evenimente de botosani nr.1940

8
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.158(1940)•Miercuri,17august2011•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Preg[tiri pentru supravegherea video la bacalaureatul de toamn[ Primariicareausemnatcontractecu societ[`ideconstruc`iipentrulucr[ri]n \coli\icareaupl[titbaniipelucr[ri carenus-aumaifinalizat,acumsunt avertiza`is[seimplice]nrecuperarea sumelorpentruc[vorfibunideplat[. Pagina 3 Pag. 4 Pag. 5 Permisuldeconducere,ob`inutmaigreu CMYK Primari avertiza`i s[ fac[ lumin[ ]n haosul investi`iilor din \coli angajeaz[ REPORTERI Cerin`e: •studiisuperioare•cuno\tin`etemeinicedelimbarom^n[•per- soan[dinamic[,motivat[,entuziast[\icuabilit[`idecomunicare •cuno\tin`edeoperarePC CV-urilesedepunlasediulredac`iei-PietonalulTransilvanieinr.5. Rela`iilatelefon0231.511.112

Upload: adrian-dimitriu

Post on 25-Mar-2016

254 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

Page 1: Evenimente de Botosani nr.1940

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I �• � n r . � 1 5 8 � ( 1 9 4 0 ) �• �M i e r cu r i , � 1 7 � a u gu s t � 2 0 1 1 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Preg[tiri pentrusupravegherea

video labacalaureatul de

toamn[

Primarii�care�au�semnat�contracte�cusociet[`i�de�construc`ii�pentru�lucr[ri�]n\coli�\i�care�au�pl[tit�banii�pe�lucr[ricare�nu�s-au�mai�finalizat,�acum�suntavertiza`i�s[�se�implice�]n�recuperareasumelor�pentru�c[�vor�fi�buni�de�plat[.

Pagina 3

Pag. 4

Pag. 5

Permisul�de�conducere,�ob`inut�mai�greuCMYK

Primari avertiza`i s[ fac[ lumin[]n haosul investi`iilor din \coli

angajeaz[

REPORTERICerin`e:

•�studii�superioare�•�cuno\tin`e�temeinice�de�limba�rom^n[�•�per-soan[�dinamic[,�motivat[,�entuziast[�\i�cu�abilit[`i�de�comunicare�

•�cuno\tin`e�de�operare�PC

CV-urile�se�depun�la�sediul�redac`iei�-�Pietonalul�Transilvaniei�nr.�5.Rela`ii�la�telefon�0231.511.112

Page 2: Evenimente de Botosani nr.1940

2 17�august�2011Primul�aeroport�privat�din�România.�Primul�aeroport�privat�din�România�va�fi�construit�la�Aduna`ii

Cop[ceni,�de�c[tre�Infra-Group,�o�companie�]nfiin`at[�de�Blue�Air�\i�Romstrade.�Pe�19�august�va�avea�locselec`ia�firmelor�care�se�vor�ocupa�de�designul�aeroportului. „Baza”�va�fi�construit[�pe�un�teren�de�255�dehectare,�la�20�de�kilometri�sud�de�Bucure\ti,�]n�Aduna`ii�Cop[ceni,�\i�va�avea�o�leg[tur[�cu�deja�existentulaeroport,�Aurel�Vlaicu�International�Airport.�Unul�dintre�oficialii�Infra-Group�a�declarat�c[�o�asemenea

investi`ie�va�contribui�la�echilibrarea�economic[�a�Bucure\tiului�\i�c[�aduce�perspective�noi,�cel�pu`in�din�punctde�vedere�imobiliar,�]n�partea�sudic[�a�Capitalei.

TOPNEWS

O nou[ amânare]n procesul

referendumuluiMar`i,�a�avut�loc�un�nou�ter-

men� ]n� procesul� dintre� Pre�-fectur[�\i�Consiliul�Jude`ean�]nprivin`a� referendumului� pri-vind�reorganizarea�teritorial[,\i� de� aceast[� dat[�magistra`iiTribunalului� Boto\ani� amâ-nând� darea� unei� solu`ii.� Ur-m[torul� termen�a�fost�stabilitpentru� 25� august,� reprezen-tan`ii�Prefecturii�depunând�noidocumente� la� dosar� ce� ur�-meaz[�s[�fie�studiate�de�com-pletul�de�judecat[.�Procesul�afost� pornit� de� prefectul�Cris�-tian�Roman,�care�a�vrut�s[�ata�-ce�o�hot[râre�a�consilierilor�ju�-de`eni,� ce� doresc� consultareapopula`iei� ]n� privin`a� desfi-in`[rii� sau�nu�a� jude`ului.�Pe30� iunie,� consilierii� jude`eniau�decis�organizarea�unui�re�-fe�rendum,�]ns[�prefectul�a�ata-cat� hot[rârea� ]n� contencios-administrativ.� Potrivit� consi-lierilor� jude`eni,� cet[`enii� cudrept�de�vot�vor�trebui�s[�r[s�-pund[�prin�Da�sau�Nu�la�]ntre-barea:� „Sunte`i� de� acord� cudesfiin`area� jude`ului� Boto�-\ani?”.� Potrivit� estim[rilor,cheltuielile�cu�organizarea�re�-ferendumului�ar�ajunge�la�unmilion�de�lei.�(D.R.)

Lucr[ri la centur[]ncredin`ate uneiasocieri de firme

boto\[neneAsocierea� dintre� firmele

boto\[nene� Conrec,� Trans�-por�turi� Auto� \i� SymetricaSuceava� a� fost� desemnat[� s[fi�nalizeze�tronsonul�de�centur[abandonat�de�ALDP�Ia\i.�Dincele� declarate� de� C[t[linAlexa,� viceprimarul� munici-piului,�câ\tig[torul�a�fost�des-emnat� ]n� urma� reanaliz[riiofertelor.� O� prim[� licita`ie� afost� organizat[� pe� 25� mai,când� a� fost� desemnat� acela\icâ\�tig[tor,� numai� c[� firmaspaniol[�Viales�Y�Obras�Pu�-blicas,�cel[lalt�ofertant,�a�con-testat� licita`ia,� iar� ConsiliulNa�ional� de� Solu`ionare� aContesta`iilor�a�admis�contes-ta`ia.�„Am�reanalizat�toate�do�-cu�mentele� depuse� de� cei� doiofertan`i,� concluzia� fiindaceea\i,�respectiv�câ\tig[torulfiind�aceea\i�asociere�de�firmeca�\i�prima�dat[,�prin�descali-ficarea�unuia�dintre�ofertan`i.}n�spe`[�e�vorba�despre�firmadin� Spania,� ale� c[rei� docu-mente� erau� neconforme.� Vi�-neri�le-a�fost�transmis[�decizia\i�a\tept[m�s[�treac[�termenulde�contesta`ie”,�a�declarat�C[�-t[lin�Alexa.�Eventualele�con-tes�ta`ii�pot�fi�depuse�]n�termende�10�zile.�(P.Rotariu)

BOTO|ANIpe o coloan[

Structuri�comasate�]n�tr-o�singur[�institu`ie.Aceasta�este�propunereaunuia�dintre�directoriide�institu`ii�deconcen-trate�boto\[nene,�dup[ce�prefectul�le-a�cerut\efilor�s[�de-a�frâu�liberideilor�de�descentraliza-re,�f[r[�teama�pierderiiscaunelor.

Doar� trei� directori� de� institu`iipublice� deconcentrate� au� venit� cupropuneri� pentru� descentralizare,a\a�cum�le-a�cerut�premierul�EmilBoc�]n�ultima�videoconferin`[.Ieri�a�fost�termenul�limit[�pân[�la

care� directorii� de� institu`ii� au� fostruga`i�s[�pun[�pe�hârtie�propuneri-le�pentru�preluarea�unor�atribu`ii�dela� alte� institu`ii� sau� cedarea� unoratribu`ii�c[tre�alte�institu`ii,�propu-neri� care� ieri� ar� fi� trebuit� s[� seg[seasc[�pe�biroul�prefectului.S[pt[mâna� trecut[,� prefectul� ]i

sf[tuia� pe� directori� s[� fac[� acestepropuneri� f[r[� teama� c[� ]\i� vorpierde�posturile,�pentru�c[�oricumprocesul�de�descentralizare�nu�maipoate�fi�]mpiedicat�\i�„func`iile�suntvremelnice”.„Au� f[cut� propuneri� doar� Di�-

rec`ia�Sanitar�Veterinar[� \i�pentru

Siguran`a� Alimentelor,� Agen`iapentru� Protec`ia� Mediului� \i� Di�-rec`ia� Jude`ean[� de� Tineret� \iSport.�Primele�dou[�au�propus�s[preia� atribu`ii� de� la� alte� institu`ii,respectiv� s[� se� comaseze� institu`iicare�au�atribu`ii�]n�acela\i�domeniu,]n� timp� ce�DJTS� a� propus� s[� re�-nun`e� la� centrul� de� agrement� Lu�-cea�f[rul,� pe� care� s[� ]l� preia�Con�-siliul� Jude`ean”,� a� declarat� RaduDorule`,� consilierul� prefectuluiCristian�Roman.

|efii de institu`ii maicer responsabilit[`iPropunerea�venit[�de�la�conduce-

rea�Agen`iei�pentru�Protec`ia�Me�-diului� vizeaz[� preluarea� unor� res-ponsabilit[`i�de�la�agen`iile�regiona-le� ]n� ce� prive\te� actele� de� regle-mentare� de� mediu� la� nivel� local,dar� \i� comasarea� structurilor� deme�diu� la� nivel� de� jude`,� de� laAPM,�SGA�\i�Garda�de�Mediu.Potrivit� consilierului� Radu� Do�-

rule`,�conducerea�Direc`iei�SanitarVe�terinare�\i�pentru�Siguran`a�Ali�-mentelor� a� venit� cu� propunereapre�lu[rii�unor�atribu`ii�de�la�Comi�-sariatul� Jude`ean� pentru� Pro�tec`iaConsumatorilor,�dar�\i�de�la�OficiulJude`ean� pentru� Ameliorare� \iReproduc`ie�]n�Zootehnie,�f[r[�su�-pli�mentarea� personalului� \i� f[r[cheltuieli�bugetare�]n�plus.

Singurul�director�care�a�venit�cupropunerea�ced[rii�\i�nu�a�prelu[riiunor�atribu`ii�este�directorul�DJTS.Al`i� 27� de� \efi� de� institu`ii� l-auinformat�]n�scris�pe�prefect�c[�nu�au

propuneri�privind�descentralizarea,]n� timp�ce�15�\efi�nu�au� transmisnicio�adres[�la�Institu`ia�Prefectuluilegat� de� acest� aspect.� (AuroraDimitriu)

Grada`ii�de�merit�pentru�sala-ria`ii�unit[`ilor�\colare�boto\[�-nene,�acordate�]n�acest�an.Conform�celor�declarate�deDaniel�Botezatu,�inspector�ge�-ne�ral�adjunct�al�Inspec�to�ra�tu�-lui�|colar�Jude`ean�(I|J),�toa�-te�cele�206�cadre�didactice�bo�-to\[nene�care�au�fost�trecutepe�tabelul�trimis�MinisteruluiEduca`iei�vor�primi�grada`iilede�merit.

„S-a�primit�adresa�de�la�Ministerul�Educa`ieiprin�care�ni�se�confirm[�faptul�c[�toate�cele�206cadre�didactice�aflate�pe�tabelul�nominal�supusaprob[rii�ministerului�vor�primi,�de�la�1�septem�-

brie,�grada`ie�de�merit.� Ini`ial,� jude`ului�Bo�to�-\ani� i-a� fost� repartizat� un� num[r� de� 177� degrada`ii,�dar�prin�redistribuirea�grada`iilor�de�lacadrele�didactice�care�s-au�pensionat�]ntre�timp,s-a�ajuns�la�num[r�final�de�206�grada`ii”,�a�de�-clarat�inspectorul�\colar�general�adjunct�al�I|J.Grada`iile�de�merit�reprezint[�25�la�sut[�din

valoarea�salariului�de�baza�a�unui�dasc[l.�Poa�-te�solicita�primirea�unei�grada`ii�de�merit� in�-clu�siv�persoana�care�a�mai�beneficiat�de�aceststimulent.Cumularea�grada`iei�cu�salariul�de�merit�este,

]ns[,� interzis[.� Pot� ob`ine� grada`ii� de� meritcadrele� didactice/didactice� auxiliare� care� au� ovechime�de�minim�trei�ani�]n�]nv[`[mântul�preu-niversitar�\i�care�au�ob`inut�calificativul�„foartebine”�]n�ultimii�4�ani.�Cele�mai�multe�grada`ii�demerit�au�fost�acordate�la�]nv[`[toare�29,�la�edu-catoare� 27,� limba� român[� 19,� matematic[� \ilimbi� moderne� câte� 17,� directori� 12� grada`ii.(Petronela�Rotariu)

S-au aprobat grada`iile demerit pentru cadrele didactice

boto\[nene

Mai pu`ine institu`iibugetare, comas[ri propuse

de directori

Page 3: Evenimente de Botosani nr.1940

17�august�2011 3I-au�furat�banii�ascun\i�]n�ma\ina�de�cusut.�Un�b[rbat�]n�vârst[�de�70�de�ani,�din�satul�Olteanca,�comuna�L[de\ti,�a�r[mas�f[r[agoniseala�de-o�via`[.�41.600�de�lei�i-au�fost�fura`i�când�acesta�se�afla�la�slujba�de�la�biserica�din�localitate.�B[rbatul�]i�avea�ascun\i]n�sertarul�ma\inii�de�cusut. Ho`ii�au�a\teptat�momentul�prielnic�\i�au�intrat�]n�casa�lui�Ilie�~uicu�(70�de�ani)�l[sându-l�pe�acestaf[r[�aproximativ�jum[tate�de�miliard�(41.600�de�lei),�potrivit�adev[rul.ro.�B[rbatul,�despre�care�se�spune�c[�este�unul�dintre�ceimai�gospodari�din�sat,�a�lucrat�ca�electrician,�iar�dup[�ie\irea�la�pensie�cre\tea�\apte-opt�vaci�\i�]\i�mai�punea�\i�el�un�ban�de-o

parte.�A\a�a�ajuns�s[�agoniseasc[�suma�de�41.600�de�lei.�}n�noaptea�de�sâmb[t[�spre�duminic[�când�ho`ii�au�dat�„atacul“,�gospoda-rul�se�afla�la�slujba�de�la�biserica�din�sat,�care�a�`inut�pân[�dup[�ora�1.00,�timp�]n�care�ho`ii�au�„controlat”....�ma\ina�de�cusut.

ESEN~IAL

S-a alescu un ochi scosdup[ o b[taie

Doi� fra`i� din� satul� |en�-dreni,�comuna�Frumu\i�ca,au� ajuns� ]n� stare� grav[� laspital�dup[�ce�au�primit�ob[taie� sor[� cu� moartea.Ambii�au�fost�transfera`i�laIa\i,�unul�cu�capul�spart�iarcel[lalt� cu� leziuni� atât� degrave�la�un�ochi,�]ncât�va�fislu`it� pe� via`[.� Eve�ni�men�-tul�a�avut�loc�]n�sea�ra�de�11august,� ]n� localitatea� |en�-dreni.� Gheorghe� E.,� ]nvârst[�de�44�de�ani,�a�avutun� conflict� cu� un� adoles-cent,�din�câte�se�pare,�\i�l-ar�fi�lovit.�]n�urma�inciden-tului,�]n�ap[�rarea�tân[ruluiau�mai�intervenit�cinci�per-soane.�Potrivit�anchetatori-lor,�atunci�a�avut�loc�o�b[�-taie� ]n� grup,� ]n� alterca`ieintervenind�mai�multe�per-soane� ]n� sprijinul� luiGheor��ghe�E.�\i�fratele�s[uEmil�E.,�]n�vârst[�de�49�deani.� Primii� au� fost� ataca`icu� furcile� \i� topoarele,leziunile� suferite� fiind�atâtde�grave� ]ncât�au�ajuns� laSpitalul� Jude`ean� de� Ur�-gen`e� „Mavromati”,� deun�de�au�fost�transfera`i�la�oclinic[� de� specialitate� dinIa\i.�Atât�de�crunt�au� fostb[tu`i,� ]ncât� Gheor�ghe� E.]\i� va� pierde� un� ochi� iarfra�tele� s[u� a� suferit� � frac-turi� craniene.� Fiind� vorbade�un�eveniment�grav,�cer-cet[rile�au�fost�preluate�deun� procuror� din� cadrulPar�chetului� de� pe� lâng[Tri�bunalul� Bo�to\ani,� ceurmeaz[�s[�stabileasc[�]m�-prejur[rile� ]n� care� a� avutloc� agresiunea,� cine� suntmai� exact� agresorii,� \i]ncadrarea�juridic[�a�fapte-lor� acestora.� (D[nu`� Ro�-tariu)

Ho` din Fl[mânziprins de poli`i\tii

const[n`eniLa� sfâr\itul� s[pt[mânii

trecute,� poli`i\tii� din� Sta�-`iunea�Neptun�au�depistat�]nincinta� unui� complex� co�-mer�cial�pe�Ioan�D.,�]n�vârs�-t[�de�42�de�ani,�din�localita-tea� Bosânceni,� ora�\ul� Fl[�-mânzi,� ce� avea� pe� numeles[u�un�mandat�de�executarea� pedepsei� cu� ]nchisoareapentru� furt.� Acesta� a� fostcondam�nat� la� un� an� de]nchisoare�]ns[�se�sustr[geade� la� executarea� pedepsei.Ioan�D.�a�fost�]nchis�la�IPJConstanta,�urmând�cel�maiprobabil�s[�fie�transferat�laPenitenciarul� Bo�to\ani.(D[nu`�Rotariu)

BOTO|ANIpe o coloan[

Primarii�care�au�sem-nat�contracte�cu�socie�-t[`i�de�construc`ii�pen-tru�lucr[ri�]n�\coli�\icare�au�pl[tit�banii�pelucr[ri�care�nu�s-aumai�finalizat,�acumsunt�avertiza`i�s[�seim�plice�]n�recuperareasumelor�pentru�c[�vorfi�buni�de�plat[.

Prefectul� i-a� chemat� pe� primaris[� l[mureasc[� situa`ia� investi`iilorf[cute� ]n� ultimii� ani� ]n� \coli.� Defapt,� reprezentantul�Guvernului� ]nte�ritoriu�este�pornit�s[�dea�o�mân[de�ajutor�conducerii�Inspectoratului|colar� ]n� ]ncercarea�de� a�descâlcihaosul� investi`iilor� din� re`eaua\colar[.„Pentru�c[�o�parte�din�banii�pen-

tru� lucr[rile�de�construc`ii� la�\coliau� venit� prin� Inspectoratul� \colariar�o�alt[�parte�a�investi`iilor�s-a�de�-rulat�prin�administra`iile�locale,�nuexist[�o�situa`ie�sut[�la�sut[�exact[la�nivel�de�jude`�privind�investi`iilerealizate,� sumele� pl[tite,� ce� maieste�de�achitat�la�constructori�\i�ceeste�de�recuperat�de�la�cei�care�nu\i-au� terminat� treaba”,� a� declaratRadu�Dorule`,�consilierul�prefectu-lui�Cristian�Roman.O� astfel� de� situa`ie� este� cerut[

acum�de�Ministerul�Educa`iei,� iarprefectul� le-a� solicitat� primarilordin� ]ntregul� jude`� s[� ]i�prezinte� ]ncâteva�zile�un�raport�pentru�]ntoc-mirea�unei�baze�de�date�cu�privire

la�stadiul�lucr[rilor�investi`ionale�]nperioada�2006-2011�\i�pentru�reali-zarea�unei�baze�de�date�privind�ne�-cesarul� investi`ional� ]n� ]nv[`[mânt]n�perioada�urm[toare.Lista� lucr[rilor� pe� care� primarii

le�au�]n�vedere�la�\coli�]n�urm[toriiani� trebuie� ]nso`it[� de� precizareasumelor� necesare� \i� a� surselor� definan`are.

Pân[ la sfâr\itul lunii,primarii trebuie s[

trimit[ situa`ii exactela Prefectur[

Primarii�au�fost�aten`iona`i�s[�seimplice�]n�recuperarea�sumelor�pl[�-

tite�unor�firme�de�construc`ii�pentrulucr[ri� care�nu� s-au�mai� finalizat,pentru�c[�banii�respectivi�vor�trebuirecupera`i� de� stat� iar� Curtea� deCon�turi� va� dispune� imputarea� su�-melor�respective.„Primarii�care�\tiu�c[�au�lucr[ri

]ncepute�la�\coli,�pl[tite�dar�nefina-lizate,�s[�se�implice�]n�recuperareaacestor� fonduri� pentru� c[�nu� credc[�v[�va�ierta�Curtea�de�Conturi�\iv[� va� l[sa� s[� le� pune`i� undeva� lasecret”,� li� s-a� adresat� primarilorAda�Macovei,�inspector�\colar�ge�-neral.�Aceasta�a�informat�conduce-rea�Institu`iei�Prefectului�c[�]n�ulti-mii�ani� investi`iile� ]n�\coli�au� fostcontinuate,�dar�cu�fonduri�pu`ine.}n� ce� prive\te� situa`ia� lucr[rilor

in�vesti`ionale� mai� vechi,� datele

ajunse�la�Inspectoratul�|colar�Jude�-`ean�difer[�uneori� de� la�o� lun[� laalta�sau�de�la�un�semestru�la�altul,situa`iile� fiind� semnate�uneori� atâtde� primari� cât� \i� de� directorii� de\coal[.Din� aceste� situa`ii� reiese� c[� pe

lucr[ri� realizate� \i� facturate,� careconstituie�arierate�\i�care�sunt�prio-ritare,�cu� tot�cu�hot[rârile� judec[�-tore\ti�executorii,�definitive�\i� ire-vocabile,�sunt�aproximativ�300�demiliarde� de� lei� vechi� care� trebuieachitate�constructorilor.Rapoartele� a\teptate� acum� la

Institu`ia�Prefectului,�de� la� fiecarecomun[�]n�parte,�ar�trebui�s[�fac[lumin[� ]n� haosul� investi`iilor� din\coli.�(Aurora�Dimitriu)

Un�adolescent� ]n�vârst[�de�15�ani�din�satulMândre\ti,�comuna�Ungureni,�a�fost�trimis�]njudecat[�de�procurorii�Parchetului�de�pe�lâng[Tribunalul� Boto\ani� pentru� s[vâr\ireainfrac`iunii�de�viol,�dup[�ce�a�abuzat�sexual�deun�b[ie`el�de�cinci�ani.�Pentru�fapta�sa�risc[�s[stea�]n�spatele�gratiilor�ani�buni,�de\i�va�bene-ficia�de�]njum[t[`irea�pedepsei.�Anchetatorii�austabilit�c[�Florin�V.�]n�data�de�17�iunie�2011,]n�jurul�orelor�20.00,�]n�timp�ce�se�afla�pe�isla-zul�satului�Mândre\ti,�profitând�de�incapacita-tea�victimei�de�a�se�ap[ra,�a� ]ntre`inut� raportsexual�anal�cu�I.R.V.,� ]n�vârst[�de�cinci�ani.„Inculpatul� a� fost� trimis� ]n� judecat[� pentrus[vâr\irea�infrac`iunii�de�viol,�fapt[�prev[zut[de�articolul�197,�aliniatul�1�\i�aliniatul�3�CodPenal,� cu� aplicarea� articolului� 99,� aliniatul� 2Cod�Penal.�Fiind�minor�a�fost�expertizat�psi-hiatric� \i� va� r[spunde� penal� pentru� faptelesale”,� a� declarat� procurorul� Aurel� Simion,purt[torul�de�cuvânt�al�Parchetului�de�pe�lâng[Tribunalul� Boto\ani.� Pe� parcursul� procesuluiFlorin�V.�se�afl[�]n�libertate.�(D[nu`�Rotariu)

Adolescent deferit justi`iei pentru violareaunui copil de cinci ani

Primari avertiza`i s[ fac[ lumin[]n haosul investi`iilor din \coli

Page 4: Evenimente de Botosani nr.1940

CMYK

4 17�august�2011Românii�au�construit�o�conduct[�de�160�de�km�pe�sub�mare.�O�firm[�româneasc[,�Grup�Servicii�Petroliere�(GSP),�a�terminatlucr[rile�de�instalare�ale�unei�conducte�submarine�cu�o�lungime�de�160�km�pentru�gigantul�rus�Gazprom.�Potrivit�Antena3.ro,�lainaugurarea�proiectului�]n�valoare�de�269�de�milioane�de�dolari,�a�participat�premierul�Vladimir�Putin.�Conducta�submarin[�a�fost

instalat[�]n�sectorul�platformei�continentale�ruse�din�nord-estul�M[rii�Negre,�ea�urmând�s[�asigure�dezvoltarea�regiuniiKrasnodar.�„Proiectul�acesta�este�foarte�important,�el�legând�GSP�de�cel�mai�valoros�contract�]ncheiat�de�o�companie�româneasc[]n�Rusia�\i�de�Jocurile�Olimpice�de�Iarn[�care�se�vor�desf[\ura�la�Sochi,�]n�2014”,�a�spus�Radu�Petrescu,�de�la�GSP,�citat�de

sursa�amintit[.�Salariul�mediu�ob`inut�de�personalul�implicat�]n�acest�proiect�a�fost�de�2.000�de�dolari�pe�lun[.TOPNEWS

Reprezentan`ii�Institu`iei�Prefec�-tu�lui�sus`in�c[�la�examinarea�pen-tru�ob`inerea�permisului�auto,�]nultima�s[pt[mân[�procentul�depromovabilitate�final[�a�fost�de39,19�la�sut[.�Viitorii�\oferi�trecprin�examin[ri�mai�am[nun`iteca�]n�anii�trecu`i,�\i�asta�dup[�cetimpul�de�examinare�la�probapractic[�a�crescut�de�la�10�la�25de�minute�pentru�\oferii�amatori,ceea�ce�ar�trebui�s[�aduc[�unplus�de�siguran`[�]n�trafic.

„}n�`ar[�s-au�f[cut�\i�dosare�penale�pentru�c[nu�s-au�respectat�timpii�de�examinare,�dar�la�noinu�se�pune�problema�s[�nu�se�respecte.�Cum�seexamineaz[�acum�la�traseu�este�mai�bine�pentrusiguran`a�traficului,�chiar�dac[�asta�]nseamn[�maipu`ini�candida`i�programa`i�pe�zi�la�proba�prac-tic[.� }n� 25-30� de� minute� ]`i� po`i� da� mai� bineseama�dac[�cel�care�este�la�volan�este�preg[tit�s[ias[�pe�\osea�]n�calitate�de�conduc[tor�auto”,�adeclarat� Radu� Dorule`,� consilierul� prefectuluiCristian�Roman.}n� ultima� lun[,� potrivit� datelor� furnizate� de

reprezentan`ii� Institu`iei� Prefectului� \i� aiServiciului� Permise� Auto� \i� }nmatricul[riVehicule,�cererea�de�permise�a�crescut�cu�apro-ximativ�50�la�sut[,�]n�condi`iile�]n�care�cei�nou[oameni� care� lucreaz[� ]n� acest� serviciu� se� con-

frunt[�\i�cu�300�de�cereri�zilnic,�de�la�persoane-le�care�vor�s[�se�vad[�cu�permise�de�conduceresau�apeleaz[�pentru�]nmatricul[ri�auto.„S[pt[mâna�trecut[�au�fost�programate�pentru

traseu�398�de�persoane�iar�pentru�proba�teoretic[]n�vederea�ob`inerii�permisului�338�de�persoane.La� ]nmatricul[ri� auto� au� fost� 466� de� pro-gram[ri”,�a�mai�specificat�Radu�Dorule`.}n� condi`iile� ]n� care� promovabilitatea� la� exa-

menul�de�conducere�auto�a�fost�s[pt[mâna�tre-cut[�de�39,19�la�sut[,�cei�aproape�61�la�sut[�din-tre�respin\ii�la�acest�examen�vor�avea�de�a\teptat

destul�de�mult�]n�situa`ia�]n�care�solicit[�reexa-minarea,�`inând�cont�c[�este�cea�mai�aglomerat[perioad[�din�an�la�permise.�Cel�pu`in�dou[�luniau�de�a\teptat�]n�urma�program[rii�pentru�reexa-minare.„Sunt�studen`ii�care�profit[�de�vacan`[�pentru�a

ob`ine�permisul�de�conducere,�dar�sunt�\i�foartemulte�persoane�venite�din�str[in[tate�\i�care�soli-cit[� preschimbarea� documentelor.� }n� principaldin� aceste�motive� a� crescut� adresabilitatea”,� amai�men`ionat� reprezentantul� Institu`iei� Prefec�-tului.�(Aurora�Dimitriu)

}n�aceast[�perioad[�sefac�preg[tiri�pentru�adoua�sesiune�a�examenu-lui�de�bacalaureat,�ce�vadebuta�pe�22�august.Spre�deosebire�de�primasesiune,�acum�la�celedou[�centre�de�examencandida`ii�vor�fi�supra-veghea`i,�la�probele�scri-se,�cu�camere�video.

Din�cele�declarate�de�Daniel�Bo�-tezatu,�inspector�\colar�general�ad�-junct�al�Inspectoratului�|colar�Ju�de�-`ean�(I|J),�pân[�la�aceast[�dat[�ca�-mere�sunt�instalate�la�Colegiul�Na�-`ional�„A.T.�Laurian”,�urmând�capâ�n[� la� ]nceperea� probelor� scriseacestea�sa�fie�montate�\i� la�|coalaGeneral[�Nr.�10.„Pân[� la� aceast[� dat[� nu� sunt

montate� sisteme� de� supravegherevi�deo�la�|coala�10.�Având�]n�vede-re�c[�acestea�vor�fi�folosite�la�pro-bele�scrise,�care�]ncep�pe�29�august,este�timpul�necesar�pentru�montareaacestora”,�a�spus�Daniel�Botezatu.

Pentru�a�doua�sesiune�a�bac-ului�laBoto\ani�sunt�]nscri\i�1.324�de�can-dida i.�Cei�mai�mul i�candida i�pen-tru�sesiunea�a�doua�sunt�de�la�Gr�u�pul|colar�„Alexandru�cel�Bun”�(Gru�pul|colar� de� Industrie� U\oa�r[),� undesunt�]nscri\i�222�de�absolven i.Un�num[r�mare�de�candida`i�sunt

\i� la� Colegiul� Tehnic� „Gh.� Asa�-chi”,�144�de�]nscri\i,�Grupul�|colar„Elie�Radu”,�106�]nscri\i��\i�la�Gru�-pul� |colar� „Dimitrie� Negreanu”,105� ]nscri\i.�Sunt� \i�unit[`i� licealece�nu�vor�avea�nici�un�candidat�pen-tru� sesiunea� de� toamn[,� respectivColegiul�Na`ional�„M.�Eminescu”\i� Seminarul� Teologic� „Sf.� IoanIacob”�din�Dorohoi.Sesiunea�a�doua�a�bac-ului�se�va

desf[\ura�]n�perioada�22�august�-�2septembrie.� Bacalaureatul� are� treiprobe� orale� \i� trei� scrise.� Probeleorale� vor� avea� loc� ]n� perioada� 22au�gust� -� 26� august.� Pe� 29� augustvor�]ncepe�probele�scrise.�Afi\arearezultatelor� \i� depunerea� contes-ta`iilor�va�avea�loc�pe�4�septembrie.}n�5-6� septembrie�vor� fi� rezolvatecontesta`iile,�iar�pe�7�septembrie�sevor�afi\a�rezultatele�finale.�(Petro-ne�la�Rotariu)

Spor defidelitate

recuperat dela angaja`iiPrim[rieiBoto\ani

Salaria`ii�Prim[�rieiBoto\ani�vor�trebui�s[restituie�sumele�debani�]n�casate�ca�sporde�fidelitate�]n�2007�\i2009.�Anularea�clau-zelor�cuprinse�]nContractul�Co�lectivde�Munc[�al�anga-ja`ilor,�ce�vi�zau�acor-darea�sporului�defidelitate,�a�fost�soli-citat[�de�executivulPrim[�riei�]n�instan`[.

Ac`iunea�a�decurs�]n�urmaunui� control� al� Cur`ii� deConturi,� din� care� a� rezultatc[�acest�spor�ar�fi�fost�acor-dat� ilegal.� Instan`a� boto\[�-nean[� a� dat� câ\tig� de� cauz[Prim[riei,� iar� ]n� aceast[situa`ie�cei�119�salaria`i,�per-sonal� contractual,� trebuie� s[restituie� sumele� de� bani� dinacea� perioad[.� Din� cele� de�-clarate�de�Anca�Dumi�trescu,\ef� Serviciu� resurse� umanedin� cadrul� Prim[riei,� hot[�-rârea� instan`ei� de� judecat[este�definitiv[�\i�executorie.„Personalul� contractual,

inclusiv�cel�care�a�fost�trans-ferat� la� Direc`ia� de� ServiciiPublice� de� Sport� \i� Agre�-ment,� este� ]n� situa`ia� de� a]napoia� banii.� La� cea� maimare�parte�dintre�salaria`i�amf[cut� compensare� cu� altesume�ce� le�aveau�de� ]ncasat]n�urma�unui�alt� titlu�execu-toriu� ce� l-au� câ\tigat� ]ninstan`[.�Pentru� restul,�undesumele� de� compensat� nu� aufost� suficiente,� se� vor� faceexecut[ri�silite.�O�parte�vin�\iachit[�numerar,�dac[�sunt�deacord�s[�nu�li�se�opreasc[�pestatele� de� plat[� 33� la� sut[,dac[�nu,�se�va�declan\a�pro-cedura� de� executare� silit[,respectiv�de�poprire�pe�sala-riu� sau� pensie”,� a� declaratAnca�Dumitrescu.}n\tiin`[rile� au� fost� f[cute

pentru� personalul� care� numai�este�salariat�al�institu`iei,s[�achite�]n�15�zile�sumele.�}ncazul�]n�care�aceste�sume�nuvor�fi�achitate�se�va�trece�laexecutare� silit[� pe� venituri.Cea�mai�mare�sum[�pe�careun� salariat� o� are� de� restituitPrim[riei� este� de� 4.500� delei,�iar�cea�mai�sc[zut[�ajun-ge�la�500�de�lei.�(PetronelaRotariu)

Preg[tiri pentru supravegherea video labacalaureatul de toamn[

Permisul de conducere,ob`inut mai greu

Page 5: Evenimente de Botosani nr.1940

CMYK

517�august�2011

Poze�cu�oameni�f[r[�cap,�o�nou[�mod[�pe�Internet.�O�nou[�mod[�a�luat�cu�asalt�Internetul:�oamenii�pos-teaz[�fotografii�]n�care�par�decapita`i,�iar�capul�]i�apare�]n�alt[�parte.�Site-urile�pe�care�apar�cel�mai�des�astfelde�imagini�sunt�cele�de�socializare,�de�genul�Facebook. Se�pare�c[�nebunia�a�fost�inspirat[�de�o�fotografie�dinanii�‘20�]n�care�dou[�fete�au�f[cut�aceea\i�chestie:�una�\i-a�ascuns�capul�\i�cealalt[�corpul,�p[rând�c[�]n�poza�eo�singur[�persoan[,�decapitat[.�Mai�nou,�fanii�acestui�stil�de�a�se�fotografia�au�creat�\i�un�site�dedicat,�pe�care

]\i�pot�urca�to`i�imaginile.�Pe�www.evbt.ro�pute`i�vedea�câteva�instantanee�cu�oameni�f[r[�cap. TOPNEWS

„Arieratele�continu[s[�r[mân[�o�problem[sensibil[�]n�economiajude`ului”,�declar[directorul�general�alDirec`iei�Generale�aFinan`elor�PubliceBoto\ani.�EconomistulRadu�~urcanu�preci-zeaz[�c[�]n�ultimul�anacestea�au�]nregistrato�tendin`[�de�cre\tere.

„Arieratele� pe� total� economiejude`�]n�2010,�comparativ�cu�anul2009,� au� sporit� cu� 275.445� miilei”,�a�men`ionat�directorul�~urca-nu.�Potrivit� finan`i\tilor,�cele�mai]nsemnate�arierate�sunt�c[tre�insti-tu`iile�bancare,�dar�\i�c[tre�bugetul

statului.�La�o�analiz[�pe�ramuri�deactivitate,� se� constat[� c[� ]n� toatedomeniile� de� activitate� au� crescutarieratele.�Structura�arieratelor�petotal� economie� ]n� jude`,� relev[men`inerea�arieratelor�c[tre�furni-zori� ]nc[� la� un� nivel� ridicat,208.771�mii�lei.„Operatorii� economici� ]\i

finan`eaz[� deficitele� opera`ionaleprin� neplata� datoriilor� la� bugetulconsolidat�al�statului�(194.857�miilei)� sau� c[tre� furnizori,� ceea� ceconduce�la�acumularea�de�noi�arie-rate.�Cre\teri�la�arierate�s-au�]nre-gistrat�]n�toate�domeniile,�dar�celemai� mari� s-au� localizat� ]n� indus-trie,� 104.368� mii� lei,� ]n� comer`,76.931�mii�lei,�precum�\i�]n�agri-cultur[,� 67.378� mii� lei”,� a� maiexplicat�directorul�Radu�~urcanu.Finan`i\tii�spun�c[�arieratele�con-

stituie� una� din� principalele� cauzeale�ineficien`ei�operatorilor�econo-

mici,� conducând� la� diminuarearesurselor�proprii�de�dezvoltare�alefiec[rei� societ[`i.� Mai� mult,� eleblocheaz[� resurse� financiareimportante� care� ar� trebui� s[� ali-menteze� bugetul� statului� \i� s[� fieastfel� valorificate� ]n� proiecte� dedezvoltare.DGFP�a�]ntocmit�\i�un�top�al�pri-

milor� 25� de� agen`i� economiciboto\[neni� clasifica`i� dup[� volu-mul�arieratelor�la�bugetul�consoli-dat�al�statului,�top�]n�care�conduccele�dou[�societ[`i�desfiin`ate,�ApaGrup�\i�Termica.

Recuperareaarieratelor

De�la�]nceputul�anului�]n�curs,�Di�-rec`ia�Finan`elor�Publice�Boto�\ani�atrecut�la�recuperarea�unor�sume�debani�datorate�de�agen`ii�economici,potrivit�unui�plan�stabilit�de�Mi�nis�-

terul�Finan�elor�Pu�bli�ce.�Prin�acestprogram� transmis� de� minister,� fi�-nan�i\tii� boto\[neni� au� avut� stabilitun�nivel� al� arieratelor� recuperabiledin�categoria�celor�aflate�]n�sold�lafinele�anului�precedent� ]n�sum[�de62,02�mil.�lei,�acest�indicator�fiindrealizat�pân[�la�finele�semestrului�I]n�propor`ie�de�131,32�la�sut[.�„}nperioada� 30� iunie� 2010-30� iunie

2011�o�aten`ie�deosebit[�a�fost�acor-dat[�monitoriz[rii�\i�reduce�rii�sem-nificative�a�volumului�arie�ratelor�re�-cuperabile.�Astfel,�]n�aceast[�peri�oa�-d[�arieratele�recuperabile�s-au�dimi-nuat�de�la�91,38�milioane�lei,�la�30iunie�2010,�la�75,47�mil�lei�la�finelesemestrului� I� 2011”,� a� mai� men�-`ionat�directorul�exe�cutiv�al�DGFPBoto\ani.�(Au�ro�ra�Dimitriu)

Topul societ[`ilor cu datoriila bugetul statului ]n 2010

Ieri,�magistra`ii�Cur`ii�de�Apel�Su�-ceava�au�respins�recursul�formulatde�ap[r[torii�vame\ului�CristianCorneschi�la�decizia�de�arestare�pre-ven�tiva�a�sa,�acesta�r[mânând�]ncon�tinuare�]n�arest�preventiv.

Vame\ul�se�afl[�]n�arest�preventiv�dup[�ce�magis-tra`ii�Tribunalului�Suceava�au�dat�curs�cererii�procu-rorilor�DIICOT�Suceava.„Instan`a�a�respins�recursul�formulat�de�noi�la�deci-

zia� de� arest� preventiv”,� a� declarat� Daniela� Lungu,avocatul�vame\ului�Corneschi.}n� schimb,� cel[lalt� � vame\� cercetat,� Constantin

Hum[,�se�afl[�]n�libertate,�având�interdic`ia�de�a�p[r[silocalitatea.� }ns[� pe�parcurs� apar� date� noi� ]n� privin`aanchetei.�Se�pare�c[�Hum[�este�cercetat�\i�de�procuro-rii�DNA�]ntr-un�dosar�]nregistrat�]n�luna�octombrie�a

anului�trecut.�Atunci�vame\ul�a�fost�prins�de�colegii�s[ide� la� Stânca� Coste\ti� când� introducea� ilegal� ]n� `ar[`ig[ri�de�contraband[�cu�ma\ina�personal[.�}ns[�acestaa�negat�implicarea�sa�]n�contraband[,�spunând�c[�totuleste�o�]nscenare�pus[�la�cale�de�poli`i\tii�de�frontier[.Ceilal`i�vame\i�implica`i� ]n�dosar,�\apte�la�num[r,

nu�mai�sunt�l[sa`i�la�serviciu�s[�]\i�desf[\oare�munca]n�mod�obi\nuit,�fiind�obliga`i�pe�parcursul�anchetei�s[fac[�activit[`i�administrative�ori�s[�stea�la�birou.}n� urma� descinderilor� de� s[pt[mâna� trecut[� din

jude`ul�Boto\ani,�procurorii�DIICOT�Suceava�au�dis-pus� ]nceperea�urm[ririi� penale� fa`[�de�13�persoane,nou[�vame\i�de�la�Biroul�Vamal�Stânca-Coste\ti�dinjude`ul�Boto\ani,�un�ofi`er�SRI�\i�al`i�trei�civili,�aces-tea�fiind�cercetate�pentru�contraband[�cu�produse�acci-zabile�provenite�din�Ucraina.DIICOT�Suceava�a�ac`ionat�]n�acest�caz�ca�urmare

a�sesiz[rii�Serviciului�Român�de� Informa`ii.� (D[nu`Rotariu)

Vame\ul cercetat pentru contraband[r[mâne ]n spatele gratiilor

}nregistrarea USL, amânat[ pentru 1 septembrieTribunalul�Bucure\ti�a�amânat�discu`iile�privind]nregistrarea�Uniunii�Social�Liberale�(USL)�pentrudata�de�1�septembrie.�Dosarul�de�]nregistrare�aUSL�a�fost�depus�la�Tribunalul�Bucure\ti�de�PSD\i�ACD�]n�8�martie�2011.

}n�acest�proces,�Partidul�Solidarit[`ii�Democratice�pentru�|anse�Egale\i�o�Societate�Mai�Bun[�contest[�]nregistrarea�USL.�Acela\i�partid�a�inter-venit� \i� ]mpotriva� ]nregistr[rii� Partidului� Popular� Maghiar� dinTransilvania,�ini`iat�de�Laszlo�Tokes.Senatorul�PSD�Dan�|ova,�reprezentantul�legal�al�PSD�\i�ACD�]n�dosar,

a�declarat�pentru�Mediafax,�c[�Tribunalul�Bucure\ti�a�dat�un�nou�termen]n�acest�caz�]ntrucât�s-a�constatat�o�eroare�de�procedur[�]n�citarea�inter-venien`ilor.„Judecarea�nu�s-a�f[cut�pe�fond,�ci�s-a�constatat�c[�dintr-o�eroare�sau�o

del[sare� a� unui� grefier� nu� s-a� respectat� procedura�de� citare� a� interve-nien`ilor�]n�dosar.�Doi�dintre�ei�trebuiau�cita`i�cu�men`iunea�c[�trebuie�s[pl[teasc[�taxa�de�timbru,�f[r[�de�care�peti`ia�lor�nu�poate�fi�luat[�]n�con-siderare.�Instan`a�a�constatat�c[�cei�doi�au�fost�cita`i�f[r[�men`iunea�pl[`iide�timbru�\i�a�dispus�refacerea�cita`iilor”,�a�explicat�|ova.

Page 6: Evenimente de Botosani nr.1940

TOPNEWSMuzeul�Na`ional�Brukenthal,�]nchis�vizitatorilor.�Palatul�Brukenthal�din�Sibiu�este�]nchis�pentrureorganizarea�expozi`iei�de�baz[.�Din�p[cate,�ve\tile�proaste�pentru�iubitorii�de�art[�nu�se�oprescaici. Conducerea�institu`iei�istorice�a�decis�ca�pân[�la�data�de�1�septembrie,�expozi`ia�Tezaur�aMuzeului�de�Istorie�s[�nu�fie�disponibil[�pentru�vizitare.�Ea�va�fi�]nchis[�pentru�amenajare.�LaBrukenthal�se�afl[�„cazat[”�cea�mai�scump[�oper[�de�art[�româneasc[.�Pictura�„Fata�cu�m[rgele

ro\ii”�a�lui�Nicolae�Grigorescu,�a�fost�vândut[�cu�270.000�de�euro.

17�august�20116

GRUPUL |COLAR DE COOPERA~IE BOTO|ANI}NSCRIERI AN |COLAR 2011-2012

}n�aten`ia�absolven`ilor�clasei�a�VIII-aClasa�a�IX-a -�Cursuri�de�zi/frecven`[�redus[�-�liceu�tehnologic�(ciclul�infe-

rior�al�liceului),�domenii:1.�Turism�\i�alimenta`ie2.�Estetica�\i�igiena�corpului�omenescIMPORTANT�Prin�parcurgerea�unor�stagii�de�practic[�de�720�ore�de�preg[tire,�absol-

ven`ii� clasei�a�X-a,�ciclul� inferior�al� liceului,� filier[� tehnologic[,�pot�optapentru�ob`inerea�unei�calific[ri�profesionale�de�nivel�2:-�Buc[tar-�Osp[tar�(chelner)�vânz[tor�]n�unit[`i�de�alimenta`ie-�Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist}n�aten`ia�absolven`ilor�clasei�a�X-aClasa�a�XI-a -�Cursuri�de�zi/frecven`[�redus[�-�an�de�completare,�calific[ri:-�Buc[tar-�Osp[tar�(chelner)�vânz[tor�]n�unit[`i�de�alimenta`ie-�Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist}n�aten`ia�absolven`ilor�clasei�a�XI-aClasa� a�XII-a� -�Cursuri� de� zi/frecven`[� redus[� -� liceu� tehnologic� (ciclul

superior�al�liceului),�specializ[ri:1.�tehnician�]n�gastronomie2.�tehnician�]n�turism}nscrierea�\i�depunerea�dosarului,�]ncepând�cu�15�iunie�2011,�la�sediul�\colii

din�Boto\ani,�Calea�Na`ionala�nr.123,�luni-vineri,�ora�8.00-16.00.Rela`ii�suplimentare�la�telefon:�0231.513.982,�[email protected].

VREI�S{C@|TIGI�BANI?VINO�S{�TE

ANGAJEZI�CA

AGENT DEPUBLICITATE

DEPUNE�UN�C.V.LA�SEDIUL�

PUBLICA~IEI«EVENIMENTEDE�BOTO|ANI»,PIETONALUL

TRANSILVANIEINR.5.

Viorel�Ghi`[�a�fost�timp�de25�de�ani�osp[tarul�lui�Ni�-colae�Ceau\escu.�Din�aceaepoc[,�Viorel�]\i�aminte\tec[�avea�un�salariu�bun,�c[avea�frigiderul�plin,�dar�\ic[�f[cea�eforturi�ca�s[�res-pecte�protocolul�]n�cel�maimic�detaliu,�pentru�a�nuface�nici�o�gre\eal[�\i�aintra�]n�colimatorulCeau\e\tilor.�Cât�despremâncarea�preferat[�a�luiCeau\escu,�acesta�spune�c[dictatorului�]i�pl[ceau�foar-te�mult�ro\iile�cu�brânz[.

„Nu�aveai�Cr[ciun,�nu�aveai�Re�-velion,� nu� aveai� Pa\te.� Se� câ\tigabine� totu\i”,� a� declarat� Viorel� ]nemisiunea�„Pove\tiri�adev[rate”.El� a� povestit� c[,� ]n� timp� ce�Ni�-

coale�Ceau\escu�nu�era�atât�de�strict]n�ceea�ce�prive\te�protocolul,�Ele�naCeau\escu�era�atent[�la�orice�deta-liu.�Mai�mult,�Ghi`[�spune�c[�dicta-torul�avea�gusturi�destul�de�sim�ple�\i

c[�]i�pl[ceau�ro\iile�cu�brânz[.„Aveau� totul� cu� monogram[.

}ncepând�de�la�fa`a�de�mas[,�la�\er�-vet.�Omul� se� respecta”,� ]\i� amin-te\te�Ghi`[.B[rbatul�mai�spune�c[�]n�cei�peste

25�de� ani� de� osp[t[rie� nu� a� gre\it

niciodat[�\i�nu�le-a�adresat�niciodat[o�vorb[,�pentru�c[�a\a�cerea�proto-colul.�„Nu�st[teai�cu�ei�de�vorb[.�Led[deai�ce� le�d[deai� \i� te� re�tr[geai.Trebuia�s[�stai�]n�spate.�Tre�buia�s[te� prezin`i,� s[� prezin`i� pla�toul� \iatât”,�m[rturise\te�os�p[tarul.

Era�printre�cei�mai�buni�chelneri�pevremea�comunismului,�de�aceea�i-aservit�pe�Ceau\e\ti�timp�de�25�de�ani.„Dac[�nu� le�pl[cea�ceva,�nu�ne

re�pro\a�nou[,�ci�colonelului.�Dânsaera�cea�care�]l�chema�\i�]i�spunea.Iar�el�se�ducea�imediat,�lua�m[suri,iar�omul�disp[rea”,�a�explicat�Vio�-rel�Ghi`[.Cât� despre� preparatele� care� se

serveau� la� mesele� de� protocol,osp[tarul�Ceau\e\tilor�spune�c[�dinmeniu�nu�lipsea�nici�un�fel�de�carne:„Aveau�de�toate.�Toate�preparateledin�carne,�din�pui,�din�pe\te...”.El�mai�poveste\te�c[�cei�care�ser-

veau� plecau� acas[� cu� resturiler[mase� de� la� mas[,� dar,� cu� toateacestea�salariul�era�unul�foarte�bun,\i�aveau�]n�plus�un�bonus�de�200�delei�pe�zi.�„Nu�aveai�voie�s[�iei�maimult.�Te�controlau,�s[�nu�ai�ceva�]nplus.�Era� restric`ie,� era� pre\edintede�stat.�Fa`[�de�al`ii,�o�duceam�des-tul�de�bine.�Aveam�frigiderul�plin.(...)� }n� afar[� de� salariu,� primeam200�de�lei�pe�zi,�]n�plus”,�]\i�amin-te\te�Ghi`[.

1,8 milioane deasista`i socialnu muncesc,nu merg la

\coal[ \i nicinu au handicapAproximativ�8,3�milioanede�asista`i�sociali�sunt�ac�-tivi,�iar�1,8�milioane�dintreei�nu�au�un�loc�de�munc[,nu�sunt�]ntr-o�form[�de]nv[`[mânt,�nu�fac�cursuride�formare�profesional[�\inici�nu�au�un�handicap,�adeclarat�ministrul�Muncii,Sebastian�L[z[roiu.

Potrivit�ministrului�Muncii,�cei�apro-ximativ�1,8�milioane�de�beneficiari�carenu�au�nicio�ocupa`ie�\i�nici�vreun�handi�-cap,�tr[iesc,�]n�mare�parte,�din�ajutoareso�ciale.�„Aproximativ�1,2�milioane�der�o�mâni�au�jum[tate�din�venituri�din�aju-toare� sociale.� De� ce� ar� munci� dac[jum[tate�din�venituri�sunt�de�la�bugetulde�stat?�Noua� lege�de�asisten`[�social[ur�m[re\te� s[-i� activeze� pe� ace\ti� oa�-meni.�E�obliga`ia�statului�s[-i�]ncurajezes[-\i�g[seasc[�un�loc�de�munc[”,�a�spusministrul�Muncii,�Familiei�\i�Pro�tec`ieiSociale.�El�a�ad[ugat�c[�o�parte�dintrebeneficii�ar�putea�fi�transformate�]n�ser-vicii�(cantine,�centre�de�zi),�precizând�c[este�necesar[�introducerea�unei�evalu[riperiodice�a�tuturor�beneficiarilor.Ministrul�Muncii�a�mai�spus�c[�dac[

din�cei�14�miliarde�de�lei�cheltui`i�anualpentru�ajutoare�sociale,�15�la�sut[�ar�fifrauda`i,�eliminarea�fraudelor�ar�]nsem-na� o� economie� de� aproximativ� dou[miliarde�de�lei.L[z[roiu� a� precizat� c[,� ]n� 2010,� la

ajutoarele�de�]nc[lzire�a�fost�o�fraud[�deaproximativ�18�la�sut[,�la�]ncadrarea�]ngrad� de� handicap� de� 36� la� sut[,� laaloca`iile�pentru�sprijinirea�familiilor�de15�la�sut[,�iar�la�venitul�minim�garantatde�opt�la�sut[.

Oslo,�Zurich�\i�Geneva�au�r[mas�celemai�scumpe�ora\e�din�lume,�la�polulopus�situându-se�New�Delhi,�Manila�\iMumbai,�conform�unui�studiu�efec-tuat�anual�de�banca�elve`ian[�UBS�\idat�publicit[`ii,�transmite�AFP.

Potrivit� documentului� intitulat� „Pre`uri� \isalarii-puterea�de�cump[rare�]n�lume”,�capi-

tala�României�se�claseaz[�pe�locul�66�din�73de�ora\e�ale�lumii.�Singurele�ora\e�cu�pre`urimai�mici�decât�]n�Bucure\ti�sunt,�]n�ordine,Kuala� Lumpur,� Buenos� Aires,� Cairo,Nairobi,�New�Delhi,�Manila�\i�Mumbai.}n�ceea�ce�prive\te�puterea�de�cump[rare,

stabilit[� ]n� func`ie� de� salariul� primit� de� unlocuitor� pentru� o� or[� de� munc[,� Zurich� \iGeneva� ocup[� primele� dou[� locuri.� Bu�-cure\tiul�se�claseaz[�pe�locul�57,�]n�fa`a�unor

ora\e� precum� Shanghai,� Beijing,� Sofia� \iKiev.Odat[� la� fiecare� trei� ani� UBS� public[� un

studiu�aprofundat�referitor�la�pre`uri�\i�sala-rii�la�nivel�mondial,�studiu�care�este�actuali-zat�]n�fiecare�an.�Ultimul�sondaj�aprofundata� fost� efectuat� ]n� 2009.� Pentru� a� elaboraacest�clasament,�UBS�a�plecat�de� la�un�co\care�cuprinde�122�de�bunuri�\i�servicii.

UBS: Bucure\tiul ocup[ locul 66 ]n topulcelor mai scumpe 73 de ora\e din lume

Osp[tarul lui Nicolae Ceau\escu:«}i pl[ceau ro\iile cu brânz[»

Page 7: Evenimente de Botosani nr.1940

*�Vând�cas[,�str.�I.C.Br[tianu�nr.�32.�Plus�garaj.Pre`�nego�ciabil�la�fa`a�locu�-lui.�Telefon:0755.954.430.

*�Vând�cas[�cu�toate�uti�-litilit[`ile,�zon[�semicen�-tral[�sau�teren�separate�cufacilit[`ile�de�finan`are,avans�60%.�Telefon:0747.768.045.�(G-8)

*�Vând�cas[�b[trâneasc[pe�str.�S[venilor�nr.137,pre`�negociabil.�Telefon:0748.943.478.�(G-1)

*�Vând�teren�+�cas[�]nTome\ti�(Ia\i),�pre`negociabil.�Rela`ii�latelefon:�0754.071.597.(2182-4)

*�Vând�cas[�500�mp�teren]n�Boto\ani,�pre`�foartebun.�Rela`ii�la�telefon:0748.943.478.�(G-3)

*� Vând�apartament�2came�re,�str.�Elie�Radu,complet�renovat,�pre`29.500�Euro�negociabil.Telefon:�0758.764.453;0745.789.373.�(2175-1)

*� Asocia`ie�umanitar[�an�-gajez�personal�colectarefon�duri�(f[r[�targhet).Salarizare�avantajoas[.�Tel.0745.511.093.�(2161-2)

*�Vând�FORD�TRANZIT2002,�stare�impecabil[,pre`�2.800�Euro.�Tel.0758.764.453;0745.789.373.�(2175-1)

*�Liceul�Teoretic„Anastasie�Ba\ot[”�cu

sediul�]n�comuna�Pomârla,jud.�Boto\ani,�fax0231.622.817/tel.0735.788.395,�organizeaz[negociere�pentru�vânzaremas[�lemnoas[�fasonat[,specia�gorun,�]n�cantitatede�100�mc,�la�data�de22.08.2011,�ora�11.00.Preselec`ia�va�avea�loc�lasediul�liceului�la�data�de18.08.2011,�ora�12.00.Caietul�de�sarcini�se�poateridica�de�la�secretariatulLiceului�Teoretic„Anastasie�Ba\ot[”Pomârla.�(2183-1)

licita`ii

auto

v^nz[ri�apartamente

v^nz[ri�case/teren angaj[ri

*�Vând�garsoniera,�zona�Grivita,28mp,confort�1,�et.3,�c[r[mid[,�decomandat[,fa`[�la�soare,�pre`�14.000�euro,�neg.

*�Vând�apartament,�2�camere,�M.�Ko�g[l�-niceanu,�48�mp,�et.4,�decomandat,�\ar�-pant[,�u\[�metalic[,�pre �24.000�euro,�neg.

*�Vând�apartament,�2�camere,�zona�Pri�-m[�verii,�40�mp�utili,�parter,�la�pre`ul�de25.000�euro,�intrare�separat[,�posibilitate�deextindere,�CT,�termopan,�renovat�re�cent.Pretabil�cabinete�medicale,�sedii�de�firme.

*�Vând�apartament,�3�camere,�OctavB[ncil[,�50�mp�utili,�etaj�4,�cu�\arpant[,pre`�31.000�euro,�negociabil.

*�Vând�apartament,�3�camere,�zona�mag.Util�Gar[,�65�mp,�et.3,�CT,�G+F+P+T,mobilat,�pre �35.000�euro,�neg.

*�Vând�apartament,�3�camere,�Al.�Pi�nu-lui,�50�mp�utili,�etaj�3,�modern,�finisat,CT,�termopan,�pre`�31.000�euro,�neg.

*�Vând�apartament�3�camere,�Calea

Na`ional[,�zona�|coala�11,�70�mp,�et.1,CT,termopan,�pre`�38.000�euro,�neg.

*�Vând�apartament,�4�camere,�CaleaNa ional[,�zona�Stadion,�100�mp,�et.V,la�pre`ul�de�40.000�euro,�bloc�cu�lift,�CT.Posibilitate�de�preluare�credit�ipotecar.

*�Vând�apartament,�4�camere,�zonamag.�Util�Gar[,�75mp�utili,�etaj3,�CT,termopan,�modern�compartimentat�\ifinisat.�20�la�sut[.�Se�accept[�creditPrima�Cas[.�Pre`�47.000�euro,�neg.

*�Vând�apartament,�4�camere,�CaleaNa`ional[,�zon[�ultracentral[,�100�mp,et.1,�modern�compartimentat�si�finisat,CT,�pre`�65.000�euro,�negociabil.

*�Vând�apartament,�4�camere,�Pia`aRevolu`iei,�zon[�ultracentral[,�100�mp,et.5,�mobilat�\i�utilat�la�cheie,�moderncompartimentat�\i�finisat,�CT,�pre`65.000�euro,�negociabil.�Se�accept[credit�Prima�Cas[.

*�Vând�vil[,�204�mp,�C[t[m[r[\ti�Deal,toate�utilit[`ile,�CT,�5�camere,�2�b[i,buc[t[rie,�garaj,�teren�500�mp�]ngr[dit,pre`�58.000�euro,�negociabil.�Posibilitatede�rate,�direct�la�proprietar.

*�Ofer�spre�]nchiriere�apartament�2camere,�|tefan�Luchian,�renovat�recent,CT,�nemobilat,�pre`�150�euro/lun[.

*�Ofer�spre�]nchiriere�apartament�2�ca�-mere,�Calea�Na`ional[,�Direc`ia�Muncii,CT,�semimobilat,�pre`�150�euro/lun[.

*�Ofer�spre�]nchiriere�spa iu�comercial,ultracentral,�56�mp,�vad�comercial,�re�no�-vat,�CT+T+G+F,�pre �800�euro,�neg.

*�Ofer�spre�]nchiriere�spa iu�comercial,zona�Calea�Na ional[,�Bazar,�120mp,�zo�-n[�comercial[�cu�vad,�la�strad[,�preta�bilalimenta ie�public[,�pre �1.000�euro,�neg.

*�Vând�spa`iu�comercial,�Prim[verii,�60mp,�vad�comercial,�vitrin[�termopan,pre`�46.000��euro.

Salvare:�112

Pompieri:�112

Poli`ie:�112

Poli`ia�de�frontier[:�959

Distrigaz�Nord:�928;�585886

Index�contor�ap[:�0331711802

Deranjamente�E.ON�Moldova�SA:�929

Termica:�535340;�517953

Agen`ia�TAROM:�518222

Agen`ia�CFR:�517521

Gar[:�511806

Autogar[:�511129

ACR:�512345

Tribunal:�511739

Jandarmerie:�956

Ad.�pie`elor:�512392

Protec`ia�civil[:�982;�511704

Protec`ia�consumatorilor:�512958;�512221

Protec`ia�mediului:�584136

Telefoane utile

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Secretar general redac ie:Aurora�DIMITRIU

Redactori:Petronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIU

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Distribu`ie:Dan�IACOB

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianul

Evenimentul�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

7

PUBLICITATEPove\ti�din�globul�de

cristalPlimbându-se� printr-un� bâlci,� un

b[rbat�ajunge�la�cortul�unei�ghicitoare.Gândindu-se�c[�se�va�amuza�stra\nic,

omul�intr[�]n�cort�\i�se�a\az[.-�V[d�c[�e\ti�tat[l�a�doi�copii,�spune

ghicitoarea,�privind�]n�globul�de�cris-tal.-�A\a� crezi� tu,� replic[� dispre`uitor

b[r�batul.�Sunt�tat[l�a�trei�copii.-�Asta�s-o�crezi�tu�,�zice�ghicitoarea.

17�august�2011

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

AGENDA PREST|RI SERVICII

Agen`ia Imobiliar[

intermediaz[�vânz[ri�cump[r[ri�garsoniere,�apartamente,�vile,case,� terenuri� intra� \i� extravilane,� terenuri� agricole,� ]nchirieriapartamente,�spa`ii�comerciale.

Telefon: 0758.301.509; 0785.792.318e-mail: [email protected]; www.camyagenty.ro

SC CAMY AGENTY SRL

AGENDA IMOBILIAR|

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate

Page 8: Evenimente de Botosani nr.1940

Andra�M[ru`[�este�ofemeie�realizat[:�are�ocarier[�de�invidiat,�unso`�bun�\i�iubitor�\iun�copil�cuminte�\i

s[n[tos.�Solistapreg[te\te�\i�un�video-clip�nou,�astfel�]ncâtar�putea�s[�spun[�c[nu�]i�lipse\te�nimic.

Andra�spune�c[�petrece�mult�timpcu�David,�b[ie`elul�ei�de�\ase�luni,cu�toate�c[�e�ocupat[�\i�cu�film[rile.Totu\i,� nu� lipse\te� niciodat[� maimult�de�dou[�zile�pe�s[pt[mân[�deacas[,� iar� când�nu� e� ea� al[turi� debebelu\,� e� mereu� mama� Andrei,care�]l�cam�r[sfa`[�pe�micu`.Dar�oare�cu�cine�seam[n[�David?

„Eu�cred�c[�80�la�sut[�seam[n[�cuC[t[lin,� a\a� zice� toat[� lumea.� Iarrestul...� cu� mine,� normal�� Daracum�e�prea�devreme�s[�tragi�o�con-cluzie.�S-ar�putea�ca,�pe�m[sur[�cetrece�timpul,�s[�semene�mai�mult�cumine.� |tii� cum� se� spune:� b[ie`iiseam[n[�mai�degrab[� cu�mamele,iar�fetele�cu�ta`ii�”,�a�declarat�Andrapentru�Pro�tv�Magazin.Micu`ul�a�schimbat�total�\i�rela`ia

dintre�ea�\i�C[t[lin�M[ru`[,�dar�]ntr-un�mod� pozitiv,� ajutându-i� pe� ceidoi� s[� fie� mai� apropia`i� unul� decel[lalt.Iar�pentru�c[�o�familie�fericit[�tre-

buie� s[� se�mai�deta\eze�uneori�decotidian,�Andra� \i�C[t[lin�M[ru`[au� plecat� s[pt[mâna� aceasta� ]nMarbella,� Spania,� pentru� o� scurt[vacan`[.

8 17�august�2011

CMYK

MONDENStarleta�porno�Jordan�Carver�va�face�sex�cu�888�de�b[rba`i.�Jordan�Carver,�o�actri`[�de�filme�pentru�adul`ide�origine�german[,�vrea�s[-\i�relanseze�cariera�printr-un�maraton�sexual.�De\i�are�abia�25�de�ani,�Jordan�nua�mai�primit�oferte�de�a�juca�]n�filmele�care�au�f[cut-o�celebr[�\i�recent�s-a�decis�s[�ias[�la�ramp[�anun`ând�c[va�face�sex�cu�888�de�b[rba`i,�]ntr-un�club�de�noapte�din�Las�Vegas.�„Cifra�8�]mi�poart[�noroc�de�obicei,�deaceea�m-am�gândit�s[�fac�sex�cu�888�de�masculi.�M[�a\tept�ca�la�casting�s[�vin[�doar�b[rba`i�bine�dota`i�\icare�s[�nu�se�poarte�ca�ni\te�b[d[rani.�Voi�]ncepe�preselec`ia�la�1�septembrie”,�a�dezv[luit�Jordan.�Pe

www.evbt.ro po`i�urm[ri�un�filmule`�cu�starleta�porno.

Cadou de nunt[ pentruCristi Borcea: calificarea

echipei Dinamo ]nEuropa League

Andra M[ru`[: «David seam[n[ 80%

cu C[t[lin!»

Are�bani,�faim[,�o�iubit[tân[r[�\i�frumoas[�care�]iva�deveni�so`ie�\i�]n�fa`aDomnului,�dar�lui�CristiBorcea�]i�lipse\te�ceva.

Pre\edintele� executiv� al� FCDinamo,�Cristian�Borcea,�le-a�cerutfotbali\tilor�dinamovi\ti�drept�cadoude�nunt[�calificarea�]n�grupele�LigiiEuropa.�„Ne-a�\i�spus�s[-i�facem�uncadou�de�nunt[�frumos,�s[�ne�cali-fic[m� ]n� grupele� Europa� League.Chiar�dac[�e�nunta�lui�trebuie�s[�nedea� el� bani”,� a� dezv[luit� atacantulLiviu�Ganea.Nunta� oficialului� dinamovist� va

avea� loc� pe� 28� august,� la� trei� ziledup[�returul�pe�care�Dinamo�]n�vadisputa�cu�Vorskla�Poltava�]n�play-off-ul�Ligii�Europa.„Nu� avem� emo`ii,� mai� degrab[

concentrare,� pentru� c[� avem� dou[meciuri� foarte� importante� pentrucare� vom� face� tot� posibilul� s[� lecâ\tig[m.�Ar� fi� bun� \i� un� egal� ]nUcraina� dar� cred� c[� e� bine� s[plec[m�cu�gândul�la�victorie.�E�bine]ntr-un� fel� c[� se� decide� aici� laBucure\ti� calificarea.� }nc[� nu� amf[cut� o� analiz[,� nu� am� vizionatimagini�cu�ei,�dar�vom�avea�timp”,a�mai�declarat�juc[torul�dinamovistpentru�Mediafax.

Mircea Badeanu a prins nici orevolt[ la LondraPrezentatorul�Mircea�Badeaa�avut�parte�de�o�vacan`[prelungit[,�]n�care�a�bifatmulte�`[ri�din�Europa,�prin-tre�care�\i�Marea�Britanie,a�c[rei�capital[�a�fost�zgu-duit[�s[pt[mâna�trecut[�deputernice�revolte.

Dup[�pozele�pe�acre�le-a�postat�peblogul�personal,�Mircea�Badea�a�g[�-sit�Londra,�extrem�de�lini\tit[,�sin�-gurele�grupuri�adunate�fiind�cele�deturi\ti�strân\i�]n�fa`a�obiectivelor�tu�-ristice.�Dup[�ce�a�v[zut�Palatul�Bu�-ckingham�sau�parada�g[rzilor�rega-le,�Micea�Badea�s-a�relaxat�]n�HydePark,�de�aceast[�dat[�fiind�rândul�iu�-bitei�lui,�Carmen�Brum[,�s[-l�imor-talizeze�]ntr-o�fotografie�ine�dit[.�Pelâng[�obiectivele�turistice,�prezenta-torul�de�la�„}n�gura�presei”�a�mers�\ila� teatru.�„De� fiecare�dat[� când�a�-jung� la� Londra� m[� duc� la� teatru.Data�trecut[�am�fost�la�«Sunetul�mu�-zicii»�\i�«We�will�rock�you».�Acumsunt�]n�extaz�dup[�ce�am�v[zut�«LionKing».�De�nepovestit.�Cred�c[�suntcele�mai�bune�musical-uri�de�pe�pla-net[”,�a�mai�scris�el�pe�blog.