d lucrari de drumuri

of 59 /59
D Lucrari de Drumuri 1. Confinutul indicatorului 1.1. Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de drumuri D, contine normele de deviz pentru lucrarile de construc-tia drumurilor noi si pentru lucrarile de modernizare, intreti- nerea si repararea drumurilor existente. 1.2. Normele de deviz din acest indicator se aplica atit la executarea drumurilor propriu-zise, cit si la platforme de par- care, piste aeroportuare, drumuri uzinale, alei de pietoni si ciclisti etc. 1.3. Pentru usoara identificare a normelor si variantelor din indicator si pentru a da posibilitatea folosirii masinilor moderne de calcul la prelucrarea datelor din indicator si la mecanizarea intocmirii devizelor, normele si variantele respective au precizat sub forma de fractie : la numerator simbolul si la numitor codul, specifice fiecSrei norme in parte. 1.3.1. Simbolul normei, respectiv variantei, exprimat alfa- betic, arata pozitia normei in indicator.1.3.2. Codul normei, respectiv variantei, exprimat prin 12 cifre, arata pozitia normei in clasificarea detaliata a lucrarilor de constructii, de instalatii si de montaj, aprobata prin H.C.M. 352/1971. 2. Conditii generale de executare a lucrarilor 2.1. Normele de deviz din acest indicator sint elaborate in ipoteza executarii lucrarilor la nivelul actual de dotare si pro-ceselor tehnologice, tinind seama si de tendinta generala de industrializare a lucrarilor. 2.2. Normele de deviz sint elaborate in ipoteza ca lucra-rile se executa : 2.2.1. In conditii medii de lucru si de organizare a execu- tarii lucrarilor considerindu-se ca materialele, semifabricatele si prefabricated sint aprovizionate linga obiectul de construc-tie, in zona de lucru a acestuia, la distantele specificate in normele de munca §i conform proceselor tehnologice men^ionate in norme. 2.2.2. La lumina zilei sau la lumina artificiala corespunza- toare. 2.2.3. La temperaturi de peste 0° C. 2.2.4. Cu unelte de lucru obisnuite si cu utilaje eorespun-

Upload: paul

Post on 08-Aug-2015

630 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: D Lucrari de Drumuri

D Lucrari de Drumuri

1. Confinutul indicatorului1.1. Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de drumuri D, contine normele de deviz pentru lucrarile de construc-tia drumurilor noi si pentru lucrarile de modernizare, intreti-nerea si repararea drumurilor existente.1.2. Normele de deviz din acest indicator se aplica atit la executarea drumurilor propriu-zise, cit si la platforme de par-care, piste aeroportuare, drumuri uzinale, alei de pietoni si ciclisti etc.1.3. Pentru usoara identificare a normelor si variantelor din indicator si pentru a da posibilitatea folosirii masinilor moderne de calcul la prelucrarea datelor din indicator si la mecanizarea intocmirii devizelor, normele si variantele respective au precizat sub forma de fractie : la numerator simbolul si la numitor codul, specifice fiecSrei norme in parte.1.3.1. Simbolul normei, respectiv variantei, exprimat alfa-betic, arata pozitia normei in indicator.1.3.2. Codul normei, respectiv variantei, exprimat prin 12 cifre, arata pozitia normei in clasificarea detaliata a lucrarilor de constructii, de instalatii si de montaj, aprobata prin H.C.M. 352/1971.

2. Conditii generale de executare a lucrarilor2.1. Normele de deviz din acest indicator sint elaborate in ipoteza executarii lucrarilor la nivelul actual de dotare si pro-ceselor tehnologice, tinind seama si de tendinta generala de industrializare a lucrarilor.

2.2. Normele de deviz sint elaborate in ipoteza ca lucra-rile se executa :2.2.1. In conditii medii de lucru si de organizare a execu-tarii lucrarilor considerindu-se ca materialele, semifabricatele si prefabricated sint aprovizionate linga obiectul de construc-tie, in zona de lucru a acestuia, la distantele specificate in normele de munca §i conform proceselor tehnologice men^ionate in norme.2.2.2. La lumina zilei sau la lumina artificiala corespunza-toare.2.2.3. La temperaturi de peste 0° C.2.2.4. Cu unelte de lucru obisnuite si cu utilaje eorespun-zatoare unei mecanizai-i medii generale a executarii lucrarilor de drumuri.2.2.5. Pe toata latimea drumului, cind se asigura devierea circulatiei pe varianta, sau pe jumatate de parte carosabila cu circulatia asigurata pe cealalta jumatate, in care caz se va ana-liza, in functie de intensitatea traficului rutier si se vor avea in vedere reglementarile privind executarea lucrarilor sub circulatia din „Normativul privind modul de intocmire a devizelor pe categorii si pe obiecte pentru lucrarile de constructii mon-taj" in vigoare.2.3. Pentru lucrarile care se executa in alte conditii decit cele de la punctul 2.2., urmeaza sa se aplice prevederise dispo-zitiilor in vigoare privind modul de intocmire a devizelor.3. Materiale3.2. Normele de deviz contin cantitatile medii de materiale si prefabricate necesare efectuarii unei unitati de lucrare in condi^iile precizate pi'in textele normelor respective, inclu-siv pierderile. tehnologice prin prelucrarea si pierderile neteh-nologice cauzate prin transportul, manipularea si depozitarea materialelor sau prefabricatelor de la furnizor la locul de pu-nere in opera.3.2. Denumirile si unitatile de masura adaptate pentru materiale sint cele folosite in lista materialelor de constructli-montaj.3.3. Pentru tipare, cofraje, sustineri etc. consumul specific de materiale corespunde uzurei rezultata pentru o folosire.

Page 2: D Lucrari de Drumuri

4. Forta de munca4.1. Normele de deviz cuprind intregul consum de forte de munca necesar efectuarii tuturor operatiilor care intervin in procesul tehnologic de executie a lucrarilor, incepind de la preluarea materialelor §i prefabricatelor din punctele de des-carcare din mijloacele de transport situate in zona de lucru, pina la includerea lor in lucrare si anume :4.1.1. Executa lucrarilor propriu-zise in concordanta cu procesul tehnologic impus de normativele in vigoare, cu preci-zarile date in generalitati si norme.4.1.2. Curatirea si intretinerea mijloacelor de munca la locul de lucru.4.1.3. Degajarea la terminarea lucrarilor a locului de lucru de materialele ramase si mijloacele de lucru, precum si trans-portarea lor in afara zonei de lucru.4.2. Consumurile de forte de munca S-au stabilit pe baza normativelor de timp in vigoaz'e, tinind seama de calegoj'iile tarifare de calificare si de treptele de salarizare core.spunza-toare.4.3. Incadrarea lucrarilor pe categorii tarifare si denumirea meseriilor s-a facut conform prevederilor indicatoarelor tarifare de calificare, adoptindu-se denumirile din lista codificata a fortelor de munca.4.4. Consumul de forte de munca din normele de deviz sint exprimate in :— ore si fractiuni centezimale, defalcate pe meserii -si categorii tarifare de calificare a muncitorilor, care se folosesc la stabilirea valorii de deviz a manoperei si in operatiunile de urmarire operativa a lucrarilor ;— ore si fractiuni centesimale tolale, carereprezinta consumul total de forte de munca, indiferent de meserii si de categorii de calificare si care se folosesc in cadrul proieclarii or-ganizarii de santier sau pentru necesitati de planificai-c.4.5. In consumul specific de forte de munca nu s-au cu-prins mecanicii utilajelor de constructii prevazute in norme, plata acestora fiind inclusa in pretul de deviz pe ora de func-tionare a utilajelor.5. Utilaje de constructii montaj5.1. Consumul de ore utilaj cuprins in normele de deviz reprezinta timpii de functionare efectiva a utilajelor pentru executarea unei unitati de lucrare in conditiile medii de executie a lucrarilor.5.2. Timpii inerenti pentru alimentare, pornire, oprire, schimbari de directie, mici reparatii executate pe loc sj de in-treruperi si deplasari normale, cauzate de tehnologia execu-tarii lucrarilor etc. sint luati in considerate de calculul pretu-lui de deviz pe ora de functionare efectiva a utilajelor.5.3. Utilajele nominalizate in normele de deviz se considers* conventionale si corespund unui nivel de mecanizare me-diu posibil al lucrarilor, tinind seama de dotarea parcului de utilaje ale organizatiilor de constructii-montaj.5.4. Pentru definirea puterii sau caracteristicilor principale ale utilajelor s-au folosit unita^ile de masura conform preve-derilor STAS 737/1-2-72 si sistemul international de unitati (S.I.), adoptindu-se in mod simplificator 1 kgf = 10 N.5.5. La normele de deviz unde nu s-au prevazut utilaje, consumurile de forte de munca au fost stabilite in ipoteza ca. atit la executarea lucrarilor propriu-zise cit si transportul ma-terialelor se executa manual sau cu scule, unelte si dispozitive de mica mecanizare care se amortizeaza din cota de cheltuieli indirecte.5.6. La normele de deviz care cuprind ca utilaj „Autocis-terna de 8 tone cu dispozitiv de stropire" nu se cuprinde incar-carea autocisternei si transportul apei de la sursa, care se evalueaza separat.6. Prescriptii telmice6.1. Toate lucrarile se considers ca se executa in confor-mitate cu prevederile standardelor de stat, normativelor, pres-criptiilor tehnice si normelor tehnice de protec^ia muncii in vigoare.

Page 3: D Lucrari de Drumuri

D A

Generalitati

1) Confinutul capitoluluiIn capitolul de fata sint prevazute normele de deviz pentru urmatoarele lucrari :— cura^irea si inlaturarea stratului de noroi,drenuri de acostament ;— sacrificarea manuala si mecanica a platformei drumu-lui, precum §i separarea la ciur a materialului rezultat;— straturi de agregate naturale cilindrate si politura lor ;— straturi stabilizate cu ciment, pe loc si in statii fixe ;— straturi de fundatii din piatra sparta ; macadam ordinar ;— fundatji din beton de ciment;— blocaj din piatra bruta sau din bolovani ;— lucrari in legatura cu realizarea fundatiilor din diferite materiale (amestecarea materialelor granulare, tratarea cu var in vederea stabilizarii, adaos din materiale granulare, strat anti-contaminator etc.).2) Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor din capitol.Normele de deviz pentru fundatii sint intocmile pe baza prevederilor STAS 8840—72, STAS 6400—73, a instructiunilor tehnice departamentale CD 29—79, in ceea ce priveste stratu-nle din materiale stabilizate cu ciment si zgura, pentru tratarea cu var, precum si STAS 179—74 pentru macadam.

3) Continutul normclor3.1. In normele de deviz nu este evidentiata variatia datorita modului de depozitare a materialului pentru fundatii pe zona, pe platforma sau direct la punctul de lucru, ci s-a elborat o singura norma medie care cuprinde toate situatiile.3.2. In normele de deviz nu este cuprinsa uzura si degradarile fundatiei datorita circulatiei publice si de santier, care se va evalua separat, tinind seama de intensitatea traficului rutier respectiv si reglementarile In vigoare.4) Condifii de masurare a lucrarilorMasuratoarea lucrarilor se stabileste numai la unitatea de masura indicata la fiecare articol, facindu-se urmatoarele pre-cizari :La DA 4-: Scarificarea mecanica a platformei se executa obisnuil pe o grosime constants. Suprafata scarificata inmul-tita cu o grosime medie de scarificare si impartita cu 100 cons-tituie unitatea de masura a acestui articol.— La D A 5 : Separarea materialului scarificat. Prin material scarificat manipulat pentru separare se intelege materialui dislocat care provine din scarificare. El este echivalent cu volumul impietruirii scarificate, majorat cu coeficientul mediu de infoiere prin scarificare, care este de 25%.

D A 01

Cuprinde::— curutfrea mecanica de noroi a suprafetei stratului rutier — inlaturarea manuala, in afara zonei drumului, a noroiului prin stringerea In gramezi, transport direct si aplanarea lui, sau prin incarcarea intr-un mijloc de transport auto.Se masoara la 100 metri patrati de suprafata curatata de noroi.

D A 02

Page 4: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— saparea santului pentru dren ;— iimplerea santului cu acelasi material din care este alcatuita fun-datia (pietris 7—71 mm sau piatra sparta) pe adincimea de 20—35 cm la variantele „A" si „B" si pe toata adincimea, la varianta „C" ;— extragerea brazdelor si asezarea lor peste umplutura drenanta, umplerea cu pamint a golului ramas si baterea cu maiul a pamintului ;— asezarea filtrului din material textil netesut si a tubului perforat la drenul longitudinal ;— imprastierea pe zona a pamintului excedentar. Se masoara la metru liniar de dren.

D A 03

Cuprinde :— scarificarea propriu-zisa. pe adincimea necesara si cel putin 5 cm ;— adunarea malerialului in gramezi.Se masoara la metru cub impietruire de scarificat inainte de scarificare.

D A 05

Cuprinde :— separarea materialului scarificat la ciur sau furca si adunarea in gramezi a celui utilizabil in vederea refolosirii :— indepartarea materialului neutilizabil in zona, pe o distanta de pina la 10 m, sau incarcarea intr-un mijloc de transport.Se masoara la metru cub material scarificat. manipulat pentru separare.

D A 06

Cuprinde :— asternerea manuala a materialului in varianta „A" sau cu auto-grederul in varianta „B" ;— reducerea in cale a materialului dcbordat pe acostamentc in varianta „B" ;— vcrificarea la gabion a profilului inainte si dupa cilindrare ;— cilindrarea la uscat, stropirea cu apa si completarea cilindrarii ;— politura manuala a suprafetei si corectarea denivelarilor cu material nou, inainte si dupa cilindrare.Se masoara la metm cub dupa compactare.

D A 07

Cuprinde :— asternerea cu autogrcderul, in strat unitorm, a malerialelor aflate. in gramezi sau cordoane in lungul drumului, pe acostamente sau in ax ;— adunarca in cordon continuu a agregatelor asternute ;— repetarea operaliilor de adunare si aslernere.Se masoara la suta de metri cubi material amestecat.

D A 08

Cuprinde:

Page 5: D Lucrari de Drumuri

_ decaparea terasamentului cu lama grederului si inlaturarea lui pe acostamente ;— executarea patului drumului ;_ readucerea pamintului in patul drumului si intinderca lui in strat uniform ,— farimitarea pamintului, inclusiv umezirea necesara ; asternerea in strat uniform a materialului de adaus aflat in zona ;Z arnestecarea materialului de adaus cu pSmintul pina la completa omogenizare, cu introduces apei pentru realizarea umiditatu optime de compactare ;— compactarea la ..optimum proctor" ;_ intretinerea suprafetei stratulul ptna la executarea stratulul urmator superior. Se masoara la metru patrat,

D A 09

Cuprinde :— scarificarea pamintului cu plugul si farimitarea lui ;— aducerea sacilor cu var si imprastierea acestuia peste suprafata detratat ;— amestecarea mecanica a pamintului cu varul, pina la omo-genizare ;— introducerea apei pentru amestec prin stropiri succesive, repro-tilarea suprafetei si intretinerea umiditatii ;— readucerea in platforms a pamintului debordat in urma ameste-cului mecanic.Nu cuprinde cilindrarea pamintului dupa terminarea tralarii. Se masoara la tona de var hidrat pus in opera conform retetci din proiect.

D A 10 Cuprinde :— umezirea patului fundatiei pregatit anterior ;— asternerea la profil a stralului de amestec ;— compactarea la grosimea prescrisa din proiect ;taierea si indepartarea denivelarilor cu autogrederul ;— protejarea, prin asternerea unui strat de nisip de 1—2 cm grosime si stropirea cu apa pe duratele prescrisc dc normativ.Se masoara la metru cub dupa compactare.

D A 11

Cuprindc :— asternerea manuala a pietrei sparte la profil ;— cilindrarea parltiala si rectificarea suprafetei in timpul cilin-drarii ;— asternerea materialului de impanare la variantele ,.A" si M". in-clusiv udarea si continuarea cilindrarii ;— asternerea nisipului de innoroire si protectie si complelarca cilindrarii la varianta „A".

D A 12

Cuprinde :— asternerea mecanica a pietrei sparte ;— rectificarea suprafejei la uscat cu adaugarea materialului nece-sar, inainte si in urma cilindrului compresor, manipularii si transporluri cu roaba sau lopata .si readucerea pe partea

Page 6: D Lucrari de Drumuri

carosabila a materialului debordat pe acostamente ;— asternerea manuals a materialului de impanare, innoroire si protectie, precum si udarea cu apa ; toate operaliile de cilindnire necesare.

D A 13

Cuprinde :— asternerea pletrei sparte ;— cilindrarea la uscat, rectiticarea suprafetelor si impanarea ;— asternerea materialului de colmatare ;— stropirea si compactarea in timpul colmatarii ;— asternerea materialului de protectie. Se masoara la metru patrat.

D A 14

Cuprinde :— montarea, demontarea si transportul longrinelor si a pieselor do fixare ;— asternerea si vibrarea betonului :— amenajarea rosturilor de dilatatie, contractie si contact ;— finisarea suprafetei dc beton si corectarea rosturilor ;— prolejarea suprafetei betonului cu un strat de nisip, mentinutt umed prin stropire cu apa.

D A 15

Cuprinde :— curatirea si udarea supraletei patului ;— astemerea substratului de nisip la varianla „B" ;— turnarea betonului intr-un (brat de 10 cm grosime ;— nivelarea supraletei betonului ;— protejarea betonului prin acoperire cu nisip, udarea si curatirea suprafetei protejate.

D A 16

Cuprinde :

— asternerea si pilonarea unui strat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa pilonare ;— alegerea si asezarea pietrei brute sau a bolovanilor, ajustarea lor si impanarea cu piatra sparta sau balast ;— asternerea stratului de egalizare din piatra sparta de 6 cm, inclusiv impanarea si innoroirea lui ;— cilindrarea usoara, atit in timpul executfei impanarii, cit si in timpul asternerii stratului de egalizare.

D A 17

Cuprinde :— curatirea suprafetei de acoperit;— amorsarea suprafetei pe cite 0,20 m de fiecare parte a rosUihii .— taierea cartonului in fisii de 0,4 m si aplicarea lui pe suprafata amorsata.

Page 7: D Lucrari de Drumuri

D A 18

Cuprinde :— asterneiea amestecului optimal si compactarea lui la grosimea prescrisa ;— udarea cu autocisterna in timpul asternerii pentru realizarea umiditatii optime de compactare.

D B

GENERALITATI1) Continutul capitoluluiJn capitolul de fata sint prevazute normele de dcviz pen-tru executarea straturilor rutiere cu lianti bituminosi ca :— straturile de baza, de legatura (binder) sau de uzura din mixturi bituminoase cilindrate sau turnate ;— tratamente superficial cu lianti bituminosi ;— macadamuri semipenetrate sau macadamuri penetrate cu bitum.De asemenea, sint prevazute normele de deviz pentru lucrari auxiliare specifice, aferente straturilor rutiere cu lianti bituminosi, cum sint :— curatirea partilor carosabile in vederea executarii st(a-turilor rutiere bituminoase ;— amorsarca suprafetelor straturilor suport peste care urmeaza a se asterne straturi rutiere bituminoase ;— inchiderea suprafetelor bituminoase.Nu este cuprins In acest capitol covorul asfaltic subt;ire pentru protejarea straturilor de baza, care este prevazut la norma D I 7.2) Conditii tehnice avute in vcdere la claborarea normelor din capitolNormele de deviz pentru executarea imbracaniintilor sint intocmite pe baza prevederilor standardelor si normativelor ur-matoare :

— STAS 174—75 pentru imbracaminti bituminoase ;— STAS 175—70 pentru asfalt turnat ;— STAS 599—76 pentru tratamente bituminoase ;— STAS 729—-73 pentru imbracaminti executate la rece cu suspensie de bitum filerizat;— STAS 1120—76 pentru macadam penetrat ;— STAS 7970—70 pentru straturi de baza ;— STAS 8877—72 pentru emulsie calionica si— Normativ CD 16—78 pentru executia lucrarilor de jm-bracaminti usoai-e.3) Confinutul normelorNormele de deviz cuprind toate operatiunile executarii lucrarilor, in conditiunile unei organizari rationale.La articolele D B 12 — D B 14 si D B 16 — D B 19, aster-nerea mecanica se va prevedea pentru mixturile asfalt ice pre-parate in mai mult de o sta^ie tip ANG, in statii tip LPX sau tip TELTOMAT.Pentru asternerea mecanica a mixturilor asfaltice prepa-rate intr-o singura statie ANG se va aplica art. D B 23.Transportul mixturilor asfaltice de la statia de preparare la locul de asternere nu este cuprins in norme.4) Conditii de masurare a lucrarilor

Page 8: D Lucrari de Drumuri

4.1. Masuratoarea lucrarilor este prevazuta a se face la metru patrat real executat la normele DB1, DB8 —D B 10 D B 15 — D B 20.— la 100 metri patra|i reali executati la normele D B 2 — D B 7, D B 21 si D B 22 ;— la tona de mixtura real pusa in opera la normele D B 11 — DB14 si DB23.4.2. La stabilirea in proiecte a cantitatilor de lucrari de executat, se vor avea in vedere urmatoarele densita^i aparente, dupa compactare, conform standardelor respective.

Cantitatile de lucrari pentru stratul de legatuni, calculate pe baza datelor din tabel, se vor spori in vederea cviprinderii :— consumului necesar pentru preluarea denivelarilor ad-mise, prin prescriptive tehnice in vigoare la stratul de baza ;— pierderile prin taiere la rosturile de lucru transversale sau longitudinale, la toate straturile asfaltice, de baza, de le-gatura sau de uzura.Cuantumul acestor sporuri va fi de :— 19 kg/m2 la mixturi executate pe fundatii de balast;— 13 kg/m2 la mixturi executate pe macadam, pe fundatle de piatra sparta sau pe macadam cimentat;— 10 kg/m2 la mixturi executate pe fundatii stabilizate sau pe fundatii din beton de ciment.4.3. Cantitatile mentionate la punctul 4.2. nu cuprind mixturile asfaltice necesare pentru repararea degradarilor sau preluarea denivelarilor la straturile suport vechi (imbracaminti asfaltice), aparute datorita circulatiei.

D B 01

Cuprinde :— dislocarea corpurilor straine;— stropirea cu apa — curafirea suprafefelor.Se masoani la metru patrat.

D B 02

Cuprinde :— diittarea suspensiei de bitam filerizat si reamestecaren el la locul de punere in opera, pentru variantele A si B, precum si a emulsiei cationice, la varianta D.— Intinderea peliculei bituminoase, inclusiv tfansportul in zona de lucru.So mascara la 100 metri patrati.

D B 03

Cuprinde :— topirea bilumului la varianta „A" ;— incarcarea bitumului cald sau a emulsiei calionice in autogudronalor si stropirea suprafetelor de tratat ;— incarcarea si raspindirea mecanica a criblurii ;— cilindrarea suprafetei ;— corectarea suprafetei dupa cllindrare.Nu cuprinde :— transportea bilumului cald de la stasia de tnpirc si a criblurii din depozit, pina la zona de

Page 9: D Lucrari de Drumuri

lucru.Se masoara la 100 metri patrati. -

D B 04

Cuprinde :— topirea bilumului la varianta „A" ;— incarcarea bitumului cald sau a emulsiei cationice in autogudro-nator si stropirea suprafetelor de tratat;— incarcarea si raspindirea mecanica a criblurii (sort 3—8 mm pentru varianta „A" si sort 8—16 mm pentru varianta „B") ;— cilindrarea suprafetei ;— corectarea suprafetei dupa cilindrare.Nu cuprinde :— transportul bitumului cald de la stasia de topire si a criblurii din depozit, pina la zona de lucru.Se masoara la 100 metri patrati.

D B 05

Cuprinde :— topirea bilumului la varianta „A" ;— incarcarea bitumului cald sau a emulsiei cationice in aulogudni-nalor si stropirea suprafetelor de tratat ;— incarcarea si raspindirea mecanica a criblurii ;— cilindrarea suprafetei ;— corectareaa suprafetei dupa cilindrare.Nu cuprinde :— transportul bitumului cald do la statia de lopire si a criblurii din depozit, pina la zona de lucru.Se masoara la 100 metri patrati.

D B 06

Cuprinde :— amorsarea suprafelei macadamului, inclusiv prepararea bitumului taiat ;— topirea bltumului pentru tratament, incarcarea lui in autogudionator $i stropirea bitumului pentru ambele tratamente ;— raspindirea mecanica a criblurii pentru ambele tratamente :

D B 07

Cuprinde :— topirea bitumului ;— incarcarea bitumului cald in autogudronator yj stropirea cu bi-tum a celor doua straluri ;— raspindirea mecanica a criblurii pentru ambele straturi ;

Page 10: D Lucrari de Drumuri

Nu cuprind :— transportul bitumului topit do la statia de topire si a cribluriidin depozit pina la zona de lucru. So masoara la metru patrat

D B 08

Cuprinde :—stropirea cu apa a fundafiei ;— executarea macadamului si cilindrarea lui la uscat;— impanaraa macadamului, stropirea cu apa si cilindrarea ;— topirea bitumului, incfucarea in autogudronator si stropirea cu bitum pentru penetrare si tratament;— acoperirea cu split, raspindirea criblurii pentru tratament superficial (le inchidere si cilindrarea supraletei.

D B 09

Cuprinde :— stropirea cu apa a funda(iei ;— executarea macadamului si cilindrarea lui la uscat ;

— impanarea macadamului, stropirea cu apa si cilindrarea ;— topirea bitumului, incarcarea in autogudronator si stropirea cu autogudronatorul a bitumului pentru ambele penetrari si pentru tra-tament ;— executarea celor doua acoperiri cu split, raspindirea criblurii pentru tratament si cilindrarea cu ruloul compresor distribuitor de criblura.Nu puprinde transported bitumului topit de la sta(ia de topire si a criblurii, din depozit, pina la zona de lucru. Se masoara la metru patrat.

D B 10

Cuprinde :— stropirea cu apa a fundatiei ;— executarea macadamului si cilindrarea lui la uscat ;— umectarca macadamului in vederea execularii penetrarii ;— penetrarea macadamului pnn colmatarea, in doua reprize, cu mortane de suspensie de bitum filerizat si cilindrarea dupa fiecare penetrare.Sc masoara la metru patrat.

D B 11

Cuprinde :— stropirea cu apa a fundatiei ;-— reamestecarea manuals a mixturii inainte dc asternere ;— montarea longrinelor si asternerea mixturii ;— compactarea mecanica a stratului de binder complelata cu com-paclarea manuala a locurilor de la marginea benzilor inacccsibile pentru ruloul compresor.Se masoara la tona de mixlura uscata pusa in opera.

D B 12

Page 11: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— astcrnerea si cilindrarea mixturii.

Nu cuprinde :— curatirea suprafetelor in vederea aplicarii imbracamintii sii amorsarea.So mascara la tona dc mixturi pusa in opera.

D B 13

Cuprindc :— asternerea si cilindrarea mixturii.

Nu cuprinde — curajirea suprafetelor in vederea apiirarii imbracarnin{ii si amor-sarca.Se masoara la tona de mixtura pusa in opera.

D B 14

Cuprinde :— asternerea si cilindrarea mixturii

. Nu cuprinde :— curatirea suprafetelor in vederea aplicarii imbracamintii si amorsarea Sc masoara la tona de mixtura pusa in opera.

D B 15

Cnprinde :— reamestecarea manuala a mixturii la punctul de lucru ;— montarea longrinelor si asternerea mixturii la grosimea respectiva ;— compactarea mecanica a stratului de mortar asfaltic, completata cu compactarea manuala a porfcu-nilor de margine inaccesibile pentru cilindru compresor.Se masoara la metru patrat.

D B 16

Cuprinde :— asternerea si cilindrarea mixturii de beton asfaltic ;— inchiderea porilor cu nisip bitumat si cilindrarea suprafetei.Nu cuprinde :— curafirea si amorsarea suprafefelor in vederea aplicarii imbracamintii. Se masoara la metru patrat de imbracaminte.

D B 17

Cuprinde :— asternerea si cilindrarea mixturii de beton asfaltic. Nu cuprinde :— curatirea si amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii imbracamintii. ;Se masoara la metru patrat de imbracaminte.

Page 12: D Lucrari de Drumuri

D B 18

Cuprinde :— asternerea si cilindrarea mortarului asfaltic ;— inchiderea porilor cu nisip bitumat si cilindrarea suprafetei.'Nu cuprinde :— curatirea si amorsarea suprafefelor in vederea aplicarii imbracamintii. Se masoara la metru patrat de imbracaminte.

D B 19

Cuprinde :— asternerea si cilindrarea mixturii de beton asfaltic :— inchiderea porilor cu nisip bitumat si cilindrarea suprafetei.Nu cuprinde :— curafirea si amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii imbracamintii. Se masoara la metru patrat de imbracaminte

D B 20

Cuprinde :— asternerea 51 compactarea asfaltului ;._— presararea suprafeteicu nisip grauntos.Nu cuprinde :— curatirea si amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii imbracamintii. Se masoara la metru patrat de imbracaminte.

D B 21

Cuprinde:

-asternerea dressingului;

-cilindrarea suprafetelor;

Se masoara la 100 meri patrati

D B 22

Cuprinde :— intinderea bitumului taiat sau a emulsiei cationice diluate ;— raspindirea de nisip de concasaj sau nisip natural. Sc masoara la 100 de melri palrati.

D B 23

Cuprinde:

-asternerea si cilindrarea mixturilor asfaltice

Page 13: D Lucrari de Drumuri

-taierea muchiilor si taierea muchiilor exterioare

D C

GENERALITATI1) Continutul capitoluluiIn capitolul de fata sint prevazute normele de deviz pentru executarea imbracamintilor de beton de ciment vibrat pen-tru autostrazi, drumuri si strazi de orice clasa tehnica, conform STAS 7348—78, inclusiv cele industriale, forestiere si agricole, platforme de parcare sau stationare piste aeroportuare etc.2) Condifii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor din capitolNormele de deviz sint intocmite in conformitate cu STAS 183—72 si proiect tip DS—80 A si cuprind toate operatiile ne-cesaie executarii lucrarilor de calitate corespunzatoare cu be-toane de marcS si caracteristicile prescrise. In normele de deviz pentru imbracamintile executate in doua straturi (de rezistenta .si de uzura), stratul superior de beton (betonul de uzura) are o grosime de 6 cm dupa compactare.3) ContinutuI normelorNormele de deviz cuprind toate materialele, fortele de munca si utilajele necesare pentru executarea completa si in luine conditiuni a lucrarilor specificate la fiecare norma de deviz in parte, incepind de la turnarea benzilor de sustinerea longrinelor, montarea longrinelor, prepararea betoanelor si as-ternerea cu repartizatorul, vibrarea cu vibrofinisorul, finisarea suprafetei, amenajarea rosturilor, tratarea betonului proaspat pina in momentul intaririi, precum si colmatarea rosturilor.

In normele de deviz sint cuprinse si operatiunile de mutarea utilajelor (reparlizator, vibrofinisor, longrine etc.), precum si a sculelor, pe masura avansarii lucrarilor.Pentru ancore s-a prevazut norma dc deviz separata, din-du-se posibilitatea prevederii ei In functie de necesitate.4) Conditii do masurare a lucrarilorMasuratoarea imbracamintilor se face la metru patrat de imbracaminte complet execulata.La ancore, masuratoarea se face la bucata.

D C 01

Cuprinde :— executarea benzilor de beton, inclusiv asezarea si fixarea la cota si in plan a longiinelor ;— asezarea la rosturi a penelor prefabricate din lemn, tabla sau beton ;— asternerea si compactarea betonului ;— amenajarea rosturilor transversale de dilatatie ji contracfie, precum si a celor longitudinale si fini-sarea suprafetei ;— desfacerea betonului din benzi si evacuarea lui ;— protejarea betonului proaspat inpotriva deshidratarii printr-un strat de nisip si stropirea cu apa.Nu cuprinde :— confectionarea sau procurarea penelor prefabricate din lernn, tabla sau beton, pentru rosturi. Se masoara la metru patrat de imbracaminte.

D C 02

Page 14: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— executarea benzilor de mortar, inclusiv fixarea la cota si in plan a longrinelor ;— ajezarea la rosturi a penelor prefabricate din lemn. table sau beton ;— asternerea si compactarea betonului ;— amenajnrea rosturilor si finisarea suprafetii :— protejarea betonului proaspat impotriva deshidratarii printr-un strat de nisip si stropire cu apa ;— desfacerea betonului din benzi si evacuarea lui.Nu cuprinde confectionarea sau procurarea penelor prefabricate din lemn, tabla sau beton pentru rosturi. Se rnasoara la metru patrat de imbracaminte.

D C 03

Cuprinde :— confectionarea ancorei si a pieselor de sustiinere a ei ;— montarea, invelirea pentru proteose in hirtie si indoirea, in timpul executei primei jumatati de cale ;— dezdoirea si euratirca ancorei, in vederea turnarii bctonului in cea dc a dona jumatate a caii.Se masoara la bucata de ancora.

D C 04 Cuprinde :— trosarea rosturilor de contractie si dilatafie pe betonul de uzura ;— taierea rosturilor cu masina de taiat, rosturl pc si cm adincime si .1 mm lalime ;— alimentarea cu apa si stropirea continua a discului in timpul lu-crului.Nu cuprinde umplerea rosturilor cu mastic, care este inclusa in normele do deviz pentru executarea imbracamin(ilor.Sc masoara la metru de rost taiat. de 5 mm lalime.

D C 05

Cuprindc :— executarea benzilor de beton. inclusiv asezarea si tixarea la cot si in plan a longrinelor ;— asternerea la rosturi a penelor prefabricate din lemn. labia sau beton :— asternerea si compactarea betonului ;— amenajarea rosturilor transversalc do dilatatie si contractfe, precum si a celor longitudinale si fi-nisarea suptafetelor ;— protejarea betonului proaspat Impotriva deshidratarii printr-un strat de nisip si stropiri jcu apa ;— desfacerea betonului din benzi si evacuarea lui. Nu cuprinde :— confectionarea sau procurarea penelor prefabricate din lemn, tabla sau beton pentru rosturi.Se masoara la metru patrat de imbracaminte.

D D

1) Continutul capitoluluiIn capitolul de fata sint cuprinse normele de deviz pen-tru executarea pavajelor de piatra si anume pavaje de ca-lupuri, de pavele normale, de pavele abnorme, de bolovani de ' riu si de

Page 15: D Lucrari de Drumuri

piatra bruta, precunei si pentru umplerea rosturilor la aceste pavaje cu masticuri bituminoase preparate la cald sau la rece sau cu mortar de ciment.2) Conditii tchnice avutc in vedere la elaborarea normelor din capitol Normele de deviz din acest capitol sint intocmite pe baza - prevederilor STAS 6978—77 si 9095—77.3) Continutul normelorNormele de deviz cuprind toate materialele, fortele de inunca si utilajele necesare pentru executarea completa si in hune conditii a lucrarilor de pavaje.In normele de deviz respective se cuprind, in afara opera-tiilor precizate in normele respective si revizuirea si corectarea denivelarilor inainte de bituminare la pavaje, asezarea deose-bita a pavelelor, bolovanilor si pietrei brute la incrucisari si la marginea suprafetelor pavate, precum si desfacerea si refacerea pavajelor In ax pe o fisie de 0,4 m pentru corecta Imbl-nare a celor doua jumatati de cale In cazul executiei pe juma-tate de cale carosabila.Materialele componenle se considera aprovizionate In zona drumului sau pe platforms drumului.4) Conditii de masurare a lucrarilorMasuratoarea lucrarilor se face la imitate de masura indicate la fiecare norma de deviz in parte.

D D 01

Asezarea calupurilor pe nisip cuprinde :— asternerea si nivelarea la sablon a unui strat do nisip de 1—3 cm grosimc dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa ;— asternerea unui al doilea strat de nisip afinat ;— sortarea calupurilor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, unui linga altul, fixindu-se prin batere cu ciocanul ;— baterea la uscat cu maiul si corectarea evenlualclor denivelari, verUicindu-se suprafata cu dreptarul si sablonul ;— rectificarea denivelarllor prin retacerea pot'tiunilor denivelate ;— asternerea unui strat de nisip si cilindrarea cu cilindrul compre-sor, concomitent cu stropirea cu apa.Asezarea calupurilor pe mortar sau beton cuprinde :— asternerea substratului de mortar sau de beton ;— asezarea calupurilor cu mina, batindu-se cu ciocanul la cota pre-scrisa si realizindu-se rosturi de cel mult 5 mm ;— protejarea lucrarilor executate pina la intarirea betonului sau mortarului.Nu cuprinde umplerea rosturilor.Se masoara la metru patrat.

D D 02

Asezarea pavelelor pe nisip cuprindc :— asternerea si nivelarea la sablon a unui slrat de nisip de 3—3 cm grosimc dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa ;— asternerea unui al doilca strat dc nisip afinat ;— sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip una linga alta, fixindu-se prin batons cu ciocanu! :— baterea la uscat cu maiul si corectarea eventualelor dcnivelari, verificindu-se suprafafa cu dreptarul si sablonul ;

Page 16: D Lucrari de Drumuri

— imprastieBea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa ;— balerea cu maiul pina la refuz, aducind suprafafa la prolilul defi-nitiv, cu rosturi de eel mult 10 mm ;— rectificarea denivelarilor prin refacerea por|iunilor denivclale ;— asternerea unui strat de nisip si cilindrarea cu ruloul compresor, concomitent cu stropirea cu apa.Asezarea pavelelor pe mortar sau beton cuprinde :— asternerea substratului de mortar sau de beton ;— asezarea pavelelor cu mina, batindu-se cu ciocanu] la cola pre-scrisa si realizindu-se rosturi de cel mult 10 mm ;— protejarea lucrarilor executate plna la intarirea betonului sau mortarului.Nu cuprinde umplerea rosturilor. Se masoara la metru patrat.

D D 03

Asezarea pavelelor pe nisip cuprinde :— asternerea si nivelarea la sablon. a unui strat de nisip de 3—5 cm grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea cu apa ;— asternerea unui al doilea strat de nisip afinat ;— sortarea pavelelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip una linga alta, fixindu-se prin batere cu ciocanul ;— baterea la uscat cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificindu-se suprafata cu dreptarul si sablonui ;— imprastierea nisipiului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa ;— baterea cu maiul pina la refuz, aducind suprafata la profilul defi-nitiv, cu rosturi de eel mult 10—15 mm ;— rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate ;— asternerea unui strat de nisip si cilindrarea cu ruloul compresor, concomitent cu stropirea cu apa.Asezarea pavelelor pe substrat de mortar sau de beton cuprinde :— asternerea substratului de mortar sau de beton ;— asezarea pavelelor cu mina, batindu-se cu ciocanul la cota pre-scrisa si realizindu-se rosturi de eel mult 10—15 mm ;— protejarca lucrarilor executate pina la intarirea belonului sau mortarului.Nu cuprinde umplerea rosturilor.Se masoara la metru patrat.

D D 04

Cuprinde :— asternerea primului strat de nisip de a cm grosime dupa pilonare, nlvelare sub sablon si pilona-rea, inclusiv stropirea cu apa :— asternerea celui de al doilea strat de nisip afinat ;— sortarea pietrelor, asezarea lor in nisip, fix area prin batere cu ciocanul si umplerea rosturilor cu nisip ; '— baterea cu maiul in doua reprize ;— cilindrarea si eventuala rectificare in urma ruloului compresor ;— asternerea unui strat de nisip de acoperire de 1 cm grosime. Se masoara la metru patrat.

Page 17: D Lucrari de Drumuri

D D 05

Cuprinde :— curafirea rosturilor cu scoaba. suflare cu aer comprimat si spalare cu apa sub presiune pe o adincime de 3 cm ;— prepararea masticului bituminos si umplerea rosturilor ;— astemerea unui strat de nisip de 0,5 cm grosime peste pavajul gata bitumat. Se masoara la metru patrat.

D D 06

Cuprinde :— curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalare cu apa su presiune pe o adincime de 3 cm ;— amorsarea rosturilor cu 1 kg/mp suspensie de bitum filerizat, diluata cu apa ;— umplerea rosturilor cu mortar din suspensie de bitum filerizat — asternerea unui strat de nisip de 0,6 cm grosime peste pavajul bitumat. Se masoara la metru patrat.

D D 07 Cuprinde :— curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalare cu apa su presiune pe o adincime de 3 cm ;— umplerea rosturilor cu mortar de ciment pe minimum 3 cm adincime ;— protejarea mortarului prin udarea suprafefei pavajului cu apa, zilnic, timp de 14 zile. Se masoara la metru patrat.

D E

1) Continutul capitoluluiIn capitolul de fata sint prevazute nonnole de deviz pentru lucrarile de amenajare a acostamentelor, de incadrare a pava-jelor sau a imbracamintilor si de executare a bordurilor si a imbracamintilor pentru trotuare.2) Conditii lehnice avute in vederc la elaborarea normelor din capitol *Normele de deviz din acest capitol sint intocmite pe baza standardului de stat pentru incadrarea imbracamintilor STAS 1598—78. Diferite tipuri de imbracaminti prevazute la ben-zile de incadrare sau la trotuare corespund la rindul lor stan-dardelor sau normativelor (STAS 175—76 ; 1139—76 si 1137— 76).3) Continutul normelorNormele de deviz cuprind toate materialele, fortele de munca si utilajele necesare pentru executarea in bune condi-tiuni a lucrarilor conform specificatiilor de la. fiecare norma de deviz.In normele de deviz pentru impietruirea acostamentelor, precum si in cele pentru executarea benzilor de incadrare si pene ranfort nu este cuprinsa sapatura pentru realizarea casetei sau pentru incastrarea lucrarii respective In acoslament, urmind a fi previizuta separat in devize conform normei D E 15. La normele de deviz pentru incadrarea imbracamintilor cu borduri,

Page 18: D Lucrari de Drumuri

precum si la bordurile pentru trotuare, se cuprinde si sapatura necesara pentru incastrarea pe grosimea fundatiei bordurii.4) Conditii de masurare a lucrarilorMasuratoarea lucrarilor se stabileste numai la unitatea de masura indicata la f iecare articol In, parte.

D E 01

Cuprinde :— trasarea benzii ;— asternerea stratului de nisip si pilonarea lui ;— asternerea stratului de piatra sparta ;— cilindrarea cu o usoara slropire eu apa, inclusiv corectaiea suprafetei :— aftemerea in reprize a nisipului, udarea si compaclarea lui. Se masoara la metru patrat.

D E 02

Cuprinde :— Irasarea benzii ;— asternerea unui strat de nisip si pilonarea lui :— asternerea unui strat de nisip afinat pentru umplerea rosturilor dintre pietre ;— alegerea pietrei brute sau a bolovanilor de riu si asczarea lor in slratul de nisip ;— baterea cu maiul si cilindrarea suprafetei ;— curfitirea rosturilor, umplerea lor cu mortar si netezirea.Se masoara la metru patrat.

D E 03

Cuprinde :— trasarea benzii ;— turnarea betonului sau a mortarului in fundatfa benzii ;— alegerea si asezarea in betonul sau in mortarul proaspat a pietrei brute sau a bolovanilor de riu ;— curatirea si umplerea cu mortar de ciment a rosturilor, inclusivnetezirea.Se masoara la metru patrat.

D E 04 Cuprinde :— trasarea benzii ;— turnarea mortarului sau al betonului pentru substrat, inclusiv compactare;— montarea, demontarea si recondiiionarea tiparelor (corrajelor) metalice ;— turnarea betonului in benzi, compactarea, finisarea si protejarea lui in timpul intaririi ;— amenajarea rosturilor transversale ;— prepararca masticului bituminos din 40% bitum tip D si 00% tiler de calcar si umplerea rosturilor longitudinale (dintre imbracamintea piir-tii carosabile si banda de incadrare), precum si a rosturilor transversale pe circa 4 cm adincime.Se masoara la metru patrat

D E 05

Page 19: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— trasarea benzii :— asternerea la profil a amestecului, inclusiv nivelarea si compactarea lui cu placa vibratoare ;— protejarea forin acoperire cu nisip (vnrianta A) si stropirea cu apa.

D E 06

Cuprinde :— sapatura in impietruire pentru realizarea fundatiei la cotele prescrise ;— aruncarea laterals si imprastierea materialului rezultat din sapatura ;— turnarea betonului sau a mortarului pentru fundafie ;— n;ezarea bordurilor si rostuirea lor,Se masoara la metru liniar de incadrare.

D E 07

Cuprinde :— turnarea betonului sau a mortarului pentru fundajie ;— asezarea pavelelor si rostuirea lor cu mortar de ciment, inclusiv prepararea manuala a acestuia.Se masoara la metru liniar de incadrarc.

D E 08

Cuprinde :— executarea sapaturii si inlaturarea materialului rezultat;— curatirea cu miitura si peria a janfului de materiale granulare si praf, precum si amorsarea lui cu suspensie de bitum filerizat, avind 33% bitum 51 15% var hidratat ;

— turnarea mixturii a.sfallice si baterea ei cu maiul metalic Se masoara la metru de incadrare.

D E 09

Cuprinde :— sapatura In impietruire pentru realizarea fundafiei la cota prescrisa ;— turnarea betonului (pentru variantele A, C si E) ;— asternerea ?i pilonarea nisipului (variantele B, D si F) ;— prepararea manuala a mortarului pentru patul de mortar de 2 cm grosime (la variantele A C si E) ?i pentru rostuire (la toate variantele) ;— asezarea bordurilor si rostuirea lor cu mortar de ciment.Se masoara la metru de bordura.

D E 10

Cuprinde :— sapatura in impietruire pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa ;— turnarea betonului (pentru- vai'iantele A. C si E) ;— asternerea si pilonarea nisipului pentru realizarea fundatiei (variantele B, D si F) ;— prepararea mortaralui pentru palul do mortar de 2 cm grosime (in variantele A, C si E) ?i

Page 20: D Lucrari de Drumuri

pentru rostuire (la toate variantele) :— asezarea bordurilor si rostuirea lor cu mortar de ciment.Se masoara la menu de bordura.

D E 11

Cuprinde :— sapatura pentru rcalizarea fundaliei la cota prescrisa ;— turnarea betonului sau asternerea si pilonarea nisipului in fundable ;— asezarea bordurilor, inclusiv asternerea substratului dc mortar (varianta A), rostuirea lor, precum si prepararea mortarului necesar.Se masoara la mctru de bordura.

D E 12

Cuprinde :— curatiiea fundatiei existentc de murdaric si praf;— intindcrea mixturii cu drisca, presararea cu nisip si tavalugirea. So masoara la metru patrat

D E 13

Cuprinde :— trasarea trotuarului ;— pregatirea patului ;— asternerea stratulul de nisip de 5 cm grosime ;— asezarea placilor si rostuirea lor cu mortar de ciment, inclusiv propararea mortarului.Se masoara la metru patrat

.D E 14

Cuprinde :— trasarea trotuarelor ;— pregalirea patului ;— turnarea betonului de fundatie de 10 cm grosimc ;— turnarea mortarului in substrat de 2 cm grosime ;— asezarea placilorr si rostuirea lor cu mortar, inclusiv preparurcn mortarului.Se masoara la metru patrat.

D E 15

Cuprinde :— trasarea sapaturii ;— .saparea impietruirii existente ;— aruncarea laterals a materialului sapat si crcarea zonei libere (banchetei) de cel putin 50 cm.So masoara la metru cub.

D E 16

Page 21: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— procurarea si montarea pieselor prefabricate din beton armal inclusiv executarea unor mici corecturi a patului de fundatie.

Nu cuprindc :— sapaturi, finisaje ?i eventuale fundatii pentru a?ezarea prefa-bricatelor din beton armat ;— rostuirea.Se masoaia la bucata.

D F

GENERALITATI1) Continutul capitoluluiIn capitolul de fata sint prevazute normele de deviz pentru lucrarile in legatura cu confectionarea, plantarea, scrierea si deplantarea bornelor kilometrice, hectometrice, parapetelor, stilpilor de dirijare a circula|iei, a placutelor metalice reflec-torizante montate pe parapete si ziduri, executarea marcajelor rutiere, a indicatoarelor de circulate simple si a stilpilor de sustinerea lor. Semafoarele si indicatoarele electrice se cuprind in „Indicatorul de norme de deviz „E".2) Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor din capitolNormele de deviz sint intocmite in conformitate cu STAS 6900—79, 1848—77, 1848/1-3-71, 1848/4-71 si 1848/5-71, pre-eum sj cu ultimele reglementari aplicate de catre Directiunea Drumurilor din M.T.Tc. si de catre organele Comitetului pro-vizoriu al municipiului Bucuresti — Directia drumuri si spatii verzi.3) ContinutuI normelorNormele de deviz cuprind cantitatile integrale de mate-rialc prefabricate sau confectii de atelier, consumuri de tipare si cofraje, forte de munca si utilaje necesare pentru executia lucrarilor.La art. DF 05, DF 06, DF 07, DF 08 si DF 09, in norma de sapatura a fundatiei parapetelor este cuprinsa o- aruncare laterala a pamintului. In cazul cind va fi necesar a se face si un transport al acestuia, operatiunea se va prevedea separat ca articol de deviz, In functie de distanta si mijlocul de transport eel mai adecvat.La art. DF 05, DF 06 si DF 07 nu este cuprinsa nici imprastierea pamintului, iar in caz de necesitate operatiunea se va prevedea separat ca articol de deviz.4) Conditii de masurare a lucrarilor^Masuratoarea lucrarilor se stabileste numai la unitatea de masura indicata la fiecare articol in parte.

D F 01

Cupinde :— montarca si ungerea tiparelor metalice ;— turnarea betonului in tiparc, vibrarea si tratarea in timpul intariri — decofiarea, curalirea tiparelor si asezarea lor in depozit ;— tencuirea si sclivisirea indicatorului.Se masoara la bucata.

D F 02

Page 22: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— toate operatiunile de sapaluri, umpluturi, compactare, pavare, pereere, extragerea brazdelor si brazduirea (la variantele nG" »i 3"). scrierea si vopsirea bornelor.Transports brazdelor se va prevede separat (variantele 0 5i H), considerind 4,5m-1 brazde la bucata de indicator.Se masoara la bucata.

D F 03

Plantarea indicalorilor hectometrici, inclusiv vopsirca si scricrca Cuprinde :— executarea sapaturii pentru plantarea indicalorului, inclusiv apla-narea pamintului rezultat din sapatura ;— plantarea indicatorului, umplerea cu pamint §i baterea cu maiul ;;— curafirea, vopsirea si scrierea cifrei in nisa.Se masoara la bucala de indicator.

D F 04

Cuprinde :— desfacorea pcreului in jurul indicatorului si indepartarea p5-i mintului din movila (la indicatorii kilometrici) ;— sapatura la baza indicatorului. pentru dislocare ;— scoaterea si asezarea indicatorului pe acostament.Se masoara la bucata.

D F 05

Cuprinde:

-saparea gropilor si montarea stalpilor prefabricati inclusiv umplerea cu pamant sau piatra,la varianta "A";

-montarea liselor,inclusiv prepararea manuala a mortarului pentru matarea niselor "A" si "B";

-turnarea betonului in stalpi,inclusiv cofrarea,decofrarea, confectionarea si montarea armaturii la varianta "C".

D F 06

Cuprinde :La varianta ..A"— trasarea si saparea gropilor de fundatie ;— montarea stilpilor si liselor, inclusiv umplerea gropilor de fundatii cu paminl si compactarea acestuia.La variantele ..B" si ,.C"— demontarea clementului distrus si inlocuirea lui cu unul nou. Se masoara :— la metru liniar la varianta „A") ;— la bucala de lisa montata (la varianta ..B") ;— la bucata de slilp montat (la varianta ..C").

Page 23: D Lucrari de Drumuri

D F 07

Cuprinde :— trasarea, saparea si indepartarea pamintului (la varianta „B") ;— executarea zidariei din piatra bruta in fundatie cu mortar de ciment (la varianta ,.B") ;— executarea zidariei din piatra bruta in elevate, cu mortar de ciment ;— rosluirea fe(eior vazutc cu mortar de ciment, inclusiv prepararea manuals a morlarului pentru rostuire.— Se masoara la metru liniar de parapet, inclusiv intreruperile (conform proiect tip, la 14,0 m parapet, sint 13 m parapet zidit si 1 m intrerupere).

D F 08

Cuprinde :— sapatura de fundatie, inclusiv transported si imprastierca pc zona a materialului rezultat din sapatura (varianta „B") ;— confectionarea si montarea armaturii si a cofrajelor ;— turnarea betonului de fundatie (varianta „D") ;— turnarea betonului de elevate ;— decofrarea, protejarea betonului pe timpul intaririi si coreclarea eventualelor defecte. •Se masoara la melru liniar de parapet.

D F 09

-trasarea sii saparea gropilor pentru fundatiile stilpilor, inclusiv imprastierea in zona a pamintuluisapat sau incarcarea in mijloc de transport :— turnarea betonului in fundatfi, inclusiv cofrarea si decofrarea paharelor pentru fixarea stilpilorla variantele ,.A", ,.B", ».C" si „D" :— procurarea si montarea stilpilor si liselor ; ..,.,,— umplerea cu beton a paharelor din fundatii, inclusiv prepararea pe loc a acestuia, la variantele A-D" sau cu piatra sparta a gropii de fundatie, la varianta „E" dupa plantarea stilpilor ;— vopsirea parapetului metalic cu un strat de vopsea de ulei cu miniu de plumb si doua stratun de „„„,.„ oihiHir--, Se masoara la metru linear de parapet.

D F 10

Cuprinde :— demontarea liselor ;— transportul si depozitarea liselor in zona ;— saparea pamintului in jurul stilpului si scoaterea lui ;— transportul si depozitarea stilpului pe zona.Se masoara la metru de parapet demontat,

D F 11

Cuprinde :La varianta „A" :

Page 24: D Lucrari de Drumuri

— procurarea elementelor de stilp ;— trasarea, executarea gaurilor la partea inferioara a stilpului si fixarca fierului de ancoraj ;— montarea capacului la partea superioara a stilpului ;— saparea gropii, plantarea stilpului, centrarea lui, umplerea cu pamint si compactarea.La varianta „B" :— procurarea si montarea capacului la partea superioara a stilpului.Nu cuprinde placutele reflectorizante.Se masoara la bucata (de stilp cu capac la varianta „A", numai de capac la varianta „B").

D F 12

Cuprinde :— sapatura de pamint in jurul stilpului ;— scoaterea stilpului ;— curatirea si depozitarea stilpului. Se masoara la bucata.

D F 13

Cuprinde :— confectionarea placujelor din tabla de tlel ;— vopsirea cu vopsea de ulei in doua reprize, spalarea cu detergent si aplicarea foliilor reilectorizante ;— curatirea si pregatirea suprafetei penlru prinderea placutei :— montarea placutei.Se masoara la bueatii.

D F 14

Cuprinde :— spalarea stilpului ;— scoaterea capisonului stilpului ;— executarea gaurilor in stilpi ;— fixarea placutelor ;— montarea la loc a capisonului.Se masoara la bucata de stilp (o pereche de placuje).

D F 15

.Cuprinde :— demontarea placutelor defecte de pe stilpi ;— curatirea stilpului prin spalare cu detergent. Se masoara la pereche de placute.

D F 16

Cuprinde :— exccutarea premarcajului prin miisurarea si fixarea axului dru-mului cu vopsea de marcaj din 5 in 5 m ;— transportul, instalarea indicatoarelor de protejare, pioni si ridicarea lor, la terminarea

Page 25: D Lucrari de Drumuri

lucrului ;— prepararea amestecului de vopsea ;— cxecutarea mecanizata a marcajului simplu, dublu, cu intreruperi sau continue ;— raspindirea peste marcaj, cu dispozitivul masinii, a microbilelor, in cazul marcajelor cu microbile ;— corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicule. Nu cuprinde :— transportul materialelor si al echipei de lucru, de la un punct de rnarcaj la altul, care se va evalua conform D I 19.

D F 17

Cuprinde :— curatirea suprafelei carosabile si trasarea premarcajelor ;— executarea marcajului ;— asigurarea protectiei marcajului pina la uscare, prin dirijarea circulatiei, semnalizarea marcajului cu pioni, stringerea elementelor de protec(ie si transportul lor.Nu cuprinde :— transportul materialelor si al echipei de lucru, de la un punct de marcaj la altul.— Se masoara la metru patrat de marcaj executat (suprafaja efectiv vopsita).

D F 18

Cuprinde :— Irasarea conturului gropii de fundatie ;— saparea gropii ;— fixarea stilpului ;— turnarea betonului in groapa, in cazul slilpilor metalici, sau umplerea gropii cu pamint si compaclarea lui, in cazul stilpilor din beton armat.

D F 19

Cuprinde :— manipularea indicaloarelor si dispozitivelor de prindere in ca-drul zonei de lucru ; — desfacerea suruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stilp, stringerea si ungerea suruburilor.

D F 20

Cuprindc :— confectionarea colierelor de prindere la varianta B ;— montarea indicatorilor pe slilpi.

D F 21

Cuprinde :— desfaeerea suruburilor de prindere ;— demontarea indicatoarelor si depqzitarea acestora. Se masoara la bucata.

D F 22

Page 26: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— spargerea belonului in £unda|ia stilpului ;— scoaterea stilpului ;— umplerea gropii cu pamint si baterea cu mai de mina. Nu cuprinde desfacerea si refacerea pavajului.

D F 23

Cuprinde :— irasarea conturului gropii ;— saparea gropii ;— puncrea in aliniament si la verticals a stilpului, verificarea pozitiei si fixarea provizorie a stilpului ;

— turnarea betonului si compaclarea lui.Nu cuprinde desfacerea si refacerea pavajului.

D F 24

Cuprinde :— aducere'a stilpilor si a indicatoarelor, produse industrial ;— suparea gropilor si plantarea stilpilor ;— monlarea indicatoarelor ;— demontarea indicatoarelor ;— deplantarea stilpilor.

D F 25 Cuprinde :— sapatura de fundatie si imprastierea pamintului rezultat din sapatura (varianta B) ;— confeclionarea si montarea armaturii si al cofrajelor ;— turnarea betonului de fundatie (varianta B) ;— turnarea betonului in elevatie ;— decofrarea. protejarea betonului pe timpul intaririi. precum si corectarea eventualelor defecte.

D F 26

Cuprinde:— premarcarea pozitiei benzii de marcaj ;— amorsarca benzii ;— pozarea benzii prin a$ezarea manuala pe imbracaminlea btui-minoasa ajternuta, necompactata, inclusiv. alinieroa prin alipirca la premarcaj ;— fixaren benzii prin doua Ireceri ale ruloului compresor.

D F 27

Cuprinde :— actionarea sistemului de semnalizare optica si sonora, unde este cazul :— manipularea barierelor ;— dirijarea circulatiei cu ajutorul paletelor, bastoanelor luminoasc etc., in conformilate cu

Page 27: D Lucrari de Drumuri

instrueliunile in vigoarc ;— supravegherea si avertizarea muncitorilor de la punclele de lucru respective ;— asigurarea integritatii lucrarilor executale.

D G

GENERALITATI1) Continutul capitoluluihi capitolul de fata sint prevazule normele de deviz pen-tru desfacerile de pavaje din bolovani de riu, piatra bruta, ca-lupuri, pavele normale sau abnorme, trotuare din dale de beton sau bazalt, borduri de incadrare, borduri de trotuare, decaparea imbracamintilor cu lianti bituminosi, spargerea si desfacerea imbracamintilor si fundatiilor din beton de ciment.2) Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor din capitolIn norme se prevad toale operatiile necesare executarii lucrarilor in bune conditii si anume :— desfacerea cu grija a pavajelor, bordurilor sau trotua-relor ;— curatirea, sortarea si depozitarea in imediata apropiere a materialelor utilizabile ;— stringerea si evacuare materialului inutilizabil.3) Continutul normelorNormele de deviz nu cotin consumuri de materiale in-trucit la operatiunile respective de desfacere nu intervin consumuri de materiale.Consumurile specifice de forte de munca cuprind manipu-larea materialelor rezultate din desfaeerea si depozitarea ma-terialului utilizabil in vederea refolosirii sau inearcarea lui In mijloace de transport in vederea transportarii. Materialele inu-tilizabile sint prevazute a fi indepartate si aplanate pe zona.4) Conditii de musururc a lucrurilorMasuratoarea lucrarilor se lace la unilatea de masura judicata la fiecare norma de deviz In parte. '

D G 01

Cuprinde :— desfacereu pavujului :— curalirea, sortarea si depozitarea alaturi a materialtllui utilizabil.

D G 02

Cuprinde :— desfacerea pavajului ;— curaprea, sortarea si depozitarea alaturi a materialului utilizabil ;— indepartarea si aplanarea pe zona a materialelor inutilizabile.

D G 03

Cuprinde:

— desfacerea trotuarului ;— curalirea, sortarea 91 depozitarea materialului utilizabil.— aplanarea pe zona a materialelor neutilizabile.

D G 04

Page 28: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— curatirea, sortarea si depozitarea alaturi a bordurilor corespun-zatoare si a nisipului utilizabil ;— indepartarea si aplanarea pe zona a materialului inutilizabil.

D G 05

Cuprinde :— decaparea imbracamintilor ; — manipularea si adunarea in gramezi regulate pe marginea soselei Man incarcarea in vehicule a materialului din decapari.

D G 06

Cuprinde :— spargerea betonului cu ciocanul pneumatic ;— dislocarea blocurilor rezultate si stringerea molozului in gramezi.

D H

GENERALITATI1) Continulul capilohiluiIn capitolul de fa£a sint prevazute normele de deviz pen-tru urmatoarele lucrari :— asterneri manuale si mecanice de materiale de intre-tinere ;— sacrificiiri usoare executate manual sau mecanic pe suprafata impietruirilor existente ;— reprofilarea partilor carosabile a drumurilor impie-truite ;— repararea gropilor la drumuri macadamizate sau im-pietruite;— curatirea drumurilor, santurilor, pode^elor si albiilor sub poduri, de materiale aduse de viituri ;— varuirea lucrarilor accesorii si a plantatiei de linga drum, precum si scrierea lucrarilor accesorii ;— monlarea, demontarea si intretinerea panourilor de parazapezi ;- — stabilizarea complexa a impietruirilor existente si com-batcrea prafului ;— curatirea de noroi a drumurilor si a stilpilor de dirijare a circulatiei.2) Conditii lehnice avute in vedere la elaborarea normelor ( din capitolNormele de deviz sint intocmite in baza elementelor din normele si normativele Directiei Drumurilor.

3) ContinutuI normelorNormele de deviz sint intocmile in ipoteza executiei pe portium discontinue .si cuprind consumul de timp necesar de-plasaru muncitorilor si a sculelor de la un punct de lucru laaltul.4) Conditii de masurare a lucrarilorMasuratoarea lucrarilor se .stabileste numai la unitatea de masura specificate in textul normelor de deviz.La normele de deviz DH 5 si DIKi executia reparatiilor si masuratoarea suprafetelor se va face prin delimitarea por-tiumlor degradate in figuri geometrice.

D H 01

Page 29: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— curatirea de murdarie si noroi a grame/.iloi' de materiale de Sn-trelinere aprovizionate anterior (varianta .,C").— ducerea materialelor de intretinere de pe acostamenle sail de pe marginea drumului pe partea carosabila, prin treceri suceesive de utilaj, inclusiv reprotilarea (in ca/.ul asternerii meeanicc) sau transported cu roaba pe partea carosabila a materialului de intrepnere ; asternerea si aducerea la profil (in cazul asternerii manuale).Nu cuprinde curafirea platformei drumului.

D H 02

Cuprinde :— scarificarea usoarii a impietruirii, pina la 5 cm adincime ;— aslernerea la profil a materialelor pietroase si rezultate din sca-rificare, prin treceri'succestve cu lama utilajului pentru varianta „B*'-

D H 03

Cuprinde :— taierea cu lama grederului a proeminentelor (dimburilor) impietruirii ;— reprofilarea partii carosabile cu materialul rezultat din taicrc.

D H 04

Cuprinde :— curatirea de murdarie. si noroi a gramezilor de material pielros, evacuarea si aplanarea materialelor rezultate ;— aducerea materialelor pietroase de inlretincre do pe acostament pepartca carosabila, inclusiv reprofilarea impietruirii ;cilindrarea impietruirii, inclusiv corectarea suprafetei inainte si in urma ruloului compresor cu materialul adus de pe acostament, concomi-tent cu stropirea cu apa.

D H 05

Cuprinde :— scarificarea gropilor cu tirnacopul ;— separarea la furca §i grebla a materialului scarifical si indepar-tarea pe zona a celui inutilizabil ;— asternerea in gropi a materialului rezultat din scarificare 51 a materialelor noi aduse din gramezi exislente pe acoslamente ;— baterea cu maiul, inclusiv aslernerea materialului de impanare si a nisipului de protectie.

D H 06

Cuprinde :— scarificarea usoara cu tirnacopul ;— separarea la furca a materialului scarificat ;— astuparea gropilor cu materiale rezultate din scarificare si cu materiale noi din gramezi existenle ;— fixarea prin batere cu maiul a materialului asternut.

Page 30: D Lucrari de Drumuri

D H 07

Cuprindc :— stringerea cu grebla a pietrei alergiitoare ;—asternerea si amplasarea materialului adunat in gropile sau pe portiunile degradate aJe parlii carosabile.

D H 08

Cuprinde :— saparea potmolului cu cazmaua si tirnacopul, inclusiv incaicarea in roaba sau depozitarea in gramezi ;— transportul cu roaba a potmolului sapat, inclusiv descarcarea prin rasturnare si aplanarea lui pe zona ;— curatirea platformei de restul de materiale.

D H 09

Cuprinde :— taierea in buciili cu fierastraul si toporul ;— trunsportul si depozitarea pe zona.

D H 10

Cuprinde :— spargerea blocurilor de stinca, folosind ciocane, baroasc, dalti, rangi si pene sau cu forare manuala si cu cxplozivi ;— indepartarea de pe drum si depozitarea intregului material re-zultat pe acostamente.

D H 11

Cuprinde :— in variants ,.A", saparea cu mijloacc manuale, corectarea suprafetei de acostament taiat si aruncarea pamintului pe zona ;— in vorianta ,.B", taierea cu mijloace mccanice a excesului de pe acostamente si cu mijloace manuale a suprafetclor din jurul stilpilor de dirijare si a altor instalafii ;— adunarea in griimezi a materialului neutilizabil rezultat si incar-carea in mijloc dc transport sau aruncarea si aplanarea lui pe zona.Nu cuprinde :— alegerea cu grebla a materialului pietros si asternerca acestuia pe platforma sau pe benzile de consolidure

.D H 12

Cuprinde :— curatirea manuala a acostamentelor :— stringerea materialului rezultat din cura(ire in gramezi pe ucos-tament si incarcarea in mijlocul de transport gnu indepartarea lui pe zona, inclusiv aplanarea.

D H 13

Page 31: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde :— saparea manuala a pamintului, inclusiv indepartarea si aplanarea lui pe zona sau incarcarea in mijlocul de transport. Se masoara la metru cub de siipatura.

D H 14

Cuprinec :— curatirea santurilor sau a rigolei de pamint, iarba si mici de-puneri ;— aruncarea pe zona, inclusiv aplanarea materialului rezuttat sau incarcarea lui in mijlocul de transport.Se masoara la metru de sant curatat.

D H 15

Cuprinde :— curatirea de potmol din viituri ;— aranjarea taluzelor la sablon si sfoari pentru corectarea si indepartarea liniei santului ;— adunarea in gramezi a materialului rezultat in vcderea transpor-tului sau indepartarea ?i aplanarea lui pe zona, dupa caz.

D H 16

Cuprinde :— curatirea prin sapare a potmolului si taierea cu toporul sau fie- raslraul a bustenilor;— indepartarea materialului in zona, inclusiv aplanarea sau depozitarea lui.

D H 17

Cuprinde :— prepararea laplelui de var ;— curalirea cu peria a suprafetelor ce urmeazu a £i varuite ;— vflruirea in doua straturi.

D H 18

Cuprinde :— curatirea supralclei de vopsit ;— scrierea si vopsirea.Nu cuprindc :— IransportuI malerialelor si al echipei dc muncilori in limpul de-plusarii de la un indicator la altul care va evolua In baza normei de deviz DI 19.

D H 19

Cuprinde :— descarcarea panourilor si anexelor din mijloace de transport si depoztlaiea lor pe teren in zona drumului ;— eonfectionarea laru?ilor de aneorare din lcmn (varianlele A si B) ;— IransportuI manual pe distanfa mcdie de 50 m, pina la locul de punere in opera ;— trasarea si pichetarea locurilor unde se monteaza panourile ;

Page 32: D Lucrari de Drumuri

— p regal irea panourilor pentru montaj prin cfectuarea tuturor ope-ratiunilor auxiliare (derularca, intinderea etc.) ;— montarea propriu-zisa.

D H 20

Cuprinde :— scoaterea tarusiloi-, desfacerea ancorelor, placutelor de solidari-zare si cirligelor, sortarea si legarea lor ;— demontarea panourilor si rularea celor metalice sub forma de suluri ;— transportul manual al panourilor pe distance medii de 50 m, inciircarea lor si a materialelor anexe in mijlocul de transport ;— descarcarea si stivuirea lor in depozit.

D H 21

Cuprinde :— pregatirea baii cu izolin ;— derularea si treccrea prin baie a panourilor de parazapezi ; — stringerea panourilor in suluri ;— transportul manual de la si la depozit si stivuirea lor.

D H 22

Cuprinde :— transportul manual al panourilor din depozit la locul de lucru ;— repararea partilor rupte (prin inlocuirea cu lamele metalice re-zultate din panouri reformate), indepartarea lamelelor deformate. prin-derea lor ;— transportul manual in depozit si stivuirea lor.

D H 23

Cuprinde :— curatirea suprafetei Impietruirii cxistonlc de pamint sau noroi ;— scarificarea mecanica a impietruirii existente pe 10 cm adincime si corectarea eventual;! a granulomelriei cu materia] de adaos ;— adunarca materialului scarificat in coition lateral si pichetarea marginilor pui-Jii cai-osabile cu tarusi metalici :— reprofilarea, udarea si compactarea suprafefci partii carosabile ;— execularea sapaturii la pcnelc rarnfort :— asternerea varului bulgari in cantitate de 7,0—!),5 kg/m'-', eventuala spargere cu barosul a bulgarilor cu dimensiuni mari, stingerea lui cu apa si amestecarea cu materialul scarificat;— reamestecarea materialului dupa o perioada de minimum 12 ore, concomitent cu raspindirea in reprize a bitumului lichid (bituminei) in cantitate tolalii de 9,0—11,5 kg/m'J ;— asternerea la profil a materialului stabilizat cu lama autogrede-rului si compactarea lui cu cilindrul compresor, inlr-un strat de 10 cm grosime medic ;— execularea impenneabilizarii prin stropire mecanica cu bitum lichid in cantitate de 0,5—0,8 kg/m2, asternerea manualii a nisipului sau savurei in cantitate de 12—17 kg/m3 si compactarea finals cu cilindrul compresor.Nu cuprinde transportul de la batal in zona de lucru a bitumului lichid (bituminei).

Page 33: D Lucrari de Drumuri

D H 24

Cuprindc :— curiitirea suprafetei impietruirii existente, de. pamint sau noroi ;— reprofilarea par^ii carosabile, inclusiv scarificarea pe circa 6—ft cm grosime, corectarea profilului transversal, eventual cu adaugarea de material nou, aprovizionat anterior ;— adunarea materialului in cordon, reprofilarea si cilindrarea pa-tului ;— stropirea in reprize a bitumului lichid sau a rezidurilor de sol-ventare peste materialul din cordon, concomitent cu amestecarea cu autogrederul ; *— asternerea la profil si cilindrarea par(ii carosabile ;— stropirea pentru impermeabilizare cu bitum lichid sau reziduri de solventare (0,8—1,2 1/m2) ;— raspindirea nisipului pe suprafata sti'opita.Nu cuprinde transportul bitumului sau a rezidurilor de solven tare de la batai in zona de lucru.

D H 25

Cuprinde :— spalarea cu apa si detergent, precum si deplasarea de la un slilp la altul a materialelor si uneltelor necesare.

D H 26

Cuprinde:

— spalarea placilor si stergerea lor, precum si deplasarea de la un indicator la altul.

D H 27

Cuprinde :— curatirea suprafelei de vopsit ;— vopsirea in trei straturi.

D I

GENERALITATI1) ContinutuI capitoluluiIn capitolul de fata sint prevazute normele de deviz pen-tru :—- repararea degradarilor din imbraeamintile bituminoase ;— covoare subtiri din mortar bituminos pentru intreti-nerea imbracamintilor bituminoase ;— colmatarea crapaturilor si fisurilor din imbracaminti bituminoase ;— intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor si fisurilor la imbracaminti cu lianti hidraulici ;— refacerea de pavaje de piatra ;— combaterea poleiului si marirea rugoziiatii partii cai-o-sabile ;— curatirea zapezii ;— utilaje necesare la reparatia si intretinerea drumurilor.2) Conditii tehnicc avute in vedore la elaborarea normelor din capitolNormele de deviz sint intocmite in baza elementelor din normativele si din practica lucrarilor de intretinere a Directiei Drumurilor.

Page 34: D Lucrari de Drumuri

3) ContinutuI normelorNormele de deviz din acest capitol sint intocmite cu con-sumurile integrale de material, forte de munca si utilaj ; refo-

losirile de materiale se vor trata conform reglemenlarilor legale.4) Conditii de musurare a lucrarilorMasuratoarea lucrarilor se stabiloste numai la unitatea de masura indicate la fiecare norma de deviz.La normele de deviz DI 01 pina la DI 05 executia repara-tiilor si masuratoarea suprafetelor se va face prin delimitarea portiunilor degradate in figuri geometrice.

D I 01

Cuprinde :— taierea marginilor gropii in forme geometrice regulate ;— decaparea suprafefei degradate si scarificarea stratului de baza ;— imprastierea pe zona a materialului rezultat sau depozitarea lui in gramezi ;— curatirea suprafetei decapate ;— prepararea bitumului, stropiri succesive cu bitum exeeutate manual si astemerea criblurii cu lopata ;— cilindrari succesive cu ruloul compresor.Nu cuprinde :— transporlul mixlurii si a altor materiale, in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— semnalizarile necesare pe timpul executiei.Evaluarea costului transporturilor de la o degradare la alta se va face pe baza normei de deviz D I 19

D I 02

Cuprinde :— taierea marginilor in forme geometrice regulate, decaparea suprafetei degradate si scarificarea stra-tului de baza ;— imprastierea pe zona a materialului rezultat sau depozitarea lui in grSmezi ;— cura|irea temeinica a suprafetelor decapate ;— amorsarea suprafetelor cu bitum taiat, inclusiv prepararea acestuia ;— descarcarea si intinderea mixturii ;— presararea de nisip pe suprafetele reparate si compactarea mixturii.Nu cuprinde :— transportul mixturii si a altor materiale in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— semnalizarile necesare pe timpul execufiei.

D I 03

Cuprinde :— taierea marginilor gropilor in forme geomelrice regulate ;— decaparea suprafetei degradate si scarificarea stratului de baza ;

Page 35: D Lucrari de Drumuri

— adunarea materialului rezultat din depozitarea lui in gramezi pe acustament sau pe zona ;— curatirea suprafetei decapale ;— intinderea mixturii pe suprafalu pregalita ;— presararea si imprimarea cu un rulou de mina a 2—3 kg/m2 nisip peste suprafata execulata.Nu cuprindc :— transportul mixturii §i a allor materiale, in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— transportul utilajelor si al echipelor de muncitori in timpul de-phisarii de la o degradare la alta ;— semnalizarile necesare pe timpul execu(.iei.Evaluarea costului transporturilor de la o degradare la alta se va face pe baza normei de deviz D I 19.

D I 04

Cuprinde :— taierea marginilor gropilor In forme geometrice regulate ;— decaparea suprafetei degradate si scarificarea slratului de baza ;— adunarea materialului rezultat si depo/.itarea lui in griimezi pe acostamente sau pe zona ;— Curatirea cu peria si matura a suprafetei deeapate ;— asternerea si compactarea manuala a mixturii ;— etansarea suprafetei reparate cu nisip de coneasaj bitumat.\u cuprindc :— Iransportul mixturii si a altor materiale, in limpul deplasarii de la o degradare la alta ;— transportul utilajelor si ul echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— semnalizarile necesare pe timpu^ oxocutiei.Evaluarea costului transporturilor de la o degradare la alta so vn face pe baza normei de deviz D I 19.

D I 05

Cuprinde :— taierea manuala a marginilor suprafetei de reparat, scarificareasi curatirea gropilor ;— inealzirea bitumului ;— stropirea suprafetei cu bitum, in doua reprize, cu canlilatea to-tala de 3 kg bitum pe ma ;— asternerea succesiva a criblurii, dupa fieeare stropire, in cantitatetotal§ de 45 kg criblura pe mJ ;— compactarea suprafetei reparate cu rulou compresor, la varianla ,.A" si cu maiul de mina. la varianta „B".Nu cuprinde :— transportul mixturii si a altor materiale, in timpul deplasarii dela o degradare la alta :— transportul utilajelor si al echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o degradare la alta ;— semnalizarile necesare pe timpul executiei.Evaluarea costului transporturilor de la o degradare la alta se va face pe baza normei de deviz D I li).

Page 36: D Lucrari de Drumuri

D I 06

Cuprindc : — decaparea In lungul crapaturilor a stratului de uzura, pe o latime de 0,20 m 51 a stratului de binder, pe o latime de 3 cm, cu dalla, cioca-nul si tirnacopul ;— evacuarea materialului rezultat prin transportul cu roaba si apla-narea lui pe zona ;— curatirea cu (Datura si peria a pgr(iunilor decapale ;— prepararea la cald in malaxoare manuale a mortarului asfaltic ;— amorsarea cu bitum taiat (0,066 kg/ml) ;— umplerea si burarea crapaturilor in imbracamintile bituminoasc cu mortar bituminos.

D I 07

Cuprindc :— cura(irca suprafetei si evacuarea murdariei in afara platfortnei drumului ;— amorsarea suprafetei cu bitum taiat 0,3—0,5 kg/m2 ;— asternerea mortarului asfaltic de 1,5—2,0 m grosime, mijloace mecanice ;— cilindrarea suprafetei.

D I 08

Cuprinde :— scoaterea din rosturi si crapaturi, cu unelte potrivite, a masticu-lui degradat si a murdariei ;

— curatirea cu pcria de sirma a rosturilor si crapaturilor ;— amorsarea lor cu bitum taiat, inclusiv prepararea lui ;— prepararea \masticului bituminos si turnnrea lul (circa 0,900 kg/ ml) in rosturi si crapiituri.

D I 09

Cuprinde:— dcsfacerea pavajului vechi, inclusiv trlerea calupurilor, curatirea si depozitarea lor alaturi ;— slringerea in gramezi a sfarimaturilor de piatra ;— indepartarea si aplanarea pe zona a materialelor neutilizabile ;— nivelarea palului, inlocuirea nisipului, asezaiea calupurilor la sablon si baterea la uscat cu maiul ;— verificarea suprafetei cu sablonul si dreptan.il, imprasticrea nisipului pc suprafala pavajului refacut si impingerea lui in rosturi, concomitant cu stropirea cu apu si baterea cu maiul.Nu cuprinde :— bitumarea rosturilor la rcfacerea pavajelor.

D I 10

Cuprinde :— dcsfacerea pavajului vechi, tricrea pavelelor, curatirea si depozitarea alaturi ;— stringcrea in gramezi a sfarimaturilor de piatra ;— indepartarea si aplanarea pe zona a materialului neutilizabil ;— nivelarea patului, inlocuirea nisipului, asezarca pavelelor la sablon si baterea la uscat cu maiul ;— verificarea suprafetei cu sablonul si dreptaml, imprasticrea nisipului pe suprafata pavajului

Page 37: D Lucrari de Drumuri

refacut si impingerea lui in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa si baterea cu maiul.Nu cuprinde :— bitumarea rosturilor la rcfacerea pavajelor. Se masoara la metru patrat de pavaj refacut.

D I 11

Cuprinde :— deafacerea pavajului vechi, trierea pavelelor, cura(irea si depo-zilarea lor alaturi ;— strtngerea in grfimezi a startmalurilor dc piatrn ;— indepartarea si aplanarea pe zona a malerialului nculilizabil ;— nivelarea patului, inlocuirea nislpului, asterncrua pavajelor la sa-blon si baterea la uscat cu maiul ;— verificarea suprafe(ei cu sabkmul si dreplarul,imprastierea nisipului pe suprafata pavajului refacut si impingerea lui in rosiuri, concomitent cu stropirea cu apa si baterea cu maiul.Nu cuprinde bitumarea rosturilor la pavajul refacut.

D I 12

Cuprinde :— desfacerea pavajului vechi, trierea pietrelor, curat irea si depo-zitarca alaturi ;— strtngerea in grame/.i a st'arimaturilor de piatra ;— indepartarea si aplanarea pe zona a materialului neutilizabil ;— nivelarea patului, inlocuirea nisipului, asezarea pietrei la sablon si baterea la uscat cu maiul ;— verificarea suprafetei cu sablonul si dreplarul, imprastierea nisipului pe suprafata pavajului retacut si impingerea lui in rostiri, concomitent cu stropirea cu apa si baterea cu maiul.

D I 15

Cuprinde:— curatirea cu lopala, aruncarea pe xona si aplanarea.

D I 16

Cuprinde:— ciopliiea deniveliirilor cu tirnacopul ;— transportul si ampiasarea pe zona a materialului rezultat;— presararca unilorma a criblurii.

D Z

GENERALITATI

1) Continutul capitoluluiIn capitolul tie fata sint prevazute normele de deviz pen-trti prepararile de semifabricate si anume :— amestecuri executate in statii fixe pentru straturi ru-tiere stabilizate cu ciment sau zgura si var ;— amestecuri optimale din agregate executate in statii fixe, pentru straturi rutiere ;— suspensie de bitum filerizat (subif) ;

Page 38: D Lucrari de Drumuri

— bitum taiat (cutback) ;— mortar si binder cu suspensie de bitum filerizat (subif) :— mortare, bindere, mixturi asfaltice pentru straturi de baza si straturi de uzura, nisip bitumat, dressing executate cu bitum de petrol, nisip bituminos si cu bitum lichid (bitumina) ;—asfalt turnat prcparat la cald ;— mortar si mixturi asfaltice stocabile pentru intretinerea si reparatia drumurilor ;— betoane de ciment pentru imbracaminti de drumuri si piste aecoportuare si aditivii necesari.Prepararea betoanelor si mortarelor cu ciment obisnuit care intervin in indicatori se vor prevedea conform normelei' de deviz din indicatorul de norme de deviz „C''/1981.De asemenea, in acest capitol sint prevazute normele de deviz pentru canfectiile de santier ca : stilpi, placute reflec-torizante si indicatoarc din fabla pentru circulatia rutiera.

2) Conditii tchnicc speciale avute in vedcrc la elaborarea normelorToate semifabi'icatele cuprind materialcle necesare penlru prepararea lor pe baza unor dozaje medii indicate de standar-dele, normativele sau prescriptiile tehnice in vigoare si anume : STAS 174—73 ; ST.AS 175—70 ; ST AS 729—73 ; STAS 7970— 76 ; STAS 183—72 si normativele M.T.Tc. 16—78 si 29—79.Dozajele efective de execute stabilite pe baza de incer-cSri de laborator vor putea fi diferile de cele prevazute in normele de deviz, fara a se modifica insa consumul din acestc norme de deviz, eu exceptia unor lucrari prevazute a se exe-cuta in conditii speciale, in care dozajele se vor stabili conform reglementarilor din caietele de sarcini elaborate penlru lucrarile respective.Normele de deviz pentru mixturile asfaltice au fost elaborate in conditia unei umiditati naturale a agregatelor de ma-Kimum 5% (umiditate determinata prin luarea agregatelor pentru probe de pe banda predozatorului care alimenteaza usca-torul).In normele de preparare a mixturilor asfaltice de celule si tancuri de bitum, nu s-au prevazut decit orele de functio-nare a lor pe durata schimbului de lucru (cit functioneaza in-treaga instalatie de preparat mixturi) ; mcntinerea in continu-are a temperaturii bitumului a fost cuprinsa in pretul de deviz pe ora de functionare a instalajiei respective (ANG ; LPx ; TELTOMAT).De asemenea, pentru confec^ii s-a ftnut seama de STAS 1848/1—72 si STAS 1848/2—72 cu elementele necesare ale indicatoarelor pentru ciruclatie, cu utilizarilc cele mai f rec-vente.Pentru mixturile asfaltice executate la cald cu bitum de petrol .si betoanele de ciment pentru imbracamintile rutiere sint intocmite vai'iante si pentru tipul instalatiei in care se prepara si care trebuie stabilit la intocmirea proiectului in functie de organizarea constructorului.Se mentioneaza cS irtstala^iile pentru prepararea mixturilor asafltice denumite In norme, se considers pentru urnia-toarele productivity :— instalatia ANG ......6— 8 t/ora ;— instalatia LPX.......20—30 t/ora ;— Instalatia TELTOMAT.....50—60 t/ora.3) Continulul normelorIn cazul semifabricatelor, normele de deviz cuprind toate materialele, carburantii, fortele de munca si utilajele necesare prepararii amestecurilor in vederea transportarii lor la punctul de punere in opera. Desciircarea in mijlocul de transport ei'ec-tuindu-se prin cadere libera din buncarul instalatiei sau be-tonierei, cu exceptia mixturii asfaltice stocabile care se depo-ziteaza si care va fi incarcata in mijlocul de transport si trans-portate atunci cind va fi necesar a se utiliza.Transported semifabricatelor cu mijloacele de transport cele mai adecvale (auiobasculante, autovehicule special ame-najate cu instalatie de incalzire, cazane termoizolante etc.) nu este

Page 39: D Lucrari de Drumuri

cuprins in normele de preparare.In prepararea semifabricatelor sint cuprinse toate trans-porturile si manipularile materialelor din silozuri, depozite si magazii, dozarea lor, efectuarea amestecului .si insilozarea acestuia in bunear, prevazute in procesele tehnologice si de munca respective.Confectiile de santier cuprind aceleasi elemente ca la semifabricate pina la depozitarea lor in vederea transpartului la punctul de punere in opera.4) Conditii de masurare a lucrarilorMasuratoarea lucrarilor se stabileste nurnai la unitatea de masura speeificata la fiecare articol in parte.

D Z 03

Cuprinde :— apropicrea materialului cu buldozcrul ;— alimentarca predozatorului cu autoincarcalorul ;— alimentarea instalajiei INS prin naanevmrca dispozitivelor do dozare a agrejjatelor ;— prepararea amestecului.

D Z 04

Cuprinde:

— stingerea varului ;— topirea bitumului ;— prepararea suspensiei de bitum lilerizal si depozitarea ei in butoaie.

D Z 05

Cuprinde:— prepararea bitumuluii taiat, inclusiv topirea bitumului.Se masoara la tona.

D Z 06

Cuprinde :— stingerea varului ;— topirea bitumului ;— prepararea suspensiei de bitum filerizal;— prepararea mortarului cu suspensie de bitum fileri/.at, inclusiv descai'caiea mortarului din buncar in autovehicule.

D Z 07

Cuprinde :— stingerea varului ;— topirea bitumului ;— prepararea suspensiei de bitum filcrlzat;— prepararea bindcrului, inclusiv descarcarea mixturii din buncar in autovehicule

Page 40: D Lucrari de Drumuri

D Z 08

Cuprinde :— stingerea varului ;— topirea bitumului ;— prepararea suspensioi de bitum fileriznt ;— prepararea bitumului de criblura, executat cu suspensie de bitum filerlzat, inclusiv descarcarea mixturii din buncar in autovehicule.

D Z 20

Cuprinde prepararea mixturii asfalticc, alcaluile din :— criblurfi 3—8 ; 8—15 ; 15—2:1 ; 67—75% din gmitalea agregatelor ;— nisip natural si nisip din nisip bituminos de 0—3 mm rest pina la I00»/« ;— bitum total din mixture (bitum din nisip bituminos si bitum dc petrol) 4,5—5,5% din greutatea mixiurii.

D Z 21

Cuprinde prepararea mixturii asfaltice, alcatuite din :— pietris 7—30 mm, 70—80% din greutatea agregatelor ;— filer 2—3% din greutatea agregatelor ;—nlsip natural sj nisip din nisip bituminos 0—7 mm, rest pina la 100% ;— bitum total in mixtura (bitum din nisip bituminos si bitum de petrol 4,5—5,5"/o din greutatea mixturii.

D Z 22

Cuprinde prepararea mixturii asfaltice, alcatuite din :— pietris 7—30 mm, 35—45% din greutatea agregatului ;— filer 5% din greutatea agregatelor ;— nisip natural si nisip din nisip bituminos de 0—7 mm, rest pina la 100% ;— bitum (bitum din nisip bituminos, inclusiv bitum dur de petrol) 5,6—6,5% din greutatea mixturii.Se masoara la tona de mixtura. _

D Z 23

Cuprinde prepararea mixturii nsfaltice, alcatuite din :— tiler 5—10% din greutatea agregatelor ;— nisip natural si nisip din nisip bltuminos de 0—3 mm, rest pina la 1 OC/n din greutatea agregatelor ;— bitum (bitum din nisip biluminos, inclusiv bitum de petrol), 9—10% din greutatea mixturii.

D Z 24

Cuprinde prepararea mixturii asfaltice, alcatuite din :— l'iler 8—10% din greutatea agregatelor ;— nisip natural si nisip din nisip bituminos de 0—3 mm, rest pina la 100% din greutatea

Page 41: D Lucrari de Drumuri

agregatelor ;— bitum (bitum din nisip bituminos, inclusiv bitum de petrol) i)—11% din greutatea mixturii.

D Z 25

Cuprinde prepararea mixturii asfaltice, alcatuite din :— filer 6—12% din greutatea agregatelor ;— criblura 20—35% din greutatea agregatelor ;— nisip natural si nisip din nisip bituminos de 0—3 mm, rest pina la 100% ;— bitum (bitum din nisip bituminos, inclusiv bitum de petrol) 7,5—9% din greutatea mixturii.

D Z 26

Cuprinde prepararea mixturii asfaltice, alcatuite din :— filer 6—12% din greutatea agregatelor ;— criblura 20—35% din greutatea agregatelor ;— nisip natural si nisip din nisip bituminos de 0—3 mm, rest pina la 100% ;— bitum (bitum din nisip bituminos, inclusiv bitum de petrol) 7,5—9% din greutatea mixturii.Cuprinde prepararea mixturii asfaltice, alcatuite din :— criblura 3—8 ; 3—10 si 16—25 mm — 67—75% din greutatea agregatelor ;— nisip 0—7 mm, rest pina la 100% ;— bitum total (din care bitum lichid 60—65%), 4,5—5,5% din greutatea mixturii.

D Z 27

Cuprinde preparaiea mixturii asfaltice, alcatuite din :— pielris de 7—31 mm, 70—80% din greutatea agregatelor ;— filer 2—3% din greutatea agregatelor ;— nisip de 0—7 mm, rest pina la 100% ;— bitum total (din care bitum lichid 60—65%), 4,5—5,5% din greutatea mixturii.

D Z 28

Cuprinde preparaiea mixturii asfaltice, alcatuite din :— pietri§ de 7—30 mm, 35—47% din greutatea agregatelor ;— nisip de 0—7 mm, 45—55% din greutatea agregatelor ;— filer, 8—10% din greutatea agregatelor ;— bitum total 4,5—6% din greutatea mixturii (din care bitum lichid GO—65%).

D Z 29

Cuprinde prepararea mixturil asfaltice, alcatuite din :— nisip nuturul 0—3 mm, 02—1)2% din greulatea agrcgatului ;— filer t!—18% din greutalea agrcgatului ;— bitum total (din core bitum lichid 55—60»/o), 9—11% din greulatea mixturii.

D Z 30

Page 42: D Lucrari de Drumuri

Cuprinde:

-prepararea betonului

-prepararea si adaugarea in beton a solutiei de disan

D Z 32

Cuprinde:

-dozarea agregatelor si a filerului

-prepararea bitumului taiat

-prepararea mixturii asfaltice

-prepararea si introducerea laptelui de var

-lopatarea de doua ori a mixturii in depozit.

D Z 34

Cuprinde:

-taierea si slefuirea placutei la dimensiunea necesara

-vopsirea pe ambele fete cu vopsea de ulei in doua straturi;

-curatirea cu detergent a fetei pe care se aplica folia reflectorizanta

-aplicarea foliei pereche placute.

D Z 35

Cuprinde :— trasarea dupa sablon a conlurului indicalorului ;— taierea tablelor cu ?lan(a sau foarfeca la dimensiuni, inclusiv finisarea lor ;— confectionarea colierelor de prindere si a cornierelor de rigidizare, nituirea si finisarea acestora ;— curatirea si frecarea suprafetei in vederea vopsirii ;— aplicarea pe ambele fete a grundului de miniu de plumb si a grundului de culoare, precum si aplicarea pe fata a trei straturi de email ;— trasarea chenarului, a simbolurilor, literelor si cifrelor, precum si vopsirea acestora ;— depozitarea indicalourelor pe sorturi, pe slelajc.

D Z 36

Cuprinde :— trasarea dupa sablon a conturului indicator ului ;— taierea tablelor cu stanta sau foarfeca la dimensiuni, inclusiv finisarea lor;

Page 43: D Lucrari de Drumuri

— confectionarea colierelor de prindere si a cornierelor de rigidizare, nituirea si finisarea acestora ;— curatirea suprafetei tablei si asprirea supra fetei cu smirghel pe doua direc{ii ;— vopsirea indicatorului pe spate si in fata cu doua straturi de vopsea ;— trasarea si desenarea figurilor si simbolurilor ;— derularea. croirea si taierea foliei pentru fond, chenare, cifre. litere etc. ;— dezlipirea hirtiei de protecfie a foliei ;— lipirea foliei reflectorizante pe Wibla, netezirea prin apasare cu ruloul de cauciuc si etansarea mar-ginilor cu solute specialii : ...depozitarea indicatoarelor pe sorturi, pe stelaje,

D Z 37

Cuprindc :— trasarea si laierea (evilor din o(el ;— cur&tlrea si aptlcarea primului sti'at de grund de miniu de plumb pe toata lungimea si celui de al doilea stral pe portiunea ce se inglo-beuza in belonul de fixare ;— vopsirea cu vopsea alchidal in doua straturi pe por(iunea pe care se fixeaza indicaloarele

D Z 39

Cuprinde:

-prepararea solutiei de aditiv cu apa;

-dozarea cantitatii necesare de solutie corespunzatoare la marca betonului si turnarea ei in toba betonierei.