sistemul bramac sistemul solar bramac 32 accesorii - sistemul de jgheaburi ºi burlane stabicor...

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2020

16 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 01

  In fo rm

  aþ ii ge

  ne ra le

  D et al ii te hn

  ic e,

  ut ili za

  re In st ru cþ iu ni

  de pr oi ec

  ta re

  D et al ii de

  pr oi ec

  ta re

  C A D

  In fo rm

  aþ ii im

  po rt an

  te de

  sp re

  ac op

  er iº ur i

  SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

  Informaþii generale Sistemul Bramac 02 Þiglele Bramac - modele ºi culori disponibile 04 Informaþii utile 06

  Bramac Protector 09

  Þigla Alpina 11 Þigla Romana 12 Þigla Alpina Clasic 13 Þigla Donau 14 Þigla Natura 15 Þigla Reviva 16 Þigla Transilva 17

  Þigle - elementele sistemului Þigla Alpina 18 Þigla Romana 20 Þigla Alpina Clasic 22 Þigla Donau 24 Þigla Natura 25 Þigla Reviva 28 Þigla Transilva 30 Sistemul solar Bramac 32 Accesorii - Sistemul de jgheaburi ºi burlane StabiCor 46 Accesorii - accesorii universale 50

  Date tehnice, utilizare Þigle 1/2 ºi þigla dublã 53 Þigle de creastã 54 Margini 55 Coamã/muchie 58 Elemente de siguranþã 60 Aerisirea 62 Strãpungeri 64 Racordãri 67 Iluminarea podurilor 68 Elemente de fixare 69 Dolie 71 Hidroizolaþie 73 Sistemul de jgheaburi ºi burlane 75

  Instrucþiuni de proiectare Calitatea Bramac 77 Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului 78 Lãþimea învelitorii 83 Recomandãri pentru construirea acoperiºului 85 Construcþia marginilor acoperiºului 87 Dimensionarea ºipcilor 89 Construcþia coamei 90 Construcþia muchiei 92 Construcþia streºinii 93 Construcþia doliei 94 Acoperirea rotundã (þigle solzi) 95

  Detalii de proiectare CAD Marginea acoperiºului 101 Coamã 102 Creastã 103 Muchie 104 Streaºinã 105 Strãpungeri 106 Acces pe acoperiº 108 Iluminare 109 Rupere de pantã 110 Racordare lateralã 112 Racordare în aval 113 Racordare în amonte 114 Racordare la fereastrã 115

  Informaþii importante despre acoperiºuri Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã 117 Statica acoperiºului 119 Hidroizolaþia ºi termoizolaþia 121 Ventilaþia suficientã 122 Acoperirea profesionistã ºi solidã 123 Oprirea zãpezii 124 Þigle parazãpadã - modelul profilat 125 Console metalice parazãpadã 126 Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã 127

 • Sistemul Bramac Vedere de ansamblu

  02

  1 Þiglã 1/1 2 Þiglã ½ 3 Þiglã dublã 4 Þiglã creastã 1/1 5 Þiglã creastã colþ stânga 6 Þiglã creastã colþ dreapta 7 Þiglã creastã ½ 8 Þiglã lateralã stânga 9 Þiglã lateralã dreapta

  10 Þiglã de coamã 11 Metalroll

  12 Figaroll 13 Aerofirst element 14 Bandã aerisire protecþie coamã 15 Clemã fixare þiglã coamã 16 Placuþã PVC închidere þiglã coamã 17 Þiglã coamã de început 18 Þiglã coamã de ramificaþie 19 Cocoº acoperiº 20 Suport metalic fixare ºipcã coamã 21 Þiglã parazãpadã 22 Þiglã suport treaptã podest

  23 Suport metalic treaptã podest 24 Treaptã metalicã 25 Podest metalic 26 Þiglã suport grilaj metalic parazãpadã 27 Suport metalic fixare grilaj parazãpadã 28 Grilaj metalic parazãpadã 29 Clemã îmbinare pentru grilaj metalic parazãpadã 30 Consolã metalicã parazãpadã 31 Þiglã de aerisire

 • SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 03

  32 Element aerisire protecþie streaºinã 33 Bandã aerisire protecþie streaºinã 34 Durovent trecere gurã de aerisire 35 Durovent trecere antenã 36 Racord flexibil 37 Reducþie PVC 38 Þiglã transparentã 39 Luminex 40 Cârlig de ancorare 41 Cui special 42 Element lateral dolie

  43 Dolie metalicã 44 Profilo S 45 Adaptor profilo S 46 Bandã fixare dolie 47 Element metalic lateral 48 Disc debitare þiglã 49 Wakaflex 50 Profil metalic închidere coº 51 Diblu fixare profil coº 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm

  54 Clemã fixare þigle debitate 55 Folie Bramac Universal 56 Folie Bramac Pro 57 Folia Veltitech 120 58 Folia Uni Eco 59 Element de streaºinã 60 Clemã fixare element streaºinã 61 Sistem jgheaburi ºi burlane metalice sau PVC 62 Sistem solar complet pentru apã caldã menajerã

  / aport la încãlzire

 • Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori!

  04

  D at or itã

  pr oc

  es ul ui

  tip og

  ra fic

  cu lo ril e pr ez en

  ta te

  în ac es

  te pa

  gi ni

  po t di fe ri de

  cu lo ril e re al e.

  V ã ru gã

  m sã

  ne co

  nt ac ta þi ºi

  vã vo

  m pr ez en

  ta m os

  tr e de

  þig le .

  *

  roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit

  Þigle profilate

  Þigla Alpina

  roºu cãrãmiziu1 brun roºcat închis1

  maro antracit verde

  Þigla Alpina Clasic

  roºu cãrãmiziu1 brun roºcat deschis2

  maro antracit antic

  Þigla Romana

  roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis

  Þigla Donau

  maro

  1 culori disponibile ºi cu suprafaþã standard 2 culori disponibile numai cu suprafaþã standard

 • Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori!

  04

  D at or itã

  pr oc

  es ul ui

  tip og

  ra fic

  cu lo ril e pr ez en

  ta te

  în ac es

  te pa

  gi ni

  po t di fe ri de

  cu lo ril e re al e.

  V ã ru gã

  m sã

  ne co

  nt ac ta þi ºi

  vã vo

  m pr ez en

  ta m os

  tr e de

  þig le .

  *

  roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit

  Þigle profilate

  Þigla Alpina

  roºu cãrãmiziu1 brun roºcat închis1

  maro antracit verde

  Þigla Alpina Clasic

  roºu cãrãmiziu1 brun roºcat deschis2

  maro antracit antic

  Þigla Romana

  roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis

  Þigla Donau

  maro

  1 culori disponibile ºi cu suprafaþã standard 2 culori disponibile numai cu suprafaþã standard

 • SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

  *30 de ani garanþie la valoare de produs nou pentru siguranþa dvs. absolutã. În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 42 de ani. Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi o capacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã.

  **Diponibilã numai pe bazã de comandã fermã la distribuitori.

  Þigle solzi

  maro natural

  Þigla Natura

  roºu cãrãmiziu antic

  roºu cãrãmiziu

  anticmaro antracit

  Þigla Transilva**

  Þigla Reviva

 • Informaþii utile

  06

  Protecþia muncii Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi sigu-

  ranþa clienþilor, ci ºi sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi.

  De aceea, acordãm siguranþei muncii o atenþie deosebitã.

  Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre

  factorii de risc ºi sã le recomande mãsurile necesare pentru

  siguranþa muncii.

  Munca cu materialele de învelitoare Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt

  produse din materii prime naturale, care conþin quarþ cristalin.

  În procesele de tãiere sau gãurire a þiglei, sunt eliberate pãrþi

  de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe perioade lungi de

  timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza).

  Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de siguranþã: - la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte

  masca de protecþie contra prafului;

  - folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozi-

  tive de absorbþie a prafului.

  În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice

  meseriei de montator de materiale de învelitori.

  HHaamm ddee ssiigguurraannþþãã ((ccoorrddeelliinnaa ddee ssiigguurraannþþãã)) Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul lucrãrilor la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotri- va cãderii nu se poate lua prin schela de protecþie, reþea de protecþie sau parapet de protecþie, atunci trebuie folosit hamul de siguranþã. IInnddiiccaaþþiiee:: Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este oblig- atorie utilizarea hamului de siguranþã cu toate acce- soriile acestuia. ÎÎnnaaiinnttee ddee ffiieeccaarree uuttiilliizzaarree:: - verificarea anualã a echipamentului de cãtre spe- cialiºti;

  - utilizatorul echipamentului trebuie instruit în folosirea corectã a hamului de siguranþã.

  LLaa uuttiilliizzaarree:: - punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui corp în cãdere liberã;

  - punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical deasupra utilizatorului.

  Munca pe acoperiºuri Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m

  1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20°

  - parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de pro-

  tecþie).

  2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20°

  - schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de

  protecþie.

  3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45°

  - muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de

  balustrada de protecþie ºi schele de interceptare de pe

  acoperiº);

  - toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de sigu-

  ranþã nu trebuie fãcute de o singurã persoanã.

  4. Schelele de interceptare

  - ca schelã de consolã sau în legãturã cu