evenimente de botosani nr.1880

8
Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulVII•nr.98(1880)•Luni,23mai2011•8pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro Conservatorii, «ghimpele»din Uniunea Social Liberal[ Biserica Roseti, resfin`it[de Mitropolitul Moldovei\i Bucovinei Pre\edinteleConsiliuluiJude`ean Boto\ani,Mihai~âbuleac,nurenun`[ laideeacomas[riispitalelor,inten`io - nânds[ini`iezeunnouproiectspre aprobareaconsilierilorjude`eni.~âbu- leacsus`inec[]ncazcontrar,spitalele dinjude`,inclusivSpitalulJude`ean sauPediatria,SpitaluldePsihiatrie sauMaternitateavorfisubfinan`ate. Pagina 3 Pag. 4 Pag. 6 Asigurarealocuin`elorstârne\tenemul`umiri Pagina 5 CMYK Comasarea spitalelor, din nou «la mâna» consilierilor jude`eni

Upload: adrian-dimitriu

Post on 12-Mar-2016

243 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

Adresa:�Pietonalul�Transilvaniei�nr.5;�Tel:�0231.511.112Fax:�0231.511.212;�e-mail:�[email protected]

Anu l �V I I �• � n r . � 9 8 � ( 1 8 8 0 ) �• �Lun i , � 2 3 �ma i � 2 0 1 1 �• � 8 � p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

Conservatorii,«ghimpele»�din

UniuneaSocial

Liberal[

BisericaRoseti,

resfin`it[�deMitropolitulMoldovei�\iBucovinei

Pre\edintele�Consiliului�Jude`eanBoto\ani,�Mihai�~âbuleac,�nu�renun`[la�ideea�comas[rii�spitalelor,�inten`io�-nând�s[�ini`ieze�un�nou�proiect�spre

aprobarea�consilierilor�jude`eni.�~âbu-leac�sus`ine�c[�]n�caz�contrar,�spitaleledin�jude`,�inclusiv�Spitalul�Jude`eansau�Pediatria,�Spitalul�de�Psihiatriesau�Maternitatea�vor�fi�subfinan`ate.

Pagina 3

Pag. 4

Pag. 6

Asigurarea�locuin`elor�stârne\te�nemul`umiri

Pagina 5

CMYK

Comasarea spitalelor, din nou«la mâna» consilierilor jude`eni

2 23�mai�2011Premii�pentru�boto\[neni�la�«Cetatea�veche».�Vineri,�a�avut�loc�]n�ora\ul�sucevean�Siret,�a�VIII-aedi`ie�a�festivalului�interjude`ean�de�muzic[�folk�„Cetatea�veche”.�De�la�Clubul�Copiilor�\i�Elevilor

Dorohoi,�au�participat�la�categoria�„clasele�V-VIII”�soli\tii�folk�Andrei�C]\lariu�\i�Bejinariu�Daniela�iarla�categoria�„clasele�IX-XII”�solistul�Alexandru�Kva\inschi.�Andrei�C]\lariu�a�ob`inut�premiul�II,�]n�timpce�Daniela�Bejinariu�a�ob`inut�premiul�I.�Acela\i�premiul�I�a�fost�ob`inut�\i�de�Alexandru�Kva\inschi.�Ceitrei�premian`i�sunt�instrui`i�de�profesorul�Paul�Mihai�Ciprian.�La�sec`iunea�„Grupuri�-�clasele�IX-XII”,Grupul�„Pro�folk”�al�Clubului�Copiilor�\i�Elevilor�Dorohoi�a�ob`inut�premiul�II.�(Petronela�Rotariu)

TOPNEWS

STIMA~I�CET{~ENI,Societatea�comercial[�URBAN�SERV�SA��se�ocup[�cu�salubrizarea�municipiului�]nbaza�contractelor�]ncheiate�direct�cu�dumneavoastr[,�cu�institu`ii�\i�agen`i�economi-ci,�precum�\i�cu�PRIM{RIA�Boto\ani.�Tot�ce�facem�este�pentru�ca�dumneavoastr[s[�tr[i`i�]ntr-un��ora\�curat,�cu�adev[rat�european.V[�asigur[m�de�maxim[�seriozitate�\i�cele�mai�bune�inten`ii�]n�acti�vitatea�pe�care�odesf[\ur[m,�dorind�sincer�ca�rela`iile�noastre�cu�dum�nea�voastr[,��precum�\i�cu�cei-lal`i�beneficiari,�s[�se�bazeze�pe�respectul�reciproc�\i�pe�dorin`a�comun[�de�a��existaechitate�între�ce�se�d[�\i�ce�se�cere,�pentru�a�exista�echilibru�]ntre�cantitatea,�calita-tea�serviciului��\i�pre`ul�pl[tit.Numai�]mpreun[�vom�putea�realiza�ce�ne�dorim�]n��privin`a�cu�r[�e�niei,�a�salubrit[`iiora\ului.Cu� eforturi� financiare� deosebite� am� achizi�io�nat� containere� speciale� pentrucolectarea�selectiv[�a�de\eurilor�din�sti�cl[,�plastic,�hârtie�\i�biodegradabile,�conformdirectivelor�euro�pe�ne.Aceste�containere�exist[�la�asocia`iile�de�proprietari.�Folosi`i-le�Pentru�ce�a`i�f[cut�pân[�acum��]n�acest�sens�\i�pentru�ce�speram�s[�face`i�]n�viitor,�

„URBAN�SERV”�V{�MUL~UME|TE�

Publicitate

Conducerile�insti-tu`iilor�publice�carenu�\i-au�pus�lapunct�colectarea�se�-lectiv[�a�de\eurilorau�un�motiv�serioss[�se�a\tepte�la�a�-menzi.�Le�vor�trecepragul�comisarii�demediu,�ac`iunile�decontrol�desf[\u�rân�-du-se�pân[�la�sfâr�-\itul�lunii�]n�curs.

Angaja`ii� institu`iilor� pub-lice�au�fost�l[sa`i�o�vreme�s[se� obi\nuiasc[ cu� colectareaselectiv[ a�de\eurilor,�]ns[ depe� 20�mai� sunt� verifica`i� decomisarii�de�mediu�cum�pun]n�aplicare�legisla`ia�]n�aceas�-t[ privin`[.�Asta�dup[ ce,�dela� Comisariatul� General� alG[rzii�de�Mediu�a�fost�dispu�-s[ o�astfel�de�verificare.�Du�-p[ cum�precizeaz[ comisarul\ef� Rodica� Zelinc[,� din� ca�-drul� G[rzii� de� Mediu� Bo�to�-\ani,� pân[ pe�3� iunie�Co�mi�-sariatul�General�va� trebui� s[aib[ raportarea� despre� cumrespect[ institu`iile� publicedin� Boto\ani� legisla`ia� pri�-vind� colectarea� selectiv[ ade�\eurilor.

Sanc`iunea� ]n� cazul� de�pis�-t[rii� unor� nereguli� nu� poatedep[\i�1.000�de�lei,�minimulfiind�de�500�de�lei.�Cu�amen-zi�se�pot�pomeni�\i�operatoriicare� preiau� de\eurile.� }n� ca�-zul� acestora� amenzile� suntmult�mai�mari,�ajungând�\i�la10.000�de�lei,�]n�timp�ce�cea

mai�mic[ amend[ prev[zut[pentru�ace\tia�]n�legisla`ie�nucoboar[ sub�5.000�de�lei.„La� institu`ii� noi� urm[rim

dac[ este� delegat[ persoanares�ponsabil[ cu� implemen�ta�-rea� colect[rii� selective� a� de�-\eu�rilor,� dac[ s-au�organizat\i� se� organizeaz[ programe

de�informare�\i�instruire�a�an�-ga�ja`ilor�pe�marginea�acesteiteme,� dac[ institu`ia� are� ]n�-che�iat� contract,� act� adi`ionalcu�operatorii�autoriza`i.�Tre�-buie� s[ existe� \i� un� registrude� eviden`[ a� de\eurilor”,� adeclarat�comisarul�\ef�RodicaZelinc[.�(Aurora�Dimitru)

Deputatul�Florin�~urcanu,pre\edintele�PNL�Boto\ani,�asemnalat�c[�la�Vorniceni�cres�-c[torii�de�animale�nu�suntl[sa`i�s[�foloseasc[�p[�\uneadin�localitate.�Motivul�interzi-cerii,�dup[�cum�decla�r[�~ur�-canu,�este�c[�acea�p[�\u�ne�afost�dat[�]n�concesiune.

Mai�mult,�acesta�]l�acuz[�pe�prima-rul�din�Vorniceni�c[�nu�ia�nici�o�m[�su�-r[�]n�sprijinul�cresc[torilor�de�animalepe�motiv�c[�se�afl[�]n�concediu�medi-cal.�„Cu�toate�acestea,�primarul�vine�la\coal[�\i�pred[”,�a�spus�deputatul�~ur�-canu.�|eful�liberalilor�din�jude`ul�Bo�to�-\ani�a�mai�declarat�c[�este�interpelat�dezeci�de�persoane�din�aceast[�localitatepentru�a�se�g[si�o�solu`ie�\i�]n�acest�caz.De�aceea,�~urcanu�face�un�apel�c[treto`i�primarii�din�jude`�s[�respecte�legea

\i�s[�vin[�]n�sprijinul�fermierilor�din�lo�-ca�litate.�„Fac�un�apel�c[tre�to`i�prima-rii�din� jude`ul�Boto\ani,� indiferent�deculoarea�politic[�pe�care�o�au,�s[�res-pecte�legisla`ia�\i�s[-i�respecte�pe�cet[�-`enii�pe�care�]i�reprezint[.�Spre�exem-plu,�]n�ultimele�zile�m-au�sunat�peste20�de�cet[`eni,�inclusiv�ast[zi�(vineri,n.r.)�am�avut�]n�audien`[�trei�cet[`enicare�spuneau�c[�acolo�animalele�nu�auputut�ie\i�la�p[\unat�deoarece�primaruleste�]n�concediu�medical�dar�pred[�la\coal[,� viceprimarul� e� ]n� concediu� \inu�se�implic[,�iar�oamenii�sunt�purta`ipe�drumuri�\i�nu�li�se�primesc�cererile.Am�f[cut�interpel[ri�la�ministrul�de�In�-terne.� Am� ]n`eles� c[� p[\unea� a� fostcon�cesionat[� unei� asocia`ii� care� op[streaz[�pentru�fâne`e.�Vreau�s[-i�rogs[� nu� chinuie� oamenii� \i� animalele.Acolo�animalele�pot�muri�pentru�c[�numai�au�hran[”,�a�mai�declarat�Florin~urcanu.�(Adrian�Dimitriu)

Sanc`iunepentrugunoiul

depozitat�la]ntâmplareAbandonarea�la�]ntâmplare

a� de\eurilor� rezultate� dinactivitate� i-a� adus� unei� so�-ciet[`i�de�prelucrare�a�lemnu-lui� o� amend[�destul� de� con-sistent[.Comisarii� de� mediu� au

sanc`ionat� cu� 5.000� de� leineglijen`a� societ[`ii� respecti-ve.�„De\eurile� trebuie�depo-zitate� ]n� locuri� special� ame-najate.�Trebuie�s[�aib[�o�plat-form[� cu� aceast[� destina`ie,]ns[� societatea� respectiv[� nua�`inut�cont�de�aceast[�preve-dere�legislativ[.�]n�plus,�nu�afost�vorba�de�o�cantitate�mic[de� de\euri� abandonate� la]ntâmplare”,�a�precizat�comi-sarul�\ef�Rodica�Zelinc[,�dincadrul� Comisariatului� Jude�-`ean�al�G[rzii�de�Mediu.Potrivit� \efei� acestei� insti-

tu`ii�de�control,�au�fost�arun-cate� ]ntr-un� spa`iu� neamena-jat� peste�100�de� tone�de� ru�-me�gu\�\i�material�lemnos�re�-zultat�dup[�prelucrarea�mate-riei� prime.� Aceste� de\eurisunt� valorificate,� de� regul[,prin� centralele� termice.� Co�-misarii� de� mediu� au� maisanc`ionat�]n�lunile�trecute�\ialte�societ[`i�care�se�ocup[�cuexploatarea�\i�exportul�mate-rialului� lemnos,� tot� pentruastfel�de�neglijen`e�]n�depozi-tarea�de\eurilor.�(Aurora�Di�-mitriu)

La�Vorniceni,�cresc[toriide�animale�nu�pot�folosi

p[\unea�comunal[

De\eurile institu`iilor publice, «sub lupa» comisarilor de mediu

23�mai�2011 3B[trân�]necat�]ntr-un�iaz�din�Frumu\ica.�Tragedie�]n�localitatea�Frumu\ica,�sâmb[t[,�un�b[rbat�]n�vârst[�de�85

murind�]necat�]ntr-un�iaz.�}n�jurul�orei�13.30,�angaja`ii�Inspectoratului�pentru�Situa`ii�de�Urgen`[�„Nicolae�Iorga”�Bo�-to\ani�au�fost�anun`a`i�despre�faptul�c[�]n�apele�iazului�Sauc[,�de�pe�raza�comunei�Frumu\ica,�la�circa�10�metri�de�mal,plute\te�trupul�ne]nsufle`it�al�unui�b[rbat.�La�fa`a�locului�s-a�deplasat�un�echipaj�din�cadrul�Deta\amentului�de�PompieriBoto\ani,�cu�o�barc[�\i�accesorii�de�c[utare�specifice�a�persoanelor�]necate.�Corpul�ne]nsufle`it�a�lui�Dumitru�P.,�]n

vârst[�de�85�de�ani,�din�satul�R[deni,�comuna�Frumu\ica,�a�fost�adus�la�mal�de�pompieri.�Poli`i\tii�din�localitate�au�des-chis�o�anchet[�pentru�a�se�stabili�cauzele�decesului,�]ns[�cel�mai�probabil�este�vorba�de�o�moarte�accidental[.�(D.R.)

ESEN~IAL

Pre\edintele�Consi�-liului�Jude`ean�Bo�-to\ani,�Mihai�~âbu-leac,�nu�renun`[�laideea�comas[rii�spi-talelor,�inten`ionânds[�ini`ieze�un�nouproiect�spre�aproba-rea�consilierilor�ju�-de`eni.�~âbuleacsus�ine�c[�]n�cazcontrar,�spitaleledin�jude`,�inclusivSpitalul�Jude`eansau�Pediatria,�Spita�-lul�de�Psihiatrie�sauMaternitatea�vor�fisubfinan`ate.

„Pe�site-ul�oficial�al�Minis�-te�rului� S[n[t[`ii� a� fost� postatun� proiect� care� se� refer[� lastabilirea� sumelor� minimecon�tractate�de�spitale�cu�Ca�se�-le�de�Asigur[ri�de�S[n[tate�]nbaza� clasific[rii� spitalelor� ]nfunc`ie� de� competen`[.� Dac[va�deveni�obligatoriu,�estimezc[� Spitalul� Jude`ean,� pentrucare�s-a�solicitat�de�c[tre�DSP]ncadrarea� ]n� categoria� 3,� vabeneficia�de�o�finan`are�dimi-nuat[�cu�5�la�sut[�fa`[�de�indi-cele� de� referin`[.� Indicele� dereferin`[� este� cel� care� se� afl[]n�dreptul�spitalelor�de�catego-ria�1.�Pentru�categoria�5,�un�-de� s-a� solicitat� a� fi� ]ncadratecelelalte� spitale,� respectivSpi�talul� de� Copii,�Mater�ni�ta�-tea,� Spitalul� de� Psihiatrie� \iSa�natoriu� Podriga,� are� pre�-v[zut[�o�diminuare�a�indiceluide�referin`[��de�23�la�sut[.�Ne�-ac�ceptând� procesul� de� coma-sare,�]n�mod�deliberat�am�pro-dus�acestor�unit[`i�sanitare�unprejudiciu� ]n� finan`are� de� 18la�sut[”,�a�fost�de�p[rere�Mi�-hai�~âbuleac.

Ministerul S[n[t[`iia cerut clarific[riPre\edintele�CJ�Boto\ani�s-a

declarat�hot[rât�s[�ini`ieze�unnou�proiect�pentru�comasareaspitalelor.�„Am�semnat�o�scri-soa�re�c[tre�Ministerul�S[n[�t[�-`ii,� ]mpreun[� cu� managerulSpitalului�Jude`ean,�pentru�c[Ministerul�S[n[t[`ii�ne-a�cerutni\te�clarific[ri.�Cu�siguran`[la� momentul� acela� voi� aveatemeiul�s[�repun�]n�dezbatereaConsiliului�Jude`ean�proiectul

care� a� fost� respins� la� ultima\edin`[�extraordinar[,�convinsfiind�c[�]n�fa`a�unor�argumen-te�reprezentate�de�cifre�exacteatitudinea� consilierilor� jude�-`eni�se�va�schimba”,�a�ad[ugatMi�hai�~âbuleac.

C[t[lina Lupa\cu:Consilierii jude`eni s[voteze ]n func`ie de

analiza consiliilor deadministra`ie \i a

managerilor de spitaleC[t[lina� Lupa\cu,� vice�pre�-

\e�dintele�Consiliului�Jude`ean(CJ)� Boto\ani,� a� declarat,� ]ncadrul� conferin`e� de� pres[organizat[�de�PNL,�c[�soartaspitalelor� poate� fi� hot[rât[� laurm[toarea� \edin`[,� care� vaavea�loc�pe�30�mai.�Aceasta�aanun`at�c[�pe�site-ul�Ministe�-ru�lui� S[n[t[`ii� a� ap[rut� unproiect�de�hot[râre�privind�fi�-nan`area� spitalelor� ]n� func`iede�clasificare.}n� acest� sens,� Lupa\cu� va

pro�pu�ne�pre\edintelui�CJ,�Mi�-hai� ~âbuleac,� ca� ]n� anexeleproiectului� de� hot[râre� s[� fie

\i� analizele� consiliilor� de� ad�-mi�nistra`ie�\i�a�managerilor�despitale.� Iar� pe� baza� acestorcon�cluzii,� consilierii� jude`enis[� voteze� pentru� comasareasau� pentru� ]ncadrarea� ]ntr-ocla�sificare� a� unit[`ii� spitali-ce\ti.�Adic[,�decizia�s[�fie�lua�-t[�de�jos�]n�sus,�pentru�c[�estecea� mai� bun[� op`iune� pen�truviitorul�spitalelor�din�jude`.„Pentru�a�lua�o�decizie�co�rec�-

t[,�din�punctul�meu�de�ve�de�re,ar�trebui�s[�se�hot[rasc[�de�jos]n�sus,�]n�sensul�]n�care�la�fieca-re� spital� exist[� un� consiliu� deadministra`ie�care�are�rol�deci-zional�\i�un�manager.�De�aceeapropun�ca�la�proiectul�de�ho�t[�-râre�care�va�fi�pe�ma�sa�noastr[,]n� anexe� s[� g[�sim� o� analiz[f[cut[�pe�actuala�finan`are�\i�opropunere�f[�cu�t[�de�fiecare�spi-tal,� pentru� a-\i� rezolva� proble-ma�finan�[rii,�respectiv�a�clasi-fic[rii.�}n�aceste�condi`ii�mi�s-arp[�rea�firesc�s[�fie�pe�masa�con-silierilor� jude`eni� un� astfel� deproiect”,� a� completat� C[t[linaLu�pa\cu.�Aceasta�nu�ia�]ns[�]nconsiderare�faptul�c[�manageriide�spital�au�tot�interesul�s[�vin[cu� analize,� la� o� prim[� ve�de�regreu�de�verificat�dac[�vor�putea

fi�puse�]n�practic[�sau��nu,�doarpentru� a� nu� li� se� vota� desfi-in`area�posturilor�de�conducere,

pe�care�o�aduce�comasarea�spi-talelor.� (D[nu`� Rotariu,Adrian�Dimitriu)

Modalitatea de calcul a sumei minimecontractate de spitale cu casele de asigur[ride s[n[tate pentru serviciile de spitalizarecontinu[, pe baza clasific[rii spitalelor ]n

func`ie de competen`[

Art.�1 -�Suma�minim[�contractat[�de�spitale�cu�casele�de�asi-gur[ri�de�s[n[tate�(Sm),�pentru�servicii�de�spitalizare�continu[,se�calculeaz[�pe�baza�clasific[rii�spitalelor�]n�func`ie�de�compe-ten`e,�astfel:a.�pentru�categoria�I:�Sm=Sp�x�P%b.�pentru�categoria�IM:�Sm=Sp�x�(P-4)%c.�pentru�categoria�II:�Sm=Sp�x�(P-3)%d.�pentru�categoria�IIM:�Sm=Sp�x�(P-5)%e.�pentru�categoria�III:�Sm=Sp�x�(P-5)%f.�pentru�categoria�IV:�Sm=Sp�x�(P-15)%g.�pentru�categoria�V:�Sm=Sp�x�(P-23)%h.�pentru�spitalele�neclasificabile:�Sm=Sp�x�(P-33)%Art.�2�-�La�calcularea�sumei�minime�contractate�pentru�spita-

lele�care�primesc�o�clasificare�provizorie�se�scad�suplimentar�2puncte�procentuale�din�valoarea�procentului�de�referin`[�P.

Not[:� ]n� formulele�de�mai� sus,�Sm�reprezint[�Suma�minim[contractat[� de� spitale� cu� casele� de� asigur[ri� de� s[n[tate,� Spreprezint[�Suma�posibil�de� contractat� ]n� func`ie�de�capacitateamaxim[�de�func`ionare�a�fiec[rui�spital,�iar�P�reprezint[�valoa-rea�procentului�de�referin`[�pentru�categoria�I�de�clasificare.

Comasarea spitalelor, din nou«la mâna» consilierilor jude`eni

CMYK

4 23�mai�2011Vanghelie�\i�Obama�se�]ntâlnesc�]n�SUA.�Primarul�Sectorului�5,�MarianVanghelie,�a�declarat,�]nainte�de�plecarea�]n�Statele�Unite,�c[�va�participa,�]nSUA,�la�invita`ia�A.I.P.A.C.�(American�Israel�Public�Affairs�Committee),�lao�conferin`[�al[turi�de�pre\edintele�american�Barack�Obama�\i�de�premierulisraelian�Benjamin�Netanyahu. El�a�ar[tat�c[�se�va�folosi�de�aceast[�nou[vizit[�]n�America�pentru�a�se�]ntâlni�cu�oameni�de�afaceri�care�doresc�s[

investeasc[�]n�`ara�noastr[.TOPNEWS

Boto\[nenii�nu�se�gr[besc�s[�]n�-cheie�poli e�de�asigurare�pentrulocuin`e,�de\i�peste�mai�pu in�dedou[�luni�acest�lucru�va�fi�obli�ga�-toriu.�Se�apreciaz[�c[�mai�pu�inde�10�la�sut[�dintre�proprietariidin�municipiu�au�]ncheiat�poli ecare�ar�urma�s[�]i�desp[�gu��beasc[]n�caz�de�calamit[ i�na�tu�rale.

Asigurarea�locuin`elor�va�deveni�obli-gatorie�de�la�15�iulie�2011.�Potrivit�legii,proprietarii�de�locuin`e�au�obliga`ia�s[�leasigure� cu� o� poli`[� obligatorie� sau� unafacultativ[�care�acoper[�riscul�de�cutre-mur,�inunda`ii�\i�alunec[ri�de�teren.�Uniiau� f[cut-o� spre� sfâr\itul� anului� trecut,presa`i�de�vechiul�termen�limit[�pân[�lacare�ar�fi�trebuit�semnate�contractele�deasigurare.Prelungirea�cu�\ase�luni�a�acestui�ter-

men�de�]ncheiere�a�poli`elor�de�asigurareobligatorie� a� locuin`elor� le-a� stricatatunci� planurile� agen`ilor� de� asigur[ri.Dup[�un�val�de�solicit[ri�de�]ncheiere�apoli`elor,�]nregistrat�]n�a�doua�jum[tate�alunii�decembrie�2010,�boto\[nenii�au�luato� pauz[� \i� \i-au� r[rit� drumurile� c[tresociet[`ile� de� asigurare,� imediat� dup[anun`ul� f[cut� cu� dou[� zile� ]nainte� desfâr\itul�de�an�2010.�Acum�brokerii�deasigur[ri�a\teapt[�s[�vad[�revigorat�inte-resul�pentru�asigur[rile�locuin`elor,�]ns[a\tept[rile�lor�nu�bat�cu�realitatea.„Un� palid� interes.� Probabil� cu� dou[,

trei��s[pt[mâni�]nainte�de�termenul�limit[

o� s[� se� ]nregistreze�o� avalan\[�de� soli-cit[ri.�Lumea�se�teme�de�amenzi�\i�asta]i�va�]ndrepta�spre�firmele�de�asigur[ri�pemul`i� dintre� proprietarii� de� locuin`e”,este�opinia�reprezentantului�uneia�dintrefirmele�de�asigur[ri.Pân[� acum� proprietarii� cei� mai

con\tiincio\i�au�fost�pensionarii.�Pe�ei�]isperie� cel� mai� mult� amenzile.� „A� fostbun[�amânarea�aceasta�a� termenului�delimit[�de�]ncheiere�a�poli`elor�de�asigura-re,�pentru�c[�a�trecut�iarna�\i�am�sc[patde�plata�unor�datorii�la�]ntre`inere,�pen-tru�]nc[lzire.�Mul`i�nu�ar�fi�avut�posibili-tatea�]n�iarn[�s[�pl[teasc[�asigurarea”,�a

declarat� M[rioara� P[dureanu,� con-fec`ioner[.

«Nu v[d utilitatea uneiastfel de asigur[ri»

Mul`i�dintre�proprietarii�locuin`elor�dinmunicipiul�Boto\ani�nu�sunt�deloc�con-vin\i�de�utilitatea�poli`ei�de�asigurare�pecare�sunt�obliga`i�s[�o�]ncheie.„Nu� v[d� utilitatea� unei� astfel� de� asi-

gur[ri.�Dac[�m[�duc�s[�]mi�fac�asigurareaeste� pentru� c[� sunt� obligat� \i� nu� am�degând�s[�pl[tesc�amenzi�de�milioane�de�lei.

Dar�nu�consider�corect�s[�ne�fie�impus[.Stau�la�bloc�]n�centrul�ora\ului�\i�trebuiesa�pl[tesc�asigurarea�pentru�alunecare�deteren...�Sau,�sunt�la�etajul�IV�\i�m[�asigurpentru� inunda`ii,� calamitate� natural[...Este�o�abera`ie.�Ar�trebui�s[�ne�lase�s[�ale-gem�pentru�ce�ne�asigur[m.�Abia�asigura-rea�facultativ[�mi-ar�fi�de�folos,�dar�asta]nseamn[� al`i� bani,� alt[� distrac`ie”,� esteopinia� unui� alt� bot�o\[nean.� Dac[� spresfâr\itul�anului�trecut�brokerii�de�asigur[risus`ineau�c[�ultimele�s[pt[mâni�le-au�adusclien`i� ]n� val,� mai� ales� pensionari,� laacela\i�lucru�se�a\teapt[�\i�pentru�]ncepu-tul�lunii�iulie.�Cei�care�nu�au�apucat�s[�seasigure� la� sfâr\itul� anului� trecut,� \i� suntdestul�de�mul`i�la�num[r,�nu�par�s[�regre-te.�„M[�bucur�c[�am�sc[pat�pe�moment�deo�cheltuial[.�Am�avut�inspira`ia�s[�amân]ncheierea�poli`ei�de�asigurare.�|i�acum�os[�las�pe�ultimele�zile,�poate�se�mai�deci-de�o�amânare”,�spune�un�alt�boto\[nean.Din�decembrie,�când�au�]ncheiat�fieca-

re,� sute� de� contracte,� brokerii� de� asi-gur[ri�spun�c[�s-a�a\ternut�lini\tea�\i�aumai�avut�doar�solicit[ri�sporadice�pentruasigur[rile�locuin`elor.�Poli`a�pl[tit[�pen-tru�o�cl[dire�construit[�din�materiale�du�-ra-bile�-�tipul�A�-�(beton�armat,�c[r[mi�-d[,�lemn�etc.)�este�de�20�euro,�iar�valoa-rea� asigurat[� este� de� 20.000� euro,� iarpentru�o�cl[dire�de�tipul�B�(chirpici,�pa�-ian�t[,�p[mânt)�poli`a�este�de�10�euro,�iarvaloarea�asigurat[�este�de�10.000�euro.Legea� mai� spune� \i� c[� cei� care� nu

]ncheie�o�astfel�de�poli`[�sunt�pasibili�deamend[� din� partea� prim[riilor� cu� 100pân[�la�500�lei.�(Aurora�Dimitriu)

Condi`ii� ]n[sprite�pentru�elevii�de�clasa�a�VIII-acare�vor� sus`ine�examenele�de�evaluare�na`ional[.Dac[�sunt�depista`i�cu�c[r`i�ori�cu�instrumente�elec-tronice�ce�permit� comunicarea� sau� stocarea� infor-ma`iilor,�chiar�dac[�nu�le-au�folosit,�elevii�care�vorsus`ine,�]n�iunie,�evaluarea�na`ional[�risc[�s[�fie�eli-mina`i�din�examen,�iar�lucrarea�s[�fie�notat[�cu�1.Potrivit� metodologiei� de� organizare� \i� desf[�\u�-

rare�a�evalu[rii�na`ionale�]n�anul�\colar�2010-2011,elevii�nu�au�voie�s[�p[trund[�]n�sala�de�examen�cumanuale,�dic`ionare,�noti`e,�]nsemn[ri�ce�pot�fi�uti-lizate�pentru�rezolvarea�subiectelor,�telefoane�mo�-bile�sau�cu�orice�instrument�electronic�de�calcul,�destocare�a�informa`iilor�sau�de�comunicare.�Ne�res�-pectarea� dispozi`iilor� men`ionate� poate� conduce,du�p[�caz,�\i�la�sanc`ionarea�asisten`ilor�care�supra-ve�gheaz[�desf[\urarea�examenului.La�evaluarea�na`ional[�se�pot�]nscrie�atât�absol-

ven`ii� clasei� a�VIII-a�din� seria� curent[,� cât� \i� ceidin�seriile�anterioare�care�nu�au�participat�]n�niciosesiune�la�unul�din�examenele�na`ionale�(examenulde� capacitate,� testele� na`ionale,� tezele� cu� subiectunic�sau�evaluarea�na`ional[).�Candida`ii�din�pro�-mo�iile� de� pân[� ]n� 1998� inclusiv� nu� particip[� laeva�luarea�na`ional[,� ]ntrucât�pot�solicita�echivala-rea�examenului�de�capacitate.„Pentru�elevii�de�clasa�a�VIII-a�care�vor�r[mâne

corigen`i�vor�putea�ocupa�unul�din�locurile�r[maselibere�]n�unit[`ile�liceale.�Dup[�sus`inerea�corigen�-`ei,�]n�toamn[,�ace\tia�vor�opta�pentru�locurile�libe-re�\i��nu�vor�mai�sus`ine�nici�un�examen”,�a�spus

Da�niel�Botezatu,� inspector� \colar� general� adjunctal�Inspectoratului�|colar�Jude`ean.Nout[`ile�pentru�sesiunea�de�examen�a�evalu[rii

na`ionale� au� fost� prezentate� ]n� cursul� s[pt[mâniitre�cute�la�]ntâlnirea�pe�care�inspectorii�\colari�ge�-ne�rali� au� avut-o� cu� ministrul� educa`iei� DanielFuneriu.Conform�planului�de� \colarizare�aprobat�pentru

anul�\colar�2011-2012�sunt�5.610�locuri�]n�liceelebo�to\[nene,�locuri�care�particip[�la�admiterea�com-puterizat[.�Acestora�li�se�adaug[�alte�390�de�locuri]n�liceele�voca`ionale�\i�alte�90�de�locuri�]n�cadrulproiectului� „Salva`i�Copii� de�Abandon� \i�Nein�te�-gra�re”.�(Petronela�Rotariu)

Proasp[t�amenajatele�pistepentru�bicicli\ti�au�provo-cat�deja�nemul`u�miri�anu-mitor�cet[`eni.�Printre�eieste�\i�pre\e�din�tele�organi-za`iei�municipale�Boto\ania�Parti�du�lui�Na`ional�Li�-beral�(PNL),�Gheorghe�Ia�-vorenciuc.�Acesta�a�`inuts[�sublinieze�c[�pistelepen�tru�bici�cli\ti�amenajatedeja�de�municipalitate�nusunt�conforme�cu�normeleeuropene.

Iavorenciuc� a� mai� precizat� c[pistele�pentru�bicicli\ti�se�claseaz[]n�trei�categorii.�O�categorie�pen-tru�persoanele�care�merg�la� loculde�munc[,�o�alta�pentru�agrement\i�o�a�treia�pentru�turi\ti.�}n�plus,acesta�a�mai�precizat�c[�a\a�cumexist[�un�regulament�de�circula`iepentru� c[ru`e,� ]n� viitorul� imediatva�trebui�realizat�\i�un�regulamentde�circula`ie�pentru�bicicli\ti.

}n�acest�sens,�Iavorenciuc�a�`inuts[� arate� c[� cele� mai� bune� pistepentru� bicicli\ti� sunt� realizate� pecarosabil�\i�nu�pe�zona�pietonal[,a\a�cum�sunt�cele�din�municipiulBoto\ani.�Pentru�ca�ideea�s[�poat[fi�pus[�\i� ]n�practic[,�acesta�pro-pune� ca� ]n� zonele� unde� l[`imeastr[zilor�nu�permite� realizarea�depiste� pentru� bicicli\ti,� s[� se� fac[sens�unic.„Trotuarul� este� exclusiv� zon[

pietonal[� iar� zona� de� circula`ie� avehiculelor,�inclusiv�bicicletele,�seface� pe� carosabil.� Problema� sepoate� rezolva� prin� transformareaunor�str[zi�cu�sens�dublu� ]n�sensunic.� }n� foarte� multe� ora\e� dinlume�sunt�sensuri�unice� iar�acoloeste�loc�\i�pentru�ma\ini�\i�pentrubiciclete.� Pistele� pentru� bicicli\tide� pe� trotuare� sunt� solu`ii� deexcep`ie”,� a� explicat� GheorgheIavorenciuc.Pe�final,�acesta�a�`inut�s[�subli-

nie�ze� \i� c[,� pe� viitor,� vor� trebuiame�najate�\i�locuri�de�parcare�pen�-tru�bicicli\ti.�(Adrian�Dimitriu)

Liberalii nu vorpiste pentru

bicicli\ti pe trotuare

Sanc`iuni�dure�la�evaluareana`ional[�din�acest�an

Asigurarea locuin`elor stârne\te nemul`umiri

CMYK

523�mai�2011|oferul�a�dat�cu�biciclistul�de�p[mânt.�Neaten`ia�la�volan�a�unui�\ofer�din�Ilfova�dus�la�accidentarea�unui�biciclist. Aflat�la�volanul�unui�Cielo,�Marian�V.,�de�38de�ani,�a�provocat�un�accident�mai�mult�de�cascadorii�râsului.�Conduc[torul�autooprise�la�un�semafor,�pe�bulevardul�Magheru�din�Capital[,�când�a�observat�c[�u\adin�dreapta�fa`[�nu�se�]nchisese�bine.�Când�omul�a�]ncercat�s[�remedieze�situa`ia,deschizând�larg�portiera,�a�accidentat�un�biciclist�care�tocmai�trecea�prin�dreptul

s[u.�Din�fericire,�acesta�din�urm[�s-a�ales�doar�cu�câteva�zgârieturi. TOPNEWS

Publicitate

Pentru�ast[zi,�la�ora10.00,�un�grup�de�mo\�-tenitori�din�ora\ul�Fl[�-mânzi,�respectiv�comu-nele�Lunca�\i�Suli`a,�aamenin`at�cu�un�protest]n�fa`a�Prefecturii,�fa`[de�«na`ionalizarea�abu-ziv[�\i�f[r[�condi`ii�a�ia�-zului�Drac\ani».

Membrii� Asocia`iei� „Ob\teade� cump[rare� a� lacului� Drac�-\ani”� au� ales� s[�protesteze�dinnou�]n�fa`a�prefecturii.�„Scopulprezen`ei�noastre:�Sfâr\itul�]nce-putului�”,�spun�ace\tia�]ntr-o�a�-dre�s[� expediat[� Institu`iei� Pre�-fectului.„Din�5�mai�2006�au�trecut�5

ani�de�umilin`[�\i�suferin`[�pen-tru�cei�peste�1.500�de�mo\t�e�ni�-tori,� purta`i� prin� tribunale� f[r[vin[”,�mai� scriu�ace\tia.�Dup[mai�bine�de�doi�ani�de�zile�decând�s-a�ob`inut�hot[râre�defini-tiv[� \i� irevocabil[� prin� caremo\�tenitorii� iazului� Drac\anisunt�desp[gubi`i,� ]n�sensul�alo�-c[rii�altor�lucii�de�ap[�]n�jude`ulBoto\ani,� ace\tia� nu� renun`[.Constitui`i� ]ntr-un� organism

numit�Ob\tea�Drac\ani,�ace\tiasolicit[� ]n�continuare�s[�reintre]n�posesia�iazului�Drac\ani�\i�nua�altor�amplasamente.}n� urm[� cu� câteva� luni� s-au

]mplinit�62�de�ani�de�când�pro-prietarii� de� drept� ai� iazuluiDrac\ani�\i-au�pierdut�terenuri-

le,�suprafa`a�de� luciu�deveninddomeniu�public�al�statului.

«A sosit ora adev[rului»Reprezentan`ii� Ob\tii� Drac�-

\ani� au�depus� la� Institu`ia�Pre�-fectului�numeroase� �peti`ii�prin

ca�re� solicit[� s[� afle� motivelepen�tru�care�iazul�a�trecut�]n�do�-me�niul�public�al�statului.„Pân[�la�data�de�23�mai�2011

ave`i� timp�s[�c[uta`i� \i� s[�g[si`icare� este� actul� de� autoritate�pu�-blic[�care�]i�instituie�statutul�ju�ri�-dic�special.�Trecerea�]n�domeniulpublic� de� interes� na`ional� nu� sepoate� face� decât� prin� LegeOrganic[.�Sper[m�c[�de�aceast[dat[�ve`i�]n`elege�ce�cerem.�Aten��-`ie� domnule�prefect,� a� sosit� oraadev[rului”,� avertizeaz[� mem�-brii� ob\tii� ]n� ultima� lor� p�e�ti`ieadresat[�Institu`iei�Pre�fec�tului.Membrii�ob\tii�cer,�de�aseme-

nea,� s[� li� se� comunice� dac[� afost�]nscris[�pe�ordinea�de�zi�aComisiei� Jude`ene� de� FondFunciar�cererea�depus[�de�ei�]ndata�de�20�aprilie�2011.„Ne�izbim�de�refuzul�repetat

al� comisiei� de� fond� funciar� cuprivire�la�reconstituirea�dreptu-lui�de�proprietate�a�suprafe`ei�pecare�am�de`inut-o�]n�1949”,�de�-clara�recent�Mihai�Popa,�pre\e�-dintele�Ob\tii�Drac\ani.Pân[�acum,�numeroase�adrese

au�fost�trimise�Institu`iei�Prefec�-tului.�}n�ultimul�r[spuns�primitdin�partea� acestei� institu`ii� este

se�men`ioneaz[�c[�„prin�Decizianr.�1185/2007,�irevocabil[,�Tri�-bu�nalul�Boto\ani�a�admis�recur-surile� declarate,� modificând� ]nparte�sentin`a�recurat[,�\i�dispu-ne� reconstituirea� dreptului� depro�prietate� �Asocia`iei� «Ob\teade�Cump[rare�a�Lacului�Drac�-\ani»� \i� pentru� suprafa`a� de164,96�ha,�al[turi�de�suprafa`ade�535,04�ha,�validat[�prin�HCJ328/2006,� ]nl[turându-se� men�-`iunea�de�sentin`[�referitoare�lareconstituirea�pe�vechiul�ampla-sament”.|eful� Compartimentul� fond

fun�ciar� din� cadrul� Institu`ieiPre�fectului�declara�recent�]n�le�-g[�tur[� cu� apartenen`a� iazuluiDra�c�\ani�la�domeniul�public�c[acest�lucru�rezult[�dintr-o�adre�-s[�primit[�de�la�Ministerul�Agri�-culturii.�}n�ea�este�prev[zut�fap-tul�c[� iazul�Drac\ani,� situat�peraza�comunei�Suli`a,�se�afl[�pedo�meniul� public� al� statului� \ieste� ]n� administrarea� Agen`ieiDo�meniilor� Statului.� Asocia`iaeste� ]ns[� nemul`umit[� de� r[s�-puns,�iar�ast[zi�amenin`[�c[�]\iva� striga� ]n� strad[� disperarea.Fo\�tii� proprietari� au�depus�do�-sar�]nc[�din�2008�\i�la�CEDO.(Aurora�Dimitriu)

Sute�de�boto\[neni�au�participat�sâmb[t[la� slujba� oficiat[� de� }naltpreasfin`itul� P[�-rinte�Mitropolit�Teofan�la�Biserica�„}ntâm-pinarea� Domnului”� Roseti� din� municipiu.}n�zi�de�s[rb[toare�a�Sfin`ilor�}mp[ra`i�Con�-stan�tin�\i�mama�sa�Elena,�sfântul� loca\�decult�a�fost�resfin`it.Mitropolitul�Moldovei�\i�Bucovinei�a�ofi-

ciat�sfânta� liturghie�al[turi�de�un�sobor�depreo`i.�Cu�acest�prilej�a�fost�adus[�spre�]n�-chi�nare� de� la� Ia\i� racla� cu� moa\tele� maimul�tor�sfin`i�aflat[�]n�patrimoniul�Ca�te�dra�-lei�Mitropolitane�a�Moldovei.�Racla�a�fost]ntâmpinat[�cu�dang[t�de�clopot,�]n�timp�cecre\tinii,� al[turi� de� soborul� de� preo`i� aucântat�„Hristos�a�}nviat”.�Racla�a�fost�pus[]n�tr-un� pavilion� special� amenajat,� iarcre\tinii�au�]nceput�s[�se�roage,�primind�\ibinecuvântarea� preo`ilor.� Mul`i� dintre� ceicare�au�ajuns�]n�fa`a�sfintelor�moa\te�aveaulacrimi�]n�ochi.„Mul`umim�lui�Dumnezeu�c[�ne-a�]nvred-

nicit�s[�s[rut[m�sfintele�moa\te�\i�sfin`ii�mu�-cenici�s[�se�roage�pentru�noi�p[c[to\ii�s[�nemântuim”,�a�declarat�p[rintele�paroh�Gheor�-ghe�Grigora\.�La�finalul�slujbei,�acesta�a�cititun�fragment�din�testamentul�ctitorului�biseri-cii,�Costache�Rosetti.�}PS�Teofan�a�spus�c[tes�tamentul� va� fi� publicat� ]n� revista� „Lu�-mina”,�s[�fie�ca�exemplu�celor�care�au�avere.De�asemenea,�a�avut�loc�o�slujb[�de�po�-

me�nire�a�ctitorilor�Costache,�Maria�-�so`ia

sa�\i�Maria�-�fiica�sa,�\i�s-au�]mp[r`it�buca-te�tradi`ionale.}n�cadrul�slujbei,�}PS�Teofan�a�]mp[rt[\it

zeci�de�cipii,�de�toate�vârstele.�Circula`ia�pestrada�Octav�Onicescu,�]n�perimetrul�biseri-cii,� a� fost� ]ntrerupt[.� Echipaje� de� poli`ie,poli`ie�local[�\i�jandarmerie�asigurând�ordi-nea�]n�zon[.Racla�cu�sfintele�moa\te�a�r[mas�la�Bise�-

rica�„}ntâmpinarea�Domnului”�pân[�dumi-nic[�sear[.Sfântul�l[ca\�a�fost�ridicat�]n�anul�1826�de

sp[tarul�Costache�Roseti,�ultima�dat[�fiindresfin`it�]n�anul�2004,�dup[�ce�a�fost�finali-zat[� pictura,� de� c[tre� Preafericitul� P[rinteDaniel,� Patriarhul� Bisericii� Ortodoxe� Ro�-mâ�ne,�pe�vremea�arhip[storirii�ca�Mi�tro�po�-lit�al�Moldovei�\i�Bucovinei.�}n�ultimii�ani,au�fost�efectuate�mai�multe�lucr[ri�la�exte-rio�rul�l[ca\ului�de�]nchin[ciune.�(PetronelaRotariu)

Biserica�Roseti,�resfin`it[de�Mitropolitul�Moldovei

\i�Bucovinei

Ultimatum dat Prefecturii de Ob\tea Drac\ani

Ma\ini incendiatede la sistemul

electricVineri,� dou[� autovehicule

au�suferit�pagube�importantedu�p[� ce� au� fost� cuprinse� defl[c[ri� ca� urmare� a� utiliz[riiunor� cabluri� electrice� defec-te.� Primul� incendiu� s-a� pro-dus� la� o� autoutilitar[� Iveco,pe�raza�comunei�Ib[ne\ti.�Pa-gubele� au� fost� estimate� lacirca�30.000�lei.�Opt�ore�maitârziu,�un�alt�cet[`ean�a�soli-citat�sprijinul�pompierilor�du�-p[�ce�ma\ina�pe�care�o�con-ducea� a� luat� foc.�S-a� ]ntâm-plat�]n�cartierul�Parcul�Tine�-re�tului� din� municipiul� Boto�-\ani.� Fl[c[rile� au� distrus� 80la� sut[� din� autoturism.� (D[�-nu`�Rotariu)

«PrieteniiPompierilor» de la

Liceul SportivSâmb[t[,� ]ncepând� cu� ora

10.00,�pe�terenul�de�sport�alLiceului�cu�Program�SportivBoto\ani�s-a�desf[\urat�etapajude`ean[�a�Concursului�cer-curilor� de� elevi� „Prieteniipom�pierilor”.� La� startulcom�peti`iei,� organizat[� deInspectoratul� pentru� Situa`iide�Urgen`[� „Nicolae� Iorga”al�Jude`ului�Boto\ani,�]n�par-teneriat� cu� Inspectoratul|colar� Jude`ean�Boto\ani,� s-au�aliniat�18�echipaje�(6�echi-paje�de�fete,�12�echipaje�b[�-ie`i�-�mixt�),�formate�din�elevide� la� |coala� nr.� 8�Dorohoi,|coala�cu�clasele�I-VIII�Cor�-d[reni,� |coala� nr.� 6� Bo�to�-\ani,�|coala�cu�clasele�I-VIIIDumeni� -� George� Enescu,|coa�la� cu� clasele� I-VIII�V[�-cule\ti,� |coala� nr.� 7� Do�ro�-hoi,�|coala�nr.�11�Boto\ani,|coala�cu�clasele� I-VIII� Ib[�-ne\ti,� Liceul� cu� ProgramSportiv� Boto\ani,� Liceul„Anastasie�Ba\ot[”�Pomârla,|coala�nr.�17�Boto\ani,�|coa�-la�nr.�7�Boto\ani,�|coala�cuclasele� I-VIII�Dumbr[vi`a� \i|coala�nr.�14�Boto\ani.�Con�-curen`ii�au�sus`inut�dou[�pro�-be,�teoretic[�\i�practic[.�„Lo�-cul� ]ntâi� la� ambele� categorii(fete� \i� b[ie`i� -� mixt)� a� fostob`inut� de� echipajele� repre-zentative�ale�Liceului�cu�Pro�-gram� Sportiv� Boto\ani.� Pelocul�II�au�urcat�echipajul�defete�al�|colii�nr.�14�Boto\ani\i� echipajul� b[ie`i� -� mixt� al|colii�V[cule\ti.� Premiul� IIIa�fost�adjudecat�de�echipajulde� fete� al�|colii�nr.�7�Bo�to�-\ani�\i�echipajul�b[ie`i�-�mixtal�|colii�nr.�17�Boto\ani”,�adeclarat�plutonier�major�Do�-ri�na� Lupu,� subofi`er� rela`iipublice� al� ISU� Boto\ani.(D[nu`�R.)

Alimentele�se�scumpesc�din�cauza�vremii�nefavorabile.�Pre`urile�la�alimen-te�vor�cre\te�]n�perioada�urm[toare�din�cauza�vremii�nefavorabile,�dar�\i�dincauza�lipsei�unei�politici�agricole.�Potrivit�site-ului�antena3.ro,�aceste�previ-ziuni�au�fost�f[cute�de�Federa`ia�Na`ional[�a�Produc[torilor�Agricoli�din

România,�cea�mai�mare�asocia`ie�patronal[�din�agricultur[.�De�asemenea,�]n2011�sunt�anun`ate�produc`ii�sc[zute�de�secar[,�rapi`[,�oleaginoase,�dar�\i�de

fructe�\i�legume.TOPNEWS23�mai�20116

Scuterele,�mopedele�\i�triciclurilear�putea�fi�introduse�]n�categoriaautovehiculelor,�astfel�c[�persoane-le�care�le�conduc�f[r[�permis�arputea�fi�sanc`ionate�penal.

Ministerul�Administra`iei�\i�Internelor�(MAI)a� supus,� vineri,� dezbaterii� publice,� proiectulLegii� pentru�modificarea� \i� completarea�OUG195/2002�privind�circula`ia�pe�drumurile�publi-ce,� potrivit� unui� comunicat� de� pres[� al� insti-tu`iei.Proiectul�de�act�normativ�a�fost�]ntocmit�pen-

tru� a� transpune� ]n� legisla`ia� româneasc[� uneleprevederi� ale� Directivei� 2006/126/CE� aParlamentului�European�\i�a�Consiliului�din�20decembrie�2006�privind�permisele�de�conducere(reformat[),�a�c[ror�aplicare�urmeaz[�a�se�facedin� 19� ianuarie� 2013.� Astfel,� MAI� propuneintroducerea�mopedelor�\i�triciclurilor�]n�catego-ria� autovehiculelor,� fapt� ce� presupune� c[� per-soanele� care� le� conduc� f[r[� permis� vor� fisanc`ionate�penal.Scopul�noii�prevederi�este�diminuarea�posibi-

lit[`ii�ca�asemenea�autovehicule�s[�fie�condusede�persoane�care�nu�au�cuno\tin`e,�aptitudini�\icomportament�rutier�adecvate.�Numai�]n�jude`ulBoto\ani�anual�au�loc�câteva�zeci�de�accidenteprovocate�de�persoane�care�circul[�pe�scutere�\i

mopede� ce� nu� respect[� regulile� de� circula`ie,unele�accidente�soldându-se�chiar�\i�cu�decese.Tot�prin�proiectul�de�lege�se�revizuiesc�cate-

goriile�de�autovehicule�pentru�a�c[ror�conduce-re�pe�drumurile�publice�este�necesar[�ob`inereapermisului�de�conducere,�precum�\i�vârstele�mi�-nime�pentru�ob`inerea�acestuia,�condi`io�nându-se� conducerea�mopedelor� \i� a� autovehiculelorsimilare� de� de`inerea� unui� permis� cores-punz[tor.}n� plus,� ]n� contextul� ]n� care� legisla`ia� euro-

pean[�elimin[�]mp[r`irea�vehiculelor�pe�subcate-gorii,�se�renun`[�\i�]n�proiectul�MAI�la�acestea\i� se� instituie� norme� privind� echivalarea� ]ntrecategorii�\i�subcategorii�de�permise�de�conduce-re.�}n�acest�fel,�]ncepând�cu�19�ianuarie�2013,subcategoriile� actuale� vor� deveni� categorii,� seintroduc� categoriile� AM� (mopede� \i� vehiculeasem[n[toare),�A2� (motociclete� ale� c[ror� per-forman`e�se�situeaz[� ]ntre�actuala� subcategorieA1�\i�categoria�A)�\i�se�va�m[ri�limita�de�vârst[pentru�conducerea�autovehiculelor�din�categorii-le�D�\i�DE�de�la�21�la�24�de�ani.�(D.R.)

Chiar�dac[�nu�vor�s[recunoasc[�pe�fa`[,liderii�liberalilor�\isocial-democra`ilordin�jude`ul�Boto\anitrebuie�s[�clarificesitua`ia�PartiduluiConservator�care�aanun`at�c[�dore\te�s[participe�la�alegerilelocale�din�2012�peliste�separate.�Con�-servatorii�accept[can�dida`i�comunidoar�pentru�Prim[�-ria�municipiului�Bo�-to\ani�\i�pre\edin`iaConsiliului�Jude`ean.

Situa`ia�tensionat[�din�cadrulUniunii�Social�Liberale�(USL)nu� este� recunoscut[� depre\edintele� PNL� Boto\ani,deputatul� Florin� ~urcanu.Toate� discu`iile� pe� margineaacestui�subiect�nu�vin�din�par-tea�PNL,�pentru�c[�acest�partidrespect[� protocolul� semnat� decele�dou[�forma`iuni�politice,�amai� `inut� s[� sublinieze�~urca-nu.„Nu�a�fost�nicio�reclama`ie�la

Bucure\ti,�nu�a�fost�nici�dis�cu�-`ie� ]ntre�mine�\i�domnul�Mar�-cu.�Eu�cred�c[�lucrurile�sunt�]nordine”,�a�spus�liderul�liberali-lor.~urcanu� a� mai� precizat� \i

faptul�c[�]n�ultima�perioad[�nus-au� mai� `inut� conferin`e� depres[�comune�pe�motiv�c[�ceidin� PSD� aveau� obliga`ia� s[� oorganizeze.�„PSD�avea�aceast[

obliga`ie� s[�o� `in[� la�dumnea-lor,�dumnealor�poate�aveau�unalt�program.�Am�informat�par-tenerii�no\tri�c[�suntem�dispo-nibili� s[� particip[m� la� toatecon�ferin`ele� de� pres[� \i,� a\acum�am�stabilit,�urmau�s[�or�-ganizeze� aceast[� conferin`[�depres[”,�a�sus`inut�deputatul.Florin�~urcanu�a�recunoscut

c[� singura� problem[� care� tre-buie�rezolvat[�acum�]n�USL�es�-te�ca�Partidul�Conservator�(PC)s[�accepte�candidaturi�comune]n�toate�localit[`ile�din�jude`,�nunumai� la� func`ia� de� primar� almunicipiului�Boto\ani�\i�cea�depre\edinte�al�Consiliului� Jude�-`ean,�mai�ales�c[�aceast[�solici-tare�vine�\i�din�partea�PSD.„}ntr-adev[r,� cunosc� aceast[

solicitare� a� colegilor� din�USLca�PC�s[�fie�]n�ACD�(Alian`ade� Centru� Dreapta,� n.r.).� Ocon�di`ie�pe�care�nu�\tiu�cum�ovom� rezolva.� Vom� discuta� ]nBi�roul� Permanent� Jude`eanaceast[�posibilitate�de�a�depunecandidaturile�comune,� inclusivPartidul�Conservator.�Asta�do�-resc�cei�din�PSD.�S[�discut[mfoarte�ferm�cu�cei�din�PC�pen-

tru� liste� comune� din� parteaUSL”,�a�mai�declarat�~urcanu.Se� \tie� c[� pre\edintele� PC

Boto\ani,�Paul�Oni\a,�a�decla-rat�]nc[�de�la�prima�conferin`[comun[� a� USL,� c[� PartidulCon�servator�va�avea�candida`iproprii�la�alegerile�locale.�Vormerge�cu�candidat�comun�doarla�Prim[ria�Boto\ani�\i�Consi�-liul�Jude`ean.La�final,�deputatul�~urcanu�a

recunoscut� c[� nu� poate� s[-ladu�c[�cu�for`a�pe�Paul�Oni\a�laACD,�dac[�nu�vrea,�dar�credec[�nu�vor�fi�probleme�dac[�]nanumite� localit[`i� USL� nu� vaavea�candida`i�comuni.„Nu�e�nici�o�problem[�dac[

vom�avea�candidaturi�separate]n� alegerile� locale,� importanteste� s[� respect[m� protocolul,vom�avea�candida`i�comuni�atâtla�Consiliul�Jude`ean,�cât�\i�laPrim[ria�re\edin`[�de�jude`”,�a]ncheiat�Florin�~urcanu.La�fel�de�optimist�s-a�ar[tat�\i

pre\edintele� PSD� Boto\ani,Gheorghe�Marcu,�când�a�spusc[,�indiferent�de�situa`ie,�USLva�reu\i�ca�la�finalul�alegerilorlocale� din� 2012� s[� ob`in[� ]n

jude`ul�Boto\ani�80�la�sut[.„Acum�aproximativ�o�lun[�de

zile�USL�avea� ]n�sondaj�74� lasut[.� }n� aceast[� perioad[,� seorganizeaz[� un� nou� sondaj� ]njude`�\i�pot�s[�v[�spun�c[�USLare� un� trend� cresc[tor.� Nuvreau� s[� avansez,� acum,� aici,al�te�cote�procentuale,�dar�va�fio�surpriz[�când,�la�anul,�la�ale-gerile� locale,� Uniunea� SocialLi�beral[�va�avea�peste�80�la�su�-t[”,�a�ad[ugat�senatorul�Mar�cu.|i�pentru�a�demonstra�\i�el�c[

problema�cu�conservatorii�esteuna�minor[,�Marcu� a� `inut� s[sublinieze�faptul�c[,�la�nivel�dejude`,�nu�sunt�dispute�]ntre�for�-ma�iunile� politice� care� alc[�tu�-iesc�Uniunea.„Vreau� s[� subliniez� c[� ]ntre

PSD,�PNL�\i�chiar�PC�nu�exis�-t[� dispute� la� nivelul� jude`uluiBoto\ani.� Iar� USL� reprezint[so�lu`ia�câ\tig[toare�la�alegerilelo�cale� din� 2012.� Vom� aveapeste� 60� de� prim[rii� câ\tigatede�Uniune.�La�acestea,�se�vorad[uga� Prim[ria� municipiuluiBoto\ani� \i� pre\edin`ia� Consi�-liu�lui� Jude`ean”,� a� ]ncheiatMarcu.�(Adrian�Dimitriu)

Mopedele�\i�scuterele,�conduse�doar�cu�permis

Conservatorii, «ghimpele» din USL

*�Vând�loc�de�cas[�1200�mp,str.�Busuiocului�nr.2,�Boto\ani.Telefon:�0740.148.125.�(G-7)

*�Cas[�de�vânzare�pentru�dou[familii,�teren�2.500�cu�livad[,vie,�la�1�km�de�ora\.�Telefon:0752.462.120.�(G-8)

*�Vând�cas[,�str.�I.C.�Br[tianunr.�32.�Pre`�negociabil�la�fa`alocu�lui.�Telefon:�0755.954.430.

*�Firma�XLW�STAR�an�gajeaz[Operatori�Call�Cen��ter,�cunosc[�-tori�ai�lim�bii�ita�lie�ne�la�un�nivelcon�ver�sa�ional,�pentru�un�pro�-iect�de�lucru�la�domi�ci�liul�anga�-ja�tu�lui.�Pro�gram�fle��xi�bil:�FullTime�sau�Part�Ti�me.Be��neficii�garantate:�bo�nu��suri�lu�-nare,�bonuri�de�ma��s[.Posi�bilitatea�unor�câ\ti�guri�sub-stan`iale.�Pu�te`i�aplica�la:[email protected]

In�for�matii�la�telefon:0749.062.000�sauwww.xlworld.eu.�(2103-2)

*�SC�angajeaz[�barman.�Rela�iila�telefon�0741.613.142.

*�SC�Gecor�SRL�an�ga�jeaz[lucr[tori�comer�ciali�\i�operator

calcu�lator.�CV-ul�se�depune�laSuper�Market�Victo�ria�dinPrim[verii.�Re�la�ii�la�telefon:0755.425.605.�(2)

v^nz[ri�case/teren

angaj[ri

*�Vând�apartament�cu�2�camere,�Octav�B[ncil[,40�mp�utili,�et.3,�SD,�termopan,�u\[�metalic[,pre`�25.000�euro�negociabil.

*�Vând�apartament�cu�2�camere,�zonaPrim[verii,�40�mp�utili,�parter,�la�pre`ul�de26000�euro�negociabil,�intrare�separat[,posibilitate�de�extindere,�CT,�termopan,�renovatrecent.�Pretabil�cabinete�medicale,�sedii�de�firme.

*�Vând�apartament�cu�3�camere,�Aleea�Pinului,50�mp�utili,�etaj�1,�CT,�termopan,�la�pre`ul�de31.000�euro,�negociabil.

*�Vând�apartament�cu�3�camere,�Octav�B[ncil[,50�mp�utili,�etaj�4,�cu�\arpant[,�la�pre`ul�de33.000�euro�negociabil.

*�Vând�apartament�cu�4�camere,�CaleaNa`ional[,�zona�Stadion,�100�mp,�et.�V,�la�pre`ulde�40.000�euro,�bloc�cu�lift,�CT.�Posibilitate�depreluare�credit�ipotecar�cu�o�rat[�de�390�eurolunar.�Se�accept[�credit�Prima�Cas[.

*�Vând�apartament�cu�3�camere,�88�mp,�parter,la�pre`ul�de�46.000�euro�cu�TVA,�]n�bloc�nou,

CT,�termopan,�modern�compartimentat�\i�finisat.Rate�direct�cu�proprietarul�f[r[�banc[�\iadeverin`[�de�venit,�cu�avans�de�20%.�Se�accept[credit�Prima�Cas[.

*�Vând�vil[,�232�mp,�ultramoderna,�CT,�5camere,�3�b[i,�buc[t[rie,�garaj,�beci,�teren�4.500mp�]ngr[dit,�situat�la�4�km�de�ora\,�utilit[`i�pre`85.000�euro,�negociabil.

*�Ofer�spre�]nchiriere�apartament�2�camere,|tefan�Luchian,�renovat�recent,�CT,�nemobilat,pre`�150�euro/lun[.

*�Ofer�spre�]nchiriere�spa`iu�comercial,Prim[verii,�33�mp,�vad�comercial,�la�strad[,T+G+F,�pre`�400�euro.

*�Ofer�spre�]nchiriere�spa`iu�comercial,�zonaCalea�Na`ional[,�Bazar,�120mp,�zon[�comercial[cu�vad,�la�strad[,�pretabil�alimenta`ie�public[,pre`�1.000�euro.

*�Vând�spa`iu�comercial,�Prim[verii,�60�mp,�vadcomercial,�vitrina�termopan,�pre`�46.000��euro.

Cotidian�editat�de�SC GECOR SRL

Director:Gabriela�AneloriV{R��G{�NICI�NECHITA

Secretar general redac ie:Aurora�DIMITRIU

Redactori:Petronela�ROTARIUD[nu`�ROTARIU

Tehnoredactor:Adrian�DIMITRIU

Distribu`ie:Dan�IACOB

Responsabilitatea�arti-colelor�din�cotidianul

Evenimentul�de�Boto\aniapar`ine�exclusiv�autorilor.

Adresa�redac`iei:�PietonalulTran�sil�vaniei�nr.5;�Tel.:�0231.511.112Fax:�[email protected]

ISSN�2065-4731

Familia�Rusu�Geor-geta�Oana�\i

Bogdan�sunt�al[turide�fami�lia�Poho`uNu`iu�\i�Pohon`uRomic[�la�greauapierdere�a�celuicare�a�fost�fiu�\i,respectiv,�frate

POHON~UCEZAR.

Dumnezeu�s[-lodih�neasc[-n�pace�

�Adrian�\i�Aurora

Dimitriu�sunt�al[turide�Mihai�Vieriu�la

moartea�mamei�sale,�IRINA�VIERIU.

Dumnezeu�s-o�odih-neasc[-n�pace�

Lauren iu�Adomnic[ieste�al[turi�de�Mihai

Vieriu�la�moartea�mameisale.�Dumnezeu�s-o�ierte�

Cornel�|tefan�trans-mite�sincere�con-dolean`e�lui�MihaiVieriu�la�moartea

mamei�sale�IRINA�VIERIU.�

S[-i�fie�`[r^na�u\oar[�

Familia�anun`[�tre-cerea�]n�nefiin`[�a

celei�care�fost�mam[\i�bunic[�

IRINA�VIERIU.Trupul�ne]nsufle`it

este�depus�la�BisericaRoseti.�Dumnezeu�s-oodihneasc[-n�pace�\i

s[-i�fie�`[r^na�u\oar[�

�decese

7

PUBLICITATETest�de�urin[

Doi�copii�stau�]n�sala�de�a\teptarela�medic,�iar�unul�dintre�ei�plânge.-� De� ce� plângi?� ]l� ]ntreab[� ce�-

l[lalt.-�P[i,�am�venit�aici�pentru�un�test

de�sânge�\i�o�s[�m[�taie�la�deget.Când� aude� [sta,� cel[lalt� copil

]ncepe�\i�el�s[�plâng[.-�Dar�tu,�de�ce�plângi�acum?-�Eu�am�venit�aici�pentru�un�test

de�urin[�

23�mai�2011

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATEPersoane�fizice

Nume:.............................................�Prenume:................................Adresa:.........................................................................................Telefon:.........................................�B.I./C.I.:�seria.........�nr..............

Textul�anun`ului:...................................................................................................................................................................................................................................................................................Rubrica:..............................................................................R[spund�pentru�corectitudinea�acestui�anun`�(semn[tura).........................

Acest� anun`� este� valabil� pentru� publicarea� unui� singuranun`�de�maxim�20�de�cuvinte,�la�o�singur[�rubric[�pentruo� singur[� apari`ie.� Pentru� a� publica�mai�multe� anun`uritrebuie� s[� completa`i�mai�multe� taloane,� iar� pentru�maimulte� apari`ii� de� asemenea.� ATEN~IE�� Este� obligatoriecompleta�rea�datelor�de�identificare�prev[zute�]n�formular.

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate

AGENDA PREST|RI SERVICII

8 23�mai�2011

CMYK

MONDENAdrian�Pescariu:�«Vreau�s-o�v[d�pe�Bianca�cu�botni`[�\i�cu�biciul�]n�mân[».�Chiar�dac[�nu�a�inclus-o�pe�listamanechinelor�care�au�prezentat�colec`ia�sa�de�costume�din�latex,�Adrian�Pescariu�spune�c[�are,�]n�continuare,�ofantezie�cu�Bianca�Dr[gu\anu,�asistenta�emisiunii�«Un�show�p[c[tos»,�de�la�Antena�1. „Am�o�fantezie�teribil[�s-ov[d�pe�Bianca�cu�botni`[�\i�biciul�]n�mân[.�A\�fi�chemat-o�la�prezentare,�ar�fi�]nnebunit�to`i�b[rba`ii�din�club,�dar�eprea�slab[�\i�n-ar�fi�ar[tat�bine�]n�latex,�nu�o�avantaja�costuma`ia.�Trebuie�s[�se�mai�]ngra\e,�c[�b[rba`ii�vor�s[�aib[pe�ce�s[�pun[�mâna.�(...)�}i�st[�groaznic�slab[,�cu�ditamai�sânii.�Cred�c[�a�epuizat-o�prea�mult�Cristea�]n�dormitor\i�d-aia�a�sl[bit�a\a.�|tiu�c[�s-au�desp[r`it,�dar�se�vor�]mp[ca”,�a�declarat�Adrian�Pescariu,�pe�ziarul�Na`ional.

Dan Negru,luat cu asalt

de taximetri\tiCampionul�divertismentu-lui,�Dan�Negru,�a�avutparte�de�un�public�mai�spe-cial�]n�cea�de-a�opta�edi`ie«Câ\tigi�]n�60�de�secunde».

Unul� dintre� concuren`i,� taxime-trist�de�meserie,�a�fost�sus`inut�petoat[�durata�concursului�de�colegiide�breasl[.Andrei�Niculae�Mugurel�are�33

de�ani�\i�este�din�Bucure\ti.�Este�deprofesie�taximetrist,�]ns[�]n�trecut�apracticat� \i� meseria� de� buc[tar.Este�nec[s[torit,�dar� ]mpreun[�cuiubita�sa�are�o�feti`[�de�2�luni.Fire� jovial[� \i� glumea`[,� bucu-

re\teanul�a�fost�desemnat�]n�canto-nament�responsabil�cu�men`inereaatmosferei,�reu\ind�s[�detensione-ze�orice�moment�critic�cu�care�seconfruntau�ceilal`i�concuren`i.Andrei�mai� spune� c[� a�venit� la

emisiune�convins�c[�are�un�atu�fa`[de�ceilal`i�concuren`i:�este�rezistentla�stress�\i� la�un�program�prelun-git.�Cu�banii�pe� �care� sper[� s[� ]icâ\tige�la�emisiune,�bucure\teanulvrea�s[-\i�cumpere�o�ma\in[�nou[,cu�care�s[�poat[�lucra�mai�bine.

A�depus�actele�de�divor`�pe�21�fe�-bruarie,�iar�de�atunci�duce�o�lupt[feroce�cu�so`ul�ei,�miza�fiind�mi�-cu`a�Irina�Columbeanu,�]n�vârst[de�4�ani.�La�o�]n[l`ime�de�1,79metri,�vedeta�oscileaz[�acum�]ntre49�\i�50�kg,�greutate�la�limita�ano-rexiei�\i�cu�mult�sub�standardeleunui�fotomodel.

Când�se�afla�]n�plin[�glorie,�atât�]n�via`a�perso-nal[,�cât�\i�]n�carier[,�Moni�cânt[rea�59�kg,�ples-nea� de� s[n[tate,� radia� de� fericire� \i� avea� dimen-siuni�perfecte.�Procesele,�emo`iile,�nop`ile�nedor-mite,�stresul,�anxietatea�\i-au�pus�vizibil�amprentape�chipul�\i�pe�corpul�Monic[i�Columbeanu�(24�deani)� care,� ]n� numai� trei� luni� de� la� separarea� deIrinel,�a�sl[bit�aproape�10�kg,�scrie�click.ro.De� altfel,� so`ia� lui� Irinel� a� mai� avut� probleme

similare�]n�2007,�când�sl[bise�excesiv�\i�ajunsesela�49�kg.� }ngrijora`i� c[� ar� fi� ]n�pragul� anorexiei,apropia`ii�au�trimis-o�de�urgen`[�la�doctor.�„Mi-auf[cut�multe�examin[ri,�iar�rezultatele�au�ie\it�OK.Nu�am�tulbur[ri�de�alimenta`ie�\i�nici�anorexie.�|ieu�mi-a\�dori�s[�m[�mai�]ngra\�pu`in”,�ne�declaraMonica�]n�urm[�cu�patru�ani,�atunci�când�era�piele\i�os.Creatoarea� de� mod[� Mihaela� Drafta� spune� c[

acest�lucru�nu-i�va�face�r[u�]n�lumea�modei:�„Suntconvins[�c[�Monica�va�dep[\i�problemele�persona-le�cu�care�se�confrunt[�]n�aceast[�perioad[�\i�atunciva�demonstra�c[�mai�are�multe�de�f[cut�]n�industriamodei.� Chiar� dac[� a� sl[bit,� acest� lucru� nu� iesefoarte� tare� ]n� eviden`[� pentru� c[� Monica� a� avutmereu�o�siluet[�sub`ire,�cu�picioare�sub`iri�\i�sânii

mari.�Nu�a�fost�\i�nici�nu�o�s[�fie�o�problem[�pen-tru�Moni�s[� lucreze� ]n�continuare�pe�podiumurileinterna`ionale,�mai�ales�c[�se�caut[�manechinele�cum[rimi� foarte�mici.�Din� punctul�meu� de� vedere,faptul� c[� a� sl[bit� nu� e� un� dezavantaj,� ba� dimpo-triv[,�acest� lucru�o�va�ajuta� s[�aib[� \i�mai�multeprezent[ri� \i� contracte� de�modeling.�Monica� estefoarte� muncitoare� \i� se� potrive\te� pentru� pre-zent[rile�de�lenjerie�intim[”.

Deputata�PD-L�a�r[spuns]ntreb[rilor� moderatoruluireferitoare� la� rezultatulrecentelor� alegeri� din�par-tid,� posibila� remaniere� aguvernului,� alegerile� din2012,�dar�\i�unor�]ntreb[rimai� personale� legate� deaccesoriile�sale�vestimenta-re,� unele� dintre� ele� ]nvaloare� de� mii� de� euro.„Traian�B[sescu�a�dat�oca-zia�PD-L-ului� s[-\i� aleag[singur�conducerea�\i�pre\e�-dintele”,� a� afirmat�RalucaTurcan� (foto)� r[spunzândastfel� ]ntreb[rii� referitoarela� o� posibil[� implicare� apre\edintelui� ]n� procesulelectoral.Deputatul� a� comentat� \i

decizia�lui�Emil�Boc�de�a�oscoate�de�pe�listele�de�can-dida`i� la� func`ia� de� vice-pre\edinte.� Turcan� a� spusc[� situa`ia� „i-a� produsam[�r[ciune”�\i�„i�s-a�p[rutincorect”.„Nu�avem�beneficii�ma�-

teriale� de� pe� urma� guver�-

n[�rii� nici� eu,� nici� so`ulmeu”,� a� clarificat� RalucaTurcanu� problema� referi-toare� la� hainele� \i� acceso-riile�foarte�scumpe�cu�carese�afi\eaz[�uneori�deputataPD-L.�„Fac�un�efort�finan-ciar”,�spune�ea,�ad[ugândc[�folose\te�cartea�de�cre-dit�\i�pl[te\te�]n�mai�multeluni�cump[r[turile.

Deputatul Raluca Turcan:«Fac un efort financiar

s[-mi iau haine \iaccesorii scumpe»

Divor`ul�a�adus-o�pe�Moni]n�pragul�anorexiei