aims dissemination at the symposium "laurentiu panaitopol" bucharest

of 21 /21
Alternative inovatoare în Alternative inovatoare în studiul matematicii studiul matematicii (Alternatives for (Alternatives for Innovative Math Study – Innovative Math Study – AIMS) AIMS) Prof. Vasilescu Irina Prof. Petrescu Maria Şcoala Gimnazială “Hamburg” Bucureşti

Author: mepetrescu

Post on 29-Jul-2015

72 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. AAlltteerrnnaattiivvee iinnoovvaattooaarree nn ssttuuddiiuullmmaatteemmaattiicciiii((AAlltteerrnnaattiivveess ffoorr IInnnnoovvaattiivvee MMaatthhSSttuuddyy AAIIMMSS))Prof. Vasilescu IrinaProf. Petrescu Mariacoala Gimnazial HamburgBucureti 2. DDeessccrriieerreeproiect ComeniuseTwinning cu coninutmatematicParteneri: Romnia (coordonator), Frana,Italia, Olanda, Spania, Polonia, GreciaDurata : doi ani colari (2013-2014 i 2014-2015)Vrsta elevilor: 11-16 aniNumar de participani din coal: 6profesori, aprox. 150 elevi 3. SSccoopp::Proiectul are ca scopcreterea motivaiei elevilorpentru studiul matematicii,punctul su de pornirebazndu-se pe Teoriainteligenelor multiple(Howard Gardner) 4. AArrgguummeenntt::1. Numeroase studii din ultimii ani atragatenia asupra diminurii motivaiei elevilor cuprivire la matematic. Proiectul nostru ipropune s favorizeze implicarea elevilor, princrearea altei imagini a acestui obiect, n specialpentru cei care nu ating nc performaneledorite la aceasta materie.2. Din punct de vedere pedagogic, cunoatereai folosirea tipului de inteligen al elevilor vaeficientiza nvarea, tiut fiind c exist copiicare nva mai bine din explicaii scrise, aliidin diagrame sau imagini, alii prin aciune saulucrnd n grup etc. 5. OObbiieeccttiivvee adaptarea metodelor de predare la diferite tipuri deinteligen, folosind abordari centrate pe elev, utilizarea metodelor de nvare prin cooperare,dezvoltarea competenelor de colaborare ale elevilor, utilizarea TIC pentru modelarea situaiilor din viata real,facnd coninutul matematic relevant pentru elevi, dezvoltarea capacitii elevilor de a folosi matematicapentru nelegerea i rezolvarea problemelor din lumeareal, dezvoltarea autonomiei elevilor i a competenelor lor denvare independent, promovarea respectului reciproc, toleranei i nelegeriipentru elevii cu abiliti diferite. 6. AAccttiivviittii::Locale- pentru cte un (acelai) tip de inteligen pe operioad de aproximativ dou luni, uneleactiviti comune tuturor sau unelor ri, altelealese de fiecare ara n funcie de specificulnational.Transnaionale- ntlniri ale tuturor colilor partenere cu derulareade actViviziitbilitai tce.o..munespaiul virtual i pagina wiki 7. PPrroodduussee ffiinnaallee1. Kit didactic format din: blog/DVD cu materiale de nvare ghid al profesorului (on-line/tiparit)2. La nivelul participanilor: interes i implicare crescut la orele dematematic rezultate colare mbuntite dezvoltarea de noi strategii de predare competene sporite pentru profesori ieleviVizibilitate...Blogul proiectului 8. AAccttiivviittii ddeerruullaattee:: IInntteelliiggeennttaaiinntteerrppeerrssoonnaallaa//iinnttrraappeerrssoonnaallaa1. Realizarea de statistici privind preferintele, activitatile detimp liber si interesele colegilor lor2. Postere interactive create cu Glogster care prezinta datenumerice despre tarile partenere in proiect3 Biografii ale unor matematicieni celebri, precum si ale unorfemei matematicieni, sub forma de profile fictive de Facebooksau prezentari PowePoint.4. "A Piece of Pie in..." Plecand de la aceeasi reteta deprajitura, elevii din scolile paricipante au fost provocati sacalculeze costul unei felii de prajitura in fiecare dintre oraselelor .Vizibilitate...pagina dedicat din spaiul virtual eTwinning 9. AAccttiivviittii ddeerruullaattee:: IInntteelliiggeennttaammuuzziiccaall--aarrttiissttiiccaa1. Realizarea unui calendar de Advent pentru parteneri, cu aplicatia Thinglink. Elevii auinregistrat intrebari matematice si au legat aceste inregistrari de o imagine desenata totde ei, astfel incat fiecarei zile sa ii corespunda o intrebare.2. Felicitari geometrice de Craciun create cu aplicatia de geometrie dinamica Geogebrasi in stilul lui Mondriaan , precum si ornamente de Craciun geometrice.3. Concursul pentru alegerea unui logo al proiectului.4. Autoportrete geometrice.5. Realizarea de tutoriale si videoclipuri pentru a fi folosite in asa-numitele "flippedlessons" Unele dintre tutoriale au fost mici scenarii scrise, interpretate si regizate deelevi, iar altele create cu Geogebra.6.Cantec despre paralelogram si alte figuri geometrice7. Schita despre viata lui Arhimede, scrisa de elevi, care a fost reprezentata in cadrulinalnirii din Italia8.Slideshow "Geometrie si arheologie' .Vizibilitate...pagina dedicat din spaiul virtual eTwinning 10. AAccttiivviittii ddeerruullaattee:: IInntteelliiggeennttaavveerrbbaallaa1. Un show radiofonic avand ca "personaje" numere.2. Poezii matematice cuprinse in Cartea Numarului Pi, realizata in colaborarecu celelalte echipe. Cartea contine creatii inspirate de acest numar saustructurate dupa cifrele sale.3. Acrostihuri matematice.4. Povestiri dupa grafice: pornind de la un grafic de functie, elevii trebuie sascrie o povestire care sa ilustreze graficul. Apoi, propun alt grafic uneia dintreechipele partenere. Este o activitate "in lant". Povestirile fac parte dintr-unprodus comun, o revista online.5. Cuvinte incrucisate si puzzle-uri.7.Dictionar matematic comun multilingvistic.8. Matematica in literatura- analiza unor simboluri si aluzii matematice.Materialele sunt de asemenea cuprinse intr-o revista online.Vizibilitate...pagina dedicat din spaiul virtual eTwinning 11. PPrriimmaa nnttllnniirree ddee pprrooiieecctt17-22. oct. 2013, Charleville-Mezieres, Frana Tema : Utilizarea inteligeneiinterpersonale i intrapersonale nstudiul matematiciielevi i profesori din toate cele 7coli partenereVizibilitate...Pagina dedicata din spaiul virtual eTwinning 12. VVnnttooaarreeaa ddee ccoommoorrii 13. CCoonnccuurrssuull ffiinnaall 14. AA ddoouuaa nnttllnniirree ddee pprrooiieecctt16-21. feb. 2014, Matera, Italia Tema : Utilizarea inteligeneimuzical artistice n studiulmatematiciiAproximativ 60 elevi i profesori dintoate cele 7 coli partenereVizibilitate...Pagina dedicata din spaiul virtual eTwinning 15. Scenete ddeesspprree mmaarrii mmaatteemmaattiicciieennii 16. VVnnttooaarree ddee ccoommoorriimmaatteemmaattiicc 17. MMaatteemmaattiiccaa nn aarrtt llaa MMeettaappoonnttoo 18. AA ttrreeiiaa nnttllnniirree ddee pprrooiieecctt4 9 mai 2014, Myslenice, Poland Tema : Utilizarea inteligeneilingvistice n studiul matematiciiAproximativ 60 elevi i profesori dintoate cele 7 coli partenereVizibilitate...Pagina dedicata din spaiul virtual eTwinning 19. Cracovia se bazeaza pe tine! : dezlegarea unuimister matematic joc de strada in Cracovia 20. Atelier elevi: alcatuirea, in echipe internationale, aunei reviste cu subiecte matematice 21. Va multumim!