motorul skoda fabia de 2.0 l

of 27 /27
Motorul Skoda Fabia de 2,0l - 85kw Cap 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE……pag Cap 2. MOTORUL SKODA PE BENZINA DE 2.0 L-85 KW……pag. Cap . PARAMETRI TE!NICI DE BAZA AI MOTORULUI DE 2"0 L-85KW……pag Cap #. MECANISMUL MOTOR……pag #.1. DESTINATIE SI PARTI COMPONENTE……pag #.2. OR$ANELE %I&E ALE MECANISMULUI MOTOR……pag #.. OR$ANELE MOBILE ALE MECANISMULUI MOTOR……pag #.#. INTRETINEREA"DE%ECTE IN E&PLOAT ARE SI REP ARAREA OR$ANELOR %I&E ALE MECANISMULUI MOTOR……pag #.#.1 INTRETINEREA OR$ANELOR %I&E……pag #.#.2.DE%ECTE IN E&PLOATARE ALE OR$ANELOR %I&E……pag #.#. REPA RAREA OR$ANELOR %I&E……pag  #.5 INTRETINEREA DE%ECTE IN E&PLOAT ARE SI  REPARAREA OR$ANELOR MOBILE ALE MECANISMULUI MOTOR……pag #.5.1 INTRETINEREA OR$ANELOR MOBILE……pag #.5.2 DE%ECTE IN E&PLOATARE ALE OR$ANELOR MOBILE……pag #.5. REPARAREA OR$ANELOR MOBILE……pag Cap 5. UN$EREA……pag Cap '. SISTEMUL DE IN(ECTIE SUPLIMENT ARA DE AER……pag

Upload: ally-mony

Post on 07-Jul-2018

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 1/27

Motorul Skoda Fabia de 2,0l - 85kw

Cap 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE……pag

Cap 2. MOTORUL SKODA PE BENZINA DE 2.0 L-85 KW……pag.

Cap . PARAMETRI TE!NICI DE BAZA AI MOTORULUI

DE 2"0 L-85KW……pag

Cap #. MECANISMUL MOTOR……pag

#.1. DESTINATIE SI PARTI COMPONENTE……pag

#.2. OR$ANELE %I&E ALE MECANISMULUI MOTOR……pag

#.. OR$ANELE MOBILE ALE MECANISMULUI MOTOR……pag

#.#. INTRETINEREA"DE%ECTE IN E&PLOATARE SI REPARAREA

OR$ANELOR %I&E ALE MECANISMULUI MOTOR……pag

#.#.1 INTRETINEREA OR$ANELOR %I&E……pag

#.#.2.DE%ECTE IN E&PLOATARE ALE OR$ANELOR

%I&E……pag

#.#. REPARAREA OR$ANELOR %I&E……pag

  #.5 INTRETINEREA DE%ECTE IN E&PLOATARE SI

  REPARAREA OR$ANELOR MOBILE ALE MECANISMULUI

MOTOR……pag

#.5.1  INTRETINEREA OR$ANELOR MOBILE……pag

#.5.2  DE%ECTE IN E&PLOATARE ALE OR$ANELORMOBILE……pag

#.5.  REPARAREA OR$ANELOR MOBILE……pag

Cap 5. UN$EREA……pag

Cap '. SISTEMUL DE IN(ECTIE SUPLIMENTARA DE AER……pag

Page 2: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 2/27

Cap ). %ILTRU DE AER……pag

Cap 8. REZERVORUL DE BENZINA……pag

Cap *. SISTEMUL DE IN(ECTIE……pag

Cap 10.SISTEMUL DE APRINDERE" ELIMINAREA ARDERILOR PRIN

DETONATIE……pag

Cap 11.SISTEMUL DE EVACUARE……pag

Cap 12.N.T.S.M. SI P.S.I……pag

Cap 1.BIBLIO$RA%IE……pag

Capitolul1

Notiuni introductive

  $+,p,+/ p+p,3a+/ a/ a,4/+ S6a %a4a" %a4a C4 3

%a4a S/6a7 3,7 apa3a/ 7 pa+/a 67 aa a 9a+3/+/" +a73:/+3a p/ a;a7g,67aa a 9a+3/+/ 3 a7+/7/a<a +/ p,7 67 aa.

Ta/ a+//" aa 9// p/ 4/7<7a" 9a 3 9// D/3/ 6/ 7aa p+/3,7/" 9a+/

3,7 7a/ p/ a,4// S6a %a4a" %a4a C4 3 %a4a S/6a7 a, a+=/9,+a9, # 976+ 7 7/" 7 # p 3 3,7 +a9/ 9, 9=6. D3p,7 6/ ,7 33/ 6/ ,7g/+/ 3,4

 p+/3,7/" 9, ,7 +, 6/ ,/ 9, +/9/+/ 7/g+aa.

%a4+9a7, +/9a76a p/7+, a+// p/ 4/7<7a ,<a+/a ,/,++ 9a+/ 9+/3p,763p/99a/ VW 500 00" VW 501 01 3a, VW 502 00" a+ p/7+, a+// 9, ap+76/+/

 p+7 9p+a+/" ,<a+/a ,/,++ 9a+/ 9+/3p,76 3p/99a/ VW 500 00 >6a+

p+/,7a 9, 3p/99aa 505 00?" 9, /;9/pa +,, 1"* TDI )# W" p/7+, 9a+/ 3/

+/9a76a ,/, 9, 3p/99aa VW 505 01 Ca7a/ 6/ ,/ 7/9/3a+/ 7 33/, 6/,7g/+/ 3 /+/7// 6/ 79,+/ a ,/,, 3,7 p+/</7a/ 7 ""73+,9,7 p/7+,

7+/7/+/a a,4,,.

I7 a/ a+//" 4/7<7a a@,7g/ 7 976+ p+7 7@/9/. R/ga+/a @9,,

/+9 a 3,pap/+ /3/ +/a<aa a,a. Ma+// 3/ 79a6+/a<a 7 7+// +//+a+/Ia /3/ p,a7/" a9/3/ 7+/ 3,7 p+/</7a/ 7 a4/, 6/ a 9ap, .

Sistemul !"#

Ta/ a+// p/ 4/7<7a" 9a+/ 3/ 79a6+/a<a 7 7+a EU# +//+a+/ a

/3/ p,a7/" 3,7 p+/:a<,/ 9, 33/, EOBD >E,+p/ 7 Ba+6 Dag739? 6ag7<a a 4+6. A9/3 33/ apa+7/ 9// 6/-a 6,a g/7/+a 6/ 33// 6/ 6ag7<a

Page 3: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 3/27

 p/7+, 9a76a +,," 9a+/ 97+/a<a ,797a+/a 3/7<++ 3 a 33//+ 6/

/;/9,/ 9a+/ 7,/7/a<a /3a 6/ 9p,3 p,a7 67 ga<// 6/ /apa/7 3

3/7a</a<a /:/7,a// 6//9,7. S3/, 3,p+a:/g=/a<a 7, 7,a ///7// 9a+/7,/7/a<a 7 6 6+/9 /3/ p,a7/" 9 3 p/ 9// a 9a++ ,797a+/ 79+/9a

 pa/ a+ 76+/9 /3/ p,a7/" a97a76 a3,p+a ,7a 9/7+a/ 6/ 9a76a a

+,, a,4,,. A9/3 33/ ,797/a<a p+/,7a 9, 6,a 376/ La46a 3,+a+/3/

- ,797a+/a ///7/+ //9+9/ 6/ 7+a+/ 3 6/ /3+/ >39,+ a ""a3a" 7+/+,p/+ 7

a/7a+/a 9, /73,7/" 39,+9+9, 7 976,9+ 6/ 9,+/7?- ,797a+/a 33/,, 6/ :/7a+/ a +/</+:+,, 6/ 4/7<7a

- +a73/+/a 9+/9a a 3/7a,, 3 9+/9,67/a ,797a+ ///7/+ 9a+/

7,/7/a<a /3a 6/ 9p,3 p,a7 67 ga<// 6/ /3apa/7 >9aa<a+" 376a

La46a?.Da9a 33/, 6/39p/+a 6//9,7/" 9a+/ a+ p,/a a/9a 9aa<a+," 79/p/ 3a

9p/a39a 769a+, ,73 6/ 97+ 67 a73a4, 6/ 769aa+/. Da9a 33/, 6/

6ag7<a 6/39p/+a a+6/+/ 7/9+/3p,7<aa+/ 7+-,7, 67 976+" :a 6/9,pa 7@a 6/

 4/7<7a 7 a9/ 976+,. Da9a 6/39p/+a 6//9,7/" 9a+/ a+/ 9a //9 9+/3/+/a 7:/,,9p,3+ p,a7 67 ga<// 6/ /3apa/7" 769a+, ,73 6/ 97+ 67

a73a4, 6/ 769aa+/ :a +aa7/ ap+73.

$istemui MS% &Motor Sc'leppmoment %e(elun()

E3/ ,7 33/ 6/ p<a+/ a 9,p,, 6/<:a 6/ +" 7a Ia

a,4/ 9a+/ 63p,7 6/ a+/ 9/ 6/<:a ,7 9,p, + a+/. A9/3 33/

 p+/:7/ pa7a+/a ++ a+/" p+7+- a97a+/ a6/9:aa a 33/,, 6/ a/7a+/ a

+,, p/ 4/7<7a. A9/3 ,9+, p/+/ /:a+/a pa7a+ ++" 6/ /;/p, p+7+/6,9/+/a ,+a/ 3 9,p,, +,," 9a76 a6/+/7a /3/ +/6,3a 6a+a 3,p+a// 6/

+,a+/ a9p/+a 9, apa.

Capitolul 2

M!*!%+$ S!# . "N/N # 2,0$ 85

  S+,9,+a +,, 9, 976+, 6/ 20 3 9, p,/+/a 6/ 20KW p+:7/ 679,739,a a/ a 979/+7,, V3ag/7 .C, 9 6/+/7/" 7a76 a a/3 6/

//9+79a" a9/3 + 7a 9, " 9, 96, 6/ 6/79a+/ AFV 3 APK a a,4//

SKODA 3 9, 96, 6/ 6/79a+/ AZ! a a,,+3// SKODA OCTAVIA COMBI#&#

  A9/3 + 63p,7/ 6/ 7@/9/ 6/ 4/7<7a ,p,79. Ca+a9/+39a 3a

+/p+/<7a 33/, a3a-7,/ 7@/9 3,p/7a+/ 6/ a/+" 9a+/ p/+/ a+6/+/a

=6+9a+4,++ 9a+/ 3/ ga3/39 7 ga<// 6/ /:a9,a+/ 7 aa 9aa<a+,,. A9/3 ,9+,6,9/ a 39a6/+/a 7:/,, 9p,3+ p,a7 " 67 ga<// 6/ /:a9,a+/ /6a 6,pa

 p+7+/a +,, 3 7" a9/a3 p " g+a4/3/ 79a<+/a 9aa<a+,, a /p/+a,+a

6/ ,797a+/.

Page 4: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 4/27

  I7 g,+a 1 /3/ +/p+/</7a a9/3 + 7 3/9,7/ +a73:/+3aa 3 7g,67aa"

a+ 7 g,+a 2 /:,a 9,+4/+ 6/ p,/+/ 3 6/ 9,p, 7 ,79/ 6/ ,+a/ .

  %g,+a 1 %g,+a 2

Capitolul 3

.arametrii te'nici de ba4a ai motorului

pe ben4ina de 2,0l-85kw

Codul de identiicare al motorului /$

P+6,3 6/ aàa 08G00à

C+/3p,76/ 7+/ 6/ /3 p,a7/ EU#

C76+//a H99 1*8#

Da/+, 976+,,G9,+3a p37,, H 82"5G*2"8

Rap+, 67+/ 9,+3a p37,, 3 6a/+,

976+,,

1"08

 N,a+, 6/ aga+/ pa/+/ a/ a+4+/, 9 5

Tp, 33/,, 6/ 63+4,/ O!C

 N,a+ 3,pap/ p/ 976+, 2P,/+/a a;a H >ISO?G,+aa 6/ p,/+/

a; H+G7

85 a 5#00

C,p, + a; HN >ISO?G,+aa 6/

9,p, a; H+G7

1)0 a2#00

Rap+, 6/ 9p+a+/ 10"5

S76a La46a 2

S,p+aa/7a+/ N,

C4,34 B/7<7a a+a p,4" 9, 9+a 9a79a *5

Page 5: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 5/27

Caa<a+ 2 9aa<aa+/ +9p7/7/

S3/, 6/ ap+76/+/ 3 6/ 7@/9/ Ap+76/+/ //9+79a a+a 97a9

I7@/9/ 6/ 4/7<7a ,p,79" 3/9:/7aa

BOSC! ME )"5

B,@ N$K BKUR 'ET J 10 G 63a7a 67+/ //9+<0"8 G 79,+/ a /9a+/ '0.000

Capitolul 6

Mecanismul motor

671 #estinatie si parti componente

  M/9a73, + +a73+a 39a+/a 6/ +a73a a p37,, " 47,a p+7

a+6/+/a a/3/9,, 9a+4,+a7" 7 39a+/ 6/ +a/ 977,a a a+4+,, 9.

Pa+/ 9p7/7/ a/ /9a73,, + 3,7

 -+ga7/ ;/ 49 +" 9=,a3a" 976+" 9/9a+// 6/ a63/ 3 /:a9,a+/.

 -+ga7/ 4/ a+4+// 9" 4///" p3a7//" 3,pap//" 3/g/7 " a+4+// 6/

63+4,/

672  !r(anele ie ale mecanismului motor

•  B9, + /3/ ,+7a 67 7a 9/7,3/" a+ 976+ 3,7

79+p+a 7 /

•  C=,a3a +,,

  E3/ 9=,a3a 9, p 9a7a/ > pa+, 9a7a/ 6/ a63/ 3 pa+, 9a7a/ 6/

/:a9,a+/ ? 3 /3/ ,+7aa 67+-,7 aa@ 6/ a,7,. Ca7a// 6/ a63/ a, +a

pa.

•  C76+

  A9/3a +/a</a<a 3pa, 6/ ,9+, p/7+, 6/3a3,+a+/a 99,, +" 77/++, , 6/pa3a76,-3/ 7/a+ p37,. C76+ 3,7 ,+7a 6aa 9, 49, +

76 p+/,9+a 7 a 7/++ > g76a 976+,, ? .

•  C/9+, 6/ a63/ J /3/ +a 67 6,a pa+ a4+9a/ 67

a,7, 3 6+/97a/ 3p+/ pa+/a 67 aa a a,4,, >p+:76+, 7a 7 a,4 ? 3 /3 3p+/ pa+/ 67 3pa/ a 9=,a3/

>p+:76 6,pa 7a+/" 3p+/ pa+/a 67 aa a a,4,, ?

Page 6: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 6/27

•  C/9+, 6/ /:a9,a+/ "7 p+a pa+/ /3/ +/p+/</7a 6/ pa+, /:

9a+/ ap 3/ ,7/39 7 6,a /: > /a:a /3/ /gaa a p+, 3 a

 pa+,/a 976+," a+ 9/aaa /a:a" a a 6/a 3 a +//a 976+, ?.C/9+, /3/ a4+9a 67 7a

6737 !r(anele mobile ale mecanismului motor

•  A+4+// 9. %+@a 67 / /3/ p<7a 7 49, + p/ 979

aga+/ pa/+. T+/9/+/a a+4+,, 9 p+7 9apa9, a7/++ 3 p3/++ 

a 49,, + /3/ /a73aa 9, 7// 6/ p/+a,+/7 >PT%E?.A9/3/ 7// +/4,/ 3a / 7a/ p/ ,39a 3 3,p+aaa a+4+/, 9a+/

a7g/ 7/, 7, +/4,/ 3a p+/<7/ :+/ ,+a 6/ g+a3/ 3a, ,/.

•  B///. S,7 a4+9a/ p+7 /6a +@+ 67 /. B,+/ 6/ p3a7/ 3,7 a7/" 76 3g,+a7a/ 9, 7//" ;a/ 7 9a7a// 6/

 p/ pa+/a 7/+a+a a p3a7/+.

•  P3a7//. S,7 ,+7a/ 67+-,7 aa@ ,3+ 3p/9a. %/9a+/ p37 a+/

+/ 3/g/7. Ca/+// 6/ a+6/+/ 3,7 p<7a/ 7 9ap, p37,,.

•  S,pap//

  Aa 3,pap// 6/ a63/ " 9a 3 9// 6/ /:a9,a+/ 3/ ga3/39 p/ ,7 37g,+

+a76.

%a<// 6/ 63+4,/ a/ +,, 3,7 ,+aa+//

-  3,papa 6/ /:a9,a+/ 3/ 6/39=6/ a 5"8° RAC 7a7/ 6/ PME > p,79,

+ /;/++ ?" 3 3/ 79=6/ a 0"#5° RAC 6,pa PMI >p,79, +

7/++ ?.

-  S,papa 6/ a63/ 3/ 6/39=6/ a '"2° RAC 7a7/ 6/ PMI 3 3/ 79=6/

a #2"#5° RAC 6,pa PME .

  P+/3,7/a 6/ 9p+/3/ 7 976+ ,7, + 7, aa a /p/+a,+a 6/,797a+/ >7 0° C? +/4,/ 3a 3/ +69/ a :aa+/a 6/ 1" Pa. D/+/7a 6/

 p+/3,7/ 7+/ 976+ 6/+ 7, +/4,/ 3a 6/pa3/a39a 0" MPa. La ,<,+a a;a a

+,," p+/3,7/a 6/ 9p+/3/ 7+-,7 976+, 39a6/ a :aa+/a 6/ 0") MPa

•  S/g/7. 3,7 p/3/ 7/a+/ 9a+/" 6a+a /a39a + apa3a

a3,p+a 976+,," a3g,+a76 /a73/a/a 9, p37,. A9/3a 3,7 7

Page 7: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 7/27

7,a+ 6/ +/ p/7+, /9a+/ p37 7 pa+/ 76 97/97a 67

7a aaa" a+ 9/ 6/ ,7g/+/ p 67 a4a 6/ /.

La 7a@ 3/g/7 3/ a3/a<a 9, a7// 6/9aa/ >9, ,7g= 6/ 120° ?p/7+, a

/:a p/+6/+/ 6/ 9p+/3/

•  A+4+// 6/ 63+4,/

S3/, 6/ 63+4,/ /3/ 6/ p, O!C. A+4+// 6/ 63+4,/ /3/ a4+9a

67 =/ 3 /3/ 7a 7 9=,a3a p/ 979 aga+/ . A7+/7a+/a a+4+/, 6/ 63+4,/ 3/

+/a</a<a 9, a@,+, ,7/ 9,+// 67a/ " 9a+/ a97/a<a 6aa 3 ppa 6/ 9=6 6/

+a9+/ .

6767 ntretinerea, #eecte in eploatare si repararea

or(anelor ie ale mecanismului motor

 

676717 ntretinerea or(anelor ie

  A9/a3a 9,p+76/ p/+a 6/ :/+9a+" 3+a7g/+ "3 :/+9a+/a 3a+ /=79/ a

 49,, +" 9=,a3/" 9/9a+/+ 6/ a63/ 3 /:a9,a+/" a /a73/a ga+7,++6/ 9=,a3a 3 9/9a+/+ p+/9, 3 ;a+/a +,, p/ 9a6+, a,4,,.

Op/+a 6/ 7+/7/+/ 3 p/+69a/a a9/3+a 3,7

-3+a7g/+/ 9=,a3/ " a +/9/" a /9a+/ 50000 KM >3a, a 7/:/ ?

  -3,+,4,+/ 3a, p+/<a7// 9=,a3/ 3/ 3+a7g " 7 +67/a 769aa 6/ a4+9a7"

6a+ 7 g/7/+a 3/ 79/p/ 9, 9// 6/ a @9 3 ap 7 9+,9/ "pa7a a 9// 6/ p/ /;+//

-3+a7g/+/a 9apa9,, 9,4,++" 9apa9, a9=/+ a /9a+/ 0000 KM >3a,

a 7/:/ ?

-3+a7g/+/a 9/9a+/+ 6/ a63/ " 6/ /:a9,a+/ 3 a a4,a,+ a/+/7/ " a

/9a+/ 50000 KM >3a, a 7/:/ ?

-:/+9a+/a ;a+ +,, p/ 3,p+ 9a6+,, 3a, a 9a+9a3/ a,4,,

-:/+9a+/a /a73/a 47a++ 9=,a3/ " 9apa9,," 4a 6/ ,/.

-97+, 7/g+a 973+,9:/ 3 ,797a/ a/ 9p+a/7/+

+ga7/+ ;/.

676727  #eecte in eploatare ale or(anelor ie

Page 8: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 8/27

 

•  %3,+a+/a 3a, 3pa+g/+/a 9=,a3/ 3a, 49,, +" / 7 p/+/

/;/++" / 7 <7a 3,pap/+" 6a+a 3,p+a79a<+ +,, 9a,+a+/ a ,797a+ 76/,7ga/ a ,+a 3 3a+97 a+ +/ga@/+

79+/9/ 3a, 7,76a+ pa+a/ a 9a7a/+ 9=6,, 6/ +a9+/ ,+7a+ 9=6,, 6/ +a9+/ +/9/ 9a76 +, /3/ 3,p+a79a< 67

p3a 6/ apa " a 7:/ 7 73aaa 6/ +a9+/ 3a, a p+7+ +,,a+a 9=6 6/ +a9+/ 7 73aa/" 9a76 "p/ p +/9/ " 7, a 3 ga

D/p3a+/a /7/7,, 3/ 973aa p+7

-,797a+/a 7/+/g,aa a +,," 9a76 6a+a 3,++ 7/+a+/ 67+/ p/+/

976+,, 3a, 67 <7a 3,pap/+ 3/ 6/p,7/ apa p/ //9+< 4,@+" 3 3/ p+6,97+/+,p/+ a ap+76/+/ 3/ 43/+:a" 6aa " 39a6/+/a 7:/,, 9=6,, 6/ +a9+/ "

9+/3/+/a 7:/,, ,/,, >/4+7a " 6a+a ap/ ? 3 p9a,+ 6/ ,/ 7 9=6, 67

73aaa 6/ +a9+/

  - 3,p+a79a<+/a +,, >pa7a a g+pa+/ ?" p/+6/+ 6/ apa 67 73aaa 6/ +a9+/ "6a+aa 3,++ /;/+a+/ a/ p/+/+.

R//6/+/a 973a 7 +/pa+a+/a 3,++ p+7 6:/+3/ /6/" 7 a//+/

3p/9a<a/.

676737  %epararea or(anelor ie

•  R/pa+a+/ 49,, +

D,pa 6/7a+/" 49, 3/ 9,+aa 3 3/ 3paa 7+-,7 3:/7" 9a7a// 6/ ,7g/+/3/ 6/3,76a 3 3/ 3,a 9, a/+ 9p+a " ap 3/ 3,p,7/ ,7, 97+ p/7+, 6/p3a+/a

6//9,7+. A9/3/a p

- D/+a+/a 3a, 9+6a+/a 3,p+a// 6/ a3a4a+/ a 49,, 9, 9=,a3a. S/

:/+9a 3,p+a/// p+/,9+a/ 6a9a 7, a, 9+<,7" <ga+/,+" 4a:,+ 3,+. D//9,7/9 3/ 7a,+a p+7 3/,+/ 9, pa+a a4+a<:a 6/ g+a7,a/ a+/ 9a. D/+a/

3 9+<,7/ a99/7,a/ 3/ +/99a p/ a37 6/ +/99a pa7 3/ 76/pa+/a<a ,7 3+a

6/ a;, 0"25 .

- %3,+" 9+apa,+ 3a, 3pa+g/+ 6/ 6/+/ +/ 3 a+ p/ 3,p+a/// a/+a/.D/p3a+/a 3/ a9/ p+7 p+4a =6+a,9a p/ 3a76 3p/9a" a p+/3,7/a 6/ # 4a+

R/pa+a+/a 3/ pa/ +/a<a p+7 a ,/ p+9/6// 9a76 3,+/ 7, 6/pa3/39

,7g/a 6/ 15-20 9

A9/3/ p+9/6// 3,7 3,6a+/a ;a9//79a 9, 4a+/ 6/ 7a 3,6a+/ //9+9a63977,a a9p/++/ 9, +a37 /p;69/ /a73a+/a 9, 3, ,3+ ,<4/" /a73a+/a

Page 9: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 9/27

3,++ 9 6/ 3,p+aaa p+/,9+a/" 9, 3, /a9/ 3p/9a/ 3a, 9, apa 6/ 39a

/a<a+/a 9, <79 p /3/+/a 9, 3,+ /a/ 67 9,p+, p/ aa ,7g/a 3,+

3pa+,+/ 3/ p 3,6a ;a9//79 3a, //9+9" 3/ p +/pa+a 3 p+7 p/9+/.

D,pa +/pa+a+/" 3/ a9/ 67 7, p+4a =6+a,9a" p/ 3a76" a p+/3,7/a 6/ # 4a+.

- U<,+a ga,++ /a/ p/7+, p+/<a7/ 3a, 3,+,4,+ 3/ 7a,+a p+7 +//a+/a a

9a 6/ +/pa+a/ 3a, 7a+/a 6/ 4,93/ 3p/9a/.

- P+/<a7// +,p/ 7 49 3/ /;+ag p+7 6:/+3/ /6/ 6//a+/ 9, a@,+, ,7+

6+7,+ 979/ 3a, <a/ /;+a9a+/" p,/ 3,6a/.

- L9a3,+/ 9,<7/+ p/7+, aga+// pa/+/ ,<a/ 3a, 6/+a/ 3/ +//6a<a p+7

a/<a+/a a +/apa 6/ +/pa+a/" p/ a37a 6/ a/<a +<7aa" p+/,9+a+/a 3/ a9/

3,a7 a a/ 9a3,+/ aga+/+ 9, 9apa9// 7a/. Ca76 ,<,+/ 3,7 p+/a a+

9a3,+/ aga+/+ 3/ 79a+9a p+7 3,6a+/ //9+9a" 3/ 7/a<a 9apa9/ 7 3 3/ a/</a<a

a 9a 77aa.

- Laga+// a+4+/, 9, 9a/ p+7 ,<a+/ " :+ a:/a 979a/ 3 :aa/ aa 6/

,3,+/ a+4+/,.

R//6/+/a 973a 7 6/7a+/a 3 7a+/a a+a 9+/3p,7<aa+/ 9/ 6/+/pa+a/" 79/pa76 9, 9// 7/+/6a+/.

Da9a :+ a:/a @9 7 9a3,+" a9/3a 3/ a/</a<a 3,a7 p/ a37a 3p/9aa 3 3/

7/a<a 4,93/ 9, 6a/+, a@+a" a 9a 77aa.

- L9a3,+/ a9=/+ 9a+/ 3/ ,</a<a 3/ a/</a<a a 9a 6/ +/pa+a/ 3a, 3/ p+/3/a<a 4,93/" a+ a/<a+/a 3/ a9/ a 9a 77aa.

B9, + 3/ +/4,/a<a 6a9a a+/ 3,+ 3a, 9+apa,+ a a+ 6/ 200-250

,7g/" 3,+ 7+/ 9aa3/ 6/ 976+" 9+apa,+ 3a, 3pa+,+ a 9a3,+/ aga+/+

 pa/+/ 3a, a/ 9aa3+ 6/ 976+,.

•  R/pa+a+/a 976++ 

  %+a g//+9a 7/+a+a a 976++ 3/ 69a / 6a+a 9a,</+

/+67a9/ 7 p, ,797a+ +,," / ,7+ ag/7 9=9 >9+<,7/a? 3a,

a4+a<,7 p,+a+> +<,+?. U<,+a /3/ a99/7,aa 7 pa+/a 3,p/+a+a a 976+,,+a76 ,7 p+ag

  C73aa+/a 3/ pa/ a9/ :<,a 3 p+7 a3,+a+/a 9, 9/a3, 9pa+a+ 9, 9a6+a7 .

S/ a6/ 7 g/7/+a 979a/ 3 :aa/ a;a 6/ 0"50 . R//6/+/a 973a 7

a/<a+/a 3 =7,+/a 976++.

Page 10: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 10/27

  B9, + a:a76 7/6/7a4 976+ 3/ ;/a<a 6+/9 3a, p/ a3a a37

6/ a/<a " a+ 9aa3/ 6/ 976+," 9, a@,+, ,7+ 63p<:/.

  S/ p+/,9+/a<a a 7a 976+, 9/ a ,<a p/7+, a 47/ +/apa 6/ +/pa+a/ a9a+/ :+ a/<a 3 9/a 976+. D,pa a/<a+/a" 976+ 3/ 3paa 3 3/ 3,p,7

97+,, 9a+/ 3/ p,7 p3a 6/ p// 3a, +<,+ " 979a/ 3a, :aa/ a //a63/.

  D,pa a/<a+/" 3/ a9/ 3,p/+73a+/ p/ a37 3p/9a/" 3 7 a9/3 39p 3-a a3aa6a3 6/ p+/,9+a+/ .D,pa 3,p+aaa +/4, 3a / p/+/9 ,9a3a a+ 979a/a 3

:aa/a 3a 7, 6/pa3/a39a 0"005-0"00' " /3/ ,+aa p+4a =6+a,9a a p+/3,7/a 6/

# 4a+.

  S/ +/4,/a<a 976+ 3,+a" 9, 79+p+a+ 6/ 3,,+ 9, 3pa+,+" +<a p/a6a79/ 7 7/++" :" 9, 6a/+, g=6a@/+ 6/ 9/7+a+/ a 9 9a 9/ 7+a"

a/<a@, 9/ 6/pa3/3/ ,a 9a 6/ +/pa+a/ .

  C76+ 3,7 a/<a a 2" 3a, ' 9/ 6/ +/pa+a/

 

•  R/pa+a+/a 9=,a3/

D,pa 6/7a+/ 3/ a9/ 9,+a+/a / 7 3, a9a7/ a 9a6 3a, 9, p+6,3/

6<:a7/. U+/a<a 97+, :<,a p/7+, 6/p3a+/a 6//9,7+ 9a+/ p 3+4,+" 3,+" 9,p,+ 3a, 3,,+ p/ pa+/ a/+a/ 7/+a+/ a/ g=6a@/+

3,pap/+ 3 9a3,++ + " 6//++a+/a +9+ 7/a/.

  C, a@,+, +g/ 3 a//+ 9a4+a/ 3/ 6//+7a 6/+a+/a 3,p+a// 6/

7a@ a 9/9a+/+ 6/ a63/ 3 /:a9,a+/ 3 9apa9, 9,4,++ 6/ a3//7/a 3/:/+9a 3a+/a 3 :,, 9a/+/ 6/ a+6/+/" p+7 ,p/+/ 9, ,/.

  - R/pa+a+/a 3,++ 3 9+apa,++" a 3+4,++ 3/ a9/ p+7 6:/+3/ /6/ 3,6a+/a

;a9//79a 9, 4a+/ 6/ 7a 3,6a+/a //9+9a 63977,a a9p/++/a 9, +a37

/p;69/ /a73a+/a 9, 3, ,3+ /;4/ /a73a+/a 3,++ 9 a/ 3,p+a//

 p+/,9+a/" 9, 3, /a9/ 3p/9a/ 3a, 9, apa 6/ 39a /a<a+/a 9, <79 p.

- U<,+a ga,++ /a/ p/7+, p+/<a7/ 3a, 3,+,4,+ 3/ 7a,+a p+7 +//a+/ a 9a

6/ +/pa+a/ 3a, 7a+/a 6/ 4,93/ 3p/9a/

  - P+/<a7// +,p/ 7 9=,a3a 3/ /;+ag p+7 6:/+3/ /6/ 6//a+/ 9, a@,+,,7+ 6+7,+ 979/ 3a, <a/" /;+a9a+/" p,/ 3,6a/.

Page 11: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 11/27

  - R/a9/+/a /a73/a @/+ p7gaa+/ 3/ a9/ p+7 4,93a+/.

- S,p+aaa 6/ 97a9 >/a73a+/ ? 9, 49," 9a76 /3/ 6/+aa" 3/ +/a9/ p/ a37

6/ +/99a pa7 7, 3/ a6/ 76/pa+a+/a ,7, 3+a 6/ a/+a a g+3 6/ 0"25-0"50" p+7 +/99a+ +/p/a/" a+ p/7+, a 7, 3/ 69a +ap+, 6/ 9p+/3/ 3/ 3/39

ga+7,+ 6/ 9=,a3a a g+a3/.

-$=6,+/ 6/ 3,papa ,<a/ 3/ a/</a<a a 9/ 6/ +/pa+a" 376 3,pap/ 9, @a

a@+aa 7 6a/+,

Ca76 3/ 6/pa3/3/ ,a 9a 6/ +/pa+a/ 3/ 79,/39 9, a// 7" 9a+/ 3/ p+/3/a<a 9, ,7 6+7 3p/9a 7 9, 9/+ :/9=.

- S9a,7// 3,pap/+ 9a+/ 7, a3g,+a /a73/a/a 3/ 3/,/39 9, 3,pap// +/3p/9:/

9, a@,+, ,7, 63p<: :/7,<a" 376 pa3a 6/ +6a@ 7+/ 3,p+a//.

Da9a ,<,+a /3/ a99/7,aa" a,79 3/ +/</a<a 9, +/<a 979a 3p/9aa a #5° 

%+/<a+/a /3/ ,+aa 6/ +/6a+/a 9, pa3a" 9a+/ 3/ /;/9,a a / 9a a 3/,+/a 79a<, 7//a73/a 39a,7/+ 3,pap/+.

V/+9a+/a /a73/a 3/ a9/ 9, p/+ ,+7a p/ 3,pap// 7a/ 7 9a7a// +

3a, , 63p<: 9, a/+ 9p+a.

  C=,a3a 3/ +/4,/a<a 6a9a a+/ 3pa+,+" 9+apa,+ a/ 9a/+/ 6/ a+6/+/" p+<a3a, a , 6/ 10 3,,+.

•  R/pa+a+/a 9/9a+/+ 6/ a63/ 3 /:a9,a+/

  D//9,7/ 9// a +/9:/7/ a/ 9/9a+/+ 3,7

  - 6/+a+/a 3,p+a// 6/ a3a4a+/ 9, 9=,a3a" 9a+/ 3/ +/99a pa7" a+ ga+7,+/

3/ 79,/39

- 3+4,+ 3a, 3,+ 9" 9a+/ 3/ 3,6/a<a 3 3/ +/99a

- 6/+a+/a 3a, 6//++a+/a +9+ p/7+, 3,+,4,+/ 6/ 7a@ 3/ a/</a<a a9/ a@+a/ 3a, 3/ 3,6/a<a 3 3/ a/</a<a 3a, 4,93/a<a a 9a 77aa.

6757 ntretinerea, deecte in eploatare si reparare or(anelor

 mobile ale mecanismului motor

 

67571 ntretinerea or(anelor mobile ale

Page 12: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 12/27

 mecanismului motor

 

A9/a3a 973a 7

•  V/+9a+/a p+7+ ,3a+/ a +,,

•  V/+9a+/a ,797a+ 9+/9/ a 6:/+3/ ,+a" a+a a p+/</7a

 4aa . C// 3,3p/9/ 3/ 6/p3/a<a / a,6:" / 9, a@,+,3/39p,, a3/

- 4aa 7 pa+/a 3,p/+a+a a 49,, + 6/7a ,<a+/a p3a7/+ 3 9aa3+ 6/

976+ " 9a+/ 976,9 a 39a6/+/a 9p+/3/ 3 a 973, /;ag/+a 6/ ,/

- 4aa a39,/ 7,76a/ 7 <7a 3,p/+a+a a 49,, + a p+7+/a +,,"

9a+/ 3/ a/7,/a<a 6,pa 9/ +, 3/ 79a</3/" 769a ,<a+/a 3/g/7+

- 4aa 7 <7a 6/ @9 a 49,, + 769a ,<a+/a 4,++ 6/ a p37 3

 4,93/+ 6/ 4/a.

- 4aa 7 <7a 7/+a+a a +,, p+/3,p,7/ ,<a+/a aga+/+ 3/ 43/+:a p+7

39a6/+/a p+/3,7 ,/,, 6/ ,7g/+/. C73/97// a9/3/ ,<a+ :a<a+/a 7/,7+a a976++ p/ ,7g/a +" ,<a+/a 3/g/7+ p/ ,9= 3 6/9 a p3a7/+" ,<a+/a

+ap6a 3 ,7+a a ,3,++ a7/a7/ 6/ a a+4+// 9" 39a+/a p+/3,7 6/ ,/.

•  C7+, p+/3,7 7 976+" a 50000 KM " 3/ a9/ 9, a@,+,

9p+/3+,,.

•  U+a++/a 6/p+/3,7 p+7 9/9+, 6/ a63/" +, ,797a76 a

,+a/ a a+/ 6/ +aa7 9, a@,+, ,7, :a9,/+," ,7 9,a+ 6/

7+/+,p/+/ a ap+76/+ pa+a/ 3 ,7 ,+/+,. S/ 6//+7a a3/

7//a73/a/ 6/ a 9/9+, 6/ a63/" 3,pap/" 7@/9a+/" ga+7,+ 6/9=,a3a.

675727 #eecte in eploatare ale or(anelor mobile

ale mecanismului motor

 

•  $+pa+/a p3a7/+ a+/ 9 9a ,+a+/ a 3,p+a79a<+ +,, a+/

9 +/9a+/ ,39aa /;9/3:a" ,+aa 6/ 6aa+/a p3a7/+ 3 6/9

 49a+/a + 

Page 13: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 13/27

•  C93a+/a 3/g/7+ /3/ ,+a+/a 3,p+a79a<+ p37,, " 39apa++

6/ ga</ 6a+a ,<a+ /;9/3:/ a 3/g/7+" 3 6/9 a+6/+ ,/,,"

9a+/ 3/ 6/p,7/ 3,4 +a 6/ 9aa7a 7 9a7a// +/3p/9:/" 49a76,-.R//6/+/a 973a 7 6/7a+/a g+,p,++ p37-3/g/7- 4/a

9,+a+/a + 6/ 9aa7a 3 9,+a+/a 3/g/7+.

•  R,p/+/a 3/g/7+ 3/ 6a+/3/ a/+a,, 7/9+/3p,7<a+"

7a+ 79+/9/" 7/p/7+ 7 9a7a// 67 p37" ,<,++ " p+/9, 33,p+a79a<+ 9/ 6,9 a /73,7 7/+7/" :+ 6/ p+ag, 6/ ,<,+a"

6/7a.

D//9,7/a 3/ 973aa p+7 9p+/3/ 93+aa" 39apa+ 6/ ga</ 7 9a+/+" 9a

,+a+/ a p/+6/+ /a73/a 3 39a6/+/a p,/+ +,, apa+/ ,7 <g 9a+a9/+39a a7+/7a+/a a+4+/, 9.

S/ 7a,+a p+7 79,+/a 3/g/7+ a 976+, +/3p/9:. Da9a 3-a, p+6,3

+<,+ ,+a3/ p/ 976+," 3/ 3/,/3/" a+ 6a9a 3,7 a99/7,a/ 3/ 79,/3/.

•  R,p/+/a 4,," 6//9,7/ 9a+/ apa+/ a +a+" a+/ 6+/p 9a,</ ,<,+a

a+/" a/+a 3a, +aa/7 7/9+/3p,7<a+" g+pa+/a p37,,.

D/p3a+/a 3/ a9/ 6a+a <g,, /a9 a39, ,7+" a a99//+a+/a

 4+,39a a +,,.

R//6/+/a 973a 7 6/7a+/a g+,p,, p37-4/a +/3p/9:" 6/p+/3a+/a 3

 p+/3a+/a ,7, 4 9+/3p,7<a+ 79,3: 4,93a 4//.

•  D//a+/a pa+aa a 3,+,4,+,++ 6/ ;a+/ a 9apa9,, 6/ 4/a" 3/

6//+7a p+7 4aa 7 pa+/a 7/+a+a a 49,, +" a a99//+a+-

6/9//+a+ +/p/a/.

S/ +//6a<a p+7 6/7a+/a 4a 6/ ,/" +/3+a7g/+/a 3,+,4,++ 6/ a 4///

9/ p+/<7a a3/ 6/ a7a/ 9, 9=/a 67a/+9a a /7, p+/39+3.

•  R,p/+/a 4// /3/ 9a,<aa 6/ g+pa+/a aga+,, 3a, p+/a

3/9,<7/+" @9 p+/a a+/ 7 aga+" +,p/+/a 4,," 3pa+g/+/a

 p37,," 3,g/+/a 3a, +,p/+/a 3,+,4,++ 6/ 4/a

Da9a +, 7, /3/ p+ a p" 3/ p+6,9 a:a+ g+a:/ 3pa+g/+/a 49,,+" a 976++ 3 a p37,," 6//++a+/a 3a, 9=a+ +,p/+/a a+4+/, 9"

63+,g/+/a 4a 6/ ,/.

R//6/+/a 9p+a p/+a 69/ a a/3 7 9a< 6/ a:a+ 3 3/ /;/9,a 7

a//+/ 7 aa+a 6/7a+" 3/ a9/ 973aa+/ 7,a3a a +ga7/+ 6//++a/"

Page 14: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 14/27

 49, + p,7a76 +/pa+a+/a 3a, 9=a+ 79,+/a" a+ 976+, 3 g+,p, p37 J

3/g/7 J 4 - 4/a-9,<7/ 3/ 79,/39 4ga+, a+4+// 9 /3/ 97+a

aa7,7" 76/3/+ ,3, a7/7 +/3p/9:" 9a+/ 6a9a a+/ 9,a+/a 39=4aa 7/9/3a79,+/a

•  R,p/+/a a+4+/, 9 " ,7 /7/7 a +a+ 7a7" a+/ 6+/p 9a,</

,<a+/a /;9/3:a 7 aga+/" 39a+ a 797:/+/ 3a, +a3,9+/ 6a+a/

7/9a;a aga+/+" 6/7a p,/+79/" p3a 6/ ,7g/+/.

U+a+/a pa/ g+a:a 3pa+g/+/a 49,, +" a ,7+a 67+/ 976+ 3

g+,p,+/ p3 J 4/a 3a, 9=a+ a ,,++ g+,p,++.

R//6/+/a 3/ a9/ 7,a a a//+, 6/ +/pa+a/ 3 973a 7 6/7a+/a

9p/a a +,, 97+, 7,3 a ,,++ +ga7/+ 9p7/7/" 79,+/a9/+ 6//9/" 7a,+a+/a 9a,</+ 3 a3a4a+/a 9+/9a

675737 %epararea or(anelor mobile ale

mecanismului motor

 

A9/3/ +/pa+a 3,7 6/ a a+/ apa+/ 3 9,p+76 79,+/a p3a7/+"

+/pa+a+/a 4,++ 6/ p37" 79,+/a 3/g/7+" +/pa+a+/a 4//+" +/pa+a+/aa+4+/, 9" 79,+/a 3/9,<7/+.

•  I79,+/a p3a7/+ 3/ /;/9,a 6,pa 6/7a+/a 9=,a3/ 3 9,+a+/a

6/ 9aa7a 6/p,3a.

%/9a+/ p37 /3/ a6,3 a PME p+7 ++/a a+4+/, 9 3/ 6/3a9/ 9apa9,

 4//" 3/ +69a a4/a@, pa7a /3/ p+7 pa+/a 3,p/+a+a 3a, 7/+a+a a 976+,, 33/ p+76/ 9apa9, a 9 9, 3,+,4,+/ 6/ 4/a.

S/ 6/7/a<a ap. 3/g/7" 3g,+a7// 4,++ 3 7 3a+3 /;+ag/+/a

 4,++.

P3a7// ,<a/ 7, 3/ +/pa+a 9 3/ 79,/39 9, a// 7.

•  R/pa+a+/ 4,++ 6/ p37 3/ /;/9,a 7,a a 9// 9, ,<,+/ 9 p/ 3,p+a/// 6/ 97a9 67+/ ,/+ p37,, 3 p9+, 4//.

S/ 79,/39 4,+/ ,<a/ /;9/3:" 9, p+ag,+/ 3a, p+a+" 3,+a/" 3a, 9,

 p// 3 9,+ 6/ +/:/7+/. Sg,+a7// 4,++ 6/ p37 3/ 79,/39" p/7+, 9a 3 p/+6

9a+a9/+39/ /a39/.

Page 15: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 15/27

•  I79,+/a 3/g/7+ 3/ p,7/ + 6/ 9a/ + 3/ 6/7/a<a

a4/a@, +,," p/7+, 9a 7, 3/ a p +/7a 7 p<a 7aa"

9//a 9/ 976,9/ a @9,+ a+/ 3 6/9 39apa+ 6/ 9p+/3/ 3 973,/;ag/+a 6/ 94,34 3 ,/.

•  Ca,<// ,<,+ +/9a+/a 7+aa 7 976+ 3 7 9a7a// p37,,"/+<,7/ a7+aa 6a+a p,+a+ 67 a/3/9, 9a+4,+a7 3a,

,/" 7a@ 7/9+/3p,7<a+" 993a+/a.

  R//6/+/a 973a 7 79,+/a 9, a 3/ 6/ 3/g/7 a 9a 77aa 3a, 6/+/pa+a/ 9+/3p,7<aa+/.

•  R/pa+a+/a 4// 3/ a9/ 6,pa 6/7a+/" 9,+a+/a 9, ,7 3:/7 3 ,7

97+ 7,3 .D//9,7/ 9/ apa+ 3,7 79:/+/a 3 +37a+/a

@/" 93+a+/a 63a7/ 67+/ a;// p9+,, 3 9ap,, 4//" ,<a+/a 4,93/ 6/ 4/a 3 9a3,, / " ,<a+/a 9,<7/+ 3 9a3,++ +"

,<a+/a a/+aa a 9ap,, 4/a " ,<a+/a 3,+,4,++ 6/ 4/a

•  I79:/+/a 3 +37a+/a 3/ 973a p+7 :/+9a+/a 9, ,7 63p<:

3p/9a a;// 9ap,, 3 p9+, 4/ +/4,/ 3a / 7 a9/a3 pa7 3

 pa+a//

•  B/a 6/+aa 3/ 76/pa+/a<a 9, p+/3a 7 9a<, 79:/+

•  M93+a+/a 63a7/ 67+/ a;// p9+,, 3 9ap,, 4// +/ +/a9/

 p+7 a/<a+/a 9a3,++ 67 p9+ 3 9ap, 4// 3 7a+/a 4,93/ 6/

 4/a 3 a 9,<7/+ 9+/3p,7<a+

Da9a 63a7a 6/pa3/3/ a7,/ / 4a 3/ +/4,/a<a

•  B,93a 6/ 4/a 3 9a3, / 3,7 ,<a/ 3/ +/pa+a a3/

  -3/ 6/p+/3/a<a 4,93a :/9=/ 3 3/ 79,/3/ p+7 p+/3a+/ 9, ,7a 7,a

  -9a3, 4// ,<a 3/ a/</a<a 3 3/ 7/a<a aa 4,93a 9,

6a/+, /;/++ a@+a

-C,<7/ ,<a 3/ 79,/39 9, a 6/ +/apa 6/ +/pa+a/9+/3p,7<aa+/

-U<,+a 9a3,, p/7+, 3/9,<7/ 7/9/3a a/<a+/a 9a3,, 37a+/a 6/ 3/9,<7/ 9, 6a/+, /;/++ a@+a 9a+/ 3/ a/</a<a

a +/apa 6/ +/pa+a/

Page 16: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 16/27

-B/a 9, ,<,+a a/+aa a 9apa9,, 3/ +/9767/a<a p+7 76+/pa+/a

3,p+a// 3 3+/a ,7+ 9,<7/ 9, a/ a a+/ 7 9a6+, +/p/

6/ +/pa+a/

-S,+,4,+/ 6//++a/ 3/ 79,/39 9, a// 7

  I79,+/a 4// 3/ a9/ 9a76 a+/ 3,+ 3a, +,p,+ " 63a7a a+a 7+/ a;//

 p9+,, 3 9ap, 4/ " a/a 9ap,, 9 3a, a+/ 3,4 a

 

•  R/pa+a+/a a+4+,, 9

D,pa ,797a+/ 76/,7gaa " apa+ 6//9,7 9a 79:/+/a 3+37a+/a" ,<a+/a ,3,++ a7/a7/ 3 pa/+/" ,<a+/a 9a7//+ 6/ pa7a"

,<a+/a 9a3,, 4,93/ a+4+/, p+a+" ,<a+/a +9+ /a/ 6/ a

a73a 6/ ;a+/ a :a7,, 69a+/a ,7g 3,++ 6/ 4/a 3 a,3,, pa/+" 4aaa +7aa a a73/ 6/ p+76/+/ a :a7,,. D,pa

6/7a+/" 3/ 9,+aa 7 3:/7" 3/ 6/3,76a 9a7a// 7/+a+/ 6/ ,7g/+/"

3/ 3,a 9, a/+ ap 3/ 3,p,7/ 97+,,.

V<,a" 3/ 43/+:a 3a+/a 3,p+a// ,3,++ 3 //+ :,++" <ga+/,++3,p/+9a/ 3/ 7a,+a 9, pa+a a4+a<:a 6/ g+a7,a/ a+/ 7a" a+ 9// a99/7,a/

973aa/ p+7 /+,;" 7,a p+7 +/99a+/.

S/ 97+/a<a 79:/+/a 3 +3,7/a p/ pa9a 6/ 97+" a+4+// a3/<a76,-

3/ p/ 6,a p+3/ p/7+, a p,/a +" a+ 9, 9/a3, 9pa+a+ pa3a a ,3, 9/7+a

3/ :/+9a 79:/+/a a9//a3 :/+9a+/ 3/ /;/9,a 3 a a73a a+4+/, p/9+9,/+7a p/7+, +37a+/" :/+9a+/a 9, 9pa+a+," 3/ /;/9,a 7 pa+/a +7aa

a a73/.

  D//+7a+/a :aa 3 979a ,3,++ 3/ a9/ 9, 9+/+," 3a476,-3/ 3 +/apa 6/ +/pa+a/.

I79:/+/a 3 +a3,9+/a 3/ 7a,+a p+7 76+/pa+/a a+4+/, 9 a +/9/" 9,

 p+/3a =6+a,9a" a+4+// 76 3p+@7 p/ 6,a p+3/.

•  U<a+/a ,3,++ /3/ 9a,<aa 6/ a9,7/a +/+ 9/7+,g/" +/9a+/a

9, 3,p+a/// 9,<7/+ p,+a 7 ,/, 6/ ,7g/+/.

%,3,+/ a7/a7/ a," 7 g/7/+a" ,<,+a a a+/ aa 6/ 9// pa/+/ 6/ 49/ ,3, pa/+ 9/7+a /3/ a ,<a 67 9a,<a 6/</9=4+,, 6a 6/ :a7.

R//6/+/a 973a 7 +/99a+/a ,3,++ p/ a37 6/ +/99a a+4+ 9" a +/apa

6/ +/pa+a/ 9+/3p,7<aa+/. %,3,+/ pa/+/ 3/ +/99a" +/3p/9a76 9a;aa/a +.

Page 17: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 17/27

R/99a+/a 7aa +/p+/<7a 73a+/a" a+ ,3+,+/a 3/ a9/ 9, ,7 639 9, pa7<a 44aa

9, pa3a 6/ +6a 3a, 9, pa7<a a4+a<:a a+/ 7a.

O+9/ 6/ ,7g/+/ 3/ /3/39 a a+g7/" 9a7a// 3/ 3paa 3 3/ 3,a 9, a/+ 9p+a.

S/ +/9/ a :/+9a+/a +/99a+ a3,+a+/a ,3,++" 7/a6a76 a4a/+ p/3/ //7+a/ a 979/7+9a/" 979a/ 3 :aa/" 4aa +a6a/ a/ ,3,++ 7 +ap+ 9,

a;a ,3,++ pa/+/" +,g<a/a" 6,+a/a.

I7 7a 3/ a9 /9=4+a+/a 67a9a a a+4+/, 9 3 /9=4+a+/a 3a9a p+/,7a 9,

:a7, 3 a4+/a@,.

Ca7a, 6/ pa7a ,<a 3/ 79a+9a 9, 3,6,+a p+7 :4+97a9 3 3/ +/</a<a a, 9, *0° .

L9a3, 4,93/ a+4+/, p+a+ ,<a 3/ +/9767/a<a p+7 79,+/a 4,93/ 6/ 4+7< 3

7a+/a a/a 9, 6a/+, /;/++ a@+a

%/// ,<a/ 3/ +/a9 9a 6/ +/pa+a/ . Baaa +7aa 3/ 7a,+a 6aa 9,76+/pa+/a .R/4,a+/a a+4+/, a+/ 9 9a76 p+/<7a 3,+ " 9+apa,+ p/ 3,+ 9a+/

63pa+ a +/99a+/ " 6a/+, 3,++ /3/ 3,4 9a 7a " ,7g/a 3,++ /3/

 p/3/ a " p+/<7a +a3,9+/ " 9+apa,+ +,p/+/ .

I79,+/a 3/9,<7/+ a+4+/, 9 3/ a9/ 9a76 +, /3/ 6/7a " p/7+, a3/ p,/a a9/ a3,+a+ a/ 3,++ 3 3/9,<7/+ 3 93aa a4a/+ aa 6/ @9,+/

 p+/39+3/

La aga+// pa/+/ a3,+a+/a 3/ a9/ 9, 9pa+a+, a+ 3/9,<7/ 3/ 7/a<a 9,

9apa9// +/3p/9:/ " 3,+,4,+/ 76 3+a73/ 9, 9=/a 67a/+9a a /7,

 p+/39+3.

S/9,<7/ 3/ 79,/39 9, a 7 a +/apa 6/ +/pa+a/ 9+/3p,7<aa+/ 6a/+,,

+/99a a 3,++ " a9/3a 3/ 7/a<a 7 9a3,+" 3/ a3/<a a+4+// 3 3/ 3+a7g

9apa9// p/7+, :/+9a+/a +/3p/9a+ @9,++ 6/ 7a@ 3 a 3,p+a// 6/ 97a9 a3,++ 9, 3/9,<7/" p+/9, 3 a ++ ,3a+/ a a+4+/,.

I79,+/a 3/9,<7/+ 3/ a9/ 9a76 7, a 9+/3p,76 +/p/+ 6/ +/pa+a/ " 3,p+aaa

7/+a+a /3/ 6//++aa 3a, p+/7/7// 6/ ;a+/ 7 9a3 3,7 63+,3/ " 9a ,+a+/ a

++ 7 aga+ .

Capitolul 5

+n(erea

Page 18: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 18/27

  U7g/+/ +,, 3/ +/a</a<a 3,4 p+/3,7/" a +a+/a ,/,, 76 ,<a ,7

+, 9, +/9/+/ 7/g+aa. P+/3,7/a ,/,, 3 9+9,,, , 7 33/, 6/ ,7g/+/ 3,7

a3g,+a/ 6/ ppa 6/ ,/ 67aa a97aa 6/ ,7 a7" 6/ a +aa 6/ pa a+4+//9. B,37, 6/ 39,+g/+/ a ,/,," 3,a 7 pa+/a a/+aa a 9a+/+,, 6/ ,/" /3/

3+a73 9, ,7 9,p, 6/ 0 NM. I7 33/, 6/ ,7g/+/ 3/ ga3/3/ +a6a+, 6/ ,/" ;a p/

,7 3,p+ p+/,7a 9, +, 6/ ,/. I7 a9/3 3,p+ /3/ 3,papa p/7+, 3,p+ap+/3,7/"9a+/ /77/ p+/3,7/a ,/,, a ,7 7:/ 6/ 1"2MPA.

Capitolul 9

Sistemul de in:ectie suplimentara de aer

  I7+/ p+7+/a +,, +/9/ 3 a7g/+/a 6/ 9a+/ a9/3a a /p/+a,+ 6/

,797a+/" 7:/, 6/ /3 p,a7/ /3/ 9/ a +69a" a:a76 7 :/6/+/ 9a"9aa<a+, 7, a a73 79a /p/+a,+a pa 6/ ,797a+/.

P/7+, +/6,9/+/a 7:/,, 9p,3+ p,a7 3-a ap9a ,7 33/ 6/ 7@/9/3,p/7a+a 6/ a/+. A/+, /3/ 7@/9a p 6/ 100 6/ 3/9,76/ 7 9/9+, 6/ /:a9,a+/"

a3a6a+ 6/@a 679 6/ 3,pap// 6/ /:a9,a+/ 3 4ga/3/ 979/7+aa 6/ ;g/7" 9//a9/ p/+/ a+6/+/a pa+9,/+ 6/ ;6 6/ 9a+47 3 6/ =6+9a+4,+.

U7 //9 3a+ a a9/3/ a+6/+ /3/ a7g/+/a a +ap6a 6/ 9a+/ 9aa<a+ a

/p/+a,+ p/ 6/ ,797a+/.

%,797a+/a 33/,, /3/ 9a76aa 6/ 9p,/+, +,, > ( 220 ?" p+77/+/6, +//,, pp/ 6/ 7@/9/ a a/+,, > ( 2** ?.

S3/, 6</a<a 9a7a/a 6/ a/+ 7@/9a 3 p, 7 9a+/ a+/ 9 7@/9a 6/ a/+" p/ 4a<a 7+a+ p+/ 6/ a 3/7<+ J 7 p+79pa" 6/ a 3/7<+, 6/ /p/+a,+a a

9=6,, 6/ +a9+/. Ca76 /p/+a,+a 9=6,, 6/ +a9+/ a7g/ *'°C" ,797a+/a

33/,," a /+3, 7 g a +,, /3/ 39,+aa 9, 10 3/9,76/ >g.'.1 3 '.2?

Page 19: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 19/27

  Fi(ura 971 Sc'ema sistemului de in:ectie suplimentara de aer

a) 1-+, 6/ a/+" 2-ppa 6/ 7@/9/ a a/+,," -9p,/+, +,,"#-+//, 9a+/ 9,a

 ppa 6/ 7@/9/ a a/+,," 5-3,papa //9+ag7/9a" '-3,papa /9a79a p,3a 7 39a+/ p+7

 p+/3,7/" p-,+,7 6/ :a9,, b) 3,papa //9+ag7/9a c) 1-a/+, 7@/9a" 2-6/p+/3,7/a 7,+,7, 9a+/ 3,papa //9+ag7/9a" -/:a9,a+/a a/+,, 7 9/9+, 6/ /:a9,a+/ d) 1-

 p+/3,7/a a3/+9a" 2-6/p+/3,7/a>:a9,,?.

Page 20: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 20/27

Fi(ura 972 lementele componente ale

sistemului de in:ectie suplimentara de aer

1-3,papa

2-+//, >( 2**? 9a+/ 9,a ppa 6/ 7@/9/ a

a/+,,

-7/// 6/ /a73a+/

#-/a:a p/7+, a63a a/+,, 7@/9a

5-/a:a p/7+, a3p+aa 6/ a/+ 

'-6+/9a 3p+/ +, 6/ a/+ 

)-ppa 9, + 

8-3,+,4

*-p,a

10-3,p+

11-+a9+6 9, 6,4, 97a9

12-pa+/a 7/+a+a a 9/9+,, 6/ a63/

1-6+/9a 3p+/ 9/9+, 6/ /:a9,a+/

1#-p,/ 6/ +/9/+/ 3 97/9+

15-,+,7 6/ /ga,+a

1'-3,p+ a 9/9+,, 6/ a63/

1)-ga+7,+a

Capitolul ;

Filtru de aer

  A9/3a a+/ 3+,9,+a a3/a7aa+/ 9/+ 67 9//a/ 6// 67 aa

a,,+3/+ SKODA %ABIA g,+a ) .

Page 21: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 21/27

Fi(ura ; lementele componente ale iltrului de aer

1-3,+,4,+ 6/ ;a+/

2-6/4/+, a39 p/7+, a/+, a3p+a >$)0? 9, 3/7<+, 6/

/p/+a,+a a a/+,, a3p+a >$#2?

-7/ 6/ /a73a+/

#-9apa9, 9a+9a3/ +,,

5-g=6a@ p/7+, a/+ 

'-9a+,3, +,,

)-pa+/a 7/+a+a a 9a+9a3/ +,,

8-3,+,4, 6/ ;a+/ a 9a+9a3/

*-976,9a 6/ a3p+a/ a a/+,, p+a3pa

Capitolul8

%e4ervorul de ben4ina

  R/</+:+, 6/ 4/7<7a a

a,4/+ 9, + 6/ 2.0

- 85 KW /3/ p+/</7a 7 g,+a . S/6/+/7a<a pa+a 6/ +/</+:a+// 6/

 4/7<7a 9p// a/ a,4/+ SKODA

%ABIA 9, a/ a+/ p/ 4/7<7a 6a+ /3/6/79 9, +/</+:+, 6/ 4/7<7a 7a a

a,4, SKODA %ABIA 9, + 6/

2.0 J 85KW.

E3/ ,7 +/</+:+ 6/ 4/7<7a 3 9, ,763p<: 6/ +/ga+/ a p+/3,7 4/7<7/"

3,a p/ +apa 6/ 4/7<7a.

Fi(ura 8 %e4ervorul de ben4ina al

automobilelor cu motor de 2,0l 85kw

1 +/</+:+, 6/ 4/7<7

2 3,+,4,+ 6/ ;a+/

9/+, 6/ ;a+/ a +/</+:+,,

# ,+,7 6/ :/7a+/ 9a+/ 3,papa //9+ag7/9a 67 9pa+/7, +,,

5 ,+,7, 6/ +/,+ a 4/7<7/ 67 63p<:, 6/ +/ga+/ a p+/3,7 4/7<7/ 7 +apa 6/

Page 22: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 22/27

 4/7<7a

' ,+,7, 6/ a63/ a 4/7<7/ 7 63p<:, 6/ +/ga+/ a p+/3,7 4/7<7/

) +, 6/ 4/7<7a

8 3,+,4, 4+6/ 6/ ;a+/ a +,, 6/ 4/7<7a

* 3/7<+, 7:/,, 6/ 4/7<7a10 ppa //9+9a 6/ 4/7<7a

11 ,+,7, 6/ +/,+ a 4/7<7/12 ,+,7, 6/ a63/ a 4/7<7/ 6/ Ia ppa 6/ 4/7<7a 7 +, 6/ 4/7<7a

1 ga+7,+a

1# p,a 6/ ;a+/ a pp/ 6/ 4/7<7a

1 5 3,papa 6/ :/7a+/

1' 4,37, g,+ 6/ ,p/+/ a +/</+:+,, 6/ 4/7<7a

1) 3,+,4,I 6/ ;a+/ Ia 9apa9 a 9a+9a3/ g,+ 6/ a63/ a 4/7<7/

1 8 9a+9a3a 3 9apa9, g,+ 6/ a63/ a 4/7<7/

1* 3,papa 6/ g+a:a/

20 ,+,7, 6/ :/7a+/ 7+/ +/</+:+, 6/ 4/7<7a 3 9a73+a 9, 9a+47 a9:

21 9a73+a 9, 9a+47 a9:

22 3,+,4, 6/ ;a+/ a 9a73+/ 9, 9a+47 a9:

2 ,+,7,+ 6/ :/7a+/

Capitolul <

Sistemul de in:ectie

  M+, /3/ p+/:a<, 9, ,7 33/ ,p,79 6/ 7@/9/ a 4/7<7/" 9a76a

3/9:/77a. E3/ ,7 33/ 6/ p, BOSC! ME )"5. B/7<7a a@,7g/ 7 +apa 6/

 4/7<7a" a 9a+/ 3,7 +a9+6a/ 7@/9a+// //9+ag7/9/.

%,797a+/a 7@/9a+/+ /3/ 9a76aa 6/ 9p,/+, +,,

> ,7a/a 9/7+aa 6/ 9a76a a +,, ?.

S,99/3,7/a 7@/9/ 9+/3p,76/ 3,99/3,7 ap+76/+.

Rap+, 6/ a/3/9 67+/ 4/7<7a 3 a/+ /3/ 9a76a 6/ 9p,/+, +,,

 p/ 4a<a 7+a+ p+/ 6/ a 3/7<+. I7 g,+a 3,7 +/p+/</7a/ +apa 6/ 4/7<7a3 3/9,7/ pa+aa a 7@/9+,,.

Page 23: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 23/27

Fi(ura < %ampa de ben4ina si o sectiune partiala a in:ectorului7

Capitolul 10

Sistemul de aprindere, eliminarea

arderilor prin detonatie

  A 3 ap9a ,7 33/ 6/ ap+76/+/ //9+79 a+a 97a9" 9, ,7 63+4,+3a9 6/ 7aa /73,7/ 3 9, 6,a 447/ 6/ ap+76/+/ > 9a/ ,7a p/7+, 6 976+ ?.

B47// 6/ ap+76/+/ 9, 6,4a 39a7// 3,7 7/g+a/ ap9a+,, 6/ /73,7/.

%/9a+/ 447a ,+7</a<a /73,7/ 9a+/ 6,a 4,@. M+, 6/ ap+76/+/ /3/

+/ga 6/ 9a+/ ,7a/ 6/ 9a76a //9+79a" p/ 4a<a 3/7a/+ p+/ 6/ a 3/7<+

Capitolul 11

Sistemul de evacuare

  A9/3 33/ /3/ 9p,3 67 6,a pa+ p+79pa/ a7/+a+a 3 p3/+a+a.

A4// pa+ 3,7 ;a/ p/ p6/a,a 9a+3/+/ 9, a@,+, ,7+ ///7/ /a39/ 67

9a,9,9. T/a:a a7/+a+a 6/ /:a9,a+/ 973,/ ,7 7+/g p+/,7a 9, 9aa<a+,+9p7/7. O 376a La7,46 > $ * ? /3/ p<7aa 7 3,p+, 9/9+,, 6/

/:a9,a+/" a+ 9/-a 6/-a 6,a > $ 10 ? /3/ 3,aa 3p+/ 9apa, 9aa<a+,,. Ap9a+/a a

6,a 376/ /3/ a+/ /9/7a p/7+, 47/+/a ,7/ p,+a a ga</+ 6/ /:a9,a+/

9+/3p,7<aa+/ 7+/+.

I7 g,+a 11.1-a. /3/ p+/</7aa 39=/a 97/9a+ 376/+ 3 a 7@/9a+/+ 9,

9p,/+, +,, a+ 7 g,+a 11.1-4. J 6ag+aa 7:/,, 9p,3+ p,a7 67

ga<// 6/ /:a9,a+/ > g,+a11?.

Page 24: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 24/27

Fi(ura 11 Sc'ema conectarii sondelor si a in:ectoarelor cu

computerul motorului si dia(rama nivelului compusilor

poluanti din (a4ele de evacuare7

a-39=/a 97/;,7+ 4-6ag+aa.

1-a/+, a3p+a" 2-+," -9aa<a+," #-/:a9,a+/a ga</+ 

6/ a+6/+/" 5-a63a 6/ 4/7<7a" '-<7a 376/ La46a" )-

9,+4// /73,7 376/ La46a" 8-/3a 6/ ga</ 6/ a+6/+/"

*-9/9/7, 3,+p,3,, 6/ a/+.

$28-3/7<+, 6/ ,+a/ a +,," $*-376a La46a 67

aa 9aa<a+,," $)0-6/4/+, 6/ a/+" $10-376a

La46a 67 3pa// 9aa<a+,," U$*-/73,7/a 67 376a

La46a 67 aa 9aa<a+,," U$10-/73,7/a 67 376a

La46a 67 3pa// 9aa<a+,," U:-/73,7/a 67

9p,/+, 6/ + 9/ +/a</a<a 9a76a p+9/3,, 6/

7@/9/.

  L/ga,+a pa+ a7/+a+/ a 33/,, 6/ /:a9,a+/ 9, pa+/a p3/+a+a /3/

+/a<aa 9, a@,+, ,7/ /: 39,+/ > 97/9+ ?" ;aa 9, 4+6/ aa3aa 9, 3,+,4,+.

Pa+/a p3/+a+a a 33/,, 6/ /:a9,a+/ /3/ 9p,3a 67+-,7 a+<+ 6/

<g a7/++ 3 ,7, 3,p/++" 97/9a/ p+7+- /a:a 76a 9+/3p,7<a+. I7 9a<,7 9a+/ /3/ 7/9/3a+a 79,+/a 6a+ a a+<+,, p3/++" a9/a3a /a:a pa/

aaa 3 3/ pa/ 3,6a 3a, aa3a p+7+- 4+6a 7, a+<+.

I7 g,+a 3,7 p+/</7a/ ///7// 9p7/7/ a/ pa+ a7/+a+/ a 33/,,6/ /:a9,a+/" a+ 7 g,+a 9// a/ pa+ p3/+a+/.

Fi(7 1172 lementele partii anterioare a sistemului de evacuare a motorul de 2,0 - 85 k7

1 +a9+6,+ 9, 3a3/ 97a9/ p/7+, 97/9a+/a 376/ La46a 3 a 33/,, 6/ 79a<+/ a a9/3/a

2 3,+,4 6/ ;a+/ 39,+

3,+,4 6/ ;a+/ ,7g

# p,a 6/ ;a+/

S /a:a 6/ +a9+6a+/

' p,a

) +a9+6 /a

8 ga+7,+a a73/ /: 6/ /:a9,a+/

Page 25: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 25/27

* ///7 67" 9a,9,9

10 376a La46a 67 3pa// 9aa<a+,,

11 +a9+6,+ 9, pa+, 97a9/ aa 376/ La46a

12 6+/9a 3p+/ pa+/a p3/+a+a a 33/,, 6/ /:a9,a+/

1 pa+/a a7/+a+a a 33/,, 6/ /:a9,a+/ 9, 9aa<a+,

1# p,a 6/ ;a+/ a a73/ /: 6/ /:a9,a+/ a 9/9+, 6/ /:a9,a+/

15 9/9+ 6/ /:a9,a+/

1' ga+7,+a 9/9+,, 6/ /:a9,a+/

1) p+/9/ /+9a

18 376a La46a >$ *? 67 aa 9aa<a+,, 

Fi(ura 1173 lementele partii posterioare a sistemului de

evacuare la motorul de 2,0l 85kw= 1-3,+,4,+/ 6/ ;a+/ a/ ///7/+ /a39/ a/ 3,3p/73/33/,, 6/ /:a9,a+/" 2-///7// /a39/" -a+<+ <g aa" #-a+<+ <g 3pa/" 5-

a+9a@, 9,, p/7+, a/+/a /:

Capitolul 12

  N7*7S7M

1. D/7a+/a a,4/+ 7 :/6/+/a +/pa+a/ 3/ :a a9/ 7,a 7 3/9 p/ p3,+ 6/

,9+, p/7+, p/+a/ +/3p/9:/. S/ 7/+<9/ 6/p<a+/a 3,4a73a4,++ 6/7a/ a

7apa+/" a9/a3a 3/ a9/ 7 3pa 3p/9a a/7a@a/.

2. D/pa7a+/a 4,93/+" 7//+ 6/ +,/7" 9a+9a3/ 3/ :a a9/ 7,a 7 3pa 3p/9aa/7a@a/ 3 63p<:/ 3p/9a/.

. S/ 7/+<9/ 6/3,76a+/a 976,9/+ 3,a76,-3/ 9, g,+a.

#. S/ 7/+<9/ 3paa+/a p/3/+ 9, 4/7<7a.

Page 26: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 26/27

5. S/ 7/+<9/ //9,a+/a p/+a+ 6/ 6/7a+/ a 3,4a73a4,++ 3,3p/76a/ 7

63p<:/ 6/ +69a.

'. S/ 7/+<9/ 6/3a9/+/a 9, 6aa 3 99a7, a p,/+ 3 a p+/<a7/+.

). I/6a 6,pa p++/a a,4,, 7 =aa 3/ 6/97/9/a<a 4+7// 4a/+/ 6/a9,,aa+/ .

8. S/ 7/+<9/ ,9+, 9, 9a47a +a4aaa a+a :/+9a+/a p</ 9a+g,, 6/ 3g,+a7a

97+a +/:/7+ 9a47/.

*. S/ 7/+<9/ 7+6,9/+/a 7 =aa a a,4,, 79a+9a/ 9, 6/+/ a/+a/.

10. U73a+/a 9733/7a 3a 7 p+9/3, /=7g9 3/ :a pa3+a 7 9, 6/ a4a 3a,6/ /7 p+/:a<,/ 9, 9apa9.

11. P+7+/a +,, /3/ 7/+<3a a+a ap+4a+/a 3/,, 9,, 6/ ,79a.

12. E/: a, 4gaa 6/ a a7,7a p/ a3+, 3a, p/ 976,9a+ p+a99 6/3p+/ +9/

a996/7 p+/9, 3 6/3p+/ +9/ 79a9a+/ a 7+/+ 6/ p+/9/ a ,79.

 N+/ g/7/+a/ 6/ p+/:/7+/ 3 37g/+/a 79/76+ P.S.I

  S/ 7/+<9/ 9, 6/3a:a+3+/ 3+/a apa+a/+ //9+9a379/ 7 3pa/ 6/ ,9+,

a/ p/+37a,,. A+,79a+/a a 7apa+/ a +/3,++ 6/ ga+a 3a, 9=4+,+.

P/ p, 6/3a3,+a+ a9:a+ 7 a//+/ /3/ 7/+<3a 79,/+/a ,3+" 9a+

6/ a99/3 3 /:a9,a+/

La 3+/a 73aa+ 6/ +a 3 6/ ,7a 3/ :a a3g,+a 4,7a ,797a+/ a,a@/+ 3 a apa+a/+ +/3p/9:/ p+7 +/:</ 7a7/ 6/ 7+a+/a 7 ,79,7/ 3 p+7

7a,+a+/a /6aa a 6//9,7+ 973aa/.

S/ 7/+<9/ - 3+/a 7 3a+/ 6//9a a 73aa+ //9+9/ 3 a

973,a++ 6/ /7/+g/ p+/9, 3 a 9/+ ,<a/ 3 p+:<a/

- 3+/a /ga,++ p+:<+ p+7 7+6,9/+/a 976,9++ //9+9" a+a 3/9=/+

7 p+<a.

- a3/<a+/a p/ a+// //9+9/ a a/+a/+ 94,34/.

- a4,++ g/7/+a/ 6/ 63+4,/ :+ 79=3/ 7 p/+a7/7a 9, 9=/a" a99/3, a

// 76 p/+3 7,a a3+,,.

C+p,+/ ag+/ga/+ p/7+, 3,6a+/ 3 +a73+aa+//" 9a+9a3// a4,++ 6/

63+4,/ p/7+, 3,6a+/ 3 p/3// 3,6,+ +/4,/ /ga/ //9+9 a paa7.

Page 27: Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

8/19/2019 Motorul Skoda Fabia de 2.0 l

http://slidepdf.com/reader/full/motorul-skoda-fabia-de-20-l 27/27

  S/ 7/+<9/ ,9+, a ag+/ga// 9a+/ a, 9a4,+/ //9+9/ 3 9/3// p+

//9+6" 6//9/ 3a, 9, <a+/a 6//++aa.

Ma/+a/ 3/ a 37g/+/a 79/76+.

-  a6a 9, 73p

-  ga/

-  p/

-  a+7a9ap/" 37gaa+/ 9, p,4/+/.