referinte bibliografice

Download referinte bibliografice

Post on 15-Jul-2015

92 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LITERATUR| DE SPECIALITATE

LUCR|RI DE REFERIN}| CU CARACTER {TIIN}IFIC {I TEHNICO-METODIC

~n aceast\ partea a lucr\rii sunt incluse fi[ele principalelor c\r]i de referin]\ elaborate `n secolul XIX [i mai cu seam\ `n secolul XX de autori romni, rezultate din experien]a didactic\ [i [tiin]ific\, teoretic\ [i practic\, generate de realit\]ile educa]iei fizice [i sportului [i din activitatea institu]iilor amintite anterior. Profilul acestor c\r]i este variat ca tematic\ [i structur\. Selec]ia c\r]ilor pentru aceast\ sintez\ a fost f\cut\ pe baza titlului, domeniului [i `ndeosebi a calit\]ii abord\rii [i fundament\rii problematicii alese. A contat, de asemenea, data edit\rii, considerat\ ca moment esen]ial [i hot\rtor al dezvolt\rii educa]iei fizice [i sportului `n ]ara noastr\ [i explic\rii rezultatelor acestora pe plan social [i istoric. Monografii sau c\r]i specializate pe teme restrnse de natur\ metodologic\, organizatoric\, istoric\, pedagogic\ [i psihologic\ reflect\ `n]elegerea [i nivelul de cunoa[tere, de analiz\ [i sintez\ al autorilor romni la data elabor\rii lor. Ace[tia au creat o bibliografie na]ional\, preluat\ uneori prin traducere [i de alte [coli din str\in\tate. Prezentarea c\r]ilor s-a f\cut pe baza respect\rii unor criterii unitare: titlul, autorul, locul apari]iei, editura, data, num\rul paginilor, cuprinsul [i ideile esen]iale. ANTRENAMENTUL SPORTIV. Adrian Dragnea, Bucure[ti, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, 1996, 322 pagini. Cuprinde treisprezece capitole: 1. Probleme generale; 2. Efortul `n antrenamentul sportiv; 3. Adaptarea `n antrenamentul sportiv; 4. Dezvol-

tarea capacit\]ii de performan]\; 5. Mijloacele antrenamentului sportiv; 6. Metodele; 7. Con]inutul; 8. Principiile; 9. Antrenamentul sportiv proces de preg\tire stadial; 10. Forma sportiv\, caracterul ciclic [i periodizarea; 11. Structura antrenamentului sportiv; 12. Programarea [i planificarea; 13. Evaluarea `n antrenamentul sportiv. Este o lucrare complex\ care trateaz\ antrenamentul sportiv `ntr-o viziune multidisciplinar\ [i unitar\, valorificnd `ntr-un sistem coerent realiz\rile [tiin]ifice [i experien]a speciali[tilor romni [i str\ini, comb\tnd tendin]ele de absolutizare a unor concep]ii, curente sau modele cu efecte negative asupra procesului de preg\tire, pe care autorul `l vede ca pe o pedagogie a m\iestriei pe toate planurile ce urm\re[te constant cultivarea creativit\]ii. ANTRENAMENTUL SPORTIV MODERN. Monografie asupra problematicii antrenamentului sportiv, cartea a fost elaborat\ sub redactarea [i coordonarea prof. dr. Alexe Nicu `mpreun\ cu un colectiv de autori (profesorii univ. dr. M. Georgescu, I. Dr\gan, M. Epuran, T. Tatu, L. Baroga, P. de Hillerin, V. Schor [i al]ii), pe baza studiilor efectuate timp de dou\ decenii asupra preg\tirii loturilor olimpice ale Romniei, Bucure[ti, Editura Editis, 1993, 530 pagini. Structura inedit\ a lucr\rii, rezultat\ din noutatea unor teorii [i metodologii moderne privind antrenamentul sportiv (modelarea [i tipologia modelelor, programarea, ra]ionalizarea, simularea procesului, obiectivizarea informa]iilor emise de

405

LITERATUR| DE SPECIALITATE

sportiv `n preg\tire, standardizarea, algoritmizarea exerci]iilor folosite `n func]ie de specificitatea energetic\, fizic\ [i tehnico-tactic\ a concursului), eviden]iaz\ caracterul experimental [i bog\]ia informa]iilor din diferitele genuri de antrenamente, din sporturile individuale [i colective, ciclice [i aciclice, cu energogenez\ aerob\, anaerob\ [i mixt\ etc. De aici rezult\ valoarea teoretic\ [i practic\ a monografiei, ce are un cuprins destinat antrenorilor, profesorilor, studen]ilor, doctoranzilor, cercet\torilor [i sportivilor. Este conceput\ `ntr-o manier\ modern\ `n ceea ce prive[te problematica antrenamentului [i concursului `n anii 90. APRECIEREA CALIT|}ILOR ~N SPORT. Maria {erban, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1987, 140 pagini. Cartea, sistematizat\ `n treisprezece capitole, se adreseaz\ unui num\r mare de speciali[ti (profesori, antrenori, metodi[ti, instructori sportivi [i sportivi) care contribuie la realizarea performan]ei sportive, prezentnd problemele majore ale cunoa[terii universului bio-psiho-social al sportivului, al rela]iilor lui interumane cu cei care-l slujesc `n drumul anevoios c\tre record. ~n lucrare se g\sesc termeni consacra]i [i accesibili din domeniul educa]iei fizice [i sportului. CIRCUITUL ~N LEC}IA DE EDUCA}IE FIZIC|. Victor Tibacu, Bucure[ti, Editura Stadion, 1973, 298 pagini. Este o lucrare cu profil didactic, care explic\ aplicarea metodei de lucru `n lec]iile de educa]ie fizic\ [colar\. Cartea debuteaz\ cu prezentarea rolului circuitului, istoricului, principiilor [i metodei alc\tuirii [i aplic\rii acestora `n lec]iile de educa]ie fizic\. Abordeaz\ rela]ia dintre efortul circuitului [i momentele de pauz\, de odihn\ ale elevilor. Sunt prezentate grupele de exerci]ii care intr\ `n componen]a circuitelor, `n func]ie de efectele urm\rite `n planul dezvolt\rii calit\]ilor motrice de baz\ sau combinate, al `nsu[irii [i perfec]ion\rii deprinderilor prev\zute de programele didactice, specifice ramurilor sportive pe care acestea le cuprind. Evident, sunt prezentate [i obiectele de inventar didactice folosite `n alc\tuirea [i desf\[urarea circuitelor. Din metodica folosirii acestor

circuite nu puteau lipsi normele de repetare, num\rul de exerci]ii incluse `n circuit [i normarea timpului de efectuare a acestuia. Se prezint\ sistematizarea circuitelor dup\ num\rul de exerci]ii incluse `n structura lor [i gradul de solicitare. De asemenea, autorul clasific\ circuitele: continue, cu intervale, `n val, `n torent att pentru eleve, ct [i pentru elevi. Se dau indica]ii privind organizarea circuitelor `n clas\, `n sala de gimnastic\, la domiciliu [i modul `n care jocurile dinamice [i aplicative pot intra `n compozi]ia circuitelor. Cartea con]ine 84 de schi]e [i figuri, care contribuie la vizualizarea [i valorificarea ei de c\tre profesori [i elevi. CON}INUTUL {I METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV CONTEMPORAN. Elaborat\ de 35 de speciali[ti, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1967, 275 pagini. Reprezint\ o lucrare cu con]inut teoretico-metodic; cuprinde norme, indica]ii [i modele metodice [i organizatorice referitoare la desf\[urarea procesului de antrenament al sportivilor de performan]\. Modelele sunt prezentate `n detaliu la modul cel mai concret, pentru 27 de ramuri de sport, `n acest mod lucrarea devenind un adev\rat `ndrum\tor metodic al antrenorilor. DESPRE METODICA DEZVOLT|RII CALIT|}ILOR FIZICE. Corneliu Florescu, Vasile Dumitrescu, Aurel Predescu, Bucure[ti, Editura UCFS, 1964, 129 pagini (edi]ia a II-a, Bucure[ti, Editura CNEFS, 1969, 173 pagini). Materialul a fost structurat `n mai multe capitole: I. Generalit\]i privind calit\]ile fizice; II. Metodica dezvolt\rii calit\]ilor fizice (for]a, viteza, rezisten]a, `ndemnarea, for]a-viteza, rezisten]a de vitez\, rezisten]a de for]\); III. Dezvoltarea complex\ (simultan\) a tuturor calit\]ilor fizice; IV. Particularit\]ile dezvolt\rii calit\]ilor fizice `n diferite ramuri sportive; V. Particularit\]ile calit\]ilor fizice la diferite vrste. Scopul c\r]ii este acela de a veni `n ajutorul celor ce desf\[oar\ o munc\ practic\ cu sportivii (antrenori, profesori) [i pentru sportivi. Autorii precizeaz\ dezvoltarea principalelor calit\]i fizice pentru cre[terea performan]elor sportive. Lucrarea se bazeaz\ pe experien]e proprii (`n urma cercet\rilor efectuate `n

406

Lucr\ri de referin]\

]ar\), dar [i pe experien]a speciali[tilor str\ini. Sunt caracterizate principalele calit\]i fizice (for]a, viteza, rezisten]a, `ndemnarea) [i particularit\]ile metodicii dezvolt\rii lor `n diferite ramuri [i la diferite vrste, precum [i calit\]ile fizice combinate: for]\-vitez\, rezisten]\ de vitez\ [i rezisten]\ de for]\; metodica dezvolt\rii complexe a calit\]ilor fizice. DEZVOLTAREA CALIT|}ILOR MOTRICE ~N ACTIVITATEA DE EDUCA}IE FIZIC| {I SPORT {COLAR. Gheorghe Mitra [i Alexandru Mogo[, Bucure[ti, Editura Sport-Turism, 1977, 223 pagini. Preocuparea autorilor pentru g\sirea unor noi metode, procedee [i mijloace sau pentru a le proteja pe cele deja cunoscute, clasice, este motivat\ de dorin]a lor de a moderniza [i eficientiza activitatea de educa]ie fizic\ [i sport `n [coli. ~n prima parte a lucr\rii s-a eviden]iat importan]a calit\]ilor fizice `n preg\tirea fizic\ a elevilor, sugerndu-se cteva solu]ii mai eficiente ce pot fi integrate `n lec]ii. ~n partea a doua sunt prezentate caracteristicile motrice [i sistemele de ac]ionare asupra lor `n orele de educa]ie fizic\. Autorii au evitat s\ dea re]ete, rezumndu-se la recomand\ri de principiu. Cartea se adreseaz\ profesorilor, dar [i antrenorilor care lucreaz\ cu sportivi de vrst\ [colar\. Poate fi considerat\ o lucrare de referin]\ privind domeniul cunoa[terii [i dezvolt\rii calit\]ilor motrice. DIC}IONAR SPORTIV POLIGLOT. Constantin Tudose, Bucure[ti, Editura Stadion, 1973, 799 pagini. Lucrarea cuprinde cei mai importan]i termeni folosi]i `n 22 de ramuri sportive exprimate `n limbile romn\, spaniol\, italian\, francez\, rus\, englez\, german\. Num\rul expresiilor folosite `n lucrare sunt `n jur de 7 500. Pentru fiecare capitol, autorul a ales o disciplin\ sportiv\ pentru a `nlesni utilizarea dic]ionarului. S-a urm\rit s\ se acorde o autonomie terminologic\ fiec\rui sport. Sporturile au fost grupate `n ordine alfabetic\, ordine specific\ fiec\rei limbi, iar termenii sunt clasa]i `n ordinea alfabetic\ a limbii romne. Este remarcabil efortul autorului de a aborda o asemenea tem\ complex\ (pentru prima dat\ `n ]ara noastr\), fapt pentru care eventualele inexactit\]i sau lacune sunt pe deplin scuzabile.

DOU|ZECI {I CINCI DE ANI DE VIA}| SPORTIV| ~N ROMNIA. George Costescu, Bucure[ti, 1938, 244 pagini. Cartea prezint\ o istorie a sportului romnesc `ntre anii 1912-1937, bazndu-se pe documente de ordin statistic. EDUCAREA CALIT|}ILOR FIZICE COMBINATE. Laz\r Barog

Recommended

View more >