Şcoala gimnazială „george enescu”, oraşul sinaia, bd...

Click here to load reader

Post on 12-Feb-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  ANEXA 2 COMISII DE LUCRU

  AN ŞCOLAR 2015-2016 Nr.crt COMISIE ATRIBUŢII COMPONENŢĂ

  COMISII CU CARACTER PERMANENT

  1 COMISIA PENTRU CURRICULUM

  a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei); b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; e) răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei; f) are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu acceptul conducerii acesteia; g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; h) elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral.

  Preşedinte : Director, prof. Tudor Simona

  Membri : Prof. Inv. preșcolar, Comărniceanu C

  Prof. Inv. primar, Ghiţă Cristina Prof. Baciu Leonida

  Prof. Rădulescu Rodica Prof. Duţă Daniela

  Prof. Bîgiu Răzvan-Cristian Prof. Mocănescu Tănase

  2 COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT - CEAC

  Coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de evaluare si asigurare a calităţii, conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; Elaborează anual RAEI;

  Coordonator Prof. Coţoapă Mariana-Tatiana

  Membri:

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; Cooperează cu ARACIP Verifică lunar ritmicitatea notării, Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de către cadrele didactice Realizează asistenţe la ore, pe baza graficului de asistenţe Verifică portofoliile personalului didactic / elevilor

  Prof.înv.primar, Guzu Camelia Prof. Vlase Georgiana

  Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta Prof. înv. preșc., Comărniceanu C.

  Prof. înv. preșc., Stoica Ana

  3 COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR/DE PROTECȚIA ȘI SIGURANȚA ELEVILOR

  Gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi si familie pentru identificarea, monitorizarea si prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali; Are obligaţia de a colabora cu autorităţile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii poliţiei şi ai jandarmeriei pentru a creşte siguranţa în unitatea de învăţământ. Analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; Realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, cu planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al directorului; Urmăreste modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind cresterea siguranţei la nivelul scolii; Evaluează si monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu; Elaborează rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din unitatea de învăţământ respectivă şi îl transmite comisiei judeţene pentru prevenirea si combaterea violenţei în mediul scolar Propune conducerii unităţii de învăţământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi a situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a preşcolarilor/elevilor şi a personalului din unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţii de învăţământ.

  Responsabil: Consilier, prof. Brăslașu Constanța

  Membri: Prof. Crăciun Minodora Înv. Tudorie Georgeta

  Prof. înv. primar, Ivănică Otilia Prof. înv. preșc., Dinicu Iuliana

  Ed. Colțoiu Tatiana

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  4 COMISIA PENTRU FRECVENȚĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABANDONULUI ŞCOLAR

  Monitorizează înstiinţarea părinţilor si discutarea în CC si CP a cazurilor elevilor cu absenţe nemotivate (Procedura) Verifică modul de raportare lunară a absenţelor de către diriginţi/învăţători/educatori Colectează şi transmite către ISJ PH situaţia absenţelor Analizează şi formulează concluzii, propune măsuri pentru reducerea absenteismului elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă.

  Responsabil: Prof. înv. primar, Ivănică-Nedelcu O.

  Membri: Prof. Baciu Leonida Prof. Bîgiu Răzvan

  Înv. Tudorie Georgeta Prof. înv. primar, Stan Steliana

  5 COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE SI FORMARE CONTINUĂ

  Monitorizează înscrierea şi participarea personalului la programele PFC Asigură circulaţia informaţiei între scoală, ISJ PH si CCD PH Popularizează oferta programelor de formare continuă

  Responsabil: Prof. Bîgiu Răzvan

  Membri: Prof. Frîncu Daniela

  Prof. înv. primar, Floştoiu Mihaela Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta

  Ed. Colțoiu Tatiana Ed. Petre Maria

  6 COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  Realizează instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de protecţia muncii Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă Urmăreste respectarea de către personal şi elevi/preşcolari a normelor de protecţia muncii Monitorizează efectuarea controlului medical periodic al personalului

  Responsabil: Prof. Belu Radu

  Membri: Prof. Firăstrăeru-Niculae M.

  Prof. Bădescu Adrian Prof. înv. primar, Floştoiu Mihaela

  Prof. înv. preșc., Rotilă Evelina Ed. Petre Maria

  Ad. Pariș Gabriela

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  7 COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  Asigură instruirea periodică a personalului si elevilor privind măsurile de apărare în situaţii de urgenţă Elaborează planificarea anuală a activităţilor Evaluează si monitorizează activităţile de apărare în situaţii de urgenţă Elaborează semestrial un raport de activitate

  Responsabil: Prof. Belu Radu

  Membri: Prof. Bîgiu Răzvan

  Prof. Maricoiu Ioana Prof. înv. preşcolar, Rotilă Evelina

  Prof. Bădescu Adrian Prof. înv. preșc., Trică-Dumitru Manda

  Ed. Sârbu Rodica Adm. Pariș Gabriela

  8 COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI SI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

  întocmeste orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii scolare a elevilor actualizează permanent orarul, în funcţie de modificările obiective întocmește programul de desfăşurare a serviciului pe şcoală al cadrelor didactice, în zilele în care acestea au mai puțiene ore de curs.

  Responsabil: Director, Prof. Tudor Simona

  Membri: Dir. Adj. Prof. Coțoapă Tatiana

  Prof. Duţă Daniela Prof. înv. primar, Ghiță Cristina

  Ed. Colțoiu Tatiana

  9 COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

  a) asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii publice; b) organizează, când necesităţile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare; c) coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul raporturilor profesionale; d) conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii entităţi publice; e) organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât şi între structurile unităţi de învăţământ.

  Preşedinte: Prof. Comărniceanu Carmen

  Membri: Prof. Rădulescu Rodica

  Prof. Frîncu Daniela Prof. Duţă Daniela

  Prof. Firăstrăeru-Niculae Mădălina Contabil şef, Manta Gabriela-Geanina Secretar şef, Floştoiu Denis-Adriana

  Bibl. Arhire Cristina-Carmen Adm. Pariş Daniela-Gabriela

  10 COMISIA DE GESTIONARE SIIIR Președintele are următoarele atribuții:

  - coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite

  Președinte: Director, Prof. Tudor Simona

  Responsabil:

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);

  - desemnează persoana responsabilă pentru gestionarea Sistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

  Responsabilul SIIIR, împreună cu ceilalți membri:

  asigură înmatricularea/reînmatricularea elevilor pentru anul școlar următor;

  face asocierea elevilor înmatriculați la formațiunea de studiu;

  asigură marcarea elevilor nepromovați;

  asigură promovarea multiplă sau individuală a elevilor și asocierea lor la o formațiune de studiu pe anul școlar viitor;

  asigură colectarea și gestionarea datelor relevante complete aferente resurselor materiale și facilităților unităților de învățământ;

  asigură colectarea datelor necesare procesului de înscriere în învățământul preșcolar (furnizate prin intermediul cererilor de înscriere), evaluarea cererilor depuse și reînscrierea;

  asigură colectarea datelor necesare procesului de înscriere în învățământul primar (furnizate prin intermediul cererilor de înscriere), evaluarea cererilor depuse și admiterea acestora;

  asigură colectarea datelor relevante complete ale personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ;

  asigură colectarea datelor statistice la nivelul unității de învățământ;

  asigură colectarea și gestionarea completă a datelor de identificare ale elevului, precum și gestionarea parcursului școlar al acestuia, de la înscriere în unitate, înregistrare într-o formațiune de studiu, acţiuni extrașcolare, trecerea dintr-un ciclu de învățământ la următorul etc.;

  asigură întocmirea planului de școlarizare, pe anul școlar viitor.

  Secretar șef, Floștoiu Denis Membri: Prof. Vlase Georgiana

  Prof. Guzu Camelia Contail șef, Manta Gabriela

  11 COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATVE

  - stabileste colaborări şi parteneriate cu instituţii similare din ţară/ străinătate;

  Coordonator: Director, Prof. Tudor Simona

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  - monitorizează implementarea si diseminarea proiectelor. - corelează obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a celui local/judeţean cu cele specifice unităţii de învăţământ.

  - initiaza actiuni in sprijinul cresterii capacitatii institutionale cu privire la accesarea si derularea proiectelor finantate din surse externe;

  - initiaza parteneriate cu ONG-uri, mediul de afaceri, patronate, sindicate, IMM-uri, institutii publice etc. in vederea realizarii in comun a unor activitati, lucrari, servicii si proiecte de interes public local;

  - promovează şi coordonează programe internaţionale de educaţie şi formare profesională;

  - asigură comunicarea permanentă cu persoanele beneficiare ale programelor desfăşurate în cadrul proiectelor;

  - pregăteşte şi organizează vizite şi programe de predare pentru cadre didactice/elevi, în cadrul schimburilor şi parteneriatelor instituţionale asumate de şcoală;

  - participă activ la conferinţe şi întâlniri ale coordonatorilor de relaţii internaţionale organizate la nivelul judeţului.

  Membri: Prof. Bîgiu Răzvan

  Prof. Rădulescu Rodica Prof. înv. preșc. Comărniceanu C.

  Prof. înv. primar, Stan Steliana Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta

  12 COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

  coordonează activitatea participării elevilor la concursuri şi olimpiade; prezintă conducerii școlii programarea concursurilor şi olimpiadelor; sistematizează rezultatele acestor concursuri şi le prezintă conducerii unității; întocmeşte graficul de pregătire al elevilor pentru concursuri şi olimpiade. coordonează activitatea privind pregătirea elevilor în vederea obţinerii performanţelor şcolare.

  Președinte: Director, Prof. Tudor Simona

  Membri: Dir. Adj., Prof. Coțoapă Tatiana

  Prof. Frîncu Daniela Prof. Crăciun Minodora Prof. Ghiragosian Meda

  Prof. Duță Daniela Prof. Maricoiu Ioana

  Prof. Bîgiu Răzvan Prof. Firăstrăeru-Niculae M.

  Prof. înv. primar, Ghiță Cristina Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  13 COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

  a) elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, în unitatea de învăţământ; b) colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii; c) propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; d) elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica unităţii de învăţământ, în acest sens, şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă; e) identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului profesoral, după caz; f) prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor şcolii incluzive; g) sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; h) monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii; i) elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; j) elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru

  Responsabil: Ed. Toma Claudia

  Membri: Prof. Mocănescu Tănase

  Prof. înv. primar, Guzu Camelia Prof. Poenaru Angelina Prof. Vlase Georgiana

  Prof. înv. preșc. Constantinescu V.

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ;

  14 COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Popularizează rezultatele activităţilor în comunitatea locală şi mass-media Configurează marketingul unităţii scolare Actualizează permanent site-ul scolii

  Responsabil: Prof. Comărniceanu Carmen

  Membri: Prof. Ghiragosian Meda

  Prof. înv. primar Guzu Camelia Prof. înv. preșc., Rotilă Evelina

  Ed. Toma Claudia Secretar, Floștoiu Denis-Adriana

  15 COMISIA DE DISCIPLINĂ

  Cercetează presupusele abateri disciplinare săvârsite de elevi faţă de prevederile ROFUIP, ROI şi întocmeste un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în consiliul profesoral; Propune CP / CA sancţionarea elevilor care au săvârsit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile ROFUIP, ROI; Propune consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârsit abateri; Verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii pentru învăţământul primar/ profesorii diriginţi.

  Responsabil: Prof. Dovîncă Adriana

  Membri: Prof. Boeriu Costin

  Prof înv. primar,. Cobeanu Mihaela Înv. Tudorie Georgeta

  16 COMISIA PENTRU EDUCAȚIE JURIDICĂ - stabilește calendarul activităților; - organizează vizite ale elevilor în cadrul instantelor prahovene; - facilitează accesul în unitatea de învățământ al practicienilor dreptului și a altor persoane invitate, în vederea derulării sesiunilor de educație juridică; - distribuie în școală materiale informative cu specific juridic; - efectuează orice alte activități pentru implementarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Justiției și Ministerul Educației.

  Responsabil: Prof. Bîgiu Răzvan

  Membri: Prof. Duță Daniela Prof. Boeriu Costin Prof. Baciu Leonida

  Prof. Belu Radu Prof. Brăslașu Constanța

  Ed. Colțoiu Tatiana

  17 COMISIA PENTRU PREVENIREA ACTELOR DE CORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE

  - realizarea unor analize, cercetari si studii privind fenomenul de coruptie in incinta scolii; - organizarea si desfasurarea unor activitati de instruire privind conduita cadrelor didactice. Familiarizarea tuturor angajatilor cu actele legislative si

  Responsabil: Prof. înv. primar, Cobeanu Mihaela

  Membri:

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  normative privind politicile anticoruptie si integritate institutionala. Informarea angajatilor despre toate sanctiunile aplicate in cazul unor fenomene de coruptie; - aplicarea de sanciuni disciplinare pentru incalcarea standardelor etice si de conduita anticoruptie; - încurajarea denunțării corupției, asigurarea confidentialității persoanelor care denunță acte de corupție; - creșterea capacității de reacție în momentul identificării unor fapte de corupție; - promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementare în vederea minimizării riscurilor de corupție; - elaborarea și aplicarea unor sondaje de opinie în scopul prevenirii și identificării eventualelor acte de corupție; - organizarea unor seminarii, consultări și dezbateri pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea în rândul cadrelor didactice.

  Prof. Vlase Georgiana Prof. Maricoiu Ioana

  Prof. înv. preșc. Stoica Ana

  18 COMISIA INTERNĂ DE EVALUARE PENTRU ELEVII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (CES)

  - asigură incluziunea școlară prin serviciile oferite, prin îmbunătățirea acestora în permanență, pentru a putea cuprinde în procesul de educație elevii cu cerințe educaționale speciale;

  - oferă suport didactic profesorului de sprijin, a cadrului didactic de la clasă în vederea adaptării curriculare (corelarea conţinuturilor componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile elevului cu cerinţe educative speciale sau alte tipuri de cerinţe educative din perspectiva finalităţilor procesului de adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia), adaptare care se face prin eliminare, substituire sau adăugare de conţinuturi în concordanţă cu obiectivele şi finalităţile propuse prin planul de intervenţie personalizat;

  - asigură procesul de adaptare a copilului la cerinţele şcolii, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasă) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare;

  - asigură realizarea materialelor didactice, a instrumentelor de lucru şi de

  Responsabil: Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta

  Membri: Prof. Mocănescu Tănase

  Prof. înv. primar, Stan Steliana Prof. Poenaru Angelina

  Ed. Sârbu Rodica Prof. logoped, Pelin Francesca

  Prof. sprijin, Oancea Anca

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  evaluare specifice în colaborare cu profesorul de sprijin și cu cadrele didactice de la grupă/clasă în care sunt elevi cu cerinţe educative speciale;

  - oferă suport profesorului de sprijin, în vederea realizării evaluării periodice şi reproiectării programului de intervenţie personalizat în funcţie de rezultatele obţinute ale elevului cu CES.

  COMISII CU CARACTER OCAZIONAL

  19 COMISIA PENTRU PROGRAME DE SUSŢINERE EDUCAŢIONALĂ

  Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de ajutoare financiare si materiale, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare - OUG 96/2002 (Lapte & Corn) - Rechizite - Legea 269/2004 (Euro 200)

  Responsabil: Prof. înv. primar, Ghiţă Cristina

  Membri: Prof. înv. preșc. Constantinescu V.

  Ed. Lascu Elena Ed. Popa Mioara

  20 COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR

  Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare

  Responsabil: Prof. înv. primar, Ivănică-Nedelcu O.

  Membri: Prof. înv. primar, Ghiţă Cristina

  Înv. Dovîncă Adriana Prof. Vlase Georgiana

  Secretar, Floștoiu Denis-Adriana Contabil, Manta Gabriela

  21 COMISIA PENTRU INVENTARIEREA ANUALĂ A PATRIMONIULUI

  Constată si verifică existenţa tuturor elementelor patrimoniale Stabileste cu exactitate existenţa stocurilor (obiecte, tip, calitate) şi le înscrie în listele de inventar

  Responsabili, prof. Tudor Simona Contabil, Manta Gabriela-Geanina

  Administrator, Pariș Gabriela

  22 COMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR NAŢIONALE

  Asigură respectarea Metodologiei de organizare și desfăsurare a Examenelor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, precum și a Metodologiei Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

  Președinte: Director, Prof. Tudor Simona

  Membri: Dir. adj., Prof. Coțoapă Tatiana

  Prof. Frîncu Daniela Prof. Crăciun Minodora Prof. Ghiragosian Meda

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  Prof. Boncoi Mihai Prof. Duță Daniela Prof. Boeriu Costin

  Prof. înv. primar, Ghiță Cristina Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta

  Prof. înv. primar, Guzu Camelia Înv. Tudorie Georgeta

  Secretar, Floștoiu Denis-Adriana

  23 COMISIA DE NOTARE RITMICĂ ȘI PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE ŞI A ACTELOR DE STUDII

  - verifică modul de întocmire şi completare a cataloagelor de la clasă de către învăţători sau de către profesorii diriginţi; - întocmește graficul de urmărire a notării ritmice; - conform graficului monitorizează notarea ritmică la fiecare clasă în parte; - periodic verifică concordanţa între notele trecute pe lucrările scrise ale elevilor şi a notelor trecute de către cadrul didactic în catalog şi atenţionează cadrele didactice atunci când este cazul; - la sfârşitul primului semestru şi sfârşitul fiecărui an şcolar, Comisia de monitorizare verifică: • corectitudinea încheierii mediilor pentru fiecare disciplină în parte cât şi media generală a elevilor; • completarea proceselor-verbale de la sfârşitul cataloagelor şcolare; • numărul de absenţe acumulate de fiecare elev în parte;

  concordanța dintre mediile anuale trecute în cataloage cu cele consemnate în registrele matricole;

  - Comisia va monitoriza periodic parcurgerea programei şcolare în conformitate cu planificările calendaristice, la fiecare disciplină pentru fiecare cadru didactic în parte. - analizează informaţiile şi informează profesorii asupra ritmicităţii notării elevilor; - prezintă către conducerea şcolii:informările realizate;întocmește raportul final.

  Responsabil: Prof. înv. primar, Floștoiu Mihaela

  Membri: Prof. Duță Daniela

  Prof. Ghiragosian Meda Ed. Sârbu Rodica

  Secretar, Floștoiu Denis-Adriana

  24 COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ PREALABILĂ

  Cercetează abaterile disciplinare ale personalului în vederea stabilirii vinovăţiei şi a sancţiunilor ce se impun.

  Responsabil: Dir. Adj. prof. Coțoapă Tatiana

  Membri:

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  Prof. Rădulescu Rodica Prof. înv. priimar, Floștoiu M.

  Ed. Petre Maria Prof. înv. preșc., Stoica Ana

  25 COMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘCOLARE

  Realizează recensământul preşcolarilor din zona arondată şcolii Realizează recensământul anual, din zona arondată şcolii, în perioada octombrie-noiembrie, a anului în curs pentru stabilirea efectivului de copii ce va fi înscris în clasa pregătitoare şi eventual în clasa I, precum și la grădinițe pentru anul şcolar următor..

  Responsabil: Prof. înv. preșc., Trică-Dumitru Manda

  Membri: Prof. înv. primar, Ghiță Cristina

  Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta Prof. înv. preșc. Constantinescu V.

  Prof. înv. preșc. Dinicu Iuliana Ed. Lascu Elena

  Ed. Popa Mioara

  26 COMISIA DE CONSILIERE, ORIENTARE ȘI ACTIVITĂŢI EXTRAȘCOLARE

  a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală; b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei; c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratele şcolare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma consultării părinţilor şi a elevilor. d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei; f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, sit.disciplinară a elevilor şi sit. frecvenţei acestora la orele de curs;

  Coordonator: Prof. Baciu Leonida

  Membri: Prof. Ghiragosian Meda

  Prof. înv. primar, Guzu Camelia Prof. înv. primar, Stan Steliana

  Prof. înv. preșc., Comărniceanu C. Ed. Toma Claudia

  Prof. Brăslașu Constanța Prof. Crețu Georgiana

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia; h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pe teme educative; k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ; l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare; m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional.

  27 COMISIA PENTRU MENTORAT - îndrumă și consiliază cadrele didactice debutante; - oferă sprijin și orientare spre soluții cadrelor didactice debutante în activitatea la clasă; - ghidează cadrele didactice mai tinere pentru dezvoltare profesională și integrare în comunitate; - ajută cadrele didactice debutante la descoperirea potențialului propriu, facilitator al procesului de învățare; - mediază relațiile interculturale; - rezolvă și mediază situațiile de criză.

  Președinte: Director, prof. Tudor Simona

  Membri: Dir. Adj. prof. Coțoapă Tatiana

  Prof. Frîncu Daniela Prof. Mocănescu Tănase

  Prof. înv. primar, Ghiță Cristina Ed. Petre Maria

  28 COMISIA PENTRU UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE AEL

  Planifică lecţiile AeL Monitorizează respectarea graficelor de activitate

  Responsabil: Dir. Adj., prof. Coțoapă Tatiana

  Membri: Prof. Maricoiu Ioana

  Prof.înv. primar, Guzu Camelia

  29 COMISIA PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

  Întocmeşte documentaţia în concordanţă cu legislaţia în vigoare Transmite lunar situaţia centralizată la Agenţia de mediu

  Responsabil: Prof. Rădulescu Rodica

  Membri:

 • Şcoala Gimnazială „George Enescu”, oraşul Sinaia, Bd. Carol, Nr.36, Tel, Fax.0244311185, 0244312200 ,

  Web: www.scoalaenescu.ro; E-mail: [email protected]

  Aprobat de Consiliul Profesoral în sedinţa din 08.09.2015 Aprobat în Consiliul de Administraţie în sedinţa din 09.09.2015

  DIRECTOR,

  PROF. TUDOR ELENA-SIMONA

  Prof. înv. primar, Ghiţă Cristina Ed. Colțoiu Tatiana Prof. Boncoi Mihai

  Prof. înv. Preșc. Dinicu Iuliana Ed. Sârbu Rodica

  30 COMISIA PENTRU EVIDENŢA ŞI GESTIONAREA MANUALELOR ŞCOLARE

  Întocmeste şi păstrează evidenţa manualelor scolare Monitorizează corectitudinea evidenţei manualelor scolare, la nivel de clase Întocmeste anual baza de date, în conformitate cu formularul tip, primit de la Comisia Judeţeană de evidenţă şi gestionare a manualelor şcolare Monitorizează gestionarea manualelor şcolare la nivelul unităţii Întocmeste raportul anual către Comisia Judeţeană de evidenţă si gestionare a manualelor şcolare, cu privire la situaţia manualelor scolare existente Întocmeste baza de date cu privire la deficitul de manuale scolare, Propune casarea manualelor degradate, deteriorate, care nu mai pot fi utilizate

  Responsabil: Bibl. Arhire Cristina

  Membri: Diriginţii şi învăţătorii

  31 COMISIA PENTRU EDUCAŢIE RUTIERĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

  (1) elaboreaza împreună cu responsabilul comisiei un plan managerial, cu obiective specifice si strategii de relizare; (2) promoveaza teme de educatie rutiera, care pot fi realizate la orele de dirigentie si nu numai; (3) organizeaza si desfasoara împreună cu responsabilul comisiei concursuri pe teme de educatie rutiera; (4) participa la concursuri tematice (de exemplu „Prietenii mei, politistii”); (5) organizeaza si actualizeaza împreună cu responsabilul comisiei un punct de informare permanenta, privind educatia rutiera; - organizează şi coordonează activităţile pentru protecţia mediului la nivelul şcolii; - asigură legătura cu instituţiile de stat: Garda de Mediu, Agenţia de Mediu şi Apele Romane; - întocmeşte planul de activitate anuală/semestrială în baza căruia funcţionează; - propune şi realizează proiecte în domeniul protecţiei mediului; - organizează activitati ecologice cu elevii şcolii, ca instrumente interesante de

  petrecere a timpului liber.

  Responsabil: Dir. adj., prof. Coțoapă Tatiana

  Membri: Prof. Belu Radu

  Prof. înv. primar, Panaite Nicoleta Prof. înv. preșc. Trică-Dumitru Manda

  Prof. înv. preșc., Rotilă Evelina Ed. Petre Maria

  Prof. Boncoi Mihai Prof. Crețu Georgiana