d achizi ie

5
Nr. d/o 4. Numarul de telefon/fax: PITS - 0231-21034- i m i ^ n , » . . . " 54622/0231 -S4fi?1 OZ31-20391 fax; Primana Bal^ SAP-m^ " va pueea o b , ne accesu, la S u ^r ef " ' t ? aCtiVitate - achizitia implica o alta f o r n T d e a " S t i e en ° p de achizi t ie <* proceduriH. hPHPfi^.^ X T ^ aCh,Z,flC C ° mUna > : Pnmaria m,.n.R»« T ^ hltnr „, 8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati care Ji nnf f participe la procedura de achizitie nrivind Z/J , sat,sface "^cesitatile, sa ^ ^ ^ l ^ ^ a e achizifie pnvind prestarea/executarea urmatoarelor servicii de Cod CPV 45453000-7 Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrari solicitate " Amenajarea teritoriului prin pavarea fi dispunerea curfii interioare a institufiei educatiei timpurie Nr.3 din str.Bulgara,98 num. Balti" " Unitatea de masurS buc Cantitatea Specificarea tehnica deplina solicitata, Standarde de referinja Conform caietului de sarcini $i a listei cu cantita{ile de lucrari; ofertantului i se recomanda sa viziteze $i sa examineze amplasamentul lucrSrii, inclusiv imprejurimile, 5 i sa obtina toate informatiile care pot fi necesare In vederea elaborarii ofertei Valoarea estimative totala Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot tn parte)_ a.2021 - 1 876 289,17/ 2 251 547,00 a.2022 - 2 825 069,17/ 3 390 083,00 4 701 358,33 / 5 641 630,00 1) Pentru un singur lot - DA; 2) Pentru mai multe loturi; 3) Pentru toate loturile- 4) Ate limMri privind numarul de loturi care pot fi atribujte ^ ^

Upload: others

Post on 16-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: d achizi ie

Nr. d/o

4. Numarul de telefon/fax: P I T S - 0231-21034- i m i ^ n , » • . . . " 54622/0231 -S4fi?1 OZ31-20391 fax; Primana B a l ^ S A P - m ^

" va pueea o b , n e accesu, la

S u ^ r e f " ' t ? a C t i V i t a t e < « -

achizitia implica o alta f o r n T d e a " S t i e en ° p d e a c h i z i t i e <* proceduriH. hPHPfi^.^ X T ^ a C h , Z , f l C C ° m U n a > : Pnmaria m,.n.R»« f » T ^ h l t n r „ , 8. Cumparatorul invita operatorii economici interesati care Ji nnf f participe la procedura de achizitie nrivind Z/J , s a t , s f a c e "^cesitatile, sa

^ ^ ^ l ^ ^ a e achizifie pnvind prestarea/executarea urmatoarelor servicii de

Cod C P V

45453000-7

Denumirea serviciilor de proiectare sau de

lucrari solicitate

" Amenajarea teritoriului prin

pavarea fi dispunerea curfii interioare a

institufiei educatiei timpurie Nr.3 din

str.Bulgara,98 num. Balti" "

Unitatea de

masurS

buc

Cantitatea Specif icarea tehnica

deplina solicitata, Standarde de referinja

Conform caietului de sarcini $i a listei cu cantita{ile de lucrari; ofertantului i se recomanda sa

viziteze $i sa examineze amplasamentul lucrSrii, inclusiv imprejurimile, 5i sa obtina toate informatiile care pot fi necesare

In vederea elaborarii ofertei

Valoarea est imative totala

Valoarea estimate

(se va indica pentru fiecare

lot tn p a r t e ) _ a.2021 -

1 876 2 8 9 , 1 7 / 2 251 547,00

a.2022 -2 825 0 6 9 , 1 7 / 3 390 083,00

4 701 358,33 / 5 641 630,00

1) Pentru un singur lot - DA; 2) Pentru mai multe loturi; 3) Pentru toate loturile-4) Ate limMri privind numarul de loturi c a r e p o t fi a t r i b u j t e ^ ^

Page 2: d achizi ie

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

(indicati se admite sau nu se admite) 12 Termenii si conditiile de prestare/executare solicitaji: maxim 3 luni t„

tavorabila pentru executarea tivurilor de lucrari.

13. Termenul de valabilitate a contractului: pina la 31.12.2022

14. Contract de achizifie rezervat atelierelor protejate sau ca acesta poate f. executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata (dupa caz): n u

15.

16

(indicati da sau nu)

Prestarea serviciului este rezervata unei annmite profesii in temeinl nnor legi san al unor acte administrative (dupa caz): .

(se menfioneazS respectivele legi acte administrative)

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determma el.minarea acestora ?i a criteriilor de selectie/de preselectie; nivelul minim

^ ^ J J ^ ! ' ^ — 1 ~ - mentioneazainfo rmafii™

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerinfei

1.

5.

7.

8.

Formularul ofertei F 3.1

Mod de demonstrare a Tndeplinirii criteriului/cerintei:

2 | Devizele (formularele 3,5,7) -(intocmite conform corespunzator CPL.01.01-2012)

cu aplicarea semnaturii $i §tampilei operatorului economic

Garanfia bancara 1% din pretul ofertei fara TV A - Scrisoare de garanjie bancara (anexa nr. 9) sau transfer

cu aplicarea semnaturii $i §tampilei operatorului economic; Este interzisa modificarea formularelor de deviz prin majorare sau mic§orare a resurselor sau excluderea totala a acestora.

DUAE

emisa de o banca comerciala sau prin transfer la contul autorita{ii contractante, cu aplicarea semnaturii electronice a operatorului economic

Grafic de executare (anexa nr. 10.)

a lucrarilor cu

adaptat procedurii, cu aplicarea semnaturii ?i ?tampilei operatorului economic Prezentarea oricarui alt foraiular DUAE este temei de descalificare de la procedura de achizitie publica.

aplicarea semnaturii $tampilei

6 Cerere de participare (anexa nr. 7) operatorului economic cu

Declarable privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) Experienfa similara in reparatia blocurilor alimentare (informa{iile date se vor include in anexele nr. 12 ?i nr. 13

aplicarea semnaturii operatorului economic

?i §tampilei

?i §tampilei cu aplicarea semnaturii operatorului economic cu aplicarea semnaturii §i ?tampilei operatorului economic Ofertantul urmeaza sa dispuna de un nivel minim de experienfa pentru a se califica conform cerintelor de indeplinire a contractului: 1) executarea in ultimii 5 ani a eel pufin a unui contract cu o valoare nu mai mica de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum §i prin procesul-verbal de recepjie la terminarea lucrarilor/procesul-verbal de receptie finala la expirarea perioadei de garantie, insojit de certificari de buna execute pentru cele mai importante lucrari din partea Beneficiarului (informatiile date se vor include in anevsl̂ nr. 12 ?i nr. 13)-

Nivelul minim/ Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

2

Page 3: d achizi ie

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerintei

9.

10.

16.

17.

Declaratie privind dotSrile specifice, utilajul §i echipamentul necesar pentru mdeplinirea corespunzatoare a contractului (anexa nr. 14) Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)

jj | Lista subcontractanfilor $i partea/par{ile din contract care sunt indeplinite de acegtia (anexa nr. 16)

19 | Informafii privind asocierea (anexa 1 nr. 17)

13 | Declaratie tert sus{inator (anexele ' 18, 19, 20 ,21)

14 | A v i z Pentru participare la licitafiile publice de lucrari din domeniul construcfiilor ?i instala{iilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenjiei Supraveghere Tehnica

15. | E x t r a s d i n Registrul de stat al persoanelorjuridice Diriginte de §antier

Termenul garanjiei lucrari lor - nu mai pu{in de 5 ani

18. G a r a n t ' a d e buna execute - 5%

1 9 | DECLARATIA privind^ confirmarea identita{ii beneficiarilor efectivi ? j neincadrarea acestora in situafia condamnarii pentru partiripn.™ i?

Mod de demonstrare a Tndeplinirii criteriului/cerin(ei:

sau 2) valoarea cumulata a tuturor contractelor executate in ultimul an de activitate sa fie egala sau mai mare decat valoarea viitorului contract, procesele-verbale de receptie la terminarea lucrarilor/ procesele-verbale de receptie finala la expirarea perioadei de garanfie, msotite de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari din partea Beneficiarului (informatiile date se vor include in anexele nr. 12 ?i nr. 13). cu aplicarea semnaturii $i gtampilei operatorului economic

cu aplicarea semnaturii $i §tampilei operatorului economic

Nivelul minim/ Obligativitatea

Obligatoriu

Obligatoriu

cu aplicarea semnaturii ? i ?tampilei I Obligatoriu operatorului economic

cu aplicarea semnaturii §i ?tampilei operatorului economic cu aplicarea semnaturii ? i ?tampilei operatorului economic cu aplicarea semnaturii $i 5tampilei operatorului economic

cu aplicarea semnaturii §i ?tampilei operatorului economic

Obligatoriu

Obligatoriu, dupa caz

Agentul economic va prezenta legitimatia ?i cert if icate de atestare tehnico-profesionala, cu aplicarea semnaturii ?tampilei operatorului economic Declaratie cu aplicarea semnaturii 5i ?tampilei operatorului economic -in acest termen defectele aparute vor fi inlaturate din contul propriu cu condijia exploatarii corecte a obiectului §i cu exceptia cazului de forta majora. retinerea succesiva din facturile p a r o l e in cuantum de _5_% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de _5_% din valoarea a contractului. Aceste re{ineri vor fi efectuate pma la completarea garanfiei de buna execute Sumele astfel rejinute vor fi depuse pe un cont special deschis in baza contractului de deposit - garanfia de buna executie aleasa de ambele parti. I n t e r m e n d e 5 zile de la data comunicSrif rezultatelor procedurii de achizifie publica ofertantul/ofertantul asocial desemnat ca?tigator va prezenta autoritatii

- ^ S ^ ^ H ^ L J L j ^ g e n t i e i Achizitii Publice

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

Obligatoriu

3

Page 4: d achizi ie

Nr. d/o Descrierea criteriului/cerintei Mod de demonstrare a Tndeplinirii criteriului/cerintei:

Nivelul minim/ Obligativitatea

activitati ale unei organizajii sau grupSri criminale, pentru coruptie, frauds §i/sau spSlare de bani

DECLARAJIA

17. Garantia pentru oferta, dupa caz - N/A. cuantumul - -%.

18. Termenul de garantie a lucrarilor - 5 ani.

19. Garantia de buna executie a contractului, dupa caz - refinerea succesivd din facturile parfiale, in cuantum de _5_% din valoarea lunar a a acestora pind la atingerea unui procent de _5_% dm valoarea a contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea garanfiei de buna execufie. Sumele astfel retinute vor fi depuse pe un cont special deschis in baza contractului de depozit- garanfia de bund execufie aleasa de ambele parti, cuantumul -5%.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerata (In cazul licitafiei deschise, restranse si a procedurn negociate), dupa caz sg reduce termenul de puhlicare cu 5 zile in cnnfnrmhnt. cu art. 4 7 alin. (6) din Leaea 131/2015 " "

21. Tehnici ?i instrumente specif.ce de atribuire (daca este cazul specificafi daca se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achizitie sau licitatia electronica): -

22. Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicaji dupa caz):

23. Ofertele se prezinta in valuta - MDL (lei moldovene§ti).

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: eel mai mic pret fard TVA pe hsta intreaga si indeplinirea tuturor criteriilor de selectie si cerintelor din caietul de sarcini.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, Drecum si nnnrlprilp nr> '

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare Ponderea%

--

-

--

26. Termenul limita de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /pana la: conform SIA RSA P

" pe: conform SIA RSAP MTendpr 27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile 29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender

t • . s- . (SIA RSAP sau adresa deschiderii) Ofertele intarziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor-Ofertantiisau reprezentantii acestora au dreptulsapart'icipe la deschiderea ofertelor cu exceptia cazului ctnd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP". ojertetor, cu

31. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare; • de stat

4

Page 5: d achizi ie

3 2 ' U n T u n i i t ' o ^ n T ' " U ° ?I/Si"' P " ' ^ " " """•* ' d i " to"™ ale (se specifics denumirea proiectului §i/sau programului) "

33. Denumirea §i adresa organismului competent de solufionare a contestatiilor-Agentia Nationald pentru Solutionarea Contestatiilor Adresa: num. Chisindu, bd. Stefan eel Mare si Sfant nr. 124 (et 4) MD 2001 • Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [email protected]

3 \ ™ L | d r I e ) ? i r e f e r i n ^ a (referinfele) publicarilor anterioare in Jurnalul Oflcial al

(dac^Tste c Z r ^ C ° n t r a C t U l ( C°n t r a .C t e l e ) h M r e S e - u n t u l respect*

3 5 ' i k o a r e f a C h i 2 i t i i , 0 r ^ ^ c a l e n d a r u l pentru publicarea anunturilo_r

3 6 ' astfd fi™ a n U n t U ' U i ^ i U t e n t i e SaU' d i : P a C3Z' P r e c i z a r e a c a - « * * publicat un ue anunj. nu e cazul 37. Data transmiterii invitafiei de participare: conform STA RSAP MTenHrr

a ~ ~ —

38 In cadrul procedurii de achizitie publica se va u t i l i ^ W p ^ . Denumirea instrumentului electronic r~ — depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare sistemul de comenzi electronice facturarea electronica plajile electronice

Se va utiliza/accepta sau nu Da

Nu Da Nu

39. Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile guvernamentale al

s=r t- sarar-r -si ~ (se specifics da sau nu)

40. Alte informafii relevante

' ' S X Z t l i r ^ T : P % S I A R S A P , " M r » * « " obligatoriu formuiarul ofertei, oevizele (tormularele 3,5,7), garan[ia pentru ofertS, cererea de participare gi DUAE

"stsri-ri—" * **—«• * —-—• •

Vicepre?edintele grupului de lucru: Tatiana DUBITKAIA

§ef adjunct al DiTS a Primariei mun. Balti (beneficiar): Olga IUR —

« 5 L IS&sffl. I a sfo