anul lxiv arad, 22 septemvrie 1940 nr. 39 biserica şi...

8
Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi ŞCOALA REVISTA OFICIALA A EPISCOPIEI ARADULUI Redacfia şi Administraţia: ARAD, STRADA EMINESCU 18 APARE DUMINECA Redactor: Pr. Ilarion V. Felea ABONAMENTE: Pentru 1 an 300 Lei; 6 luni 150 Lei Trăiască M. Sa Regina Mamă Elena Cuvântare rostită de către P. S. S. Părintele Episcop Andrei în catedrala din Arad, Duminecă în 15 Septemvrie 1940 Dumnezeul îndurărilor, care, prin în- cercările trimise asupra noastră în vremea din urmă, vrea să ne pregătească sufletele pentru o nouă viaţă, ne-a dat să asistăm ieri, — ca la ultimul act de desnodământ al dramei noastre naţionale, — la duioasa regăsire dintre Regina JVLamâ Elena cu Fiul Ei Rege. Din tabloul nouei constelaţii de stat lipsea până ieri chipul Mamei, purtătoarea inimei copilului Ei. Astăzi tabloul se în- tregeşte cu acest chip. Simţim cum locul întristării îl ia duioşia. Ochii sufletului ni se cer larg deschişi pentru a cuprinde toată frumuseţea cea nevăzută de ochiul trupesc. A fost un act de mare frumuseţe mo- rală, cu puternic rol educativ pentru obşte, telegrama Conducătorului Statului către Regina Mamă, de a veni în ţară cu primul tren, pentru a desăvârşi educaţia tânărului Rege, şi o mare înţelepciune în faptul de a da Regelui inima Mamei, ca cel mai pu- ternic sprijin în viaţă. Praznicul de astăzi ar trebui să fie un imn al Mamei. Eu voiu lăsa însă acest imn în grija fanteziei înaripate a poetului şi voiu încerca să arat: Ce primeşte ţara în persoana Reginei Mame Elena, pentru a răspunde la întrebarea de ce a fost ne- voe de E a ? M. Sa Regina Mamă Elena prin crucea şi suferinţa Sa a devenit o femee — simbol: Femeea virtuoasă, care preferă sufe- rinţa decât târguirea cu o situaţie nefi- rească ; soţia credincioasă, care alege mai bine crucea exilului, tăcerea şi răbdarea, decât acuza publică. Ea caută mântuiască sufletul soţului. Despre una ca aceasta spune sf. apostol Pa vel că: „Bărbatul păgân se sfinţeşte prin femeea creştină" (I. Cor. 7 v. 14); mama duioasă, care poartă în inimă chipul copilului adorat şi se mângăe în surghiun cu puţinele clipe de întrevedere ce le poate petrece la patul copilului bolnav; Regina creştină, care moşteneşte din leagăn nobilele tradiţii religioase ale dom- niţelor dih împărătescul Bizanţ, 'a cărei hrană sufletească zilnică este rugăciunea, iar milostenia şi binefacerea Ca două la- crimi roditoare în ogorul sufletului. De numele Reginei Mame Elena se leagă o seamă de instituţii de binefacere chiar de pe timpul scurtei Sale petreceri în ţară, dinainte de surghiun. Revine în ţară cu un suflet călit în lacrimi şi nobilat prin răbdare, mai curata, mai cinstită şi mai folositoare, ca să con- tinue rolul de înger păzitor al ţării ce l-am pierdut în Regina Măria. Aduce cu sine un suflet virtuos, ca o grădină cu flori nobile, spre a Ie sădi în inimă tânărului Rege. Va fi ochiul de veghe la căpătâiul Fiului, mâna îndreptătoare ce nu dă greş,- gura povăţuitoare la răscruci şi dragostea păzitoare de orice stricăciune. Regăsirea- dintre Mamă şi Fiu este oare numai fericirea a două fiinţe ? Este numai calea desăvârşirii pentru femeea care în iu- birea de mamă primeşte o frumuseţe cerească ce-i încununează fruntea cu aureolă? Sau nu- mai calea desăvârşirii pentru fiu, în inima căruia iubirea de mamă şi alipirea de fa- milie şi părinţi face să încolţească toţi ger* menii binelui ?

Upload: lynhi

Post on 16-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39

BISERICA şi ŞCOALA R E V I S T A O F I C I A L A A E P I S C O P I E I ARADULUI

Redacfia şi Administraţia:

ARAD, STRADA EMINESCU 18

A P A R E D U M I N E C A

Redactor: Pr. Ilarion V. Felea A B O N A M E N T E :

Pentru 1 an 300 Lei; 6 luni 150 Lei

Trăiască M. Sa Regina Mamă Elena Cuvântare rostită de către P. S. S. Părintele Episcop Andrei în catedrala din Arad, Duminecă în 15 Septemvrie 1940

Dumnezeul îndurărilor, care, prin în­cercările trimise asupra noastră în vremea din urmă, vrea să ne pregătească sufletele pentru o nouă viaţă, ne-a dat să asistăm ieri, — ca la ultimul act de desnodământ al dramei noastre naţionale, — la duioasa regăsire dintre Regina JVLamâ Elena cu Fiu l E i Rege.

Din tabloul nouei constelaţii de stat lipsea până ieri chipul Mamei , purtătoarea inimei copilului E i . Astăzi tabloul se în­tregeşte cu acest chip. Simţim cum locul întristării îl ia duioşia. Ochi i sufletului ni se cer larg deschişi pentru a cuprinde toată frumuseţea cea nevăzută de ochiul trupesc.

A fost un act de mare frumuseţe mo­rală, cu puternic rol educativ pentru obşte, telegrama Conducătorului Statului către Regina Mamă, de a veni în ţară cu primul tren, pentru a desăvârşi educaţia tânărului Rege, şi o mare înţelepciune în faptul de a da Regelui inima Mamei , ca cel mai pu­ternic sprijin în viaţă.

Praznicul de astăzi ar trebui să fie un imn al Mamei . E u voiu lăsa însă acest imn în grija fanteziei înaripate a poetului şi voiu încerca să a ra t : Ce primeşte ţara în persoana Reginei M a m e Elena, pentru a răspunde la întrebarea de ce a fost ne-voe de E a ?

M . S a Regina M a m ă Elena prin crucea şi suferinţa Sa a devenit o femee — simbol:

Femeea virtuoasă, care preferă sufe­rinţa decât târguirea cu o situaţie nefi­rească ;

soţia credincioasă, care alege mai bine crucea exilului, tăcerea şi răbdarea, decât acuza publică. E a caută să mântuiască

sufletul soţului. Despre una ca aceasta spune sf. apostol Pa vel c ă : „Bărbatul păgân se sfinţeşte prin femeea creştină" (I . Cor. 7 v. 1 4 ) ;

mama duioasă, care poartă în inimă chipul copilului adorat şi se mângăe în surghiun cu puţinele clipe de întrevedere ce le poate petrece la patul copilului bolnav;

Regina creştină, care moşteneşte din leagăn nobilele tradiţii religioase ale dom­niţelor dih împărătescul Bizanţ, 'a cărei hrană sufletească zilnică este rugăciunea, iar milostenia şi binefacerea Ca două la­crimi roditoare în ogorul sufletului.

D e numele Reginei M a m e Elena se leagă o seamă de instituţii de binefacere chiar de pe timpul scurtei Sale petreceri în ţară, dinainte de surghiun.

Revine în ţară cu un suflet călit în lacrimi şi nobilat prin răbdare, mai curata, mai cinstită şi mai folositoare, ca să con­tinue rolul de înger păzitor al ţării ce l-am pierdut în Regina Măr i a . Aduce cu sine un suflet virtuos, ca o grădină cu flori nobile, spre a Ie sădi în inimă tânărului Rege. V a fi ochiul de veghe la căpătâiul Fiului, mâna îndreptătoare ce nu dă greş,-gura povăţuitoare la răscruci şi dragostea păzitoare de orice stricăciune.

Regăsirea- dintre M a m ă şi F i u este oare numai fericirea a două fiinţe ? Este numai calea desăvârşirii pentru femeea care în iu­birea de mamă primeşte o frumuseţe cerească ce-i încununează fruntea cu aureolă? Sau nu­mai calea desăvârşirii pentru fiu, în inima căruia iubirea de mamă şi alipirea de fa­milie şi părinţi face să încolţească toţi ger* menii binelui ?

Page 2: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

Această regăsire înseamnă ceva mai mult, fiindcă M a m a şi Fiul nu sunt numai ai lor ci ei şi viaţa lor aparţin ţării. Ţara înţelege că de acum o iubire mare veghează deasupra ei. De această iubire, ce vine de sus ca raza cea caldă dela soare, are astăzi ţara mai multă nevoe decât oricând. Căl­dura ei va aduce adevărata destindere în inimi, împăciuirea, renaşterea sufletească şi avântul spre progres.

Ceeace se petrece acum în jurul Tro-tiului nostru, se concretizează înaintea ochi­lor noştri ca o copie a chipului Maici i Domnului cu pruncul în braţe. Acest chip sfânt a renăscut viaţa familiei, a redat va­loarea femeii ca mamă şi valoarea copilu­lui ca cel mai scump odor, aşezând la te­melia nesdruncinată a vieţii iubirea cea veşnică, în care simţim însaş prezenţa lui Dumnezeu în lume. Iubirea dintre mamă şi copil renaşte şi viaţa popoarelor. Dum­nezeu a aprins o lumină punând-o în sfeşnic, şi a aşezat icoana Maici i Domnului cu pruncul sfânt în braţe, lângă Tronul ţării, pentru ca pilda cea bună să ne vină de sus şi de acolo să pornească începutul de renaştere morală. Regina M a m ă va stăpâni în inima Fiului Rege, iar Fiul E i va domni în inima ţării. Viitorul ţării şi renaşterea ei morală sunt depuse acum în manile Reginei Mame. Destinul E i este deacum

acela de a trăi pentru E l , spre a putea spune oarecând: „Acela pe care-1 iubiţi, admiraţi şi preamăriţi, este Piui meu. E u nu am trăit în zadar l"

Regina M a m ă poartă numele glorioasei împărătese Elena, care a desgropat Crucea Mântuitorului şi care a convertit la creş­tinism pe fiul ei Constantin cel Mare , încât acesta se bucură în biserica ortodoxă de o cinste asemănătoare cu a sfinţilor. Suntem convinşi că E a va şti să desgroape şi în viaţa ţării noastre chipul ascuns al Crucii, pe care conducători de stat, robiţi maso­neriei şi jidoviţi, s'au sfiit în trecut s'o cinstească. Revederea E i cu ţara şi Fiul Său Rege s'a petrecut în ziua când prăz-nuim înălţarea Sfintei Cruci, dată ce ves­teşte sfârşitul unui calvar şi începutul unei biruinţe.

O întimpinăm cu candela credinţei aprinsă, cu untuldelemn al faptelor bune, ce se vor inspira din pilda E i , şi cu ochii înlăcrimaţi de bucurie, cunoscând cum Dum­nezeul îndurărilor lucrează toate acestea spre a înţelege că E l este cu noi.

Maica Domnului cu dumnezeescul prunc în braţe s'o ocrotească pe E a şi Fiul Ei. 1

Trăiască M . Sa Regele Mihai I . ! Trăiască M. Sa Regina Mamă Elena !

Din Pastorala I. P. S. S. Mitropolitului Nicolae, trimisă clerului şi poporului cu prilejul desmembrări i Ardealului .

,)Toaiă certarea în vremea cea de faţă se pare că nu este de bucurie, ci de mâhnire; iar mai pe urmă roadă de pace a dreptăţii dă celor pedepsiţi îhtr'ânsa". Evrei 12, u ,

iubiţii mei fii sufleteşti!

După lovitura crâncenă ce-a suîerit-0 neamul nostru la sfârşitul lunei Iunie, când a fost smulsă dela trupul Ţârii, în chip neomenesc şi nedrept, scumpa noastră Basarabie şi Bucovina de Nord, o nouă durere şi mai cumplită a venit să ne sfâşie inima : jumătate din Ardealul nostru drag a fost rupt dela noi şi dat din nou pe seama asupritorilor noştri de veacuri. Pământul moşilor şi strămoşilor noştri, udai de lacrimile înain­taşilor şi stropit cu sângele lor, pământul care ascundea în el oasele părinţilor noştri şi de care este legat sufletul nostru, va geme iar sub călcâiul străin şi un milion şi câteva sute de

mii de fraţi ai noştri vor purta din nou lanţurile grele şi umilirile de tot felul.

Lumina libertăţii şi a dreptăţii pentru care a fost frânt pe roată Horia şi au suferit chinurile cele mai înfricoşate nesfârşitele rânduri de mar­tiri ai neamului, s'a stins iar pentru atâţia din fraţii noştri cari trebue să înceapă dela capăt suferinţele înaintaşilor.

Arbitrajul dela Viena a reînviat trecutul groaznic de jale şi de nedreptate pe meleagu­rile acestea cari au văzut atâtea lacrimi şi au răsunat de atâta jale. Inima fraţilor noştri căzuţi în robie se închide iar sub zăbranic de durere, graiul lor nu va mai cunoaşte cuvânt de veselie, iar cântecul lor va fi iarăşi numai doină tristă în care tânjeşte dorul după libertate.

In calitatea mea de Părinte sufletesc al Ardealului, ca Mitropolit al Românilor ortodocşi, am cerut, atunci când a fost

Page 3: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

momentul, să nu se admită acest arbitraj, căci socoteam că nu se cuvine să lăsăm altora să decidă de soarta noastră şi să mergem cu ochii închişi spre un necu­noscut care ni-1 pregătesc alţii. Iar după ce s'a cunoscut rezultatul arbitrajului, am protestat energic împotriva lui, împreună cu fratele dela Blaj .

Azi cu toţii plângem amara soarte ce aş­teaptă pe fraţii noştri şi lacrimile noastre se amestecă cu ale lor în nesfârşita noastră durere.

Dar ne vom şterge în curând lacrimile bărbăteşte şi durerea adâncă din inimile noastre se va preface într'o încruntată voinţă de a pune mai curând capăt nedreptăţii.

Pătimirea scumpilor noştri fraţi ne va în­dârji sufletele şi Ie va ridica puterile, încât odată şi odată nimic să nu mai poată sta în calea noastră, în caJea dorului nostru pornit ca o vijelie să îmbrăţişeze pe fraţi.

(ss) NICOLAE, arhiepiscop şi mitropoli t

Statul şi guvernul nafional-legionar

Cu d a t a de 14 S e p t e m v r i e — Ziua Cruc i i din anul Domnului 1940, R o m â n i a e s te p r o c l a ­m a t ă Sta t naţ iona l - l eg ionar .

In u r m a răspunsu lu i însufleţit şi plin de bucurie dat de m i ş c a r e a l eg ionară c h e m ă r i i d-lui genera l Ion A n t o r e s c u de a se ident i f ica cu opera D-sale de g u v e r n ă m â n t , c e u r m ă r e ş t e o l e f o r m ă a „temel i i lor Statului , p e n t r u a as i ­gura v i i torul Neamului nos tru , u n i t a t e a în li­b e r t a t e şi a u t o r i t a t e a cu c o n s i m ţ ă m â n t u l t u t u . ror" , — M. S. Rege le Mihai I . a dat î m p r e u n ă cu dl gen. A n t o n e s c u u r m ă t o r u l I n a l t . D e c r e t :

1. „Statu i R o m â n devine S t a t n a ţ i o n a l , legionar.

2. M i ş c a r e a l eg ionară e s te s ingura m i ş c a r e r e c u n o s c u t ă în noul Stat , a v â n d c a ţel r i d i c a r e a m o r a l ă şi m a t e r i a l ă a poporului r o m â n şi des -v o l t a r e a puter i lor lui c r e a t o a r e .

3. Domnul G e n e r a l Ion A n t o n e s c u e s t e Con­d u c ă t o r u l Statu lu i naţ iona l - l eg ionar şi Şeful regimului l eg ionar .

4. Domnul H o r i a S ima es te C o m a n d a n t u l mişcăr i i l eg ionare ,

5. Cu începere dela d a t a a c e s t u i îna l t Decret , o r i c e luptă î n t r e f r a ţ i încetează".

Tot în a c e e a ş i ziuă i s t o r i c ă , s'a const i tu i t primul guvern al R o m â n i e i leg ionare , a v â n d u r m ă t o a r e a c o m p u n e r e :

Dl Genera l Ion Antonescu , C o n d u c ă t o r u l S ta tu lu i R o m â n , preşed inte l e Consiliului de m i ­n i ş tr i şi min i s tru l A p ă r ă r i i Naţ iona le

Dl Hor ia S ima, m i n i s t r u s e c r e t a r de Stat* v ice -preşed inte al Consiliului.

Dl Prof . George Leon, m i n i s t r u l E c o n o m i e i Naţ ionale .

Dl Genera l Const . P e t r o v i c e s c u , m i n i s t r u l A f a c e r i l o r I n t e r n e .

DI Prof , T r a i a n B r ă i l e a n u , min i s t ru l E d u . caţ ie i Naţ ionale , Cul te lor şi A r t e l o r ,

Dl Prof , Mihai A, Antonescu , m i n i s t r u l Jus t i ţ i e i ,

Dl Mihail S t u r d z a , min i s t ru l A f a c e r i l o r S t r ă i n e .

Dl George Cre tz ianu , minis tru l F i n a n ţ e l o r . Dl P r o f . Pampi l iu Nicolau, min i s t ru l L u c r ă ,

r i lor Publ ice şi Comunica ţ i i l or . DI V. Ias inschi , min i s tru l Munci i , S ă n ă t ă ţ i i

şi Ocro t i r i l or Socia le , Dl Ing. Nicolae M a r e ş , min i s t ru l A g r i c u l .

tur i i şi Domenii lor . Dl Prof . Lt . -Colonel Nicolae D r a g o m i r , m i .

n i s tru l C o o r d o n ă r i i şi S tatu lu i M a j o r E c o n o m i c . Dl genera l Gheorghe Dobre, s u b s e c r e t a r de

Sta t la A p ă r a r e a Naţ ională , p e n t r u î n z e s t r a r e a şi a d m i n i s t r a ţ i a A r m a t e i ,

Dl g e n e r a i Const , P a n i azi, s u b s e c r e t a r de Sta t la A p ă r a r e a Naţ ională , p e n t r u A r m a t ă .

Dl C o m a n d o r Gheorghe J i e n e s c u , s u b s e c r e . t a r de S t a ţ i a A p ă r a r e a Naţ ională , p e n t r u A e r şi M a r i n ă .

Dl Cons tant in P a p a n a c e , s u b s e c r e t a r de S ta t l a F i n a n ţ e ,

Dl P e t r e Nemoianu, s u b s e c r e t a r de S ta t l a A g r i c u l t u r ă , p e n t r u A g r i c u l t u r ă ş i Zootehnie .

Dl Cornel iu Georgescu , s u b s e c r e t a r de S t a t la E c o n o m i a Naţ iona lă , p e n t r u Colonizare ş i Popu la ţ ia E v a c u a t ă .

Dl V. Dimi tr iuc , s u b s e c r e t a r de S ta t l a E c o n o m i a Naţ ională , p e n t r u P e t r o l şi E x p l o a ­t ă r i Miniere ,

Dl P r o f . Ion Pro topopescu , s u b s e c r e t a r de S ta t la F i n a n ţ e , p e n t r u I n v e n t a r u l Avuţ i i lor Publ ice ,

Dl Lt . -Col , A l e x . Rioş ianu, s u b s e c r e t a r de S ta t l a In terne , p e n t r u Poliţ ie şi S i g u r a n ţ ă .

Sunt tot persona l i tă ţ i de m a r e şi ind i scu­tabi l prest ig iu m o r a l .

A c t u l de p r o c l a m a ţ i e a R o m â n i e i de S t a t naţ iona l leg ionar şi c o n s t i t u i r e a guvernulu i ţăr i i , f ace p a r t e din m a r i l e înfăptuir i i pe c a r e le a d u c e la îndepl inire zi de zi dl g e n e r a l Antonescu .

Mer i tu l e x c e p ţ i o n a l şi s e c r e t u l s u c c e s e l o r D-sale se cupr ind în exemplu l vieţ i i şi în m e -

Page 4: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

tode le D - s a l e de l uc ru , d i n t r e c a r i s e p a r e c ă c e a m a i f e r i c i t ă e s t e : m ă t u r a r e a t r e p t e l o r de su s în j o s .

T o a t ă s u f l a r e a r o m â n e a s c ă a d e r e a z ă i n t e ­g r a l l a o p e r a de p u r i f i c a r e c e s ' a î ncepu t . T o t r o m â n u l s e m i n u n e a z ă de î n f ă p t u i r i l e g e n e r a , lului , t o ţ i î l ap robă , t o ţ i se î n s u f l e ţ e s c în n ă ­de jdea m â n t u i r i i c e v a s ă v i e .

P e n t r u p r e o ţ i m e î n s ă , s e pune a s t ă z i o g r a v ă ş i s e r i o a s ă p r o b l e m ă de c o n ş t i i n ţ ă .

S e c t e l e sub r eg imu l l eg iona r nu vo r m a i p ropăş i , l o j e l e f r a n c m a s o n i l o r sun t de s f i i n ţ a t e ş i m e m b r i l o r î n l ă t u r a ţ i cu d e s ă v â r ş i r e de la con­d u c e r e a t r e b u r i l o r pub l ice , p a r t i d e l e po l i t i ce nu m a i e x i s t ă .

A v e m în s c h i m b un guve rn c r e ş t i n , c a r e ş i - a î ncepu t l u c r u l p r i n r u g ă c i u n e r o s t i t ă în genunch i în f a ţ a S f . A l t a r .

Ce s e f a c e a c u m p r e o t u l ? V a a v e a s ă r ă s p u n d ă f i e c a r e în c o n ş t i i n ţ a

sa , în s a tu l său , în f a ţ a i s t o r i e i ş i a j udecă ţ i i lui Dumnezeu .

R a r e o r i s ' au iv i t în c u r s u l v r e m i i î m p r e . j u r ă r i m a i p r i e l n i c e m a n i f e s t ă r i l o r de i u b i r e şi l u c r e r e s f ân t ă , de p r o p o v e d u i r e a Evanghe l i e i ş i de z id i re a B i s e r i c i i , c a c e l e de a s t ăz i . O s c h i m b a r e a a c e s t o r î m p r e j u r ă r i s a u un i n s u c c e s a r aduce cu s i ne o i n e v i t a b i l ă ş i a d e v ă r a t ă c a t a s t r o f ă n a ţ i o n a l ă ş i r e l i g i o a s ă .

D e a c e e a , s ă n e b u c u r ă m de s c h i m b ă r i l e în s p r e b ine c e n i i e . a adus t r i umfu l n a ţ i o n a . l i smulu i nou, d a r în a c e l a ş t i m p s ă nu s t ă m cu m a n i l e în s â n ş i s ă nu u i t ă m de conc luz i i l e ş i î ndo i t e l e î n d a t o r i r i p a s t o r a l e ş i m i s i o n a r e , s o . c i a l e ş i n a ţ i o n a l e , c e t r e b u e s ă l e t r a g e m din a c e s t t r i u m f .

Colţul tineretului

Răstignit... Unui scriitor i-a venit un gând, care-1 chinuia

fără încetare fi nu-i mai Jăsa linişte: ar fi vrut să scrie o carte, care să aibă o singură pagină, pe acea singură pagină o singură propoziţie, dar şi aceea să stea numai dintr'un singur cuvânt şi acest cuvânt să cuprindă tot ce avea el de spus... S'a frământat mult cu problema, dar a inţeles însfârşit, că limba omenească e neputin­cioasă pentru aceasta.

Şi ceea ce scriitorului i-a fost cu neputinţa, a deslegat „Crezul" creştin. Are crezul un cuvânt care cuprinde descoperirea, taina credinţei, planul lui Dumne­zeu, soarta omului, bucurie, putere, filosofie, credinţă. Acest cuvânt este: „răstignit" s'a răstignit.

Asupra lui Napoleon a avut atâta putere moartea lui Hristos Domnul pe cruce, că in aceasta vedea do­vada cea mai mare pentru Dumnezeirea lui Iisus. „...Acum sunt pe insula Sfânta Elena - scrie; Unde au pierit, in nenorocirea mea, linguşitorii mei? Cine se gândeşte la mine? Unde-mi sunt prietenii? Da, voi doi-trei, voi credincioşi până la moarte, împărţiţi cu mine surghiunul. încă o clipă şi trupul meu se va în­toarce în pământ, ca să se facă mâncare vermilor... Câtă deosebire intre mizeria mea adâncă şi între împă­răţia veşnică a lui Hristos, despre care şi azi se pre­dică, pe care lumea-1 iubeşte, căruia lumea i se închină, care trăieşte pe toată faţa pământului î Moarte a aceasta ? Nu e oare mai mult o viaţă ? O astfel de moarte numai moartea lui Dumnezeu putea să fie". (Nicolas: Etudes sur le Christ III. ch. 2.)

, Fiule, îngenunchiază cât mai des înaintea crucii, ridică-ţi ochii la Hristos Domnul care te priveşte cu negrăită iubire şi liniştit, intr'o adorare mută, gândeşte-te la acest singur cuvânt: „Răstignit". Domnul nostru Iisus Hristos s'a răstignit pentru mine... Pentru mine!... Unde e închipuirea înaripată, unde bate inima de mamă, care să se gândească măcar la iubirea, care a dus pe Hristos pentru noi pe cruce ?

Când i-au înălţat crucea pe Golgota, El, ca o statuie rugătoare împietrită, s'a aruncat între cer şi pă­mânt, să se aştearnă cu trupul plin de sânge şi de răni peste pământ, peste oameni, peste sufletul meu păcătos şi să mă ascundă dinaintea mâniei lui Dumnezeu, cu braţele sale întinse în sus să înlăture dela noi fulgeri le pedepsei şi ca un semn de împăcare ce strigă la cer să ceară pentru noi iertare.

Decând s'a înălţat crucea în cea dintâi Vinere mare între cer şi pământ, niciodată n'o mai putem uita. In faţa crucii fiecare trebue să ia o oarecare atitudine. Priveşte: Tatăl ceresc acum primeşte jertfa Fiului. Pri­veşte: îngerii cutremuraţi adoră pe Stăpânul spânzurat pe cruce. Priveşte-i duşmanii: cum îl blestemă, cum îl urăsc! Priveşte... Priveşte-te pe tine însuţi, pe tine, fiule. Tu unde eşti ? Spune, grăieşte, unde eşti ? Intre duş­manii lui Hristos, cari il urăsc şi-l înjură ? Sau poate între soldaţii, cari în cele mai zguduitoare clipe ale istoriei, la picioarele crucii însângerate puteau să joace neturburaţi zaruri! „Lumea vorbeşte: Hristos a murit pentru m ;ne. Păi, a murit. Ce-mi pasă mie!" Ei, în felul acesta tot nu vei fi vorbind. Nu, nu vorbeşti, dar poate cugeti aşa, faci aşa, trăieşti aşa. Caşicând Hristos ţi-ar fi cu totul străin ; caşicând pe tine nu te-ar „in­teresa" Hristos; caşicând ţi s'ar părea... - vai să spun? — că... de Hristos... la urma urmei,., nici n'a fost... pagubă.

De Hristos n'a fost pagubă, că toată noaptea l-au lovit, bătut; de mine însă ar fi păcat, de nu mi-aş alinta trupul şi de nu i-aş da tot, chiar şi ̂ ând pofteşte lucruri păcătoase.

De Hristos n'a fost pagubă că l-au pus, de râsul

Page 5: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

lumii, în haină de smintit, înaintea mulţimii ce 1 bat-jocurea; de mine insă ar li păcat să-şi râdă de mine tovarăşii uşuratici văzându-mă la împlinirea datoriilor religioase.

De Hristos n'a fost pagubă, că i au împlântat spini ascuţiţi in frunte ; de mine însă ar fi păcat să-mi stăpânesc pornirile rele.

De Hristos n'a fost pagubă, că pentru mine şi a dat cel din urmă strop de sânge ; de mine insă ar fi păcat ca eu să-i dau in fiecare Duminecă câte un ceas cu ascultarea sfintei Liturghii.

De Hristos n'a fost pagubă că plin de sânge s'a târât pe drumul plin de pietre; de mine insă ar fi păcat să umblu pe căile aspre ale virtuţilor.

De Hristos n'a fost pagubă că trupul plin de răni i l-au pironit pe cruce, că inima i-au deschis-o cu suliţa; de mine" însă ar fi păcat să sufăr cât de puţin pentru Hristos, ca legea Iui s'o împlinesc.

In adevăr, poate să fie vreun tânăr să aibă o astfel de gândire ? ! Este vreunul pe care să nu-1 doară de acest Hristos sărman şi sbuciumat? De calul căzut in stradă ţ i e milă, de puiul căzut din cuib te doare, — de Hristos nu te doare ?

O, da: mă doare, Doamne, de tine. Sărăcia Ta să fie sărăcia mea. Durerile Tale să fie izvorul îndreptării mele. Cununa Ta de spini să împletească de acum două inimi: pe a mea cu a Ta. Drumul aspru de ţară al vieţii mele să-l facă roditor sângele şi lacrimile tale. Ghiaţa inimii mele să se topească de focul iubirii Tale. Pentrucă prin patima Ta, Doamne, al meu suflet s'a curăţit. Prin sângele curs din tine, pedeapsa mea s'a iertat. Prin scufundarea Ta în marea de chinuri, eu am scăpat de osândă. Prin moartea Ta, eu am dobândit viaţă.

Alta îmi va fi credinţa de aci încolo. De tine a fost păcat, câ te-au lovit, de tine că ţi-au pus cununa de spini, de tine că te-au răstignit. — De mine însă, de viaţa mea nu va fi pagubă să lupt. Şi de-aş avea sa lupt in toate zilele cu pornirile rele din mine, şi de aş avea să lupt clipă de clipă cu ispitele, voiu duce lupta grea a vieţii şi voi învinge, cu singur ajutorul tău, împăratul meu cel răstignit. Daci despre tine spun zi cu zi cuvântul de rugăciune: „...răstignit..." şi s'a răstignit pentru - mine.

După Toth Tihamer

Cărfi şi Reviste Mihail Urzica : Minuni şi false minuni.

Revelaţiuni, semne dumnezeieşti şi satanisme. Contribuţiuni documentare pentru interpretarea mai multor cazuri de pre­supusă teofanie. Bucureşti 1940. 258 pagini, 75 lei.

Ing. M. Urzică este un suflet de creştin în care arde iubirea pentru Biserica noastră ortodoxă. Prin scrieri, prin conferinţe, predici şi numeroase articole, D-sa este un fervent misonar al Evangheliei, un pasionat apo­loget al Ortodoxiei şi un hotărit adversar al inovaţiilor,

ereziilor şi tuturor ideologiilor şi practicilor potrivnice Predaniilor şi Scripturilor creştine.

Ultima dovadă in privinţa aceasta ne-o dă prin recenta D-sale lucrare despre „Minuni şi false minuni" in care analizează, la lumina ştiinţei şi a credinţei, ca­zurile de pretinse teofanii care s'au întâmplat în ţara noastră, în ultima vreme.

Lucrarea se împarte in trei părţi. Partea I tratează despre semnele suprafireşti, des­

pre îngeri şi demoni, spiritism şi magnetism, despre în­ţelepciunea nebună şi mistica falsă, semne şi vindecări presupuse suprafireşti dar de origine demonică, despre manifestările pitoniceşti, preziceri şi ghicitorii şi alte lucrări superstiţioase, credinţe deşarte şi minuni minci­noase, prin care operează in lume Satana, ca să de-părteze pe oameni dela mântuire.

Urmează înşirate criteriile generale prin care se identifică revelaţiunea şi minunile adevărate: chezăşia purităţii morale a persoanei care serveşte de organ al revelaţiei, concordanţa perfectă cu învăţătura Bisericii şi a Sf. Scripturi, împlinirea lor in numele Mântuitorului Iisus Hristos şi prin insuflarea Duhului Sfânt.

Partea II se ocupă de punctele comune şi du­bioase la diferiţii presupuşi iluminaţi şi profeţi contim­porani ce apar in vieţile şi invăţăturile lor, cum sunt: uşurinţa de a crede fără nici o rezervă in vedenii -care pot fi opere diabolice chiar şi atunci când ele se arată în chipul sfinţilor, - spectacolul semnelor zise supra­fireşti, nesocotirea sfintelor taine de către toţi presu­puşii vizionari, precumpănirea grijilor pământeşti în predicile lor, făgăduinţe şi constrângeri legate de di­ferite curiozităţi şi mistificări.

După lămuririle date până aci (p. 129), urmează cercetarea diferitelor cazuri dubioase de teofanii: cazu­rile lui Ion Popa Gheorghe din Cuca - Argeş, Bănică Doleanu din Cassota - Buzău, Petrache Lupu din Ma-glavit şi Vasilica Barbu din T. Vladimirescu - Tecuci. Rând pe rând sunt studiate vieţile şi învăţăturile lor şi confruntate cu vieţile sfinţilor şi cu doctrina dogmaticei şi misticei ortodoxe, pentru a conclude că niciuna nu îndeplineşte criteriile unei adevărate teofanii.

Partea III şi adaosul cuprind concluziile ce se desprind din cuprinsul lucrării, urmate de înşirarea unor semne şi minuni din vremea noastră cari poartă caracterele adevăratelor lucrări dumnezeieşti.

Opera d lui Ing. M. Urzică este foarte interesantă; cu observaţii critice foarte judicioase şi cu afirmaţiuni care ne dau de gândit.

Intr'adevăr, in ultimii ani ţara noastră a fost teatrul unor numeroase pretinse teofanii, dintre cari cea care a făcut cea mai mare vâlvă a fost alui Petrace Lupu. Explicaţia lor este foarte grea de dat. Lămuririle d-lui M . Urzică sunt veridice şi deplin încadrate în vede­rile Bisericii noastre, cartea Dsale fiind scrisă cu multă căldură pentru doctrina o.todoxă şi viaţa euharistică.

Un singur factor va mai trebui să-i mai confirme

Page 6: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

concluziile şi sa-şi spună cuvântul, cel puţin în cazul lui Petrache Lupu: timpul, care încă este un mare ju­decător, un foc curăţitor care ne arată ce he vine dela diavolul, ce ne vine deli o meni şi ce ne vine dela Dumnezeu.

însemnări Sociologice. D i r e c t o r : Traían Brăileanu. Redacţia şi administraţia Bucureşti str. Uranus 23 A. Apare de două oii pe lună. Abonamentul anual 150 lei. Exemplarul 7 lei.

După o întrerupere de doi ani şi mai bine, cu data de 1 Sept. 1940 reapar însemnările Sociologice ale d-lui prof., univ. Traian Brăileanu, astăzi ministrul Edu­caţiei Naţionale, Cultelor şi Artelor.

Revista e, redactată în spiritul înnoitor, naţionalist şi legionar, care s'a inaugurat cu ajutorul lui Dumnezeu la cârma Ţării. Articolele, ei, scrise cu mult mieZ, in stil filosofic creştin, se ocupă cu cele mai însemnate probleme ale Statului şi societăţii româneşti. La caetul de faţă colaborează cu studii eminente: eseistul Vasile Băncilâ,despre Nae Iones:u, opera şi personalitatea lui; dl prof. Traian Brăileanu despre Principiul ordina sociale — care este dragostea creştină; prof. P. P. Panaitescu despre România şi Germania ; G. Racoveanu cu articolul Intre ecumenicitote şi raţiune de Stat, în care arată că in­terzicerea botez lui Evreilor este anticanónica ; I. Ţurcan despre Legea ca instrument de guvernare şi B. Sluşanschi despre Structura organizaţiei totalitare. Revista cărţilor e semnată de T. B.

Prezentând şi desbătând probleme actuale şi vi­tale peptru neamul românesc însemnările Sociologice re­prezintă o hrană sufletească de cea mai bună calitate şi de vădită necesitate pentru orice cărturar creştin român.

Informafiuni # DL prof . H o r i a S i m a , conducătorul mişcării

legionare şi vicepreşedintele Consiliului de miniştri, a rostit Vineri in 13 Sept. c. la „Casa Verde", următoa­rea cuvântare despre Legiunea şi căpitanul ei — Corneliu Z. Codreanu, despre suferinţă şi biruinţă:

„In 24 Iunie 1927, cinci tineri luptători din viaţa stu­denţească, trecuţi prin grele încercări pentru credinţa lor na­ţionalistă, s'au adunat la Iaşi, în Căminul ridicat de bra­ţele studemţimei şi acolo, in faţa icoanei Arhanghelului Mi-hail, s'au legat să lupte pentru desrobirea neamului româ­nesc.

Astfel s'a întemeiat Legiunea „Arhanghelului Mihail" care, mai târziu, s'a numit Garda de Fier.

Conducătorul lor este Corneliu Zelea Codreanu.. De atunci au trecut 13 ani de luptă, de chinuri, de

fertie şi de eroism. Rând pe rând, sub conducerea înţeleaptă a Căpitanului, toate piedicile au fost îulăturate, toate po­ziţiile au fost cucerite până în inima duşmanului.

Lupta nu a fost uşoară. La conducerea Stalului se afla o clasă egoistă şi înstrăinată de poporul românesc,

-subjugată forţelor iudeo-maşonice, o clasă de conducători care îşi aflau fericirea în arginţi şi în trădarea patriei noastre acelora cari voiau nimicirea ei. In faţa acestor su­flete pline de ură şi de viclenie s'a ridicat el, Căpitanul, cavalerul medieval, fără frică şi .fără prihană. Sabie între două lumi, cum spunea un comandant legionar azi dispă­rut din mijlocul nostru. A despărţit lumea veche de lumea nouă aşa cum s'a despărţit pământul de ape.

Şt a inceput lupta grea, pe viaţă şi pe moarte, cu puterile răului. Val după val s'au svâdit asupra lui duş­manii... să-l doboare şi să l nimicească. A fost tăru în a-dăncuri de prăpastie, dar s'a ridicat biruitor pe culmi. Decâteori credeam că va pieri din uneltirile celor răi, . de atâtea ori mâna lui Dumnezeu l a ridicat deasupra oame­nilor. Duşmanii l-au lovit cu armele'josnice ale minciunii, infamiei şi trădării: El le a răspuns, i-a înfruntat cu dra­goste şi bunătate.

Căpitanul a introdus înviata politică o Urne de înaltă ţinută etică, exemplu atât de rar în istorie. Pentru el oroarea era mai presus de viaţa unui neam. „Decât să în­vingi printr'o infamie, mai bine să cazi, luptându te pe drumul onoarei" e una din legile fundamentale fixate de Căpitan legionarilor, iar cucerirea puterii de stat o concepea ca o acţiune de convingere întemeiată pe dragostea şi su­ferinţa legionarilor, cu care si sfarme toate împotrivirile sufleteşti, şi prin consimţământul tuturor să clădească Sta­tul Legionar.

Acţiunea lui politică, Capitanid şi-a întemeiat-o pe transformarea sufletească a omului. Legiunea este înainte de toate o mare şcoală educativă pe-vru poporul românesc, unde se face apel la tot ce este curat în sufletul omenesc şi unde se mdepărtează tot ce este meschin şi infaior in el. Pentru această transformare a sufletelor în sens nobil, de-sinteresat şi eroic, un rol hotărhor are în viaţa legionară suferinţa, ca instrument de purificare a conştiinţelor, dar şi ca instrument de luptă impetriva duşmanului. Sub acest aspect, viaţa Căpitanului, un lung martiraj, cu trupul lui târk din închisoare in închisoare, a fost exemplu cutremu­rător pentru toţi.

Dar nici o suferinţă nu a reuşit sal încovoaie. Cel mai greu eroism, eroismul de durată, singu ul c ire du.e la biruinţă, nu l-a părăsit pe Căpitan niciodată. El a fost veşnic la cârmă, fără clipe de odihnă, mereu cu faţa la duşman, şi a biruit tocmai prin această tenacitate suprao­menească de a sta neclintit la postul de comandă.

Acum când .biruinţa lui e deplină, să ne amintim de marile lui virtuţi, de dragostea nesfârşită, prin care să de­zarmăm şi pe ultimii adversari ai mişcării legionare. El ne-a fixat liniile miri de desvoltare ale poporului nostru pentru sute de ani înainte. Noi nu mai avem nimic de adăugat decât să i aplicăm cinstit gândurile lui. Prăbuşirea teritorială să nu ne înspăimânte. Biruinţa dela 6 Septem­brie e mult mai însemnată decât tot trecutul istoric de până acum, pentrucă popond românesc devine pentru întâia oară stăpân pe destinul lui..."

Page 7: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

0 Ş c o a l a r o m â n e a s c ă va primi o nouă îndru­mare şi organizare. Dl gen. Antonescu a dat directi-tivele ei generale, care se vor pune in aplicare de că­tre Ministerul Educaţiei naţionale. Pe temeiul acestor principii, şcoala viitorului va fi o şcoală a. realităţilor ro­mâneşti.

„Şcoala primară este instituţiunea fundamentală d nea­mului românesc..

Ea trebue să dea puţine elemente de instrucţie şi cât mai multe elemente de viaţă practică. Intr'd ţară agricola agricultura trebue învăţată odată cu abecedarul.

Premianţii întâi din toate şcoalele primare dela ţară şi dela oraşe, vor fi grupaţi în instituţiu'ni speciale unde vor primi, sub îngrijirea Statului, o instrucţie şi o educaţie deosebită. Prin aceasta vreau să ajungem a realiza una din cele mai importante reforme naţionale şi anume: recru­tarea elitelor conducătorilor de mâne, dela glie...

Caracterul învăţământului post primar va fi emina­mente practic şi el va tinde a face din bărbaţi, buni gos . podari, buni plugari şi buni meseriaşi; din femei, bune gospodine.şi bune mame, cu simţul demnităţii umane şi naţionale...

In cadrul post şcolarităţii, analfabeţii actuali vor'că­păta cunoştinţe elementare necesare pentru scris şi citit. Se vor face toate eforturile în aceasta privinţă până la vârsta de 30 ani, căutând să scăpăm cât mai repede de această ruşine a trecutului".

învăţământul secundar,, ca şi cel primar, va avea iarăşi un caracter practic, pentru a da agricultori şi meseriaşi, elemente „care să mişte producţia agricolă şi industrială a ţării" şi să scoată elementele străine din viaţa economică şi industrială a României.

Universitatea va fi „un amvon de credinţă şi mân­drie românească" în care vor studia şi oficia elitele in« telectualele răsărite din sânul neamului nostru.

Dispoziţiuni asemănătoare, principiale, a dat dl general Antonescu in Scris şi celorlalte1 Ministere, care se vor avea in vedere la reformele şi îmbunătăţirile imediate ce urmează a se face in toate domeniile vieţii de stat.

% Ape l c ă t r e l e g i o n a r i . Cu prilejul actului istoric al proclamării României legionare, dl prof. Horia Sima a adresat legionarilor un însufleţit apel, din care reproducem următoarele rânduri menite a lumina dru­mul pe care eşte chemata să înainteze toată ţara:

„Prin actul său istoric, Generalul Antonescu a dat posibibilitate sufletelor româneşti să crească în duhul nou al vremii, în spiritul legionar, a creiat cadrul de reînoire mo­rală pentru întreaga noţiune.

Dar se cere şi din partea noastră a tuturora o mare putere de înţelegere, spre a ne da seama de sensul nou al acestei schimbări şi a ne 'mcadra în noua ordine morală.,

Să fim vrednici de cutremurătoarele jertfe ale martiri­lor şi eroilor noştri, de nădejdile îndurerate ale neamului întreg, de încraderea Majeslăfii Sale Regelui şi a marelui ostaş, Generalul Ion Antonescu, salvatorul patriei in ceasu­

rile cele .mii- grele ale existenţei ei, al cărui nume trece azi ca o binecuvântare a Jui Dumnizeu peste întreg poporul romaf.es:.

După ce am fost împiedecaţi permanent până astăzi să ne- mântuim patria, sub noua conducere ostăşească a Generalujui Antonescu începem mobilizat ea tuturor elanurilor romanişti, încep ceasurile grele aii tuturor jertfelor pentru refacerea ţării şi cucerirea ei in adâncuri^ începe munca aspră şi fără odihnă, începe organizarea în Tbcul haosului care ne-a stăpânit până acum. Va fi considerai duşman al neamului oricine diepreţuieşte munca, otitinepărăseşte cinstea, oricine ru urmăreşte dreflotea în toate faptele lui, sau ori­cine risifeşe zăcăminkle morale şi materiale ale neamului nostru

In faja naţiunii şi în faţa Generalu'ui Ion Antonescu, Conducătorul suprem al Statului naţional legonar, repetăm jurământul pe care Căpitanul la cerul elitei legionare, în faja mormântului Moţa şi Marin:

1 Să trăim în 'sărăcie, ucigând în noi poftele de îmbogăţire materială.

2. Să trăim o viaţă aspră şi severă, cu alungarea luxului şi a îmbuibării.

3. Să înlăturăm orice încercare de exploatare a vmu-lui de către OM.

.4, Să jertfim permanent pentru ţară. , ; v; 5. Să apărăm Mişcarea Legionară cu toată puterea

noastră împotriva a iot ce ar putea s'o ducă pe- căi de\ compromisuri său compromitere; sau împotriva a.,iot. ce ar putea săi scadă înalta linie morală. . ;,

C« aceste gânduri, păşim pe drumul nou al istoriei.*

# Z i a r u l „ Ş t i r e a " din A r a d -publică în nu­mărul de Sâmbătă -sub titlul „Civilizaţie turanică" un dureros articol despre martiriul Românilor de sub. ocu­paţia maghiară. Cităm următoarele:

„...ne vin ştiri tot''mai multe despre schingiuirea nemai pomenită a intelectualilor români din teritoriile robite. Dela Oradea la Sighet şi de acolo în Cmc,- cu furie nebună, hoardele turanice spânzură, ucid cu cuţite prin schingiuiri, români nevinovaţi.

Toate aceste sălbăticii se fac la văzul şi sub scutul armatei şi ofiţerilor unguri, cari se încartiruesc la familii româneşti, unde aşteaptă sosirea bandelor de terorişti pe cari le asistă în crimele lor sălbatice. Preoţi români, învăţători şi ţărani, sunt spânzuraţi în văzul public, alţii ciuriguiţi cu cuţitele, ciocane şi securi, până la moarte.

Deocamdată se confirmă uciderea mişelească a profesorului Gheorghe Herlea spânzurat, a , preotului Popa Vasile împuşcat, învăţătorul Cosma, etc. Unui ţăran din Beiuş iau bătut cu cuie în spate tricolorul românesc aflat în casa sa, omorându-1, au împuşcat pe notarul public loan Candrea din Oradea, dr. Mangra, C. Pop, etc. La Oradea 100 de elevi români au fost forţaţi să măture străzile oraşului, insultaţi de hoardele teroriştilor".

La Huedin a fost chinuit şi omorît vrednicul pro* topop Munteanu, ş. a.

O Dec i z i i l e m i n i s t e r i a l e , privitoare la regimul cultelor şi desfiinţarea sectelor, publicate în numărul trecut al revistei, sunt suspendate.

Page 8: Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA şi …documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/bisericasiscola/1940/... · Anul LXIV Arad, 22 Septemvrie 1940 Nr. 39 BISERICA

• D- l prof . Nich i for C r a i n i c , fostul ministru al Propagandei a fost numit de dl gen. Antonescu pre­şedinte al Consiliului de administraţie a Societăţii Ro­mâne de Radiodifuziune. Departamentul propagandei şi presei în viitor aparţine Preşedinţiei Consiliului de miniştri şi va fi condus de dl Alex. Constant, subse­cretar de stat!

0 S t a t i s t i c i l e din U . R . S. S . arată că miş­carea ateilor din Rusia la 1 Ianuarie 1940 a numărat 2 .925605 membri organizaţi in 93.061 celule. In Sep­temvrie 1939 erau 3.500.000 membri organizaţi in 89.000 celule. In 1937 numărul celor fără Dumnezeu era de 5 milioane.

Cifra ateilor, — in continuă scădere — faţă de populaţia totală a Rusiei de 180 milioane, reprezintă acelaş procent — poate şi mai scăzut, pe care il repre­zintă la noi ateii şi sectarii faţă de populaţia ţării întygi.

O S i n a x a r u l — este titlul unei noi gazete preo­ţeşti „de atitudine ortodoxă", ce apare dela 1 Septem­vrie a. c. în Bucureşti, suburbana Militari, redactată de un grup de preoţi tineri, cu recunoscute aptitudini scriitoriceşti. Abonamentul 100 lei anual. Cuprinde ar­ticole de actualitate semnate de preoţii Ştefan Dobra, Mihai Ştefan, Niţâ Mihai, şi alţii, şi se încheie cu o cronică bogată, pentru unii usturătoare şi pentru toţi folositoare.

Urăm confratelui dela Bucureşti viaţă lungă fi spor la muncă.

• D e c o r a ţ i i . Intre preoţii decoraţi cu ordinul Ferdinand I. cu spade, pentm meritele avute în orga­nizarea gărzilor naţionale din 1918—19, drn Episcopia Aradului sunt: D. Popa, I. Gânea Şi I. Tomuţa.

Nr. 4123/1940.

Ordine-Circulare S e comunică aci în copie spre strictă acomodare

şi executare, ordinul referitor la eliberarea de certificate evreilor sau străinilor.

COPIE. România Ministerul Cultelor şi Artelor Direcţiunea Cultelor Nr. 40877/1940. Prea Sfinţiei Sale, Prea Sfinţitului Episcop al Eparhiei ortodoxe române din Arad Prea Sfinţite, Aveai onoare a vă ruga, să binevoiţi a da ordin organelor în subordine, că se in­terzice cu desăvârşire oficiilor parohiale eliberarea cer­tificatelor sau extraselor după actele de stare civilă, evreilor sau străinilor aflaţi in străinătate, aceasta pu-tânduse face numai când li se va cere pe cale diplo­matică, sau prin intermediul acestui Minister, p. Ministru ss. Indescifrabil p. Director ss. Indescifrabil.

' Consiliul eparhial

Nr. 4133/1940.

Se comunică aci în copie spre strictă acomodare şi executare ordinul referitor la achiziţionarea obiecte­lor de cult

COPIE de pe Deciziunea Nr. 42180/1940. Deci-ziune. Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi Artelor, pe temeiul puterilor ce ne sunt conferite prin legile şi regulamentele în vigoare, Deci­dem: Art. 1. Se interzice în mod absolut tuturor păr­ţilor constitutive şi organelor de conducere ale cultelor creştine din ţară, să achiziţioneze, sub orice formă, di­rect sau indirect, dela magazinele evreeşti, oricare ar fi denumirea comercială sub care acestea ar exista (firme individuale, în nume colectiv, societăţi anonime, etc.) obiecte de cult, vestminte bisericeşti sau alte articole în legătură cu nevoile cultului respectiv. Comercializarea acestor lucruri sfinte de către beneficiarii evrei constitue o pângârire a altarului şi a slujitorilor săi, prea înde­lung tolerată. Art. 2. Dispoziţiunile deciziei de faţă se vor face cunoscut spre executare, Chiriarhiilor respec­tive, precum şi Ministerului de Interne în vederea su­pravegherii respectării acestei Deciziuni. Art. 3. Abate­rile vor fi de îndată sancţionate Cu destituirea vinova­ţilor din funcţiunile publice, iar în privinţa comercian­ţilor, cu măsurile pe cari Ministerul în drept le va aplica la sesizarea noastră. Art. 4 şi ultim. Domnul Di rector al Cultelor din Minister este însărcinat cu adu­cerea la îndeplinire a dispoziţiunilor prezentei Deci­ziuni. Dată azi 8 Septemvrie 1940. Ministrul, Cultelor şi Artelor ss. Radu Budişteanu.

Consiliul eparhial

Nr. 3734/1940.

Concurs Pentru îndeplinirea parohiei vacantă din Semlac,

protopopiatul Arad t se publică concurs cu termin de 30 zile.

Venitele s'tint: 1. Sesia parohială, 32 jug. cad. 2. Intravilanul-grădină de 400 stj. pătraţi. 3. Stolele legale. 4. Birul parohial legal. 5. întregirea salarului dela Stat. 6. Chiria pentru locuinţa preotului, până la edi­

ficarea casei parohiale. Preotul va achita din al său toate impozitele după

beneficiul său preoţesc. Parohia este de clasa primă. Cererile de concurs, însoţite de documentele ne­

cesare, se vor înainta Consiliului eparhial din Arad, în timpul concursului,

Arad, din şedinţa Consiliului eparhial dela 10 Sept. 1940. 2—3. Consiliul eparhial

Diecezana Arad,