prof.inv.primar:mariangina mariana Şcoala … gina_proiect... · tudor arghezi (1880 – 1967 )...

20
PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH. LAZĂR,,ZALĂU PROIECT DE LECŢIE Clasa: a IV- a C Aria curriculară: Limbă și comunicare Tipul de curriculum: Curriculum nucleu Unitatea de învăţare:Lumea necuvântătoarelor Disciplina: Limba și literatura română Subiectul lecţiei: “O furnică’’de Tudor Arghezi Tipul lecţiei: consolidarea cunoștinţelor Obiective de referinţă: 2.3-să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat 3.3-să citească în mod conștient, corect, fluent și expresiv un text cunoscut; Obiective operaţionale: Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili: O1 – să citească corect,cursiv si expresiv si pe roluri poezia și dialogurile, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie; O2-să expună informatii despre autorul poeziei , curiozităţi despre viaţa furnicilor; O3-să construiască enunturi si texte , folosind cuvinte/ expresii cu același înteles/ sensuri diferite din textul liric studiat;

Upload: others

Post on 30-Aug-2019

177 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GH. LAZĂR,,ZALĂU

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a IV- a C

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Tipul de curriculum: Curriculum nucleu

Unitatea de învăţare:Lumea necuvântătoarelor

Disciplina: Limba și literatura română

Subiectul lecţiei: “O furnică’’de Tudor Arghezi

Tipul lecţiei: consolidarea cunoștinţelor

Obiective de referinţă:

2.3-să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat

3.3-să citească în mod conștient, corect, fluent și expresiv un text cunoscut;

Obiective operaţionale:

Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili:

O1 – să citească corect,cursiv si expresiv si pe roluri poezia și dialogurile, respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie;

O2-să expună informatii despre autorul poeziei , curiozităţi despre viaţa furnicilor;

O3-să construiască enunturi si texte , folosind cuvinte/ expresii cu același înteles/ sensuri diferite din textul liric studiat;

Page 2: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

O4 – să formuleze întrebări/ răspunsuri legate de conţinutul poeziei (compozitie, analiza tablourilor, semne de punctuatie, ortograme);

O5 – să indice sensurile verbelor ,,a fi, a lua’’

O6-să rezolve exercitiile în cadrul grupei , conform cerintelor

Strategii didactice:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, brainstorming, metoda Cubul,,citirea în

lanţ,exerciţiu de icebreaking,,,ciorchine, joc muzical

Mijloace didactice: flipchart, tablă,fise de lucru, dictionar, volum de poezii, creion,

videoproiector, manual, ciorchine, postere cu sarcini diferenţiate, markere , planse,material

power-point, mascota lectiei- Furnica, Harta poeziei, fisa de scriitor

Forme de organizare: frontală, individuală,pe grupe

Evaluarea: observare sistematică, probă scrisă, probă orală, autoevaluare, evaluare de către

colegi.

Bibliografie:

M.E.C.-Programa şcolară pentru clasa a IV-a (2005);

Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Limba română – Manual pentru clasa a IV-a,

Ed. Aramis, Bucureşti, 2006;

Mitu, Florica: Metodica predării- învăţării integrate a limbii şi literaturii române în

învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2006

Carmen Iordăchescu-Să dezlegăm taina textelor literare-clasa a-IV-a,-Editura

Carminis,Pitesti, 2006

Page 3: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

N r .

E

tap

ele

lecţ

iei

A

ctiv

itat

ea

invă

ţăto

rulu

i

S

trat

egia

did

acti

ce

Eva

lua-

re

c r t

Ob

. op.

Act

ivit

atea

ele

vilo

r

Met

ode

şi

pro

ced

ee

Mat

eria

le

și

mij

loac

e

did

acti

ce

For

-

me

de

orga

ni

-zar

e

1 .

Mom

ent

orga

niz

ator

ic

1 m

in

A

sigu

r co

ndiţ

iile

opt

ime

pent

ru b

una

desf

ăşur

are

a le

cţie

i:

aeri

sire

a să

lii

de c

lasă

, pre

găti

rea

mat

eria

lulu

i di

dact

ic,îm

părţ

irea

pe g

rupe

.

Pre

găte

sc m

ater

iale

le ș

i se

orga

nize

ază

pe g

rupe

conv

ersa

ţia

Fro

nta

l

2 .

Ver

ific

area

tem

ei

7 m

in

Cap

tare

a

O2

O3

Invi

t 2

elev

i să

ci

teas

tem

a

dife

rent

iaţă

: ac

rost

ih

cu

tem

a:F

urni

ca

si

două

ca

dran

e

pent

ru

poez

ia

,,O

furn

ică’

’de

Tud

or

Arg

hezi

. (v

ezi

Ane

xa

2).P

reze

ntăm

su

ccin

t fi

sa

de

scri

itor

-,,T

udor

Arg

hezi

-Via

ta

si

Cit

esc

poez

ioar

ele

com

puse

și

ceri

nţel

e di

n c

adra

ne.

Apr

ecia

ză lu

crăr

ile

cole

gilo

r.

Con

vers

ati

a

Exe

rciţ

iul

expu

nere

a

Poe

zii

Cad

rane

Fiș

a de

scri

itor

Fro

nta

l

Tem

a

pent

ru

acas

ă

Eva

luar

e

oral

ă

Page 4: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

3 . 4 .

aten

ţiei

1 m

in

An

un

ţare

a

tem

ei le

cţie

i

şi a

obie

ctiv

elor

1 m

in

O4

O1

O2

O3

O4

O5

O6

oper

a’’.

(Ane

xa 1

)

Pre

zint

o g

hici

toar

e:

Mic

ă, d

ar v

oini

că,

In s

pate

rid

ică

Sac

ul c

u po

vară

,

Să-

l duc

ă la

moa

ră.

(Fu

rnic

a)

Ast

ăzi

vom

con

tinu

a po

vest

ea

Fur

nicu

tei

,,Hăr

nicu

ta’’

ascu

nsă

într

e pa

gini

le

noii

un

ităt

i de

învă

tare

,,Lum

ea

necu

vânt

ătoa

relo

r’’.

Ea

vrea

citi

m f

rum

os s

i să

fac

em c

âtev

a

exer

citi

i de

vo

cabu

lar.

A

nunt

obie

ctiv

ele

lect

iei.

Scr

iu t

itlu

l si

auto

rul p

e ta

blă.

Asc

ultă

și r

ăspu

nd l

a

ghic

itoa

re.

Asc

ultă

şi r

eţin

.

Scr

iu p

e ca

iete

titl

ul ş

i aut

orul

text

ului

.

conv

ersa

ţia

expl

icat

ia

Ghi

cito

are

Cai

ete,

tabl

ă

Fro

nta

l

fron

tal

obs.

sist

emat

i

- că

5 ..

Dir

ijar

ea

învă

ţări

i

O1

Rea

lize

z un

exe

rcit

iu

de

iceb

reak

ing:

D

ialo

g în

tre

furn

ica

noas

tră

si u

n bu

n pr

iete

n

,,Gre

iere

le’’

si

,,fur

nica

’’di

alog

heaz

ă pe

ntru

a ne

intr

oduc

e în

atm

osfe

ra

conv

ersa

ţia

dial

ogul

Tex

t

dial

ogat

Fro

nta

Obs

evar

e

Page 5: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

19 m

in

O4

O2

al e

i- g

reie

rele

(Ane

xa 4

)

Sol

icit

ele

vilo

r să

cit

easc

ă le

cţia

,

în

gând

; câ

ţiva

el

evi

vor

citi

text

ul in

tegr

al.

Fur

nica

le

ce

re

copi

ilor

răsp

undă

la

teva

ce

rint

e di

n

Har

ta p

oezi

ei, (

Ane

xa 5

) pe

car

e

o co

mpl

etăm

cu

aj

utor

ul

unui

,,cre

ion

vorb

itor

’’:

Und

e,câ

nd s

e pe

trec

e ac

ţiun

ea ș

i

cine

pa

rtic

ipă

la

acţi

unea

poez

iei?

lecţ

iei.

Cit

esc

indi

vidu

al

text

ul-

în

gând

sa

u în

şo

aptă

. E

levi

i

cite

sc in

tegr

al p

oezi

a.

Fur

nica

le

cere

cop

iilo

r: -

Măi

copi

i,ia.

..la

trea

bă...

Hai

ne

jucă

m

cu

folo

s pe

ac

east

ă

Har

a po

ezie

i!

Asa

ia

luat

i vo

i ai

ci

aces

t cr

eion

vorb

itor

ca

re

va

spu

ne

locu

l, ti

mpu

l si

pe

rson

ajel

e

din

ac

eastă

poez

ie!

(dă

un

,,cre

ion

vorb

itor

’’

copi

ilor

care

răs

pund

la in

treb

ări)

:

În p

oezi

e es

te v

orba

des

pre

o

furn

ică.

- A

cţiu

nea

se p

etre

ce ,

,ieri

la

prân

z’’

– ad

ică

în tr

ecut

- S

e pe

trec

e în

pr

eajm

a

vişi

nulu

i usc

at.

exer

citi

u de

iceb

reak

ing

lect

ura

expl

icat

ivă

Gre

iere

Fur

nica

Har

ta

poez

iei

,,Cre

ion

vorb

itor

’’

Fli

p-ch

art

Mar

kere

l

Fro

nta

l

sist

emat

i

Eva

luar

e

oral

ă

Pro

dus

de g

rup

Eva

luar

e

oral

ă

Page 6: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

O4

O1

O4

Sol

icit

cop

iilo

r să

spu

nă c

âtev

a

info

rmat

ii ș

i cur

iozi

tăti

des

pre

viaţ

a un

ui m

ușur

oi d

e f

urni

ci.

Pe

baza

unu

i mat

eria

l pow

er-

poin

t car

e re

dă s

trof

ele

în

imag

ini a

le p

oezi

ei s

e re

aliz

ează

conv

ersa

ţia

gene

rali

zato

are

a

text

ului

liri

c. P

oezi

a –m

odel

est

e

ascu

ltat

ă in

tegr

al ,

din

mat

eria

l,

reci

tată

deo

sebi

t de

arti

stul

-

men

estr

el n

eînt

recu

t –T

udor

Ghe

orgh

e.

Sol

icit

cit

irea

pri

mei

stro

fe.D

escr

iem

pri

mul

tabl

ou a

l

poez

iei.

Ce

fel d

e te

xt e

ste

aces

ta?

Cât

e

- L

a ac

ţiun

e pa

rtic

ipă

furn

ica

şi p

oetu

l Tud

or A

rghe

zi

Exp

un in

form

atii

le p

rin

asal

t

de id

ei, r

eali

zând

un

cior

chin

e

cu ti

tlul

,,F

urni

ca’’

(A

nex

a 3)

Ele

vii v

izio

neaz

ă pp

t-ul

și

ascu

ltă

reci

tare

a ar

tist

ului

.

Un

elev

cit

este

pri

ma

stro

fă,a

poi e

levi

i răs

pund

la

intr

ebăr

i .

Est

e un

text

în v

ersu

ri. P

oezi

a

are

5 st

rofe

, în

man

ual s

unt

Bra

inst

or-

min

g

conv

ersa

tia

Aud

itie

Pre

zent

are

ppt

Con

vers

aţi

a

Con

vers

aţi

a

cior

chin

e

flip

-cha

rt

vide

opro

-

iect

or

mat

eria

l

ppt

Man

ual

fron

tal

Fro

nta

l

Fro

nta

l

Obs

erva

-re

sist

emat

i

Page 7: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

6 .

O1

O4

O1

O4

O6

stro

fe a

re p

oezi

a? C

are

este

măs

ura

vers

uril

or?

Ce

fel e

ste

rim

a?

Ce

înse

amnă

:

,,O f

urni

că m

ică,

mic

ă

înse

amnă

....

Cuv

ânt a

sem

ănăt

or p

entr

u

înfi

ptă.

De

ce s

-a f

olos

it c

onst

rucţ

ia

,,pen

tru

căci

’’?

Ce

sens

are

ver

bul

,,a lu

at’’

în

poez

ie?

Prop

un s

ă al

cătu

iasc

ă

enun

ţuri

cu

alte

sen

suri

ale

aces

tui v

erb

la ta

blă.

Sol

icit

cit

irea

cel

ei d

e-a

doua

stro

fe. C

omen

tăm

tab

loul

. Ce

însuși

ri a

re f

urni

ca?

Ce

arat

ă

ele?

Car

e e

form

a co

rect

ă a

verb

ului

doar

3, m

ăsur

a ve

rsur

ilor

est

e

de 7

-8 s

ilab

e, r

ima

este

impe

rech

eată

.

Răs

pund

:

...O

făp

tură

fir

avă

...în

drăz

neaţ

ă.

..Ca

să r

imez

e cu

sub

stan

tivu

l

,,cră

ci’’

.

...a

cred

e, a

con

side

ra.

Alc

ătui

esc

enun

ţuri

le c

erut

e.

(sen

suri

: a p

urta

, a c

ondu

ce, a

mer

ge, a

apu

ca)

...ha

rnic

ă,m

ărun

tică

.Ins

ușir

ile

arat

ă gr

ija

ei p

entr

u

gosp

odăr

ie ș

i pen

tru

iarn

a

grea

.

...vi

nă...

guri

Exp

lica

ţia

Con

vers

aţi

a

Exp

lica

ţia

exer

ciţi

ul

Con

vers

aţi

a exer

ciţi

ul

Man

ual

tabl

ă

dict

iona

r

stro

fe d

in

man

ual

Fro

nta

l

Fro

nta

l

Indi

vi-

dual

Che

stio

-

nare

oral

ă

Tem

a în

clas

ă

Eva

luar

e

oral

ă

Page 8: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

Ob

ţin

erea

per

form

anţe

i

12 m

in

O2

O5

O6

O3

vie?

Ce

sens

uri a

re s

ubst

anti

vul

gură

? T

rece

ţi-l

la n

umăr

ul

plur

al.

Rea

liză

m c

itir

ea u

ltim

ei s

trof

e.

Des

crie

m to

nul s

i mod

ul d

e

adre

sare

al p

oetu

lui f

ată

de

furn

ică:

Cum

era

cor

ectă

con

stru

ctia

vech

e gr

amat

ical

ă ,,u

n’te

duc

i?’’

Opu

sul l

ui m

âhni

t? C

e ex

pres

ii

folo

seșt

e au

toru

l pen

tru

a m

ări

conf

uzia

fur

nici

i? (

orto

gram

e

desp

ărţi

te p

rin

crat

imă

pent

ru a

dife

renţ

ia v

erbu

l de

pron

ume)

Apl

ic

met

oda

„Cub

ul”

în

care

fiec

are

grup

ă va

ave

a o

sarc

ină

Gu

ră(c

uvân

t dac

) –p

arte

a

corp

ului

une

i vie

ţuit

oare

, gur

ă

de p

od, d

e peșt

eră,

expr

esii

:,,ai

o g

ură

cât o

șură

’’ ,,

nu m

ai f

ă gu

ră’’

,,mer

ge d

in g

ură

în g

ură’

’,

,,răm

âi c

u gu

ra c

ăsca

tă’’

, Ioa

n

Gur

ă de

Aur

Poe

tul

se a

dres

ează

dir

ect,

pe

un

ton

pări

ntes

c.

Gân

dul

poet

ului

are

îns

ușir

i om

eneș

ti

și

arat

ă gr

ija și

dr

agos

tea

auto

rulu

i pen

tru

mic

a fă

ptur

ă.

...U

nde

te d

uci..

..ves

el.

Fol

oseș

te

expr

esii

ca

:,,nu

te

-ai

lăm

urit

’’

,,și-

ai

rătă

cit’

’,

,,te-

ai

suit

’’,

,,să-

ţi

arăt

Ros

togo

lesc

cub

ul ş

i pr

imes

c

sarc

ina

core

spun

zăto

are

feţe

i

conv

ersa

ţia

citi

re

expl

icat

ivă

anal

iza

vers

uril

or

Met

oda

Cub

ul

Cub

ul

fiş

e de

lucr

u

dife

renţ

iat

e post

ere

mar

kere

fron

tal

fron

tal

pe

grup

e

Eva

luar

e

scri

Ana

liza

prod

use-

lor

de

Page 9: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

de r

ezol

vat.

(vez

i Ane

xa 6

)

I-D

ES

CR

IE-–

Car

e su

nt

sent

imen

tele

poe

tulu

i pen

tru

lum

ea n

ecuv

ântă

toar

elor

?

II-C

OM

PA

- ,,V

oin

icel

-

exp

ert

în o

rtog

rafi

e’’-

a)

com

para

ţie

într

e fo

rma

scri

să în

poez

ie a

exp

resi

ilor

și a

lt m

od d

e

scri

ere-

b) C

ompl

etea

enun

ţuri

le c

u fo

rma

core

ctă

a

pron

umel

or p

erso

nale

ei,

ea ș

i a

verb

elor

: iei

, ia.

III-

AN

AL

IZE

AZ

Ă-

într

-un

mod

hai

os c

ompo

rtam

entu

l

furn

icii

din

poe

zie

din

pers

pect

iva

grei

erel

ui s

pect

ator

-

,,Ch

ipu

rile

fan

tezi

ei’’

IV-A

SO

CIA

-Uneșt

e

cuvi

ntel

e cu

ace

lași

sen

s

care

le-

a că

zut.

Coo

pere

ază

şi

rezo

lvă

sarc

inil

e:

I- Dui

oșie

,um

or,a

dmir

aţie

,gri

jă,

blân

deţe

,sim

pati

e,at

enţi

e

II-,

,ce-

o să

vie

’’...

.....

,,,,u

n’te

duc

i’’,

,,o-

ntre

abă’

’,

,,pân

ă-n

crav

ată’

’, ,,

să-ţ

i ară

t’’

Com

plet

ează

enu

nţur

ile

date

cu f

orm

a ce

rută

.

III-

Mon

olog

ul

acu

zato

r al

grei

erul

ui h

aios

IV--

,,Cu

vin

te c

u m

esaj

’’

V-S

cris

oare

pen

tru

cei m

ici

folo

sind

ace

astă

met

odă.

(An

exa

6)

exer

ciţi

ul

post

ere

Fro

nta

l

grup

Pro

duse

de g

rup

Page 10: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

V-A

PL

ICĂ

-

Imag

inea

ză-ţ

i că

ti

Reg

ina

furn

icil

or

şi

vrei

le

tran

smiţ

i ce

lor

mic

i ul

tim

ele

sfat

uri d

e a

le o

crot

i muș

uroi

ul.

Ofe

r

feed

back

.

Mon

itor

izez

acti

vita

tea

pe

grup

e.În

treg

esc

feţe

le

cubu

lui

la

tabl

ă.

Din

fiec

are

grup

ă vi

ne

lide

rul

care

prez

intă

pos

teru

l.

Pre

zint

ă re

zolv

area

sar

cini

lor

în f

aţa

cole

gilo

r.F

ac

com

enta

rii.

7 . . 8

Rea

liza

rea

feed

-bac

k-

ulu

i

4 m

in

Act

ivit

ate

în

com

plet

are

O4

Spun

eti-

păre

rea!

(arg

umen

tează)

:Ce

cred

eti

suge

reaz

ă ce

le

două

,,dea

luri

’’pe

car

e fu

rnic

a le

are

de u

rcat

de

la b

ărbi

e pâ

nă l

a

chel

ie?

Fur

nica

și

grei

erel

e vo

r ca

se

împa

ce ș

i-i

invi

tă p

e co

pii

la u

n

joc

muz

ical

de

spre

o

sura

necu

vânt

ătoa

re:,,

Dac

ă aș

fi

aric

i’’

Ei

își s

pun

opin

iile

.

Ele

vii

ascu

ltă

mes

ajul

cel

or

doi,

cânt

ă și

mim

ează

rol

uril

e

din

cânt

ec.

Scr

iu p

e fi

se m

esaj

ul p

oezi

ei,

apoi

il c

ompl

etăm

la f

lip-

char

t

conv

ersa

ţia

joc

muz

ical

joc

de r

ol

exer

citi

ul

cânt

ec

Fro

nta

l

fron

tal

Eva

luar

e

oral

ă

Tem

a în

Page 11: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

.

Eva

luar

ea

acti

vită

ţii

3 m

in

Ter

min

ăm

de

com

plet

at

Har

ta

poez

iei (

mes

ajul

poe

ziei

).

Cum

s-a

num

it le

cţia

de

astă

zi?

Răs

pund

. co

nver

saţi

a

Fiș

e de

lucr

u

Har

ta

poez

iei

Indi

vi-

dual

clas

ă

Aut

oeva

-lua

re

Ap

reci

erea

acti

vită

tii

elev

ilor

.

Tem

a p

entr

u

acas

ă

2 m

in

A

prec

iez

part

icip

area

ele

vilo

r la

lecţ

ie .

Cer

mem

orez

e ce

le-

a

plăc

ut d

in p

oezi

e.

D

au

te

ma

pe

ntru

acas

ă :

E

xerc

iţiu

l

2/pa

g 97

sa

u un

di

alog

în

tre

furn

ici,

grei

eri,

gosp

odar

i, co

pii/

p.97

Ele

vii a

scul

tă s

i răs

pund

.

Îşi

no

teaz

ă te

ma

pent

ru

acas

ă,di

fere

nţia

t.

Con

vers

ati

a expl

icat

ia

man

ual

fron

tal

Apr

ecie

r

i ver

bale

Page 12: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

FIS

A D

E S

CR

IIT

OR

-AN

EX

A 1

T

UD

OR

AR

GH

EZ

I

(188

0 –

1967

)

Tud

or A

rghe

zi (

1880

-196

7) e

ste

unul

din

tre

cei

mai

mar

i po

eţi

din

seco

lul

nost

ru. A

scr

is, d

e as

emen

ea, p

roză

și

lite

ratu

ră p

ntru

cop

ii.

Pri

ntre

vol

umel

e sa

le s

e nu

măr

ă: C

uvi

nte

pot

rivi

te, F

lori

de

mu

ciga

i, C

arte

a cu

jucă

rii,

Căr

tici

ca d

e se

ară,

Pov

esti

rile

boa

bei ș

i ale

făr

âmei

.

S

-a n

ăscu

t la

Buc

ureş

ti,

la 2

3 m

ai 1

880,

nu

mel

e să

u ad

evăr

at f

iind

Ion

N.

The

odor

escu

. P

seud

onim

ul A

rghe

zi p

rovi

ne,

după

cum

măr

turi

seşt

e în

suşi

poe

tul,

de

la n

umel

e ve

chi a

l Arg

eşul

ui ,

Arg

esis

.

L

a vâ

rsta

de

16 a

ni p

ubli

că în

rev

ista

lui A

l. M

aced

onsk

i, L

iga

orto

doxă

, poe

zia

Tatăl

ui m

eu s

ub p

seud

onim

ul I

on T

heo.

P

rim

ul s

ău v

olum

de

poez

ii a

pare

foa

rte

târz

iu,

în 1

927,

la

vârs

ta d

e 47

de

ani,

avân

d un

tit

lu s

uges

tiv

– C

uvin

te p

otri

vite

, du

pă c

are

publ

ică

şi a

lte

volu

me

de v

ersu

ri, r

oman

e şi

num

eroa

se a

rtic

ole.

Se

stin

ge d

in v

iaţă

la 1

4 iu

lie

1967

şi e

ste

înm

orm

ânta

t în

grăd

ina

case

i sal

e de

la M

ărţi

şor.

În o

pere

le s

ale,

scr

iito

rul i

mag

inea

ză u

n un

iver

s, r

ecre

ează

o l

ume.

De

acee

a, l

iter

atur

a nu

se

conf

undă

nic

ioda

tă c

u re

alit

atea

, fii

nd u

n

prod

us a

l fan

tezi

ei c

reat

oare

a s

crii

toru

lui.

Page 13: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

Poe

zia

O f

urn

ică

face

par

te d

in v

olu

mu

l Ver

suri

de

seară.

Rec

oman

dăr

i de

lect

ură

:

o

Din

vol

umul

Pri

saca

: F

etic

a, T

âlha

rul p

edep

sit;

o

Din

vol

umul

Car

tea

cu ju

cări

i: C

heil

e, F

urni

cile

, Jucăr

iile

;

o

Alt

e vo

lum

e de

poe

zii:

Cu

vin

te p

otri

vite

, Fru

nze

, Cad

enţe

.

AD

AU

ÎN

PO

RT

OF

OL

IU:S

curt

e fr

agm

ente

din

scr

ieri

le s

ale,

pe

care

le-a

i cit

it;

Fot

ogra

fii a

le a

utor

ului

sau

ilus

traţ

ii; C

iteş

te to

ată

poez

ia ,,

O f

urni

că’’

, im

agin

ează

-ţi u

n al

t fin

al a

l ace

stei

poe

ziei

, pe

care

să-

l red

ai p

rint

r-un

dese

n.

Page 14: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

A

NE

XA

2

O FU

RNICĂ

de Tud

or Arghe

zi

Alt titlu

DESEN

Enun

turicu exp

resii:,,visin

uscat’’,m

arun

ticad

e faptura’’ ,gand

ulmah

nit,m

erinde

aim

bucata’’

Prov

erbe

potrivite

poeziei

Page 15: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

A

NE

XA

3

C

IOR

CH

INE

Com

plet

aţi c

aset

ele

cu in

form

aţii

des

pre

viaţ

a fu

rnic

ilor

în m

ușur

oi .

    Furnica 

Page 16: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

AN

EX

A 4

Dia

log

într

e gr

eier

e și

fu

rnică

Pov

esti

toru

l:Pe

pris

pa b

unic

ilor

cân

tă t

oată

var

a ,z

i de

var

ă pâ

nă-n

sea

ră,

un g

reie

re l

ăuta

r. O

fur

nică

mun

cito

are

trec

e pe

aco

lo,

căut

ând

firi

mit

uri.

Gre

iere

le:

-Hai

,sor

o, s

ă d

ansă

m!

Uit

e ce

zi f

rum

oasă

!

Fu

rnic

uta

: - O

zi b

ună

să a

i gre

iere

! E

u nu

am

tim

p de

cân

tece

si d

ansu

ri. T

rebu

ie s

ă ad

un m

ânca

re p

entr

u fr

atii

mei

.

Gre

iere

le -

Hai

,sor

o ,v

redn

icut

ă! V

ino

aici

, la

umbr

ă! M

ai e

des

tul p

ână

dise

ară!

Fu

rnic

uta

: --G

reie

re, g

reie

re...

! P

ăcat

de

muz

ica

ta, c

ă la

iarn

ă...O

vezi

tu...

Gre

iere

le -

,, O

f , o

f , o

f , d

ar-a

r să

dea

În c

ine

ţi-o

mai

cân

ta ,

eu u

nu-s

lecu

it

Dup

ă câ

te m

i-ai

plă

tit .

Pen

tr-u

n bo

b de

grâ

u st

rica

t

M-a

i făc

ut d

e râ

s în

sat

.

Las

ă , l

asă

că la

nun

Am

văd

eu c

ine-

ţi c

ântă

! “

Page 17: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

Fu

rnic

uta

: --A

stăz

i,mai

ale

s , a

m d

e lu

crat

cu

copi

ii a

cest

ia, c

are

m-a

u al

es s

ă-i î

nsot

esc

la o

rele

ace

stea

ale

lor

cu o

aspe

ti d

eose

biti

, asa

ori

m-a

juti

,ori

....v

ezi t

u...

-M

ăi c

opii

,ia...

la t

reab

ă...H

ai s

ă ne

juc

ăm c

u fo

los

pe a

ceas

tă H

artă

a p

oezi

ei !

Asa

ia l

uat

i vo

i ai

ci a

cest

cre

ion

vor

bito

r ca

re vă

va

spu

ne

locu

l, ti

mpu

l si p

erso

naj

ele

din

ace

astă

poe

zie!

(dă

un

,,cre

ion

vorb

itor

’’ c

opii

lor

care

răs

pund

la in

treb

ări)

Page 18: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

AN

EX

A 5

H

AR

TA

PO

EZ

IEI

AN

EX

A 6

,,………………………………...’’ 

           (Titlu

l lecţie

i) 

Autorul

………………….………………………

Locul acţiunii 

Person

ajele acestei 

poezii sunt: 

..............................

......... 

……………………………

Mesajul 

textului………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Scrie

 cuv

inte cu 

sens asemăn

ător 

pentru: 

 înfip

tă    =   

 cracă = 

 merinde

    =  

 făptură =  

mâh

nit          =  

Num

ărul strofelor    

Timpu

l actiunii

Page 19: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

C

UB

UL

II-C

OM

PA

-(,,V

oin

icel

-exp

ert î

n o

rtog

rafi

e’’)

-a)

com

para

ţie

într

e fo

rma

scri

să în

poe

zie

și

alt

mod

de

scri

ere-

b)C

ompl

etea

ză e

nunţ

uril

e cu

for

ma

core

ctă

a

pron

umel

or p

erso

nale

ei,

ea ș

i a v

erbe

lor:

iei,

ia:

.

...o

invi

tă p

e fu

rnică

la d

ans.

...r

efuză

poli

tico

s , s

punâ

nd că

are

trea

bă.

,,Nu

vrei

, ta

tă, să-

ti a

răt/

cum

....d

rum

ul

îndă

răt?

’’

I-D

ES

CR

IE-

–Car

e su

nt

sent

imen

tele

po

etul

ui

pent

ru

lum

ea

necu

vânt

ătoa

relo

r ?

III-

AN

AL

IZE

AZ

Ă-î

ntr-

un m

od h

aios

com

port

a

poez

ie d

in

pers

pect

iva

grei

erel

ui s

pect

ator

-

,,Ch

ipu

rile

fan

tezi

ei’’

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

-,,c

e-o

să v

ie’’

,,un’

te d

uci’

,,,o-

ntre

abă’

’,

,,pâ

nă-n

cr

avat

ă’’

,,să-

ţiar

ăt’’

…ce…………………

………………………

………………………

………………………

………………………

… 

SENTIMEN

TELE 

POET

ULU

I PE

NTR

U FURN

ICĂ 

Page 20: PROF.INV.PRIMAR:MARIANGINA MARIANA ŞCOALA … Gina_Proiect... · TUDOR ARGHEZI (1880 – 1967 ) Tudor Arghezi (1880-1967) este unul dintre cei mai mari poeţi d in secolul nostru

…-o

si t

u m

ai d

egra

bă p

e dr

umul

gân

dulu

i.

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

IV

-AS

OC

IAZ

Ă-U

nest

e cu

vint

ele

cu a

celași

sens

-,,C

uvi

nte

cu m

esaj

’’

î

nfip

a

înţe

lege

c

racă

iu

te

făpt

ură

î

ntri

stat

degr

abă

c

rean

mâh

nit

f

iinţ

ă

a se

lăm

uri

m

ânca

re

mer

inde

î

ndră

znea

ţă

A

RG

UM

EN

TE

AZ

Ă:

Spu

neti

-vă

păre

rea:

Ce

cred

eţi c

ă su

gere

ază

cele

dou

ă ,,d

ealu

ri’’

pe c

are

furn

ica

le a

re d

e ur

cat d

e la

băr

bie

pân

ă la

che

lie?

V-A

PL

ICĂ

-Met

oda

R.A

.F.T

.S.-

Imag

inea

ză-ţ

i că

eşti

Reg

ina

furn

icil

or

și c

ă vr

ei s

ă le

tran

smiţ

i cel

or m

ici

ulti

mel

e sf

atur

i de

a le

ocr

oti m

usur

oiul

.

Rol

: Reg

ina

furn

icil

or;

Aud

ienţ

ă: c

opii

i de

vârs

tă ş

cola

ră;

For

mat

: scr

isoa

re;

Tem

ă:sf

atur

i pen

tru

ocro

tire

a m

ușur

oiul

ui

Sco

p:

ocro

tire

a vi

etăţ

il

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……