garrincha, Eusebio, Gerd Mller, Lato, Mario Kempes, Paolo Rosi) [i Mari regizori ai fotbalului (Sepp Herberger, Vittorio Pozzo, Vicente Feola, Hugo Meisl, Matt Busby, Helenio Herrera, Helmut Schn, Luis Cezar Menotti, Enzo Bearzot [i {tefan Kovacs).

425

LITERATUR| DE SPECIALITATE

FOTBAL CADRAN ROMNESC. Mihai Flamaropol, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1986, 207 pagini. Autorul, un foarte cunoscut interna]ional de fotbal, a `ncercat s\ r\spund\ `n paginile c\r]ii sale la o serie de `ntreb\ri esen]iale privind istoricul mi[c\rii fotbalistice din ]ara noastr\. {i, dup\ cum `nsu[i spune, acestor `ntreb\ri le-a g\sit r\spunsuri mai apropiate de adev\r urm\rind atestarea documentar\ a tuturor faptelor demne de a fi men]ionate, `n arhive, la Muzeul Sportului, `n ziarele [i publica]iile sportive din colec]iile Bibliotecii Academiei Romne, `n volumele ap\rute. ~n partea a doua a c\r]ii, Mihai Flamaropol red\ [i cronica primilor 40 de ani de fotbal romnesc, pn\ `n 1948, promi]nd c\ va continua


Top Related