calcul cota indiviza

of 28 /28
1 Regulament privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară Capitolul 1 Dispoziţii generale Art. 1 - În conformitate cu prevederile art. 19 şi art.59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor şi modalităţilor prin care se vor realiza operaţiunile de întocmire a documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice. Art. 2 - (1) Documentaţiile cadastrale, denumite în continuare documentaţii, stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la: a) imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere; b) imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire; c) imobile care necesită documentaţie pentru alipire; d) imobile care necesită documentaţie pentru înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei, pe o parcelă înscrisă în cartea funciară – construcţii definitive; e) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea limitei de proprietate; f) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei imobilului; g) imobile care necesită documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate; h) imobile care necesită documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase; (2) Prin documentaţii se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea imobilelor, la data întocmirii lor şi se asigură înregistrarea actelor şi faptelor juridice referitoare la acestea. Capitolul 2 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor Art. 3 - (1) Documentaţiile conţin două părţi distincte care formează un dosar unic, ce include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale, cât şi actele juridice necesare înscrierii în cartea funciară: a) Partea I – pentru recepţie cadastru; b) Partea a II-a – pentru înscrierea în cartea funciară. (2) După recepţia cadastrală şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară beneficiarului i se va elibera încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi planul de amplasament şi delimitare. (3) Realizarea documentaţiilor necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevăzute la art. 2 alin.(1) literele a), d), e), f), g) şi h) din prezentul regulament presupune parcurgerea următoarelor etape: stabilirea amplasamentului imobilului;a) realizarea lucrării de către persoana autorizată, care presupune documentarea tehnică, execuţia lucrărilor de teren şi birou, elaborarea documentaţiilor; b) depunerea documentaţiilor, cuprinzând transmiterea acestora la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare birou teritorial) şi efectuarea înregistrării în registrul general de intrare; c) recepţia documentaţiilor, cuprinzând înregistrarea în registrul cadastral, recepţia cadastrală, transmiterea documentaţiei asistentului-registrator; d) înscriere în cartea funciară, care se va face conform reglementărilor în vigoare. (4) Întocmirea şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) literele b) şi c) presupune parcurgerea etapelor prevăzute la

Upload: paul

Post on 08-Aug-2015

151 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Calcul Cota Indiviza

1

Regulament privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Capitolul 1

Dispoziţii generale

Art. 1 - În conformitate cu prevederile art. 19 şi art.59 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, prezentul regulament are drept scop stabilirea procedurilor şi modalităţilor prin care se vor realiza operaţiunile de întocmire a documentaţiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice.

Art. 2 - (1) Documentaţiile cadastrale, denumite în continuare documentaţii, stau la baza înscrierii în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la:

a) imobile care necesită documentaţie pentru prima înscriere; b) imobile care necesită documentaţie pentru dezlipire; c) imobile care necesită documentaţie pentru alipire; d) imobile care necesită documentaţie pentru înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei, pe o parcelă înscrisă în cartea funciară – construcţii definitive; e) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea limitei de proprietate; f) imobile care necesită documentaţie pentru modificarea suprafeţei imobilului; g) imobile care necesită documentaţie pentru descrierea dezmembrămintelor

dreptului de proprietate; h) imobile care necesită documentaţie pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase; (2) Prin documentaţii se realizează identificarea, măsurarea şi descrierea imobilelor, la data întocmirii lor şi se asigură înregistrarea actelor şi faptelor juridice referitoare la acestea.

Capitolul 2 Dispoziţii cu privire la întocmirea documentaţiilor

Art. 3 - (1) Documentaţiile conţin două părţi distincte care formează un dosar unic, ce

include atât partea tehnică necesară recepţiei cadastrale, cât şi actele juridice necesare înscrierii în cartea funciară:

a) Partea I – pentru recepţie cadastru; b) Partea a II-a – pentru înscrierea în cartea funciară.

(2) După recepţia cadastrală şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară beneficiarului i se va elibera încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi planul de amplasament şi delimitare. (3) Realizarea documentaţiilor necesare înscrierii în cartea funciară a actelor şi/sau faptelor juridice referitoare la imobilele prevăzute la art. 2 alin.(1) literele a), d), e), f), g) şi h) din prezentul regulament presupune parcurgerea următoarelor etape: stabilirea amplasamentului imobilului;a) realizarea lucrării de către persoana autorizată, care presupune documentarea tehnică, execuţia lucrărilor de teren şi birou, elaborarea documentaţiilor;

b) depunerea documentaţiilor, cuprinzând transmiterea acestora la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare oficiu teritorial) sau la biroul de cadastru şi publicitate imobiliară (denumit în continuare birou teritorial) şi efectuarea înregistrării în registrul general de intrare;

c) recepţia documentaţiilor, cuprinzând înregistrarea în registrul cadastral, recepţia cadastrală, transmiterea documentaţiei asistentului-registrator;

d) înscriere în cartea funciară, care se va face conform reglementărilor în vigoare. (4) Întocmirea şi înscrierea documentaţiilor în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice prevăzute la art. 2 alin. (1) literele b) şi c) presupune parcurgerea etapelor prevăzute la

Page 2: Calcul Cota Indiviza

2

alineatul (3), cu precizarea că recepţia documentaţiilor prevăzute la alin.(3) lit. c) se finalizează cu transmiterea acestora persoanei autorizate sau beneficiarului urmând ca înscrierea în cartea funciară a dezlipirii sau alipirii să se efectueze după întocmirea actului autentic.

Art. 4 - (1) Stabilirea amplasamentului imobilului se realizează înaintea execuţiei lucrărilor şi constă în:

a) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice aflate la prima înscriere : proprietarul împreună cu persoana autorizată va proceda la identificarea amplasamentului imobilului pe limite naturale sau artificiale, în vederea efectuării măsurătorilor. Punctele ce definesc limitele imobilului vor fi materializate, înainte de efectuarea măsurătorilor, de către persoana autorizată în prezenţa proprietarului, cu picheţi de metal, ţăruşi de lemn sau cu borne de beton (la solicitarea proprietarului, contra cost) sau prin marcare cu vopsea;

b) pentru imobilele care fac obiectul unor acte şi fapte juridice ulterioare primei înscrieri ce necesită întocmirea unei documentaţii: proprietarul împreună cu persoana autorizată, pe baza documentelor existente (documentaţie cadastrală, extras de carte funciară pentru informare, anexa la partea I a cărţii funciare) verifică şi validează amplasamentul conform datelor tehnice şi rematerializează punctele ce definesc limitele imobilului, la solicitarea proprietarului. (3) În cazul imobilelor aflate la prima înregistrare pentru care nu se poate realiza identificarea amplasamentului şi limitelor acestuia, persoana autorizată, nu va realiza documentaţia.

(4) Proprietarul va suporta costurile aferente materialului şi manoperei operaţiunilor de materializare a limitelor imobilului.

Art. 5 - (1) Documentarea tehnică constă în: a) analizarea situaţiei existente, conform datelor şi documentelor deţinute de

proprietar; b) solicitarea de informaţii aflate în baza de date a oficiului teritorial/biroului teritorial

conform anexei nr. 1 (inventar de coordonate, plan de încadrare în zonă, plan parcelar, etc.); c) stabilirea termenului de realizare a lucrărilor.

(2) Execuţia lucrărilor constă în : a) măsurători pentru realizarea reţelelor de sprijin (îndesire şi ridicare) în sistem

naţional de referinţă Stereografic 1970, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente;

b) calcule şi compensări, verificări şi validări de date. (3) Elaborarea documentaţiilor constă în:

a) redactarea documentaţiei grafice, a documentaţiei textuale şi transferul datelor pe suport magnetic;

b) întocmirea dosarului lucrării în format analogic şi digital. Art. 6 - (1) Transmiterea documentaţiei la oficiile teritoriale/birourile teritoriale se face

de către persoana autorizată în numele proprietarului, în cazurile prevăzute la art. 2 literele a), d), e), f), g) şi h), conform cererii de înscriere prevăzută în anexa nr. 2. (2) În cazurile prevăzute la art. 2 literele b) şi c) din prezentul regulament, se va transmite oficiilor teritoriale/birourilor teritoriale cererea de înscriere, de către biroul notarului public, în numele proprietarului şi a persoanelor interesate, pe baza documentaţiei recepţionate potrivit cererii întocmite conform anexei nr. 3. (3) Depunerea documentaţiei se va face direct la sediul biroului teritorial, prin poştă sau prin alte mijloace electronice (Internet). (4) Înregistrarea cererii se realizează la compartimentul relaţii cu publicul din cadrul biroului teritorial şi constă în:

a) preluarea documentaţiei, verificarea existenţei documentelor menţionate în cerere şi înregistrarea în Registrul General de Intrare;

Page 3: Calcul Cota Indiviza

3

b) perceperea tarifelor de recepţie şi înscriere în cartea funciară a documentaţiei şi transmiterea documentaţiei compartimentului de cadastru şi publicitate imobiliară. (5) Tariful de recepţie şi ⁄ sau de înscriere în cartea funciară se percepe la preluarea cererii de înscriere. (6) Dacă la verificarea pieselor din dosar se constată lipsa unora dintre acestea sau unele neconcordanţe, cererea nu va fi înregistrată în Registrul General de Intrare şi va fi returnată solicitantului, în vederea completării.

Art. 7 - (1) Preluarea şi înregistrarea documentaţiilor în indexul cadastral al imobilelor, denumit în continuare index cadastral, întocmit conform anexei nr. 4, se realizează de inspectorul responsabil căruia i s-a repartizat lucrarea. (2) Recepţia cadastrală se realizează de inspectorul responsabil căruia i s-a repartizat lucrarea şi constă în:

a) verificarea corectitudinii soluţiei şi metodei adoptate, localizarea şi corecta poziţionare a amplasamentului şi limitelor, modul de calcul al coordonatelor şi suprafeţelor, corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice.

b) dacă documentaţia este corectă, se alocă număr cadastral în indexul cadastral; c) dacă documentaţia este incorectă, se întocmeşte referatul de completare cu toate

datele, documentele sau informaţiile care lipsesc sau care necesită refacere/modificare, împreună cu motivaţiile corespunzătoare, conform anexei nr. 5. Nu pot fi folosite ca motivaţii documente, date şi informaţii care nu au fost furnizate la cererea persoanei autorizate, de oficiul sau biroul teritorial. Referatul de completare se înaintează compartimentului de relaţii cu publicul din biroul teritorial în vederea transmiterii persoanei autorizate pentru rezolvare în termenul specificat expres în referat, cu adresă de înaintare conform anexei nr. 6.

d) referatul de completare se va emite o singură dată pentru un dosar depus spre recepţie sau înscriere în cartea funciară. (3) Documentaţia recepţionată se transmite de către inspectorul căruia i s-a repartizat lucrarea, asistentului-registrator, iar în cazul dezlipirilor sau alipirilor persoanei autorizate sau beneficiarului. (4) Dacă documentaţia nu a fost recepţionată datorită nerespectării prevederilor sau depăşirii termenului stabilit prin referatul de completare, inspectorul completează nota de respingere din referatul de completare şi o transmite împreună cu documentaţia, asistentului-registrator în vederea întocmirii încheierii de respingere.

Capitolul 3 Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală

Art. 8 - (1) Numerotarea cadastrală se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din "Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale" publicat de Comisia Naţională pentru Statistică. (2) Imobilul se individualizează prin numărul cadastral, care asigură legătura între planul cadastral, indexul cadastral şi cartea funciară. Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară.

Art. 9 - (1) Imobilele se numerotează pe unităţi administrativ-teritoriale în ordinea înregistrării solicitărilor cu numere de la 1 la n folosind cifre arabe. (2) Atunci când imobilul nu a mai fost înscris în cartea funciară i se va acorda un număr cadastral întreg, în continuarea ultimului număr atribuit pe unitatea administrativ-teritorială aferentă. (3) În situaţia în care imobilele care fac obiectul unei documentaţii noi au fost înscrise în cartea funciară cu numere cadastrale întregi, fracţionare, fracţionare multiple sau atipice (numere topografice provenite din cartea funciară, din comasări de numere întregi etc.)

Page 4: Calcul Cota Indiviza

4

acestea vor fi numerotate cu numere cadastrale noi, în continuarea ultimului număr cadastral întreg atribuit pe teritoriul administrativ aferent. (4) Parcelele componente ale imobilelor care au diferite categorii de folosinţă vor fi determinate prin metode expeditive asigurându-se închiderea pe suprafaţa imobilului şi vor fi reprezentate pe planul de amplasament şi delimitare prin linii întrerupte şi coduri. (5) În cadrul fiecărui imobil, construcţiile se identifică printr-un cod ataşat numărului cadastral, alcătuit din litera “C” urmată de un număr de la 1 la n (ex.: C1, C2, C3,..). Tipul şi componenţa construcţiei, pe destinaţii şi tronsoane, vor fi evidenţiate în planul de amplasament şi delimitare. (6) În cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se numerotează astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se va adăuga codul proprietăţii individuale (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). 7) Tipurile de unităţi individuale vor fi evidenţiate în cartea funciară colectivă, conform anexei nr. 6.

Capitolul 4

Conţinutul documentaţiilor necesare întabulării dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciară

Art. 10 - (1) Documentaţia pentru întabularea dreptului de proprietate asupra unui

imobil neînscris în cartea funciară va cuprinde: Partea I – pentru recepţie:

a) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat, conform anexei nr.8;

b) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; c) plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 - 1:25000, după caz; d) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz -

conform anexei nr.10; e) releveele sc. 1:50 - 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor

sarcini, construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului – conform anexei nr.11;

f) tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei viitoare, cu atribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu - conform anexei nr.12;

g) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13şi prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14;

h) calculul suprafeţelor; i) descrierile topografice ale punctelor noi;

Partea a II-a – pentru înscrierea în cartea funciară : a) cerere de înscriere - conform anexei nr. 2; b) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară; c) actul de proprietate în original sau copie legalizată; d) certificatul fiscal.

(2) În cazul apartamentelor situate în clădiri pentru care există deschisă carte funciară colectivă, partea I a documentaţiei va cuprinde elementele enumerate la punctele a), b), c) şi e) de la alin. (1). (3) Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se va completa cu o foaie colectivă ce va conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului – conform modelului prevăzut în anexa nr.7.

Page 5: Calcul Cota Indiviza

5

(4) Documentaţia va fi întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 5 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii dezmembrării unui imobil

Art. 11 - (1) Din punct de vedere tehnic, dezmembrarea este operaţia tehnică de

împărţire a unei suprafeţe de teren de mărime cunoscută în mai multe suprafeţe egale/inegale. (2) Toate imobilele rezultate în urma dezmembrării trebuie să aibă acces la un drum sau să aibă îndeplinită condiţia de servitute, dacă este cazul.

Art. 12 - (1) Documentaţia pentru dezmembrare va cuprinde : a) cerere de recepţie a documentaţiei pentru dezmembrare, conform anexei nr. 3; b) extras de carte funciară pentru informare; c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului

măsurat, conform anexei nr.8; d) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; e) planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000 cu propunerea

de dezmembrare - conform anexei nr.15, in doua exemplare; f) planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din

dezmembrare - conform anexei nr.10, în două exemplare; g) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, pentru fiecare imobil ce

rezultă din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14;

h) calculul suprafeţelor; i) descrierile topografice ale punctelor noi.

(2) Operaţiunea de dezmembrare a unui imobil este considerată finalizată în momentul în care inspectorul validează operaţiunea în baza de date grafică şi textuală pe baza încheierii de carte funciară. (3) Documentaţia va fi întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 6 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii comasării a două sau mai multe imobile

cu limite comune

Art. 13 - (1) Documentaţia pentru comasarea a două sau mai multe imobile cu limite comune va cuprinde :

a) cerere de recepţie a documentaţiei pentru comasare, conform anexei nr. 3; b) extras de carte funciară pentru informare; c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului

măsurat, conform anexei nr.8; d) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; e) planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000 cu propunerea

de comasare - conform anexei nr.15; f) plan de amplasament şi delimitare pentru imobilul rezultat din comasare - conform

anexei nr.10, în două exemplare;

Page 6: Calcul Cota Indiviza

6

g) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, pentru fiecare imobil ce rezultă din unificare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14.

h) calculul suprafeţelor; i) descrierile topografice ale punctelor noi.

(2) Operaţiunea de unificare a imobilelor este considerată finalizată în momentul în care inspectorul validează operaţiunea în baza de date grafică şi textuală pe baza încheierii de carte funciară. (3) Documentaţia va fi întocmită, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 7 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii unei construcţii noi sau a unei extinderi

de construcţii pe un imobil înscris în cartea funciară – construcţii definitive

Art. 14 - (1) Documentaţia pentru înscrierea unei construcţii noi sau a unei extinderi de construcţii pe un imobil înscris în cartea funciară – construcţii definitive va cuprinde : Partea I – pentru recepţie :

a) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; b) copie după planul de amplasament şi delimitare–a imobilului existent pe care se

edifică o construcţie definitivă nouă sau se extinde o construcţie; c) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, după caz,

întocmit pe baza planului de amplasament iniţial, pe care s-a transpus ⁄ extins noua construcţie – conform anexei nr.10;

d) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14;

e) calculul suprafeţelor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasul de carte funciară pentru informare;

Partea a II-a – pentru înscriere în cartea funciară : a) cerere de înscriere - conform anexei nr. 2; b) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară; c) certificat de atestare a edificării/extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii

unde este situat imobilul, după caz, în condiţiile art. 55 alin.(1) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată – conform anexei nr.16. (2) Documentaţia va fi întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 8

Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării limitei de proprietate

Art. 15 - (1) Documentaţia pentru înscrierea modificării limitei de proprietate va cuprinde: Partea I – pentru recepţie:

a) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; b) copii după planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse

modificării limitelor; c) planuri de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil

a cărui limită se modifică, sc. 1:200 – 1:5000, după caz – conform anexei nr.120;

Page 7: Calcul Cota Indiviza

7

d) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14;

e) calculul suprafeţelor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasele de carte funciară pentru informare;

Partea a II - a – pentru înscriere în cartea funciară : a) cerere de înscriere conform anexei nr. 2; b) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară; c) hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă

între părţi, în original sau copie legalizată, după caz; (2) Documentaţia va fi întocmită pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 9 Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii modificării suprafeţei imobilului

Art. 16 - (1) Documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului va

cuprinde: Partea I – pentru recepţie:

a) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; b) copie după planul de amplasament şi delimitare a imobilului care este supus

modificării suprafeţei; c) planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se

modifică, sc. 1:200 – 1:5000, după caz – conform anexei nr.10; d) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, prin metode clasice,

prezentate conform anexei nr. 13sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14; e) calculul suprafeţelor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasul de carte funciară pentru informare;

Partea a II- a – pentru înscriere în cartea funciară:

a) cerere de înscriere - conform anexei nr. 2; b dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară; c) hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă sau declaraţie autentică de voinţă,

în original sau copie legalizată, după caz şi procesul-verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor în original – conform anexei nr.17; (2) Documentaţia va fi întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 10 Conţinutul documentaţiilor pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de

proprietate

Art. 17 - Documentaţia pentru descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate: uz, uzufruct, servitute şi abitaţie, dacă acestea au ca obiect o parte dintr-un imobil, va cuprinde: Partea I – pentru recepţie:

a) memoriu justificativ, întocmit conform anexei nr.9; b) copie după planul de amplasament şi delimitare–a imobilului existent;

Page 8: Calcul Cota Indiviza

8

c) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 – 1:5000, după caz, întocmit pe baza planului de amplasament iniţial, conform anexei nr.10;

d) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr.13, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr.14;

e) calculul suprafeţelor; f) descrierile topografice ale punctelor noi; g) extrasul de carte funciară pentru informare;

Partea a II-a – pentru înscriere în cartea funciară: a) cerere de înscriere - conform anexei nr. 2; b) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară; c) actul autentic sau hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de constituire a

dezmembrămintelor dreptului de proprietate. (2) Documentaţia va fi întocmită pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate care să permită tipizarea – conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită accesul şi transferul de date.

Capitolul 11 Conţinutul documentaţiilor pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau

sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală

Art. 18 - Documentaţia pentru reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe bază de documentaţie cadastrală va cuprinde aceleaşi elemente care au fost stabilite în capitolul 4.

Capitolul 12 Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 19 - (1) Completarea datelor existente cu date şi informaţii aflate în baza de date

a oficiului sau biroului teritorial se face la cererea persoanei autorizate, conform tarifelor pentru activităţile desfăşurate de către Agenţia Naţională şi instituţiile sale subordonate, în vigoare. (2) În cazul în care imobilul care face obiectul întocmirii documentaţiei este limitrof cu unul sau mai multe imobile deja înscrise în cartea funciară, persoana autorizată va solicita obligatoriu, iar biroul teritorial va pune la dispoziţie toate punctele din reţeaua de ridicare precum şi punctele determinate pe limita comună a acestora. În acest caz, persoana autorizată are obligaţia să utilizeze şi să verifice punctele din reţea şi de pe limita comună şi să confirme corectitudinea acestora. Dacă se constată neconcordanţe, erori sau greşeli ori se impun unele concluzii cu privire la utilizarea acestor date, ele vor fi explicitate şi argumentate în memoriu justificativ. Dacă punctele din reţeaua de ridicare şi de pe limita comună sunt determinate în sistem local, ele vor fi calculate în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970.

Art. 20 - (1) Întocmirea documentaţiilor se efectuează în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970. (2) În situaţii extreme, prezentate şi argumentate în scris de persoana autorizată, lucrările se pot încadra în sistemul naţional de coordonate Stereografic 1970 pe bază de coordonate aproximative, determinate grafic prin identificarea şi extragerea coordonatelor planimetrice ale punctelor de detaliu (minim 3 puncte comune între plan şi teren) pe bază de planuri/hărţi/ortofotoplanuri existente. (3) În acest caz, cele trei puncte vor fi reprezentate prin borne sau detalii topografice de mici dimensiuni (stâlpi, capace canal, colţuri de bazin, stânci, etc.) şi vor avea descrierile topografice corespunzătoare.

Page 9: Calcul Cota Indiviza

9

Art.21 - (1) Răspunderea privind cunoaşterea limitelor imobilului, indicarea materializarea şi conservarea acestora revine proprietarului. (2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei şi corespondenţa acesteia cu realitatea din teren revine persoanei autorizate.

Art.22 - Dacă la recepţia cadastrală se identifică diferenţe de suprafaţă, se procedează astfel: (1) În cazul în care suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă, sau în situaţia în care aceasta nu există, decât suprafaţa din act :

a) Pentru imobile împrejmuite : i - Dacă diferenţa este de până la 2 %, documentaţia cadastrală se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară; ii - Dacă diferenţa este între 2 şi 5 % documentaţia cadastrală se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară doar dacă este însoţită de proces-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 17; iii – Dacă diferenţa este mai mare de 5%, documentaţia cadastrală se respinge, rectificarea suprafeţei urmând să se facă prin hotărâre judecătorească definitiva şi irevocabilă;

b) Pentru imobile care nu sunt împrejmuite : i - Dacă diferenţa este de până la 2 %, documentaţia cadastrală se recepţionează şi se înscrie în cartea funciară suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă sau suprafaţa din actul de proprietate; ii. - Daca diferenţa este mai mare de 2%, documentaţia cadastrală se recepţionează şi se înscrie în cartea funciară numai pe baza unei sentinţe definitive şi irevocabile;

(2) În cazul în care suprafaţa din măsurători este mai mică decât suprafaţa din documentaţia cadastrală precedentă sau, în cazul în care aceasta nu există, decât suprafaţa din actul de proprietate :

a) - Dacă diferenţa este de până la 2 % documentaţia cadastrală se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară;

b) - Dacă diferenţa este peste 2% documentaţia cadastrală se recepţionează şi suprafaţa din măsurători se înscrie în cartea funciară numai în baza unei declaraţii autentice a proprietarului privind acordul diminuării suprafeţei din act; în caz contrar, documentaţia cadastrală se respinge, cu soluţionarea situaţiei pe cale judecătorească.

(3) Prin imobile împrejmuite, în sensul prezentului regulament, se înţeleg imobilele ale căror limite sunt materializate prin elemente stabile în timp clar identificabile de către proprietarii vecini.

Art. 23 - Dacă la recepţia documentaţiei cadastrale se identifică suprapuneri ale imobilelor peste o documentaţie recepţionată anterior sau suprafeţe de teren libere între proprietăţi vecine, se procedează astfel:

a) Se informează proprietarii imobilelor în cauză şi persoanele autorizate care au executat documentaţiile, prin adresa întocmită conform anexei nr. 6;

b) Proprietarii imobilelor împreună cu persoanele autorizate identifică modalităţile de soluţionare tehnică prin modificarea documentaţiilor cadastrale, pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică a proprietarilor;

c) Orice neînţelegeri, care nu se pot rezolva pe cale amiabilă între proprietari, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti. În acest caz, documentaţia cadastrală se respinge.

Art. 24 - (1) În cazul construcţiilor care au mai mulţi proprietari, releveele la părţile comune din documentaţia aferentă fiecărui proprietar vor fi recepţionate dacă fac parte şi sunt incluse în documentaţia pentru întreg imobilul sau dacă sunt confirmate prin acordul asociaţiei de locatari ori prin declaraţiile autentice ale celorlalţi proprietari.

Page 10: Calcul Cota Indiviza

10

(2) În cazul dezlipirilor-alipirilor, numărul cadastral alocat documentaţiei are valabilitate de un an de la data acordării acestuia. După expirarea termenului, inspectorul va anula numerele cadastrale acordate, iar la sfârşitul fiecărei luni, inginerul şef va verifica valabilitatea numerelor cadastrale alocate.

Art. 25 - Elementele liniare, punctuale şi de caroiaj, semnele convenţionale şi atributele textuale din conţinutul grafic al anexelor la prezentul regulament, reprezintă modele care pot fi adaptate corespunzător modelelor prevăzute în normele, instrucţiunile, standardele şi atlasele de semne convenţionale în vigoare.

Art. 26 - Anexele nr. 1-17 constituie parte integrantă din prezentul regulament. Art. 27 - La intrarea in vigoare a prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea

Ordinul Preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 946/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea documentaţiei cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la terenuri şi construcţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 22 februarie 2001, modificat prin Ordinul Preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 93/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 27 mai 2004 precum şi capitolul 10 şi 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 21 noiembrie 2001.

Page 11: Calcul Cota Indiviza

Anexa 1 Către, Oficiul Cadastru şi Publicitate Imobiliară………………………………… Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ……………….......................

Subsemnatul (numele şi prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) ……………………..................……………………………. cu domiciliul (sediul social) în ............................................................................................... …….…………………………………………………….…………………………………........ posesor al BI/CI seria ……………….. nr. ……………………………………... /CNP (Cod Fiscal)…………….……………………………………….............……............................….

În vederea întocmirii documentaţiei cadastrale .............................................., pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al localităţii………………………………., identificat prin (tarla, parcelă, nr. cadastral/topografic sau adresa imobilului)……………… ………………………………………………………………..……… ……………….…..., vă solicităm eliberarea următoarelor date şi documente referitoare la amplasamentul imobilului mai sus menţionat :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentaţia cadastrală sus menţionată face obiectul contractului/convenţiei încheiată cu beneficiarul …………………..……………………………………………………..

S-a achitat tariful de ……………………….. lei prin chitanţa nr. ………...…/…………

pentru serviciul cu codul nr. …………………..

Data …................... Nume, prenume (denumire) .…...................……………..

Semnătura şi ştampila ...............................................

Page 12: Calcul Cota Indiviza

Anexa 2

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ………………. BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….…..

Nr. de înregistrare ………..…………/……./.…../ 20……

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE

Subsemnatul(a) ...................................……………………………………………… domiciliat (ă) în localitatea ………………………….......…… str. ……………………….........……… nr. …..……, legitimat (ă) cu CI/BI seria …… nr. ............…………….., CNP …………………………………………, tel./fax ………………...................................…… e-mail: ………….........…………………… prin mandatarul …………….……………………….................................................................................., vă rog să dispuneţi :

I. OBIECTUL RECEPŢIEI :

� - prima înscriere (atribuire număr cadastral); � - înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei, pe o parcelă înscrisă în cartea funciară; � - modificarea limitei de proprietate; � - modificarea suprafeţei imobilului; � - descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate; � - reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

� - întabularea * …………………………………………………………………………………………… � - înscrierea provizorie ** ……..………………………………………………………………………… � - notarea *** ……………………………………………………………………………………….……. � - radierea **** ……………………………………………………………………………………………

IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciară nr. ………………… a comunei/oraşului/ municipiului ……………….………………………………………………………………………….….… şi numărul cadastral al imobilului ………….………………………………………………..….…………..…, situat în str. ……..…………………………………………………., nr. ……..., bl. ………., scara………., ap. ….…..…, comuna/ oraş/ municipiu ……………………………………………………

ACTUL JURIDIC care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată: ………………………. .……………………………..…………………………………………………

Solicit comunicarea răspunsului prin poştă

la sediul biroului teritorial

fax

S-a achitat tariful de: ………...……………..…… lei prin chitanţa nr. …………..……/….……. cu codul nr. ……………………………

DATA ………/ ……………….. / 20 …… SEMNĂTURA

* Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc. ** Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească care nu a rămas irevocabilă. *** Incapacitate, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc. **** Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

Page 13: Calcul Cota Indiviza

Anexa 3

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……………... BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….….

Nr. de înregistrare ………..…………/……./.…../ 20……

CERERE DE RECEPŢIE

PENTRU DEZMEMBRARE ⁄ COMASARE

Subsemnatul (numele şi prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) ……….……………….........................… cu domiciliul (sediul social) în .....................................................................……… posesor al BI/ CI seria …….. nr. ……………………….. CNP (Cod Fiscal) ………………………............................….

Pentru dezmembrarea/comasarea imobilului/imobilelor identificat/ identificate prin ………………………(adresa fiecărui imobilul, numărul cadastral, numărul de carte funciară), vă înaintăm alăturat documentaţia aferentă, întocmită conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul şi modul de

întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, în vederea recepţiei şi obţinerii noilor numere cadastrale.

S-a achitat tariful de ……………………………………….. lei prin chitanţa nr. ………...…/…………… pentru serviciul cu codul nr. ……….………………..

Data:________________

Numele/denumirea,

semnătura şi ştampila

persoanei autorizate

Page 14: Calcul Cota Indiviza

Anexa 4 Judeţul …………………………………………………… Unitatea Administrativ - Teritorială …………………. Cod SIRSUP ……………………………………………..

Indexul cadastral al imobilelor

Număr cadastral

Număr de

Carte Funciară

Adresa imobilului/denumirea

locului Observaţii

Page 15: Calcul Cota Indiviza

1

Anexa 5

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ………………. BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ……….….…..

Dosar nr. …………..

Referat nr. ………

La cererea <nr. cerere>/<data cererii> <Domnului / Doamnei>……………….... Adresa……………………..……………

Analizând cererea dumneavoastră pentru recepţia documentaţiei cadastrale/tehnice a

imobilului situat în unitatea administrativ - teritorială <UAT> , <categoria de folosinţă>,

<adresa> şi înscrierea în cartea funciară este necesar ca, în maxim 30 de zile de la data

comunicării, să :

I Cadastru

IA Notă de completare prezentaţi următoarele documente…………………..

IB Notă de respingere a recepţionării documentaţiei cadastrale se completează în cazul neprezentării documentelor……………., sau a depăşirii termenului limită stabilit

prin referatul de completare

Inspector, II Publicitate imobiliară IIA Notă de completare prezentaţi următoarele documente…………………..

IIB Notă de respingere a cererii adresate biroului teritorial se completează dacă există piedici în ceea ce priveşte efectuarea înscrierii în cartea funciară

Asistent-registrator,

Page 16: Calcul Cota Indiviza

Anexa nr. 6

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ………..………… BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ………………….

Cu sediul în ……………..... str. ……………………nr. .………. tel/fax………….….

DOSAR NR. ………………. /………….. Către, Dl/D-na/S.C………………………………….…… Domiciliul/Sediul………………………………….

Având în vedere cererea d-voastră înregistrată sub numărul de mai sus vă rugăm :

□ ca până la data de …………………..………, să depuneţi la registratura biroului actele descrise în referatul anexă, necesare completării dosarului d-voastră.* □ ca la data de……………………ora…………….camera nr. ……..…, să vă prezentaţi pentru unele lămuriri suplimentare necesare soluţionării dosarului d-voastră.*

În cazul în care până la termenul stabilit nu veţi răspunde celor solicitate, cererea

dumneavoastră urmează a fi respinsă conform art. 49 coroborat cu art. 50 alin. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată.

Data ..............................

INSPECTOR / REGISTRATOR * formularul se va transmite în maxim 30 de zile de la data depunerii cererii fixându-se un nou termen pentru soluţionarea dosarului.

Page 17: Calcul Cota Indiviza

Anexa 7

Carte Funciară Colectivă Nr. ……..……….... UAT ……………………………..

Partea I A - Foaia de avere Adresa: …………………………………………………. Nr. Cadastral : ………………………………………… Suprafaţa : ……………………………………………..

SUPRAFETE (mp)

Nr. tronson

Scara Nivel Nr. Ap.

Cod Unitate individuală

(U)

Nr. CF individuală

Supr. locuibilă

Supr. utilă

Cota parte părţi

comune*

Cota parte teren

Observaţii

TOTAL

Descriere

(intrare, casa scării, subsol tehnic, spălătorie, uscătorie, ghenă gunoi, pod, acoperiş, terenul construit şi neconstruit)

Întocmit, Recepţionat,

NOTĂ : * În cazul în care cotele părţi nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament după cum urmează: Calculul cotei indivize (conf. Legii locuinţei nr. 114/1996) : 1) Pentru spatiile comune: Ci comun = Ki x S spaţiu comun; Ki =Si locuibilă apartament/S locuibilă totală 2) Pentru terenul de sub construcţie: Ci teren = Ki x S t; Ki =Si locuibilă apartament/S locuibilă totală S t = S construita la sol + S trotuar - Suprafaţa locuibilă este suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit. Ea cuprinde suprafaţa dormitoarelor şi a camerei de zi. - Suprafaţa utilă este suprafaţa desfăşurată, mai puţin suprafaţa aferentă pereţilor. - În scopul deschiderii Cărţii Funciare Colective, datele vor fi preluate din Cartea de Imobil a blocului.

Page 18: Calcul Cota Indiviza

Anexa 8

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ………………. BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ……….….……

Dosar nr. ……….….. / 20…..…

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ...................................………………………………………………

domiciliat (ă) în localitatea ……….…………………………………………………..........……

str. ………………………….........…………...………….…… nr. …......……..……, legitimat (ă)

cu CI/BI seria …… nr. .............…………….., CNP …………………………………………,

prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului

…..………………………………………………………………………………………….……, sub

sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, că nu am înstrăinat bunul imobilul (sau o

parte a acestuia) şi îmi asum întreaga răspundere pentru identificarea şi individualizarea

limitelor bunului imobil măsurat, pe care le-am indicat persoanei autorizate

………………………………………………... în vederea executării documentaţiei cadastrale,

participând la măsurătoare.

DATA .…. / …………. /20…….. SEMNĂTURA,

Page 19: Calcul Cota Indiviza

1

Anexa 9

MEMORIU JUSTIFICATIV

(Model cadru)

1. Denumirea lucrării : Titlul sub care se elaborează lucrarea şi numărul lucrării din registrul de evidenţă al persoanei autorizate;

2. Beneficiarul lucrării : Numele şi prenumele sau denumirea, adresa sau sediul; 3. Executantul lucrării : Numele şi prenumele sau denumire, nr. autorizaţie; 4. Obiectul lucrării : Scurtă prezentare cu date de localizare şi identificare a imobilului care

face obiectul lucrării; 5. Scopul lucrării : Scurtă prezentare a scopului în care se execută lucrarea şi a tipului de

documentaţie tehnică cadastrală necesar a fi întocmită, pentru : ………………………………………………………………………………………… 6. Amplasamentul imobilului : Prezentarea şi descrierea locului unde este amplasat

imobilul; 7. Situaţia juridică a imobilului : Actele de proprietate şi/sau datele de carte funciară

conform extrasului de carte funciară pentru informare; 8. Operaţiuni topo - cadastrale efectuate : Prezentarea lucrărilor topografice şi cadastrale

efectuate în cadrul lucrării : - metode şi aparatura folosite la măsurători; - sistemul de coordonate; - puncte de sprijin vechi şi noi folosite; - starea punctelor vechi; - descrierea punctelor noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale reţelei de

sprijin sau ale reţelei de ridicare); - modul de calcul al coordonatelor punctelor ce definesc conturul imobilului; - metodele de determinare/reprezentare a suprafeţelor parcelelor componente; - descrierea sumară a împrejmuirilor şi liniilor de delimitare a parcelelor; - modul de calculul al suprafeţelor; - alte descrieri tehnice necesare, în funcţie de specificul lucrării.

Page 20: Calcul Cota Indiviza

2

9. Propunerea de înscriere în cartea funciară:

C.F. nr._________ UAT ___________________

A. Imobilul

Nr. crt.

Nr. cadastral Descriere Suprafaţa Observaţii

B. Proprietatea

Nr. crt.

Proprietar Cota parte de proprietate

Observaţii

Data întocmirii Nume/Denumire

Semnătura,

Data recepţiei Inspector,

Page 21: Calcul Cota Indiviza

A. Date referitoare la teren Nr.

parcelă Cod grupă destinaţie Categorie de folosinţă Suprafaţa din măsurători (mp)

Valoare de impozitare (lei) Menţiuni

1 2

B. Date referitoare la construcţii Cod

constr. Cod grupă destinaţie Suprafaţa construită la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei) Menţiuni

C 1 C 2

INVENTAR DE COORDONATE Executant, Nr. Certificat de Autorizare

Data

Sistem de proiecţie: ………… Pct. E (m) N (m)

1 554110,903 344830,460 2 554079,411 344801,241

3 554061,942 344819,322 Recepţionat, Nume, Prenume Data 4 554087,840 344848,811

Suprafaţa totală măsurată = 1117,34 mp

Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Scara 1: 500

Nr. cadastral Suprafaţa măsurată Adresa imobilului

Cartea Funciara nr. UAT

Page 22: Calcul Cota Indiviza

R E L E V E U A P A R T A M E N T S c a r a 1 : 10 0

N r. C a da str a l a l ter en u lui S u p ra fa ţa m ă sura tă A d resa im obilu lu i

C ar tea F un ciara colectivă n r . U A T C od u n ita te in divid u a lă (U ) C F in divid u ală

N r .

în căp er e D e n u m ir e în c ăp er e

S u p r a fa ţa u t i lă [m p ]

1 D o r m ito r 1 1 0 .5 5 2 S u fr a g er ie 1 8 .0 0 3 D o r m ito r 2 1 2 .3 0

S u p r a fa ţă L o c a tivă = 4 0 .8 5 m p 4 V es t ib u l 6 ,7 0 5 B u că tă r ie 8 .5 0 6 C ăm ar ă 1 .2 5 7 W C S er v ic iu 2 .2 0 8 B a ie 4 ,3 0 9 D eb a r a 0 ,5 0

S u p r a fa ţă U ti lă = 6 4 .3 0 m p 1 0 B a lc o n 1 3 .8 0 1 1 B a lc o n 2 3 .7 0 1 2 B a lc o n 3 3 .2 0

S u p r a fa ţă T o ta lă = 7 5 .0 0 m p E x e c u ta n t , D a ta

(N u m e , p r en u m e , se m n ă tu ră , ş ta m p ilă )

R e c e p ţio n a t , D a ta

(N u m e , p r e n u m e , fu n c ţie , sem n ă tu r ă , şta sm p ilă )

Page 23: Calcul Cota Indiviza

Anexa 12

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ

a imobilului situat în UAT ………..

SITUAŢIA ACTUALĂ SITUAŢIA PROPUSA

Nr.T.P. Nr.tarla Nr.Parc. Supraf. mp

Categoria de folosinţă

Proprietari Nr. Cad.

Supraf. mp

Categoria de folosinţă Proprietari

Total

Întocmit Recepţionat

Page 24: Calcul Cota Indiviza

Anexa 13

Fişă de măsurători prin metode clasice

Fişierele pe suport magnetic conţinând măsurătorile efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare, în cazul măsurătorilor clasice, vor avea specificate, în antet, firma care a efectuat măsurătorile, tipul şi performanţele tehnice ale aparaturii utilizate; măsurătorile vor fi prezentate în formatul de mai jos:

Punct de staţie (max. 8 caract.)

Punct vizat (max. 8 caract.)

Distanţe Direcţii orizontale

Unghiuri zenitale

Cod (dacă este

cazul)

INVENTAR DE COORDONATE – fişier ASCII Judeţul . . . . . . . . . . . Denumirea unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . . Cod SIRSUP . . . . . . . . . . . Cod punct X Y st Cod punct X Y st Cod punct X Y st Cod punct X Y st Cod punct X Y st Cod punct X Y st Cod punct X Y st

Page 25: Calcul Cota Indiviza

Anexa 14

Fişă de măsurători prin tehnologie GPS În cazul determinărilor GPS în cazul reţelelor de îndesire şi ridicare, se vor prezenta:

• schema conţinând planificarea sesiunilor de măsurători; • schema cu dispunerea punctelor; • fişiere, pe suport magnetic, în format RINEX, conţinând măsurătorile

efectuate, prelucrarea bazelor măsurate, coordonatele punctelor în sistem geocentric, coeficienţii de transformare şi rezultatele transcalculului.

MĂSURĂTORI ÎN PUNCTE COMUNE ELIPSOIZI : PCT XW YW ZW XS YS HN ............................................................................................................................................

MĂSURĂTORI ÎN PUNCTE NOI : PCT XW YW ZW DH REFERINTA ...................................................................................................................

COORDONATE ELIPSOIDICE CURBILINII PUNCTE VECHI : PCT BW BW HW BK LK HK ..................................................................................................................................

COORDONATE ELIPSOIDICE CURBILINII PUNCTE NOI : POL PCT BW LW HW BK LK HK ..............................................................................................................................................

COORDONATE ELIPSOIDICE CURBILINII MEDII PUNCTE NOI : PCT BW LW HW BK LK HK ..................................................................................................................................

COORDONATE CARTESIENE PUNCTE NOI KRASOVSKI : PCT XK YK ZK HK .................................................................................................................................

TRANSFORMARE HELMERT (XYZ)k - (XYZ)w (CONTROL PRECIZII TRANSFORMĂRI) : MATRICE COEFICIENŢI .............................................................................................................................

CORDONATE GEOCENTRICE : PCT XK YK ZK XW YW ZW ..................................................................................................................................

PRECIZII : XG YG ZG MT

................................................................. CALCULUL COORDONATELOR STEREO 70 KRASOVSKI :

PCT BK LK XS YS HN MX MY MT …………………………………………………………………………………………………………………….

Page 26: Calcul Cota Indiviza

Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare/comasare

Scara 1: 500 Nr. cadastral Suprafaţa măsurată Adresa imobilului

Cartea Funciara nr. UAT

Tabel de mişcare parcelară pentru dezmembrarea/comasarea imobilului

Situaţia actuală

(înainte de dezmembrare/comasare) Situaţia viitoare

(după dezmembrare/comasare) Nr. cad. Suprafaţa

(mp)

Categoria de

folosinţă Descrierea imobilului Nr.

cad. Suprafaţa

(mp)

Categoria de

folosinţă Descrierea imobilului

Total - - - - -

Întocmit, Recepţionat,

Page 27: Calcul Cota Indiviza

Anexa 16

Primăria ……….….. Nr. ………../………...

CERTIFICAT de atestare a edificării / extinderii construcţiei

Urmare a cererii înregistrate cu nr. de mai sus, de către

_____________________________________________, se adevereşte de noi că pe terenul

situat în ____________________________, înscris în cartea funciară nr. _______________,

a localităţii _________________________, cu nr. cadastral/topografic __________________,

există o construcţie edificată în anul _______________, descrisă în documentaţia anexată.

Edificarea/extinderea construcţiei este realizată în conformitate cu/fără autorizaţia

de construire nr. __________/_______________, cu procesul-verbal de recepţie finală nr.

________/______________ .

Prezentul certificat s-a eliberat pentru înscrierea construcţiei în cartea funciară, în

condiţiile art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,

republicată.

Primar, Secretar,

Page 28: Calcul Cota Indiviza

Anexa 17

Proces - verbal de vecinătate

a imobilului situat în unitatea administrativ-teritorială ................................................

Încheiat la data....................

În temeiul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în

conformitate cu Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, subsemnaţii ………………………………… (nume, prenume/denumire, domiciliul/sediul, act de identitate/CUI seria, nr.) am procedat la recunoaşterea şi stabilirea limitei şi vecinătăţilor imobilului situat în …….................................. Str. ...................................................... nr. ................., după cum urmează:

Limita începe din punctul nr. .......................................... marcat pe schiţa anexată, situat în vecinătatea …………...………… la ......................................................... şi trece prin punctele (se completează după materializarea punctelor, cu numărul fiecărui punct şi se face o descriere a traseului limitei şi vecinătăţilor) ………………………………………………………. ....................................................................................................................................................

Punctele situate pe limita imobilului, felul materializării, destinaţiile şi categoriile de folosinţă, forma şi traseul limitei şi numele/denumirea vecinătăţilor sunt prezentate în schiţa anexată, semnată de noi, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

Subsemnaţii proprietari ai imobilelor învecinate cu imobilul a cărui suprafaţă se modifică, recunoaştem, sub sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, limitele stabilite prin prezentul proces-verbal şi schiţa anexă, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în ………..….. exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară şi unul pentru documentaţia cadastrală).

Proprietar, Proprietarii imobilelor învecinate: ….................................................

..................................................... .....................................................

Persoana autorizată ……………………..…………, certific faptul că semnăturile aparţin proprietarilor imobilelor învecinate.

..................................................... NOTĂ : Certificarea se va face prin semnătura şi parafa persoanei autorizate.