celule modulare gama sm6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în...

44
www.energobit.com Celule modulare gama SM6 de la 3 la 24 kV sub licenþã

Upload: vuongtuyen

Post on 28-May-2018

237 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

www.energobit.com

Celule modulare

gama SM6de la 3 la 24 kV

sub licenþã

Page 2: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Înfiinþat în 1990, EnergoBit reprezintã azi un grup de firme

specializate în proiecterea, producþia ºi comercializarea unei

game largi de echipamente ºi aparate electrice.

Începând din anul 1994, activitatea de bazã a grupului s-a orientat

spre producþie. În prezent producem posturi de transformare în

anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, firide de distribuþie

stradalã, baterii de condensatoare automatizate, manºoane cu benzi,

contoare electrice, corpuri de iluminat exterior.

Prioritatea noastrã a fost ºi rãmâne dezvoltarea grupului prin

investiþii ºi dotãri în tehnologie, precum ºi prin instruirea profesionalã

a personalului. EnergoBit Prod este rezultatul acestei strategii de

dezvoltare. Astfel, începând cu anul 2001, beneficiind de o linie

tehnologicã modernã, EnergoBit Prod a început producþia de

celule electrice de medie tensiune din gama SM6, sub licenþã

Schneider Electric.

Avem convingerea cã, prin producþia în România a acestor echipamente

moderne, fiabile ºi modulare, vom oferi noi soluþii performante

proiectanþilor, instalatorilor ºi clienþilor finali.

Page 3: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Cuprins

Domeniu de utilizare

ExperienÅa unui lider mondial

Caracteristici principale

Descrierea celulelor prefabricate

Descrierea compartimentelor

Descrierea echipamentului de comutaÅie

Relee de protecÅie

Alegerea celulelor

Echipamentul din celule

Racorduri

Instalare

Anexe

Conectarea în reÅea

ProtecÅia cu separator de sarcinã åi siguranÅe fuzibile

ProtecÅia cu contactor

ProtecÅia cu intreruptor

Mãsura pe MT

Alte funcÅii

FuncÅii de Anclanåare Automatã a Rezervei

Echipament de comandã automatã pentru AAR

Mecanisme de acÅionare

Auxiliare

Transformatoare de mãsurã

ProtecÅia transformatoarelor

Racorduri cu cabluri de tip uscat

Dimensiunea racordurilor de cabluri

Racorduri prin partea de jos

Desene ale golurilor tehnologice

Dimensiuni åi greutãÅi

Curbe de declanåare pentru relee VIP

Gama SM6pagina

2 / 3

4

5 / 6

7 / 8

9 / 10

11 / 12

13

14

15

16

17 / 18

19 / 20

21

22

23

24 / 25

26

27 / 28 / 29

30

31

32

33

33

34 / 35

36 / 37 / 38

Page 4: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

2

Domeniu de utilizare

În cele de mai jos se aflã lista celulelor din gama SM6utilizate în posturi de transformare de MT/JT åi dedistribuÅie industrialã:

IM, IMC, IMBEMB

PM

QM, QMC, QMBCRM

DM1-A, DM1-D, DM1-S

DM1-W, DM1-ZDM2

CM, CM-2GBC-B, GBC-A

NSM

NSM

GIMGEM

GBMGAM2, GAM

SMTM

Celula cu separator de sarcinãCelula de legare la pãmânt a barelorCelula cu separator de sarcinã asociat cu siguranÅe fuzibileCelula cu separator de sarcinã combinat cu siguranÅe fuzibile

Celula cu contactor åi contactor cu siguranÅeCelula cu intreruptor cu un singur separator

Celula cu intreruptor debroåabil cu un singur separator

Celula cu intreruptor cu douã separatoareCelula cu transformatoare de tensiuneCelula de mãsurã de curent åi/sau tensiuneCelula de cabluri pentru alimentarea normalãåi cea de rezervã (AAR).Celula de bare pentru alimentarea normalã åi cabluripentru cea de rezervã (AAR).Celula intermediarã de bareCelula de extindereCelula de cuplaCelula de racord cabluri de alimentareCelula de separatorCelula de servicii proprii pentru transformator de MT/JT

Pentru alte celule vã rugãm sã ne consultaÅi.

Gama SM6 este constituitã din celule modulare echipate cu aparataj decomutaÅie capsulat cu SF6, fix sau debroåabil utilizând hexafluorura de sulf (SF6):separator de sarcinã;intreruptor Fluarc SF1 sau Sfset;contactor Rollarc 400 sau 400D;separator.Celulele SM6 se utilizeazã pentru partea de MT din posturile de transformareMT/JT din sistemele de distribuÅie publicã åi pentru posturile de distribuÅie saude abonat pe MT, pânã la 24 kV.

Denumirile celulelorIM IM CM DM2 QM PM IM

IM IM DM1-D GBC-A QM DM1-S

PM IM IM GIM QM GAM QM

Posturi de transformare MT/JT

Standard UTEPost de transformare de abonat

)(mãsura pe MT

Circuit de ieåire cãtre alteposturi în buclã

Circuit dealimentare dinstaÅia principalã de distribuÅie

Post de transformare mixt-distribuÅie publicã åi de abonat

Post de transformarede abonatmãsura pe JT

Post de transformareinterior

Alte standardePost de transformare de abonat de MTmãsura pe MT

Circuit de ieåire cãtre alte posturi în buclã

Circuit de alimentare de la postul de alimentare sau alt post de distribuÅie

ga

ma

SM

6

Page 5: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

3

DM1-A

CM QM QM IMC IMB GBM IMC QM CM

NSM-bare GBM SM TMPM NSM-bare QM CRM CRM DM1-W

CM QMC CM CM DM1-D GBM DM1-A QMC CM

Tablou de distribuÅie al postului de alimentare de abonat

circuit de alimentareal postului de alimentare de abonat

Posturi de transformare MT/JT

sursã de alimentare de rezervã (generator) sursa de alimentare de rezervãa consumatorului (linie)

Tablou de distribuÅie al postului de alimentare de abonat

Posturi de transformare pentrudistribuÅie industrialã

circuit de alimentareal postului de alimentarede abonat pe MT

circuit de alimentareal postului de alimentarede abonat pe MT

circuit de alimentareal postului de alimentare de abonat

ga

ma

SM

6

Domeniu de utilizare

Page 6: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

4

ExperienÅaunui lider mondial

ExperienÅa grupului Schneider se extinde la mai mult de 40 de ani în ceea ce priveåte celuleleprefabricate åi la mai mult de 25 de ani în ceea ce priveåte tehnologia SF6 pentru celule demedie tensiune. Acest lucru oferã avantajul unei experienÅe unice, aceea a unui lider mondial,cu peste jumãtate de milion de celule de medie tensiune cu SF6 instalate în toatã lumea.Spiritul parteneriatului activ pe care dorim sã-l dezvoltãm atunci când vã oferim gama SM6înseamnã sã punem aceastã experienÅã în serviciul dvs. åi totodatã sã acordãm toatã atenÅiasolicitãrilor dvs.

Peste 250.000 de celule SM6 instalate în cele 5 continente åi poziÅia unui lider denecontestat în domeniul de medie tensiune.

1999: poziÅia de lider

GaranÅia experienÅei

Dezvoltare ulterioarãSM6-o gamã extensibilão ofertã completã pentru nevoile actuale åi viitoareun concept adaptat extinderii instalaÅiiloro gamã de unitãÅi funcÅionale pentru toate aplicaÅiileun produs proiectat sã îndeplineascã toate cerinÅele standardelor aplicabileopÅiuni pentru teleconducerea instalaÅiilor

CompactitateSM6 - o gamã optimizatãcerinÅe de spaÅiu redus, prin utilizarea de unitãÅi compacte de lãÅime redusãraÅionalizarea spaÅiului necesar instalãrii tablourilorreducerea costurilor constructive pentru instalareintegrare uåoarã a celulelor SM6 în posturile prefabricate

ÎntreÅinereSM6 - o gamã cu întreÅinere redusãpãrÅile active integrate într-o incintã umplutã cu gaz SF6 åi “sigilatã pe viaÅã”mecanisme de acÅionare prevãzute sã funcÅioneze cu întreÅinere redusã în condiÅii normalede funcÅionareanduranÅã electricã mãritã la rupere

Uåor de instalatSM6 - o gamã uåor de pus în funcÅiunedimensiuni åi greutate reduseamenajãri constructive simpleo soluÅie adaptatã racordãrii cablurilorproiectare simplificatã a sistemului de bare

Exploatare uåoarã åi în siguranÅãSM6 - o gamã sigurãseparator de sarcinã cu 3 poziÅii pentru a evita manevrele greåiteseparator de punere la pãmânt cu caracteristici de separator de sarcinãcorelare totalã între poziÅia aparatajului de comutare åi indicatoarele de poziÅieÅinere la arc intern în compartimentul de racordare a cablurilor åi în compartimentulechipamentului de comutaÅiepanou frontal cu diagrame sinoptice uåor de urmãritun singur levier de manevrã cu funcÅie “antireflex”celule compartimentate funcÅional

Avantajele gamei

ga

ma

SM

6

Page 7: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Suplimentar faÅã de caracteristicile tehnice, SM6 rãspunde atât cerinÅelor de siguranÅã apersoanelor åi a bunurilor, cât åi cerinÅelor de montaj åi operare simplã åi de protecÅie a mediului.

Celulele SM6 sunt concepute pentru montaj interior (IP2XC)Dimensiunile sunt:375 - 750 mm lãÅime;1600 mm înãlÅime;840 mm adâncime.Acest lucru faciliteazã instalarea lor în încãperi mici sau în posturi de transformare prefabricate.Racordul cablurilor se face prin partea frontalã.Toate funcÅiile de comandã sunt centralizate pe o placã frontalã, acest lucru simplificând operarea.Celulele pot fi echipate cu un anumit numãr de accesorii (relee, tori, transformatoare demãsurã, descãrcãtori de supratensiuni, telecomenzi etc.).

Celulele SM6 sunt conforme cu urmãtoarele recomandãri, standarde åi specificaÅii:recomandãri:CEI 60928, 60129, 60694, 60420, 60056;standarde UTE:NFC 13.100, 13.200, 64.130, 64.160;specificaÅii EDF:HN 64-S-41, 64-S-43.

Celulele SM6 sunt identificate printr-un cod care include:o indicaÅie a funcÅiei, de ex. codul schemei electrice: IM, QM, DM1, CM, DM2, etc.curentul nominal 400 - 630 - 1250 Atensiunea nominalã 7.2 - 12 - 17.5 - 24 kVvalorile curentului de scurtcircuit de scurtã duratã 12.5 - 16 - 20 - 25 kA/1s

Exemplu pentru o celulã codificatã:indicã o celulã de linie

400 aratã cã curentul nominal este de 400A;24 aratã cã tensiunea nominalã este de 24 kV;12,5 aratã cã curentul de scurtcircuit de scurtã duratã este de 12,5 kA/1s.

IM 400 - 24 - 12.5IM

Standarde

Identificãri

Descriere

5

Caracteristici principale

ga

ma

SM

6

Page 8: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Valorile de mai jos sunt pentru temperaturi de lucru de la -5°C pânã la +40°C åi pentruo amplasare la o altitudine sub 1000m.

Nivel de izolaÅie

50 Hz/1 min izolaÅie

(kV ef.) separare

1,2/50 ms izolaÅie

(kV varf) separare

curent în gol al transformatorului (A)

curent în gol al cablurilor (A)

curent de scurtcircuitde scurtã duratã (kA/1s)

Capacitatea de conectare este egalã cu de douã ori valoarea curentului de scurtcircuit de scurtã duratã.* 60 kV vârf pentru celula CRM.

Tensiune nominalã (kV)

capacitate de rupere

7.2 12 24

20

23

60

70

28

32

75*

85

50

60

125

145

16

25

16 630 - 1250 A

Tabel cu caracteristici electrice

Caracteristici generale

Celule

IM, IMC, IMBNSM - cabluri, NSM - bare

Tensiune nominalã (kV) 7.2 12 24

630 A

25kA

Capacitatea maximã de rupere

PM, QM, QMC, QMB

CRM

CRM cu siguranÅe fuzibile

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-ZDM1-S, DM2

20kA

10kA 8kA

25kA 12.5kA

25kA 20kA

AnduranÅãCelule

anduranÅãmecanicã

anduranÅãelectricã

IM, IMC, IMBPMQM*, QMC*, QMB*NSM-cabluri, NSM-bare

IEC 2651000 manevre

IEC 2651000 ruperi

la In åi cosø=0.7

CRM

IEC 56300000 manevre

IEC 56100000 ruperi la 320A300000 ruperi la 250ARollarc 400

Rollarc 400D 100000 manevre 100,000 ruperi la 200A

DM1-A, DM-1D, DM-1WDM1-Z, DM-1S, DM2

IEC 5610000 manevre

IEC 5640 ruperi la 12.5kA10000 ruperi la In åi

cosø=0.7

* conform recomandãrilor CEI 420, trei ruperi la cosø=0,2.

Compatibilitate electromagneticã:

Temperaturi:

relee: capacitate de Åinere la impuls:4 kV conform recomandãrii CEI 801.4;compartimente:câmp electric:

40 dB atenuare la 100 MHz,20 dB atenuare la 200 MHz;

câmp magnetic:20 dB atenuare sub 30 MHz.

de stocare: de la –40°C pânã la +70°C,de funcÅionare: de la –5°C pânã la +40°C,pentru alte temperaturi,va rugãm sã ne consultaÅi.

Caracteristici principale

6

ga

ma

SM

6

Page 9: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

7

Descrierea celulelor prefabricate

.

1 separator de sarcinã åi separator de punere la pãmântîntr-o incintã umplutã cu SF6, care satisface cerinÅele de “sistem etanå la presiune”.

2 toate în acelaåi plan orizontal, fãcând posibilã o extindere ulterioarã astaÅiei åi racordarea la echipamentul existent.

3 complet accesibile din partea frontalã a celulei, bornele de racordare fiindpoziÅionate pe polii inferiori ai separatorului (celule IM) sau pe suporÅii inferiori aifuzibililor (celule QM). În cazul celulelor echipate cu fuzibili, în acest compartiment segãseåte åi separatorul de punere la pãmânt, în aval, al fuzibililor de MT.

4 conÅine elementele utilizate pentru acÅionareaseparatorului de sarcinã al separatorului de punere la pãmânt åi semnalizãrile depoziÅie corespunzãtoare.

5 permite instalarea åirurilor de cleme (dacãmecanismul de comandã este motorizat), siguranÅelor pentru circuitele de JTåi a releisticii. Dacã este necesar mai mult spaÅiu, se poate adãuga o cutiesuplimentarã la partea superioarã a celulei.

În mod opÅional, celulele de separator de linie (IM) pot fi prevãzute åi cu:motorizarea comenzii;descãrcãtori de supratensiuni.

Celulele sunt alcãtuite din cinci compartimente separate prin plãci de separaremetalice sau izolante

aparataj de comutaÅie:

bare colectoare:

racorduri:

compartimentul de comandã:

compartimentul de joasã tensiune:

1 separator(oare) åi separator(oare) de punere la pãmânt într-oincintã umplutã cu SF6, care satisface cerinÅele de “sistem etanå la presiune”.

2 toate în acelaåi plan orizontal, fãcând posibilã o extindere ulterioarã astaÅiei åi racordarea la echipamentul existent.

3 accesibile prin faÅã, racorduri la bornele de la parteade jos a intreruptorului.Sunt posibile douã opÅiuni de intreruptor Fluarc:SF1: combinat cu un releu electronic åi senzori standard (cu sau fãrã o sursã de alimentare);Sfset: set autonom echipat cu un sistem de protecÅie electronicã åi senzori speciali (carenu necesitã sursã de alimentare auxiliarã).

4 conÅine elementele utilizate pentru acÅionareaseparatorului(oarelor), intreruptorului åi separatorului de punere la pãmânt åiacÅioneazã semnalizãrile de poziÅie respective.FuncÅiile de acÅionare ale intreruptorului pot fi motorizate (opÅional).

5 permite montajul unor releecompacte (Sepam) åi åiruri de cleme de testare. Dacã este necesarmai mult spaÅiu, se poate adãuga o cutie suplimentarã la parteasuperioarã a celulei.

În mod opÅional, celulele pot fi prevãzute cu:transformatoare de curent åi tensiune;motorizarea comenzii intreruptorului;descãrcãtori de supratensiuni.

aparataj de comutaÅie:

bare colectoare:

racorduri åi aparataj de comutaÅie:

compartimentul de comandã:

compartimentul de joasã tensiune:

Celule cu protecÅie prin separatorde sarcinã åi siguranÅe fuzibile

2

1

4

5

3

Celule cu intreruptor

2

4

5

3

4

1

1

ga

ma

SM

6

Page 10: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

2

1

4

5

3

1

Celule cu contactor

1 separator de sarcinã åi separator de punere la pãmânt într-oincintã umplutã cu SF6, care satisface cerinÅele de “sistem etanå la presiune”.

2 toate în acelaåi plan orizontal, fãcând posibilã o extindere ulterioarã astaÅiei åi racordarea la echipamentul existent.

3 accesibile prin faÅã.Acest compartiment mai conÅine åi un separator de punere la pãmânt în aval.Contactorul Rollarc poate fi echipat cu siguranÅe fuzibile.Se pot utiliza douã tipuri:R400 cu automenÅinere magneticã;R400D cu mecanism cu blocaj mecanic.

4 conÅine elementele utilizate pentru acÅionareaseparatorului(oarelor), contactorului 400 sau 400D åi a separatorului de punere la pãmântåi acÅioneazã semnalizãrile de poziÅie respective.

5 permite montajul unor relee compacte åi åiruri de clemede testare. Se poate adãuga o cutie suplimentarã la partea superioarã a celulei,cu echipament de bazã.

În mod opÅional, celulele pot fi prevãzute cu transformatoare de curent åi tensiune:

aparataj de comutaÅie:

bare colectoare:

racorduri åi aparataj de comutaÅie

compartimentul de comandã

compartimentul de joasã tensiune

Descrierea celulelor prefabricate

8

ga

ma

SM

6

Page 11: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

9

Compartiment cu aparataj de comuÅatie

Acest compartiment este separat de compartimentul barelor colectoareåi de compartimentul de racordare prin incinta care cuprindeseparatorul de sarcinã, separatorul åi separatorul de punere la pãmânt.

Compartiment bare colectoare

Cele trei bare colectoare izolate sunt montate paralel. Conexiunea se facela polii superiori ai separatorului utilizând un distribuitor de câmp cuåuruburi încorporate.Calibre 400 – 630 – 1250 A.

Compartimentul intreruptorului åi al racordurilor

Cablurile din reÅea sunt racordate:la bornele separatorului de sarcinã;la partea inferioarã a suporÅilor fuzibililor;sau la bornele intreruptorului.Cablurile utilizate pot fi:cu izolaÅie uscatã sau cu izolaÅie de hârtie impregnatã cu ulei ;Cu echipamentul de bazã, secÅiunea maximã admisibilã pentru cabluri este:630 mm pentru celule de alimentare sau de plecãri de 1250 A;300 mm pentru celule de alimentare sau de plecãri de 400 -630 A;95 mm pentru celule cu siguranÅe pentru protecÅia transformatorului.Separatorul de punere la pãmânt trebuie închis înainte de a avea acces lacompartimentul de racordare.Adâncimea redusã a celulelor face ca racordul tuturor fazelor sã se facã cu uåurinÅã.Un åurub încorporat în distribuitorul de câmp face posibilã poziÅionarea åi prindereapapucului cablului cu o singurã mânã.

2

2

2

ga

ma

SM

6

Descrierea compartimentelor

Page 12: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Descrierea compartimentelor

Compartimentul de joasã tensiune

Dacã mecanismul de acÅionare al separatorului este echipat cu motor,acest compartiment se echipeazã cu un åir de cleme åi siguranÅe de JT.Acest compartiment poate fi mãrit prin adãugarea în partea superioarã acelulei a unei cutii cu uåa frontalã.Aceste compartimente se pot accesa cu cablurile åi barele sub tensiune,åi fãrã a întrerupe alimentarea postului.

Compartimentul de comandã

Acest compartiment conÅine diferite funcÅii de acÅionare pentru:separatorul de sarcinã åi separatorul de punere la pãmânt;separator(oare);intreruptor;contactor;indicatoare de tensiune.Acest compartiment poate fi accesat cu cablurile åi barele sub tensiune,åi fãrã a întrerupe alimentarea postului. De asemenea, este uåor derealizat montarea lacãtelor, cheilor åi accesoriilor standard de JT (contacteauxiliare, declanåatoare, motor de acÅionare etc.).

10

ga

ma

SM

6

Page 13: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

11

Descrierea echipamentului de comutaÅie

Separator de sarcinã-separatoråi separator de punere la pãmânt

Intreruptor SF1

Contactor Rollarc

SiguranÅa persoanelor

Cele trei contacte rotative sunt amplasate într-o incintã umplutã cu gaz la presiunearelativã de 0,4 bar (400 hPa). Aceasta satisface cerinÅele de “sistem etanå la presiune”, iaretanåeitatea incintei este întotdeauna verificatã în fabricã.

Separatorul de sarcinã se poate afla în una din urmãtoarele trei poziÅii: “închis”, “deschis”sau “legat la pãmânt”. Acesta reprezintã un sistem de interblocaj natural, care împiedicãfuncÅionarea incorectã.RotaÅia contactelor se realizeazã cu un mecanism cu acÅionare rapidã care este independentde acÅiunea operatorului.Aparatul combinã funcÅiile de rupere åi de deconectare.Separatorul de punere la pãmânt amplasat în SF6 are capacitate de închidere pescurtcircuit conform standardelor aplicabile.Orice suprapresiune accidentalã este eliminatã prin deschiderea supapei de siguranÅã, iargazul este direcÅionat cãtre partea din spate a celulei, evitând astfel proiectarea sa sauorice alte fenomene (legate de aceasta) în partea frontalã a celulei.

Prin aparatajul de comutaÅie:Separator de sarcinã sau separator åi separator de punere la pãmântetanåeitatea incintei

siguranÅa în operare

Contacte închise Contacte deschise Contacte legate la pãmânt

Intreruptor Fluarc SF1 sau SFset

Etanåeitatea incintei

SiguranÅa în operare

Intreruptorul Fluarc SF1 sau Sfset este alcãtuit din trei poli separaÅi, montaÅi pe ostructurã pe care se aflã åi mecanismul de acÅionare. Fiecare pol conÅine toate elementeleactive într-o incintã izolatã, umplutã cu gaz la o presiune relativã de 0,5 bar (500hPa).Aceastã incintã satisface cerinÅele de “sistem etanå la presiune”, iar etanåeitatea incinteieste întotdeauna verificatã în fabricã.

La celulele cu separator, orice suprapresiune accidentalã este eliminatã prin deschidereasupapei de siguranÅã.

Contacte închise Precomprimare Perioada de stingerea arcului

Contacte deschise

Contactor Rollarc 400 åi 400D

Etanåeitatea incintei

SiguranÅa în operare

Cele trei faze sunt amplasate într-o incintã umplutã cu SF6 la presiunea relativã de 2,5bari (2500 hPa). Satisface cerinÅele de “sistem etanå la presiune”, iar etanåeitatea incinteieste întotdeauna verificatã în fabricã.

Suprapresiunile accidentale sunt eliminate prin deschiderea supapei de siguranÅã.

Contacte închise Contacte principaleseparate

Perioada destingere a arcului

Contacte deschise

ga

ma

SM

6

Page 14: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Mecanism de acÅionare fiabilindicarea poziÅiei aparatajului de comutaÅie:

levier de manevre:

dispozitiv de blocaj

Montat direct pe axul echipamentului mobil, acesta asigurã o indicare precisã a poziÅieiaparatajului de comutaÅie (anexa A a standardului CEI 60129).

Acesta este conceput cu un dispozitiv antireflex care opreåte orice încercare de a redeschideaparatul imediat dupã închiderea separatorului sau a separatorului de punere la pãmânt.

Folosirea unuia pânã la trei lacãte face posibilã blocarea urmãtoarelor dispozitive:Accesul la axul de comutare al separatorului de sarcinã sau al intreruptorului,Accesul la axul de comutare al separatorului de punere la pãmânt,AcÅionarea butonului de deschidere.

RezistenÅa la arc intern a celulelorToate celulele SM6 satisfac cele åase criterii referitoare la rezistenÅa la arc intern, aåa cumsunt ele definite în recomandarea CEI 60298.Pentru a asigura o protecÅie completã a persoanelor, orice suprapresiune internã estedirecÅionatã cãtre partea din spate a celulelor.

blocat dacã acesta este închis.

Manevre simple åi fãrã efort

Indicator de prezenÅã a tensiunii

Comenzile mecanice åi electrice se aflã una lângã alta pe partea frontalã a unui panou careinclude åi schema sinopticã indicând starea aparatului (închis, deschis, legat la pãmânt):

echipamentul mobil este acÅionat prin intermediul unui mecanism rapid deacÅionare, independent de operator. În separatorul de sarcinã nu se acumuleazã energie, cuexcepÅia cazurilor de acÅionare de pe o poziÅie pe alta.În cazul combinaÅiilor separator de sarcinã-siguranÅe fuzibile, mecanismul de deschiderese armeazã în acelaåi timp în care se închid contactele.

separatorul de sarcinã este deschis utilizând acelaåi mecanism rapid de acÅionare,acÅionat în direcÅia opusã.În cazul intreruptoarelor åi a combinaÅiilor separator de sarcinã-siguranÅe fuzibile,deschiderea este comandatã de cãtre:un buton,un defect.

un ax de comandã specific activeazã deschiderea sau închidereacontactelor de punere la pãmânt. Accesul la acest ax este blocat de cãtre un capac carepoate fi fãcut sã culiseze dacã separatorul de sarcinã este deschis, dar care rãmâne

Echipamentul inclus în toate celulele funcÅionale face posibilã verificarea prezenÅei (sauabsenÅei) tensiunii în cabluri. Este conform standardelor CEI 61958.

închis:

deschis:

punere la pãmânt:

Insensibilitate la mediuO interioarã etanåã (IP2XC) conÅine pãrÅile active ale aparatajului de comutaÅie(separator de sarcinã, separator de legare la pãmânt). Incinta este umplutã cu SF6 conformdefiniÅiilor din recomandãrile CEI 60298 pentru “sisteme etanåe la presiune”.Etanåeitatea este verificatã în mod sistematic în fabricã.pãrÅile componente sunt astfel proiectate încât sã se obÅinã o distribuÅie optimãde câmp electric.structura metalicã a celulelor este proiectatã sã reziste la un mediu ambiant agresiv åi sãfacã imposibil accesul la vreo parte sub tensiune în timpul funcÅionãrii.

carcasã

Descrierea echipamentului de comutaÅie

12

SiguranÅa în operare

ga

ma

SM

6

Page 15: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

13

Relee de protecÅie

Incluse în celule DM1-S

ProtecÅia pe fazã

ProtecÅia împotriva defectelor de punere la pãmânt

VIP 35 este un releu independent, fãrã sursã de alimentare auxiliarã, alimentat de cãtresenzorii de curent åi care acÅioneazã o bobinã de declanåare cu consum redus deenergie Mitop.VIP 35 asigurã protecÅia împotriva defectelor între faze åi împotriva defectelor de punerela pãmânt.

ProtecÅia pe fazã este îndeplinitã de un prag independent de timp care funcÅioneazãîncepând cu o valoare egalã cu 1,2 x curentul de defect (Is).

ProtecÅia împotriva defectelor de punere la pãmânt funcÅioneazã pe baza mãsuriicurentului rezidual prelevat din suma curenÅilor secundari din senzori. Acest lucru serealizeazã printr-un transformator toroidal tip CSH30.ProtecÅia împotriva defectelor de punere la pãmânt este o protecÅie invers dependentã detimp: pragul åi temporizarea ei pot fi reglate.

Releu de protecÅie VIP 300LL sau LH

Inclus în celule DM1-S

ProtecÅia pe fazã

ProtecÅia împotriva defectelor de punere la pãmânt

Semnalizãri

VIP 300 asigurã protecÅia împotriva defectelor între faze åi împotriva defectelor de punerela pãmânt.Dispunând de o varietate de curbe de declanåare åi de un numãr mare de reglaje posibile,acest releu se poate utiliza într-o gamã largã de scheme de selectivitate.VIP 300 este un releu independent, alimentat de cãtre senzorii de curent; nu necesitã sursãauxiliarã de alimentare. El acÅioneazã o bobinã de declanåare cu consum redus deenergie Mitop.

ProtecÅia pe fazã este îndeplinitã prin douã praguri care pot fi reglate independent :pragul inferior poate fi ales sã fie invers dependent de timp sau independent de timp.Curbele independente de timp sunt conforme standardului CEI 255-3.Curbele dependente de timp sunt fie de tip invers, foarte invers sau extra inversdependente de timp.pragul superior este invers dependent de timp.

ProtecÅia împotriva defectelor de punere la pãmânt utilizeazã mãsura curentului rezidualprelevat din suma curenÅilor secundari din senzori.Ca protecÅie pe fazã, protecÅia împotriva defectelor de punere la pãmânt are douã praguricare pot fi reglate independent.

Douã indicatoare aratã cauza declanåãrii (defect pe fazã sau la pãmânt).Acestea rãmân pe poziÅie åi dupã ce a fost tãiatã alimentarea releului .Douã leduri indicatoare (fazã åi pãmânt) aratã cã pragul inferior a fost depãåit åitemporizarea sa este în curs de desfãåurare.

Releu de protecÅie VIP 200 åi VIP 201

Dispozitiv de protecÅie, dependent de timp, integrat în intreruptorul SFsetReleu de protecÅie fãrã sursã auxiliarã de alimentare. Destinat protecÅieitransformatoarelor, acest releu face posibilã obÅinerea unei selectivitãÅi foarte fine.UnitãÅile de protecÅie VIP 200 åi VIP 201 din intreruptorul Fluarc SFset, fãrã sursãauxiliarã de alimentare, asigurã protecÅia împotriva defectelor între faze åi a celor depunere la pãmânt.Toate aceste dispozitive de protecÅie au o gamã largã de reglaje pentru curenÅii de declanåare.

VIP 35

VIP 300

Releu de protecÅie VIP 35

VIP 200

ga

ma

SM

6

Page 16: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

14

Alegerea celulelor

IM (375 sau 500 mm)Separator de sarcinã

separator de sarcinã åi separator de punere la pãmântsistem de bare colectoare trifazatemecanism de acÅionare CITindicatoare de prezenÅã a tensiunii

borne pentru racordul cablurilor uscate

unu pânã la trei transformatoare de curent

mecanism de acÅionare CI2mecanism de acÅionare CI1

bare colectoare trifazate 630A sau 1250A

Accesorii opÅionalemotor pentru mecanism de acÅionarecontacte auxiliarecutie suplimentarã sau jgheab pentru cablare în partea superioarãinterblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅarebobine

Conectarea în reÅeaIMC (500 mm)Separator de sarcinã

IMB

cu

(375 mm)Separator de sarcinã

separator de punere lapãmânt.plecare dreapta / stânga

fãrã separator de punerela pãmântplecare dreapta / stânga

Echipament de bazã

bare trifazate inferioare pentru circuite de plecãri (dreapta / stânga)

Variante

400 - 630 A

630 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

Caracteristici electrice

compartiment mãrit de joasã tensiunedescãrcãtori de supratensiuni (pentrucelule de 500 mm)

comparator de fazãindicatoare de defect

compartiment mãrit de joasã tensiune

ga

ma

SM

6

Page 17: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Alegerea celulelor

QM (375 mm)Celulã combinatãsiguranÅe åi separator de sarcinã

Accesorii opÅionale

QMC (625 mm)Celulã combinatãsiguranÅe åi separator de sarcinã

Echipament de bazã

Variante

Caracteristici electrice

ProtecÅia cu separator de sarcinãåi siguranÅe fuzibile

separator de sarcinã åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazatemecanism de acÅionare CI1indicatoare de prezenÅã a tensiuniisocluri pentru trei siguranÅe UTE sau DIN cu percutorsistem mecanic de semnalizare a siguranÅelor arse

borne pentru racordul cablurilor uscateseparator de punere la pãmânt în aval

unu pânã la trei transformatoare de curent

motor pentru mecanism de acÅionarecontacte auxiliarecutie suplimentarã sau jgheab pentru cablare în partea superioarãinterblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅarecontact de semnalizare a siguranÅelor arsesiguranÅe UTE sau DIN cu percutorbobine

compartiment mãrit de joasã tensiune

QMB (375 mm)Celulã combinatãsiguranÅe åi separator de sarcinãplecare dreapta sau stânga

200 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

bare trifazate inferioare pentrucircuite deplecãri (dreapta sau stânga)

Mecanism de acÅionare CI2

Bare colectoare trifazate 630A sau 1250A

compartiment mãrit dejoasã tensiune

15

ga

ma

SM

6

Page 18: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Alegerea celulelor

CRM (750 mm)Contactor

Accesorii opÅionale

Echipament de bazã

Variante

Caracteristici electrice

ProtecÅia cu contactor

16

400 A

kA

10

8

7,2 12 kV

250 A

25

kA

20

16

12,5

7,2 12 17,5 24 kV

Bare colectoare trifazate 630A sau 1250A

celula

contactor

contacte auxiliare separatorprotecÅie care utilizeazã un releu Sepamunu pânã la trei transformatoare de tensiuneinterblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅare

interblocaj mecanic

CRM (750 mm)Contactor cu siguranÅe fuzibile

contactor Rollarc 400 sau 400Dseparator åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazatemecanism de acÅionare contactor R400 cu automenÅinere magneticã sau contactor R400D cu blocare mecanicãmecanism de acÅionare separator CSunul pânã la trei transformatoare de curentcontacte auxiliare contactorborne pentru racordul cablurilor uscateindicatoare de prezenÅã a tensiuniiseparator de punere la pãmânt în avalcutie suplimentarãcontor de operaÅii

echipament pentru trei siguranÅe DIN

siguranÅe DIN

ga

ma

SM

6

Page 19: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Alegerea celulelor

Accesorii opÅionale

Echipament de bazã

Variante

Caracteristici electrice

ProtecÅia cu intreruptor

17

Bare colectoare trifazate630A sau 1250A

400 - 630 - 1250 A

630 - 1250 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

400 - 630 A

630A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

DM1-S (750 mm)Intreruptor cuun singur separator åiprotecÅie autonomã

intreruptor Fluarc SF1 (numai pentru 400-630 A) sau SFsetseparator åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazatemecanism de acÅionare intreruptor RImecanism de acÅionare separator CScontacte auxiliare intreruptorindicatoare de prezenÅã a tensiuniitrei transformatoare de curent pentru intreruptor Fluarc SF1 (pentru celule DM1-A, DM1-D)borne

bare colectoare trifazate inferioare pentru plecare dreapta sau stânga (pentru celule DM1-D)

pentru racordul cablurilor uscateseparator de punere la pãmânt în avaltrei senzori CR pentru releele de protecÅie VIP (pentru celule DM1S)

celulacontacte auxiliare separatorcutie suplimentarã sau jgheab pentru cablare în partea superioarãtrei transformatoare de tensiune pentru intreruptoare SF1interblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅaredescãrcãtoare de supratensiuni (DM1-A åi DM1-D)

DM1-A (750 mm)Intreruptor cuun singur separator

DM1-D (750 mm)Intreruptor cuun singur separatorplecare dreapta

DM1-D (750 mm)Intreruptor cuun singur separatorplecare stânga

ga

ma

SM

6

Bare colectoare 630A

intreruptormotor pentru mecanism de acÅionarebobinecontor pe mecanismul manual de acÅionare

Page 20: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Alegerea celulelor

Accesorii opÅionale

Echipament de bazã

Variante

Caracteristici electrice

ProtecÅia cu intreruptor

400 - 630 - 1250 A

630 - 1250 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

1250 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

18

DM1-W (750 mm)Intreruptor debroåabilcu un singur separator

DM1-Z (750 mm)Intreruptor debroåabilcu un singur separator;circuit de plecare dreapta sau stânga

intreruptor Fluarc SF1separator åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazatemecanism de acÅionare intreruptor RImecanism de acÅionare separator CSindicatoare de prezenÅã a tensiuniitrei transformatoare de curentcontacte auxiliare intreruptor

mecanism de acÅionare separator de punere la pãmânt CCborne pentru racordul cablurilor uscateseparator de punere la pãmânt în aval

Bare colectoare trifazate 630A sau 1250A

celulacontacte auxiliare separatorcutie suplimentarã sau jgheab pentru cablare în partea superioarãprotecÅie cu relee Sepamtrei transformatoare de tensiuneinterblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅarecãrucior debroåabil al intreruptoruluidescãrcãtoare de supratensiune

bare colectoare trifazate inferioare plecare stânga sau dreapta

intreruptormotor pentru mecanism de acÅionarebobinecontor pe mecanismul manual de acÅionare

ga

ma

SM

6

Page 21: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

trei transformatoare de tensiune(între fazã åi pãmânt)

Alegerea celulelor

Accesorii opÅionale

Echipament de bazã

Variante

Caracteristici electrice

Mãsura pe MT

19

CM (375 mm)Transformatoare de tensiunepentru reÅele cu neutrullegat la pãmânt

Bare colectoare trifazate 630A sau 1250A

CM2 (500 mm)Transformatoare de tensiunepentru reÅele cu neutrul izolat

50 A

25

kA

20

16

12,5

7,2 12 17,5 24 kV

separator åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazatemecanism de acÅionare CSseparator de izolare circuite de JTsiguranÅe fuzibile de JTtrei siguranÅe fuzibile de 6,3 A UTE sau DIN

contacte auxiliarecutie suplimentarã sau jgheab pentru cablare în partea superioarãrezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅarecontact de semnalizare pentru siguranÅe arse

douã transformatoare de tensiune (între faze)

ga

ma

SM

6

Page 22: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Accesorii opÅionale

cutie suplimentarãtrei transformatoare de tensiune (între fazã åi pãmânt) sau douã transformatoare de tensiune (între faze)soclu de supraînãlÅare

Echipament de bazã

Caracteristici electrice

Alegerea celulelor

Mãsura pe MT

20

GBC-A (750 mm)Mãsura de curentåi/sau tensiune pecircuit de ieåire dreaptasau stânga

GBC-B (750 mm)Mãsura de curentåi/sau tensiune

400 - 630 - 1250 A

630 - 1250 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

unu pânã la trei transformatoare de curentbare de racordbare colectoare trifazate

ga

ma

SM

6

Page 23: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Accesorii opÅionale

Echipament de bazã

Caracteristici electrice

Alegerea celulelor

Alte funcÅii

21

compartiment mãrit de joasã tensiuneinterblocaje cu cheierezistenÅã pentru încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅare

GBM (375 mm)Celula de racord barecu ieåire stânga sau dreapta

630 A

400 - 630 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

GAM2 (375 mm)Celula de alimentareîn cablu

cutie suplimentarã

ga

ma

SM

6

Variantebare colectoare trifazate 630A sau 1250A

TM (375 mm)Celula pentruservicii interne

50 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

contacte auxiliarecutie suplimentarãrezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅareinterblocaje cu cheiesistem de semnalizare mecanicpentru siguranÅe arsecutie pentru racord cabluri pe sus

630 A - 1250 A

400 - 630 A - 1250 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

bare de racordbare trifazate pentru circuitede ieåire stânga sau dreapta

bare colectoare trifazateindicatoare de prezenÅã a tensiuniiborne pentru racordul cablurilor uscatebare de racord

separator åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazatemecanism de acÅionare CSdouã siguranÅe fuzibile de 6,3A UTE sau DINseparator de izolare circuite de JTun transformator de putere monofazat (MT/JT)

Page 24: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Echipament de bazã

Versiunea manualãseparator de sarcinã åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazateborne pentru racordul cablurilor uscateindicatoare de prezenÅã a tensiuniiinterblocaj mecanicmecanism de acÅionare CI2

Accesorii opÅionale

VarianteBare colectoare trifazate 630A sau 1250A

Alegerea celulelor

Caracteristici electrice

FuncÅii de Anclanåare Automatã a RezerveiNSM-cabluri (750 mm)Alimentare în cablu pentrusursa de alimentare normalã (N)åi cea de rezervã (S)

NSM-bare (750 mm)Alimentare în bare pentru sursa dealimentare normalã (N) pe dreaptaåi în cabluri pentru cea de rezervã (S)

NSM-bare (750 mm)Alimentare în bare pentru sursa dealimentare normalã (N) pe stângaåi în cabluri pentru cea de rezervã (S)

630 A

400 - 630 A

25

kA

20

16

12.5

7.2 12 17.5 24 kV

Versiunea automatãseparator de sarcinã åi separator de punere la pãmântbare colectoare trifazateborne pentru racordul cablurilor uscateindicatoare de prezenÅã a tensiuniiinterblocaj mecanicmecanism de acÅionare CI2 cu bobine de declanåare de 24 V c.c.cutie suplimentarãbloc automatizare AAR

Versiunea manualãmotor pentru mecanism de acÅionarebobinecontacte auxiliarecutie suplimentarãinterblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅare

Versiunea automatãcontacte auxiliareinterblocaje cu cheierezistenÅã de încãlzire de 50Wsoclu de supraînãlÅare

22

ga

ma

SM

6

Page 25: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Tr: timp de rãspuns al blocului de automatizare(70 la 80 ms)

Echipamentul din celule

Echipament de comandã automatãpentru AARBloc de automatizare pentru AAR tip RHV 215 I

posibilitatea de funcÅionare în paralelsursã autonomã de alimentare de 24 V c.c. pentru bobine åi motoare:-10ºC<T<+40ºC sau

0ºC<T<60ºCfãrã transformatoare de curent în cazul în care schema se blocheazã la defect în avalcu åase transformatoare de curent de tip toroidal pentru detectarea defectelor din avalpentru a împiedica transferul surselor în urmãtoarele cazuri:defect de punere la pãmânt pentru un curent de 80A +10%defect bifazat de 1200Adefect trifazat simetric de 450A.

Transferul surselor (Fig. 1)Sunt necesare 4 condiÅii pentru transferul pe sursa de rezervã:lipsã tensiune pe alimentarea principalã (Ua)prezenÅã tensiune pe alimentarea de rezervã (Us)nici un defect în aval (opÅional)condiÅiile de mai sus menÅinute 5 secunde.Revenirea la condiÅiile iniÅialerevenirea nu este automatã dar poate fi comandatã de la distanÅãdacã nu este vreun defect.

SecvenÅa de operare:

funcÅia de autoblocare a schemei în cazul apariÅiei unui defectsursã autonomã de 24 Vcc pentru alimentarea bobinelor åi motorizãrilor tip:-10ºC<T<+40ºC

0ºC<T<60ºCåir de cleme pentru comanda de la distanÅã a transferului

transfer pe grup electrogen (Fig.4)1 - absenÅa tensiunii (Ua) pe sursa de alimentare de bazã un timp mai lung decât valoarea

setatã (între 1 åi 15 s - presetatã din fabricã)2 - pornirea grupului electrogen (T2)3 - transfer în momentul în care tensiunea Us este în parametri (releu extern)reîntoarcere pe sursa de bazã1 - prezenÅa tensiunii pe sursa de bazã un timp mai lung decât cel presetat în fabricã

(T3 între 60-120 s)2 - transfer pe sursa de bazã3 - oprirea grupului electrogen la 6s dupã transferul pe sursa de bazã (T4).

SecvenÅa de operare:

Ua

Us

U

Fig. 1

5 s

t

t

t

tr

Ua

Us

U

Ua

Us

UT2 T3 T4T1 tr

tr

Fig. 4 Fig. 5t t

t t

t t

Ua

Us

U

Fig. 2 Fig. 3

Ua

Us

UT1 T2

t

t

t

t

t

t

tr tr

Tr: timp de rãspuns al blocului de automatizare (70 la 80 ms)

Tr: timp de rãspuns al blocului de automatizare (70 la 80 ms)

Bloc de automatizare pentru AAR tip RNS 11

funcÅia de autoblocare a schemei în cazul apariÅiei unui defectposibilitate de punere în paralel a surselorsursã autonomã de alimentare 24 Vcc pentru bobine åi motorizãri:-10ºC<T<+40ºC

0ºC<T<60ºCåir de cleme pentru comanda de la distanÅã a permutãrii

transfer pe sursa de rezervã (Fig.2)1 - absenÅa tensiunii de pe sursa de bazã mai mare decât cel prestabilit

0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1 - 1.5 - 2 s (T1) åi prezenÅa tensiunii pe sursa de rezervã (Us).2 - transfertransfer înapoi pe sursa de bazã (Fig.3)1 - tensiune prezentã pe sursa de bazã (Ua) un timp mai lung decât cel presetat

5 - 10 - 20 - 40 - 80 - 100 - 120 s (T2)2 - transfer

SecvenÅa de operare:

(Ua) pentru un timp

Bloc de automatizare pentru AAR tip RCV 420

23

ga

ma

SM

6

Page 26: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Echipamentul din celule

Echipamentul de comandã necesar pentrumecanismele de acÅionare ale celulelor estecentralizat pe panoul frontal. Diferitele tipuride mecanisme de acÅionare sunt prezentate întabelul alãturat. Vitezele de acÅionare nu depindde operator, cu excepÅia lui CS.

Pentru interblocaje, consultaÅi tabelelede la paginile corespunzãtoare celulelor respective.

Mecanisme de acÅionare

IM, IMB, IMC

celule tipul mecanismului de acÅionare

CIT CI1 CI2 CS CC Rl

PM

QM, QMC, QMB

CM, CM2, CRM

DM1-A, DM1-D, DM1-S, DM1-Z, DM2

DM1-A(*), DM1-W

NSM-cabluri, NSM-bare

GAM

SM, TM

EMB

livrate în mod standardaltã posibilitate(*) varianta 1250A

Mecanism de acÅionare cu funcÅie dublã CIT

funcÅia de separator de sarcinã

funcÅia de punere la pãmânt a separatorului de sarcinã

contacte auxiliare

opÅiunea motor

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere prin levier sau motor.

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere prin levierEnergia de acÅionare este furnizatã de un resort comprimat care, atunci când este eliberat,provoacã închiderea sau deschiderea contactelor.

separator de sarcinã (2ND + 2NÎ)separator de sarcinã (2ND + 3NÎ) åi separator de punere la pãmãnt (1ND + 1NÎ)separator de sarcinã (1NÎ) åi separator de punere la pãmânt (1ND + 1NÎ) în cazul opÅiunii motor.

funcÅia de separator de sarcinã

funcÅia de punere la pãmânt a separatorului de sarcinã

contacte auxiliare

indicaÅii mecanice

bobine

opÅiunea motor

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere prin levier sau motor.

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere prin levier

SiguranÅe arse în celulele QM

de declanåarede minimã tensiune pentru celule QM.

Energia de acÅionare este furnizatã de un resort comprimat, care, atunci când este eliberat,provoacã închiderea sau deschiderea contactelor.

Energia de acÅionare este furnizatã de un resort comprimat care, atunci când este eliberat,provoacã închiderea sau deschiderea contactelor.

separator de sarcinã (2ND + 2NÎ)separator de sarcinã (2ND + 3NÎ) åi separator de punere la pãmânt (1ND + 1NÎ)separator de sarcinã (1NÎ) åi separator de punere la pãmânt (1ND + 1NÎ) în cazul opÅiunii motor.bobine de declanåare (1NÎ )

Mecanism de acÅionare cu funcÅie dublã CI1

24

ga

ma

SM

6

Page 27: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Echipamentul din celule

Mecanisme de acÅionare

Mecanism de acÅionare cu funcÅie dublã CI2

funcÅia de comutare

funcÅia de punere la pãmânt a separatorului

contacte auxiliare

bobina de declanåarebobina de anclanåareopÅiune cu motor

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere în doi paåi:1 - mecanism de acÅionare cu rearmare cu levier sau cu motor,2 - energia stocatã eliberatã prin buton (I) sau prin bobinã de închidere.OperaÅie independentã de deschidere prin buton (O) sau prin bobinã de declanåare.

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere prin levier.Energia de acÅionare este furnizatã de un resort comprimat care, atunci când este eliberat,provoacã închiderea sau deschiderea contactelor.

separator de sarcinã (2ND + 2NÎ)separator de sarcinã (2ND + 3NÎ) åi separator de punere la pãmânt (1NC +1NÎ)separator de sarcinã (1ND) åi separator de punere la pãmânt (1ND + 1NÎ) în cazul opÅiunii cu motor.

Mecanism de acÅionare cu funcÅie dublã CS

funcÅii de separator de sarcinã åi de separator de punere la pãmânt

contacte auxiliare

indicaÅii mecanice

OperaÅie dependentã de operator, de închidere åi deschidere prin levier.

separator (2ND + 2NÎ) pentru celule DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM2 åi CRM, fãrã TT,separator (2ND + 2NÎ) åi separator de punere la pãmânt (1ND + 1NÎ) pentru celule DM1-A,åi CRM fãrã TT,separator (1ND + 2NÎ) pentru celulele CM, CM2 åi CRM cu TT

siguranÅe arse în celulele CM, CM2 åi TM.

Mecanism de acÅionare cu o singurã funcÅie CC

funcÅia de separator de punere la pãmânt

contacte auxiliare

OperaÅie independentã de închidere åi deschidere prin levier.Energia de acÅionare este furnizatã de cãtre un resort comprimat care, atunci când esteeliberat, provoacã închiderea sau deschiderea contactelor.

Separator de punere la pãmânt (1ND + 1NÎ).

Mecanism de acÅionare cu o singurã funcÅie RI

funcÅia de intreruptor

contacte auxiliare

indicaÅii mecanice

bobine de deschidere

bobinã de închidere

opÅiune cu motor

OperaÅie independentã de închidere sau deschidere în doi paåi:Mai întâi mecanismul de acÅionare se rearmeazã cu levier sau cu motor, apoienergia stocatã este eliberatã prin buton (I) sau prin bobinã de închidere.OperaÅie independentã de deschidere prin buton (O) sau prin bobinã de deschidere.

intreruptor (4ND + 4NÎ),mecanism armat (1NÎ).

Contor de funcÅionare.

Mitop (cu consum redus)bobinã de declanåarebobinã de declanåare de minimã tensiune.

bobinã de anclanåare

25

ga

ma

SM

6

Page 28: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Echipamentul din celule

AuxiliareOpÅiunea motor åi bobine de declanåare pentru celulele cuseparator de sarcinãMecanismele de acÅionare CIT, CI1 åi CI2 pot fi acÅionate cu motor.

Tensiune de alimentare (V)

Un

OpÅiunea motor

Bobine de declanåare

CC CA

20 48 110 125 220 120 230 (50 Hz)*

(W)

(VA)

(s)

200

< 7

200

< 7

Mitop (cu consum redus) (W) 3

200 250 300 300 300bobinã de declanåare

bobinã de declanåarede minimã tensiune

operare

menÅinere

(W)

(VA)

(W)

(VA)Bobine de anclanåare

160

4

400

400

750

750

280

50

550

40

bobinã de anclanåare (W)

(VA)

200 250 300 300 300

OpÅiunea motor åi bobine de declanåare pentru celulelecu intreruptorMecanismele de acÅionare RI pot fi echipate cu opÅiunea motor pentru funcÅia de rearmare.

Tensiune de alimentare (V)

Un

OpÅiunea motor

Bobine de declanåare

CC CA

20 48 110 125 220 120 230 (50 Hz)*

(W)

(VA)

(s)

300

15

380

15

Mitop (cu consum redus) (W) 3

85bobinã de declanåare

bobinã de declanåare deminimã tensiune

operare

menÅinere

(W)

(VA)

(W)

(VA)Bobine de anclanåare

160

10

180

280

50

550

40

(W)

(VA)

85

(W)

(VA)

(W)

(VA)

180

bobinã de declanåare

CombinaÅii posibile între bobine de deschidere

Mitop (cu consum redus)

SF1 SFset

bobinã de declanåare deminimã tensiune

26

ga

ma

SM

6

bobinã de anclanåare

Page 29: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Transformatoare de mãsurã

Transformatoare de curent

Pentru celulele IMC

o singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

Transformator ARM2/N2F

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

Aprobare de model

BRMLAcceptate pentru

decontãri fiscale

Aprobare de model

BRMLAcceptate pentru

decontãri fiscale

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie 5 A

1 A

5 A

50

12.5

75

16

100

25

150

25 25 25

400 600

1

7.5 VA - clasa 0.5

1 VA - 10P30

10 VA - 5P10

Pentru celulele QMC

o singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

Transformator ARM1/N1F

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie 5 A

5 A

15

1.2

20

1.6

25

2

50

4 8 12.5

100 200

1

15 VA - clasa 0.5

5 VA - 5P15

Pentru celulele CRM

o singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

Transformator ARJP1/N2F

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie 5 A

5 A

50

4

100

10 10 10

150 200

1

7.5 VA - clasa 0.5

5 VA - 5P10

Notã: rugãm sã fim consultaÅi pentru alte caracteristici

1

27

ga

ma

SM

6

Echipamentul din celule

Page 30: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Transformatoare de mãsurã

Transformatoare de curent

Pentru celulele DM-1A, DM-1D, DM1-W, DM2, GBC-A, GBC-Bde 400 - 630 ATransformator ARM3/N2Fo singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie 5 A

1 A

5 A

10/20

5

20/40

12.5

50/100

12.5/21*

100/200

12.5/25* 12.5/25* 25

200/400 300/600

1 1111 0.8

7.5 VA - clasa 0.5

1 VA - 10P30

5 VA - 5P10

Pentru celulele DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, GBC-A, GBC-Bde 1250 ATransformator ARJP2/N2Fo singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie 5 A

5 A

50/100

14.5

100/200

25 25 25

200/400 300/600

1

30 VA - clasa 0.5

5 VA - 5P15

7.5 VA - 5P10

Pentru celulele DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, GBC-A, GBC-Bde 1250 ATransformator ARJP3/N2Fo singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

* pentru protecÅie 5 A

5 VA - 5P15

5 A

7.5 VA - 5P15

15 VA - 5P10

o singurã înfãåurare primarãdouã înfãåurãri secundare

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie1 A

1 A

600

25

750

25

1 1

20 VA - clasa 0.5

7.5 VA - 5P20

20 VA - clasa 0.55 A

5 Amãsurã åi protecÅie

7.5 VA - 5P20

l1n (A)

Curent max. admisibil de scurtã duratã ith (kA)

lth (kA)

t (s)

mãsurã åi protecÅie1 A

1 A

1000

25

1250

25

1 1

30 VA - clasa 0.5

10 VA - 5P20

5 A

5 Amãsurã åi protecÅie

30 VA - clasa 0.5

10 VA - 5P20

Notã: rugãm sã fim consultaÅi pentru alte caracteristici

1 1 1

28

ga

ma

SM

6

Aprobare de model

BRMLAcceptate pentru

decontãri fiscale

Aprobare de model

BRMLAcceptate pentru

decontãri fiscale

Echipamentul din celule

Page 31: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Transformatoare de mãsurã

Transformatoare de tensiune

Pentru celulele CM, DM-1A, DM-1D, GBC-A, GBC-BTransformator VRQ2-n/S1 (între fazã åi pãmânt) 50/60Hz

nivel de tensiune nominalã (kV)

10 3

24

tensiune primarã de serviciu (kV)

tensiune secundarã de serviciu (kV)

sarcinã termicã (VA)

clasã de precizie (VA)

putere în cazul unei singureînfãåurãri primare (VA)

putere în cazul a douãînfãåurãri secundare (VA)

15 3 15-20 3 20 3

100 3

250

0.5 0.5 0.5 0.5

250 250

30 30 30

30-50

Pentru celulele CM2, GBC-A, GBC-Bde 400 - 630 ATransformator VRC2/S1 (între faze) 50/60Hz

nivel de tensiune nominalã (kV)

10

24

tensiune primarã de serviciu (kV)

tensiune secundarã de serviciu (kV)

sarcinã termicã (VA)

clasã de precizie (VA)

putere în cazul unei singureînfãåurãri primare (VA)

15 20

100

500

0.5

50

Pentru celulele TMTransformator RV9 (între faze)

nivel de tensiune nominalã (kV)

10

24

tensiune primarã de serviciu (kV)

tensiune secundarã de serviciu (V)

15 20

220

2500putere (VA)

4000 4000

2500 2500

Notã: transformatoarele de tensiune de mai sus au neutrul legat la pãmânt.Pentru alte caracteristici, vã rugãm sã ne consultaÅi

Descãrcãtoare de supratensiuni

Pentru celule IM500, DM1-A, DM1-W, GAM

In (A) (al celulei)

7.2

400/630

10 12Un (kV) (a celulei) 17.5 24

Notã: tensiunea descãrcãtoarelor este conformã cu tensiunea celulei.

29

ga

ma

SM

6

Aprobare de model

BRMLAcceptate pentru

decontãri fiscale

Aprobare de model

BRMLAcceptate pentru

decontãri fiscale

Echipamentul din celule

Page 32: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Echipamentul din celule

ProtecÅia transformatoarelor

Prin separator de sarcinã cu siguranÅã fuzibilã

tensiune primarãde serviciu (kV)

6

4533

33

L

23

Calibrele siguranÅelor fuzibile pentru protecÅiacelulelor din gama SM6 cum ar fi PM, QM,QMB åi QMC depind printre altele deurmãtoarele criterii:nivelul de tensiune de serviciu;puterea transformatorului;tehnologia de fabricaÅie a siguranÅei (fabricant);Pot fi montate diferite tipuri de siguranÅe fuzibilecu percutor:siguranÅe Fusarc conform recomandãrilorCEI 60282.1 åi a dimensiunilor DIN 43.265.Exemplu: pentru protecÅia unui transformatorde 400 kVA la 10 kV alegeÅi siguranÅeFusarc CF de 50 A.

Fusarc CF (standarde DIN)

calibru L(mm) (mm)

greutate (kg)

7.2

12

125 292 86 3.3

6.3 - 20 292 50.5 1.225 - 40 292 57 1.5

2.850 - 100 292 78.5

24 6.3 - 2025 - 4050 - 63

80

442442442442

50.557

78.586

1.62.24.15.3

tensiune primarãde serviciu (kV)

Altele (standarde DIN)

calibru(A)

L(mm) (mm)

greutate (kg)

7.2

12

160 292 85 3.8

200 292 85 3.8125 292 67 2

3.8160 292 85

17.5

200125100125

292442442442

85858585

3.85.45.45.4

Acces la siguranÅe

Înlocuirea siguranÅelor

Accesul se face prin faÅã, cu panoul frontal scos. SiguranÅele pot fi scoase fãrã nici un dispozitiv, prin simpla împingere înainte.Deflectorul de câmp pivoteazã åi revine automat în poziÅia sa.

Când înlãturarea defectului conduce la arderea uneia sau a douã siguranÅe, încã se mai obiånuieåte sã se înlocuiascã numai siguranÅele arse. Totuåi, deåi siguranÅa(ele)rãmasã(e) poate (pot) fi aparent în stare bunã, caracteristicile ei(lor) de funcÅionare sunt în general afectate datoritã scur tcircuitului. Dacã rãmân în funcÅiune siguranÅecare nu s-au ars, ele se vor putea arde la supracurenÅi de valoare foarte scãzutã. În sistemele unde continuitatea în funcÅionare este importantã, se recomandã sã seînlocuiascã , în conformitate cu recomandarea CEI 60282.1.

toate cele trei siguranÅe trebuie sã aparÅinã aceleiaåi game: Fusarc sau Fusarc CF (au curbe de fuziune diferite).

toate cele trei siguranÅe

AtenÅie:

24

Tabel de alegereCalibrul în A - fãrã suprasarcinã la -5ºC < t< 40ºCRugãm sã fim consultaÅi pentru suprasarcini åi funcÅionare peste 40ºC.

Fusarc CF (standarde DIN)

Tip de siguranÅã tensiune de serviciu (kV) puteretransformator (kV)25 50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

3.3

5.5

6.6

10

13.8

15

20

22

16

10

10

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

25

16

16

10

10

10

6.3

6.3

40

31.5

25

16

16

10

10

10

50

31.5

31.5

20

16

16

10

10

50

40

40

25

20

16

16

10

80

50

50

31.5

25

20

16

16

80

50

50

40

31.5

25

25

20

100

63

63

50

31.5

31.5

25

25

125

80

80

50

40

40

31.5

25

125

100

80

63

50

50

40

31.5

160

125

100

80

50

50

40

40

200

125

125

80

63

63

50

40

160

125

100

80

80

50

50

160

160

100

80

80

63

50

125

100

100

80

80

200

125

125

100

80

125

125

100

7.2

12

17.5

24

30

ga

ma

SM

6

Page 33: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Racorduri

Racorduri cu cabluri de tip uscat

RezistenÅa la îmbãtrânire a echipamentului într-un postde transformare de MT/JT depinde de 3 factori cheie:

necesitatea de a executa racordurile în mod corect:

influenÅa factorului de umiditate relativã:

controlul ventilaÅiei:

Cablurile de la reÅea sunt conectate:

Papucii bimetalici sunt:

Noile tehnologii de executare a racordurilor la rece uåureazã montajul, favorizând astfelrezistenÅa în timp.Realizarea lor permite funcÅionarea în medii cu poluare severã åi condiÅii grele.

Prevederea de rezistenÅe de încãlzire este esenÅialã în climatele cu umiditate relativã mareåi diferenÅe mari de temperaturã.

Dimensiunile orificiilor trebuie sã fie adecvate pierderilor de energie din staÅie.Aceste orificii trebuie numai sã traverseze zona transformatorului.

la bornele separatoarelor de sarcinã;la partea de jos a suporÅilor pentru fuzibili;la bornele intreruptorului.

cu gaurã rotundã pentru cabluri 300 mm2

cu gaurã pãtratã numai pentru cabluri >300 mm .Sertizarea papucilor de cabluri trebuie facutã prin åtantare.

ExperienÅa Schneider a condus la favorizarea acestei tehnologii oriunde este posibil,pentru o mai bunã rezistenÅã în timp.

630 mm pentru cabluri de alimentare åi de circuite de plecãri de 1250A;300 mm pentru cabluri de alimentare åi de circuite de plecãri de 400 - 630A;95 mm pentru celule de protecÅie a transformatorului cu siguranÅe.Accesul la compartiment este interblocat cu închiderea separatorului de punere la pãmânt.Adâncimea redusã a celulei face mai uåor racordul tuturor fazelor.Un åtift de 12 mm diametru inclus în distribuitorul de câmp face posibil ca papucul terminalal cablului sã fie poziÅionat åi racordat cu o singurã mânã. Se va utiliza o cheiedinamometricã reglatã la 50 Nm.

2

2

2

2

Capetele terminale sunt de tipul executat la rece

SecÅiunea maxim admisibilã de cablu:

Cabluri monofazate uscateCap terminal scurt executat la rece

performanÅe tip de papuc secÅiune mm2 furnizor nr. de cabluri observaÅii

3 la 24 kV400 A - 630 A

3 la 24 kV1250 A

gaurã rotundã 50 la 300 mm2

50 la 300 mm2

toÅi furnizorii decapete terminaleSilec, 3M, Pirelli,

Raychem etc.

toÅi furnizorii decapete terminaleSilec, 3M, Pirelli,

Raychem etc.

1 sau 2 / fazã

pentru secÅiuni mai mari,mai multe cabluri sau altetipuri de papuci, rugãm sã

fim consultaÅi

pentru secÅiuni mai mari,mai multe cabluri sau altetipuri de papuci, rugãm sã

fim consultaÅi

gaurã rotundã

gaurã pãtratã>300 mm2

performanÅe tip de papuc secÅiune mm2 furnizor nr. de cabluri observaÅii

3 la 24 kV400 A - 630 A

3 la 24 kV1250 A

50 la 300 mm2

50 la 630 mm2

toÅi furnizorii decapete terminaleSilec, 3M, Pirelli,

Raychem etc.

toÅi furnizorii decapete terminaleSilec, 3M, Pirelli,

Raychem etc.

1 / fazã

1 / fazã

pentru secÅiuni mai mari,mai multe cabluri sau altetipuri de papuci, rugãm sã

fim consultaÅi

pentru secÅiuni mai mari,mai multe cabluri sau altetipuri de papuci, rugãm sã

fim consultaÅi

Cabluri trifazate uscateCap terminal scurt executat la rece

1 sau 2 / fazã400 mm2

400 < 1 630 mmfazã

2

gaurã rotundã

gaurã rotundã

31

ga

ma

SM

6

Page 34: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Dimensiunea racordurilor de cabluri

200200

420

H

200200

420

H

200200

420

H400

H

200200

420

200200

420

H

200200

420

H

200200

420

H

330832

IM, NSM-bare, NSM-cabluri, SM IMC, PM, QM, QMC CRM

GAMGAM2

DM1-A, DM1-S, DM1-W 400-630 A DM1-A, DM1-W 1250 A

IM, NSM-cabluriNSM-bare, SM (1)

IMC

PM, QM

QMC

CRM

950

450

400

340

430

DM1-A SF set, DM1-S

DM1-W

GAM2

GAM

DM1-A SF1, DM1-S 430 sau 650(2)

360 sau 650(2)

360 sau 650(2)

370

760

ÎnãlÅimea racordurilor decabluri mãsuratãde la podea (mm)

H

(1) 870 mm pentru celulele SM de 1250 Acu douã cabluri pe fazã

(1) pentru celulele de 1250 A

32

ga

ma

SM

6

Racorduri

Page 35: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Racorduri

100

50

740

600

P4

P2

600

100

50

740

840

P5

60

Racorduri în cablu prin parteainferioarã

Racorduri în cablu prinpartea superioarã

Adâncimea P a canalului este datã în tabelul alãturat pentrucele mai uzuale tipuri de cabluri.

Prin montarea celulelor pe soclu de 400 mm se reduceadâncimea P sau se eliminã în totalitate canalul de cabluri.

Adâncimea P este datã în tabelul alãturat pentru cele maiuzuale tipuri de cabluri.

La fiecare celulã din gamã, cu excepÅia celor care dispun deun compartiment mãrit de joasã tensiune, racordul se facecu cabluri uscate monofazate (1 sau 2 cabluri pe fazã pânãla 400 mm numai pentru celulele de 400 – 630 A).

Toate celulele:prin canal

cu soclu de supraînãlÅare

printr-un gol tehnologic

2

Racorduri prin partea de josCabluri monofazate

secÅiunemm2

raza de curburãmm

celule pânã la 630 A

IM (1), SM (1)NSM-bare

NSM-cabluri

IMC (1), CRM,DM1-A, DM1-W,

GAM, DM1-S

QM,QMC (2)

SM,GAM

DM1-A (3)DM1-W (3)

celule de 1250 A

adâncime P (mm) toate direcÅiile

P1 P2 P3 P4 P5

50

70

95

120

150

185

240

400

630

370

400

440

470

500

540

590

800

940

140

150

160

200

220

270

330

400

430

470

500

550

670

730

350

350

350

1000

1000

1350

1350

(1) dublã conexiune posibilã pânã la 240 mm(2) trebuie montat cu o cuvã adâncã de 100 mm(3) trebuie montat cu o cuvã adâncã de 350 mm, într-un gol tehnologic

2

Notã: pentru a determina adâncimea P a unui canal simplu sub un tablou, trebuie luatã în considerare celula åi cablurile care solicitãadâncimea maximã. În cazul unui canal dublu, trebuie sã se Åinã seama de fiecare adâncime P pentru fiecare tip de celulã åi dedirecÅia cablurilor.

Desene ale golurilor tehnologice

Celule SM, GAM de 1250 A

Celule de 630 Aintrare sau ieåire cabluri prin dreapta sau stânga

Celule cu intreruptor de 1250 A DM1-A, DM1-W

33

ga

ma

SM

6

IM

IM

DM1

70

80

140

20

Page 36: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Instalare

Dimensiuni åi greutãÅi

Tip de celulã ÎnãlÅimea(mm)

Adâncimea(mm)

LãÅimea(mm)

Greutatea(kg)

IM, IMB

IMC

QM, QMB

QMC

CRM

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-S, DM2

CM

CM2

GBC-A, GBC-B

NSM-cabluri, NSM-bare

GIM

GEM (2)

GBM

GAM2

GAM

TM

1600 (1)

1600 (1)

1600 (1)

1600 (1)

1600

16001600

1600

1600

2050

2050

1600

1600

1600

1600 (1)

1600 (1)

1600 (1)

375

500

375

625

750

750

375

500

750

750

125

125

375

375

500

375

940

940

940

940

940

1220

940

940

1020

940

840

920/1060

870

870

1020

940

120

200

130

230

390

400

190

210

290

260

30

30/35

120

120

120

120

Ce se adaugã la înãlÅime:(1) 450 mm pentru cutiile de joasã tensiune suplimentare pentru funcÅiile de comandã/supraveghere åi protecÅii.Pentru a asigura o prezentare uniformã, toate celulele (cu excepÅia GIM si GEM) pot fi echipate cu cutii de joasã tensiune.(2) în funcÅie de configuraÅia barelor din celula VM6, se pot utiliza douã tipuri de celule de extindere(3) pentru celula de 1250 A.

Pregãtirea pardoseliiCelulele pot fi montate pe pardoseala din beton obiånuit, cu sau fãrã canale în funcÅie de tipul åi secÅiuneacablurilor.

Pentru a reduce adâncimea canalelor cu 400 mm ( pentru celulele de 400 – 630 A), ceea ce în multe cazurieste suficient pentru a elimina canalele de tot, celulele pot fi montate pe un soclu de supraînãlÅare din betonpregãtit de la turnarea pardoselii.

face posibil montajul celulelor în încãperi unde nu sunt posibile canale;nu afecteazã în nici un fel funcÅionarea tabloului;pentru celulele de 1250A DM1-A åi DM1-W trebuie prevãzut un gol tehnologic.

Lucrãrile de construcÅie necesare sunt identice pentru toate celulele de 400 – 630 A.

SupraînãlÅarea celulelor de 400 – 630 A pe un soclu:

Prinderea celulelorÎntre ele

În pardosealã

Celulele sunt pur åi simplu prinse în åuruburi unele de altele pentru a forma tabloul de MT (åuruburile intrã înfurniturã). Racordul barelor colectoare se face utilizând o cheie dinamometricã reglatã la 28 Nm.

în cazul tablourilor care conÅin cel puÅin trei celule, cele patru colÅuri ale acestora trebuie fixate în pardosealã utilizând:bolÅuri M8 (nu sunt furnizate) împuåcate în pardosealã.tije filetate cimentate în pardosealã.pentru staÅii care conÅin mai mult de trei celule, numãrul åi poziÅia punctelor de prindere depind de criteriilocale ( rezistenÅã la cutremure etc.), fiecare celulã putând fi prinsã dupã cum este necesar.PoziÅia gãurilor de prindere b depinde de adâncimea a a celulelor.

Nota: în celulele cu intreruptor sau cu contactor, dispozitivelede prindere sunt montate pe partea opusã aparatajuluide comutaÅie.

a (mm)

b (mm)

125 375 500 625 750

95 345 470 595 720

a

b15 15

50

740 840

12.3 x12.3

34

ga

ma

SM

6

Page 37: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Dimensiuni

450

1600

840 30

70

450

1600

840 30

450

1600

840 10080

450

1600

840 30

70 84080 100

200

450

1600

83280

450

1600

840 100

200

330

1600

840920140

1600 1600

840 30

1600

840 30

70

80 80

1600

840 100

IM, IMB, QM, QMB IMC, QMC, CM, CM2 CRM

NSM-cabluri, NSM-bare DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, DM1-S, DM2 DM1-A, DM1-W 1250 A

GM GEM GBM, GAM2

GAM GBC-A, GBC-B

35

ga

ma

SM

6

Instalare

Page 38: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Anexe

t >

t >>

ls 1.2 ls 10 ls l >>

t >

t >>

ls 1.2 ls 10 ls l >>

Curbe de declanåare pentru releele VIP300 LL sau LH

cu prag scãzut dependent de timp cu prag scãzut invers dependent de timp

1 1.2 10 100

l/ls0.01

0.1

1

10

100

t (s)

0.6

0.40.3

0.20.15

0.10.070.05

1 1.2 10 100

l/ls0.01

0.1

1

10

100

t (s)

0.6

0.40.3

0.20.15

0.10.070.05

curba SI

Curbe de declanåare dependente de timp

curba VI

1 1.2 10 100

l/ls0.01

0.1

1

100

1000

t (s)

0.30.20.150.10.070.05

0.40.6

10

1 1.2 10 100

l/ls0.01

0.3

0.2

0.15

0.1

0.07

0.05

0.4

0.6

10

1

0.1

t (s)

curba EI curba RI

36

ga

ma

SM

6

Page 39: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Anexe

Curbe de declanåare pentru releele VIP200, VIP 201

curba DT dependentã de timp pentru defecte pe fazãåi homopolare

0.005

td (s)

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

0.5 1 1.2 2 3 4 5 7 10 20 30 50 60

l/ls

14

13

0.005

td (s)

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

0.5 1 1.2 2 3 4 5 7 10 20 30 50 60

l/ls

14

13

0.005

td (s)

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

0.5 1 1.2 2 3 4 5 7 10 20 30 50 60

l/ls

13

14

12

0.005

td (s)

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

0.5 1 1.2 2 3 4 5 7 10 20 30 50 60

l/ls

14

13

curba SI invers dependentã de timp pentru defecte pe fazãåi homopolare

curba VI foarte invers dependentã de timp pentru defecte pe fazãåi homopolare

curba EI extrem de invers dependentã de timp pentru defecte pe fazãåi homopolare

37

ga

ma

SM

6

Page 40: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Anexe

Curbe de declanåare pentru releele VIP200, VIP 201

curba VI

curba RI dependentã de timp pentru defecte pe fazãåi homopolare

0.005

td (s)

0.01

0.02

0.05

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

0.5 1 1.2 2 3 4 5 7 10 20 30 50 60

l/ls

14

13

0.01

1

10

0.12 5 10 15 20 25 30l/ls

tip

0.1

100s

VIP30 curbe de protecÅie pe fazã

Curba de declanåare reprezintãtimpul înainte de care acÅioneazãreleul, la care trebuie sã se adauge70 ms pentru a se obÅinetimpul de rupere.

timp total de rupere

38

ga

ma

SM

6

Page 41: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

39

ga

ma

SM

6

NOTIÇE

Page 42: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare
Page 43: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Producþie

Posturi de transformare în anvelopã de beton

Celule modulare gama SM6

Tablouri electrice de medie ºi joasã tensiune

Tablouri de automatizãri

Firide pentru distribuþie stradalã

Baterii de condensatoare automate

Contoare electrice

Manºoane cu benzi

Sisteme de telegestiune, monitorizare ºi teleconducere instalaþii electrice

Furnizare echipamente ºi sisteme

Aparataj pentru distribuþie înaltã, medie ºi joasã tensiune

Echipamente pentru control industrial ºi automatizãri

Sisteme de contorizare consumuri energetice

Contoare de gaz

Relee digitale pentru protecþia echipamentelor de medie ºi înaltã tensiune

Accesorii pentru cabluri (mansoane, terminale, benzi electrice)

Izolatoare siliconice

Surse, corpuri ºi accesorii pentru iluminat

Antreprenor general lucrãri de instalaþii electrice

Staþii electrice de înaltã ºi medie tensiune

Alimentare cu energie electricã hale industriale, clãdiri, sedii administrative

Lucrãri la cheie

Servicii

Audit energetic

Proiectare ºi consultanþã în domeniul instalatiilor electrice

Proiectare automatizãri industriale

Conceperea ºi implementarea de proiecte de eficienþã energeticã ºi industrialã

Proiectare sisteme complexe de iluminat interior ºi exterior

www.energobit.com

Page 44: Celule modulare gama SM6 - energobit.ro producþie. În prezent producem posturi de transformare în anvelopã de beton, tablouri electrice ºi de automatizare, ... Post de transformare

Sedii

Jibou455200 Str. Amurgului nr. 1

tel: +40 260 642 438 fax: +40 260 642 485

email: [email protected]

Cluj-Napoca400633 Str. Luncii nr. 5A

tel: +40 264 207 500 fax: +40 264 207 555

email: [email protected]

Bucureºti062204 Bulevardul Preciziei nr. 20

tel: +40 21 493 41 08 fax: +40 21 221 13 17

email: [email protected]

Bacãu600066 Str. 9 Mai nr. 35

tel: +40 234 122 420 fax: +40 234 122 430

email: [email protected]

Braºov500223 Str. Toamnei nr. 18 ap. 1 bl. 2 sc. A

tel: +40 268 310 941 fax: +40 268 321 886

email: [email protected]

Constanþa900693 B-dul Ferdinand nr. 49 ap. 44

email: [email protected]

www.energobit.com