plan managerial comisia metodica 2012-2013

17
Scoala gimnaziala ‘Dr. Ilie Lazar’ Giulesti, Maramures PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE «LIMBA SI COMUNICARE « ANUL SCOLAR 2012/2013 Context legislativ Prezentul plan managerial privind activitatea educativă a membrilor comisiei metodice de Limba şi literatura română este conceput în conformitate cu: Planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate; Legea învăţământului; Legea nr. 128 / 1997, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul personalului didactic); Legea nr. 53 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii); O.M.Ed.C.T.S., Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; Scop Ridicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice de Limba şi literatura română, prin acordarea cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de cetăţeni. Obiective Domeniu: Curriculum

Upload: ovidiu-godja

Post on 28-Nov-2015

45 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

Scoala gimnaziala ‘Dr. Ilie Lazar’

Giulesti, Maramures

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI METODICE

«LIMBA SI COMUNICARE « 

ANUL SCOLAR 2012/2013

Context legislativPrezentul plan managerial privind activitatea educativă a membrilor comisiei metodice de Limba şi literatura română este conceput în

conformitate cu: Planul managerial al inspectorului şcolar de specialitate; Legea învăţământului; Legea nr. 128 / 1997, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul personalului didactic); Legea nr. 53 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii); O.M.Ed.C.T.S., Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

ScopRidicarea standardelor calitative ale activităţii didactice desfăşurate de membrii comisiei metodice de Limba şi literatura română, prin acordarea

cu valorile culturale şi sociale în care se manifestă beneficiarii procesului instructiv-educativ, pentru valorificarea potenţialului elevilor şi formarea lor în calitate de cetăţeni.

ObiectiveDomeniu: Curriculum1. Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MECTS, ISJ Maramures; 2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare a activităţilor specifice activităţii didactice

(planificări la disciplina de specialitate, activităţi complementare disciplinei); 3. Fundamentarea ofertei educaţionale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor;4. Asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate;

Page 2: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

Domeniu: Managementul educaţiei4. Reconsiderarea managementului colectivului de elevi la ora de specialitate prin implicarea activă a elevilor în procesul instructiv-

educativ; 5. Corelarea permanentă a desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor educative cu priorităţile strategice ale colegiului: a. Creşterea nivelului calităţii actului de predare-învăţare / educare prin stimularea performanţei şcolare (corelare cu ţintele strategice

educative naţionale, diversificarea activităţii educative, dezvoltarea parteneriatului părinte - şcoală, creşterea numărului de elevi implicaţi în participarea la concursuri şcolare judeţene şi naţionale);

b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă pentru toţi elevii, atât prin activitatea desfăşurată la clasă, cât şi prin activităţi extraşcolare asociate disciplinei de specialitate);

c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în activităţile formale de predare-învăţare care pot avea impact în reducerea absenteismului, monitorizarea frecvenţei elevilor etc.);

Domeniu: Managementul resurselor umane6. Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul

orelor de specialitate;7. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin participarea la diferite cursuri de formare şi prin îndeplinirea

eficientă a atribuţiilor din fişa postului;

Domeniu: Dezvoltarea relaţiilor comunitare9. Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu instituţii de cultură la nivel local, interjudeţean şi naţional;

Rezultate aşteptateDomeniu: curriculum

Plan managerial corelat cu ţinte strategice ale MECTS, ISJ Maramures; Ofertă educaţională centrată pe nevoile de dezvoltare profesională şi personală a elevilor;

Domeniu: Managementul educaţiei Organizarea de activităţi educative vizând dezvoltarea profesională a elevilor; Proiecte educative diversificate ca structură şi ca modalitate de organizare a colectivului de elevi şi a procesului instructiv-educativ; Activităţi extraşcolare asociate cu disciplina de specialitate; Număr mare de elevi participanţi la concursuri şcolare de specialitate şi la activităţi extraşcolare; Număr mare de elevi cu performanţe la concursuri şcolare; Număr redus de elevi aflaţi în situaţia de absenteism la disciplina de specialitate; Competenţe de exprimare orală şi scrisă consolidate; Materiale informative şi formative realizate în cadrul activităţilor extraşcolare asocite cu disciplina de specialitate şi promovate la

nivelul colegiului şi al comunităţii;

Page 3: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

OBIECTIVE GENERALE

OB. SPECIF.

DIRECTII DE ACTIUNEMASURI

RESPONSABILi TERMEN OBSERVATII

1.CRESTEREA REALA A PREGATIRII ELEVILOR

1.1. Cresterea nivelului de cunostinte, deprinderi is competente in domeniul disciplinelor umaniste.

1.2. Crestera atractivitatii acestor discipline, incat elevii sa le invete cu placere.

1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu cerintele Programei si specificul clasei1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o maniera activa si interactiva, menita sa dezvolte competentele elevilor1.1.3. Elaborarea testelor de evaluare a cunostintelor din ciclul gimnazial1.1.4. Sustinera evaluarii initiale la clasele V- VIII si interpretarea rezultatelor. Anexarea acestora la dosarul intocmit in acest scop.

1.2.1. Lectiile se vor desfasura in conformitate cu acest obiectiv, abordand metodologia adecvata.1.2.2. Se vor atrage elevii spre aceste discipline, propunandu-li-se acestora subiecte atractive pentru optionale.1.2.3. Se va realiza pregatirea suplimentara pentru elevii ce participa la olimpiadele scolare.1.2.4. Vor fi atrasi elevii spre biblioteca scolara prin actuni desfasurate de aceasta, cum ar fi prezentari de carte, aniversari, comemorari etc.

- membrii comisiei

- membrii comisiei

- toti membrii

- director- membrii comisiei- membrii comisiei

1.X.2012

17. IX. –1. X.

permanent

- permanent

- expozitii de carte

- prezentari de carte

- recitari- aniversari- comemorari- articole poezii- etc.

Page 4: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

1.3. Pregatirea zilnica pentru lectii a profesorilor

1.3.1. Fiecare cadru didactic, membru al comisiei, va realiza proiectele unitatilor de invatare, planuri de lectie si schite de plan.1.3.2. Profesorii incepatori vor efectua zilnic planuri de lectie.

1.3.3. Pentru a-i ajuta pe cei tineri, profesorii cu experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le modele de planificari, planuri de lectie.1.3.4. Discutarea in comisie a unor probleme de didactica moderna.- Atragerea elevilor spre lectura- Se va avea in vedere permanent modalitatile de

evaluare ale elevilor : Referat : «  Evaluarea la clasa a VIII-a, itemi subiectivi. Aspecte practice ale evaluarii.» 

- Discutarea Programei pentru testarea nationala la disciplinele de concurs

- La limbile straine se va avea in vedere insusirea corecta a acestora de catre elevi. Referate Godja Ovidiu, Nemes Loredana

- Organizarea pe 20 martie a zilei francofoniei

- Pentru aria curriculara «  Om si Societate » se va avea in vedere cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei, a functiilor democratice si a drepturilor omului, formarea unor atitudini constructive fata de mediul inconjurator, stimularea curiozitatii pentru studiul istoriei si geografiei.

- Referate pe aceste teme : « Ziua Padurii »

- toti membrii

- profesorii incepatori profesorii cu experienta

- toti membrii

Profesorii de limba si literatura romanaTiplea AnnisoaraToporan Luminita

Godja OvidiuNemes Loredana

Nemes Loredana

Bosca MariaRaileanu Mariana

- permanent

- zilnic

- de cate ori este nevoie

Noiembrie

Octombrie

NoiembrieDecembrie

Martie

Martie - aprilie

- proiecte pentru unitatile de invatare ;- planuri ;- schite

- planificari model, planuri modfel, proiectul unei unitati de invatare

- referat

programele pe discipline

- referate

recitari de poezii in lb. Franceza,ghicitori, concursuri

Page 5: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

2. CRESTEREA CALITATII EVALUARII

3. CONTIUNUAPERFECTIONARE A PROFESORILOR

2.1.Intelegerea rolului educational al notei.

2.2. Cresterea obiectivitatii evaluarii.

3.1. Cresterea eficientei activitatii de perfectionare la nivelul comisiei

- Lectii demonstrative : - Lectie de istorie – clasa a VIII -a

2.1.1. Discutii cu colegii tineri, calificati si necalificati a criteriilor de notare, a rolului educativ al notei. Nu se va folosi nota pentru a pedepsi elevul indisciplinat.2.1.2. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor care se aplica la fiecare clasa, cu o ritmicitate lunara (eventual bilunara). Se vor aplica bareme clar si precis stabilite de notare.

2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu cele obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale, olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo unde sunt discrepante.2.2.2. Se va simula examenul de evaluare nationala prin teste asemanatoare cu cele ale Comisiei Nationale de Evaluare.Fiecare profesor va avea propriul set de teste.2.2.3. Se vor folosi si modalitati alternative de evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.)

3.1.1. Lunar, in ultima vineri, se vor instrui membrii comisiei pentru a discuta problemele ivite in activitatea didactica.3.1.2. Membrii comosiei metodice vor efectua interasistente la profesorii cu experienta de cate ori orarul le permite.3.1.3. Profesorii cu experienta vor efectua asistente la orele colegilor necalificati sau incepatori cu scopul de a-i sprijini in organizarea demersului didactic.

Raileanu Mariana

membrii comisiei

toti profesorii

toti profesorii

toti colegii

profesorii

profesorii calificati incepatori

profesorii calificati

noiembrie

lunar

Lunar

La inceputul anului scolar in functie de rezultatele obtinute la concursuri

La o data stabilita

Cand e cazul

Lunar in ultima vineri

Cand au timp, in functie de orar

Discutii

teste/bareme de corectare

discutii pe baza comparatiei

Rezultatele obtinute

Grile, portofolii, proiecte, etc.

Discutii, referate

InterasistenteOrar de interasistente.

3.1.4. Mentinerea unui contact permanent cu invatatorii clasei a IV-a si participarea la actiuni

invatatorii clasei a IV-a

Anual Discutii, asistente la ore

Page 6: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

4. REALIZAREA UNEI EDUCATII COMPLETE PRIN OBIECTELE NOASTRE

5. PASTRAREA TRADIT. FOCLOR. LOCALE PRIN MODALTI. SPECIFICE ARIEI NOASTRE CURRICULARE

3.2. Dezbateri pe teme de pregatire profesionala continua.

4.1. Exploatarea resurselor educative ale lectiilor de romana, istorie, geografie.

5.1. Serbari si spectacole

comune in vederea integrarii lor in ciclul gimnazial.

3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare (de examenul national de evaluare), etc.3.2.2. Participarea cadrelor didactice la perfectionarile realizate la nivel judetean si national : - consfatuiri- comisii metodiceexamene de definitivat, gradul II, gradul I si perfectionari.

4.1.1. In cadrul lectiilor lor profesorii din comosia noastra metodica vor insista asupra valentelor educative ale elevilor.

-Lectie demonstrativa la limba romana

5.1.1. Profesorii de romana vor alcatui programul unor serbari scolare, in care un rol imporatant sa il aiba folclorul zonei.5.1.2. Pregatirea unor scenete5.1.3. Culegerea de folclor local si amenajarea unor colturi etnografice in scoala.

Toti membrii

Toti profesorii

Toti profesorii

Tiplea Anisoara

Toti membrii

Lunar

Cand este cazul

Permanent

Aprilie-Mai

De cate ori este nevoie ; la sfarsit de an

Dezbateri

Examene

Serbari, recitari, piese de teatru

6. CULTIV. DRAGOSTEI DE LECTURA.

6.1. Atragerea copiilor la biblioteca.

6.1.1. Programe atractive ale bibliotecii6.1.2. Imbogatirea permanenta a volumelor din bibliotecile scolre, atragerea unor fonduri extrabugetare pentru dotarea cu carti.

Toti membrii anual Carti

Page 7: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

Responsabil comisie metodica,

Godja Ovidiu

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL I2012/2013

Nr. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN/DATA

Page 8: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Analiza activitatii Comisiei Metodice in anul precedent.

Intocmirea planificarilor anuale, semestriale, proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie, schite de plan.

Referat : Tema « Metode de evaluare specifice limbilor straine »

Participarea membrilor comisiei la activitate de perfectionare prin Cercuri pedagogice

Lectie demonstrativa la istorie

Dezbatere pe tema elevilor ai caror parinti sunt plecati in strainatae

Analiza activitatii comisiei metodice pe semestrul I

Toti membrii

Toti membrii

Godja Ovidiu

Toti membrii

Raileanu Mariana

Toti membrii

Octombrie

Permanent

Noiembrie

Noiembrie

Decembrie

Decembrie

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PE SEMESTRUL II2012/2013

Page 9: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

Nr.crt. ACTIVITATEA PROPUSA RESPONSABIL TERMEN/DATA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Intocmirea planificarilor anuale, semestriale, proiectarea activitatilor de invatare, planuri de lectie, schite de plan.

Referat « Cartea, prieten pentru timpul liber» 

Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice

Activitatea « Sa sarbatorim Ziua francofoniei » - recitari de poezie franceza ;

Lectie demonstrativa la limba romana

Pregatirea serbarii de sfarsit de an scolar.

Analiza activitatii comisiei metodice in anul scolar 2012-2013

Toti membrii

Tiplea Anisoara

Toti membrii

Nemes Loredana

Toporan Luminita

Toti membrii

Toti membrii

Permanent

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iunie

Page 10: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

OPISUL DOSARULUI

1. TABEL CU MEMBRII COMISIEI METRODICE;

2. RESPONSABILITATILE CADRELOR DIDACTICE IN COMISIA METODICA si/sau JUDET;

3. RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I ;

4. PLANUL MANAGERIAL PENTRU ANUL SCOLAR 2012/2013;

5. GRAFICUL SEMESTRIAL AL ACTIVITATILOR;

6. TABEL NIMINAL CU PREZENTA MEMBRILOR;

7. LISTA CU PROGRAMELE SCOLARE IN VIGOARE;

8. GRAFICUL INTERASISTENTELOR;

9. TABEL NOMINAL CU ELEVII – MEMBRI AI LOTURILOR PENTRU OLIMPIADE;

10. TESTE DE EVALUARE INITIALA; rezultate, interpretare, masuri.

11. GRAFICUL ACTIVITATILOR DE PREGATIRE SUPLIMENTARA CU ELEVII CLASEI a-VIII-a ;

12. PLANIFICAREA TEZELOR. SUBIECTE ;

13. DOSARUL CU DOCUMENTELE CARE ATESTA DESFASURAREA ACTIUNILOR PROGRAMATE: REGISTRUL DE PROCESE – VERBALE IN CARE SE CONSEMNEAZA ACTIUNILE DESFASURATE SI CONTINUTUL INTERVENTIILOR MEMBRILOR COMISIEI,

MATERIALE INFORMATIVE SUSTINUTE, PROIECTE DE LECTIE ALE ACTIVITATILOR DEMONSTRATIVE, etc.

14. MAPE DIDACTICE (PROGRAME SCOLARE, PROIECTE ALE UNITATII DE INVATARE,PROIECTE DE LECTIE MODEL, LUCRARI METODICE, COLECTII DE TESTE UTILIZATECA PROBE DE EVALUARE LA NIVEL DE SCOALA, SUBIECTE DATE LA OLIMPIADELE SI CONCURSURILE SCOLARE, MATERIALE INFORMATIVE ISJ, CCD, etc.)

Page 11: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

TABEL CU MEMBRII COMISIEI METODICE 2012/2013

OBSERVATIE : În anul şcolar 2012/2013 vor sustine lecţii demonstrative urmatorii membri :

- Raileanu Mariana- Toporan Luminita

1. TIPLEA ANISOARA - lb. Română- lb. Latină

2. TOPORAN LUMINITA - lb. Română- Lb. Latina

3. BOSCA MARIA - geografie

4. GODJA OVIDIU - lb. Engleză

5. NEMES LOREDANA - lb. Franceză

6. RAILEANU MARIANA - Istorie

Page 12: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR COMISIEI

1. TIPLEA ANISOARA: - lb. Română V- VIII Giulesti;

- lb. Latină: a VIII-a; - diriginte la clasa a VII-a.

2. TOPORAN LUMINITA : - lb. Română V – VIII Berbesti;

- lb. Latină: a VIII-a; - responsabil concursuri şcolare;

- diriginte la clasa a V-a.

3. GODJA OVIDIU : - lb. Engleză cl. III - VIII Berbesti si Giulesti; - diriginte la clasa a VIII-a Giulesti;- responsabilul comisiei metodice;- consilier educativ ;- membru CA ;

4. NEMES LOREDANA :

- lb. Franceză cl.V – VIII Berbesti si Giulesti; - diriginte la clasa a V- a Giulesti.

5. BOSCA MARIA : - Geografie cl.V-VIII Berbesti si Giulesti;

6. RAILEANU MARIANA : - Istorie cl.V-VIII Berbesti si Giulesti;

Page 13: Plan Managerial Comisia Metodica 2012-2013

TABEL NOMINAL CU PARTICIPAREA MEMBRILOR COMiSIEI LA ACTIVITATILE DIN 2012/2013

Nr.Crt.

NUMELE SI PRENUMELE

ACTIVITATI IN SCOALA ACTIV.JUDETENE

Semnatura

Sem. I Sem.II1. TIPLEA

ANISOARA2. TOPORAN

LUMINITA3. GODJA OVIDIU

4. NEMES LOREDANA

5. BOSCA MARIA

6. RAILEANU MARIANA

7.

8.

9.

10.

11.