newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

of 4 /4
Europa - direct la tine Newsletter Centrul de Informare EUROPE DIRECT V@lcea BIBLIOTECAJUDE|EAN~ „ANTIM IVIREANUL” V^LCEA Nr. 2 - februarie 2014 - Declara\ie [n urma misiunii comune de evaluare efectuate de FMI ]i Comisia European` [n Rom@nia Echipele Fondului Monetar In- terna\ional ]i Comisiei Europene s-au aflat în vizit` la Bucure]ti în perioada 21 ianuarie – 4 februarie 2014, pentru discu\ii privind prima ]i a doua evaluare, combinate, în cadrul pro- gramului economic sprijinit de FMI prin Acordul Stand-By, precum ]i pentru actu- alizarea situa\iei programului preventiv cu Uniunea European` privind balan\a de pl`\i. S-a ajuns la un acord la nivel tehnic. Programul r`mâne, în linii mari, în direc\ia cea bun`. Majoritatea criteriilor de performan\` stabilite pentru finele lunii de- cembrie 2013 au fost îndeplinite sau sunt aproape îndeplinite. Mai multe informa\ii pute\i citi acces@nd: http://ec.europa.eu/romania/news/0402201 4_declaratie_in_urma_vizitei_fmi_si_comi siei_europene_ro.htm Publicarea primului raport privind combaterea corup\iei [n statele membre UE Corup\ia continu` s` fie o provocare pentru Europa. Corup\ia este un fenomen care afecteaz` toate statele membre ale UE ]i cost` economia european` aproximativ 120 de miliarde de euro pe an. Statele membre au avut numeroase ini\ia- tive în ultimii ani, îns` rezultatele sunt inegale ]i ar trebui s` se intensifice eforturile pentru prevenirea ]i pedepsirea faptelor de corup\ie. Acestea sunt câteva dintre con- cluziile primului raport al UE privind combaterea corup\iei, publicat de Comisia Eu- ropean`. Mai multe informa\ii pute\i citi acces@nd site-urile: http://ec.europa.eu/romania/news/03022014_raport_ue_combaterea_coruptiei_ro.htm http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and- human-trafficking/corruption/anti-corruption- report/docs/2014_acr_romania_chapter_ro.pdf http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and- human-trafficking/corruption/anti-corruption- report/docs/2014_acr_romania_factsheet_en.pdf Publicarea rezultatelor studiului Eurobarometru privind utilizarea serviciilor de roaming [n UE ]i [n afara ei Conform rezultatelor unui nou sondaj de opinie efectuat în rândul a 28.000 de cet`\eni ai UE, 94% dintre europenii care c`l`toresc în afara \`rii lor de origine utilizeaz` în mod limitat servicii precum Facebook, din cauza tarifelor ridicate practicate de societ`\ile de telefonie mobil` pentru serviciile furnizate în roaming. Conform calculelor efectuate de Comisia European`, companiile care ofer` servicii de telecomunica\ii nu beneficiaz` de o pia\` de aproximativ 300 de milioane de utilizatori de servicii de telefonie din cauza strategiilor actuale de stabilire a pre\urilor, cu efecte negative ]i asupra altor între- prinz`tori, cum ar fi dezvoltatorii de aplica\ii pentru dispozitivele mobile. Marea majoritate a românilor prefer`, de exemplu, când c`l`toresc în alte state UE, ori s` apeleze la planuri tarifare speciale în roaming, ori s` î]i cumpere cartele SIM din \ara de destina\ie. }i românii fac parte dintre cet`\enii UE care prefer`, când sunt în str`in`tate, mai degrab` s`-]i utilizeze cât mai pu\in telefonul mobil, dac` nu chiar s` îl închid`. Mai multe informa\ii: http://ec.europa.eu/romania/news/17022014_eurobarometru_roaming_ro.htm Deschiderea perioadei de [nregistrare pentru dialogul cu cet`\enii al comisarului european Dacian Ciolo] Comisarul european pentru agricultur` ]i dezvoltare rural` Dacian Ciolo] va avea, la Bucure]ti, un dialog cu cet`\enii despre viitorul Europei, luni 17 martie 2014, între orele 11.00 – 13.00, în zona Atrium din incinta Bibli- otecii Na\ionale a României (b-dul Unirii, nr. 22, Bucure]ti). Detalii despre înregistrare ]i partici- pare, precum ]i despre seria de dia- loguri cu cet`\enii în general, se g`sesc acces@nd: http://ec.europa.eu/romania/news/25022 014_dacian_ciolos_in_dialog_cu_cetaten ii_la_bucuresti_ro.htm Publicarea unui raport ce analizeaz` principalele evolu\ii ale politicii externe a UE [n domeniul migra\iei Într-un raport recent adoptat, Comisia analizeaz` principalele evolu\ii din politica extern` a UE în domeniul migra\iei în 2012 ]i 2013. Mai multe informa\ii pute\i citi acces@nd: http://ec.europa.eu/romania/news/21022014_politica_ex- terna_in_domeniul_migratiei_ro.htm

Upload: vochescu-alexandru

Post on 02-Jul-2015

237 views

Category:

Social Media


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

Europa - direct la tineNewsletter Centrul de InformareEUROPE DIRECT V@lcea

BIBLIOTECAJUDE|EAN~„ANTIM IVIREANUL”V^LCEA

Nr. 2- februarie 2014 -

Declara\ie [n urma misiunii comunede evaluare efectuate de FMI

]i Comisia European` [n Rom@niaEchipele Fondului Monetar In-

terna\ional ]i Comisiei Europene s-au aflat învizit` la Bucure]ti în perioada 21 ianuarie – 4februarie 2014, pentru discu\ii privind prima]i a doua evaluare, combinate, în cadrul pro-gramului economic sprijinit de FMI prinAcordul Stand-By, precum ]i pentru actu-alizarea situa\iei programului preventiv cuUniunea European` privind balan\a de pl`\i.

S-a ajuns la un acord la niveltehnic. Programul r`mâne, în linii mari, îndirec\ia cea bun`. Majoritatea criteriilor deperforman\` stabilite pentru finele lunii de-cembrie 2013 au fost îndeplinite sau suntaproape îndeplinite.Mai multe informa\ii pute\i citi acces@nd:http://ec.europa.eu/romania/news/04022014_declaratie_in_urma_vizitei_fmi_si_comisiei_europene_ro.htm

Publicarea primului raportprivind combaterea corup\iei

[n statele membre UECorup\ia continu` s` fie o provocare pentru Europa. Corup\ia este un

fenomen care afecteaz` toate statele membre ale UE ]i cost` economia european`aproximativ 120 de miliarde de euro pe an. Statele membre au avut numeroase ini\ia-tive în ultimii ani, îns` rezultatele sunt inegale ]i ar trebui s` se intensifice eforturilepentru prevenirea ]i pedepsirea faptelor de corup\ie. Acestea sunt câteva dintre con-cluziile primului raport al UE privind combaterea corup\iei, publicat de Comisia Eu-ropean`.Mai multe informa\ii pute\i citi acces@nd site-urile:http://ec.europa.eu/romania/news/03022014_raport_ue_combaterea_coruptiei_ro.htmhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-h u m a n - t r a f f i c k i n g / c o r r u p t i o n / a n t i - c o r r u p t i o n -report/docs/2014_acr_romania_chapter_ro.pdfhttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-h u m a n - t r a f f i c k i n g / c o r r u p t i o n / a n t i - c o r r u p t i o n -report/docs/2014_acr_romania_factsheet_en.pdf

Publicarea rezultatelor studiului Eurobarometruprivind utilizarea serviciilor de roaming

[n UE ]i [n afara eiConform rezultatelor unui nou sondaj de opinie efectuat în rândul a 28.000 de

cet`\eni ai UE, 94% dintre europenii care c`l`toresc în afara \`rii lor de origine utilizeaz` înmod limitat servicii precum Facebook, din cauza tarifelor ridicate practicate de societ`\ilede telefonie mobil` pentru serviciile furnizate în roaming. Conform calculelor efectuatede Comisia European`, companiile care ofer` servicii de telecomunica\ii nu beneficiaz`de o pia\` de aproximativ 300 de milioane de utilizatori de servicii de telefonie din cauzastrategiilor actuale de stabilire a pre\urilor, cu efecte negative ]i asupra altor între-prinz`tori, cum ar fi dezvoltatorii de aplica\ii pentru dispozitivele mobile.

Marea majoritate a românilor prefer`, de exemplu, când c`l`toresc în alte stateUE, ori s` apeleze la planuri tarifare speciale în roaming, ori s` î]i cumpere cartele SIMdin \ara de destina\ie. }i românii fac parte dintre cet`\enii UE care prefer`, când sunt înstr`in`tate, mai degrab` s`-]i utilizeze cât mai pu\in telefonul mobil, dac` nu chiar s` îlînchid`.Mai multe informa\ii:http://ec.europa.eu/romania/news/17022014_eurobarometru_roaming_ro.htm

Deschiderea perioadei de [nregistrarepentru dialogul cu cet`\enii

al comisarului european Dacian Ciolo]Comisarul european pentru

agricultur` ]i dezvoltare rural` DacianCiolo] va avea, la Bucure]ti, un dialogcu cet`\enii despre viitorul Europei,luni 17 martie 2014, între orele 11.00 –13.00, în zonaAtrium din incinta Bibli-otecii Na\ionale a României (b-dulUnirii, nr. 22, Bucure]ti).Detalii despre înregistrare ]i partici-pare, precum ]i despre seria de dia-loguri cu cet`\enii în general, se g`sescacces@nd:

http://ec.europa.eu/romania/news/25022014_dacian_ciolos_in_dialog_cu_cetatenii_la_bucuresti_ro.htm

Publicarea unui raport ce analizeaz` principaleleevolu\ii ale politicii externe a UE [n domeniul migra\iei

Într-un raport recent adoptat, Comisia analizeaz` principalele evolu\ii dinpolitica extern` a UE în domeniul migra\iei în 2012 ]i 2013. Mai multe informa\iipute\i citi acces@nd: http://ec.europa.eu/romania/news/21022014_politica_ex-terna_in_domeniul_migratiei_ro.htm

Page 2: Newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

Pagina 2 Nr. 2 Newsletter

A început num`r`toarea invers` pân` la alegerile europene

Sursa: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140210IFG35536/html/A-%C3%AEnceput-num%C4%83r%C4%83toarea-invers%C4%83-p%C3%A2n%C4%83-la-alegerile-europene

Bugetul UE explicatContribuabilii din UE trebuie s` aib` o viziune clar` asupra felului în care sunt cheltui\i banii

Uniunii ]i trebuie s` ]tie de unde provin ace]tia. Aceste lucruri se pot vedea într-o aplica\ie, care arputea contribui la o mai bun` în\elegere a felului în care func\ioneaz` cadrul financiar multianual ]ibugetele anuale. Cifrele din fiecare \ar` sunt prezentate într-o perspectiv` european`.Sursa: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/news-room/content/20140211IFG35645/html/Bugetul-UE-explicat

Publicarea pachetului lunar de deciziiprivind cazurile de [nc`lcare a legisla\iei UE

În pachetul pe care îl întocme]te lunar, con\inând decizii referitoare la cazurile de înc`lcarea legisla\iei UE, Comisia European` are în vedere, inclusiv, ac\ionarea în justi\ie a statelor membrecare nu au respectat în mod corespunz`tor obliga\iile care le revin în temeiul acesteia.Aceste decizii,care vizeaz` numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunz`toare a legisla\iei UE,în beneficiul cet`\enilor ]i al întreprinderilor. {n data de 20 februarie, Comisia a luat 121 de decizii,incluzând 18 avize motivate ]i 8 sesiz`ri ale Cur\ii de Justi\ie a Uniunii Europene. Deciziile referi-toare la România au în vedere gropile de gunoi ilegale, cur`\area iazurilor de decantare ]i tarifareacorect` pentru utilizarea infrastructurii feroviare.Mai multe informa\ii:http://ec.europa.eu/romania/news/20022014_pachet_proceduri_neindeplinire_obligatii_februarie_ro.htm

Page 3: Newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

Nr. 2 Newsletter Pagina 3

Av@nd mai bine de26 milione de europeni f`r` locde munc`, ]omajul este una dincele mai mari probleme actuale[n UE. Dintre ace]tia cea maiafectat` categorie sunt tinerii,inciden\a ]omajului fiind de 2ori mai mare [n r@ndul lor.Pu\inele locuri de munc`, lacare ace]tia au acces, sunt fietemporare, fie sub nivelul lor destudii. Dar [n acela]i timp neconfrunt`m ]i cu realitatea c`,de cele mai multe ori, sistemuleduca\ional nu corespundecererii de pe pia\a muncii.

Din aceste motive sevorbe]te, la nivel european, de-spre o genera\ie pierdut`, gene-ra\ie care nu are acum ]ansa s`profeseze [n domeniul studiat,]i, probabil va avea dificultates` intre pe sectorul de pia\`corespunzator inclusiv dup` re-dresarea economic`, av@nd ca ]icompeti\ie proaspe\ii absolven\iai anilor respectivi.

Uniunea European` adezvoltat o serie de ini\iativepentru a veni [n [nt@mpinareaacestei grave probleme, cum arfi: garan\ia pentru tineret, uncadru de calitate standard pen-tru stagiile de training, progra-mul Erasmus Plus, [nv`\arealimbilor str`ine, recunoa]tereacalificarilor profesionale.

Garan\ia pentru ti-neret este o reform` ambi\ioas`la nivel UE care are ca scopacordarea ajutorului tuturor oa-menilor cu v@rsta sub 25 de anis` []i g`seasc` un loc de munc`,

s` participe la programe de for-mare continu`, s` g`seasc` oucenicie sau stagiatur` [n ter-men de 4 luni din momentul [ncare ]i-au pierdut locul demunc` sau ]i-au terminatpreg`tirea academic`.

Conform unui comu-nicat de pres` publicat de Co-misia European`, 17 statemembre au depus deja planullor final de implementare aGaran\iei pentru Tineret, [ntimp ce celalalte 11 [nc` []ipreg`tesc strategiile. LászlóAndor, Comisarul European

pentru Ocuparea For\ei deMunc`, Afaceri sociale ]i In-cluziune subliniaz` c`: „Este [ninteresul fiec`rui stat membrus` ac\ioneze repede ]i s` pun`la punct m`suri practice pentrua ajuta tinerii s` []i g`seasc`un loc de munc` sau s`dob@ndeasc` aptitudini ce [ipoate ajuta [n g`sirea unui locde munc` [n viitor.”

Unele regiuni din 20de state membre sunt eligibilepentru finan\are adi\ional` dinpartea Ini\iativei privind Ocu-parea for\ei de munc` pentruTineri (Youth Employment Ini-tiative) din cauza ratei ridicatea ]omajului [n r@ndul tinerilor(mai mult de 25% [n cel pu\in oregiune). {ntre aceste state seafl` ]i Rom@nia. Suma trebuie

cel pu\in dublat` de c`trefiecare stat beneficiar, utiliz@ndFondul Social European alocatde UE.

Garan\ia pentrutineret are ]i un cost fiscal pen-tru statele membre (Organiza\iaInterna\ional` a Muncii a esti-mat costul de [nfiin\are aGaran\iei pentru Tineret [nZona euro la 21 miliarde europe an). Totu]i, costul inac-tivit`\ii e mult mai mare.Funda\ia European` pentru{mbun`t`\irea Condi\iilor deVia\` ]i Munc` (Eurofound) a

estimat c` pierderea economic`a UE, [n cazul [n care tineretulnu lucreaz`, nu ia parte la sta-giaturi sau preg`tiri profesion-ale, este de peste 150 miliardeeuro [n 2011 (1.2% din Pro-dusul Intern Brut al UE), subform` de indemniza\ii ]ipierderi la nivel de venituri ]iimpozite. Acestea se adaug` lacosturile pe termen lung pe carele presupune ]omajul la eco-nomie, societate ]i la persoa-nele [n cauz`, cum ar fi risculde a nu se angaja [n viitor ]i s`-r`cia. Costul inactivit`\ii este,a]adar, foarte mare: schemaGaran\iei pentru tineret este oinvesti\ie.

Scopul Garan\ieipentru tineret este s` se asigurec` niciun t@n`r nu este l`sat f`r`

loc de munc` sau inactiv pentruo perioad` mai lung` de 4 luni.

Garan\ia pentru Tine-ret trebuie s` ajute tineretul s`-]i g`seasc` un loc de munc`potrivit educa\iei, aptitudinilor]i experien\ei lor, sau s`dob@ndeasc` educa\ia, aptitu-dinile ]i experien\a ce sunt di-rect relevante [n m`rirea]anselor de a-]i g`si un loc demunc` [n viitor. Implementareaacesteia va solicita reformestructurale [n multe state mem-bre. De exemplu, serviciile pu-blice de ocupare a for\ei demunc` trebuie s` fie capabile s`se asigure c` fiec`rui t@nar i seofer` asisten\` adecvat`, opor-tunit`\ile de [nv`\`m@nt ]i for-mare cele mai relevante pentrusitua\ia lor, rezult@nd [ntr-oofert` de munc` „personalizat`”]i concret` [n termen de 4 luni.

Avem exemple desucces al acestui program [nAustria ]i Finlanda ([n cazulgaran\iei finlandeze pentrutineret 83.5% din num`rulcelor [nregistra\i le-a fost alocatun loc de munc`, formare pro-fesional`, ucenicie sau [nv`-\`m@nt continuu, [n termen de 3luni de la [nregistrare). R`m@ne[n puterea statelor membre s`[]i gestioneze fondurile alocate]i s` \in` cont de recomand`rileprimite pentru a cre]te ]anselede succes ale programului peplan na\ional. Comisia Euro-pean` va da feedback-ul sau lastrategiile deja depuse [ns`pt`m@nile ce urmeaz`.

17 state au depus planuri de implementarea Garan\iei pentru Tineret ]i a]teapt` feedback-ul Comisiei

11 februarie - ziuanum`rului europeande urgen\` 112

Majoritatea europe-nilor nu prea ]tiu înc` la cenum`r s` sune atunci când,aflându-se într-o \ar` str`in`, se

confrunt` cu o situa\ie deurgen\`. În urma unui sondajEurobarometru, efectuat lasfâr]itul lunii ianuarie a anului2014, a reie]it c` 49% din eu-ropeni nu ]tiu c` pot contactaserviciile de urgen\` la num`rul112. În ciuda eforturilor depusede-a lungul mai multor ani, exis-ten\a acestui serviciu continu`s` fie ignorat` de aproximativ50% dintre cet`\eni, inclusiv de

persoanele care c`l`toresc curegularitate.

România, cu 71%dintre responden\i declarând c`]tiu ce înseamn` num`rul euro-pean de urgen\` 112, face partedintre statele membre UE cu opopula\ie cu nivel ridicat decunoa]tere în domeniu. Deasemenea, România este unuldintre statele membre în care112 a devenit principalul num`r

de urgen\` ]i în care pot fi uti-lizate ]i alte limbi, nu doarromâna, pentru contactarea ser-viciului (respectiv engleza,franceza ]i germana).

Mai multe informa\iipute\i citi acces@nd:

http://ec.europa.eu/roma-nia/news/11022014_riscuri_calatorii_strainatate_ro.htm

sursa: Comisia European`

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-13_en.htm?lo-cale=en

Page 4: Newsletter nr 2_februarie_2014_ed_valcea

Pagina 4 Nr. 2 Newsletter

Con\inutul acestei publica\ii nu reprezint` [n mod necesar pozi\ia oficial` a Uniunii Europene

Centrul de Informare EUROPEDIRECTV@lceaBiblioteca Jude\ean`

„Antim Ivireanul” V@lcea

Str. Carol I, nr. 26, Rm. V@lcea, cod 240591Telefon/fax: 0350/424 540

E-mail: [email protected], [email protected]

Proiectuleste finan\at

deComisiaEuropean`

]iConsiliul Jude\ean

V@lcea

La Centrul de InformareEUROPE DIRECT V@lcea,pute\i g`si o bro]ur` interesant`despre Uniunea economic` ]imonetar` ]i moneda euro.Bro]ura face parte din seria „S`[n\elegem politicile Uniunii Eu-ropene” ]i a fost editat` de Ofi-ciul de Publica\ii al UniuniiEuropene. Din cuprins: De ceavem nevoie de uniune eco-nomic` ]i monetar`? O politic`comun` pentru o mened` comu-n`; Cum procedeaz` UE? Po-litici de stabilitate ]i de cre]tere;Ce face UE? Cum coordoneaz`UE luarea deciziilor [n domeniul economic; Economia UE: uncontrol mai strict = accelerarea cre]terii = ie]ire din criz`; Per-spective Politici axate pe stabilitate ]i cre]tere pe termen lung.

Col\ul de lectur`EUROPE DIRECT

11 februarieZiua mondial` pentru un internet mai sigur

Ziua pentru un internet mai sigur a fost s`rb`torit` pe 11 feb-ruarie în peste 100 de \`ri (inclusiv, pentru prima dat`, în SUA).

Mai multe informa\ii:http://ec.europa.eu/romania/news/11022014_ziua_mondiala_pen-tru_un_internet_mai_sigur_ro.htm

Anun\ lansaresesiune de finan\areproiecte culturale

2014Administra\ia Fondului Cul-

tural Na\ional lanseaz` prima sesiunede finan\are pentru proiecte culturalepe anul 2014, în perioada 11 februarie– 12 martie 2014. Suma disponibil`pentru finan\area nerambursabil` ofe-rit` deA.F.C.N. este de 8.000.000 lei.

Domeniile vizate sunt: artevizuale, activit`\i muzeale ]i activit`\iprivind promovarea culturii scrise,artele spectacolului, patrimoniu cul-tural na\ional.

Mai multe informa\ii pute\iob\ine acces@nd site-ul www.afcn.ro,sec\iunea „Finan\`ri proiecte cultu-rale”.

FINAN|~RI

22 februarieZiua european`dedicat` victimelorcriminalit`\ii

http://ec.europa.eu/romania/news/21022014_ziua_europeana_a_vic-timelor_criminalitatii_ro.htm